KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor HeldorTexel, Wieringen en Anna Paulowna No. 3441. Woensdag 7 Febrnari 1906 34ate Jaargang. Bureau: Spoorstraat. Tolef. 59. Bureau: Keningstr. 29. iutere.-Telef. 50. ATbonnemen t Vliegend Blaadje p. 3 m. 50 ct., fr. p. post 75 ot.. Buitenl. f 1.25 g i Zondagsblad s 37'45 >0.75 a Modeblad 55 80 0.90 Muzik. Bloemlezing >»60> »85> >0.90 Voor 't Buitenland by vooruitbetaling. VF.RSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BERKHOUT Co., te HELDER. Bureaux: Spoorstraat en Koningstraat. Ad porton tlön van 1 tot 4 regels25 Cent. Elke regel meer6 Bewgs-exemplaar21/» Vignetten en groote letter» worden naar plaateruimte berekend. dvertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. VOLKSBOND. Vereenlging tegen Drankmisbruik, Afdeeling Helder. Hui9vllJttentoon8telling. In de Paascliweek zal hier in liet Nuts gebouw eene tentoonstelling gehouden worden van voorwerpen in vrijen tijd ge maakt door inwonenden te Helder. De in zending is geheel kosteloosterwijl de ver vaardigers de voorwerpen te koop mogen stellen tegen een door heu op te geven prijs. De inzending kan geschieden om mede te dingen naar uit te loven prijzen of ter opluistering. Zij, die voorwerpen in zenden ter mededinging, worden verdeeld in A Jongens en meisjes beneden 16 jaar. B. Vaklieden boven 16 jaar. C. Personen, (geen vaklieden) boven 16 j. Datum van inzending wordt later bekend gemaakt, vermoedelijk in de week vóór Paschen. Aan ieder, die inzendt, wordt vanwege de regelings-coramissie een kaart verstrekt vermeldende naam, leeftijdberoep en woonplaats van den inzender, duideljjke omschrijving van het in te zenden voor werp, desgewild verkoopswaarde, of het is ter opluistering of ter mededinging, en het nummer, waaronder de inzending ge schiedt. De voorwerpen ter mededinging worden verdeeld in de navolgende rubrieken I. a Voorwerpen uit geschaafd hout: Tafels, bank voor kamer of tuin, voeten- bank, bloemenbak, mand, standaard, kap stok, papierbak, droogrekje, laarzentrekker, pijpenrek, bordenrek, eierrek, sigarenkast, muziekkast, boekenhanger, tabouret, lesse naar, lezenaar, vogelkooi, speelgoed, blok- doos, legdoos, sportkar. b. Dezelfde en soortgeljjke voorwerpen ingelegd met hout of van brandfiguren voorzien. c. Dezelfde en soortgelijke voorwerpen besneden (Kerbschnitt)daarbij komen portretlysten, duozen en doosjes in ver schillende vormen en afmetingen, bloem potten, brief- en courantenhangers, sigaren- kastjes en kistjes, vuurscherm, étagère, theeblad, scheepjes in flesschen. II. Houtversiering met, of voorwerpen gemaakt vanhoutschors, dennenkegels, beukenootjes en napjes, eikels, mos, kurk, zaden, sigarenpuntjes, ouwels, kruidnagels. III Snijden iu leer, in linoleum(kurk- zeil)matjes onder lamp, schaal, vaas, trekpot, presenteerblad, lijstjes van leer met brandwerk. IV. Boetseeren in stopverf, klei, pijpaarde, ter versiering van vazen en pullen en om voorwerpen te scheppen of na te bootsen, bustes, dieren en levenlooze voorwerpen en mooie letters. V. Vlechten van papier, biezen, touw, stroo, teen, metaaldraad. Matten en matjes, korven en korfjes, manden, (grof en fijn) in velerlei vorm. VI. Knoopeu eier- eu vischnetteu, hang matten. VII. Voorwerpen van carton en dun papierdoozen. VIII. Teekenen en schilderen op papier, doek, zjjde, fluweel, glas, porcelein, leer, hout. Ook naar voorheelden of naar de natuur met potlood, krijt, houtskool, water- en olieverf. Kaarten teekenen, fotografeeren. Koperdrijfwerk. IX. Boekbinden, dierenopzetten, inleggen met postzegels, met