KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje AFSLAGMvleesd voor Helder, Texel, Wieringen en Anna Paulowna. 34ste Jaargang. Gebouw Ned. H-K. Voksbond. BRUUT BAL ViMctibericht. Eerste soort GEROOKTE PALING, M EIT'N (iTOFI WASCIlE Weg met de Asthma No. 3434. Zaterdag 13 Januari 1906. Bureau: Spoorstraat Telaf. 59. Bureau: Koningstr. 29. Intero.-Telef. 50. Vit het Buitenland. Al ia de opstand in Moskou onderdrukt, do toestand ia er lang nog niet rooskleurig. De Berl. Loc. Anz. meldt hieromtrent «De bevolking van Moskou viert het Rus sische Kerstfeest in buitengewoon gedrukte stemming. Nood en ellendo heerschen alom en de pr\jzen der voedingsmiddelen zjjn tot een schrikbarende hoogte gestegen. De 50 wagens met goederen, die aan do handen der plun derende opstandelingen ontsnapt z(jn, dekken lang de behoefte niet en er heerackt groot gebrek aan voedingsmiddelen en hout. Over dag zijn do straten leeg, 's avonds als uitge- storvon. De buitengewone staat van beleg sal vooreerst nog niet worden opgeheven, wijl men onlusten vreest op 22 Januari, den jaardag van het bloedbad te Petersburg ou 25 Januari, herinncringsdag van de stichting der Moskou'sche universiteit. Wat betreft den toestand in de andere deelen van het Russische Rijk meldt men uit Rostow aan den Don, dat, tengevolge van het krachtig optredon der troepen, de op standelingen des nachts uit hunne versterkin gen zijn gevlucht met achterlating van al hunne wapens. Het leven in de stad begint weder den gewonen gang te gaan. De Petersb. Telegr. Agentuur meldt dat de stadhouder in don Kaukasus den Czaar berichtte dat de revolutionnaire beweging daar weer krachtiger word doordat de ver binding met het overige Rusland verbroken was en de revolutionnaire valsche berichten verspreidden. Zij vermeesterden de spoorwogen •n deden alom algemeene werkstakingen uit breken. Tiflis is in staat van beleg verklaard daar werden bommondepöts ontdekt en ver schillende agitators gearresteerd. Iu Bakoe heerseht betrekkelijk rust doch in het gouvernement Elisabethsopol duren de gevechten tusschen Armeniërs en Tartaren voort. Minister Witte verklaarde aan eone depu tatie van den fBond van 80 October" dat het tijdstip, waarop de Dooma zal bijeen komen, moeilijk te bepalen is. De Czuar dringt echfer op oen zoo snel mogelijke bij eenkomst aan. Het nieuwe wetsontwerp dat de betrekking tusschen don Rijksraad en de Rijk8doema regelt zal spoedig gereed zjin. Do helft dor 176 leden van den Rijksraad zullen door de Zemstvo's, den adel, de kooplieden en de industriëelen gekozen worden. Tot voorzitter der Fransche Kamer is her kozen de heer Doumor met 287 stemmen te gen 269 op den tcgencandidaat den heer üarrieD. Sommigen voorspeldon Doumer's vul wat intusschen niet uitgekomen is. De verkiezing is vooral van gewicht omdat men hieruit de kansen berekent van Doumer voor den presidcntszetcl. Sommige bladen ■eggen dat zjjn kansen goed staan, andere beweren, dat de kleine meerderheid een zeker voorteeken is voor zijn val en dat Faillières «al gekozen worden. Deze was reeds eenige malen minister en eenmaal premier. Ook Ribot wordt genoemd als ernstig candidaat. Maar de verkiezingon in Frankrijk hebben wel eens meer verrassingen gebracht. Laat ons dus maar afwachten. Na do presidentsverkiezing begint de voorbereiding en de strijd voor de kamerverkiezing, die dit jaar vrij heftig be looft te worden. Circulaire van den minister van marine aan de matrozen, leden van den Matrozenbond. De volgende circulaire is aan boord van de schepen der Ned. Marine bekend gemaakt: Aan de matrozen, leden van den Bond van Neder- landsche Marino—matrozen. Uit een bericht, dat in den loop van de |Kge week door verschillendo