KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje Eet Gelei m let Boei voor Helder, Texel, Wieringen en Anna Paulowna 34ste Jaargang. No. 3438. Zaterdag 27 Januari 1906. Bureau: Spoorstraat Telef. 59. Bureau: Koningptr. 29. Intere.-Telef. 50. I Uit het Buitenland. Met bet oog op de ongeregeldheden, die men op 22 Jannari, jaardag van het bloedbad te Petersbnrg, in Rusland vreesde, waren uit- gebreide voorzorgsmaatregelen genomen. Ge lukkig zgn ze onnoodig gebleken. Het is volkomen rustig gebleven en betoogingen werden niet gehouden. Alleen verschenen do avondbladen niet. Een ochtendblad, dat in rouwrand verscheen werd in beslag genomen. De vergadering van adolBmaarschalken to Moskon verzocht don Czaar do Doema zoo spoedig mogelijk te doen bijeenkomen en de kwestie van de landrogeling aan de Doema over te laten. De «Bond der Bonden* is voornemens in geheel Rusland een uitgebreide propaganda te gaan voeren voor het bijeen roepen van een lichaam, dat de wetgevende en de uitvoerendo macht in zich zou ver eenigen en ecne grondwet zou uitwerken. De Duitsche keizer heeft in een telegram aan den politie-president van Berlijn zijn in- Eenomenheid betuigd met het optreden en et gedrag der politiebeambten op jongstleden Zondag. Nader bljjkt nu ook, dat de meest omvangrijke maatregelen tot handhaving der orde waren genomen. Het geheele garnizoen te Berlijn bleef den geheelen dag in de ka- aernes geconsigneerd er wa« zelfs geen kerkparade. De partijleiders hadden echter met voorbeeldige nauwgezetheid, hunne maat regelen genomen opdat alles een ordelijk ver loop zou hebben. In tal van wijken en ge steenten hadden zij commissarissen van orde, dio de politie bijstonden of liever zorgden dat do politie niets te doen had. In een Dinsdag gehouden bespreking, die baron Tejervary had met den koning van Hongarije, legde bij dezen het tot in bijzon derheden uitgewerkte regeeringsplan voor, zooals dat door Andrassy was opgesteld. Dit Erogram is van den kant der oppositie te eschouwen als het laatste voorstel, dat zij nog doet, om een kabinet te vormen. De koning heeft zich de beslissing nog voorbehouden. Uit Madrid wordt bericht dat de verloving van koning Alfonso van Spanje met prinses Eugenie van Battenberg dezer dagen officieel aal worden bekend gemaakt. Over de Marokko-conferentie te Algeciras kan weinig meer worden meegedeeld, dan dat de beraadslagingen een zeer kalm verloop heb ben. De afgevaardigde van den Sultan van Marokko heeft nu ook zjjne gevoelens on verwachtingen uiteengezet. Dat aan de smok kelarij van wapens een einde moest komen was hjj met de meeste afgevaardigden eens. Dat het politie-toezicht echter aan één staat zou worden opgedragen, achtte hij onaan nemelijk voor den Sultan. Nieuwstijdingen HELDER, 26 Januari 1906. Door eenige marinemannen alhier is dezer dagen een tooneelclub opgericht onder den naam van Prins Hendrik', die het voornemen heeft zoo nu en dan een voor stelling te gevon. J.l. Dinsdag-en Woensdag avond gaf zij hare eerste uitvoeringen in in de >Marine-Cantine' en we kunnen er wel dadelijk bijvoegen met enorm succes, want de aanwezigen (en dezen waren nog al talrijk) hebben zich kostelijk geamuseerd. Eerst werd zeer verdienstelijk opgevoerd het alleraardigste blijspel ,De gruwoldaden van Fieberman', daarna werden een zevental voordrachten gehouden, die alle zonder onderscheid zeer leuk en amusant waren en die, zoowel om hun inhoud als om hun vertolking een woord van lof verdienen. In het bijzonder ver melden we iDe bruiloft van neef Janus*, «Twee klantjes van de diaconie* en «Den Helder bovenal 1* Prachtig werden deze weergeven. De korporaal der mariniers P. Everaard en de sergeant-ziekenverpleger J. H. Cordes hebben zich kranig van hun taak gekweten zij kunnen met mannen van het vak wedijveren. Wanneer de nieuwe tooneelclub over dergelijke krachten kan blijven beschikken, zal zij zeker nog menig