hout, met schelpen. Munten uitzagen voor spelden en broches, bloemen maken, sigarenbandjes, versiering. X. Verzamelingen, die geen geld kosten kevers, kapellen, schelpen, gedroogde blade ren, bloemen, enz. XL Dameshandwerken. Fraaie hand werken, alleen ter opluistering. (Macramé, filetquipure, point-lacé, knoopwerk, appli- ceeren, borduren, enz.) XH. Het maken van poppenkleeren. Niemand late zich weerhouden zijn eigen werkhoe eenvoudig ook, ten toon te stellen. Een jury ter beoordeeling zal worden benoemd, buiten de commissie. Voor inlichtingen kan men zich wenden tot elk commissielid. Er zullen prijten en diploma's worden beschikbaar gesteld. Voorloopige toezegging van inzenders wordt gaarne vóór 1 Maart ingewacht bij de commissie. C. J. A. Bosch, Binnenhaven 79. Eob. J. Bock, Ankerpark. W. V. Verhoeve Bruinvis, ICanaalweg 90. Cu. L. van de Bilt, Vosstraat 14. Mej. N. van Bendegom, Parallelweg. J. Drijver Jr., Weezenstraat 6. G. B. H. Filbri Jr., Hoofdgracht 73. A. Klik Jr., Westgracht. J. Kruijs Voorberge, Keizerstraat. J. K. Lahout, Spoorstraat. Mej. Metzelaar- Denker Huneinan,Middenstr. D. van Zoonen, Hoogstraat 06. Uit het Buitenland. Uver toestanden in Rusland deelt de Mos- kotischo correspondent van hot Engelscbe blad «Tho Tribune' berichten inee, die, als ze waar zyn, vreeselyk zyn. Hy schryft n.1. aan zyn blad dat er geen twyf'ol bestaat of honderden raonschen, vrouwen en kinderen inbegrepen zyn na den opstand in Moskou in koeion bloede doodgeschoten. Aan de offici- eele tegenspraak der regeering hecht hy geen waarde. Hy verklaart dat zonder eeriigen vorm van proces de excuties 's morgens io de vroegte plaats hadden. Hot dragen der uniform van do Russischo studenten was genoeg om dood geschoten te worden. Dat was ook het geval met allen die den tekst der Maraaillaise of een portret van pope Gapon of een liberale krant bij zich haddon. Hij zegt b.v. ook, dat één ofllcier te Moskou op die manier 500 menschon liet ter dood brengen. Wy kunnen vooralsnog niet golooven dat op zulk eene vreeselyke wijze is opgetreden dat zou toch al te erg zyn Het Manchoerysche leger blyft der Russi sche regcoring ook maar steeds zorg baren. En niet door de muitery onder de troepen te Hliarbin en in Traussiberiü alleen, maar vooral doordat de in het vaderland terug gekeerde soldaten het leger der ontevredenen versterken. Talryke manschappen kunuen door de wanorde die er heerscht hunne haard steden niet bereiken en do regeering acht het ook niet gewonscht, dat zo daar komen, wyl zo in hunne geboortedorpen nog nieuwe kiemen van wanorde zaaien. Aldus bericht Gaston Leroux, de bekende en doorgaans goed ingelichte beriebtgover van de Matin. Omtrent den toestand in hot binnenland meldt de Peterburgsclie Telegr&afagontuur, dat te Bakoe de werken aan het dok plaats hebben onder militair toezicht In Libau hebben «lagolyks terechtstellingen plaats. Meer dan 20 Letten zyn wegens deelneming aau den opstand doodgeschoten. De leider der stryd-orgamsatie Strauss is door don krijgs raad tot ophanging veroordeeld. Onder de manschappon van het Zwarte-Zee eskader te üdessa heerscht nog altyd gisting. In de laatste dagen hadden nog verscheidene in hechtenisnemingen plaats. Het Italiaansche kabinet onder Fortis heeft geen lungon levensloop gehad. Pas vyf weken oud is het, by het eerste samenkomen met de kamer reeds weggevocgd. Nadat het kabinet eene verklaring omtrent zyn te volgen politiek had afgelegd, liet do afgevaardigde Fiamberti eene motie in stemming brengen, die inhiold goed keuring van de verklaringen der regeering. De