dagbladen l overgenomen, blijkt, dat op de algemeene idering van den Bond van Nederlandiche latroscn, welke op li dezer rul wor- i gehouden, in behandeling zal komen een rstel van het hoofdbestuur van den Bond het correspondentieblaadje op te heden het hoofdbestuur to machtigen wederom b rubriek »Uit den Matrosenbond" te doen openen in het weekblad ,Het Anker". Wanneer dit voorstel wordt aangenomen, cal voor de mededeelingen van den Bond worden teruggekeerd tot dit blad, dat eertijds het orgaau was van don Matrozenbond, doch dat als zoodanig op aandrang van hooger hand moest worden losgelaten, omdat her haaldelijk was gebleken, dat het onder invloed staat van mannen die, naast behartiging van de belangen der matrozen, niet beoogen in standhouding van een goeden militairen dienst ter zee. Hot voorstel, dat thanB aan de leden van den Matrozenbond wordt overgelegd, heeft dus ten doel opnieuw een band te leggen tusschen het genoemde, aan boord verboden weekblad en den Bond der Marine-matrozen. Na al hetgeen in den laatsten tjjd over het doen en laten van den Matrozenbond is geschreven en gesproken moet aan dat voor stel van het hoofdbestuur een bijzondere be- teekenis worden gehechtten duidelijkste blijkt daaruit de wil om de leden van den Bond te sturen in eene richting, die lijnrecht in strjjd is met do belangen van het marine- bestuur, en de leden de zjjde to doen kiezen van personen, wien door liet marinebestuur geen goede bedoelingen kunnen worden toe geschreven. Onder deze omstandigheden is het mjjn wensch het vorenstaande onder de aardacht te brengen van de leden van den Matrozen bond, opdat zjj goed zullen bogTjjpen voor welke keuze zjj door het voorstel van het hoofdbestuur worden gesteld en opdat zjj zich kalm rekenschap sullen geven van do maat regelen, die zjj in hun eigen belang en in het belang van hun Bond muenen te moeten nemen. Het zjjn juist handelingen als do thans voorgesteldo, waardoor het optreden van den Bond van Nederlandscho Marine-matrozen diu karakter heeft verkregen en noodzakelijk sal behouden, waarmede het marinebestuur nim mer vrede zal kunnen hebben. De minister van Marine, STUART. EEN ZEERAMP. Daar liep een arme vader Al zoekend langs de kust, En tuurde bang naar 't Noorden. .Zjjn hart was zeer ontrust. Zjjn zoon was uitgevaren Onlangs ter visscherjj. Toen de andero scheepjes keerden, Was er zjjn zoon niet bjj. Nu vreesde de arme 't ergste. Wild had de storm gewoed En vrecsljjk huisgehouden Langs fel bewogen vloed. Nog klonk de branding somber, Op droeven, naren toon, Den armen vader tegen Bjj 't zoeken naar zjjn zoon. Ginds lag, de kiel naar boven, De ranke visschersboot. De wakkere manschap rustte Diep in der golven echoot. Toen daar zoo de arme vader Ontroerd bjj 't scheepje stond, Kon hjj van smart niet spreken, Geen woord ontvlood zjjn mond. Hjj tuurde naar het wrakhout, Met vochtige oogen rónd. Nu wist hjj waar zjjn zoon was. 's Mans hart was diep gewond. Weer zonken dierbare offers In 't groote zeemansgraf. Nog toefde de oude een wjjle En trok toen droevig af. Och, diepbedroefde vader, Wie voelt niet met u mee Wat u zoo wreed doet ljjdeu Uw doode ruste in vreè. W. M. Tz. Nieuwstijdingen HELDER, 12 Januari 1906. - Woensdagavond trad voor hot Heldersch Komitée voor Volkslezingen in Cafd Central op Dr. Redeke met het onderwerp Zcevis- scherjjen. De zaal was goed bezet. Na gewezen te hebben op de grooter worden de belangstelling in onze zeevisscherjj, waar van de opbrengst op 10 a 12 millioen mag geschat worden en die dus nog al iets beteekent, behandelde spreker vrjj uitvoerig de haring- visscherjj. Met vele lantaarnplaatjes lichtte hjj het gchecle bedrjjf toe en deelde een en ander mee over