genoegelijken avond aan onderofficieren en minderen met hun familie's bereiden. Woensdagavond 1.1. gaf de Heldersche Tooneclvereeniging ,T. A. V. E. N. U.' in ^Casino' haar aangekondigde liefdadigheids voorstelling, waarvan de netto opbrengst te bate komt van de nagelaten familiebetrekkin gen der slachtoffers, die in don storm van 5 Januari IJ. omkwamen. De opkomst van het publiek was zeer groot, hetgeen een aangename voldoening is voor de vereeniging. Opgevoerd werden Kerstnacht* en .De Geneesheer*, die evenals de beide vorige keeren, flink van stapel liepen. Het spel voldeed uitmuntend, *-ooral Krol in .De Geneesheer* was onbetaalbaar. Het publick toonde zich hoogst tevreden en voldaan en had alloen eon aanmerking op de lange pauzen. Huisvlijttentoonstelllng. De liofdo voor den arbeid strekt een volk ten zegen, is een spreuk, die nog steeds als waarheid geldt. In iedor huis diende zjj met gulden letters te prjjken, opdat de bewoners, in oogcnblikken van afdwaling tot inkocr zouden kunnen komen. Met don hoer Kerdjjk mogen wjj zeggen Handenarbeid is een genezende afleiding voor d-sn oen, een opvoedende bezigheid voor dan ander, oen finar ciëele steun voor den derde, een recht gebruik van anders verloren tijd voor allen. De volksbond, vereeniging tegen drank misbruik is ten volle overtuigd dat geschikte en aangename bezigheid een der machtigste factoren is om het gebruik van bedwelmende dranken tegen te gaan. Zooals dan ook op heldere wijze in do laatste Volksbjjcenkomst in «Casino*, door middel van lichtbeelden is vertoond, zjjn op tal van plaatsen in ons land huisvljjttentoonstellingen gehouden. Reeds eenige malen is hier ter plaatse oen tentoonstelling gehouden van voorwerpen, vervaardigd door leerlingen van de hier be staande huisvljjtschool. Deze tentoonstellingen werden hoofdzakelijk bezocht door do ouders der leerlingen en het gemaakte werk mocht steeds de goedkeuring van velen wegdragen. De afdeeling van don volksbond heeft nu hot plan geopperd alhier een huisvlijttentoon stelllng op eenigszins broederen grondslag te houden. Niet alleen leerlingen zullen mogen inzenden, maar alle inwoners dezer gemeente. Op ii itiatief van genoemde afdeeling beeft zich Dinsdag alhier een commissie gevormd die de noodige voorbereidende maatregelen zal treffen. Deze commissie is overtuigd, dat te dezer stede velen, zoowel oud als jong, zoo mannen als vrouwen, zich bezig houden met houtsnijden, figuurzagen, plakken, knoopen, vlechten, handwerken, enz. Daarom heeft die commissie het besluit genomen om, in na volging van Winterswijk, Wageningen,Utrecht, Vlissingcn, Nijmegen, Kampen, Zaandam eo andere, ook in onze gemeente in de Paasch- week een tentoonstelling te houden van voor werpen, in vrijen tijd te huis, of onder leiding op de huisvlijtschool gemaakt. 't Begin is er dus 1 Nu de werkers en werksters opgezocht en aangemoedigd. Ieder wekke in zjjn kring op iets to vervaardigen en in te zonden. De maanden Februari en Maart kunnen dan meenig gezellig unrtje brengen met zaag knip-, plak-, snjj- en vlechtwerk, worden dan heel wat ledige avonden prettig gevuld. De inzending zal geheel kosteloos zjjn, terwjjl de vervaardigers des gewild de voor werpen to koop mogen stellen tegen een door hen op te geven prjjs. De inzending kan geschieden om mede te dingen naar uit te loven prjjson of ter opluistering. Da'um van inzending wordt later beken l gemaakt. Waarschijnlijk zal die zjjn in do week die Paschen voorafgaat. Nadere aanduidingen kunnen belangstellen den vinden op de kleine biljetten, die de com missie zal uitgeven. Aan het werk voor de Tentoonstelling Door het Plaatseljjk Comité voor eene Nationale Reuibrandt-Hulde, te Helder zal van 3 tot 6 Febr. a s., ia de gymnas tiekzaal van het Nutsgebouw, gehouden worden een tentoonstelling van reproducties na'-tr schilderen en etsen van Rembrandt. Door de Directie van het Museum B<ymans te