KLEINE COURANT Bouwmaterialen. 't Vliegend Blaadje voor Helder, Texel, Wlerlngen en Anne Paulowna HftN DE KORENBEURS. Huismoeders! Attentie Huizen en Bouwterrein Prima prima Zoutevisch. Urbanus Pillen De Landbouwkalk W. JAGER GERLINGS. Firma J. H. ENSCHEDE, No. 3480. Zaterdag 10 Haart 1906. S4ite Jaargang. Bureau: Speoretraat Telef. 59. Bureau: Kuuiugetr. 29. Irturt.-Telef. 50. TWEEDE BLAD Iuuezonden Helder, 4 Maart 1906. Mijnheer de Redacteur In uw Nr. van Vrijdag j.1. komt vooreen kort verslag van de zitting der Rechtbank te Alkmaar, waarin werd behandeld de zaak van de weduwe Visser, die terecht stond wegens beleediging van den Secretaris der Heldereche Visschers-Vereeniging P. de Jong. Bij die gelegenheid Bchjjnt de Officier van Justitie nogal een en ander te hebben gezegd van Statuten en Reglement der Held. Vissch. Vereeniging, die zjjns inziens dringend her ziening behoeven. Ten einde misverstand te voorkomen mag ik U wel beleefd doen opmerken, dat deze Statuten en Reglement nie' zijn saam gesteld door mij of iemand der thans fungeerendr bestuursleden. Zij zijn opgemaakt in de Vergadering van 22 Mei 1895 ivan een 17-jarig lidmaatschap kan dus geen sprake zijnen onderteekend door C. S. de Wit Voorzitter Rij ks-T elegrafi s t. J. Bakker Jr. Visscherman P. Kramer idem C. van der Leek idem F. P. Schilling Wijnhandelaar S. W. Ktooker Koopman W. J. C. Ten Harmsen Reeder Koopman O. Wakker Visscherman H. de Graaf idem Secretarie. De Secretaris werd later vervangen door Fred. van Twisk. U ziet dus, geen der tegenwoordige Be stuursleden is voor deze zoo door den Officier gecritiseerdc Statuten en Reglement aan sprakelijk bovengenoemde heeren hebben ze voor hun rekening. Nu moeten, ook naar mijne overtuiging, eenige onderdeelen worden herzien, en reeds zou de Vereeniging op mijn voorstel, daartoe zijn overgegaan, ware het niet dat de toen malige Voorzitter, C. S. de Wit, door zijn weigering de onder hem berustende gelden en bescheiden, toebehoorende aan de Held. Vissch. Ver., aan het Bestuur af te dragen, ons in een proces wikkelde, dat intusschen voor eenige weken door de Vereeniging werd gewonnen. De Officier van Justitie schijnt ook te hebben gesproken van een recht van de weduwe Visser op uitkeering of ondersteuning. Van eenig recht is hier zelf geen sprake. Recht hebben de leden op uitkeering van Ziekengeld tot hoogstens f 6 per week. Zij betalen 10 cents per week contributie, mo por jaar wordt mèèr aan tiekengeld uitge keerd dan alle leden sa&m contribueeren. Art. 5 van het Algem. Reglement zegt By Overlijden. By overlijden van een gewoon of buiten gewoon lid zal wanneer het fonds het toelaat, het Bestuur, wanneer dit het noodig oordeelt, trachten de weduwe zoo veel mogelijk voort te helpen, hetzij door een gift ineens, hetzij door een wekelijksche tegemoetkoming. Wanneer de weduwe hertrouwt, houdt de ondersteuning opalsook wanneer het gedrag der Weduwe daartoe aanleiding geeft. Van cenig recht is dus absoluut geen sprake. Ik stem toe, dit artikel vóöral moet nood zakelijk nog aangevuld en bij de eerstvol gende gelegenheid zal mijn voorstel strekken daaraan toe te voegen, dat nooit ondersteuning tal worden verleend m geval van ouderdom of overlijden aan leden of hunne weduwendie een •kroeg* of «vergunning" houden. Toen een verzoek om steun van de weduwe Visser, schriftelijk bij het Bestuur inkwam (de aeteekende brief in dato 20 Aug. 1904, is in mijn berilis aanstonds een ernstig onder zoek ingesteld naar hare omstandigheden. Alstoen is aan het Bestuur gebleken dat deze vrouw, reeds tijdens het leven van haar man, een u Vergunning' hield, van zóódanigen aard, dat het Bestuur eenparig weigerde ten bate van haar een beroep te doen op de openbare liefdadigheid. Ook nü nog heeft zij deze .Vergunning." Haar is schriftelijk te kennen gegeven dat het Bestuur onder deze omstandigheden geen onder8tenning verleende. Intusschen verklaar ik het een pertinente onwaarheid, dat deze vrouw Visser mij meermalen zou hebben bezocht. Slechts éénmaal, nu ongeveer vóór 3 weken, heeft zjj getracht mjj te spreken. Natuurlijk is dit alle den heer Officier van Justitie onbekend geweest, en dat is zeer jammer, anders zou hij met grooten lof hebben gewaagd van een Bestuur, dat trots verdachtmaking, beleediging en la.