KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor Helder, Texel, Wieringen en Anna Paulowna Bet Men van lm Bitl 34ste Jaargang. No. 3439 Woensdag 31 Januari 1906. Bureau: Spoorstraat. Telef. 59. Bureau: Konlngstr. 29. Intere.-Telef. 50. Uit het Buitenland. Veel nieuws is niot te melden nit Rusland. Do pogingen van do rovoiutionnairo leidors in Ljjfland om de beweging te doen over slaan naar het district Dorpat zjj'n niot golukt. Reutor bericht dat in de stad en hot district volkomen rust hoerschto in do laatste maand. Uit Riga wordt bericht dat daar een wapen bergplaats van de revolutionnaircn ontdekt is. Een groot aantal geweren, revolvers en 800(10 patronen en vele sabels werden in be slag genomen. Ernstiger is een bericht uit Wladiwostok. Vandaar is tijding ontvangen dat matrozon den 22 Januari hot wapenmagazijn binnen drongen en zich mooster maakten) van go- weren en amunitie. Den volgenden dag vor- schenen zjj gewapend op oon vergadering en wilden na afloop daarvan naar het huis van den commandant trekken om vrylating der govangeneD te eischen. Do betoogers worden echter door hot vuur dor maxims teruggedreven. Den dag daarop vermeesterden revolutionnaircn de batterij de commandaut trachtte de muitende Artilleristen te kalmeeren doch werd daarbij gewond. Uit Nicholsk zijn thans zes solmes kozakken naar Wladiwostok opgerukt om do orde daar te herstellen. De Petersbargsche correspondent van do •Matin" weot medo to doelen, dat de Russische regeering zich ernBtig bezorgd maakt voor een agrarischen opstand in het voorjaar. Door den mislukten tarweoogst dreigt hongersnood in verschillondo gou vernomen ten. Het gerucht loopt dat de regeoring plannen overweegt tot uitvoering van zeer groote werken om de boeren werk te verschaffen, o.a. een verbindingsweg door middel van kanalen van de Oostzee naar de Zwarte Zeo. Maxim Gorki de bekende Russische schrjj ver beschuldigt in de Standard de Russische wgeering dat zjj getracht heeft aan de revolutie een anarchistisch kar*kter te geven om met geweld van wapenen te kunnen optreden en het volk te kunnen onderdrukken. Tusschen minister Durnovo en den minister van finan ciën schynt ongenoegen te zjjn uitgebroken. De laatste beschuldigt don eerste van telken male eigenmachtig optreden. Als antwooid op een interpellatie in hot Pruisc'ue Heerenhuis deed de Duitsche Rijks kanselier Von Bulow een boroep op de burger-j lyke partyen tot samenwerking ter bestryding der revolutionnaire sociaal democratie. De Duitsche vrijzinnige bladen wyzen er echter op dat de regeeriug van haren kaut wel wat minder reactionnair mocht optreden en wat meor hoffelyk tegen de burgerpartijen. De Franf. Ztng geeft dor regeering dozen raad «Het eenige middel tot bestryding der sociaal-democratie is het invoeren van gron dige hervormingenvoor die wijze van be stryding tal de heele burgorjj wel te vinden zyn,* zegt het blad. In Frankryk heeft men weer een poging gedaan om de Drejius-aflaire te doen op leven. De afgevaardigde Lasies publiceert een brief van Majoor Cuignet aan minister Rouvier, waarin generaal André beschuldigd wordt van valschheid in geschrifte om het eerherstel van kapitein Dreyfus mogelijk te maken. De minister heeft van dien brief geen notitie genomen. Lasies vraagt nu vervolging van André wegens valschheid in geschrifte of van Cuignet wegens laster. In Zuid-Amerika is weer eens een revo lutie uitgebroken, ditmaal in Ecuador. De conferentie te Algeciras behandelt do artikelen omtrent de belastingen in Marokko. Een zevental zyn reeds aangenomen. Toch schynt de verhoogiog der douanerechten moei lijkheden op te leveren. Engeland en Duitsch- land maakten althans bezwaar tegen verhooging Uit het buitenland komen berichten van ernstige sneeuwstormen. Aan de Oostzce- kusten kwamen verschillende schecpsonge- lukken voor en ook in Frankryk is zooveel sneeuw gevallen dat het spoorwegverkeer hier en daar gestremd werd. (jongens) wjj, (mariniers, welke zich op wacht bevinden aan de Werfpi>ort op do Weslsiraat;, hjj hot in- en uitga-in dor school aldaar extra op post gezet worden, om zulks tegen to gaan. Dit is evenwel minder maar nu komt daarby. Hat wanneer wy een der jongoheeren waar schuwen, als