Rotterdam, en de firma's Buffa Za. en Schehema Holkema te Amsterdam, Mart. Nyhof te 's-Graven- hage en Schalekamp te Buiksloot zan belangrgke collecties etsen, fotogravuren, foto's enz. toegezegd. Ontvlucht. Dinsdagavond is uit het Rgkskrankzin- nigengesticht te Medemblik een verpleegde ontsnapt. Hg werd bij de stelling" gemist. Alle nasporingen waren tot heden vruch teloos. Het z.g. verwisselde kind. Uit Amsterdam meldt men: Mej. Vermg, die na den dood van haren man met hare kinderen in ho >ger beroep een proces voerde tegen de gemeente Am sterdam, ter zake van het z g. verwisselde kind, is Zondag overleden. Welke de ge volgen van dezen dood zullen zjjn in ver band met dit proces, kan nog niet met zekerheid worden gezegd, maar waarschgn- Ijjk is, dat haar advocaat, mr. I. Hen, namens de erfgenamen de procedure zal voortzetten De pn-itie van het meisje, dat door Vermg indertjjd niet als het zjjne is erkend, en thans bg gegoede lieden zorgvuldig wordt verpleegd, is ongetwjjf ld verbeterd. Nu zoowel Vermjj als zjjne vrouw overleden zgn, en nu Kappeyne van de Cappello nog voogd over haar is, het ft zjj niets meer te vreezen, tenzjj waar moe it zgn het gorucht, dat eene ongehuwde moeder het meisje als haar kii d heeft erkend immers deze blgft haar rechten op het kind behouden. Intusschen schgnt het gerucht niet g doofwaardig. Inbrekers. Zaterdagnacht te halflwee zag sergeant Bekkers, bg het doen der ronde in de kazerne te Breda, licht in de slachterg Hg ging met een geladen g-weer op onderzoek uit en werd aangegrepen. B(j de daarop gevolgde worsteling kreeg Bek kers eeu schot door zgn linkervoet. De inb'eker schoot met het door hem opge raapte geweer door de jas van Bekkers De inbreker vluchtte en wierp het geweer weg, waarmede Bekkers opnieuw schoot, met onbekend gevolg- Sergeant Bekkers is in het hospitaal opgenomen. De justitie onderzoekt de zaak er is niets ontvreemd. (»Pr. Nbr. Ctc) Moord ie Hengelo. De Maandag door de politie in verband met den te Hengelo g*-pleegden moord aangehoudene is weer op vrjje voeten ge steld. Als vermoedeljjke eigenaar van den op de plaats der misdaad gevonden epek- zak is thans iemand gearresteerd uit Borue. Uit Borne schrgft men nog het volgende De moord op den jachtopziener Horst huis he^ft zich waarschgulgk als volgt afgespeeld. H. bevoud zich Zaterdagnacht onder Hasselo op surveillance, toen hg een of meer stroopers ontmoette. Hg geraakte met hem (heo) in worsteling, hetgeen af te leiden is uit de sporen op een stuk roggeveld gevonden. Hetzjj toen een ge weer is afgegaan, hetzjj, zooals meer voor de hand ligt, bg een vrijgekomen en voort gezette vervolging van den strooper(-), deze zgn geweer afschoot, zeker is het, dat H. zwaar gewond in het onderljjf, neerviel en gedeeltelgk gaande, gedeelte lijk kruipend, slechts met groote moeite de naaste boerderjj wist te bereiken, waar zgn kermen gehoord werd en men hem binnenbracht. Kort daarop trad de dood in, nadat de verslagen» slechte enkele al- gemeene aanduidingen van wat er met hem gebeurd was, had kuuueu geven. H. was 26 jaar oud en eerst sedert kort io dienst als particulier jachtopziener van de Hengelosche jachtvereeniging. Reeds tal van personen zgn gehoord Dinsdagavond werd iemand op een hout zagerij alhier werkzaam eu in een nabu rige gemeente woonachtig, mede naar Hen gelo genomen, doch met eenige beslistheid schgnt de dader nog niet aan te wgzen te zgn. Marechaussee en rijksveldwachters zgn dag en nacht in de weer. Amputeeren niet meer noodig. Men meldt: Aangaande da woudar-genezingen van dec wonder-dokter over wien onlangs het een en ander gemeld werd, moet noodzakelijk nog iets medegedeeld worden, waaruit te leeren is, dat amputeeren voor het vervolg overbodig is. Zeker persoon had een ernstig ongemak aan een zjjner groote teenen (of het van den lin ker- of van den rechtervoet was, kan niet verteld worden en doet er ook weinig toe). De