KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje MARINE. lel Gelei m lel Boscl voor HelderTexel, WIerIngen en Anna Paulownam No. 3436. Zaterdag 20 Januari 1906. 848to JaargaA Nieuwstijdingen Waarschuwing. I Bureau: Spoorstraat. Telef. 59. Bureau: Kenlngstr. 29. Intere.-Telef. 50. Uit het Buitenland. In de laatste dagen deden borichten de ronde als xou Witte, de Russische Ministor- raadspresident, niet onduidelijk hebben te kennen geven, dat bet nog laDg niet zeker was dat Husland oen constitutioneelo staat zou worden. De Czaar had wel een geheel belof- tenmanifeat gegeven, doch men moest weten, dat dat vrijwillig geschied was en dat mis schien het thans beter was dat de autocratie (alleenheerschappij) behouden bleef, 't Bericht klonk wel iotwat vreemd, maar daar was toch iets, dat een dergelijk vermoeden eenigen grond gaf. Durnovo, een streng heer, is benoemd tot Minister van BinnenlandscheZaken «als bewijs van erkentelijkheid voor de vele gewichtige diensten in den laatsten tijd aan den Ccaar en zijn rijk bewezen*. Nu weet men dat de maatregelen door Durnovo toegepast streng en hard zijn, dat hjj tal van persooen deed arresteeren en een veldtocht opende tegen de Crs en dat hij dus Minister van Binnen- idsche Zaken werd. kon aangezien worden als een veldwinnun der reactie. En al moge nu den eersten tjjd in Rusland eon nieuwe revolutie onmogelijk worden geacht, 't zoo toch niet bijdragen tot rust en vertrouwen in 't land als de gegeven beloften niet werden nagekomen. Het ofRcieuse Petersburger Tele- graafagentschap komt nu echter uitdrukkelijk verklaren dat Witte zoo iets niet kitu B«.6d hebben en dat hut den uitdrukkeljjken wil van den Czaar is, dat de Doema worde: de wetgevende macht. Het beginsel van autocratie wordt dus prjjs gegoven. Is men ook de revolutie meester, rustig is het nog lang niet overal in Rusland. In het Kaukasusgebied is het nog noodig dat do slaat van beleg wordt afgekondigd zoo b.v. te Titiis. De Armenische vrouwen riepen de voorspraak van des stad- houder's vrouw in om de Armeniërs te bo- scbermen tegen de aanvallen van Tartaren en Koerden. Spoorlijnen worden hier en daar vernield; een tunnel is onbruikbaar g. - maakt door er van weerszijden een locomotief zonder bemanning in te laten loopen. In Petersburg zelve is de raad van arbeiders gedelegeerden, 22 man, gearresteerd, 't Bleek daarbij, zegt de Telegr. Agentuur, dat deze raad bestond uit revolutionnairen, die niet tot den arbeidersstand behooron. Uit Engeland heele kolommen vol met telegrammen over de verkiesingen. De uitslag is tot hiertoe voor de liberalen een triomf als zij niet konden verwachten. Zij wonnen reeds een 90 zetels, en als de kans hun zoo gunstig blijft sullen zjj zóó sterke party vormen, dat sjj zelfs onafhankelijk van de Ieren zullen kunnen regeeren. Opmerkelijk ook is de vooruitgang voor de candidaten der arbeiders partij. Zy wonnen reeds 21 zetels. John. Bnrns, de Minister, werd in zjjn district herkozen met 1600 stommen meerder heid. Do Chambcrlain-politiek wordt door den uitslag dor verkiezingen sterk veroordeeld. De oud -minister Lyttelton b.v., bekend om verdediging van den invoer van Chi- werkkrachten in Znid-Atrika, is ge vallen tegenover den liberaal. In Liverpool wonnen de liberalen twee zetels, doch Cham- berlain werd met groote meerderheid te Bir- miogham herkozen. De dyplomaten voor de Marokko-conferentie zyn te Algeciras aangekomen. Tegelijk met hen en eenige dagen te voren zyn reeds de berichtgevers der verschillende groote bladen aangekomen. Ze hebben geintervieuwd deze en gene en fantaseeren nu allerlei berichten, omtrent de gezindheid der