zy bezig zyn met het uithalen van kattekwaad wy inplaats van gehoorzaamd to worden, juist hot tegendeel ondervinden. Zy beginnen dan met het ons zeer lastig te maken en wanneer zo zien, dat wa daur schijnbaar geen acht op slaan, maken zo het nog erger, totdat zy ten slotte overgaan tot hot werpen van vuil, zand en dergelyke. M.i. genieten deze leerlingen een opvoeding, welke niets te wenschen overlaat, doch de handelingen door dezo jongeheeren bedreven, getuigen van het tegendeel. Dikwijls gaan do baldadigheden zoover, dat degeon, die zich dan op post bevindt, zich niet zou kunnen bedwingco, zoo'n jongeheer eens flink onder- haodon te nemen, doch do gevolgen, die zich daarvan zouden kunnen voordoen, houden hem daarvun terug. Um dezo redenen, verzoeken wy dan ook don Ouders en Ondcrwyztrs, hen daarover eens te onderhouden en terecht te wyzen, wat voor ons, zoo wy hopen, een gunstig resultaat zal opleveren. Aan U, geachte Redacteur dank voor de verleende plaatsruimte. Namens de Marinier J. F. T. P.S. Beleefd verzoek dit stukje over te nemen. Nette handelingen Ingezonaen. Mijnheer de Redacteur Beleefd verzoeken wy U, zoo de plaats ruimte dit toelaat, ondorstaando een plaatsje in (Jw blad te geven. Vriendelijk verzoek aan de Oudera en Onderwijzers der Leerlingen van de Gemeente-School aan de Hoojdgracht I alhier. Reeds langen tyd, is hot dienst, dat door baldadigheid van bovenstaande leerlingen Mijnheer de Redacteur! .Uodtrgcteekeiideu. Apotbskers te Helder, verklaren »by dezen, dat zo.der hunne voorkennis hunne ntraeu •itaao vermeld <>p de door het Beitaur der Werkliedeu- vereeniging .De Eendracht" venpreide c.rculsire en •dat zij geen overeenkoinit mul bovengenoemd bettnur •hebben aangegaan. G. DE VEN. Firma VENSTER." Naar aanleiding dezer advertentie een belrediging aan bet lieitnur en de Vtreeoiging verzoeken onder geteekeuden eenige plaaUrminte in Uv veelgelezen blad voor het volgende: Reeds gernimen tijd ie het bei'.unr der Werklieden- vereenigiug ,üe Eendracht'' doende om voor hare leden en belaiigitellenden alhier, te komen l t de oprirhtiug van eene aldceling .Ziekenhui'*. Echter te vergeait. Deze zaak stnil «teedi af op deu onwil der Apothekers hier ter plaatse. Deze Heeren willen wel medicijnen leveren aan H e e ren Maatschappyou, welke hunne zetels hebben te Vliisingtn en Rotterdnm, maar niet aan ecne W r. rkliedeu Vereeniging to Heider. L'en 'Jen December 1903 vrerd alinog door baren President eene poging gewaagd om lot het geweusente doel te geraken bij den Heer A. O. Roem, apotheker alhier. Na bctpreking vroeg de Heer R acht dagen nit.tel om met zijue collega's hier ter plaatse te kan nen raadplegen, wat direct werd loegestasn. Den 17en December 1905 ontving de President van (De Eendracht" het volgende schrijven: Den Heer W. B. Zita, Voorzitter der vereeniging »De Eendracht Mijnheer. Als antwoord op nwe aanvrage van B Dec. 1905 tot levering aan hst op te richten Ziekenfonds, heb ik de eer n mede te dee'.en. dat na bespreking met de collega's den Host De Ven en Mejnffr Venster, zij even als ik genegen zijn aan dal fonds te leveren onder voorwaarde dat de leden in de gelegenheid zijn niet bjj één. maar bij alle genoemde apothekers inge schreven kannen worden Dat de verrekeninr der geneesmiddelen gesehicde op de w|jte van het Ziekenfonds Helder. Dat de rekeninnen worden nagezien en goedgekeurd door den voorichrijvenden geneesheer. Dat de aanwerving van leden geschiedt door be spreking en n:et door bizondere reclame ofeonranten reclame. Indien nwe vereeniging op dcie voorwaarden wenseht in te gaan, zjjn we gasrne bereid tot nadere be spreking Hoogachtend. Namens de genoemde collega's A C. ROEM. Ingevolge dit schrijven werd een bes'.nnrsvrrgadsriog bele.d, na vooraf de noodige adviezen ingewonnen te hebben bij deskundigen, en werd besloten met bet schrijven van den lieer R. en zijn collega's genoegen te nemen. President en Secretaris werden volmacht verleend, de nadere bespreking bedosld in schrijven 17 Dsc. j I. te doen houden en teveus het beslnnrs-beilnit kenbaar te maken. Deze opdracht had plaats ten huize van den Heer R. 26 Dcc 1905 watr een en ouder de Ziekenbus be treffende nader werd eilecngezet, Op