geneesheer, een gewone dokter, wel te verntaan, ried aan den teen te ampu teeren, daar de kwaal wel eens verder kon gaan en het geheele been aantasten. De patiënt kon hiertoe zoo dadeljjk maar niet besluiten, wat nog al te begrjjpen is, als men in ainmerking neemt van hoe groote beteekenis zoo'n groote teen is bjj het staan en vooral bg het gaan. Er werd besloten, eerst den wonderdokter eens te raadplegen misschien wist die er wel wat anders op, afzetten kan je ultjjd nog laten doen. De groote ae«cul*ap, de man vaa wor men en spinnen, de zod, waar bjj alle ar- dore dokters slechts kleine, kleine sterre tjes zgn, zag al weer direct de oorzaak van de teen-ODgesteldheid en de geschie denis liep waarachtig weer op wormen uit. De wonderdokter li-t den patiënt en zjjn geleider plaats nemen >n een klein kamer tje, de eerste n.tuurlgk met ontblooten teen en toen gaf de wonderman last, dat beide, Ijjder en geleider, moesten gaan roo- ken, zoo bard ze maar konden. Aanstonds zon hg wel eens even komen zien. Al spoe dig kwam hjj en het vertrekje stond stijf vol rook, doch nog niet vol genoeg naar den zin van den wgzen man en daarom stak hjj ook maar een sigaar op, er ge weld^ op los dampende. Kort hierna kropen er eenige wormen op den vloer. Die waren van benauwdheid, door den rook, uit de wond te voorschijn gekomeD Nadat de teen eindelijk geheel ontwormd" was, kon de patiënt been gaan en zgn teen was weldra genezen! Zouden er nu toch werkeljjk menscheu 2jjn, die dat gelooven? Ja zeker, ze zgn erEn die domgeloovigen zouden zeer op de teenen getrapt zgn en duB ook naar den wonderdokter moeten snellen, iudien men hunne verhalen in twgfel durfde trek ken! Herder en kudde. Bg de Hervormde Gemeente te S. (Friesland) bestaat het salaris van den predikaut uit de hnur van landergen. De predikant liet, nu de pachtprjjzen hoog zgn, de landergen publiek verhuren e;i krggt nu in plaats van f 3000 jaarlgks f 4000 pacht. E8n groot deel der gemeenteleden vindt deze houding van hun herder, die onge huwd en niet onbemiddeld is, niet zoo als het behoort en komt niet meer bjj hem Ier kerk. (»N. R. Ct.«) Ond*r het opschrift moorden en m lordaanalagen in Limburg deelt de „N. Koerier" mede In he.t afgeloopen jaar, in 1905, zgn enkel in het arrondissement Roermond 7 moorden en 16 moordaanslagen in het Limburgsche gedeelte, waarover dit arron dissement zich nitstrekt, gebeurd, en wnt deze laatsteu betreft, zgn nog al- chta die aanslagen vermeld, waarvoor minstens ééu ja.'r gevangenisstraf werd geëischt. Moorden in 1905: Nederweert, 3 Februari; Roggel, Maart; Blerick, 21 VleiRoggel, 12 JuniMelick, 16 Augus tus Roermond, SeptemberNederweert 17 December. Moordaanslagen in 1905: Roer mond, 1 JanuariWeert, 14 Januari Venlo, 17 Januari; Swalmen, 30 Januari; Melick, 18 FebruariNederweert, 24 April Melick, 29 Mei; Venlo, 15 Augustus Weert, 27 Augustus; Kessel,28 Augustus Uoarmond, 4 SeptemberRoermond, 7 OctoberBaarlo, 9 OctoberBlerick, 16 Oc*oberRoermond, 5 NovemberSt. Odiliënberg, 5 November. Men meldt nit Luik aan het Han delsblad van Antwerpen": Een meisje van Roermond reed met den trein naar Luik, om eene zuster te bezoe ken. Onder het rjjden trok een heer die met eene dame in het rjjtuig zat een fltsehke voor den dag, waaruit hg «enig vocht op een zakdoek goot. De Roermondsche werd een bedwelmenden reuk gewaar ed, voe ler de dat zjj in sluap zou vallen, opende zg een pirtier. Na met de grootste moeite tegen de bedwelming geworsteld te hebben kon bjj in de statie van Visé om hulp ro -pen. Men deed haar uitstappen en was verplicht haar naar het gasthuis te brengen. Men d*nbt dat de twee anderen passagiers haar wilden chloroformiseeren om haar te bestelen. Dr. Kuiper in het Oosten Uit het maandblad der Mliance Israë li te Unirerselle", over de reia van den ex- prenrier >Dr. Kuyper, president van den Raad van Ministers der Nederlanden, heeft eenige dagen