KLEINE COURANT iegend Blaadje voor Meider? Y&x&l, WSeringmn &n Anna Paulowna Bet Gelei van let Boscl. No. 3437, Woensdag 24 Januari 1906. 84ste Jaargang. Bureau: Spoorstraat Telef. 59 Bureau: Kenlngstr. 29. Iitere.-Telef. 5a Abonnement Vliegend Blaadje p. 3 m. 50 ct., fr.p. poet 75 cL, Buitenl. f 1.25 iZondageblad 37' 45 0.75 g Modeblad 55 80 0.90 Mozik. Bloemlezing >>»60»»»>85> 0.90 Voor 't Buitenland bg vooruitbetaling. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BERKHOUT Co., te HELDER. Bureaux: Spoorstraat en Koningstraat. Ad vertentiexi vw 1 lot 4 rog.U25 Cont. Elke regel meer6 4 maal geplaatst, 1 maal gratie. Bewjj a-exemplaar 21/, Ct. Vignetten en groote letters worden naar plaatsrnimte berekend. idvertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VBIJDAGSMOHGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd rijn. Nieuwstijdingen HELDER, 23 Januari 1906. Bg Kon. besluit ie de heer E. Fran ken, vroeger inspecteur der dir. bel. al hier, thans te Amsterdam, benoomd tot directeur der belastingen, invoerrechten enz. te Amsterdam. Op Urk worden pogingen gedaan om visschers aan te werven voor de Emder logger vloot. Volgens de Tel., die van een daartoe gehouden vergadering melding maakt, geeft de reedery geen fooien of monstergelden, doch betaalt als volgt matrojs f 7.20 per week plus 12 cent van iedere ton haring; oudste f 5.40 idem 9 cent idemjongste i 4.05 idem 7Va cent idemreepschieter f 2.70 idem 4'/, cent idemafhonder f 2.70 idem 3 cent idem. Kort vóór het in dienst treden wordt bovendien nog een bedrag van f 20 als vergoeding voor reiskosten verstrekt. Voorts wordt nog een zeker bedrag uitgekeerd als voeriuggelden, eveneens als klimmers- geld, welk bedrag per vaartuig wordt vastgesteld en onder de bemanning van elk vaartuig moet worden verdeeld, en bestaan er gunstige bepalingen bg ziekte. Als schaduwzijden worden genoemd de langdurige afwezigheid van huis en de strenge bepalingen op de aanmonstering, die iu Duitachland gelden. Ter gemeente-secretarie te Enkbuizen beeft een vader aangifte gedaan van de geboorte van zjjn zevenden zoon, die ge noemd is naar Z. K. H. Prins Hendrik en alzoo de namen draagt van Hendrik "Wladimir Albrecht Ernst. Brand te Llsse. Vrijdag-avond is een hevige brand uit gebroken bg notaris van Stockum, te Lissn. De brand is aangekomen doordat de 80-jarige notaris een sigaar heeft opge stoken en den nog brandenden lucifer onvoorzichtig had weggeworpen, zoodat deze terecht is gekomen tusschen de pa pieren, welke zoodoende vlam hebben ge vat. De notaris is zonder den minsten, argwaan na het opsteken van zjjn sigaar van zgn kantoor op de eerste verdieping naar beneden gegaan, zoodat hg niets heeft gemerkt. Een der klerken, de heer Krnyff, op een kamer daarnaast, werd intjjds ge waarschuwd, zoodat hg de noodigste boe ken en bescheiden en een som van f 2000 met behnlp van de intusschen toegeschoten voorbijgangers in veiligheid heeft kunnen brengen. Uit het kantoor van den notaris zeiven is echter totaal niets gered kunnen worden, zoodat al de daar aanwezige papieren, boeken en bescheiden een prooi der vlam men zgn geworden. In de brandkast bevond zich een eom van f 20,000 aan geldswaardige papieren en andere stukken, welke kast onder het pain bedolven was en eerst eergisteravond is te voorschjjn gehaald. Bjj opening daar van bleek, dat niets van het daarin aan wezige verbrand was, doch wei eenigszins geschroeid, zoodat men baar in den grond heeft begraven tot afkoeling. Van het gebouw zelf staat niets meer dan de muren der verdieping gelijkvloers. Als men in aanmerking neemt de uit gebreide relatiën, welke het notariaat van den heer S. had, alsmede het groote aan tal jaren van zgn be«taan, dan kan men zeer goed