KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor Helder, Texel, Wieringen en Anna Paulowna Ons Zondagsblad. Oe mooie Molenaarster. No. 3450. Zaterdag 10 Maart 1906. 84ste Jaargang. Bureau: Spoorstraat Telef. 59. BHreau: Ksningstr. 29. Inters.-Telef. 50. Nr. 13 van het eerste kwartaal van 't Zondagsblad zal op 10 dezer aan de geabonneerden worden toegezonden. De kwitantie groot 37'/s cent. ter vol doening van de nummers 1—13. zal 12 Maart worden aangeboden. 18 Maart be gint 't 2e kwartaal met no. 14. DE UIT6EVERS. tot een goed einde komen. In een der Zuid-Amorikaanscho staten nJ, Uraguay zjjn weer revolutionnaire onlusten uitgebroken. De regeering nam krachtige roaatregeleu en verzekert officieel dat hot land rustig is. Uit het Buitenland. Dinsdag is eindelijk in Rusland het keizer lijk manifest omtrent Doema en Rijksraad verschonen. Beide zullen voortaan bestaan voor de helft uit door den Czaar benoemde, voor de andere helft uit gekozen leden. Beide lichamen hebben het recht om wetten voor te stellen, het recht tot het geven van raad of het stellen van vragen aan de ministers ieder wetsontwerp moet, alvorens het den Czaar ter goedkeuring wordt voorgelegd, door Dooma en Rijksraad zijn goedgekeurd. Doema en Rijksraad kunnen verkiezing hunner leden ongeldig verklaren. Een bevel tot samen stelling eener wet te gelijker tijd van belang voor Finland en Rusland zal bjj afzonderlijk) oekase worden gegeven. Gelijktijdig is ook de wet tot vorming van Rijksraad en Doema afgekondigd. De gekozen ledon van Rijksraad worden voor 9 jaar benoemdom de 8 jaar treedt oen derde af. De leden van den Rijksraad die 40 jaar oud moeten zijn en gymnasiaal eindexamen moeten hebben afgelegd, worden gekozen door de Zemstvo's, de synoden der orthodoxen, de vertegenwoor digers der academie voor wetenschappen en der universiteiten, van den handel, de nijver heid, de grondeigenaars in Polen en andere streken van Europeesch Rusland, waar geen Zemstvo's bestaan. Noch Rijksraad, noch Doema mogen deputaties of verzoekschriften ontvangen. De leden van beide deputaties genieten gedurende de zitting persoonlijke onschendbaarheid. De Czaar uil in zijn mani fest de hoop, dat de deelneming van het volk aan de wetgeving moge strekken tot bevordering van de welvaart des rjjks. Voor Rusland zijn de bepalingen vrijgevig. Maar om juist te zeggen welke beteekenis zjj zullen hebben dienen we eerst do her vormde staatsmachine eens aan den gang te zien. Verschillende besluiten zjjn afgekon digd die wijziging bevatten van de voor waarden voor de uitoefening van den Roomsch- Katholieken godsdienst. De bevoegdheid der priesters is aanmerkelijk uitgebreid, het houden van processiën wordt vergund en het recht der gouverneurs-generaal in de Noordelijke, Westelijke en Zuidelijke gouvernementen om op eigen gezag de kloosters te sluiten is op geheven. De Times" weet te berichten dat de ver kiezingen in de provincie Petersburg begonnen zijn onder de plattelanders, die vertegen woordigers hebben aangewezen voor de kies colleges. Deze colleges zullen do eigenlijke kiezers naar het provinciaal college zenden. Het blad zegt dat de regeering over den loop der zaken tevreden is wijl enkel conserva tieven zjjn gekozen. Op ééne plaats weigert de gemeentelijke vergadering vertegenwoor digers te kiezen, wijl ze de Dooma als comedie- spel beschouwt. Zij verklaart eene constitu- eerende vergadering te willen. Koning Edward van Engeland heeft eenigen tijd in Parijs vertoefd en heeft in het Engelsch gezantschapsgebouw o. a. den oud-preeident Loubet en den oud-minister Dolcassé, den man der Fransch-Engelscbe entente genoodigd. Natuurlijk is de Marokko-conforentie, nu zij gekomen is tot behandoling der twee voornaamste onderwerpen, h e t onderwerp van den dag in de groote bladen. De loop der gebeurtenissen in de laatste dagen is een klein échec voor de Duitsche diplomatie, iets wat de Duitsche bladen niet best verkroppen i. De Engelsche en Russische diplomaten zich aan