geled»n Tiberias bezocht Da opp »r- rabjjn en de voornaamste notabelen d r Jood scha gemeente brachten hem bezoeken. »De h»er Kuyper heeft zgn bezoekers verzekerd van zjj'i achting voor de Joden en zjjn liefde voor da Hebreeuwscho taal. Hjj heeft in het Hebreenwsch enkele zin- ren uit den Pjjbel opgezegd. Hg heeft zjjn bezoekers verteld, dat de Koningin van Nederland eveneens Hebreeuwsch leerde, dat de opperrabjjn Haar driemaal per week li-s gaf in die taal. en hg voegde er hg, dat de Koningin den opperrabjjn telkens ten eten vroeg en diens maal door een Joodschen kok liet bereiden. »Dr. Kuyper bad het voornemen de Jood- ache kolonies te bezoeken, ten einde ter plaatse te bestodeeren den toestand der Is raëlieten in Palestina »De eminente Staatsman had de Joden moorden te Odtxsa bijgewoond en beloof de in de Kamer te zullen spreken ten gulste der Jodeo, wanneer hg in Holland was teruggekeerd. Scheepsramp bij Willemsdorp. Te Willemsdorp zgn in den nacht van 18 op 19 dezer aangespoeld 35 jjzeren vaten, waarvan 10 gedeeltelijk gevuld met benzine of iets dergeljjks, 6 balen bloem, een loopplank, een houten kist, bevattende touwwerk en eenige gereedschappen, een hondenhokje en twee handboomen. De goederen zgn afkomstig van de vrachtgoederen boot Brussels, varende van Brussel op Amsterdam. Een bg name nog onbekende schipper heeft op den bewusten avond ongeveer 8.30 uur om hulp hooren roepen. Door den hevigeo storm heeft deze zich echter niet naar de plek des cnbeils kunnen begeven. Het schip meet 220 ton. Door enkele schippers aan het Bergsche Veer zjjn neg 56 balen bloem opgepikt. Bjj twee personen is de >D. Ct.« om inlichtingen geweest op Willemndorp, bjj den bakker De Korver en den arbeider bjj den Rijkswaterstaat Van den Berg. Beiden vertelden met zekerheid, dat er een schip ia gezonken en dat alle opvarenden daar bjj om het leven zjjn gekomen. Ze wezen Erecies de plek aan, waar dat ongeluk e«-ft plaats gehad en ze konden dat doen, omdat v. d. Berg en een zoon van De Korver ter plaatae met haken een scheep*, romp hebben gevorli Van den Berg beeft er heden voor den Rjjkwaterstaat een boei boven gelegd. Het schip is gezonken precies voor de Dordtsche Kil op het Hollandsch Diep. In ons vorige no. vermelden wjj de ramp die het Braziliaansche oorlogsschip >4quidaban' heeft getrofien. Nader wordt thans uit Rio Janeiro bericht, dat on middellijk na het bekend worden van de ramp de ministers met den kruiser „Bar- raso" naar de plaats van het onheil zgn vertrokken en dat dit schip des avonds met tal van gewonden terugkeerde. Bjj de ontploffing zgn omgekomen o a. de nrnister van marine, vice-admiraal De Noronba, die zich met de comnr'ssiA voor de inrichting van een nieuw arsenaal, ter onderzoek van de plannen hiervoor aan boord bevond, verder drie schout-bg-nach ten en bjjoa alle officieren van het pant serschip. In het geheel zgn 196 personen gedood en 36 gewond. Er is een openljjke rouw afgekondigd en alle schouwburgen te Rio Janeiro zjjn gesloten. Waarom den man een snor draagt. Naar aanleiding van de vreugde ouder de ambtenaren aan het Fransrbe ministe rie van Openbare Werken, over het b» sluit. waarbjj hun we-d toegestaan, een snor ts dragen, heeft het Par. blad *Goolois"een erquête ingesteld. Honderd personen is ge vraagd, waarom ze eeD snor dragen. Van 6 kreeg het blad ten antwoord, dat ze niet de moeite wilden hebben, zich steeds te scheren; 8, zeer voorzichtig, verklaar den, dat ze, zonder snor, licht verkonden werden; 1 verborg er zjjo tanden onder; 1 eveneens om de proporties van zjjn ge laat meer evenredig te maken en het verre vooruitstaan van zgn neus wat te tempe ren; 3 verklaarden wetenschappelijk, dat de snor in dienst staat van de ademhaling 3 anderen droegen snorren, omdat een be kende, groote persoonlijkheid, er ook een had gehad7 achtten de snor noodig voor de gezondheid; 17 vonden, dat dit geen mensch