de vraag van deu P emdent tot den lieer R. of de collega's nn nog moeten worden in kenuia gesteld met hei bsstnura-besluit, werd door den Heer lt ge antwoord .neen dit behoeft niet, ik zal daar wel zorg voor dragen Hierna heeft het bestaar een circulaire verspreid, aitsluiteud bij hare leden, vermeldende de oprichting dezer nieuwe afdeeliug genaamd .Ziekenbus", ia deze rirrnlaire vermeldende de voornaamste bepalingen ru de mcdedceling dat als apoümkers zijn toegetreden de Hrcren: Roem. De Ven eu Mejnffr. ten-ter. Verscheidene aanvragen tot deelueming in deza afdee- ling zyn reeds schnltclijk by bet bestunr ingekonicc de administratieve benoodigdheJen aang-scbaft, hel reglement ter drukkerij, alles was in actie, totdal eens klaps, tonder het bestuur maar iets te Uten weten, de bewuste ndvcrteutie verscheen wat aanleiding beeft ge- goveil dat ook de Heer Kuein teruggetrokken is. Ondergeteekenden willen deu Heer K. uiet hard val len, omdat zij de ovezluigiug lubben opgedaan dnt Z Kd. er is ingelooieu, maar de Heer De Ven, echter weigert, na zijn eorsl gegeten woord aau den Heer Roem, om a-edicyuen te leterea aan de leden van ds Ziekenbus .Du Eendracht" in tijue woonplaats, door gaande wel te leveren aan de leden der Ziekenbussen, er zetels gevestigd zyn te l'lisiingen en Roltcrdsni. Deze handelingen noen en wy dan ook beneden alle critiek. Thans M. de R. eisehen wy van den Heer De Ven dat hy de volgende vraten ons ztl willen bcantwo rdeu i wel publiek s v.p. 1. Waarom weigert U toor dc Ziekenbns ,De Ken- dracht" als apo.beker op te treden? 2. Wat is de reden dat U wel levert aan de leden der Maatschappijen te l liisügeu en Ruttcrd-im 'r 9. Erken: U dat de conditiën in bet schrijven vao deu Heer Roem d.d. 17 Dec. 1906, eu door I goedgevonden, beter zijn dan de condrt en welke li beeft tegenover Vlitsiugcn en Rotterdam? In afwachting. Namens het Restoor der Werklieden-t'creeniging, W. R. ZITS, President. H. 1'. Raak, Secretaris. Uit de natuur. Wintervogels. Wanneer in het late najaar de moeste onzer gevederde zangers, die zoo aardig onze duinwandelingen konden op v rooi ij kon, naar warmere gewesten zijn vertrokken, schijnt ons land behoudens enkele standvogols geheel van andere vogels verstoken te zijn. Doch dit duurt niet lang of in November en December komen er uit noordelijke streken opzetten, die in getale van honderden indi vidu's zich vooral langs onze kusten ophouden. In dien tijd zyn er dan zeker wel zooveel vogels in het land als des zomers, al bemerkt de stedeling daarvan weinig. Deze kc-nt natuurlijk zijn zwarte kraai, kauwtje, spreeuw en vooral de Amsterdam mer de roek. Eén vogel is er, waarvan een ieder weet, dat hij hier in den herfst uil een kouder klimaat komt n.1. de bonte kraai, nauw verwant aan do zwarte. Als we bij wat gunstig weer buiten onze woonplaats wandelen, kunnen we ze in vrij groot aantal zien rondzwerven, veelal in gezelschap van allerlei meeuwen, die we ook op onze strandwandelingen zullen ontmoeten. De bonte kraai schynt wel een zeer plaig- zieke vogel te zijn, waardoor hij dikwijls ongenoegen met genoemde zeevogels heeft. Kyk, daar ginds op den weg zit er een met een heel deftig gezicht het doen en laten van het meeuwenvolkje gade te slaan. Op eens krygt hy een inval en besluit hen voor den zooveelsten maal een hak te zetten. Plotseling verschijnt ze midden in den troep en doet de vogels verschrikt de vlucht nemen. Daarmee schijnt zc nog niet voldaan te zijn, want met een echt onnoozel gezicht vervolgt hij ze nog zonder een kik te geven, of zich om het gekrysch der meeuwen te bekommeren. Zoo'n kwajongensstreek houdt ze meestal niet lang vol, want als de meeuwen willen, kunnen ze het de bonte kraaien ook wel lastig tnaken. Hou dikwijls ze ook met elkaar overhoop liggen, toch ziet men bijna ultyd meeuwen en bonte kraaien in eikaars gezelschap. De grijsrokken in onze omstreken zijn tamelijk schuw, doch dit schijnt niet overal zoo te zyn, want op Texel zitten ze veel op een zame wegen en gaan soms nauwelijks voor eenen wagen of' eene flets nit den weg. Zooals we boven zeiden, is de bonte kraai nauw verwant met de zwarte, hoewel dezu laatste een standvogel is en niet geheel in levenswijze