de zijde der Franschen ge- d en kunnen Duitschland's eisch, politie- contröle door al de mogendheden, niet goed keuren. Duitschland zal dus in de politie- kwestie nog wel iets moeten toegeven wel licht dat het daarvoor bij het tweede punt, de bankkwestie, wel eenige consessies zal erlangen. Hot heeft verklaard dat het voor eene riohtige uitoefening der politiezaken gewenscht is dat eene derde mogendheid of het corps-diplomatique contróle uitoefent. Het verwaoht dat Frankrijk af zal zien van zijn overdreven voorkeurs rechten in de bankquestie. Met wat geven en nemen zal men wellicht Nieuwsberichten. Dinsdag is te Enkhuizen de eerste Zuiderzeeharing aangebracht, ongeveer 500 stuks, en verkocht a 1 10.65 per tal (200 stuks). Frans Rosier. Mon meldt aan de ,N. Rott. Ct." van 7 Maart uit Utrecht: Omtrent do aanhouding van don persoon, die verdacht wor'dt Frans Rosier te zijn, kunnen wjj het volgende berichten: De vermoedelijke Rosier liet zich ongeveer elf nar scheren in het salon van den heer Corver aan de Teolingstraat, en zoowel zijn baard als zijn snor, die beide even sterk aangegroeid waren. Het was een baard van vorscheidono dagen oud. Vóórdal hij geholpen werd, had hij aan 't lecstafeltje de krant ingekeken en deze voor zich gehouden. Toon do barbier onder 't scheren opmerkte, dat zjjn haar geverfd was, kleurde hij een weinig, en afgesproken werd, dat de barbier hem aan een andere haarverf zou helpen. De barbier had inmiddels de gedachte gekregon, dat hij Rosier best kon zijn, en peinsde over een middel om hem vast te houden. Andere klanten kwam- n binnen, onder wie de heer L., die aan do politie bij de aanhouding de aanwijzing deed, en do barbier verzocht daarna aan Rosier des avonds terug te komen om do haarverf te halen, daar hij nu de andere klanten moest helpen. Rosier vertrok, doch, nadat ook de heer L. de opmerking ge maakt had, dat do porsoon sprekend op Rosier geleek, werd hem ijlings de barbiers jongen achterna gestuurd. Óp de Ganzenmarkt had hjj de brutaliteit 't biljet, vermeldende de belooning voor zjjno aanhouding, geplakt aan 't wachtlokaal van de brigadiers van politie, gelegen naast de Muziekschool, te lezen. Over de Oudegracht en Drieharing- straat ging hij verdor, voortdurend achter volgd door den flinken jongen, die hem niet uit 't oog verloor. Nu en dan bleef hjj stil- n en op de Oudegracht vroeg hjj don Eindeljjk zag de barbiersjongen hem 't Christelijk logement Azareel in de Water straat binnengaan. De barbiersjongen ging ijlings terug naar zjjn patroon, waarna meer genoemde heer L. mot den agent van politie Reitsma naar Azareel trok. Agent van politie Reitsma met een zjjner makkers, dien hjj medegenomen had, gingen vervolgens met den heer L, de zaal binnen, waar Roeier dicht bjj het raam zat en vlug een krant nam. Do heer L. wees hem aan, cn onder vraagd zjjnde wie hjj was, verklaarde hjj te zjjn Jacobus Jansen, van Weesp, en werk te zoeken bjj de Electrische Centrale. Dade lijk werd hjj stevig beetgopakt en zjjn klee ding onderzocht, waarbij hét groot kaliber revolver mot eenige patronen er op, benevens een 25tal scherpe patronen voor den dag kwamen, voorts een som gelds van ruim f200. Hjj verklaarde bereid te zjjn mede te gaan naar het hoofdbureau van politie, doch daar er een groote menigte voor Azareel stond, wilde hjj liever in een rjjtuig gaan, vermoedelijk daar hjj bang was voor 't volk. Op de vraag van een der agenten, of hjj dit rjjtuig dan zou betalen, verklaarde hjj zulks willen doen, waarna een rjjtuig besteld -d. Versterkt met nog één politieagent en heer L op den bok, werd daarna naar hot hoofdburoau van politie gereden, waar Rosier oven één uur aankwam. De commis saris van politie, de heer Wjjnmalen, onder wierp bedoelden persoon aan een streng ver hoor, doch deze bleef ontkennen do gezochte der te zjjn, die in den nacht van 19 op Februari 1.1. uit het krankzinnigengesticht te Medemblik is ontvlucht. Hjj zeide te heeten Jacobus Jansen (dus toch JanBen) en