KLEINE COURANT 'i Vliegend Blaadje voor HelderTexel, WIerIngen en Anna Paulowna Bel Gelei van bel Bosck. J p^l-bMOT». j No. 3440. Zaterdag 3 Februari 1906. 34ste Jaargang. Bureau: Spoorstraat Telef. 59. Bureau: Konlngstr. 29. Interc.-Tolef. 50 Rembrandt. Van Zaterdag 8 tot en met Dinsdag 6 Febr. zal, in het Nutagebouw te Helder, gehouden worden eene Tentoonstelling, georganiseerd door het plaatselijk oomité voor eene Nationale Rembrandt-Hulde, te Helder, voornamelijk met het doel Rembrandt's werk meer bekend te maken onder het volk, en zoo ook mede te werken tot de Nationale Hnlde, welke dezen Grootmeester der 17e Eeuwsche Schil derschool, dit jaar in ons land zal gebracht worden. Hoewel deze tentoonstelling uitsluitend reproducties naar het werk van dezen Meester zal omvatten, aal ijj toch zeker in menig opzicht belangrijk zijnzij zal een ruimer blik op het veelzijdig werken van dozeu kunstenaar mogelijk maken en gelegenheid geven tot eenige vergelijkende studie. Gewoonlyk donkt .men" bij den naam Rembrandt tegelijk aan «de Ontleedkundige Les", «de Saul en David", en vdSr alles aan de Nachtwacht", dank zjj ook de welwil lendheid van verschillende suppoosten in het Mauritahuis" en «Rijks-Museum" die niet vergeefs met nadruk den bezoekers, vooral de Zondaggangers, wijzen op de groote bo- teekenis, speciaal uit een finantieel oogpunt, van deze schilderijen. Maar veel verder reikt het kennen van dezen Grooten Nederlander echter bij de meesten niet, en telkens ont moet men onverholen uitgesproken verbazing over de Rembrandt-beweging, over de Ilera- brandt-vereering, eenorzyda, en ongevoelig kond meedoen aan .het vereeren van z'n groote mannen" onzerzijds. Dat Rembrandt door zijn werken ook heeft bijgedragen om ons land roor alle eeuwen een beteekenis te geven als .het Land van Rembrandt" voor geheel de wereld; dat hjj door zijn geheel eigen manier van werken de groote voorganger is geweest van die echt Hollandsche ets- en schilderkunst, van dat gevoelvolle en coloristische impressionisme, waarvan we in de moderne 19e Eeuwacho Hollandsche school zoo'n mooien nabloei heb ben gezien, is zeker niet van algemeene be kendheid. Evenmin wat deze idealist van zijn leven gemaakt heeft. Zeker, men weet ook wel dat hij nog al eens zichzelf heeft geconterfeit, maar met al te lossen zwier, was hjj dus meent men" een verwaande gek, en men begrypt niet dat hjj zichzelf heeft geschilderd, en zeer dikwijls, uit drang tot schilderen van portret, portretten, niet fotografisch gelijkend op den uiterljjken mensoh, maar waaruit vooral het innerlijk leven, waaruit de ziel spreekt. Zóó schilderde hy ook zjjn vader, zjjn moeder herhaalde malen en maakte hy portretten van zyn broers en zusters, van zyn vrouw Saskia, die hy vereerde als zyn zon in huis, van zyn zoon Titus, waarin hy zag «en edelen Ridder van het Noordon. En Rembrandt moest ook werken voor de kost en maakte op bestelling portretten en portretgroepen. Hy leefde in den tjjd toen het volk, toen de burgerstand opkwam, zich krachtig en rjjk gevoelde en alles vastgelegd moeBt wordon in portretten. De 17e eeuwsche schilders moesten geven het portret van de burgers, van het leven binnen- en buitenshuis, van liet land, en zoo ontstonden al die typische genrestukken, regenten- en doelenstukken enz. en Rembrandt maakte op bestelling«de Anatomische Les", «de Nachtwacht", tde Staalmeesters" waarop hy een aantal portretten moest geven en waarby juist niet, krachtens de opdracht, het meeat zich zelf kon zyn. Dit ging veel beter wanneer hy weer zyn fantasie, en welk een rjjko, vrjj spel kon laten, en in voortreflelyko etsen of schilde rijen den Bybel ging illustreeren. Een ver groot aantal Bijbelscho en Mytholo- tafereelen heeft hy geëtst of geschilderd, ook, en dit meest in den eersten tyd na den dood van zyn geliefde Saskia, naar buiten trok en het Hollandsch Landschap, in zyn groote uitgestrektheid mot uitzwal- kende wolkenluchten voortretielyk weergaf met etsnaald of penseel. Van de velerlei onderwerpen door Rem brandt behandeld zal men op deze tentoon stelling verschillende specimen kunnen zien, en tegelyk ook kunnen genieten van verschil lende wyzen van reproductie. Geëxposeerd zyn o.a. 16 etsen, van Dake, Arendzen, Kaizer, Graadt van Roggen en Zilcken. Voorts een groot aantal fotografures, foto's, lichtdrukken enz. Men heeft toegang tot de tentoonstelling op Zaterdag van 15 uur en 810 uur, op Zondag van IS5 uur en Maandagavond van van 8—10 uur voor 10 cent. Up Maandagmiddag van 15 uur en Dins dagmiddag van 15 uur voor 25 cent. M. D. VAN DIJK, Seer. van het Rembr.