minister-president stelde hiorby do kabi- nets-kwestie, doch met vry groote meerderheid 288 tegen 188, werd de motie verworpen. Toen bleef het kabinet niets anders over dan heen te gaan. Hot bood aan koning Victor Emanuel zyn ontslag aan on deze hooft dat aangenomen. De Hamburger Burgerschap heeft het ont werp tot inkrimping van het kiesrecht aan genomen. De bladon der linkerzydo keuren eenparig dit besluit af. De stryd om het kiesrecht zal door de beslissing nog lang niet uit zyn. Op last dor Fransche regeering heeft thans overal in Frankryk der inventarisatie der kerkclyke goederen plaats. In de meeste ge meenten had dit zonder stoornis plaats of be paalde de geestelijkheid zich tot enkele woor den van protest. In Tours had de politie ter voorkoming van botsing do toegangon tot de kerk afgezet. Manifestaties en tegen-mani festaties waren het gevolg, waarby de gen darmerie moest tusschenbeide komen. Tc Parys is het niet zonder vry ernstige botsingen afgeloopen. Do deuren van ver scheiden kerken moesten worden opengehakt door de republikeinsche gardes. In do kerk aanwezige geloovigon wierpen met stoelen en andere voorwerpen. Verscheidene arrestaties hadden plaats. Ünder de gearresteerden be vinden zich eenigo geestelyken, journalisten en gemeenteraadsleden. Graaf de la Roclie- foucald die by de betooging voor de kerk St. Clotildo een politiebeambte had mishan deld, is door de Parysche rechtbank reeds tot 3 maanden gevangenisstraf veroordeeld. Volgens een Laffan-bericht heeft do Paus aan de Franschu bisschoppen een telegram gezonden, waarby hy den katholieken aanraadt zich niet to verzetten togen het opmaken der inventarissen van de kerken. De paus betreurt ten zeerste het rumoerig optreden in de kerken en beveelt de geloovigen aau op God to ver trouwen. Nieuwstijdingen HELDER, 6 Februari 1906. De tentoonstelling, georganiseerd door het Plaatselyk Comité voor een Rembrandt- hulde alhier en van Zaterdag tot heden gehouden, heeft veler verwachting over troffen eu voorzeker niet weinig bijge dragen om het werk van den beroemsten schilder der 17e eeuw meer bekend te maken. Op zeer doelmatige wjjze waren in h°t gymnastieklokaal van het Nutsgebouw niet minder dan 122 reprodactie's naar schil dergen en etsen van Rembrandt geëxpo seerd. Deze fraaie en uitgebreide collectie was door verschillende firma's, zoowel van builen- als binnenland, bc« iiwillig aan het comité afgestaan. Hoewel men bij deze afbeeldingen geen denkbeeld kreeg van de kleurschakeeringen, die de groote schilder wist aan te brengen, kon men toch op merken op welke eigenaardige wjjze hg licht en schaduw weergaf en hoe mooi personen uitbeeldde en rangschikte. Behalve deze reproductie's waren nog boeken en platen, betrekking hebbende op het leven en de werken van Rembrandt, ter inzage gelegd. Verdere uitweiding over deze tentoon- stelliug achten wjj, na het uitgebreide stuk van den heer Van Dgk in ons vorig nummer, overbodig en we kunnen on mogelijk iedere schilderij van deze rgke collectie bespreken 't zg daarom genoeg te verzekeren, dat een gang naar het Nutsgebouw rjjkelgk beloond werd. De Onderoffic.