sardjjn en ansjovis. Daarna behandelde spr. de kabeljauwvis- scberjj en had weer gelegenheid om door tal van lichtbeelden interessante bjjzondorheden over dit bedrjjf mee te deolen. Vooral voor Noorwegen is deze visscherjj van groote beteekonis. Daar wordt de kabeljauw bereid tot stokvisch of gezouten tot labberdaan. Als bjjprodukten zjjn vaak de kuit en de lever van beteekenis. De eerste dient tot aas voor de sardjjn, uit de levors bereidt men do levertraan. De visscherjj of liever de jacht op zeeberen werd vertoond mede een belangrjjke tak van bestaanin Londen b.v. worden jaarlijks 50,000 zeeberen-huiden ter markt gebracht. Na gewezen te hebben op de uitbreiding, die de visscherjj onderging door de toepassing van den stoom bjj de trawlvisscherjj, behan delde spr. de schol, belangrjjk voor ons land omdat b.v. te IJmuiden ongeveer 25% van de opbrengst der visscherjj uit do schol komt. Na de pauze werd de kustvisscherjj, de oestercultuur en de visscherjj op de Zuider zee, behandeld. Waar komt de aal vandaan De vraag, die zoolang velen bezig hield, is 't laatste jaar, door de ijverige onderzoekingen van de Deensche zeevisscherjj onderzoekers eindeljjk opgelost, 't Staat thans vast dat de jonge aal, dio men vroeger voor een afzonderlijke visch- soort aanzag, komt uit oene plek in den Atlantischen Oceaan ten Westen van Ierland waar hjj in groote hoeveelheden aangetroffen werd op eene diepte van 9001800 meter. Do gedaanteverwisseling van deze visch- soort en ook van verscheidene andere werd insgelijks door lichtbeelden toegelicht. H. M. de Koniugin heeft aan onzen Burgemeester f 100 doen toekomen, voor de weduwen en weezen der met de schuit H. D. 25 verongelukte visschers. De onlangs door onze marine ter reede van Texel verloren vischtorpedo is Woensdag door schipper Schenk, van de vischschuit H.D. 53, gevonden en alhier aangebracht. Op het vinden was een pre mie van t 250 gesteld. Fie8ch aangespoeld. Te Vlieland iB aangespoeld een flesch met een briefje er in vau den volgenden inhoud „27 December schip verlaten met groote boot boven Borkum-vuurschip. Schip „Broedertrouw" schipper A. v. d. Meer. O God, help ons, wjj vergaan." Bjj Kon. besluit van 9 dezer is be noemd tot president der arrondissements rechtbank te Alkmaar, mr. D. van Houweninge, thans rechter in gemeld college. Holland8che Hypotheekbank. Naar wjj vernemen, worden in verband met de zaak tegen de verdachte directeuren, Le Fèvre de Montigoy en jhr. De Geer, door den substituut-otiiciHr van justitie, mr. L. C. Besier, alle dag°n verhooren afgenomen. Niet alleen overdag, matr zelfs ook 's avonds hebben die verhooren plaats. Mr. I. IJ. lJjjuians, die ook in de zaak Van der Kaay al- zoodanig optrad, fungeert als rechter-commissaris. Zoodra de toestand van jhr. De Geer dit toelaat, zal hg naar het huis van bewaring te Amsterdam worden over gebracht. Met betrekking tot deze zaak worden namen genoemd, die ook reeds genoemd zjjn in de zaak-Mindrioetti en in de zaak van den internationalen eflectenzwendel, welke in den Haag werd berecht. (Bbld.) Dinsdag i9 door de justitie bjj een makelaar in effecten te Amsterdam een bedrag vau {60.000 aan Hoüaudsche By- potheekbankpandbrievenin beslag genomen, die bjj hem in prolongatie lagen. (Tel.) Een bekend straattype to Amster dam, wonendj iu een gangetje in de Wil- U matraat, en met een poppenkastj langs de straten trekkende om de liefdadigheid op te wekken, is in het Binnengasthuis aliLar overleden. Naar algemeen beweerd wordt, moet het „Poppenkastje" een vermogen vao t 27.000 hebben nagelaten. (Tel.) Een drama. Dinsdagmorgen, omstreeks half elf speel de er een drama af in 't Vondelpark te Amsterdam. De opzichter, H. Sixman, die