wonende te zjjn bjj zjjn moeder te Weesp. Bjj het verdere verhoor weigerde hjj evenwel te antwoorden op de vragen, die door genoemden commissaris gesteld werden. Door drie rijks veldwachters is hjj reeds herkend. Het is niet onwaarschijnlijk, dat hjj dezelfde is, die zich een paar dagen geleden te Gouda aan diefstal met geweldpleging heeft sehuldig gemankt. Hjj is ter beschikking van de justitie ge steld en Dinsdagavond zovcn uur onder sterk politiegeleide por celwagen naar het huis van bewaring alhier gebracht. Bij zjjn ver trek was een vrjj groote menigte op de been. Volgens door nader ter plaatse inge wonnen inlichtingen hoeft de bewuste per soon, ook onder denzelfden naam van Jacobus Jansen, in den nacht van Maandag op Dinsdag van de voorgaande week in het zelfde logement Azareel vertoefd. Evenals nu gaf hjj toen geen bijzondere reden tot arg waan. Ook toen gaf hjj voor werk te zoeken bjj de electrische centrale, vertoonde zich wel niet veel, maar heeft toen toch in de zaal mot andere personen zitten praten. Rosier had eon pet op en pantoffels aan, en was overigens gewoon als werkman ge kleed en droeg een soort sporthemd, zjjn hoofdhaar was ongeveer 2l/3 centimeter lang en sterk gekleurd. Gedurende zjjn verbljjf in het politiebureau, waar hjj reed» gekiekt werd, zal hjj onbe weeglijk voor zich te kjjken en zei niets. Eenige personen, die met Rosier in aan raking geweest zijn, worden verwacht van avond of morgenochtend om hem te herkennen. Allerwege in de stad sprak men vanavond zoogoed als van niets anders dan van Rosier. Vrjj zeker kan men zeggen, dau men in dezen persoon Frans Rosier gepakt l In 't U. D., 6 Maart, lozen we onder meer De gevangene gevoelde zich hedenmiddag aan het hoofdbureau tameljjk op zjjn gemak. Met de handen op den rug geboeid zagen wjj hem op een bank in de wacht zitten tusBchon eenige politieagenten, met wie hjj zoo nu en dan eenige woorden wisselde. Hjj was in een donker costuum gekleed met eon sporthemd onder de jas en pantoffels aan de voeten. Alles nieuw. De indruk, dien hij op ons maakte, volstrekt niet ongunstig. Een doortrapt mis dadigers- en inbrekerstype zal men in hem niet ontdekken. Hjj is een flinke stevige jonge man met een fijn besneden gelaat en licht gebogen neus. Boven zjjn rechterboven- lip bevindt zich werkeljjk het herkennings- teeken, waarvan in het signalement van Frans RoBier gewaagd wordt. Zjjn oogen bezitten een heel eigenaardige en doordringende uit drukking, doch zjjn gewoonljjk door de leden overschaduwd. Een Utrechtsche winkelier, niet wars van reclame, had dezer dagon op humoristische wjjzo per advertentie uitgeloofd aan dengene, die Frans Rosier levend te pakken krjjgt reclame wollen prachtdekens, twee mooi) twaalf-els wollen karpetten en twee stel prachtige vitrage-gordjjnen. Men meldt uit Utrecht: Eon bewaker uit het krankzinnigengesticht te Medemblik, die Woensdagavond van daar naar hier was gekomen, hoeft don porsoon, die hier gevat werd, als RoBier herkend. Nader meldt men De bewaker uit het gesticht te Medemblik die Rosier aldaar verpleegd heeft, herkende zonder moeite den hier door de politie aan-' gebonden persoon als den beruchtcn Frans, die bjj deze herkenning eon hardnekkig stil zwijgen bewaarde. Het vermoeden wordt, op grond dat het in zjjn bozit gevonden geld vrjj wel overeen komt met het gestolene to Gouda, sterker dat do hier aangehoudene zich noemende Jacobus Jansen en die meer en moer Frans Rosier te zjjn, dezelfde persoon is welke zich aan inbraak met geweldpleging te Gouda heeft schuldig gemaakt. Over zjjn overbrenging naar elders was tot heden, voor zoover bekend, niets beslist. Alen meldt uit Gouda: Do man nit Rotterdam, aangehouden als verdacht schuldig te zjjn aan de inbraak en moordaanslag alhier, is weder vrijgelaten. Hjj werd door niemand herkend. Algemeen gelooft men ook hier, dat Rosier de schuldige is, die elk oogenblik hier wordt verwacht ter confrontatie. Voor hot politie bureau is een ophooping van volk, nieuws