-Vereeniging „Vader land en Oranje" hield Zaterdagavond 1.1. in „Casino" een feestvierende vergadering, waar een groote schare van leden en ge- noodigden zich kostelgk hebben vermaakt. Het programma was met zorg samenge steld en men had geen moeite^ontzien om het goed uit te voeren. Voor het voet licht werd gebracht het kluchtspel met zang „Een vrouw op schildwacht", dat mooi en los werd gespeeldde daarin voorkomende coupletten werden keurig gezongen. Alle medespelende kweten zich flink van hun taak, vooral de rollen van Rosa, Moeder Herman, Hein en Herman werden uitstekend vervuld. Voor en na dit kluchtspel werd een humoristische-muzikale voordracht gegeven en wel „Een landelijke concert-repetitie" en „Een examen op een dorpsschool". Prachtig was de vertolking daarvan, voor al de heer M. Schujjt, die de leiding had, speelde en zong onverbeterlgk. Even als het blgspel verwierven deze voordrachten een storm van toejuichingen. Een geanimeerd bal besloot dezen goed geslaagden feestavond. Het groot populair concert, dat Zondagavond in >Casino< door het yolledig syuiphonie orchest van het stafmuziekkorps der Marine (directeur Jac. Koning) voor het op te richten gedenkteeken van den beroemden toonkunstenaar Richard Hol gegeven werd, heefc in alle opzichten uit stekend voldaan. De opkomst van het publiek was zeer groot, de zaal geheel gevuld en de uitvoering van het programma zoo goed als men maar kon wenschen. Met volle teugen genoten de honderden opgekomenen onder doodsche stilte van de heerljjke tonen der muziek en na afloop van elk nummer klonk een hartelgk en welgemeend applaus. Alle stukken, zoowel de klassieke als de populaire, werden verrukkelgk schoon weergegeven, zoodat de heer Koning en zgn staf een groot deel van Helders publiek een buitengewoon kuustgenot hebben geschonken en uit meer dan één mond vernamen we>'t is toch jammer, dat we zoo zelden van dusdanige concerten kunnen profiteeren.v Behalve de 9 nummers van het muziekkorps kreeg men van den heer N. Bouchier nog twee liederen voor tenor van Richard Hol te hooren, die vrg goed gezongen werden. De zanger werd daarbjj door den heer 4. J. L-eewens geaccompagneerd. Po8twi88el-verval8chlng 1 Voor de Rechtbank te Amsterdam stond terecht de 44-jarige naaister Wilhelmina B., uit Utrecht, wegens valschheid in ge schrifte. Op het hoofdpostkantoor aldaar bood ze een postwissel aan, groot f 1 en geadres seerd aan mej. Van Wgngaarden, Prinsen gracht 439, Te Huis voor Vrouwen. Ze haalde dien postwissel aan dat adres af, na den directeur van het Te Huis van te voren in kennis te hebben gesteld dat er een postwissel voor mej. Van Wgngaarden zou komen en dat ze dien zou halen. Dit deed ze dan ook den volgenden dag. Ze verander de daarop het cgfer f 1 in f 25 en ging naar het hoofdpostkantoor, waar zg den wissel ter uitbetaling aanbood, na hem getpekend te hebben met >mej. Van Wgngaarden". De commies der postergen, mej. D. E. Waltheer, zag oogenblikkelgk, dat er iets met dien postwissel niet in den haak was, noodigde de juffrouw uit biunen te komen en liet haar vervolgens arrestoeren. Beklaagde bekende het feit gepleegd te hebben uit armoede. Het O. M., mr. Van Dam, bracht hulde aan mej. Waltheer voor de betrachte nauw gezetheid, waardoor de beklaagde gestuit werd in het bedrjjven van valschheden op groote schaal, waartoe zg blgkens het op haar gevonden materiaal van andere post wissels zou zgn overgegaan. Eisch: 9 maanden gevangenisstraf we gens valschheid in geschrifte in een au- thentike akte eu gebruikmaking van het vervalschte geschrift De Parkschouwburg te Amsterdam is alweer wat dichter tot den ondergang genaderd: Donderdagochtend is een groot gedeelte van de glazen bedekking naar be neden gevallen en in de Plantage Parklaan terecht gekomen, gelukkig zonder iemand te treffen. Direct daarop zgn er maatregelen genomen om ongelukken te voorkomen. Men heeft de geheele glazen bedekking aan de zen kant weggenomen, zoodat men nu dwars door dit bovendeel van den schouwburg kan zien. Als