onderhandelaars, 't Is te begrijpen dat deze niets gewichtigs sollen loslaten en ze paaien de verslaggevers dan ook met algemeenheden of met een ge heimzinnig lachje. Nu ja, een dagbladschrijver, moet toch een bericht hebben, en zoo komt het, dat dit dan uitgewerkt wordt met behulp der fantasie, 't Zal nog wel eenige dagen duren eer de pers iets te weten komt. In- tusschen zyn de beraadslagingen begonnen de president en de secretarissen zyn aange- TEXEL, 16 J»n. Door visschers zjjn hier aangebracht: 4471/, bos dunne iotting, 191/* bos dikke rotting, gemerkt: rood en blauw en rood en groen lint. Het lint is gemerkt: BEKGEDOBF. Voorts zgn nog bjj de strandvonderij aangebracht 21 balen katoen en 65 balen De Rijksmiddelen. De .Staatscourant* bevut bet maandelyksch overzicht van dn opbrengst der Rijksmiddelen over December 1905, en daarmede is tevens de uitkomst over het gehoole afgeloopen jaar bekend. Die opgaaf omvat echter geenszins allo ryksontvangsten. Daaronder zijn alleen be grepen de belastingen en verschillende hef- fiugon, maar niet de laDge reeks van inkom sten, dio in de Wet op de Middelen onder 2>/s alphabets zijn opgesomd, noch het aan deel in de opbrongst der Staatsspoorwegen en in de winsten der Nederlandsche Bank, het aandeel van Ncd. Iudië in den dienst der nationale schnld, de bijdrage uit ver kochte domeinen en do opbrengst van leges, die te zamen op ongeveer 19 millioen waren geraamd. De overige en voornaamste ontvangsten waren op f 146.970.720 begroot en hebben, volgens de voorlopige opgaaf, in 1905 het brdrag van f 153.450.009 in de schatkist ge bracht, derhalve bjjna 6'/j millioen meer. De maand December beeft tot deze gun stige uitkomst ruim bijgedragen. Zy gaf :uim 2 millioen boven de gemiddelde raming voor één maand on overtrof de opbrengst van Dec. 1904 met f «32,010, Het grootste deel (f 590,000) dezer laatste styging kwam uit de indirecte belastingen, en wel f 315,000 meer uit de successierechten, f 220,000 uit de zegelrechten (eon bijzonder hoog cyi'er wegens het inederekenen van do plakzegels ad 5 centen, in do laatste 8 maanden aan de postkantoren verkocht, wat voortaan maandelijks zal mee tellen), en f 4000 uit de hypotheekrechten, lerwyl de registratierechten weder f 39,000 minder inbrachten. Voorts is meer ingekomen uit de invoerrechten f 81,000, uit de accjjnzen f 70,000, uit de posterijen f 59,000, uit de rykstelegrafen f 18,000, uit de loodsgelden f 55,000. Minder gaven in Decemberde domeinen f 33,000 en de belasting op gouden en zilveren werken f 3000. De hoofdzaak is echter gelegen in de cijfers over het geheele jaar, en deze toonen boven 1904 ic het eindcijfer een vooruitgang van f 3.875,000. In 1901 was slechts 1% milioen boven 1903 ontvangen, in 1903 ruim 4 mil lioen boven 1902, in 1902 ruim 7 millioen boven 1901, dat zynerzyds ruim 1 millioen onder 1900 was geweest, Het onlangs geëin digd jaar houdt het midden tusscben deze uiteeDloopende cyfera en mag das als een vrjj goed jaar worden beschouwd. „Serbia". Rotterdam, 16 Jan. Het in de Zuider- grondeu gestrande stoomschip „Serbia" is in 1894 door de Flensburger Schifisbau Gesellschaft van staal gebouwd. Het is lang 108.14, breed 12.80 en hol 8 meter en groot 3693.75 bruto, netto 2876 86 Reg. ton De triple expansie machine kan 1300 I. p. k. ontwikkelen. Bevoorrecht Zaandam. De >honderd-duizend« uit de Staats loterij is Maandag voor de derde maal iu opvolgende loterjjen te Zaandam ge- vullen. Slordige menschen. Dat vele bewoners van Amsterdam elders zal het ook wel zoo zgn weinig aandacht schenken aan de eerste eischen van veiligheid, bljjkt uit het rapport van deu Gecontroleerden