- Comité te Helder. P. S. Op verzoek van 2 leden van het Comité: do heeren Koers en Praamsma, ver melden wjj dat genoemdo heeren bezwaren hadden tegen het openstellen der tentoonstelling en dit niet geschiedt met hun goedvinden. De overige Comité-Leden waren echter een :jjn om rustig van deze expositie te kunnen pro- fiteeron. v. D. van meening dat juist de Zondag voor ee groot aantal inonscheu de eenige dag zal zjj Uit het Buitenland. Iu ons vorig nummer kon nog melding gemaakt wordon van het overlijden van koning Cliristiaan IX van Denemarken. Het overlijden kwam vrij plotseling, want 's mor gens had de koning nog gewone audiëntie gegeven. Koning Christiaan was den 18den April 1818 geboren en dus bjjna 88 jaren oud sedert 1863 zetelde hy op den Deen- schen troon. Met recht mag hy wel de grootvader der Europeesche vorstengeslachten genoemd worden. Een zjjner zonen is koning van Griekenland, een dochter was keizerin van Rusland, een andere is koningin van Engeland. Zijn kleinzoon is sedert eenigen tyd koning van Noorwegon. In Denemarken wordt hy opgevolgd door zyn oudsten zoon, die zelf reeds 63 jaar is, en onder den naam van Fredorik VIII de regeering heeft aanvaard. Hy verzocht de ministers, die hun ontslag hadden ingediend, als te doen gebruikelijk is, aan te bljjven, wat zy deden. Do nieuwe koning kwam op het balcon van het slot Amaliünborg en hield oen toe spraak tot de ontzaglijke menigte, die daar was saamgestroomd. 's Namiddags hielden de beide Kamers een gezamenlijke vergade ring, waarin de minister-presidont mededeelde dat de koning den oed op de grondwet had afgelegd en dat hy verklaard had daarnaar hot volk te zullen regeeron. De nieuwe koning mag zich zeker verheugen in de sympathie van het Deensche volk hy is van liberaler opvatting dan zyn vader on 't is algemeen bekend dat hjj een groot aandeel heeft gehad in de verzoenende maatregelen die koning Christiaan iu de laatste tien jaren vau zijn regoering heeft genomen. Ten op zichte van het Duitsche ltyk staat ook do nieuwe koning op verzoender standpunt dan zjjn vader. Veel nieuws uit Rusland is er weer niet. Hier en daar slaat de vlam nog wel eSns uit en komeu berichten die er op wyzen, dat de revolutie toch nog nist volkomen is onderdrukt. In Riga b.v. drongen een aantal personon het lokaal der politie waar de zware politieke misdadigers govangen worden gehouden, binnen en wisten een vjjftal van dezen te bevrjjden. Een wachtpost werd daar- bjj gedood, twee anderen gewond, 't Ging zoo vlug in zjjn werk, dat de afdeeling in fanterie, die do wacht betrok, geen tyd had hulp te verleenen. Omtrent hetgeen te Homel gebeurde wordt officieel bericht, dat aldaar .ongeregeldheden* voorkwamen. Verscheidene gebouwen werden in brand gmtokon. Do moord op een politiè- agent en de haat tegen de revolutionnairen worden als oorzaak opgegeven. In verschil lende brandende huizen ontploften bommen. Uit huizen werd met bommen geworpen naar en geschoten op de troepen, die terugvuurden. Aantal gewonden tien, aantul dooden één, staat er verder, maar wjj zeiden 't, 't is een officieel bericht en 't zal dus niet te zwart gekleurd zjjn. De schade door de branden veroorzaakt wordt op 3 milloen geschat. De geruchten, die in 't buitenland ver spreid zjjn over een aftreden van Witte en een vervanging door don minister van binnen- landsche zaken, Durnovo, worden door het Peterburgsche