met hare nicht, de bonte over een komt. Sommige vogelkenners van naam. zooals we die in Duitschland vinden, honden de bonte kraai zelfs voor een ras van do zwarte. Meermalen is het gebeurd, dat beide familieleden met elkaar in het huwelijksbootje stapten. De lezer begrypt wel, dat de jonge vogels weinig op hunne ouders goleken zullen hebben er ontstonden zoodoende bastaarden. Men vindt ze o.a. in Duitschland (Brunswijk en Meckleiiburg), waar ze bijzonder talrijk zijn en door elkander leven. Zulke bastaarden zijn ook wel in ons land waargenomen o.a. in 1850 bij Leeuwarden ou in 1852 en 1800 bij Rotterdam. De tulrijke volksnamen bewyzen, hoezeer de bonte kraai in ons land bekend is, zooals httiskraai, winter kraai, grijze kraai, zee kraai, schierrook, schitrekrie, skjirkort (in Friesland) en ,last not laest" gryze lummel. Deze laatste naam doe» de deur dicht, want die getuigt nog eens van die eigenaardigheid, i die wc reeds van haar opmerkte n.1. dat uitgestreken of lummelig gezicht. Dat de grijsrokken nog niet zoo onnoozel zijn, als ze wel lijken, kunnen we van som mige kustbewoners hooren, die ons weten te vertellen van hunne slimheid, die ze aan den dag leggen bij de middelen, welke ze aanwenden om de schalen van mosselen te verbreken. Daartoe laten ze zoo'n weekdier van eene aanzienlijke hoogte op de keien der zeeweringen neerkomen, waardoor de harde schalen tot gruis vermorscld worden. Zijn zulke dijkhellingen niet in don omtrek van hunne verblijfplaats aanwezig, dan weten ze al spoedig oenen alleen liggenden steen op het strand tc vinden waar zo geregeld hun vernielingswerk uitoefenen. Hoewel de bonte kraaien wintergaston zyn, schijnen sommigen onder hen wel eens vergeten te hebben in hot voorjaar naar hun heimat terug te keeren en zijn daarom hier in ons land inaar een huishoudentje begonnen. Broedende paren werden dan ook enkele ma len waargenomen in 1891 in Friesland en hij Rotterdam. In den zomor van 1899 zwierf langen tijd een exemplaar rond in de Heiloschc bosschen by Alkmaar. Heel eigenaardig is het, om eens do geographische verspreiding van beide soor ten, zwarte- en bonte kraai na te gaan. I Op IJsland is dc grijze lummel zeldzaam, terwijl op du rotsachtige Fartiereilanden, ten noordwesten van Schotland gelegen, de zwarte j kraai minder algemeen is. Van Groot- Brit- J tanie wordt Engeland en het prinsdom Wales i •oral door de zwarte kraai en bijna*niet j air de bonte kraai bewoond. In Schotland I Ierland is de eerste wo«-r minder algemeen dan de grijsrok. >ok in Noorwegen, Zweden en Finland en door geheel Rusland is de bonte kraai talrijk, doch dc zwarte zeldzaam. Behalve in genoemde landen komen beide j soorten ook in Egypte, Klein-Aziö en Syrië I voor, waar de bonte kraai broedt en stand- j vogel is. We zien hioruit dat ze wel tegen wat warmte kan, al behoort zc ook meer in noordelijker streken thuis. Omtrent het trekken van bonte kraaien kunnen we nog vermelden, wat daaromtrent dc heer J. Thienemann op de Vogelwartc Rossitten'' (Vogelwacht op Rosilleu in de Oostzee bij de Kührische Nehrung gelegen) heeft waargenomen. Over het geheel kreeg deze heer op de Kührische Nehrung bij zoogenaamd „goed" weer (helder, warm, droog, zwakke wind) :r van den trek te zieu dan bij slecht weer, als het rogent en stormt. Stellig geldt voor Rositten de regel, dat een armtholoog (vogelkundige) er juist bij „hondenweer" op uit moet, hetzy het veld of bosch in, of langs het strand, om iets bijzonders te zien. De vogels, die men dan waarneemt, trekken oj> dat oogenblik niet, doch zijn door het ongunstige weer tot rust gedwongen. Al heel spoedig dringt zich bij den waar nemer, die langoren tijd op eene plek als de Kührische Nehrung hot vogelleven observeort. de volgende vraag opde trek in vollen gang. Bonte kraaien vliegen, ecne eindelooze keten vormend, lang» de Nehrung (landtong) vergezeld van zwermen vinken, piepers en leeuwerikenin de vogelwereld is hot verhuizen druk aan den gang. Plotseling slaat het weer om regen, storrn en koude treden in en op eens houdt alle drukte op. Houdt het ongunstige weer lang aan, dan wordt geen trekvogel gezien. Hebben nu zoo vraagt men zich on willekeurig af do vogels onder die omstan