Particulieren Nacht veiligheidsdienst over 1905. Wjj lezen daar in b v., dat 922 maal moest gewaarschuwd worden dat deuren, ramen of hekken van woningen niet gesloten waren en dat 47 maal de sleutel in de huisdeur stak (Bbl.) Naar het Hbld. verneemt, is het personeel aan school T. te Amsterdam Dinsdagmiddag in de vergadering van B. en W. ontboden, waar het van mr. Van Leeuwen een ernstige berisping ont ving over het aandeel, dat het genomen had in zake de bejegingen van het hoofd dier school. Er is reden aan te nemen, dat het hier bjj big ven zal. Een arrestatie. Men meldt uit Amsterdam Op last van den officier van justitie hier ter stede is Dinsdagmiddag op de straat in arrest genomen de zich noemende „solliciteur" F. W; T., zaakwaarnemer alhier. Hem wordt ten laste gelegd valscb- h-id in geschrifte en gebruikmaking van dat valsche geschrift als ware hei echt en onvervalscht In October van het vorige jaar nl. bood de gearresteerde den directeur eener Bank alhier, voor wien hjj iudertjjd als zaak waarnemer was opgetreden, een accept aan, vervallende over drie maanden en onderteekend met den naam van een derde. T. deelde mede, dat die derde een zjjoer cl enten was en zich bg dat accppt jegens T. tot betaling verbonden had hg ver zocht dc-n directeur, of deze hem vast het uitgedrukte bedrag wilde geven, en deze voldeed hieraan "«eltKS- Toen nu over drie maanden het accept aan dien derde werd gepresenteerd, ont kende deze het stuk te hebben geschreven en geteekend; betaling werd dan Ook na tuurlek geweigerd. T. erkent het schrg ven en het teekenen van het acc pt, doch hg voegt er bg, dit op last van dien d-rde te hebben verricht. Deze ontkent de last geving pertinent. Zondagsdienst bij de sporen. Naar de Avondp. verneemt, worden van regeerimwege do^r de distrio'-hiRpecteurs der diensten aan verschillende stations per soonlijke vragen tot de ambtenareu en be ambten gericht, of zjj met de rieuw inge voerde diensturen ingenomen zjjn. Op me nig station zjjn langs dezen weg verschil lende klachten ingediend, epeoiaal wat den Z mdagsdienst betrelt. Dezs grief schjjnt bijna algemeen te zgn, hoewel door vrees voor mogelijke achteruitzetting, menige klacht nog wordt verzwegen. Hollandsche Hypotheekbank. Men meldt uit Hilversum: Jhr. de Geer is Diosdag circa half zee per rijtuig naar Amsterdam overgebracht, om daar in hechtenis te worden gesteld. Het dnurde ruim twintig minuten, alvorens hg iu het rijtuig ging, ondersteund en zeer geschokt. Eene verpleegster had tevoren kussens in het rjjtuig gelegd Zjjne vrouw en dochter hielpen bg het instappen. Een kleed verborg zooveel mogeljjk alles voor het oog der nieuwsgierigen vóór het hek van den tuin staande. Hun aantal was ge ring, wjjl het vervoer zeer geheim gehou den is In de laatete jaren-zgn, aldus meldt het HaarL Dagblad, te Bloemen'laai ten huize vau particulieren, gedeeltelijk zelfs door bemiddeling van den vorigen direc teur-generaal-geneesbeer van het gesticht Meerenberg, zenuwlijders uitbesteed. Dit heeft in den laatsten tijd aanleiding ge geven tot ontevredenheid onder een deel der ingezetenen, die met leede oogen aan zien, dat, ofschoon een deel dezer zieken zich in 't publiek rustig gedraagt, anderen daarentegen gegronde reden tot klachten over huu gedragingen geven, en dat in 't algemeen de aanwezigen van een tame lijk groot aantal dier ongelukkigen in particnliere woningen en 't zich vertoonen in 't publiek vau dezen 't verbljjf in Bloemendaal niet veraangenaamt en niet bavorderljjk kan zgn aan het zich vesti gen aldaar van families, die voor hun genoegen en rast buiten komen. Thans is er een beweging ontstaan