Telegraafagentschap boslist tegengesproken. Met de volksvertegenwoordi ging schiot hot niet erg op. De tyd voor het opmaken der kiezerslijsten is veel te kort gebleken en is nu tot Februari (Russische tijdrekening) verlengd. We zjjn dus nog lang niet aan de bjjeenroeping der Docma toe. Aan een deputatie van den Bond der Russi sche mannen* die bjj den Czaar op behoud van den autocratischen rogeeringsvorm kwam aandringen antwoordde hjj: ,Ik zal den last alleen dragen en ik ben er zeker van dai het Russische volk mjj steunen zal.. De uitspraak wjjst er op, dat do Czaar toch vasthoudt aan de alleon-heersohappy. De Nowoja Wremya zegt Zonder wjjziging van den titel der Monarchon zal toch het begrip der alleen-hcerschappy worden gewjjzigd. Uit wat het blad verder meedeelt is op te maken dat in het ontwerp wel eenige liberalen be ginselen zyu neergelegd, maar dat bet toch lang niet geven zal wat door sommigen, mis schien velen, was gehoopt. Mocht de Marokkaansche conferentie te Algeciras al zeer spoedig tot overeenstemming zjjn gekomen betredende do maatregelen ter bestryding dor wapensmokkelary, met de belastinghervorming voor Marokko gaat het niet zoo vlug. De Marokkaausche gedelegeer den schynen nog al veel te eischen van de inwonende vreemdelingen. UiKezondon. Liefdadigheid naar Vermogen. Het Bestuur van het Genootschap L. N. V. doet bjj deze oen dringend beroep op do offer vaardigheid van zyne plaatsgenooten om door eene extra-gift tegemoet te komen aan de be hoefte aan geldeljjkcn steun. Al is de winter niet streng, toch heerscht in menig gezin nypendo armoede en is door liet stilstaan van nering en bedrjjf bjj velen zelfs aan het meest noodige gebrek. Vele aanvragen om hulp moeten echter worden afgewezen omdat na aftrek van het hoogst noodige voor de behoeften van de 22 oude lieden, die in het Tehuis van hot ge nootschap een onderkomen vindon on van de oude lieden, die vaste wekelyksche bedoeling genieten, slechts luttel kasgeld beschikbaar blyft voor de tallooze aanvragen om hulp die van verschillende zjjder. inkomen. Mot nadruk wjjst het Bestuur er op, dat nimmer onderstand wordt verstrekt dan na onderzoek en dat daarbjj naar godsdienstige richting niet wordt gevraagd of daarop nimmer wordt gelet. Het geeft, uls het heeft, alleen daar, waar hulp dringend noodig en goed be steed is en dan byna zonder uitzondering al leen de meest noodige levensbehoeften. Het totaal cjjfer der vaste contributën on van do weekbussen is in de laatste jaren he laas niet stygonde, terwijl in het afgeloopen jaar geen extra-giften van eenige beteekenis inkwamen, zoodat de gewone winterbedeeling dit jaar helaas moest achterwege bljjven. Wetende dat er reeds zoovéél wordt ge vraagd voor audero hulpbehoevenden, heeft het Bestuur lang geaarzeld, deze buitenge wone oproeping te plaatsen. Toch meende het deze poging, om de harde ontberingen van de allerarmsten onder onze behooftige plaats genooten vooral in dit seizoen eenigermate te verzachten, niet te mogen nalaten. De Redactie dezer courant is, evenals de ondergetoekonden, gaarne bereid, gitten of toezegging daarvan, hou gering ook, in ont vangst te nemen. Het Bestuur van «Liefdadigheid naar Vermogen J. DUNSELMAN, President, Loodsgracht 36. F. MULDERS, Socr. Penn-, Weststraat 82. M. H. VAN HENGELAAR, Buitenhaven 5. Nieuwstijdingen. HELDER, 2 Februari 190G. VERGADERING van den Raad der Gemeente Helder, op Dinsdag, den 6 Februari 1906, des avonds ten 7'/j uur. Onderwerpen ter behandeling: 1. Ingekomen stukken en Medodeelingon. 2. Overname straat. 8. Voorstel schoolgeldregeling Callantsoog. 4. Voorstel Pontveer Noord-Hollandsch Ka naak 5. Regeling lesseu Zeevaart- en Burger avondschool. 6. Kohieren belastingen: 7. Benoemingen. 