gierig om den misdadigor te zion. De ge moederen in do stad zjjn zeer onrustig. Er wordt over niets anders gesproken. Uit Snoek wordt gemeld Het word: hoog tijd dat de echte Frans Rosier van de baan kwam. Uit allo hoeken in den lande komen berichten van aanhou dingen. Hier werd o.a. een onderwjjzer van eon christelijke school door don marechaussee ingerekend, terwjjl hjj met zjjn boeken onder den arm uit den trein van Leeuwarden kwam. Inbraak te Gouda. Als verdacht van den in den nacht van Vrijdag op Zaterdag j.1. te Gouda ge pleegde inbraak, waarbij de bewoonster van het huis ernstig werd mishandeld, is te Rotterdam een man gearresteerd en naar Gouda overgebracht om met de mis handelde, zoodra hare toestand zulks toelaat, te worden geconfronteerd. Op een trein geschoten. Maandag is tnsBchen Apeldoorn en Asselt op den trein geschoten. Iemand van Zutphen, die in een coupé 3e kl. zat, kreeg den kogel vlak langs zjjn gezicht (>Zutph. Ct.c) Een deugniet. Te Zaandam heeft een lG-jarig jong- mensch zich vrjjwiliig in handen der politie gesteld, on Ier mededeeling dat hg ten na- deele zjjner ouders en grootouders heeft ontvreemd f 65, een horloge en eenig> sieraden, wtarvan hg het bedrag in het buitenland heeft verteerd. Daarna is bjj in Nederla- d teruggekeerd en heeft mede- geholpen aan een inbraak te Hilversum. Geen raad meer wetende, heeft hg zich uit eigen beweging bjj de politie aange meld. Bjj het onderzoek heeft hjj bekend de bedrjjver te zjjn van de inbraak bjj den heer De Jong aan den Zuiddjjk te Zaan dam, waarvoor een Amsterdammer ver oordeeld is, die hem, volgens zjjn zeggen, niet wilde verraden. Eindeljjk heeft hg zich schuldig gemaakt aan diefstal van een partjj koper te West- zaan en aa-i inbraak in den coöperatieven winkel te 'Zaandam. Hjj was in het bezit van een m-t scherp geladen revolver, er kent medeplichtigen te hebben gehad, doch weigert op zjjn beurt hen te verraden. De twee gebroeders Wagenaar, de bekende dieven, uit de Driehoekstraat te Amsterdam, beschuldigd de goudsmids winkel van den heer Noack, in de Dam straat, geplun ierd te hebben, zjjn Dinsdag door de Rechtbank veroordeeld. Jan Wa genaar kreeg vier jaar en Frita Wagenaar drie jaar celstraf. Zoo als men weet wor den ze ook nog verdacht van den moord op de weduwe Cerljjn, wat hun nog niet bewezen is kunnen worden. Uit Tiel meldt men Door de tegenwoordigheid van geest van de veerlieden Th. Blankenstein en F. v, d. Helden werd hedenmiddag eeo groote ramp voorkomen. Een voerman nit Drenmel werd met kar paard overgezet en nam een achttal passagiers mede om van het veerhuis over den overstroomden veerweg aan de Wamel- sche zjjde den djjk te bereiken. Kar en paard raakteu met alle passagiers van den weg in de diepte. Terwjjl het paard naar den djjk zwom, verkeerden de passagiers in levensgevaar, waaruit zjj werden gered door bovengenoemde personen, die een boot grepen en ter hulp snelden. De stoomtrawler >Mouthe," behooren- de tot Planteyd's stoomvisscherjjvloot, ving Dinsdagnacht in één trek van ongeveer 3 uur ruim 650 kabeljauwen. Voor deze partjj kabeljauw alléén werd raim duizend gul den besomd. De trek had plaats in de onmiddelljjke nabjjheid van IJmuiden. Men meldt uit Eollnm aan de L. Ct. Gisteravond zjjn alhier ten gemeente huize gertchteljjk onderzocht de ljjken van de in de»- loop van den dag overleden kinderen vao den arbeider J. K. te Zand- bultea, een jongen van 15 en een meisje van 12 jaar. Naar men ons mededeelt, moet dit zgu geschied naar aanleiding van een vermoeden, dat de dood het gevolg zou zjjn van het gebruik van vleesch van een varkt-u. dat men van den boer, bjj wien de man arbeidde, had ontvangen. Duitsche marine. Berlijn, 6 Maart. De begrootings-com missie uit den Rjjksdag keuide alleen de sociaal-democraten stemden t-gen het reg^eru gs-voorstel goed betreffend* de vergrooting der waterverplaatsing bjj een aantal in aanbouw zpnde nieuwe schepen. Ook werden toegestaan de bjj de begrooting van 1906 gevraagde