aangaat, terwjjl er ten slotte slechts 2 waren, die mededeelden, dat zjj alleen een snor droegen, om bnn vrouw te be hagen. De anderen aarzelden niet, om als re den voor het dragen van een snor op te geven, dat zulks hun grooter succes bjj het schooue geslacht bezorgd 1 Een mooi recept. Ren tel-foon-abonté laat zich met zjjn dokter verbinden en zegt »Mjjn vrouw klaagt over pjju in de keel en misseljjkheids. Dokter: >Dan heeft ze zeker koorts*. A bonué Wat moet ik daar aan doen Op dit oogeublik verwisselt de beambte aan het hoofdbureau de verbinding en de ongelukkige echtgenoot ontvangt het ant woord van een machine-fabrikant, wiens raad gevraag! is door den eigenaar van een stoommachine. De fabrikaut: Waarschjjoljjk is ze van binnen eenige millimeters met ketelsteen beslagen. Laat ze gedurende dan nacht afkoelen en klop ze 's morgens eer ze weder verwarmd wordt flink met een hamer uit. En dan moet je haar met een fi nken waterstraal afkoelen.* De Antwerpiche haven- en vestingwerken. Brussel. 24 Jan. Het geheele ontwerp betrefierda de militare en maritieme wer ken te Antwerpen is in de Kamer met 82 tegen 77 stemmen aangenomen. Tijdstippen van verzending der Brievenmalen. Naar Oost-Indie. Varmadisgzwsg. Datum der tar poat-kasoVK. iwrarr laatste bnsl a/k. Patik. p sa-po*l vis Amilerdta. p. sssp- st ris SotUrdsm p. Ho'i. mail vit flaoaa p H 41 mail ris Marasllls p FrsaKkt mul nt Mamllc p. DaiUcha mail via Napals*) Allcaa atar Atjah, 8aa Pioaw. Banka, Hillitoa en Hat avarhn gad-alta vaa f te Jat. San 18 Fabr. 8 e.i 30 80 Jaa 3 aa 18 Febr. 80 Jaa. aatra's Ooatkost Z W. AU vaa ad. Oost-India 7.— 'a av. 7.— av. 7.— 's ar. >30'saam. 7— 's ar. 1».—'amev. Palemkang, Borneo. randt aller. •rUmgto der ifnifen «4* N.prli ransadea. Naar PalembangItiouw, BankaBilliton en Z. W. van Borneo p. Emgelseke m*il t» Brindlzl t n tl Mr. 1,30 mor. p. Hol), mail m Gaaoa f n 10 I 7.— n Naar Atjeh en dé Oostkust van Sumatra 6 oa 30 F«br I 7.ov. Inli 7.—'tav. 7 |7— 'tav. Naar Guyana (Suriname) p. zeepost via Amsterdam p. mail over Knfelend p. moil via 81. Ntuir* Naar Curafao. Bonaire en Aruba: p. zeepost vla Amsterdam .1 S ta 80 Fekr. p. bui] via Soatbamptoa slkan Diaadag p. mat) via Ham War* Vrqdar (allcaa op vtriaa*«a dar i SO Jam 7— afzenden). Naar St. Martin. St. Euetatius en Saba p. aeapoat via Amsterdam .1 S aa SO Fabr. I 7— 'a av. p. mail oror Engeland 1 aa 1» 7.— 't av. Naar KaaplandNatalOranje-Rivier- kolonie en Transvaal eiken Vrjjdag, 8.30 's nam. Voor Hr. Ms. .Nautilus* naar Poota Delgada, (San Migual) I 1 Febr., 7 nor 's avonds Voor Hr. Ma. «Holland* naar Port S a i d 30 Jan 12 uur 's nam. FEUILLETO Vrjj bewerkt door AMO. 15) Na ongeveer tien minuten kwam de be ambte terng om hem naar boven te geleiden. Het lange wachten had den candigaat juist niet gunstiger gestemd voor den man, dien hjj toch reeds niet goed mocht ljjden. Zjjn ontevredenheid lag dnideljjk op zjjn gelaat te lezen, toen hjj de kamer van den rechter binnentrad. Aan de geheele bonding van Vliebig moest de gestrenge heer wel bemerken, dat hjj niet met tact en beleefdheid had gehandeld door den candidaat als den gr-ringsten burger te laten wachten. Half onwillig mompelde hjj dan iets, dat moest doorgaan voor een ver ontschuldiging. «Ik weet, dat uw kantooruren veratreken gjjn, mjjnheerhet ia dan ook een gewich tige zaak, die mjj bewoog om u te komen storen. Het komt er op aan «Maar zondt gc zoo goed willen zjjn hier rplaats te nemen viel de rechter Gabler in. «Dan kunnen wjj meer op ons gemak Spreken.* «Met genoegen, mjjnheer; ik wil u echter niet lBDg lastig vallen.' Weina, wat is de zaak Mjjnheer, herinnert ge n nog het geval met den houtvester Lengler?