tegen deze „clandestine gekkenhuizen", geljjk ze in den volksmond worden genoemd, en heeft een groot aantal ingezetenen zich per request tot de regeering gewerd met het verzoek om tnsschenbeide te komen, ialien daar wettelijke mogelijkheid toe bestaat. De inspectie van het rjjkstoezicht op krankzinnigen is reeds te Bloemendaal geweest. Moordaanslag. Voor de rechtbank te Arnhem werd Dinsdag de zaak behandeld van C. B., timmermansknecht te Arnhem, beschuldigd vau moordaanslag op zjjn gewezen meisje Heleoa Mt-ylink, in deu avond van 7 No vember op den Amsterdamschen weg al- bier gepleegd. Het meisje werd door twee kogels getroffen, verkeerde langen tjjd in levensgevaar, doch is thans nagenoeg her steld. De aanleiding tot den aansDg was, dat B. di. n dag door zgn meisje was afgeschreven. Hjj meende, dat dit gedwongen zon zgn ge weest, omdat hare ouders tegen de verkee ring waren, omdat hjj het haar lastig mankte aan bare diensten en zjj zelfs eens een dienst door zgn toedoen had verloren. De officier van Justitie wenscht een strenge straf pn eischt daarom vjjf jaar. De uitspraak wordt bepaald over 14 da gen. Kraaien zjjn slimme vogels, zooals 't volgende geval du:deljjk bewjjstEen heer had een groote volière twee bonte kraaien, die hg met brood en p wdenvleesch voedd-. Op zekeren dag bemerkte hjj, dat de vogels wel tienmaal zooveel voedsel gebruiht hadden als gewoonljjk, waarover hjj zich niet weinig verwonderde. Daarom besloot hg eens 'n oogje in 't zeil te houden, en stalde zich ergens verd»kt op. En z;et, een menigte boite kraaien zaten in den omtrek en stieten 'n zacht geluid uit, waarop de gevangen confraters stnkjt» brood en vleesch door de m izeu hunner kooi staken, welke door de wachtende kraaien gretig werden opgepikt en verorberd En dat uitstrooien duurde zoo lang, tot alle verzadigd waren Zouden de menschen, die in overvloed leven, des winters het- zelf ie doen met hun arme medebroeders 't Ware te wentchen. Moord in een spoortrein. Bjj aankomst van deu trein uit Lyon te Genève bemerkte meu dat iu een coupe eerste klasse bloedvlekken lagen op deu vloer en de kussens. Er was niemand in de coupé, maar in het net lagen een reis deken, een handkoffertje en een mandje met bloemen. Bg onderzoek bleek deze bagage te behooren aan den architect Durel te Genève, bouwmeester en eigenaar van de kurzaal aldaar. Men begaf zich terstond naar zjjn woning, waar men vernam dat de heer Durel inderdaad afwezig was en uit Nice werd verwacht Daarop werd een ouderzoek langs de spoorlijn van Genè e naar Lyon ingesteld, met het gevolg dat men tusscheo de stations Virieu-le-Grand en Rosilon, in het Franeche departement Ain, het ljjk van den vermiste in een tunnel vond. Aan een ongeluk kou niet gedacht worden, want het ljjk was met messteken doorboord. Het werd naar het station van Virieu-le-Grand vervoerd en men waar schuwde terstond de justitie, die haar onderzoek instelde. Uit Nice vernam men dat de heer Durel daar was geweest om de afrekening te ontrangea voor bouw werken, daar in het vorige jaar onder zgn leiding voltooid en dat men hem 250 000 francs had uitbetaald. Nu volgde meu het spoor vau den vermoorde, van Nice af en kwam zoodoende te weten, dat te Virieu twee jongelieden in de coupé, waar de heer Durel zat, waren ingestapt. Een hunner kende men, daar hjj eenigen tjjd spoorwegbeambte was geweest. Hjj heet G»orgö8 en 29 jw, oud. Men kon het signalement van deze twee maunen nauw keurig opgeven en dadeljjk werden naspo ringen gedaau, die tot het resultaat leidden, dat de twee verdachten Zondagmiddag om 4 uur te Meximieux werden gearresteerd. Versailles, 17 Jan. Tot president