digheden hunne reis geheel en al gestaakt, of wordt die by zulke weer in hoogerc luchtlage voortgezet, zoodat men van den verderen trek niets meer ziet Voor beide opvattingen zijn motieven aanwezig. Wanneer h.v. in het vooijaar de weersgesteldheid voor den trek der houtsnippen aanhoudend ongunstig is, krijgt men slechts enkele dier vogels te zien. Treedt nu ul aan het einde van den trektijd het gunstigo weer daarvoor in, dan worden zy toch niet plotseling in grooter aantal opgemerkt: ze zyn reeds doorgetrok ken door hoogere luchtlagen, zoodat ze dus niet tijdens het slechte weer konden worden opgemerkt. Tot een ander inzicht daarentegen komt men door waarnemingen als b.v. op 9 Üctober 1903 werden gedaan. Lang aanhoudende regenbuien en hevige wind hadden don trek nl. dien der bonte kraaien tot stilstand gebracht. In den morgen van gcmeldeu datum hield eindelijk do regen op, en woei er een matige N. O.-wind op eens begon de trek der ge noemde vogels weer, waarbij zich talrijke zwermen spreeuwen, leeuwerik en en vinkon hadden gevoegd, opnieuw en wel in zulk een groot aantal als nog nimmer te voren op de Nehrung was waargenomen. Men kreeg den indruk, alsof do vogels hier de bui hadden afgewacht en nu van een droog oogenblik wilden profiteeren. Over de wijze van vliegen gedurende den trek zogt Thienemann, dat dezo volstrekt niet door bijzondere snelheid gekenmerkt wordt wèl door vastheid van richting; al wat anders zijne aandacht trekt, schijnt den trekkenden vogel geheel onverschillig to latenlynrocht jjlt hij steeds voorwaarts. We wenschon hem een behouden aankomst toe. Tot zoover, wat we omtrent de bonte kraai wenschen mee to declen. Voor den oppervlakkigen wandelaar schijnt zoo weinig van zulk eenen vogel te vertellen, doch een ijverig waarnemer kan nog heel wat eigenaar digheden uit het loven dezer vogels alsook van andere op merkon. Reeds by den aanvang van dit artikoltjo hebben wo gezegd, hoevelo vogels, waaronder zeer mooie, des winters ons laad met een bezoek vereeren. Daar we evenwel niet te veel van de aandacht van de lezeres of den lezer willen vergen, noodigori wo hen uit, ons bjj ecne votgendo gelegenheid in geduchte op onze strand- en duinwandelingen te willen volgen. Tot een volgende keer dusJ. S. Nieuwstijdingen HELDER, 30 Januari 190Ö. De Kamer van Koophandel en Fa- hri. ken alhier benoemde in hire VM-gzde- rintr op 25 dezer dagen opnieuw tot haren voorzitter den h«er D. H. Grunwald tn tot h'Tflii plaatsvervangend voorzit er dei: h-'er J. Sp uit. Mede lodingen werd g"daao, dat op het verzoek aan de Holl. IJzeren Spoorweg- Maatschappij om ook op hare Ignen de z. g kilotne' er boekjes in te voerer, een afwgzenda huschikkmg wai ingekomen. Het kwam de vergad-ring evenwel voor, dat d daarvoor aangevoerde gronden weer- l-gd k inden worden, en besloot daarom, de zaak. zoo mogelgk mondeling uog eens toe te lichten. Voorts deelde de voorzitter mede, dat vo'g-ms een in de Staatscourant voorko mend bericht met ingang van 7 dezer ver eelt'Mende Ugk«telephoonkantor?n op Zon- eu f estdagen voortaan geopend zullen zgn van 12 30 tot 1.30 uur nam. (G.T.). Aan- g z en onder do genoemde kantoren het ir dezo gemeet te gevestigde uiet vermeld stond, is het verzoek gedaan, ook dat opgenoemd uur vo >r h-1 publiek open te stellen. De rek-ning en veran'woording, dienst 100"», w«»rd daarna opgemaakt, sluitende met een voordeelig s tldo van f 10 771/» De Scherm- en Gymnastiekvereni ging »0 leni' g kweekt Knust" hi^ld j 1. Zate»d-igavond in Casino" een soiree-amu sante, die geheel aan het beoogde duel helt beautwoo:d, want er heerschte een recht prettige geest. Onder leiding van d«n hoer J. F. Van Lx> w*rd een moo e serie vrge o f-ning' n correct uitgevoerd, eenige oefeningen :-ao de harren te zien gegeven en verschdleode f-aaie gro pen geformeerd vooral do but sten waren keurig. De hoof (zaak was de zen avond echter niet de gymnastiek, m»-n was Hg, en om zich te amuseeren, daarom warden bovendien een paar luim ge voor- drAch'en gehouden, het kluchtig blgsp-l »Ken gezellige kam»r" voor het voetlcbt g-bracht en de koddige pautomine Mijn heer is jarig" uitgevoerd. Alles viel bgzor- d-r in don smaak, er werd ha t»-lyk gf- luchm en