beseffen, welke ontzettende ver warring en stoornis dit ongeval heeft veroorzaakt. Een afgrjjseljjk drama heeft zich Zaterdagavond tutachen elf en twaalf uur afgespeeld in perceel Wagenaarstraat 115, Amsterdam. Op de derde verdieping, voor, zat de iamilie Kok rustig bijeen, to^n 6. Kok, de vader, beschonken thuiskwam. Het duurde niet lang of bjj kreeg twist met zgn achttienjarige dochter, welke twist zoo hoog liep, dat bjj een mes greep, waar mede hjj het meisje te ljjf wilde. De stief zoon, Jacob Zoet genaamd, kwam echter tusschenbeide, waarop de beschonken man het meisje liet, maar zich na tegen haar verdediger keerde. Deze, op zelfbehoud be dacht, greep een toevallig voor de hand liggende bjjl, waarmede hg Kok een diepe wond in deu schedel toebracht. Razend V3n pjja en woede holde Kok de deur nit en een wagenloods binnen, naast perceel 115. De daar nog aanwezige mannen legden hem op een handkar en vervoerden hem zoo vlug mogeljjk naar het Onze Lieve Vrouwe-Gasthuis, waar men Kok ter ver pleging opnam. De inmiddels gewaarschuwde politie was ondertusschen verschenen en arres teerde den stiefzoon. Bjj de pogingen, die het gezin aanwendde om den beschonken vader hat mes te ont rukken, liep de moeder ook een snede aan den pols op. Naar wjj ten slotte van de buren ver namen staat G. K jk in den omtrek zjjoer woning alles hehalve gunstig bekend. De toestand van Kok was Zaterdag naar om standigheden bevredigend te noemen. De heer P. M., een der afgetreden directeuren van de Hollandsch-Geldersche Hypotheekbank, tegen wien rechts ingang was verleend wegens gepleegde on regelmatigheden, is in voorarrest gesteld, nadat door den officier van justitie een ge vangenisstraf van één jaar was geëiscnt. Een nieuwe reddingboot. Vrgdag had te Scheveningen een proef neming plaats met een nieuwe reddingboot van den Deenschen kapitein Engelhardt. Het weder leende zich geheel voor het doel, daar de wind, vergezeld van regen en hagelbuien krachtig uit den N.-W. hoek blies en de zee hoog was. Vele autoriteiten waren bg de proefne ming tegenwoordig, o. i vertegenwoordigers van de N.- en Z.-H. Redding- Mjjen een achttal officieren der Marine. Het doel dat werd beoogd en bereikt was om te doen uitkomen de groote zee waardigheid der boot voor berging van passagiers, wanneer aan groote passagiers booten een ramp overkomt en wel om te dienen tot het redden van menschenlevens bjj stranding van schapen of booten. Daar toe strekte ook de instructie aan de be manning om niet buitengaats te gaan. Te ruim hal (twaalf gleed de boot de scheepshelling ai en roeide de bemanning vrjj snel tot kort voor den ingang van de buitenhaven. Toen werd de sleepzak uitgeworpen en werd teruggeroeid. Daarbjj is gebleken d tt de boot, ondanks een diepgang van slechts 28 h 30 c.M uitmuntend zee bouwt en voor de inzit tenden zeer veilig is. De storm. Men meldt uit Rotterdam: Het was wel te verwachten dat de he vige Westerstorm, di6 Donderdagavonden een deel van den nacht over onze stad woedde, zjja sporen vooral op de rivier en in de haven zou achterlaten. Om ongeveer één nur, toen de orkaan op zgn hevigst was, hoorde men van de rivierzjjde een kanonschot, gevolgd door het oplaten van vuurpijlen en een aanhoudend geblaas op de stoomfluit. Het bleek dut het met ijzer erts van Seriphos gekomen en aan boei 25 liggende Eng. stoomsch'p >Grimbon Hall" door den hevigen luchtdruk van zgn uienringen was losgerukt en aan het drij ven was gegaan. Daarbjj kwam het terecht tegen het eveneens met ijzer erts geladen, aan boei 19 liggende Duitsche stoomschip >Fried. Krupp", dat zoo hevig werd getroffen, dat het zich met water vulde. Van dat schip waren dan ook de aangegeven noodseinen afkomstig. Particuliere sleephooten wisten het nage noeg