8. Reclames. Door de heeren A. J. Leo wens en G. Hop Jr. werd Dinsdagavond 11. in .Casino* een concert gegeven, dat aan muziekkenners veel schoons te genieten gaf. Hot eerst werd gespeeld de .Sonate G-moll* van Kor Kuiler, een fraaie compositie, waarin de heer Leewens de piano- en de heer Hop de vioolparty vervulde. Verrukkelijk mooi werd deze weergegeven, het samenspol liet niets te wenschen over en beide kunstenaars toon den hierbjj moestors op hunne instrumenten te zjjn. Dat genoemde heeren talentvolle musici zjjn, bleek nog duideljjker toen zij elk eenige solo's ten beste gaven. De heer Leewens spoelde op do zeer welluidende concertvleugel uit de fabriek van J. F. Cnypers .Melodie* van RachmaninofT en .Friihliugsrauschen* van Sinding op voor treffelijke wjjze, terwjjl de hoor Hop zjjn hoorders verrukte mot .Concert D-dur* van Mozart on Adagio E-moll* (11e concert) van L Spohr. Hoe temperamentvol en zuiver werden deze stukken gespeeld en we weten niet wat meer te prijzen was de edele loon vorming of de inagniflque wjjze van voordracht. Ter afwisseling eu aanvulling van deze instrumentale muziek kreeg men nog oenigo zangnummers te hooren van mevr. G. E. MolenaarSujjver uit Weesp en van mej. Ciasina van Sterrenburg te 'a-Gravcnhage. De eerste zong met hare diepe altstem do aria uit de Matthiius-Passion Erbarme dich, mein Gott* van Bacli en een drietal andere liederen, die, op de toejuchingen afgaande, zeer goed voldeden. Mej. Van Starrenburg, die over een krachtige, welluidende sopraans'um beschikt, zong zeer ten genoege der aanwezigen zes nummers en wel: .Elégie* van Maasenet, «La cloche* vau SaintSaëns, do aria van Zerline uit «Don Juan", Am achdiiBten Som- merabend war's" vun Grieg, Woelde* van Mann en, .Van oen herderin* van Dr. Pjjzol. Ook deze zangeres vielen vele bijvalsbetui gingen ton deel. De Christelijke Zangvereeniging .Hal leluja* gaf Woensdagavond onder directie van don heer C. Berg in de Bothelkerk oen goedgeslaagde uitvoering. Het kerkgebouw as geheol met belangstellenden gevuld. Nadat met gemeenschappelijk gezang vun Psalm 95 vs. 1 en gebed de samenkomst was geopend, werd een achttal vierstemmige godsdienstige en stichtelijke lioderem ten gehoore gobracht, waarna mot de grootste aandacht geluisterd werd. Zonder grove fouten werden de muzieknummers gezongen en om trent zuiverheid van toon, maatvastheid en samensmelting der verschillende stemmen konden weinig aanmerkingen gemaakt worden. Sommige nummers, zooals: (Lenteleven* van J. Marks, .Psalm 38* vau E. Mobach, Kerstcantate* van M. Schuilen .Psalm 108* van E. Mobaoh, werden mooi weergegevon, waaruit duidelijk bleek, dat men zich flink jjverig op de repetitieavonden had ge oefend. In de pnuze hield de heer Ds. Koers een toespraak, waarin hjj wees op do heerlyko gave van den zang en hoe deze, wil zjj aan haar doel beantwoorden, niet unders dan tot lof van den Heere mag dienen. Na afloop der zanguitvoering nam Z.W.E.W. nogmaals het woord om jongelieden op te wekken on aau te moedigen zich by de zangvereeniging aan te sluiten, terwjjl hjj de leden aanspourde r dan oens oen uitvoering te geven, zoo het kon in vereoDiging mot de zangvereeni ging «Zingt den Heere*, en de opbrengst alsdan te storten in kas van oen fonds, dat bestemd is voor een te stichten tweede bij zondere Christelijke school in deze gemeente. Daarna werd met een dankgebed gosloten. Wjj maken onze geachte abonué's attent op het in dit blad voorkomende programma van het Groot populair Con cert op Zondagavond a.s. in de Concert zaal „Casino", geheel ten voordeele van het op te richten „Richard Hol Monu ment". Verdere aanbeveling zal wel over bodig zjjn, om een mooi en degelgk Con cert te knnnen genieten „elck wat wils" is de entreeprijs van 1' 0.25 werkeljjk niet te hoog en het gebeurt helaas te zeldzaam, dat wjj het volledig Symphouie-Orehost der Kon. Marine kunnen genieten. Wjj vernamen trouwens tot ons genoegen, dat do toeloop zeer groot zal zjjn. De Mnziekvereeniging „Crescendo", aldeeling Helder van de Maatschappij tot bevordering der Toonkunst, geeft haar eerstvolgend Concert uitsluitend voor hare leden en invite's op 14 Februari a.s. Op gevoerd zal worden het Oratorium „Paulns", van Mendelsïohn Bartolriy, voor soli, koor en orchest. Als