de ronde deed door het wpger.s de voort durende regens uitgestorven park, bemerkte in etn der vjjvers aan den walkant een menschenboofd. waarvan hg door de bewe ging van den mond n<'g levetsteekenen zag. Met eenige moeite wist hg de dren kelinge op 't drogo te brengen en bemerkte, dut het etn jonge vrouw van ongeveer 25 jaar gold. Dr. H. Vrjjdag, die juist m-t zjjn rgtuig passeerde, vond het meisje half bewusteh os en vol modder aan den water kant, en bracht haar met zjjn rgtuig naar het Wilhelmina-ga8thuis, waar zjj opge nomen werd. Zy verklaarde afkomstig te zjjn uit Leeuwarden, was dienstbaar in Almelo, en w»9 wegens schalden naar Am sterdam gegaan om zich daar van 't leven te berooven. De opmerkzaamheid van den opzichter is oorzaak, dat hier een jong menschen- leven is behoudeu. De burgemeester van Haarlem heeft ter herrinnering van zjjn 12l/3 jarig bur gemeesterschap aan 200 gezinnen, samen tellende 600 personen, door bemiddeling van bet Burgerljjk Armbestuur aan elk gezin doen uitreiken 1 H.L. steenkolen. rundervlee8ch met vet, brood, capucgners en een som geld. Door de directie der Staats-poor is bjj den hoofdcommissaris van politie te Utrecht aangifte gedaan, dat II Dec 11 des middags 3 05 met trein 46 van Utrecht naar Amsterdam CA is verzonden een onder no. 52 als bagage ingeschreven vierkante houten kiat. Die kist op den b°paa!den tjjd niet af gehaald of gereclameeerd zjjnde, is t«en geopend en bleek een jjzeren trommel te bevatten, waarin zich 138 stuks zilver tafelgereedschap en enkele andere kost bare voorwerpen bevonden. Daar het vermoeden bestaat, dat voor melde voorwerpen van eenig gepleegd misdrjjf afkomstig zjjn, wordt de aandacht der politie-autoriteiten hierop gevestigd met verzoek om onderzoek en bericht. Een aardschok. Maandagavond, tieu minuten voor n®gen nur, werd te Harderwjjk een aardschok gevoeld die P/9 seconde aanhield en zich van het zuiden naar het noorden bewoog. De schok ging vergezeld van een gerom mel de ruiten in sommige woningen rammelden, hier en daar sprongen denren open en ging het gas bgna uit. Informatiën of ook elders het verschgnsel werd waargenomen, hadden tot resultaat dat alleen te Ermelo iets gevoeld was, doch te Putten enz. niet. Men schrjjft aan de „Standaard": Verleden week vervoegde zich bjj den heer H. te Delit een scharenslijper om een ]/i mud steenkolen. Als betaalmiddel bood hg 5 bankbiljetten elk van i 100 aan, waarvoor hjj gaarne specie had. In het laatst der week kwam het 16-jarig zoontje van genoemden scharenslgper weer om */s mud steenkolen en bood toen 3 bank biljetten van f 25 aan. De heer H. waar schuwde toen de politie, die het jonge mensch een scherp verhoor liet onder gaan en termen vond om den woonwagen, waarin deze familie verbljjf hield, te door zoeken. Het resultaat van deze huiszoeking is nog niet bekend. In aansluiting aan een vroeger be richt meldt men uit Den BoBch, dat de keurmeester van het gemeenteljjke slacht huis aldaar, zekere A. Th. J. v. D., onder verdenking ligt van verduistering, gepleegd in dienstbetrekking, en valschheid in het bjjhouden van een register. Vermoedt wordt dat de gelden, verschuldigd wegens keurloon, die door hem behoorden te wor den gtïnd en geboekt, voor een deel in het geheel niet en voor een ander deel niet tot de volle bedragen in het daar voor bestemde contróleregister zg inge schreven. De rechter-commissaris voor strafzaken bjj de rechtbank te 'a-Hertogen- boch heeft termen gevonden om een bevel tot zjjne voorloopige aanhouding uit te vaardigen en hem in het huis van be waring te doen opnemen. Niet vele jiren geleden heeft zich een voorganger van den verdachte aan soort- gelyke onregelmatigheid schuldig gemaakt. 