flink goapplaudiseerd. Het soiree van >0. k. K." werd mot een geuoegelgk bal besloten. Uet 7-jarig d->chtertje van schipper v. d Engh, te Zaandam d t Woensdag ontzettende brandwonden bi-kwam, doordi'-n haar kleeren vlam vatten die uit de open schu.f der k-tchel sloeg, is aau de g volgen overleden. Arbeidster, geen winkeljuffrouw. Men meldt nit Amsterdam De rechtbank alh;or veroordeelde de gebroeders Laubnhr, handelende onder de firma Uruairg Mtlhren, elk tot 17 geld boeten van f 1, wegens het arbeid doen verrichten door meisjes beneden de 16 jnar zonder arbeidskaart, en bovendien den eenen broeder nog tot 10 geldboeten van f 1, wegens het door meisjes en vrouwn arbeid djen verrichten buiten de door de wet daarvoor gestulde ur»-n. Bekl.agden hadden tot hnn verweer aangevoerd, dat die vrouwen en meisjes winke'juflVuuwen waien, doch de recht bank heeft bjj haar vonnis beslist, dat zg arb> idsters zgn in den zin der Arbeidswet. - Wjjlen de heer P. K. Meeus«en, onlangs in Deu Haag overleden, heeft zgn g»heele vermogen vermaakt aan het Algemeen Burgergasthuis te Rergen-op- Zoorn. Uet bedrag dezer nalatenschap, waarvan eenige legaten aan andere lief dadige instellingen, zooals het Uoomsch- Kutholieke en ProtH«tantsche Weeshuis te Bergen-op Zoom, afgaan, wordt geschat op een halt millioeu. - Maandag moest to Leeuwarden e»n milicien uit e««u naburige gemeeute veer tien dagen onder de wapenen komen, daar hg hg lut gaan met gr><ot verlof zyn zak- boefcj-t niet h:.d lat-n i.f eekenen door dou burgemeester van zgn gemunte. Tweemaal werd, bg het gaan niet groot ver'of zgn boekj-, dat bGde keeren was afg.rteekend, hem vanwege den burgemees- er (huis gebracht. De laatste maal ge- baurde d>t onk, maar zgn pas wa-* uiet voor gezien" geteekend De milicien ver- ke -rde in de meening, dat dit wel het g> - val was. Uet verzuim werd ontdekt en de mili cien onder de wapenen gero«pen. Donderdag middag werd op telegrafisch be richt van hooger hand de man, valer van eenige kinderen (de vrouw ia overled-1 met groot verlof gezonden. Bg den butsten storm sloeg op een der houten van de maat schappij William Egun en Uo. op de rivier de Merwede ter hoogte van de Stoenechoekscheelu a een zware kut over boord, die nu met een bok van de drgvende hgscbblokmaatschappg Hercules te Dordrecht gelicht is. De ki>t nog al zwaar zg bevatte een com plete electriache tram en woog 5000 K.ti. Men herinnert zich, dat eenigen tg 1 geleden in Engeland een meisje dood in een tunnel is gevonden, blgkbaar u't den trein geworpen. Onlangs heeft een Fransch muitje, dat in Engeland op school ging. op dergelgke wgze het leven gelaten. Ook hier is m*n er niet achter gekomen, wat gebeuid is Eu nu is Donderdagavon 1 te Uhippeubam weer een jong meieje be wusteloos op sporen gevonden. Aan een volgend station zag mnn de deur van haar coupé openstaan. - Dinsdagmorgen li. is bg dikke mis', het ,4m?rikaaun:h6 stoomschip „Valencia". varende tusschen San Francisco en Piig«-t Sound, g<:strai d bg kaap Beale, p de zuidkust van Vancouver Uland. Er waren 154 men»chen aan boord een bemanning van 60 man en 94 puseagiers. Zeer waar schijnlijk zgn er 136 merschen omgekomen. Een boot met 18 schipbreukelingen is door een te hulp gezonden «toomboot op gepikt. Uet stoomschip is geheel stuk g— s'agen. - In het restaurant van het hotel Zum Storchen te Bazel is Do; derdagavond de goochelaar Blumeoield doodgeschoten E-n nummer van zgn programma was. dat hq door iemand uit h-t publiek niet e«*n pistool op zich liet schietenr.a het schot hialde bg dan eeu vooraf wetr- g-mioflMd-n kogel uit een mond. Maar Dor.d< rdagavond vergat Blumenfeld d»n kogel uit het pistool te nemen, en de goochelg'ap werd bloedige ernstde kogel t'uf den goochelaar in bet voorhoofd. FEUILLETON. Vry bewerkt door AMO. 16) „Maar hy had schulden, die hem zwaar drukten dat heelt hy roy zelf wel verteld. Lag dan het vermoeden niot voor de hand, dat hy Ach waarom was hy niet by my gekomen, toen bet geld verdwenen was tot m(j, den rechtsgeleerde, die de zaak toch begrjjpen moest Dat bracht my geheel in de war. Al» hy een zniver geweten had, dan zou hy onmiddellyk by my gekomen ■jjn. Zooals wy met elkaar omgingen De rechter zweeg oen poos