vol water weg te sleepen en in de St. Jobsgracht omhoog te zetten. Niet minder spookte het in de Maas haven. Daar werd het Eng. stoomschip Malen" losgerukt en tegen het stoomsch;p Whateley Hall" gedreven, hetwelk daar door op zgn beurt in minder zachte aan raking kwam met de omliggende binnen vaartuigen, waarvan er twee gezonken zgn. Het stoomschip »Guers'y", dat eveneens losliet, kon nog bjjtjjds opgepikt worden. Van de kracht van den storm krjjgt men eenig denkbeeld, als men zegt, dat de meerpalen in de Maashaven, waaraan de stoomschepen »Rjjndam" en Potsdam" worden vastgemaakt, bjjna geheel over den kop zgn gegaan. Spoorwegongeluk te Vlissingen. Uit Vlissingen meldt men De Duitsche mailtrein van 10 aar 20 min. is Vrijdagmorgen door een defect aan de rem met een tameljjke vaart het station binnecgeloopeo. De trein liep op het daar opgestelde hydraulische stoot- blok, waardoor de vaart dadeljjk gebroken werd. De bagagewagen en een postrgtuig vlogen op elkaar en werden gedeelteljjk versplinterd, terwjjl ook het volgende res tauratierijtuig aanzienlijke schade kreeg. Over de oorzaak van het doorloopen van den trein kan men nog geen in lichtingen geven. Zeker is het, dat als de trein niet op het hydraulische stootblok ware geloopen, bjj op het perron zou zgn terechtgekomen, evenals bjj het bekende spoorwegongeluk op 1 Juni 1899. De locomotief en de tender zgn in de rails gebleven de daarachter volgende bagagewagen en een Hollandsch postrg tuig zgn geheel op elkaar geschoven en gedeeltelijk versplinterd. Vjjf personen zgn gewond, n.1. K. Mubl- hausen en G. Diedenhofen, hoofdcondüc- teurs van de Duitsche postWillem Kroeckel, bjjkok in den restauratiewagen P. Maas en Jan Uittenhagen, remmers van de Staatsspoor, wonende te Rozen- daal. Het ergst gewond is G. Diedenhofen, die per brancard naar het Roomgch- Katholiek Weeshuis is vervoerd. De bjj kok Kroeckel moest uit het rgtuig ge zaagd worden. De wonden van de overige personen zgn niet ernstig gebleken. Vernomen wordt nog, dat de machinist en de stoker van de locomatief van deu Staatsspoorweg, hoewel het ongeluk ziende aaokomen, trouw op hun post bleven. Zjj zgn beiden ongedeerd gebleven, daar zjj zich op den schok konden voorbireiden. Nader wordt gemeld De hooflcor.ducteur der Duitsche poste rgen Muhlhausen, die bjj bet spoorweg ongeluk ernstig werd verwond en in het gasthuis is opgenomen, klaagt over veel pjjn in borst, hoofd en ledenen. De overige gewonden zgn allen ter been. Als bewjjs hoe sterk de schok was, dient, dat het restauratierijtuig ongeveer vjjf meter in het postrgtuig is gedrongen. Als vermoedelijke oorzaak van het on geval wordt genoemd, dat door een of andere oorzaak enkele wagens niet aan de Westinghiuse-rem verbonden waren. Het Volksdagblad bevat een uitvoe rig schrjjven van den heer C. Cornolissen te Parjj-i (den bekenden anarchist), omtrent de reis van het stoomschip >Sirius", het geheimzinnige schip, waarvan indertjjd melding werd gemaakt, en dat nit de haven te Amsterdam met een onbekende bestemming vertrok. Uit het verhaal van den heer Corne- lissen bljjkt nu, dat het schip, geladen met dnizenden geweren en bjjna 2 milli- oen patronen, bestemd was naar een haven in de Zwarte Zee en dat de wapenen voor de bevolking in den Kaukasus (Georgë) bestemd waren en d tar ook ten behoeve van de revelutionairen zgn ontscheept. De heer Cornelirsen, die de reis schgnt meegemaakt te hebben, noemt zich zelf den eigenaar van genoemd zeeschip, doch hjj plaatst het woord eigenaar tusschen aanhalingteekens, wat wel zal beteekenen dat hjj Blechts in naam eigenaar is. Men meldt uit Wageningen: Tegen den winkelier W. Lalhier, is door de politie proces-verbaal opgemaakt wegens hot onttrekken van gas uit de leiding