-ter, zoo- als thans onzen Secretaris op schandelijke wijze ten deel valt, weigert de liefdadigheid der landgenooten in te roepen voor eene vrouw die zulk een .Vergunning* houdt. «Er gaan meer praatjes van dat Bestuur*, zoo heeft volgens hel verslug, de Officier van Justitie gezegd. Welnu, er zullen nog wel meer praatjes komen. Ik twijfel daaraan geen oogenblik. Voor eenige weken kwam o. a. bjj het Bestuur in, een brief van een lid, dat getroffen was bjj de Granaten-ontploffing, sedert het beroep run .Vergunninghouder, is gaan uitoefenen. Deze man vraagt een som gclds omdat hij bij een sljjter in deze gemeente f 850 schuld heeft en deze het hem zoo lastig maakt. Natuurlyk zul het Bestuur ook ditn wei geren het verzoek van dezen •behoeftigen' man intewilligen, al zullen die praatjes zich dan ook wellicht verhonderdvoudigen. De gelden der Visschersvereeniging te zamen gebracht door medelijdende landge nooten zullen nooit op deze roekeloozc wijze worden uitgekeerd en weggeworpen. Overigens, ze zjjn belegd in prima fondsen, en kunnen, dit geschiedde op mijn verlangen, niet worden opgevraagd dan met schriftelijke toestemming van commissarissen, door de Vereeniging zelve gekozen. Van dit een en ander heeft zich de Officier van Justitie overtuigd. Ik vertrouw, nu by vonnis van de Dordtsche Rechtbank, do heer de IFÏt is veroordeeld tot overgave van de gelden, boeken en be scheiden, het Bestuur zal overgaan tot pu- blicatiën, die voldoende zullen zyn om eer volledig overzicht te geven van zijn werk kring en beheer. Dan zal blyken hoe moeilyk de taak is van dat Bestuur, maar ook hoe diep schan delijk en laag het was den yverigen Secre taris der Vereeniging, P. de Jong, een man wiens naam zoo binnen als buiten deze ge meente met eere genoemd wordt, te schel den en te beleed igen, te lasteren en te smaden. Ik meende M. de R. U voor een en ander een plaats te mogen vragen, in het belang van waarlijk hulpbehoevende Weduwen en Weezen onzer Visschers. Hoogachtend Uw dw. STAALMAN, V oorzitter-Penningmeester Held. Vissch. Vereeniging. Gemeenteraad van Anna Paulowna, op Dinsdag 6 Mrt„ dos voormiddags te 10 ure. Afwezig wegens ongesteldheid de heer van Mullem. Voorzitter de Burgemeester, de heer J. Jelles. Na opening der vergadering lezing en goedkeuring der notulen is aan de orde: Benoeming van een onderwijzer aan school No. 1. De voordracht luidt: 1. De heer H. Wygman te Zevenhuizen, 2. M. v. d. Wal te Adds Paulowna, 8. n A. Gymink te Tubbergen. Met algemeene stemmen wordt No. 1 be noemd, in dienst te treden 1 April a.8. De jaarverslagen van de commissie tot we ring van schoolverzuim en van de plaatselyke schoolcommissie worden gelezen en voor ken nisgeving aangenomen. Aan de orde komt het voorstel van den heer Bakker, om aan school 1 de 5e en 6e klasse aan den heer van Gorkom op te dra gen en deze daarvoor oen salarisverhooging van f 100 toe te kennen. De heer Stammes acht het beter om als proef voor dón jaar f 100 gratificatie toe te kennen, waarmede de heer Bakker zich ver- eenigt. De heer de Graaf vraagt of de heer van Gorkom zich met deze regeling kan ver eenigen. Zal hij het nu niet te volhandig krygen En zullen de 2 andere hoofden van scholen niet ontevreden worden De hoer Bakker zou het bybouwen van een locaal en het aanstellen van nog een onder wijzer meer afdoend vinden, maar dat kost veel geld. Wordt zyn voorstel verwezenlijkt, dan zou dat eene verbetering zyn. De heer de Mazure verklaart zich tegen het voorstel- Bakkor, ook als dit gewyzigd wordt en ver dedigt het bybouwen van een locaal. Wordt het voorstel aangenomen, dan wordt den eenen onderwijzer bevoordeeld boven den ander. De heer Rezelman zegtde heer van Gorkom had uit zichzelf deze maatregel moe ten nemen, doch wjj mogen dezen toestand niet zoo laten. Na nog eenige discussie wordt het gewijzigde voorstel-Bakker aangenomen. Tegen