0e oude kous van een bedelaar In den nacht van Zondag op Maandag is te Waatwjjk bjj een bedelaar, terwgl deze van huis was. ingebroken en - f 3000 aan zilverg-ld ontvreemd 1 Dat geld was onder eeu bed verborgen iu een oude kou»! Men schrijf; uit Heusden aan het D. v N.br. Door verkeerde afsluiting van een vul kachel vulde de kamer, waarin deze zich bevond, zich van lieverlede met steenkolen- gas, dat van hier door de deur zjjn weg vond naar h»-t aangrenznnd slaapv»rtrek, waarin di heer en mevrouw Van W. en ban kind sliepen. Zondagochtend, toen men hen wekte, ontdekte mm, dat zjj den dood nabjj wa ren. ünmiddelljjk ingeroepen geneeskundige hulp heeft erger weten te voorkomen, doch 't ging op 't nippertje af. Een half uur later en alle drie waren hoogstwaarschjjnljjk den verstikkingsdood gertorven. Zondag avond was de toestand der 3 patiënten tameljjk wel, zoodat zjj buiten gevaar waren. Gesnapt. Door den rjjksveldwachter J. Verkerk te Pernis werd Dinsdagnacht aldaar op heeterdaad een man betrapt, bezig zjjnde in te breken bjj den heer J. J. Kluit. Op hoogstens 15 pas zag de dief den Kjjks- veldwachter, zette het op een loopen, en ondanks de r jjksvt ldwachter 5 schoten loste, wist hg te ontkomen. Toen gisterochtend de melkrjjder van den heer Q ialm van Pernis naar Rotter dam reed, vond hg aan den jachtdjjk een man liggen dwars over den weg, die blijkbaar niet loopen kon. Hg weigerde echter mede te rjjden. Vermoedelijk is dat d- zelfde persoon. De stok van den in breker is in beslag genomen. Om hollende paarden te doen stilhouden. Een Fransch tijdschrift deelt mede dat, toen op zekeren dag te Montrenil een paard voor een licht wagentje pglsnel voortvloog, zekere Leopold Horsin, op 50 meters van het dier verwjjderd dat op hem aankwam, zjjn blauwen kiel uitdeed, dezen in elkaar draaide en zoo snel hg kon er mede ging draaien in kringen het paard steigerde, maar bleef op twee meters voor hem staan. Er kwam hulp opdagen, het pvard werd gegrepen en Horsin wierp zjjn kiel over den kop. Ik ben een boerenzoon zeide Horsin, aai de over zjjn meesterstuk verwonderde toeschouwersreeds meer dan 50 keeren h«b 'k van hetzelfde middel gebruik ge maakt en slaag ie er altjjd in. Men bekoelt slechts een kiel, een v» or- schoot, e«n vlag, om het even van welkt kleur, in kringen rord te draai-n, om d« paarden tot staan te brei gen, waurby zjj zelfs niet op zjj sp'ingeu. Zg bljjzen be wegingloos staan, omdat draaiende voor werpen hun schrik aanbre: gen en zjj daar door tot bezinning acbjjnen te komen. (II. v. Antw Advertentiën. Schouwburgzaal ,,'t CENTRUM" Tooneelvereenigiog „Jnstiis Manrik". A s. Zondag 14 Jan. 1906, opvoering van ELBERT DE OUDE MATRU0S. beroemd tooneelspel in drie dedrgven, door ANTONIE. LachenLachen - PAUZE. - 2. Daar gaat ie weer voor niks. Voordr 3- De trouwlustige Jachtopziener, blgspel in een bedrjjf door E. H. NA AFLOOP BAL. Entree le Rang 50 ct. 2e Rang 25 ct. Zaalopening 7 uur. Aanvang 8 nar. ENTREEKAARTEN van af heden ver- krjjhbaar bjj den heer VAN TW1SK, en op den speeldag aan het Bureau. Zie programma's. Het Fmtcur. afJ. HELDER. Molengracht 8. Buitengewone Openbare genotvolle Feest avond op Zondag 14 Januari 1906, mat WESSELMAN'S Kon. Ante- rikan Biograaf van EDISON. Brillante uitvoering van nieuwe levende beelden gecombineerd met Reuzen-spreek machine en sprekende Reclamator. Tot slot„Moeders laatste woorden". Aanvang 8 uur. Toegang 20 Ct. Leden en liuisgeuooten 15 CBnt. Kaarten a 20 Ct. verkrjjgbaar vanaf Donderdag 11 Januari a.S. bjj den Conc:erge van het gebouw. Kaarten a 15 Ct. voor leden verkrjj^b. Zaterdag 13 Januari a.s. d<s avonds van 7 tot 9 uur. Plaatsbespreking Zondag 14 Jan. a.s. van 12 tot 1 uur. Let W8lKinderfeest-Uitvoering levende Beelden. Aanvang 5 uur. To-gang 71/, Ct. Begeleiders 10 Ct. Hiervoor kaarten ver- krijgb. Zaterdag 13 Jan. van 4 tot 6 uur en Zondagsavonds als er nog plaats is aan het Gebouw. HET BESTUUR Ned. R.