de nood het hoogst is Uit Amsterdam wordt gemeld Het voorspel greep plaats in de Kal- verstraat. Ken jongen was door 'n ag-mt bekeurd, omdat hg zgn kar niet trok maar duwde. Een heer zag dat met welgevallen aan. Natuurlgk, de politieverordening moet gehandhaafd worden, en de karrenvoerdere hinderen de wandelaars in de Kal verstraat toch al genoeg. De jongen droop met beschaamde kaken af, gaande nu vóór zgn kar, maar bg den Heiligen weg kreeg hg opeens een over moedige bui. Hg draaide zgn voertuig weer om, en ging er brutaal achterloopen, net als vóór de bekeuring. Hg durfde, want de politieagent was toch vèr af. De politieagent 1 maar niet de heer die kort te voren getuige was geweest van het bekeuringstooneel. Die liep maar een paar pas voor den jongen recidivist, en werd 't kon moeilgk ongelukkiger treffen, natuurlijk door dezen aange reden. Boosheid van het slachtoffer over zoo veel brutaliteit. HÖ snelt heen om een tweeden politieagent te zoeken, opdat deze recidive niet ongestraft blgve. De jongen rijdt door, met angst in het hart, over het Sophiapiein, de Doelenstraat in. Maar hg wordt ingehaald. Jaatitia nadert, geleid door den aangeredene-ver- ontwaardigde. In dit voor den delftquent zeer benau wend oogenblik is echter de redding nabg. Help, help 1 klinkt het vertwijfelend van de Rokinzgde. Een man te water 1 vult een doodsbleeke juffrouw aan. Meteen wordt de vervolging gestaakt. Agent en ragnheer keeren tegelijkertijd op hunne schreden omzg glen naar de brug, en springen zonder een oogen- blik te aarzelen, en als door één gedachte bezield, over de brugleuning naar beneden op een schuit die tegen den wal ligt. En slechts enkele oogenblikken later om klemmen zg eendrachtig den kraag van den drenkeling, die juist voor de tweede maal kopje onder dreigt te gaan. De jongen heeft even geaarzeld. Een man in 't water zie je niet eiken dag. Maar dan op lijfsbehoud bedacht, en bevreesd voor hetgeen na die redding wel eens gebeuren kon, draaft hg met Bnelle schreden de Doelenstraat in, en wordt vergeten. Vrgdag reden te Amsterdam voor het eerst de „posttrams", gewone trams wagens, doch voorzien van een rood, wit en blauw gekleurd bord, waarop „post" staat, die alleen postbeambten als passa giers opnemen. Er zgn 800 postbeambten in hot bezit gesteld van een abonnement op de tram. (V.) Mr. P. J. Troelstra. Naar wy vernemen zal de heer mr P. J. Troelstra, ten gevolge zijner benoeming tot directeur der Brandwaarborg-Maatschap pij >Neerlandia" te Leeuwarden, vermoede lijk bedanken voor het lidmaatschap der Tweede Kamer. Het vereenlglngs-leven. Bg de Staats-Ct. is een Igst uitgegeven van de statuten van vereenigingen, in 1905 in dat blad openbaar gemaakt. 't Zgn er1060. Duizend-en-zestig vereenigingen, in één jaar opgericht of de statuten er van ge wijzigd 1 En wat 'n massa papier de Landsdruk- kerg er aan heeft moeten geven, kan men afleiden uit 't feit, dat dit register alléén 66 bladzijden druks beslaat I Het strand van Muiderberg heeft ja ren lang zwaar te ljjden gehad van het woelen der Zuiderzee. Op initiatief van den burgemeester van het plaatsje en onder medewerking van den dijkgraaf van de zee sluis en den hoofdopzichter der genie, zgn thans opmetingen gedaan voor den bouw van een strandmuur. Het werk zal, naar ons gemeld wordt, f 100.000 kostenmet den aanleg zal spoedig worden begonnen. Windhoos. Vrgdagavond ongeveer om halt acht werd door een windhoos van een zestal in aanbonw zijnde burgerwoonhnizen aan den Hoogen Laar lerweg te Hilversum, toebe- hoorende aan de bouwers Waterman en Klein