en Vliebig ■toorde hem niet in zyn gepeinshy begreep wat er in dien man omging en eerde zyn smart. Hoe geheel anders kwam hem nu de man voor, die allen koel en hoogmoedig noemden 1 Trotsch was hjj, ja, want uit trotschheid sloot hy syn hartzeer op in zjjn binnenste, en werd tegenover anderen onge naakbaar maar hy was niot gevoelloos. Ondanks al die overwegingen kon Vliebig niet nalaten te vragen Maar had de weduwe dan geen ophel dering kunnen geven „Ik kende haar niet, ik ging alleen met den hontvestor om. Nadat de bewieruoking by myn ontvangst hier ter plaatse, was my de lust tot verderen omgang vergaan. Zoo kwam het, dat ik het gezin van Lengler niet kende, en mjj niet opdrong noodig had men mg daar niet. Maar het verschrik kelijkste was toch, dat do schulden tot den laatsten penning betaald werden.* »Dat is onmogelykriep Vliebig ontsteld uit. ,Wat! Zou dan toch Zou al zjjn hoop op geluk en liefde dan toch de bodem worden ingeslagen Zy waren den berg opgegaan en liepen nu in een (fennenla&ntje, uat zoo smal was, dat zy achter elkaar moesten gaan. De maan stond wel aan den hemel, doch zoo laag, dat Lun pad slechts weinig ver licht werd. Er blies een zacht windjo door de toppen der boomen. Vliebig luisterde naar elk geluid, zich telkens afvragende, of hy wel op het rechte spoor van de misdaad was. Doch hoe zou Miole in het bezit ge komen zyn van zulk een groote som goldz, die lijj zoo zorgvuldig verborgen had Op eerlyke wjjzo was dat zeker niet geguuu. Zy waren nu byna aan het einde van het Friederaheimer bosch gekomen. Vliebig keek scherp naar het kruispunt, waar hy zyn stok met zilveren knop als herkeoningsteeken in den grond had gestoken. De weg werd nu smaller en donkerder, de hooge boomen liet geer. straaltje van het maanlicht meer door. Nu fc leef Vliebig staan. (Hiv r moet hol zyn ginds is do weg naar Tannenrodo, links daarvan moet myn stok re vinden rijn. Het best is dunkt me, dat w e nu don lantaarn aansteken het zal wel pikdonker zyn in het kreupelhout. Ik wil my er ook van overtuigen Hy ver stom de bjj bet vlammetje van een aan gestoken lucifer zag by, dat zyn stok ver dwenen wt& »Do stok riep hy «sapperloot, die is door iemand meegenomen nog zoo laat in <des avond 1 Maar hier 1» toch de jtlek Hy bukte en voelde met de hand, en riep „Mynheer, kjjk eens, hier ia het gat, waar ik hein ingestoken heb Wy zyn op do juiste plek, hiertegenover moeten wy door het kreupelhout sluipen.' Terwyl hjj sprak, had hjj de takken reeds uit elkaar gebogen, en den beambte met den lantaarn laten voorgaandaarop volgde d« richter on achteraan kwam hjj zelf. Zoodra zy echter het gebaande pud hadden verlaten, liut de cundidaat zich den lantaarn geven en verzocht hjj den rechter en den beambto hem to volgeo. Nadat zy ODgeveor tieu schreden waren voortgegaan, hadden zy he' rotsblok bereikt. Met be<hulp va.i den beambte roldo Vliebig het van zyn plaats knielde op den grond neder en, ovenals Miele bad go- daan, woelde hjj in do dicht opeengestapelde, verdorde takken. «Hier is het, tnynhcer de rechter, hier is het riep hjj verheugd, en reikte de brie- ventasch aan den beambte toe. Voordat deze het voorwerp kon uanpxkken, bad evenwel een andere hand het gegrepen onder hel go- roep van: Dieven!* Dieven!' .Miele!' Bliksemsnel sprong Vliebig op en jatgdo den roover na, dien by dan ook beetpakte voordat deze een begaanbaar pad had be reikt. Met yzeren vuist hield hjj vaat, ot- scboon do dief hom het been lichtte en hom op den grond deed tuimelen. Daar vochten zy met olkaar, ieder zyn beat doende om boven den ander to kome'3. Vliebig waa grooter cn sterker, zgn tegenpartij was leniger en vlugger; hjj vocht om zjjn geld, zijn vryheid en zijn leven. Dit hielp hem niets. Do rechter en zyn beambte kwaioen Vliebig te hulp, en terwyl do rochter de armen van Miele vasthield, namen de a cdoren twee hem de brieventasch ai. (Niet loslaten, mynheer Vliebig riep de rechter nu. (Wy moeten dien razende bindon. Luiers, heb je touw of boeien by je?' Boeien altyd, mynheer/ antwoordde do man, zette dun lantaarn neer en haalde de kettingen nit een zyner zakken te voorschyn. Miele knarste op de tanden, spuwde den cundidaat in het gezicht en trachtte hom te