der gemeente. L. had door middel van een guta percha buis een verbinding gemaakt tusschen zgn binnenleiding en de bnitenleiding, vóór deze in den gasmeter komt. De gasleiding is onmiddellijk van gemeentewege afgesneden. Men meldt nit Friesland Door den aanhoudenden westenwind en aanhoudenden regen is de waterstand in Friesland hooger dan den ganBchen win ter het geval was. De landerijen buiten de polders staan blank, overal water en nog eens water. De poldermolens en stoomgemalen werken dag en nacht om de polders van het overvloedige water te verlossen, wat den stand van het boezem water nog hooger maakt. De werkzaamheden op de niet-polder- landen zgn daardoor opgehouden en tal van arbeiders zgn daardoor zonder werk. Ze gaan nu naar Duitachland om daar werk te zoeken. De bevolking van Stavoren, de voor- mal'ge residentie der Friesche koningen, thans behoorende tot de villes mortes" aan de Zuiderzee, bedroeg den len Januari jl. 958 z<elen, tegen 969 het jaar te vo en. Een strafbare nalatigheid De aangifte der geboorte van een kind moet binnen drie dagen na de bevalling worden gedaan door den vader. Onlangs is het voorgekomen dat een vader, die reeds meer kinderen heeft, zulks heeft verzuimd en een tiental d3gen na de be valling naar den ambtenaar van den Borg. Stand is gegaan. Dit verzuim zal hjj moeten boeten met ten hoogte f 100. Dat fietsen en dergeljjke artikelen gestolen worden, is niets bjjzonders, doch wel, dat uit een werkplaats een aanbeeld, wegende 150 pond, wordt gestolen. Dit is onlangs ongemerkt geschied. Het werd op een kar gelegd en naar een opkooper vervoerd, die er f 3 voor gaf en het weer verkocht voor f 9. De krachtman is ont dekt en zal zgn zwoegen nog met gevan genisstraf moeten boeten. (De Echo.) Overstroomingen op Java. De correspondent van »De Telegraaf' te Batavia seint •Zware Bandjirs allerwege; overal in het Semarangeche. De waterstand der ri vieren is hooger dan in 1902; de djjken zgn doorgebrokenduizenden bouws padi- land en kweekbedden zgn verloren. De bevolking vlucht naar 't gebergte Het tramverkeer is gestaakt. Het bestuur neemt maatregelen tot het verleenen van hulp." Het Handelsblad" ontving het volgende telegram Hevige bandjers teisteren Noord-Sema- rang. Geheele districten zgn overstroomd. De bevolking is zwaar getroffen." Ook te Pekalougan komen overstroo mingen voor. De geheele noordkust van Java wordt geteisterd door watersnood. De berichten uit Semarang worden steeds somberder." (Handelsbl.) Tengevolge van den storm in de vorige week is de pakketboot „Oskar", varende tusschen Londen en Keulen, na- hjj Werkendam op de Merwede gezonken. Een galant conducteur. De rechtbank te Da'mstadt heeft een conducteur, die een 15-jarig meisje tjjdens de reis in den spoortrein op onbehoorlijke wjjze heeft lastig gevallen, wegeDS beleedi- ging tot zes weken gevangenisstraf veroor deeld. In het vonnis wordt overwogen dat bepaaldelijk vronwen, meisjes en kinderen door het spoorwegpersoneel tegen overlast van wien ook behooren te worden beschermd en dat daarom een conducteur, die zelf in dit opzicht vergrjjpt, een ernstige straf verdient. Het eer«te stoomschip, dat passagiers over den Atlan ischen Oceaan vervoerde, was de Sirius, die in 1836 van Cork nitliep. In 1847 verging dit schip bg deze haven Na 56 jaar op den bodem der zee te hebben gelegen werd het gelicht voor rekening der fima Samnel Mason te Birmingham, die nit de metaaldeelen medaljea heeft laten slaan. De vorsten van twee groote zeevarende naties, koning Eduard en keizer Wilhelm, hebben ieder een exemplaar gekregen. Tijdstippen van verzending der Brievenmalen Naar Ooit-Indie. Datum pott-hesor*. Po4lk p zaepo»t m AmiUrdam SS Ja». 7.'l p. teap-at via Rottardata 2 16 Febr. 7-— av. p. Ho'., mail via Oaooa fl t.i 20 7.