verklaarde zich de heer de Mazure. Een concept reglement op de publieke vermakelijk heden wordt besproken en zal nog worden uitgebreid. Voorzitter deelt mede, dat Ged. St. de begrooting hebben goedgekeurd. Een adres, in zake de telefoon is aan den Minister op gezonden. De opzichter zal een bestek maken voor de regenbak te Breezand. Met het in orde brengen van de begraafplaats is be gonnen. De heer Georligs dringt or op aan, dat alles goed verbeterd zal worden. De heer de Mazure vraagt tegen 1 Mei ontslag als lid van 't Armbestuur, omdat hij gaat ver huizen. Eene reclame hoofd, omslag zal in comité worden behandeld. Hierna wordt de verga dering onder dankbetuiging gesloten. Nieuwstijdingen. Over de arrestatie van Frans Rosier deelt het «U. D." o.m. nog mede Do verpleger uit het gesticht te Medem- blik, wiens komst telegrafisch verzocht was, werd Woensdagavond te olf uur in het Huis van bewaring aan het einde van de Gans straat te Utrecht, waarheen de arrestant in middels per dievenwagen was overgebracht, met hem geconfronteerd en heeft hem zonder moeite herkend. Do confrontatie duurde niet lang en Frans heeft geen woord willen spre ken. Ook ontkende hjj niet de gezochte te z\jn, zooals hy aanvankelijk op het hoofd bureau van politie gedaan heeft. Hy be waarde een hardnekkig stilzwygen zonder een boe of ba te beweren. Toen hy in het huis van bewaring aan kwam, speelde hij eveneens de stomme. De directeur stelde hem vruchteloos eenige vra gen. Hy nam nergens notitie van en staarde met koele en starre blikken in het rond. Om 7 uur is Frans Woensdagavond naar het huis van bewaring getransporteerd. Hy liet zich zonder eenig trouwens volkomen nuitoloos vorzet uit de wacht naar de op het binnenplein van hot hoofdbur»au gereed staande vigilante" overbrengen. Kalm stapte hy naar binoen en nam in een der hokjes plaats. Vervolgens werden de deuren goed verzegeld, nam een politieagent op den bok naast den koetsier plaats en een rijksveld wachter achter op de treeplank. Daarmede was do voorstelling afgeloopen en werd de zweep over de paardon gelegd. Inmiddels had zich op het Oudkerkhof een groote menigte nieuwsgierigen verzameld om den wagen te zien uitrijden. Terwyl hy, na zyne arrestatie, in de politie wacht op een bank gezeten was, beantwoordde by zoo nu on dan de door de agenten tot hem gerichte vragen. Hy wilde echter vol- Btrekt niet met Frans aangesproken worden en dreigde zjjn bewakers iu den buik te zul len trappen, indien hy niet go«d behandeld werd. Op een gegeven oogenblik moet hjj zelfs een hunner op hoogst onparlementaire wy'ze abarst maar" toegevoegd hebben. Gedurende zyn verblyf aan het hoofdbureau heeft hjj alle voedsel geweigerd. Hjj wilde niets gebruiken. Zelfs oen kop koffie werd van do hand geslagen. Dat Frans de te Gouda gepleegde misdaad tevens op zyn geweten heeft, begint meer en meer aannemelijk te worden. Het slachtoffer van de nachtelijke overvalling, de weduwe X., heeft verklaard in Frans Rosier volgens portret haar nachteljjken bezoeker te her- Bovendien komt het bedrag aan geld, dat in zijn bezit was en dat in ieder geval van een misdaad afkomstig moet zjjn, vrjjwel overeen met het te Gouda ontvreemde. Het bedrag is iets geringer, doch het mag toch wel toevallig heeten, dat 1 biljet van f100, 2 van f40, 8 van f25, 1 gouden tientje, benevens eenig zilvergeld, vermist worden en de aangehoudene al dit geld in dezelfde waarden uitgedrukt in zyn bezit had. Een biljet van f 40 ontbrak slechts en is waar- achjjnlyk voor een nieuwe uitrusting en de noodige equipementstukken aangesproken. Feiteljjk is door deze omstandigheid het verband glashelder aangetoond. Misschien iB Frans Rosier met dit geld over de grenzen willen vluchten en is dit plan nog juist intjjds verjjdeld. Omtrent de ontdekking zelve schrjjft men nog uit Utrecht aan >De(n) Nederlander": De zucht van Frans Rosier om een glad geschoren gezicht te hebben en de vermoede lijke onbekendheid met het edele scheervak zjjn zeer waarschjjnljjk oorzaak geweest, dat de beruchte inbreker zjjn vrijheid wel voor altjjd kwjjt