drie groote schepen, nml. twee linie-schepen van 18,000 ton, één groote kruiser van 15.000 ton. De Daily Mail maakt melding van vergiftiging van menschen en dieren door boonen die in Engeland, Dnitschland en Frankrjjk aan de markt zjjn gebracht. Een Parjjache firma die een groot aantal paarden bezit, moet bjjna al hare dieren verloren hebben, nadat zjj met de boonen gevoerd waren. In Dnitschlaud zgu er niet alleen beesten, maar ook meDschen aan gestorven. De overheid heeft in Frank rjjk strenge maatregelen genomen, om te verhinderen dat er in die bnonen handel gedreven wordt. Bljjkbaar heeft men met de gevreesde kratok-boonen te doen, die ook in ons land slachtoffers hebben ge< maakt. Een dure biljartstoot. In een herberg te Gehrden in Hannover had een biljartenden boer een dokter die aan een tafeltje zat, met een keu bjj on geluk een opstopper tegen het oor gegevent waardoor het gehoor van den dokter aan dien kant erg heeft geleden. Vier deskun digen maakten nit dat hnn collega ten ge volge van dien stoot 30 percent van zjjne beroepsgeschiktheid had verloren. De zaak leidde tot een gerechteljjken eisch om schade vergoeding en in hoogsten aanleg is na de boer, die er goed voor is, veroordeeld om aan zjjn slachtoffer levenslang een jaar- ljjksche nitkeericg van 1660 mk. te be talen. De boer wil het afmaken, door den dokter ineens een som van 13,000 mk te betalen en het schjjnt dat de dokter daar mee genoegen zal nemen. Een vondst. Een merkwaardige vondst is Maandag te Parjjs gedaan boven op een omnibus. De condacteur zag eeu rol papier liggeu en bemerkte, toen hg die openmaakte, dat er een pak effecten was geborgen. Hg bracht de stokken naar het hoofdkantoor daar bevond men, dat de effecten aan toonder luidden en een waarde van 183,000 frans vertegenwoordigden. De directie liet de stukken naar het hoofdbureau van politie brengen en men wacht nu of de recht hebbende zal opdagen, die zoo verstrooid is geweest zulk een schat aohter te laten. Bekentenis van een moordenaar. De drukker Aarnold Sippel uit Linz, die op vermoeden van moord in hechtenis zat te Feldkirsch Vorarlberg, heeft Zater dag bekend, dat hg op 30 Juli j.1. op het midden van den dag heeft vermoord den toerist Thomas Reid uit Glasgow door met een revolver in den rug te schieten op den weg tusschen Zolstock Heiligenberg. Hg had het lgk toen van alle waarden en kleeren beroofd en het in het kreupelhout onder bladeren en tak ken begraven. Naar aanleiding van Sippel's mededeeling is onderzoek ingesteld en is inderdaad ter aangegeven plaatse het lgk gevonden. Sippel's minnares, een zekere 'Jenzi Micka, is gevangen genomen op een aanklacht van heling. Aan den moord zelf heeft zjj geen deel gehad. Een drijvende mijn. Nog steeds maakt de Rossisch-JapaDsche oorlog slachtoffers in zjjne middeljjke gevolgen. Het Duitsche stoomschip >Servia< is bjj den haveningang van Wladiwostock op een drjjveude mjjn gestooten en dientengevolge onmiddellijk gezonken, met 100 man die zich aan boord bevonden. En nit Tokio wordt bericht, dat ook het Japansche stoomschip »Koube«, met 21 personen aan boord, gezonken is, eveneens door stooten op een drjjvende mjjn. Officieel wordt bericht, dat de hon gersnood in de noord-oosteljjke provinciën van Japan van ernstiger aard ie dan eerst werd gedacht. De ellende onder de bevol king is buit* gewoon groot. De regeering is voornemers op groote schaal werk te verschaffen aan de noodlijdenden. Duizenden gezinnen zjjn den hongersnood nabjj. Een gedeelte van het Itahaansche dorp Tavernola, in de provincie Brescia, is verdwenen in de golven van het Iseo-meer, zooals reeds door ons is medegedeeld. Een ramp, waarbjj helaas meer menschen den dood vonden, werd veroorzaakt door het ineenstorten vau de zwavelmijn Quattro Finate, bjj de Siciliaannche stad Girgente. Toen een 600 man in de mjjn waren afgedaald, klonk plotseling een ontzettend geluid. Een flinke storm zette op, die de fakkels doofde. Alle mijnwerkers, op een tachtigtal na, konden de mjjn nog verlaten. Dezen tachtig werd de uitgang versperd. Zjj hielden zich echter kalm. en wachtten met geduld hun bevrjjding af. Nadat een kwartier van buiten af gegraven was, werd vastgesteld dat zes arbeiders nog ontbraken. Alle pogingen om deze te vinden hadden geen succes. Tijdstippen van verzanding der Brievenmalen. Naar Oost-Indie. Vanandiigiweg. Datun der Ur puit-besorg. TjjJst. dsr luute baal. a/h.Poatk. t via Amiterdam. 