- p H II mail via MaraalUe 80 laa p Fnnaekc mail via llarvillej 9 en 16 P«br p. Daiueha mail via Nap«lt*)| 80 Jaa Allean aaaz Atjeh, Somatra't Ooatkaat, Palambamg, Pion*. Banka, Billitoo en Z.-W. AM. vaa Boraao. Hat avariga pdealU Taa Nad. Qost-InJli wordt allwa op varlaogaa dar abaadan via Na pal» vartondaa. Naar PalembangRiouwBankaBiUiton en Z. W. ran Borneo p. Eagalaeka Mail via BriadUij 9 aa II Pakr. 8.80 'amor. p. Holl. mail via Gaana -| 6 an 10 7.— av. Naar Atjeh en de Oostkust oan Sumatra p. Kngalatke mail via Briaditi| alkaa Vnjda* 18.80'amor p. HolL mail via Geaoa 6 an 20 Pabr. 7.— 'i av Naar Guyana Suriname laapoat via AmiUrdam .1 6 aa 80 Pakr. I 7—'a av. p. mail over bgalaad 1 ca 15 7.—'a av p. mail via SU Naaalra7 7.'a av. Naar Curafao. Bonaire en Aruba: p. napoat vla AmiUrdam 6 80 Pakr 7.'a av. p. mail v it vla AmiUrdam .1 6 aa 80 Pakr via Soatkampton alkaa tXaadag p. mail via Hamborg aa Vri)da*. (alleen op verlangen der 80 Jan 7.— 'a av Naar Si. Martin. Si. Eustatius en Saba p. aempoat via AmiUrdam .1 6 ea 80 Pekr. I 7-— 'a av. p. mail over Eagelead 1 ea II 7.—ev. Naar KaaplandNatal, Oranje-Rivier- kolonie en Transvaal eiken Vrgdag, 8.30 's nam. Voor Hr. Ma. Nautilus* naar Pont» Delgada, (San Miguel) 1 Febr., 7 nar 's avonds Voor Hr. Ma. ,Holland* naar Port S a i d 30 Jan 12 uur 's nam. Uit het Buitenland. I De tweede helft der vorige week heeft men in Rualand hoofdzakelijk besteed om r meester te worden van don toestand in den Kaukasus, Uit Tiflia werd eon militaire trein j gezonden, met twee compagnieën infanterie en scherpschutters en een anderen met pio- niers en kozakken, die spoorweg en stations bezetten langs de Ijjo. By den tunnel trok een compagnie den berg over om een andere infantrieafdeeliog, die door de in het nauw was gebracht, te ontsattea, wat haar gelukte. De opstandelingen werden terug gedreven. De stations en de spoorweg tol Batoem bljjvon bezet. De troepen voerea mazim-kanonnen met zich. In Polen en Siberië is do opstand belangrijk verminderd. In Polen begint mon kracht te ontwik kelen voor de aanslaande verkiezing voorde Doema. Reuter kon den 20sten uit Peteraburg seinen t De rust keert langzamerhand terug ia Rusland en in hot geheele rjjk met uitzon dering van eenigo open ztreken heerschea weer orde en vrede. De regiering heeft niet voel vrees meer dat de 22 Januari, verjaardag van het bloed bad te Peteraburg. een crilieke dag zal wor den. Da meerderheid der arbeiders beeft weinig lust om te gaan betoogen en voorU zyn maatregelen getroffen om aan elke rust verstoring direct een einde te maken. Er zal 22 Januari wel den geheelen dag door gewerkt worden. Zelden gebeurt het dat op eene zoo vreed zame wjjze een zoo sterke politieke schom meling plaats heeft als dat in Engeland bjj deze, nog niet geheel goeindigde, verkiezing wordt waargenomen. De liberalen aittsn er wel een beetje mee verlegen. Op eene meerderheid hadden zjj wel gerekend doch dat die meer derheid zóó groot zou zjju had geen hunner dur-en verwachten. Het gaat boven hun berekening want zjj bobben steeds gedacht voor een regeerinsmeerdorheid de hulp uoodig te hebben van do Ieren, misschien van de kleinere maar na goed vooruitgaande arbei derspartij. En ziet zjj zjjn als zelfstandige party nu reeds verre in de meerderheid. Niettemin zegt men, dat zjj de voor Ierland beloofde grootere vrjjheid geven zullen. Maar op Home Rule zal Ierland in den eerzien tyd ook niet kunnen rekenen. Dat was trou wens ook niet beloofd, maar misschien hebben do Ieren zich wel gevleid, dat zjj allicht met hun stem aan de regeering. dit ook wel zoudon kunnen verkrjjgen. De liberalen zoeken de oorzaak van den achteruitgang van de conservatieve partjj in haar