te Amsterdam, do geheele kap af- geslagen. Dat er kracht achter zat blgkt wel hieruit, dat de kap eene lengte had van ongeveer 50 Meterastokken van een tiental vierkante Meters vlogen door de lucht en werden over een houtwal van vjjf Meter hoog geslingerd. De langs den Hoogen Laarderweg loopende telephoonlgn werd door de rond vliegende stukken hout doorgesneden. Ook werd de voorgevel door de kap in haar val medegeslenrd. Het geheel geval ia een schadepostje van eenige duizende guldens. Bg werkzaamheden die Vrgdagmor- jen verricht werden aan boord van Hr. Ids. monitor „Draak", in conservatie lig gende op 's Rgka werf te Hellevoetslnis, is een ongeluk gebeurd, dat ernstige ge volgen had kunnen hebben. Een touw- stelling naar men verneemt een soliede is naar beneden gekomen. Drie werk lieden stonden er op. Eén sprong er bg tgds af. De tweede, R. kon, na verbonden te zgn, naar huis wandelen. De derde v. d. M. moest echter op een draagbaar thuis gebracht worden. Uit Hengelo wordt aan de Z. C. gemeld In verband met den moord op den jachtopziener Horsthuis is de broer van den vermoedelgken dader Mte Borne woonachtig, door de politie in hechtenis genomen. M. moet thans verklaard hebben, in tegenspraak met zgn eerste bewering, dat hg een handlanger gehad heeft. Trou wens van d»n beginne af was de opinie der politie, dat er minstens twee personen moesten geweest zgnook wordt het stroopen met den lichtbak gewoonljjk door twee personen gedaan. De thans in hechtenis genomen persoon is gehuwd, heeft 2 kinderen en was werk zaam op een steenbakkerg te Borne. Spel dat toevalt. Dr. Brants is een bijzonder vurig strijder voor de geheel-onthouding. De tegenwoor dige secretaris van de gemeente Schiedam, de heer Sickenga, is geheel-onthouder. En nu moeten die beide heer en volgens ge meenteraadsbesluit de fusten en flesschen jenever, die onder de gemeentelijke contróle zgn gesteld, met.hunne bandteekening de waarborg van echtheid geven. Een jeneverflescb, prjjkende met de hand- teekening van twee geheel-onthoadera, is zeer zeker een curiosum. FEUILLETO Vry bewerkt door AMO. 18) Wie bot gerucht heeft verspreid, weet ik niethet is al voldoende, als het van moud tot mond en van kuis tot huis gaat en het ergste, dat men er geloof aau hecht. Ik weet, wat u in den candidaat heeft aange trokken syn ernstig karakter past by het uwemaar voorzichtig hebt gy beiden niet gehandeld.* Dora was zeer bleek geworden. Zy hield de handen in elkaar geslagen en zag er vreeselyk neerslachtig uit. Tevergeefs tracht ten haar droge lippen een woord uit te brengeneerst eenige oogenblikken later kou zy sprekentoen zeide zy Wie wie heeft het gedaan 't O God heb ben wy dan nog niet genoog geleden Do eerlyko naam van royuen vader met roeke- loozen band door het slyk gehaald, en ook de myne en injjn eer, het eenige wat my onverkort toebehoorde Zij brak in snikken uit, doch hare oogeu werden niet met tranen gevuldmaar op eens sprong zy op. tDan compromitteer ik u ook, mevrouw 1 Ik zal daarom heengaan ik God, myn God, wat moet ik doen Toon my oen uitweg 1 Ik bezoedel hen, die met my in aanraking komtwaar ik kom, zaai ik onge luk. Do candidaat ook hy moet er onder l\jdeu hy, och, mevrouw ik besweor u wat moet ik doen Ik zou het niet kunuen verdragen als hy om mynent- wille ach, wat is er aau my gelegen en aan de hoop, die ik voed Ik ben ge boren om te lyden en te ontberen wist ik maar een uitweg ja, een uitweg!' Als waanzinnig keek zy in bet rond, als iemand die zich ergens moot verschuilen, en sloeg toen de handeD voor 't gelaat, torwyl zy op een