Solisten zullen optreden de dames M. Verbeek, Sopraan, Nelly van Tregt, Alt en de heeren A. van Strien, Tenor en A. J. Boelaers, Bas. Een herhaling van 't Oratorium zal 21 Februari a.s. plaats hebben in de Nieuwe Kerk en toegankeljjk voor het publiek zjjn. Toegangskaarten hieromtrent worden per advertentie bekend gemaakt. Rijkspostspaarbank. Inlage, if 4 970.939.91» Terugbetalingen (waar onder f 18.506.66* we gens aankoop van in schrijving in een Groot boek, obligatiën of certi- fica'eu vau inschrijving f 4.6"i7.556.49 Meer ingelegd dnn te rugbetaald f 323 883.42* Aan het einde der maand November 1905 was ten name van de ver schillende inleggers iu- gesenrevenf 126.508,752.80* zoodat het tegoed op uit. December bedroeg f 126.832.136,23 In den loop der maand zijn 9097 nieuwe boekjes afgegtveu. 4090 boekjes geheel afbetaald, zoadat aan het einde der maand 1.184.316 boekjes in omloop waren. Tot nltiuio Decemb»r j.1. is voor een bedrag van 1 2.136.96 2 05)* aan inschrij vingen in een Grootboek der Nationale Schuld, obligatiën ten laste van den Staat of certificaten van inschrjjving, ten be hoeve van 2689 inleggers aangekocht. Dat Jakob Hollander op het Am- stolveld te Amsterdam zjjn «aandachtig gehoor* goed opnoemt, bleek Maandagmor gen, toen hjj een verdacht individu do hand zag steken in het vestzakje van zjjn haarman. In een wip wn* hjj van zjjn verheven standplaats en had den zakken roller bjj den kraag. De bestolene kreeg zyu horloge terug on de dief had van den doktere con tik beet, die heiu nog lang zal hengen. (N. v. N.) Een gasfitter, werkzaam in een pak huis in de Koggentraat, te Amsterdam, be ging Maandag dr onvoorzichtigheid, hot hoofd over een veiligheidshek van den lift koker op de 3e verdieping te steken, waar- schjjnljjk met het doel om te zien hoever de lift was genaderd Dit geschiedde juist op hot oogenblik dut een persoon zich in de lift van de 5e verdieping naar benedon begaf, tuet het noodlottig gevolg, dat het. hoofd van den gasfitter, die aan doofheid lijdende was, bekneld geraakte tusschen lift en veiligheidshek, waardoor de dood on- middelljjk intrad. Men sclujjft uit de Bloembollen streek aan de Ros. bode Overal, waar vóór de vorst nog niet was losgedekt, is men nu druk bozig met het dek te verdunnen. Over 't algemeen zjjn, voor zoover thans reeds te beoor deeld is, de bollen in goede conditie eu hoewel nog geen zekerheid hiervan bestaat, ia de verwachting, dat bjj goed g<waB, de pr|jzen minstens zoo hoog zullen zyn als 't vorig jaar. Vooral is dit het geval met de tulpen. -- Uit Njjkerk wordt aau da »Zw. Ct. gemeld Zaterdag jl., des avonds orastreekr 9'/t uur, werd de veekoopman G. Landman, wonende ia de buurtschap Veer, alhier, op den Amersfoortschen straatweg onder deze gemeente door twee perponen aangevallen, welke, na hem eerst met een hout tegon den grond geslagen te hebben, zjjn porte feuille, inhoudende f 1100 aan bankpapier, met geweld ontnamen en daarmede aan don haal gingen. L-tnduian keerde daarop dadelyk naar Njjkerk terug om aangifte van 't gebeurde by de politie te doen, waarop zich de burgemeester met rjjks- en gemeente-politie onmiddellyk naar de buurtschap Holk begaf en aldaar op ver moeden d« arbeiders C. B. en G. W. ar resteerden en in verzekerde bewaring stel den. Beide personen zjjn heden op last van dc- justitie naar het huis van bewaring te Zwolle overgebracht. Zooals gemeld is, heeft W. G. J. M„ wever, oud 32 jaar, bekeud den moord op den jachtooziener, onbez. rijksveldwachter Horsthuis te Hengelo gepleegd te hebben, en wel alleen. De Zw. Ct. deelt omtrent hem mede De dader is ongehuwd, staat bekend als iemand die gaarne meer wil schjjneu dan hjj is. Zjjn medearbeiders hadden hem den bjjnuuiu van >de jongeheer* gegeven om zyn zucht om zich de allures van een heer to geven door kleediug enz. M. ging bjjv in naburige plaatsen bjj welgestelde burgers de hand vragen van da dochter, voorgovende in Indiè" reiziger geweest te zyn voor een fabriek. Op stations zou hjj