slreveo naar beschermde rechten, haar optreden in Zuid- Af rika en het verzot dat de onderwjjswet en de veel te ruime vergunningswet hebben uit gelokt. De oonservatieven troosten zich met de ge dachte dat de ommekeer onder hot volk een meening is van het oogenblik. De msnsch is veranderljjk meenen zjj. Later aal het volk weer even hard naar een conservatieve re geering verlangen als nu naar een liberale. Waarljjk een goede troost 1 De conferentie te Algeciras inzake de Marokko aangelegenheden trekt aller aandacht. De beaprekiogen dragen tot hiertoe een zeer vriendschappelijk karakter. Uit de houding der Duitsche diplomaten maakt men op, dat Duilechland werknljjk met zeer vredelievende bedoolingen bezield is. De Fraoscho bladen zjjn althans vol lof ovor de houding der Dnitschere. Het feit dat de kwestie der kustbewaking, die tot moeilijkheden aan leiding sou kunnen geven, uitgosteld is tot na do regeling dor douano-kweatie, maakt een goede indruk. Algemeen ia men van gevoelen dal, als do douane-kwestie naar aller wenach goregeld wordt, de mooilykhedon dio by de kustbewaking zich zouden kunnen voordoeo, grootendeels opgelost zjjn. De commissie van redactie heeft het ontwerp de dooaoo be tredend reeds aan de leden rondgezonden. Maandag zou dit in behandeling worden ge- Den Fraoschen zaakgelastigde Taigajr die met zjjn schip Puerto-Caballo aandeed werd door het Venczolaansohe gouvernement de landing geweigerd. Frankrijk heeft dit aeer hoog opgenomen en de afgezant van Venezuela te Parjjs zyn paspoort thuisgezonden met verzoek onmiddellijk het land te verlaten. De Belgische regeering heeft cenige tegen standers der rechterzijde voor haar verdedi gingsplan van Antwvrpen bekoord en zoo ia het ontwerp betredende de vooruitgeschoven forten der tweede linie thans aangenomen met 80 tegen 61 stemmen en 11 onthoudingen. De tweede lezing hoeft Woensdag plaats. FEUILLETON. Vrjj bewerkt door A&IO. Wie hem zoo had kunnen zien, zou er niet langer aan getwjjfeld hebben, dat Miele geen zuiver geweten had. Maar hjj was toch niet slecht genoeg om onverschillig te blyven, als de stem in zyn binoenste hem vermaande. Vooral in de laatste dagen had hjj onuit sprekelijk voel geleden, sedert hel oogenblik, waarop Dora hem in den maneschjjn had gezegd, dat de dader geen rust zou vinden, voordat hjj zich aan de aardsche gerechtig heid had overgegeven. Om zjjn geweten te verstikken, om zich op Dora te wrekeu voor deze woordon en voor de smart, die zjj hem daarmee had veroorzaakt, verspreidde bjj het gemeene, leugenachtige gerucht, dat als een loopend vuurtje de ronde deed onder de brave burgermonschjea van Friedersheim. Maar toch vond hjj geen rust. Weder klonk bet in zjjn binnenste .Je bent een slechte kereL Als je rust wilt hebben, moet je hier vandaan, want zjj gaan toch niet weg.* Onder den indruk daarvan had hjj zjjn ontslag aan gevraagd bjj had daarvan echter berouw, soodra hjj den brief in den brievenbus bad laten vallen. Zonder doel had hjj toen rond gedoold, maar nergens had hjj die inwendige stem kunnen ontvluchten; overal meende hjj Dora te hooren en tiaar ernstig gelaat te zien. Ala hjj hier vandaaD ging, zou hjj van alles af wezen. In een andere landstreek, in een andere omgeving, zou hjj weer de man van vrooger dagen worden hjj had er de middelen voor de middelen Met een honend gelach stond hjj op. Do botero stemming was weder vervlogen en de booro geest had hem weor in ajjn macht. Nu luisterde hjj aandachtig Alles was stil in het bosch, de toppen der boomen ruischten nauwelijks hoorbaar, de vogels zwegen, als hadden zjj dit afgesproken Miele's gelaat kreeg een geheel andere uit drukking. De smartelijke trekken van hel ontwaakt geweten, de honende brutaliteit waren verdwenen