der Repabliuk werd gekozen met 449 stemmen de heer Failières, president van den Se naat; op Doumer, president der Kamer, werden 370 stemmen uitgebracht. De president der Vereenigde Vergade ring verklaarde Fallières gekozen tot pre sident der republiek voor zeven jaar, t« rekenen van af den datum waarop de be voegdheid van den tegen woordigen presi dent eindigt. Te Meaeina in Italië ia Dinsdag nacht een aardschok waargenomen, die ongeveer zeven seconden aanhield, maar geen schade aanrichtte. Te Reggio en Calabria droeviger gedachtenis had een schok plaats, die tien seconden duurde en door 6'n Bteik gedreun werd voorafgegaan. Hoewel bet hard regende, verlieten de menschen ijlings hun huizan. Ook te Gerace in Catabrië is een zeer sterke schok waargenomen. 0e lucht expsditl» naar de Noordpool. De Amerikaansche poolreiziger Wellman, die den Fiaaschen luchtreiziger Godard heeft opgedragen een plan te maken voor een ballon, bestemd voor een ontdekkirgs- tocht naar de Noordpool, is te Pnrgs aange komen. Hij heeft een onderhoud gehad met Santos Duraont, die hem de inrichting var zijn bestuurbaren luchtballon heeft uitge legd. Godard beeft zich daarvan tevens op hoogte gesteld. Weihnan. die reeds getracht herft met een schip de pool te bereiken, is overtuigd, dat zulks slechts met een ballon uitvoerbaar zal zjjn en heeft daarom de verschillende ijpen van bestuur bare bdlons bestudeerd, ten einde zoodoende den ballon te doen samenst-llen, die aan de eisch-w voor een po dreis voldoet. Uitslag der aanbesteding van bet etoomwerk in den polder „Het Koegraa" op 13 Januari 1906. Ptrecel No. 1. pla 1400 11. por M. nmii, i Wendol te Anno Ponlowu t. II.(1400 J. Koppel Wz. id. v. f 0 81 4*4.— "oldor id. v. (0.80 420 loriax te Koegfae v. 10.271 *8*-— M. Loime te 't Zeedt v. 10.28 t Sti ft Spigt te Anne P.q'owd» e. (0.82 808.— P. Reio A 1. f. Zipp te 't Zendt r. 10.10) f 281 S. ven Beten Cs. U Anne Peslosne 1016 f 224. Pereeel No. pin. 2273 H. i. Wondel te Anne Penlowne v. 10 76 f1704 H. Venr.r te Ce)lei>tooo« v. 10.75 fi704.— olet C« te Anea Peulowu v. (0 73 (16 8 66 lering te Keegrei v. (0 69 (1667 68 J. Koppel Wi te Anne Peelowna r. (0 61 f 1:68.72 "older id. v. (0.49 (11'8.28 U>nwe te 't Zendt v. (0.48 090.66 R-Spigt te Anne Ptalowse v. I 0 45 (102140 Jfc kaap id. v. f0.45 (1022 40 P. Rau A J. P. Zipp te 't Zendt r. (0.42) f 966.60 meel No. 8. pla >281 M. P. Mtulerold U Sclani v. 11.79 4090.16 J. H. P. Brokken te Helder t. I f 36i9 J. Keppel Wx. te Anne Paalewse v (1.62 (2478.20 C. Polet Ce. id v. (1.50 8427 50 A. Volder id. v. (1.49 (84^4 66 Jb. Wend.1 ld. v. 1.80 (2970.50 C. Kater id v. f 1 80 2970 »0 P. Rau k J. P. Zipp U 't Zendt v. f 1.12) 8670 61) root te Spierdijk t. f (1214.— van verzanding der Brievenmalen. Naar Ooit-Indie. Datum der »t vin A p. eeep- el «ie letti p. Ho'., aeil via p. H .11 me" J p. Pranaeke p. DeiUebe Alleee eaer Atjeh, Seaetra'e Ooetkeet, Palemkaeg, Pioaw. Banka, Billiton en Z.-W. Aid. van Boraeo. liet «valige gedeelte van Ned. Ooet-lndié wordt alleen op «erlangeo dar aftanden via Nepele vertornde». Naar PaUmbarg, Rumte, Banka, Biliiton en Z. W. van Bornso p Kngelaeke aeil vin Briadi.il 86 iaa. '1.80 'e mar. p. HotL mail via Geaua 22 Jaa. 7.— 'e av. Naar Atjeh en de Ooetkust van Sumatra p. Kngelaeke aail vla Briadiei) alken Vrijdag 12.80 'amor. p. HoU. suil via Geaoa 22 Jaa. 7.— 'a ev Naar Guyana (Surtnams) p. vee poet via Aaaterdaa .1 21 p. aail over Xagnlaai p. aail via 8t Naaalre Naar Curafao. Bonaire en Aruba: 7.— e av. 1 P«W. 7.— av. T Febi7.— av. 23 Jaa. n alken Diaedeg ges Vtüdag. in der 10 Jee - 'i av Naar St. Martin. SL Euetatiue en Saba p. eeepoet via Aa.Urdaa .1 28 Jee. I 7.av. p. aail «ver Kogelend 1 Pekr. f.