9 ca 98 Mrt. 7.— Var. p. iHp-iit ria Rottardaaa .18 «n 80 7.'a ar. p. Ho'i. mail ria Genua 90 7.—ar. - mail ria M.rMÜl.ll an 97 8.80nam. i mail ria Mareille 16 en 80 7.'a ar. mail ria Napela*)'l8 en 97 19.—'amor. Alleen naar A(j«b, Somatra'a Ooatknit, Palemban», Bioew. Banka, Billileo en l -W. AH. raa Horaeo. Het erarige gedeelte ra* Ned. OoaHodie woidt alleen op terlangen der afrenden ria Napela ranonden. Naar PaUmbamyRiouu>, BanJca, BiUiton en Z. W. van Bornto p. Xngelaeke mail ria Brindlaij 9 ea 98 Mrt. .8.80 'amor. p. Holl. mail ria Genua 10 7.ar. Naar Atjeh en de Oostkust van Sumatra twtrtrtsn re\- Naar Guyana (Siarwuwut) p. feepoet ria Aauterdaa .1 90 Mrt. I 7.— 'a ar. p. mail orer Engeland .16 ea 99 Mrt. I 7.—'a ar. P. mail ria St. Naaaire. 7 Apr. 7.— ar. Naar Curafao. Bonaire en Aruba: p. aeepoat ria Amit) p. maÜ ria Sontkam p. mail ria Haabar) (allee, op reriaag iftiadri). Naar SL Martin. St. Eustatius en Saba 90 Mrt. n Dinadeg en Vrijde*. 18 ea 30 Mrt. aeeooat mail ore m .1 90 .|15 ea 99 Mrt. Mrt. Naar KaaplandNatal, Oranje-Rivier kolonie en Transvaal eiken Vrjjd*g, 8.80 nam. Marine en Leger. &n indrukwekkende plechtigheid bad Dins dagmorgen plaats op de paradeplaats te Hellovoetsluis. Daar werd, in tegenwoordig heid van een onafzienbare monschonmassa, door den schout bjj nacht W. Romer het ridderkruis 4 klasse der M. W. O. uitge- goreikt aan den luitenant ter aee 2de klasse A. F. Folkersma. Onder bevel van den kapitein-laitenant ter zee A. Geldermam stonden pl. m. 600 man aangetreden, die allereerst goinapeoteerd wer den door den schout bjj nacht, gevolgd door eon groot aantal officieren van alle rangen van zee- en landmacht. De schout-bjj-nacht hield daarna een rede, waarin hjj de verdiensten van luitenant Fol kersma schetste. Hjj herinnerde er aan, hoe deze zich schit terend kweet van de hem in 1904 opgedragen taak om met den hokwielstoomer »Otto» in samenwerking met het Indische leger de oevers van don Boven Barito op Borneo van vjjanden te zuiveren, en zoo spoedig mogelijk daar een geregclden toestand in hot Teven oopen. Hjj vermeldde het feit, dat de .Otto", die aan den grond was geraakt bjj Poeloe Dja-an, gedurende vjjt etmalen hevig blootgesteld was aan het vjjandeljjke vnur, en hoe kranig luitenant Folkersma zich daar- bjj had godragon on dat deze zich ook on derscheiden had hjj het overbrengen van de colonne Van Daalen, die den pretendent- sultan Goesti Mohamat Seman in December 1904 vervolgde. Zoo ook bjj don schjjnaanval 1905, die ten gevolge had, dat luitenant Christoflol den pretendent-sultan kon gevan gen nemen. En eveneens bjj de overrompe- ing van de schuilplaats van Temenggoong Dja-nam, waarbjj deze sneuvelde. Roemende de voortrcffeljjke wjj ze, waarop luitenant Folkerama zich van zjjn tnoeieljjke FEUILLETON. Vjjf minuten later stond Valentjjn voor den oberkellner. .Waar is hjj dan »Mjjnbeer komt dadeljjk. Ik zal u wat te eten brengen, dan verveelt go u niet.* En de kellner snelde hoen. «Verduiveld 1 Dau had hjj me wel daar ginder kunnen laten bljjvon. Zoo'n onbe schaamde kerel 1 Hjj laat me hier komen, en nu ik hier ben, is hjj weg." Kjjk eens hier, een lekker stuk kalfs- vleeach en een versch broodje is toch ook kwaad,» zei de kellner, toon hjj terug- Valentjjn, die heen en weer had gestapt, vergastte zich aan den heerljjkea geur vac het gebraden vleesch en bleet aarzelend bjj do tafel staan. Heerljjk vleeschZoo krjjg ik het niet in .De Zwaan;* daar krjjgt men hoogstens pekel vleesch,» zeide bjj, voortdurend den geor van het vleesch opsnuivende. Ziezoo, hier is het bierEet nu maar smakeljjk.» •Ik weet niet mjjn meesteres betaalt dat toch niet?' vroeg Valentjjn aarzelend. Dat geloof ik niet: maar mjjnheer De knecht wierp het hoofd in den nek en •Mjjnheer? Mjjnheer?" sprak hjj op spottendeD toon. «Weet ge, wie hjj is? Een knecht, evenals ikhjj wordt meesterknecht genoemd, dat is allesMjjn meesteres heeft altjjd zelf de zaak gedreven, maar om nu, ik wil niet te veel zeggen maar die kerel, zoo opgepronkt met manchetten on dikken horlogeketting Ik wil er niets van zoggen, maar geheel in het reine is de zaak niet.