byten. Voortdurend schopte hy in het rond en trachtte op alle mogelijke manieren uit j de handen vau zyn tegenstander los te komen. Nadat het aanleggeo der boeien met veel j moeite gelukt was, stond Vliebig met ver licht hart op on trad op den rechter toe, terwyl zyn blik duidclyk een vraag inhield. Hot antwoord liet zich niet lang wachten, evenals reeds eenmaal te voren luidde het, Go zjjt een braaf monsch, mynheer!' Een hoonend gelach van Miele volgde on middellijk op deze woorden. Hjj is een smeerlap, die er drie liefje» to gelyk op nahoudt. Met myn vrouw heeft hjj ook Zwjjg, ellendeling!' riep Vliebig hem toe, cn maakte zich gereed om met den rechter heen te gaan. Sta op, Mieb',* gebood de beambte, toon bjj zag, dat do man bleef liggen, waar de candidaat hem overmeesterd had. .Ga gewil lig met ons mee naar het gerecht.* Aan hel gelaat van den boschwachter was duidclyk te zien, dat hjj weer woedend werd. Een ruw antwoord lag hem op de lippen doch de rechter voorkwam hora. »Wanni<er je tegen ons in verzet komt, maak je de zaak nog erger. Schik je daarom in het onvermjjdeljjke en leg een volledige bekentenis af». Geholpen door den beambte, stond Miele op. „Zou ik voor hem moeten bekennen vroeg hy met eon minachtende beweging van syn hoofd naar Vliebig. .Vandaag niet en morgen ook niet; maar bjj is je aanklager en .Hot geld komt aan hem, den spion, die my op do hitden zit van het eerste oogen blik af, dat hjj te Friedersheim gekomen ia. Dat heeft er nog maar aan ontbroken Zoo'n zwartrok I Zender hem zon je geweten nooit rust gekregen hebben.* Miele', viel Vliebig hem op ernstigen toon in do rede: «Denk Han den zonnestraal, dien God var,daag op je gezicht liet vallen.' Er voer Miele een rilling door de leden; doch het droevige schuldbesef was bet vol gende oogenblik weer verdwenen en hy wierp een booaaardigen blik op de candidaat, dien hjj met de oogen wel had willen doodon. ,Je mag God wel danken, dat ik je van daag niet te pakken heb gekregen zoo w.utr ik Miele heet, je zoudl er niet lovend aig'-komen zyn'. .Dat geloof ik', aotwoordde Vliebig met volle overtuiging. Zonder verder een woord te wisselen, word do terugtocht ondernomen en volbracht. Miele, diu waarscbynlyk inzag, dat verzet, syn zaak sh-chts erger zon maken, volgde goedwillig den rechter, die vooropging. De beambte liep naast den bosch wachter en Vliebig kwam achteraan. Aan den ingang der stad verzocht Miele, dat men hem do boeien zou afnemen om gren opzien to wekken. Maar toen de rechter dit verzoek niet kon inwilligen, schikte hy zich in zjjn lot en met diep gebogen hoofd stapte hy met de anderen caar het rcch's- gtbouw. Zjj kwamen slechts weinig menschen tegen, en deze schonken niet veel aandacht aau de kleine groep. Nadat Miele opgeborgen was, wilde Vliebig ook heengegaan. De rechter hield de hand van den candidaat een poos in de sjjne, vóór hy een woord uitbracht. Kindeljjk zei hjj zacht .Welken dienst ge my vandaag hebt be wezen, kunt go nauweljjks beseften. Ik ben u dankbaar daarvoor. Mocht ge me eens willen vereeren met een bezoek, don zal mjj dat veel genoegen doen. En nn goed-n nacht, mjjnheerl* Nog eenmaal drukte de anders zoo trotsche man de hand van don candidaat en verdween in het portaal. Thuis gekomen, vond Vliebig zjjn hospita reeds op hem wochlendo. Mijnheer, juffrouw Dora Lengler is bier geweest zjj bracht uwen stok •Mjjn stok? Hoe kwam juffrouw Dora daaraan «Zjj vertelde, dat sjj dien op den weg raar Tannenrodo bad gevonden. Zekor had go vergelen don atok mede te nemen.* tIk kom zoo juist van do plek, waar ik er naar gezocht heb. Is het al lang goleden, dat do jnftiouw hier was?' Nu een poosje is het wel geleden, zjj wilde nog naar de pastorie.' Den volgenden morgen werd de bosch wachter voor den rechtor gebracht. Op het gelaat van den man was duidelijk te zien, dat berouw en wroeging hem een slapeloozen nacht hadden bezorgd. Wel, Miele,sprak de rechter, .welke bekentenis heb jo mjj to doen De gevonden brieventasch lag open op de tafel en daarnaast lag het papier, waarop Miele had aangeteekend, hoeveel geld hjj er uitgenomen bad on waarvoor hjj hot had gebruikt. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1906 | | pagina 1