zjjn geheele wezen droeg nu den stempel van list en sluwheid. Voorzichtig keek hjj naar allo kanten rond en daarbjj scheen zjjn scherpe blik in wjjden kring het geboomte te willen doordringen. Met do hand aan hel geweer, het lichaam een weinig voorover gebogen, iedere spier gespannen, olke zenuw in trilling, stond hjj een oogonblik onbeweeglijk. Toen sloop hjj voorzichtig verder; daarbjj zetl-j hjj den voet op de plekjes waar mos groeide, ver meed het kraken van dor hout, boog de takken ter cjjdo en bracht ze achter zich weer bjj elkaar zonder eenig geluid te ver oorzaken cn zoo kwam hjj achter een boichjo, waar hjj bleef staan en weer vrjjor adem schepte. Het zweet parelde in groote droppels op zjjn voorhoofd. Hjj keek in het rond en knikte tevreden Hier was het Ginds, drie schreden verder, aan den voet van die kleine hoogte, lag eeu met mos begroeid stuk rotsgesteente, als bjj toe val rnstondo op eenigo onregelmatig gevormde steenbrokken. Miele sloop daarhocn, de wildo bessenstruiken kraakten oi der zjjn voet. Hjj bemerkte dit nauweljjks, do begeerigheid detd hem alle vrees voor gevaar vergeten al ware het zjjn ondergang, lijj kon dien aandrang niet weerstaan. Met inspanning van al zjjne krachten schoof hjj liggend het rotsblok ter zjjde. Twee, driemaal moest hjj aanzetten, eer bjj er mee klaar was Nu lachte hij boos aardig Onder dezen steen zou niemand naar zjjn geheim komen zoeken. Hjj ging op do knieën liggen, woelde haastig in de struiken tusschen do kleinere blokken, en haalde een bricventasch te voorschijn, dio hjj een paar seconden met zichtbare ont zetting beschouwde. Het was de tasch van Dora's vader. Hjj had die dikwjjls in dc handen van den houtvester gezien, ja, hjj had Al brandde het leder in zjjn hand, wierp hjj de tasch op dun grond, maakte ze open en nam er iets uit, dat hjj vlug in zjju uniformjas verborg. Nu veegde bjj met do mouw het zweet van zjjn voorhoofd weg, maakte een paar aanteekeningen op eeu pa pier, dat in de taf-ch lag en verborg toen alles weer op de oude plek. Voordat hjj het groote rotsblok op zjjn vorige plaats lerng- wentelde, versterkte by zich met een teug brandewjjn uit zjju veldtiesch, voltooide ver der zjjn werk cn witchte alle sporen uit, die hem konden verraden. Daarop greep bjj rjjn geweer en keerde terug langs denzelf- den weg, dien hjj gekomen was. Toen hjj, door het kreupelhout voortslui- por.de, nog eens omkeek, scheen de zon hem een seconde lang in bet gelaat. Miele wankelde. Do zon de zon Wilde God hom tooneD, dat Hjj het Oog op hem gericht hield Hjj klappertandde, sloeg geen acht meer op de krakende takken en holde als oen vervolgd hert het pad lang», dat naar Tannenrodo voerde Zoodra bjj was verdwenen en het geluid zjjoer voetstappen niet meer hoorbaar was, kwam er iemand te vooncbjjn, dio zich u''hfr ceo dikken boom op don henvel had verscholen. Het waa de candidaat. (Jok zjjn gelaat was bleek, ook hjj scheen te wankelen, toen hjj den heuvel voorzichtig afdaalde en met gespannen aandacht in het rond keek. Ik kan mjj niet vergissen*, mompelde bjj. «Hier is het rotsblok, die heuvel met drie dikke cikenboomon op den top hjj heeft zjjn geheime bergplaats goed gekozen. Zon der reden gaat niemand hier van het gebaande pud hot bosch in Hjj kwam daar van daan ik zal eens zien, waar ik uitkom, als ik mjj op dezelfde door het kreupelhout heen werk.' Hjj volvoerde dit voornemon, en kou een kreet van verbazing niet onderdrukken, toen hjj zag, dat hjj uitkwam op de plek, waar het pad naar Tannonrodo den weg naar Friedersheim kruiste. Voor do zekerheid zal ik mjjn stok hier achterlaten', mompelde hjj, .dan zal ik daar aan do plok kunnen herkennen.' Ken oogenblik bleef hjj staan, en zjjn lippen bewogen zich. alsof bjj bad. Deu