bjj voorkeur in de le klasse* wachtkamer zich ophouden. Hoewel zjjn vader eu moeder nog leven, was M. in da kost bjj een herbergier aan de Bornsche straat, waar hjj een slaap kamer had met vrjjen uitgang, zoodat hy ougemurkt zyn strooptochten als strooper kon doen. Hoe het precies is gebeurd, is nog niet niet zekerheid bekend. De man zegt, da', bjj de worsteling het geweer is afgegaan met het bekende treurig? gevolg. Toon Dinsdagmiddag to Zutphen de manschappon der cavalerie van do oefening in de kazerne de Latjjnsche school op de kamer terugkeerden, bleek het dat aldaar erg was huisgehouden kastjes en kistjes waren opengebroken, terwjjl alles door el kander was gehaald. Do kamerwacht, de huzaar-recruut Sch,, was niet te vinden, terwjjl vermist wordt, behalve eenige kleedingstukken, een beurs met f 12 en een gouden ring. Op den ring is reeds denzelfden avond by een opkooper in de Polsbroek beslag gelegd. Het bleek dat 8. per spoortrein naar Groningen wa9 vertrokken, alwaar zjjn aan houding werd verzocht. 8. werd te Zwolle door de politie aan gehouden, waar hy werd aangetroffen iu bezit van het ontvreemde, en is reeds naar Zutphen overgebracht. (Z. C.) Inval in een speelhol. Uit Maastricht wordt gemeld: In den afgeluopeu nacht deden de jus titie en politie met ongeveer 25 agenten «en inval iu het speellokaal van de>Club de Bienfaisance", te Wjjk bjj Maastricht. Er waren ongeveer 40 spelers aanwezig. Twee speeltafels, benevens eenige dui zenden francs werden in beslag genomen. Tijdstippen van verzending der Brievenmalen. Maar Oosl-lndie. V arttn' i a«aw*f(. 10*. .l Ur W«- Staditjjd. p ie poll «is Sin»:«rd»m. 9 sn SS Febr. I 7. p. nep-it tim Rotterdam i 2 en 16 Febr. 7-— p Hou. mail rik Otuok J 8 ej tó kT. p. H J1. mail rik Mkneille 13 en 97 3.90'«nam. r. Fraouhe mkil m Marrillrj 2 eo 16 Febr. 7 ex. p. Dmlueha mail via Kapel»*); 19 eo 27 Febr. IS.'«mor. Alleen neer Atjeh, Samalra'i Oottkait, Pelembkng, Rioow, llanka, Hilliton co Z.-W, AM. vuo Borneo. Het overige jrtdralte van Ned. <>o*t-lndie wordt alleen op verlangen der afzender* vit Napel» verzonden. Naar PalembangRiante, BanJea, BiUiton en Z. W. van Bornto p. Kngeltehe m.II viaBrindiiii 9 en 21 Febr. 8.80 '.mor. p. Holl. mail via Genua 6 eo J0 7.'e tv. Naar Atjeh en de Oostkust van Sumatra p.Kogelkehemailvik Brindiiii eiken Vrijdag 8.90 '«mor. p. Holl. mail via Genua 6 en 20 Febr. 7 'e »v. Naar Guyana Suriname p. ieepo»t via Aauterdaan .1 6 p. mail over Engeland p. n»il via St. Nualre Bonaire 20 Febr 7.— ar. ir» 7.— 7 7.— ar. Aruba: en 20 Pekr. 7.— 'e ar. Naar Curagao. p. sacpoet via Aazlerdaea P. mail via SonDumpten p. mail via Hamborg >n Vrijdag. (alleen op verlangen der j 18 en 27 Febr. 7.'e av. afzender*;. Naar St. Martin. St. Kustatius en Saba p. m«so.t p. mail on Naar KaaplandNatalOranje-Riricr- kolonie en '1'ransvaal eiken Vrydag, 3.30 nam. Voor Hr. Ms. .Holland* naar A Igiors 5, 8 en 10 Febr„ 7 uur 'a av. FEUILLETON. Vrjj I werkt door AMO. 17) Ontkennen kon hem niet meer baten dat wist hjj, want hjj had xioh gisteravond reeds verraden toen hjj den candidaat te ljjf was gegaan, en boveodien had hjj zjjn aantceke- ningen gemaakt op den briefomslag, waarop de burgemeester van Coldewitz eigenhandig zjjn adres had gesohreven. Miele wierp een schuwen blik naar de tafel en zei toon op vasten toon «lk wil alles bekennen, mjjnheer!* «Je bekent dus, dst jo deze brieventascb met vjjf duizend mark uit de kamer van den hontvester Lengler hebt ontvreemd «Ja*. «Hoe ben je tot die daad gekomen?* Ik had schulden, en toen ik het geld zag, raakte mjjn hoofd op hol. «Neem het, dan krjjg je rost', zei een stem in mjjn binnenste. Ik nam het, on toen hel te laat was, begreep ik eerst goed, wat ik had gedaan. Ik had me nog knnnen redden door oen openhartige bekenteuis, maar daar was ik te lafhartig voor. «Daarvoor, ja; maar niot om een man met ongeschonden, eerljjken naam in den dood te drjjven,* riep de rechter hem toe. «Menscb, heb je dan geen geweten? Je hebt zelf een huisgezin was je dan zoo verblind, dat je er niet aau dacht, welke ongelukken daar uit moesten volgen Op dat oogenblik dacht ik er niet aan. Maar wat hadden die te beduiden in vorgo- ljjking met hetgeen ik heb geleden!