* Wel zeker, wel zeker; dat was oen van 4a eerste zaken, die ik hier te behandelen had. Geen mensch had zoo iets van dien man verwacht Dat geloot ikmaar men heeft den man zwaar onrecht gedaan, mjjnheer de rechter, niet alleen door die beschuldiging, maar omdat men zjjn schuld bowozen achtte ondanks zjjn verzekeringen, die aanleiding hadden moeten geven tot ernstige nusporio- gen. Ik ben een leek, mjjnheer, en weet wel, wat uw ongeloovig gezicht te beduiden heeftmaar ten spjjt daarvan is het den leek gelukt de nagedachtenis van den ge- smaden man van schande en verdenking ie zuiveren «Hebt ge misschien opgesnord, dat oen ander De spottende toon van den rechter dreef Vliebig het bloed Daar de wangen, de blik, dien hjj Gabler toewierp, was niet zeer vriendeljjk. Hjj bedwong echter zjjn mis noegen en zeide met nadruk «Ik wil den persoon niet ontdekken, ik heb hem ontdekt, die zich het geld toeeigende, waarom de houtvester Longier zoo vroeg in den dood is gegaan. De rechter was opgesprongen en keek den candidaat onderzoekend in het ernstig galaat. «Verduiveld, ge ziet er niet uit, of ge... u een grap met mjj veroorlooft Vl'ebig nam een nog strakkere houding aan. Mjjnheer! Ik moen, dat ik gedurende den korten tjjd mjjner werkzaamheid alhier op geen mensch den indruk heb gemaakt van iemand, die door xnlke lichtzinnige grappen de belangstelling op zjjo persoon wi-i.scht te vestigen. Wat ik zei, was de zuivere waarheid en het bewjjs daarvan kan ik leveren. Ik heb mjj bjj u vervoegd omdat ik zonder het gerecht niets kan verrichten en ook omdat er haast bjj i*.* fWil de schuldige ontsnappen?' Dat weet ik nietmaar op zjjn gelaat was zulk een ontsteltenis en vrees to lezen, toen er een straal zonnnschjjn op viel, dat men op alles voorbereid moet zjjc, ook op zjjn ontvluchtiging. Geef mjj morgen in de vroegte of liever nog van avond twee be ambten mededan zal ik nu het geld halen, dat aan den houtvester is ontstolen.' «Zjjt go gek, mjjnheer «Volstrekt niet, mjjnheer de rechter. Ge zult zien, dat er geen bizondere scherpzin nigheid noodig was voor mjjn ontdekking.... die lag voor de band als men slochls had willen zien.* «En op wien valt uwe verdenking?* Op den boschwacbter Miel©.* De rechter barstte in lachon uit. «Is dat uw heele ontdekking?* Mjjnheer, sprak Vliebig op dreigenden toon, «ik verzoek n te bedenken, dat ge een man voor u hebt, die geljjk staat io kenni', beschaving, en die zeer goed wert, wat hjj zegt. Wilt ge mjj om een bclachcljjk voor oordeel in den steek laten, terwjjl het er op aankomt een gepleegd onrecht goed te maken Wilt ge mjj uw hulp onthouden? Wilt ge het verwjjt op n lader, dat ge misschien een dief bebt laten ontsnappen en zulks alleen omdat ik geen rechtsgeleerde ben en do gucde God mjj toevallig in een anderen werkkring heeft geplaatst Weluu, dan zal ik op eigen reranlwoordeljjkheid handelen I Zoudt ge denken, mijnheer, dat ik mjj het wapen uit de hand laten nemen, dat alleen noodig is om «Ho, ho, niet zoo driftig, mjjuheer!' viel de rechter in. «Ik geef gaarne toe, dat ge wellicht op het rechte spoor zjjt, waar ■oudt ge mjj nog iets meer willen zeggen Ge hebt van de bowjjicn gesproken In korte woorden verhaalde Viiebi| nu, wat hjj van Dora had vornotneo on wat Miele's vrouw had gezegd. Hjj vertelde van zjjn reis naar Coldowitz, wat hjj daar had vernomen, en eindeljjk, wat hjj in hot bosch had gezien. De rechter liet hem geheel uitspreken toen Vliebig alles had verhaald en met ver licht hart adem schepte, sprong Gabler op van zjjn stoel en zeide Wjj zullen hedenavond nog gaan, de dienstdoende politiebeambte zal ons met do lantaarns bjjlichten. Als de zakon zoo staan, mogen wjj nivl dralen, mjjnheer. Wanneer het waarheid bljjkt, wat ge beweert gezien to hebben en daar twjjfel ik niet aan dan hebt ge aan de familie Lengler een gruoten dienst bewezen. Gjj zjjt een braaf mensch mjjnheer!' De candidaat kon zjjn verbazing overdezo houding van den rechter niet verbergen. Uuwilleksurig trad hjj eene schrede achter uit, toi-n ds rechter hom welwillend de hand op den schouder wilde leggen. Die ommekeer was zoo in het oog vallend, dat Vliebig zich niet kon beheerschen en zeide: Ge zjjt dus in de uitoefening van uw bi-mep nog niet geheel gevoelloos geworden, mjjnheer de rechter 1* Deze deed, alsof hjj die woorden niet bad gehoord, en schelde den beambte, die onmid- delljjk verscheen. Steek de gfoote lantaarn aan; ge moet ons vergezellen.' «IV lantaaarn kan ons plan verraden,* mi-rkte Vliebig op. «Laat ons die aansteken, zoodra de maan ons geen licht genoeg moi-r geeft.