— 'e Naar KaaplandNatalOranje-Rivier- kolonie en Tranrvaal l eiken Vrjjdag, 3.30 's nam. Voor Hr. Ma. .Na o lilas* naar Pont» Delgada, (San Miguel) 1 Febr., 7 oor avonds; Voor Hr. Ms. .Holland* naar Porl 8 a 1 d26 Jan., 8.30 's morg. en 30 Jan., 12 uur 't nam. De BURGEMEESTER der gemeente HELDER brengt ter kennis, dat de Stoom- boot-reederij voor het slepen wan schepen, onder Directie van de Heeren A. D. en C. E. ZUR MÜHLEN, door den rechthebbende uitsluitend gemachtigd is tot berging der lading wan het in de Zuiderhaaka- gronden gestrande stoom schip „SERBIA" en waar schuwt ieder, geen goede ren wan boord wan gemeld schip te halen of te bergen, zonder woorzien te zijn wan eene door genoemde Heeren ZUR MÜHLEN af- gegewen machtiging. De Burgemeester woornoemd VAR STEUN. Helder, 18 Jan. 1908. Een visscherxvaartuig' van hier verging in den jongsten storm met man en muis. TWEE weduwen en NEGEN kinderen staan voor het oogen- blik weer hulpeloos. Wie helpt mij het leed ver zachten Helder, 9 Januari 1906. De Burgemeester, VAN STEIJN. Openbare Aanbesteding bg de DIRECTIE DEK MARINE I. Willemsoord, op Vrijdag dm 26 Jtnuarl 1906, des voormiddugs ten 11 are, van Het maken en in hangen van een stel eikenhouten buiten-vloeddeuren voor de Marine-schutsluis. De bestekken liggen ter lezing bjj het Departement van Marine te VGravenhag* en bjj de Directiëo der Marine te Willem soord, Amsterdam en Hellevoetaluiz, als mede bjj de provinciale bestoren en ter Seoretariën van de gemeenten Rotterdam en Dordrecht. Voor zoover de voorraad strekt zjjn de bestekken te verkrjjgen ter Griffie der Marine te Willemsoord, ad f 0.20 p«r bestek (buiten de gemeente Helder per postwissel over te maken). De noodige aanwjjziDg in loco zal ge schieden op 22 en 23 Januari 1906, 's morgens ten 10 ore. Verdere inlichtin gen kunnen verkregen worden ten bureele van den Hoofdingenieur der Marine te Willemsoord. De inschrjjvingen op gezegelde biljetten, ingericht volgens artikel 5 der Algemeene Voorwaarden, moeten vóór het uur der aanbesteding franco bezorgd zjjn in de bus, geplaatst in het Directiegebonw aldaar. FEUILLETON. Vrjj bewerkt door AMO. 18) .My'nheer! Mjjnbeer!* riep Greta hem lachend toe. .Telt ge de venstertjes in den toren, of wilt ge eens zien, of de zwaluwen den boel daar woer zoo vuil maken?. Vliebig keerde sicb langzaam naar het w. .1. iemand, die voor een oogen- blik niet weet, waar hjj zich bevindt. Zjjnc gedachten waren veel verder weg dan het meisje dat daar in het venster leunde. .Sedert wanneer zjjt ge terug? Vandaag pas gekomen Ah zooEn nu zjjt ge zeker op weg «Is uw papa misschien thuis?' viel hjj haar in de rede, teneinde tjjd te winnen, om na te denken. «Neen, mama is wel thuis. Wilt ge niet binnenkomen Dank u, juf]rouw Greta; ik zon vandaag geen onderhoudend gezelschap wezen.* «.Zit de reis u nog in de leden De reis niet, want dio heeft voor mjj het gewenechte gevolg gehadmaar hier is het •en of ander niet als vroeger do men schen zjjn zoo eigenaardig alsof ik jaren lang weg was geweest, en alsof zjj mjj wil len doorzien, om te weten of ik nog wel dezelfde ben. Het is zonderling, zeer zon derling.