stool noderzonk. Zoodra zy hare aandoening een weinig bedwongen had, keordo ook haar wilskracht terug en verdween de moedeloosheid, die zich van haar had meester gemaakt. Zy stond op eu zeide «Dat gerucht is leugenachtig, mevrouw I Ik sta tot Vliobig even weinig in nadere betrekking als Hulda. ofschoon zy dikwyls genoeg met hom in het bosch was. Ja, ik wil het u wel bekennen, maar slechts aan u alleen, dat hy my niet onverschillig is ge bleven, en dat ik by onze laatste ontmoeting zyn woorden lieten geen andoro uit legging toe Maar ge weel het de liefdo is wonderlyk De liefde doet verlangen ontslaan om te bezitten, maar ook is du liefde alleen in staat om af stuud to doen als er gevaar dreigt voor den persoon die men bemint. Ik zou dit nooit aan hem zelf bekend hebben, want op my drukt de vloek van een misdaad en nu komt er nog by, «lat hy door my zou worden gehinderd in zyn loopbaan, dat mag niet zyn, dat kan myn hart niet dalden «Wat wilt gc dan doen, kind 'f Doe niets in overhaasting*, viel de predikantsvrouw haar in de rede. liet goede mensclt was ont steld door de uitdrukking van onbuigzame vastboradenheid, die zy op Dora's marmer wit gelaat bemerkte. «Ik weet het nog niet ik moet eerst met my zeiven Hoe langer Dora sprak, hoe onzekerder haar stem klonk doch plot seling stond haar oen goduante voor oogen, die haar scheen toe te roepen«Kom tot my, dan heb jo rust." Dat was Lutz Wollin. Dat beeld joeg haar een rilling door do leden haar gemoed verzette zich tegen den dwang, die men haar wilde aandoen, maar wat hielp het Hy was in gevaar, voor hom moest zy zich opofferen en omdat het om hem was, u het een zout offer zyn. Haastig, rIboI zy zich zelve niet ver trouwde, sprong zy op en nam baar hoed en handschoenen. -,k heen mevrouw ik moet alleen zyn rik zal Greta laten roepen, dan kan zy een eind weegs met u meegaan «Neen, noen, dat niet niemand meo Ik ik zou het niet kuunen verdragen.' Het doet my van harte leed, dat ik hel juist geweest ben, die «God zy dank, dat gy het waart, mevrouw, van anderun zou ik het niet verdragen hebben er is niemand, die medegevoel bezit zoudur erbarmen verdrukken en verdoemen allen de ziel van hun mede- mensch. Vaarwel, mevrouw, myne groeten aan Gretazy moot my niet geheel ver getenik kom liier niet meer terug.' Voordat de predikantsvrouw hierop kon antwoorden, was Dora weggesneld. In voel minder tyd dan gowoonlyk had zy Tannenrode bereikt. Buiten adem bleef zy voor hot post- en telegraafkantoor staan. Een laatste aarzeling toen trad zy binnen en schreef het volgendo telegram aan Lutz Wollin: «Kom hier, ik zal uwe wenschen vervullen.' In zichtbare haast gaf zjj hot papier over, betaaldo het gevorderde bedrag, en daarop verliet zy langzaam het postgo- bouw. Onderweg zocht zij hare gedachten in geregelden gang te brengen dit was haar echter onmogolyk, slechts een gedachte stond haar duidelyk vuor den geest: «Ik ben de oorzaak, als hy lyden moet; ik ben de steen, waaraan hy zich gestooten heeft. Zou hy ook die geruchtun reeds gehoord hebben Het schaamrood vloog haar naar de wangen. Was de menschon dan niets meer heilig? Moesten zy dan elk gevoel voorstellen als te komen uit onreine bron Had do nyd alle gomoederen zoodanig in zyn macht, dat zy tot zulke lage wraak werden aangezet «Dora wat zie je er uitriep haar moeder en sloeg beide armen om haar kind. Wat heeft men je nu weer aangedaan Het meisje barstte in tranen uit on haar geheele lichaam schokte door het hevige ■nikken. Liefkozend streelde hare moeder haar langs de wangen, en viel haar niet in de rede, toen Dora