« Terwjjl hjj zoo sprak, was Valentjjn gaan zitten en had zich van do spjjzen bediend. Alsof bjj het voorafgaande gesprek geheel vergeten had, stak hjj het eene hapje na het andere in den mond. Ten toeken, dat het hem goed smaakte, smakte hjj mot do tong en spoelde toen vergenoegd alles met het bier naar beneden. •Zoo Maar hy is daar zeker nog niet lang, want ik heb hem te voren nog nooit gezien Dat geloof ik gaarne», zei Valentjjn lachend. »Hjj is gisteren pas bjj ons komen aanwaaien. Met den hoed in deu nek kwam hjj te voet aan den molen, onder het zingen van een deuntje. En onze meesteres wat zette die groote oogen, hahaZoo'n jonge knappe man, geloof ik, past haar beter Hjj koek op en bemerkte, hoe nieuwsgierig do oberkellner het oog op hem gericht hield. .Kjjk me maar niet zoo aan nu zeg ik het juist niet,* zei hjj tameljjk barscb. Dat is niet noodig; ik weet er misschien veel meer van dan gjj,» sprak de andor met trotscho houding, en daarmede overblufte hjj den knecht zoodanig, dat deze geen woord meer sprak, totdat Ernst Alahler met haastigen tred de kamer binnenstapte. Aan zjjn gelaat was wel te zien, dat do niet zoo geschikt waren, als hjj ge hoopt had. Hjj 1 !jj had de hoeren van het proviandmaga- zjj op hun kantoor getroflon, maar zjj waren niet genegen geweest den termjjn van leve ring te verlengen. De tjjd was reeds zoo lang mogelijk gesteld, en wanneer de eige nares van den Enz-molon niet binnen den bepaalden termjjn kon leveren, had zjj de loverancie niet op zich moeten nemen. Zjj zouden dan noodzakeljjk van elders moeten laten aanvaren, cn daardoor zonden de vracht kosten zoo aanmerkeljjk stjjgen, dat zjj van hooger hand daarover verwijten zouden moeten hooren als het daarbjj nog maar bleef. fWel, hoeren, juist omdat ge dit voorziet, zou het zoo erg niet zjjn, als go slechts vier weken uitstel wildot geven. Dat zou vol doende zjjn.» Doch de heeron haalden de schouders op on zeiden, dat zjj eerst daartoe vergunning zouden moeten vragen en niet op eigen ge zag mochten beslissen. Zoo werd hec gesprek gerekt, totdat Ernst Mahler zjjn hood groep on in woede, wegstormde. Er moest een middel gevonden worden, om haar te helpen den molen to redden, want de boete bjj niet tjjdige levering was zoo boog, dat bjj toepassing daarvan, do ver koop van den molen onvurmjjdeljjk scheen. Hot zou voor hem een kleinigheid geweest zjjn haar het geld voor de boete te geven, zou hjj als ondergeechikte haar zoo ver- En zou zjj zich dan niet enkel nit dankbaarheid aan hem overgeven Zou zjj 'dan niet denken, dat hjj haar alleen ver langde als loon voor zjjn hulp •Neen, neen, dat kon in geen gevalhjj moest raad schaffen, een ander middel vinden als het niet anders kon haar een beetje misleiden om haar te helpenmaar bjj moest zorgen te verhinderen, dat zjj bukt ging, en baar mooie oogen rood w« Bjj voorbaat verhougdo hy zich reeds over het wodorzien, over haar welkomstgroet met woord en blik. Het word hem warm om hot hart, en liefst zou hij dadeljjk in vollen draf naar huis geredon zjjn. Doch zjjn kalm overleg hield hom daarvan terug. Eerst moest hjj zjjn plicht ton einde toe vervullen, en dan liefde, geluk on vreugde Het moest ditmaal een Kerstfeest worden zooals zjj nog nooit beleefd hadHjj zag in zjjn verbeelding baar reeds mot verheugd gelaat oader den Kerstboom staan Daar kwam een ruiter in flmken draf de straat in. Ernst word opeens uit zjjn