* Het spook liet my geen seconde met rust, overal ging het met mjj mee en als ik soms een poosje met rust was gelaten, dan klopte het mjj op den schouder of tegen hot voorhoofd, en riep het: .Moordenaar I Moordenaar!* Dat was je geweten dat ontwaakte. En toch heb je bot drie jaar uitgehouden en je zondt nu niet hier staan, als wjj die brioventasch niet hadtien gevonden.* «Hoe meer de tjjd verliep, hoe minder ik het kon doen*, zei Miele, die nn over het geheele lichaam beefde. «Ach, mjjnheer, mjju arme vronw, mjjn armo kinderen En hy barstte in tranen uit en bedekte het gelaat met de handen. De rechter liet hem een poos begaan, eu zei toen wat milder van toon «Houdt je bedaard, man en vertel me eens, hoe je het geld machtig bent geworden.* Het dnnrde een poos, voordat Miele spre ken kon. Toon verhaalde bjj: Ik kwam toevallig door het bosch Daar de houtvesterswoning, wierp een blik in de kamer van mjjnheer Lengler, en zag, dat hjj een aantal bankbiljetten en eenig goudgeld telde, allee in een brieventascb stopte en daarna in een kast legde. Hjj liet den sleutel in het slot steken. Toen daoht ik: .Had ik dat geld maar Opeens hoorde ik een vree- scljjk gehuil in den tuin achter het huis. De houtvester liep gauw uaur buiten, naar de plek, waar zjjn prachtige patrjjshond in een vossenklem was geraakthjj bleef met zjjn vronw en dochter lang buiten. Ik moest onwillekeurig aan dat geld denken, en de duivel dreef mjj aan. Hoe ik in huis gekomen ben en weer buiten, weet ik niet. Of ik de kast heb opengelaten of niet of men mij gozion heeft daar weet ik niets, vol strekt niots van. lk weet alleen, dat ik weg liep, alsol de politie mjj op do hielen zat, en dat ik door angst gefolterd, eerst lot uijj- zelven kwam, toon ik aan do schuilplaats was gekomen, wuar de brieventascb gevonden is. Dien dag durfde ik mjj niet meer in de houtvesterswoning laten zien. Als mjjnheer Lengler den diefstal reed* had ontdekt als hjj verdenking op mjj had Naar huis giug ik natuurljjk nietik was bovreesd voor don blik mjjner vronw maar toch was het geld reeds zooveel baas over mjj, dat ik or niet aan dacht het terug te geven. Laat in den avond trof ik mjjnheer Leng ler in het bosch aan. Het was tamelyk don ker, hy kon mjjn gelaat niet zien, mjjn angst niet opmerkeu. Hjj vertelde mjj, dat zjjn hond zoo gekwetst was, zoodat do veearts •en poot had moeten dichtnaaien maar van het geld sprak hjj geen woord zeker geloofde hjj, dat het nog veilig en wel in zjjn kast lag. Eerst den volgendon dag be merkte ik zijn onrust; tegen zjjn gewoonte was hjj zeer spruakzaatn en vertelde oude grappen, waarom hjj zelf zenuwachtig lachte. Daarop zoide hjj plotseliug: .Morgen wordt mjjn kas nagezien van den predikant heb ik vernomeD, dat de heeren reeds in Berg veld geweest zjjn. Ik geef je morgen vrjj van dienst, de hcoren zullen wol een poosje werk hebben om alle boeken en bescheiden na te zien.* En hjj lachte weer, maar de lach klonk akelig. Dal was het ik van hem lnid, t i hoorde. Eenige dagen doodgeschoten in het bosch. Hot was de opbrengst van verkocht hout, die hjj had moeten verantwoorden.. •Je kondt dien achtenswaardigen man van alle kwelling bevrjjd en zjjn leven gered hebben, maar dat heb je niet gedaanHeb je daarvoor niet de hardste straf verdiend Stelen is slechtmaar geld to stelen vari iernaud, dio daarvoor aunsprakoljjk is met zjjn eer en zjjn goed, dat is al heel laaghartig en gemeeu, daarvoor hebben wjj in ons wot- hoek geen strat, die hard gonoeg ia Maar ga verder hoo kwam je er toe, de scholden van don hontvester to betalen Hjj had mjj eens verteld, hoe zwaar hem dio drukten. Het waren slechts twee roenechen maar die hadden zelf niet veel, naar hjj zeido, on daarom zou hjj ze graag betaald hebben, als hjj maar had geweten hoe aan het geld to komen. Dat herinnerde ik mjj, toen ik het geld natelde. Moet hjj er voor boeten, dan zullen ten minste die schulden betaald worden, dacht ik, eu daarom stuurde ik het geld op zjjn naam." Wist jo dan niot, dat jo daarmee den armen man in zjjn goeden naam benadeeldo, ook bij diogenen, die hem tot dusver voor een eerlijk mensch hadden gehouden?