dank, dien hjj den Schepper en Bestuurder van alle dingen bracht, drong hem tot een oogenblik van heilige aandacht. Nu had hjj het bewjjs, dat hem nog ontbrak, darik zjj den vlinder, die hem bjj zjjn vervolging al fladderende had meegelokt in hel kreupel hout. Heen en weer had hjj het beestje ge volgd, dat zich soms bjjna liot pakken. Maar eindcljjk wilde bjj zjjn pogingen opgeveD, toen bjj opeens de voetstappen van Miele in het kreupelhout hoorde. Denkende, dat het een hert of ander stok wild was, dat hier voedsel zocht, hield hjj zicb stil, en verschool zich achter een boom. Zyn hart scheen stil te staan, toen bjj den boscb- wachter in het oog kreeg en bemerkte, wat de man uitvoerde. Niets was aan ago blik ontgaan, geen beweging, ja zelfs geen trek van Miele's gelaat. Hjj had in dat gelaat gelezen als in een boek, en wist nu, hoe het er uitzag in liet gemoed van don dief. Maar hjj mocht geen tjjd verliezen, het - gestolen* was nog veilig verborgen. Wie kon weten, wat Miclo besloot. Vliebig stapte met jjlende schreden naar do stad. Onderweg trof bjj de vrouw van j den boechwachter aan. De zon was reeds ondergegaan, en de schemering was gedaald. Van de volden steeg een witte nevel op, die, door den wind gedreven, allerlei phan- tutisehe spookgestalten vormde. De candidaat groette, ea wilde verder gaan. Hjj vond het niet aangenaam, de vrouw te ontmoeten, die hjj binnen korten tjjd in het ongeluk zou storten. Maar zjj bleef staan cn zeide: vHcbt go mjjn man niet gezien, mynheer Hjj is naar Tannenrodo geweest.» Ik ben hem niet tegengekomen», ant woordde de candidaat, en dat was waar. ■Zjjt ge bezorgd over hem Maar ge moest toch gewoon zjjn, dat hjj in het bosch ronddoolt, vrouw MieleI' Dat ben ik wel gewoon, mjjnhcermaar bjj heeft vandaag Diana thuis gelaten. Acb, wat is mjjn man toch veranderdIk zou alles wel willen verdragen, alles nemen, zooals bet komt, als mjjn man maar in goed humeur waa.' Wie weet, of God u niet aan uw woord houdt», zeide Vliebig eroalig, zonder er aan te denken, dat do eenvoudige vrouw de be doeling dezer woorden kon begrjjpen. Zjj schudde het hoofd. •Toen wjj arm waren, hadden wjj bet beter. Gevloekt dat geld, waar geen zegen op rust, omdat hjj bet aan drank besteed I Zooveel sterke drank is tegenwoordig Zjj hield op en keek den candidaat verlegen aan. «Ik wil u niet ophoudon, mjjnhcer. Kr is toch niemand die ons kan heipon.' Wio weet, of er geen hulp komt, rronw Mielemaar houdt dan bot hoofd omhoog en denk aan hetgeen ik o meer dan eens heb gezegd, al komt het anders uit dau ge gedacht hebt. Elke misdaad wordt gewroken eo de straf bljjit niet uit. Dat de onschuldige met de schuldige moet Ijjden, spreekt van zelf. Maar dan eerst toont zich de kracht der liefde, vrouw Miele; want man en vrouw zjjn óéo, ook in bet ongeluk'- No reikte hjj haar de hand, wenachte haar goeden avond ea ging verder. In plaats van den heer Branie te gaan bezoeken, ging Vliebig rechtstreeks naar den kantonrechter. Deze was intnsachen thuis gekomen. Ofschoon de candidnat hem kende als trotseb en ongenaakbaar, ofschoon bjj ook niet wist, dat de rechter spottend neder- sag op de leeken en bun meening in zoo ver die strafprocessen gold, toch aarzelde hjj geen oogenblik den gestrangen beer te gaan spreken. Toen de candidaat aan den dlenstdoenden politiebeambte zjjn verlangen had medege deeld, keek deze bom verbaasd aan. No nog, mjjnheer de candidaat? De rechter is niet meer in sjjn kantoor eo als bjj naar boven is gegaan, wordt hjj niet graag meer gestoord.» Dat verandert niets aan de z** hem, dat ik hem wonnch te sprakeo wegens een dringende aangelrgeoheid, die volstrekt geen uitstel kan ijjden.* (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1906 | | pagina 1