* Het lachendo gezicht aan het venster had een ernstige uitdrukking aangenomen, die volstrekt niet kwaad stond. Vliebig sloeg daarop echter geen acht. Hjj zag alleen, dat zjj. die altjjd zoo vrooljjk was, ook al zoo eigenaardig deed, of er van wist, waar van Een oogenblik was hjj voornemens Greta er naar te vragenzjj zou hem niets verborgen hou.len, dat wist bjj maar hot volgende oogenblik liet hjj dat voornemen varen en groette. „Ik wou nog zoo gaarne in het boach wandelen I Deze drie dagen heb ik het erg gemist.' .Ja, wie aan den geur der denneboomon gewoon is geraakt, mist dien niet gaarne. Veel genoegen Nog meer dan te voren in gepeins ver diept schreed hjj voorwaarts; hjj sloeg bjjna acht op deu weg, dien hjj ging en nog bemerkte hjj do voorbjjgaugers. Was hjj behekst of waren de menschen het? Die vraag alleen hield hem bezig. Brente zou hum wol opheldering geven maar die was van avond pa* te spreken. En dat hjj keek op zjjn horloge dat duurde nog vior uren. Hoe zou hjj die doorbrengen? Zóó had hjj zich den terugkeer van zjjn reistocht niet voorgesteld, neen, zóó niet. Als een overwinnaar, die gelukkigen maakt. Ja, zóó wilde hjj komen, en na bjj liet het hoofd op de horst zakken nu stemde de workeljjkhcid niet overeen met zjjne mooie verwachtingen. In een der laatste straten, die op het vrjje veld uitliepen, trof hjj zjjn collega Meyor. Nadat zjj eonigo woorden met elkaar hadden gewisseld, zei deze: .Ge ziet or slecht uit Vliebig llebt ge onaangenaamheden gehad Zeker met Brente wegens die zaak .Wegens die zaak?* vroeg Vliebig ver wonderd. Zou hjj einde]jjk iets wjjzer worden tHoudt n nu niet van den domme! Het is zuiver menscheljjk, als is het teer onvoor zichtig, waarde collega. Maar ge komt nit een groote stad en daarom is het u eerder te vergeven. Wat men daar doet of niet dool er kraait geen haan naar. Doch hier ik heb medeljjden mot haar zjj heeft het niet verdiend .Sapperloot, Meyer, wilt ge mjj eindeljjk reggen, wat dit te beduiden heeft?* viel Vliubig barsch in. Zjjn gelaat was donker rood, zjjn oogen schoten vuur, onwillekeurig omklemde hjj den arm van zjjn collega en zjjn blik scheen hem de woorden van de lippen te willen lezen. .Sedert ik hier terug bon, bemerk ik bjj elke schrede dat spook, en als ik het wil grypen, glipt hot mjj onder do handen weg Maar gjj snit my te woord staan, van n verlang ik openhartigheid. Zeg mjj dns alles.' .Welnu als ge niet anders.wilt. Het is aan dun dag gekomen, dat ge een liefdes betrekking hebt aangeknoopt met Dora Leng- ler, van Tannenrode. Naar men segt hebt ge op verschillende uren van den dag elkaar in het bosch ontmoet, en „Wie heeft die infame leugen verspreid vroeg Vliebig, die tegenover sulk oen laag heid zjjne bedaardheid gohool had teruege- gekregen. De strjjd tegen een zichtbaren vyand prikkelde zjjn verontwaardiging niet, maar wel de arglistige boosheid, die in h^t duister werkt. Nu kende hjj het feit, dun dader daarvan te vindeu, sou hem ook niet mooiljjk vallen. Meyer baalde de schouders op. .Het werd mjj gisterochtend in de school verteld, en later hoorde ik het ook van mjjn vrouw, dio den vorigen avond in haar kransjo ,In haar krantje? Arme Dora, wal zult ge er daar slecht afgekomen sjjn riep Vliebig. «Maar wie? Zeg het mjj! ik wil dien ellendigen lasteraar het masker afruk ken. Hoeft het arme meisje niet reeds ge noeg geleden Moet men nu ook nog haar eer aantasten Zjj staat zonder bescherming, sjj woont niet hier ter plaatse, sjj kan zich niet verdedigen en voor haar o ischuld op komen. Wat heeft zjj God vergeefs gebeden, dat Hjj haar den schurk zou aaowjjsen, die haren vader het geweer in de hand drukte om aan zjjn met schande beladen loven een einde te maken Vergeefs Neen, neen, het was niet te vergeefs! God heeft haar smeekon verhoord En na een oogenblik gezwegen te hebben vervolgde hjj .Gelooft go ook niet, Meyer, dat de per soon dis haar vader in dsn dood dreef, thans nit vrees voor ontdekking ook nog slecht genoeg kan woscn om de nagelalen familie van zjjn slachtoffer met zjjn gift te beswad- deren en zoodoende te dwingen deze plaats te verlaten, die voor hem een hel is gewor den Is met hem nitt alles uit den weg geruimd, wat hem aan sjjn misdaad herin nert, wat zjjn geweten doet spreken?