droomon op geschrikt. Die ruiter was Knoopmet een duivel- achtigen grijnslach en hoonende beleefdheid nam hjj den hoed diep af voor Ernst, die langzaam voortliep. Mahler verwaardigde den schandeijjken lasteraar met geen blikmaar het zien van dien man bedierf toch «jjn goede luim. Voortdurend peinzende, hoe hjj de boosaardige praatjes van Knoop onsohade- ljjk kon maken, trad bjj de gelagkamer van «De Kroonprins» binnen, en ging vandaar in de aangrenzende kamer, waar Valentjjn een sigaar aanstak. .Eindeljjk!' bromde de knechtdo-h Ernst schoen dit niet te hooren. Terwjjl hjj zjjn mantel aan den voljjverigen ober-kellner in handen gaf, zeide hjj Breng mjj postpapier, enveloppen en schrjjfgereodschap' Ja wel, mjjnheer.* De reeds ontvangen fooi en het uitzicht op nog zulk een meevallertje deden den ober-kellner buigen als een knipmes. Valentjjn zat er vol verbazing met groote oogen en den mond vrjjd open naar te kjjken. Verduiveld 1* mompeldo hjj. «Dat moot ik eens naderbjj zien.» Hjj stond op, stak de handen in de broek zakken, schoof de sigaar met de tong naar links en kwam langzauim nader- Hjj bleef staan voor do tafel, waaraan Ernst zat on waarop de oberkellner bot verlangde juist bad geplaatst. Verlang je iets?' vroeg Ernst. Neen." Bljjf dan op je plaats, en hinder mjj niet", gebood hjj v$p barschen toon. Hjj ergerde sich over den zonderlingen glimlach, waar mede Valentjjn hem aankeek. •Ja, ja, ik wou Hjj bleef steken en trad terug toon Ernst plotseling opstond om eenige papieren nit zjjn mantel to halen. Wanneer rjjden wjj naar huis?» •Dat zal je vroeg genoeg gezegd worden. Je kont wel naar de paarden terugkeeren.» «Vervloekt, waarom heb je mjj dan hier laten komen?» viel Valanljjn ruw uit. Dat is mjjn zaak. Ga heen Valentjjn keek hem met grooto oogen aan. Alle uitdrukking van list en geslepenheid was uit zjjne blikken verdwenende ver wondering, die er nu uit sprak, grensde aan ons tellen ix. Ben jij gek of ik?» vroeg hjj langzaam. Ernst Mahler lachte op die vraag. «Wees maar gerust,' antwoordde hjj. .Jjj bent niet gek, en ik evenmin maak je niot bezorgd om niemendal. Ik had er mjjn redonen voor, waarom je hier moeet eten on niot ginder daarmee is het uit. Ga nu heenik heb nog gewichtige zaken af te doen. Houd je gereed om elk oogenblik met don wagen hier voor te komenik zal je wel een bood schap zenden." De knecht mompelde iets en schudde het hoofdmaar toch ging hjj zonder tegen spreken heen. Ernst achreof jjverig en zette in groote trekken zjju handteekening onder don brief vervolgens schroef bjj vlug nog eenige woor den op een ander papier en schelde toen den oberkellner. Och, laat dit telegram en dozen brief op staanden voet naar lu>t post en telegraaf kantoor brengen,' zei hjj. .Hier is het geld om de kosten te voldoen. Zoodra er ant woord komt, moet ik gewaarschuwd worden.» Zeer goed,» antwoordde de bediende, en onderwjjl las hjj vlug hel telegram: «Zeqd onmiddelljjk per telegraaf tweeduizend mark, posto-rostanto. Ernst.» Het was gericht aan eon bekend bankier to Berljjn. Die laatste omstandigheid en do hooge som boezemden den ober-kellner zooveel eerbied in, dat hjj zjjn plicht vergat en den gast een oogenblik aanstaarde, totdat deze hem nogmaals het geld aanbood en zeide: Breng me nog een kop koffiio en eenige nieuwsbladen'. Met den grootsten jjver vervuld, Hop de man heen, g*t den kruier van hot hotel het telegram en den brief ter bezorging, bestelde de koffio en fluisterde zoo spoedig mogeljjk den kastelein in hot oor, welk een rjjkegast hjj onder zjjn dak had. Ware de vreemde niet op den Enz-molen werkzaam geweest on met het rjjtuig daarvan hier gekomen, dan had de ober-kellner stellig gelooid, dat een vorkleedo prins hier zjjn introk had go- nomen. Hjj^ was ook zoo voornaam on daarbjj toch zoo minzaam. De verbeeldingskracht van den bediende sleepte hem geheel mee of was hem de fooi van 10 mark in het hoofd geslagen? (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1906 | | pagina 1