* .Neen, zoover dacht ik niet naom mjjn geweten een bootje verlichting to geven, wilde ik iets goeds doen mot het gold.. Zonderling mensch En toch kon je het dalden dat de houtvester zich doodschoot, dat zjjn vrouw en zijn dochter uit de samen leving werden gestooten, en in den laaUleu tyd hielp je nog mee om ze nog meer het vuur aan do schoenen te loggen.* «De dochter was mjj in den weg zjj koestorde argwaan tegen my ofschoon zjj geen bewijzen tegeu mjj kon aanvoeren. Zjj en die zwartrok Ik haatte hem uit den grond van mjjn hart. Reeds de eerste maal dat ik hem zag, had ik hem liefst met mjjn handen geworgd. De houtvester is al lang dood, over die zaak is gras gegroeid, geen liaan heelt er uaar gekraaid maar hjj t.jj Ju hebt gisteravond jo zelf verraden. Mjjnheer Vlicbig kwam toevallig daarlangs, nadat hjj in don loop van den namiddag van Coldewitz was teruggekeerd. Naar ik bob vernomen, bon je daar ook geweest om een erfenis te ontvangen.. Miele begon luid to lachen. «Een mooie erfenis 1 Heelctnaal slechts tweehonderd mark Het was du moeite niet waard.' Daar kon je ton minste niet zoo ver kwistend van leveu, als je gedaan hebt. Maar genoeg! Je bekent je dus schuldig aan de ton laste gelegde misdaad?* .Ja», antwoordde Miele op vasten toon. Onderteeken dan dit proces-verbaal. Dezo openhartige beken toni) zal in je voordeel wezen.* Na de ondertoekening gal do rechter mot een handgebaar to kennen, dat Miolo kon woggeleid worden. «Mjjnheer mjjn vrouw «Je vrouw heeft bericht ontvangen van mjj. Als het gercchteljjk onderzoek is afge loopen, mogen jo vrouw on kinderen bjj jo tougelaten wordon. Wil je oen advocaat heb ben om je te verdedigen (Neen, die helpt ine toch niet. Verzach tende omstandigheden kan ik zelf wel pleiten bjj onzen Heer!' Dora was werkeljjk nuar de pastorie ge gaan. Zjj vond Grcta niet thuis, en toen de vronw van den predikant haar verzocht om een poosje te bljjven, voldeed zjj aan dat vei zoek en hielp aan het schoonmaken van boschbessen, die ingemaakt moesten worden. Dora was met haur hoofdje niet geheel bjj het werk. Haar gedachten waren bezig met den candidaat, dio moeet teruggekomen zjjn, daar zjj zjjn stok had gevonden. Zjj had gehoopt van Grcta iets naders te hooren, doch dat liep nu min. «Komt ouzo candidaat u dikwjjls to Tan- nourodu bezoeken, Dora?* vroeg de zacht zinnige predikantsvrouw plotseling, terwjjl zjj Dora aankeek. Zjj bemerkte zeer goed, hoe hel meisje kicurdo en daardoor nog meer in verlegenheid raakte. Maar zjj had geen kwaad gedaan zei sloeg dus do oogen op on zcide «Hjj is slechts een keer bjj ons geweest, niet langer dan een kwartier.* Hebt ge elkaar dan niet op andure plaat sen dikwjjls gezien of gesproken .Dikwijls? Noen! - Slechts nn en dan,' antwoordde Dora geheol naar waarheid, niet vermoedende, wat die vragcu moesten bo- duidon. Nu liet do predikantsvrouw de handen in den schoot rusten on zeide ,Mi&«chien is het wel goed, dat Greta niet thuis is, want ik wilde eens vrjj mot u sproken, liovo Dora, omdat ik hot goed met u en met den candidaat meen. Ge weet, dat hjj predikant wil worden maar misschien weet go niet, dat het voor zjjn wolslagen zeer nadeelig is, wanneer er op zjjn loven of zyn zedcljjkheid ook maar het geringste valt aan te morken. Nn worden in de laatste dagen uw naam en do zjjno voel samen ge noemd, men spreekt vermoedens en beschul digingen uit, omtrent den omgang tusschen u beiden. Ik ben ten volle overtuigd, dat die omgang rein en onschuldig is geweest maar er wordt een uitlegging aan gegeven die cn Vliebig veel nadeel doet. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1906 | | pagina 1