* .Wat weet gjj daarvan, Vliebig?* Meer dan gjj denkt, Meyer, en daarom... maar mjjn handen zjjn nog gebonden, ik mag niet spreken, en moet zwjjgond toezien maar dan o, de Priedertheimers sollen mjj loeren kennen Zjj sullen nog lang aan den candidaat donken, dion zjj in den beginne aan den hengel hoopten te krjjgen, en van wien zjj niets dan kwaad wisten, toen hun toeleg niet gelukte. Waarom noemde men Huida's naam niet in verband met den mjjne Ik was met haar en haar broeder tooh dikwjjls genoeg in het bosch en las met haar de werken van onso meesters. Maar dat is ook ds dochter van den burge meester, terwjjl Dora het hart bloedt mjj, als ik er aan denk wat het arme meisje in de laatste dagen moet geleden hebbenj .Wie weet, of het gerucht wel reeds tot Tannenrode is doorgedrongen. Het zou een geluk zjjn als sjj er niets van te weten kwam.* «De laster steekt overal het hoofd op en verspreidt zich snel; helaas, vindt hjj geen beteren bodem dan waar het een goed werk r. Ik dank u voor nw mededeeling, Meyer 1 hebt mjj en juffrouw Dora een grooten dienst bewezen. Er is toch één, die beter over het meisje denkt!* «Er is geen reden voor, mjj dank te zeg gen. Vliebig. Overigens heeft Dora hier veel aanhangers en bewonderaar*alloen de moe ders van huwhars dochters go kant hst van de menschen ook alweer niet kwaljjk nemen, dat sjj koel zjjn tegenover een mei«je, dat zoo zonder moeite allo harten verovert.' Gaat ge mee dea berg op Meyer Ik moet nog een vergaderimg bjj wonen, anders zou ik gaarns meegegaan sjjn Maar wilt ge oen goeden raad van mjj aannemen .Het ligt er aan, of •Ga dan vandaag niet naar Tannenrode.* Waarom? Denkt ge dat ik Dora'»goeden naam daardoor benadeel Heb daar geen zorg voor, mjja waarde collegaer is wel niemand, wien haar wel en wee meer ter harte gaat dan my «Daarom niet, maar Miole heeft vandaag dienst in de bosschen rondom Tannenrode.' .Alweer Miele .Hjj haat u en sint op wraak.' .Waarom? Ah, hjj weert zich instinct matig tegen mjj en mjjn invloed maar bet zal hem niets helpen Hjj is een bekwaam schatter,* waar schuwde Meyer. ,Mjjn leven is In Gods hand ik bso niet bang*, antwoordde Vliebig ernstig. Ga dan, Vliebig I Ik geloof, dat uw komst hier in Friederthrim voor menig monsch een geluk i» geweest.* Vliebig legde den vinger op den mond ea keek Meyer vragend aan. Deze begreep hem en antwoordde .Op mjjn swjjgeo knnt gjj rekenen.' «Ik heb vandaag dienst rondom Tannen rode on kom laat thuis.' Met deze woorden nam Miele na het middagmaal afscheid van sjjn vrouw; sjjn jachthond, die anders hem altjjd vergezelde, moest thnis bljfven. •Jjj bljjft thuis, ik kan js niet gebruiken*. Het was toch beter, Albin seids ïjjn vrouw aarzelend. «Welk nut heb ik van het beest? Mjjn buks is mjj liever, die geeft geen kik, als ik het niet wiL Ik kan Diana den bek niet dichtbinden.* Met diepe rimpsls in het voorhoofd ging hjj been. «Wat hindert hst of hot beest blaft?' vroeg zjj zich zelve verwonderd af, terwjjl zjj dun mooien kop van den hond streelde, die zich tegen haar had aangedrongen. «Hjj heeft weer een kwaden dag,' mompelde zjj hjj komt stellig niet bchoorljjk thnis.' Zjj totdat hjj achter do >m nakjjkcn, was verdwenen Miole zwierf lang in het bosch rond. No eens ging hjj op een stomp van een omgo- hakten boom zitten peinzen, dan weder lag hjj in het gras lang» dun weg, mot het hoofd op beide handen rustende. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1906 | | pagina 1