al haar kommer en lyden voor haar uitstortte. Zy was een eenvoudige vrouw, uit het volk voortgesproten, mis schien was het daaraan te wyton, dat zy het rechte begrip niet had van de b«x>sheid der wereld. Zeker was het, dat zy zich ge makkelijker daar over heen kon zetton dan haar dochter. «Laat ze praten, lieve DoraAls je hart slechts rein iser zyn menschen, die niet gelukkig zyn, als ze zich niet met ander mans zaken kunnen bemoeion. Wjj zullen ons boeltje pakken en hier vandaan gaan. Had je Wollin het jawoord maar gegeven. Dora Zoo'n flink jongmensch, en hy had jo zoo lief.' Dora sloot de oogen. Naast het knuppe lachende gelaat van Lutz kwam een ander met ernstige trekken haar voor den geest. Een paar donkore oogen keken haar ver wijtend aan en oen stem sprak «Zoo weinig is de liefde van een meisje waard zoo weinig kent zy de ware getrouwheid.» Z\j snikte luid en drukte de bandon op het hart. Moivler ach, moeder ik heb Lutz komt een telegram Haar tanden klapperden, haar lichaam beefde. Hare moeder vorschrikto. «Kind Wat heb je godaan «Ik ik vertrouwde my zelve niet Voordat hy 's morgens heeft hy school en 's middags zal Wollin hier zyn zoo vermoed ik Ach, was ik maar weg ..r w«g!- Dora's verwachting werd niet vervuld. Den volgenden morgen was zy in den tuin, zy zaaide spinazie en was daarmee zoo yverig bezig, dat zy niet eerder op hare omgeving acht sloeg, voordat er iemand naast haar stond en zeide «Hier ben ik weer, ik breng goede tyding'. Dora richtte zich op en staarde doodsbleek in het vroolyku gelaat van don candidaat. En toen ging zy stap voor sUp achteruit naar huis, terwyl zy met de hand een gebaar maakte als wilde zy bom afweren. Vlicbig's gelaat veranderde. Dora!' Hoe smtMikcnd, hoe hartstochtelyk klonk dat enkele woord Haar hart kromp ineen. Zy had gedacht, dat de stryd in haar binnenste in den afge loopen slapelooxen nacht was uitgestreden. En nu stond hij voor haar, bominnelyker dan ooit te voren. Zonder stryd vielen al hare besluiten als puinhoopen in elkaar by de smartende en toch hcerlyko zekerheid: «Hy heeft my lief». «Dora», sprak hy en trachtte hare hand vast te honden, waarom ben je zoo veran derd Eenige dagen geleden weet jo nog daarginds aan den rand van bat bosch «Stil, ik mag niet naar u luisteren, myn- heer! Ik ge weet myn vader O, dat beteekent nietsDat kun je toch niet helpen Hob ik niet gezegd, dat ik goeie tyding breng En je vraagt my niet eens, wat voor tyding dat is. En toch is het do schoonsto die je ooit kunt ontvangen, want je bobt jo vader liefgehad. En zou nu alle tegenstand niet overwonnen worden De dief is gevonden, Dora, cn ook een deel van hot geld, dat hy gestolen heeft. Het zal niet lang meer duren, of ze zullen je allon om vergiffenis vragen voor hetgeen ze je hebben aangedaan ze zullen Dora had slechts dit eene verstaan «De dief is gevonden.' Op de plaats waar zy stond, was sy neergeknield en vouwde de handen. «O God, ik dank U 1' Vliebig naderde haar en zeide zacht: «En welke boodschap heb je nu voor mfl Dora? Wil jo nu eindelek je hart laten spre ken Wil je my bekennen Dora leed onder die zachte, liefdo ade mende woorden, als waren het geeselslagen. Langzaam had zy zich opgericht, cn daar stond ze voor hem, met een onuitsprekelyk treurige uitdrukking op het lieve gelaat. En toch deed zy moeite om hare wilskracht terug te krygen. Mol een klanklooze stem zeide zy Ik weet geen woord te vinden om u te bedanken, vriend. Hoe zullen wy u ooit onze schuld kunnen betalen (Wordt vervolgd).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1906 | | pagina 1