* Zoo gebeurde het ook. Elk mol zjjo eigen gedachten vervuld, stapten de hoeren zwjjgend voort. Vliebig dacht aan sjjn geliefde Dora, die hjj reeds zoo spoedig van den indruk der schande zou ontlasten. Hjj was zoo in ge dachten verdiept, dat hjj niet bemerkte, dat de rechter hem nu en dan aankoek. Eindeljjk soi deze «Toen wjj zooevon in mjjn kantoor waren, hebt ge eon opmerking gemaakt, waarop ik gaarne wil torngkomen, mjjnheor Vliebig. Niemand wil aangezien worden voor slechter dan hjj werkeljjk is.* Mjjn heer stamelde Vliebig, die niet terstond de bedoeling dozer woorden begreep eo zich eerst moest herinneren wat bjj had gezegd. Stil» jongeheer 1 Go koestert ook al de me*ning, dat een rechtsgeleerde stellig cn srker iemand zonder menecheljjk gevoel ia. Maar ge vergist u deerljjk 1 Er mogen er vele zoo zjjn, die de letter der wet huldigen, maar den g**est er van niet verstaan. Ik heb die collega's altjjd beklaagd. Men noemt mjj hoogmoedig, gjj zelf hebt mjj trotsch genoemd. In zekeren zin ben ik dat ook, ik wil het niet ontkennen. Wat deze zaak betreft, zult ge zeker niet kannen denken, hoe ik mjj d iarmee heb bezig gebonden, hoe ik getracht heb die daad in verband te brengen met het karakter van den man dien ik h«-t meest van allen hoogachtte in deze stad. Zooals ik reeds zeide, was dit een der eerste gevallen, die ik hier te behandelen kreeg. En dit geval jout heeft mjj gemaakt tot een sonderling. "Vroeger was ik anders Ge hebt zelf onder vonden, hoe het gaat, als een «nieuwe* komt, die nog ongetrouwd is. De wierook dien men voor u gebrand heeft, werd voor mjj ook ontstoken: maar spoedig kroeg ik er een afschuw van, en ik kwam mjj zelven voor als een onwaardige. Ik trok mjj terug, niet langzamerhand maar plotselingenkel het ambteljjk verkeer bleef ik onderhouden. Alleen met den houtvester maakte ik een uitzonde ring. Zjjn eerljjko rondborstigheid leende sich niet tot mooipraterjj. Meermalen ver schilden wjj van meening, wjj hadden menig maal twist, maar wjj verzoenden ons met elkaar gewoonljjk reeds den tolgenden dag. Als wjj elkaar in een paar dagen niet gesien hadden, misten wjj elkander, ofschoon wjj dikwjjla bjj elkaar zaten zonder een woord te spreken, of ons heele gesprek slechte be stond in eenige uitroepen. Op zekeren dag zeide hjj mj], dat hjj den volgenden dag niet kon komenbjj moeat gelden incaeeeeren. Er verliepen een paar dagen, maar Lengler kwam niet. Een geheele week verliepik was aan mjjn kantoor gebonden, telkens bad ik zitting bet hoofd liep mjj om van al de misdrjjven die onderzocht moesten worden. Juist maakte ik mjj gereed om eindoljjk eens naar den houtvester te gaan, toen mjjn be ambte het kantoor binnenstormt met den uit roep: De houtvester Lengler beeft sich van middag in hot Tannenrodor bosch doodge schoten De reden daarvan weet ge. Mjj was die toen niet bekend, waarschijnlijk had ik die ook nauweljjks kunnen begrjjpen, want ik was als verpletterd. Lcogler. die soo oer- Ijjk en trouw was geweest, die mjj soo rond borstig had gezegd hoe hjj over dit of dat dacht ik kon het nist gelooven. En toch was hot gebeurd toch had de man, op wieos eer ik duizendmaal soa hebben ge- sworen, zjjn band uitgeetoken naar ander mans geld on daarna sjjn loven verkort*. «Dal eerste feit was volstrekt niet bewe zen, mjjabeer 1 Hoe hebt ge dat soo maar vootsioou kunnen aannemen vroeg Vliebig op verwjjtenden toon. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1906 | | pagina 1