-K. Volksbond. Zie verder strooibiljetten. Café „De Vriendschap". WE8TPLEIN. Zondag- en Donderdagavond Wed HK11IVB Het adres van j. AG*ART Johzn., Brandstoffenhandel, is tijdelijk verplaatst van Sluisdijkstraat no. 47, naar Oostslootstraat no. 79. (-- GEVESTIGD D. M. MANHEIM Verloskundigs. 73» KONINGSTRAAT. Hoenderpark „De Pauw", te Wieringen. De ondergeteekenda bericht bet geachte publiek van Helder en omstreken, dat bjj hem wt-keljjks VERM IIE FIEHK.% v rkrjjgbaar zjjn, waarvoor wordt ingestaan. Liefst vaste afnemers. P. HALFWEEG. bijna 2 pond zwaar. Reuzen-Zalmbokking 15 ct Zaimbokking 12 cent Spekbokklng 5 en 4 cent. Eerste soo't Z0UTEVISCH van 24 cent, nu voor 16 cent per pond. Zuidstr. 61 en Dijkstr. 20. D. W. LAGEBVELD. BIEFSTUK en HAAS 50 cent. STUKJE en ROLLADE 45 LAPJES en GEHAKT 40 SOEPVLEESCH en POLST 40 Alles per 5 onf. J. KUIPER, 2de Rozenstraat nr. tl. uit één stuk vervaardigd, is practisch, elegant, van echt Linnsn niet te onderscheiden en GOEDKOOPER dan het waschloon voor Linnengoed. Verkrjjgbaar te Hkldkk bjj: W. BIERENBROODSPOT, Spoor straat No 87. J J M SMIT, Kanaalweg 137-138. JAN VEEN, Spoorstraat 98 en HERMAM NYPELS, Spoorstraat hoek Koningstraat. Asthmalïjders I laat toch uw leven geen prooi zjjn van voort durende kwellingen. Waarom moet gjj nog Riapelooze nachten doorbrengen Waarom moet gjj lusteloos zjjn en alle jjver in uw werk missen, wanneer gjj het in uw hand hebt, uw kwaal, waaraan gjj reeds zoo lang gesukkeld hebt, te genezen. LEES EN HERLEES Negentien jaren leed ik aan asthma, aldus verklaarde de Heer II. DK WUU1JN, Dorst- kade, gemeente Vrjjer ban bjj Delft, aan onzen Verslaggever. Duldelooze benauwdheden veronaan genaamden mjjn leven. Ik had het oomtjjds zoo benauwd, dat mjjoe vrouw dacht dat ik in een benauwdheid bleef. Door een gelukkig toeval word ik op de goede werkirg der Abdijsiroop, Klooster Sancta Paulo, opmerkzaam ge maakt. Ik kocht e-u flacon in d-* Drogisterij „De Salamander" to Delft en zie, na het gebruik van het eerste flaconnetje bespeurde ik reeds beterichap, want de sljjm, die mjj als een muur vgst zat, kou ik gemakkeijjk opgeven. Het bjjgen en piepen wat ik voortdurend deed bedaarden veel. Ik heb in het geheel 4 flacons Abdjjsiroop gebruikt en ben nu totaal genezen. Mjjn kennissen zeggen: >Bein, je bent weer jong opnieuw gewor den". Ik slaap goed, mgn eetlust is uitstekend en ik verricht mjjne werkzaamheden weer met pleizier en opgewektheid, in een woord, ik ge voel mg weer gezond en krachtig. In het belang van mjjne Ijjdende medf- menschei moogt gjj van deze verklaring gebruik maken waar U dit goed en nuttig voorkomt, en schenk ik U ter staving van de echtheid van mjjoe btwering mgn portret, wat U ook moogt in de courant plaatsen. DE ABDIJSIROOP, Klooster Sancta Paulo voorkomt de tering, bronchitis, verouderds en verwaarloosde verkoudheden, asthma. keelpljpontsteking, pleuris, keelziekten, kinkhoest, longontsteking, bloedbrakingen enbloed* puwingen, influenza en alle borst en longaandoeningen Prijs per flacon f 1.—, 2.— en f 3.50. Centraal-Depót L I. AKKER - Van Alkemadestraat II, - Rotterdam. Verkrijgbaar te Helder bgJ. BAARENS, Spoorstraat 68; M'J QUANT-SWENNEN, Spoor gr acht; DE BIE-BIERSTEKER, Keizerstraat 93J. ROTGANS, SchagenJ. VOS, Wleringerwaard Wed. J. P. WIGBOUT, Hippolytusboef. WieringenD. ZON, Kleine Sluis, Anna Paulowna. De Heer T7. nz Reuiin, naar eon Photografie.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1906 | | pagina 1