zal zjjn. De barbier, wiens win kel hjj is binnengetreden, herkende den man ook onmiddellijk, zooals hjj ons vertelde, vooral toen hjj het moedervlekje ontdekte en het geverfde haar zag. De man had al direct de aandacht getrokken van den kapper, om dat menschen van zyn genre nimmer in de zaak plachten te komen. Om die reden nam hjj hem dubbel goed op. De kapper heeft den baard van Frans naar schatting 14 dagen oud met het bewuste zeepsop be waard, ten einde te kunnen laten zien aan de justitie, hoeveel schmink de misdadiger op zjjn gezicht had om te voorkomen, dat men hem aan zjjn bleeke gezicht zou herkennen. Toen de kapper in het eerste oogenblik Frans de opmerking maakte, dat hjj op zoo'n jeugdigen leeftijd zich reeds bedionde van haarverf, zag men zjjn gezicht verkleuren, doch hjj zeide niets. We vinden verder nog vermeld, dat Rosier te Utrecht is geboren, Zjjn vader was daar brugwachter. De ,Utr. Ct." meldt verder, dat de winke lier, die by wjjse van reclame aan dengeen, die Frans Rosier levend te pakken kreeg, dekens, karpetten en gordijnen had uitgeloofd, beslist heeft, dat deze goederen zjjn ten deel gevallen aan de agenten Reitsma en Fonteyn. Ze zouden gisteravond worden afgeleverd. Rosier is gisteren naar Gouda gebracht en met de weduwe Overgaauw geconfronteerd, die hem dadeljjk herkende als de man die haar wilde vermoorden. Brand te Maastricht. Dinsdagnacht te ongeveer 2 aar brak ia de koffiebranderij van de firma Edmond Startz Zoon, Boschstraat alhier, zulk een hevige brand nit, dat de geheele branderij ia een aar tjjds totaal was uitgebrand. De plaats waar de brand gewoed heeft, een waar tooneel der verwoesting ge worden. N iets is gespaard gebleven, massa's rawe koffie zyn door den brand verloren gegaan. De koetbare machines zyn groo- tendeels onbruikbaar geworden. Met welke hevigheid de brand gewoed heeft, kan men opmaken uit 't feit, dat dikke ijzeren assen totaal verbogen zyn. Een zeer tragische geschiedenis is aan dezen brand verbonden. De koffiebranderij komt in de Batterjj straat uit. De familie Huysken, welke op den hoek dier straat en de Catharinastraat woont, en welker slaapkamer aan de meergemelde koffiebran derij grenst, werd door hulp- en brandge- schreeuw te 2 nar ait haren Blaap gewekt. Een vuurzee streek toen over het door Huysken bewoonde pand. De bewoners waren als 't ware verlamd van den schrik. Buiten riep men: Gooi de kinderen uit het raam, waarop 't 13-jarig dochtertje Catharina haar jongste broertje van on geveer 2 jaar ond uit 't plus minus 7 meter hooge raam wierp. De op straat s taanden vingen het kind echter niet op. zoodat het op de straatkeien terecht kwam met een doffen slag. Daarna sprong Catharina zelf uit 't raam, en werd door een der toeschouwers opgevangen, ten minste haar val werd ge broken Inmiddels was de brandweer gearriveerd. Toen waren nog boven: de ouders Huys ken en 3 kinderen. En ook zjj zouden stellig uit 't raam zyn gesprongen (ien huissleutel konden zjj niet vinden) indien men niet van buiten had geroep ?n >niet springen". De brandweer zette de brandladders tegen het huis, en redde alzoo nog den man, de vrouw en de 3 kinderen. Door de goede zorgen van den heer Kemmerling word onmiddellijk dr. Inde mans gewaarschuwd, die de beide kinderen onderzocht en de eerste geneeskundige hulp verleende. De toestand van bet meisje is vrjj wel; zjj klaagt echter nog al over pjjnen in den rug. in 't hoofd en in de zjjde. De toestand van het kleine jongentje evenwel is zorgwekkend. Op 't oogenblik dat wy dit schrjjven is bet 2-jarig knaapje geheel buiten kennis, het is lyiende aan eene hersenschudding. Als een voorbeeld op welk een sluwe wjjze aannemers van straatwerken, bouw werken en dergeljjke, somstyds worden bestolen en opgelicht, wordt het volgende gemeld. De aannemer van den straatweg door Njjeveeensche en Eolderveenschen Bovenboer, laat zyn steenen per scheeps gelegenheid brengen tot daar waar de ryksweg Steenwjjk—Meppsl den weg Mep- pel - Havelte snydt; daar worden ze op getast en op den berm gezet, van welke plaats ze later per as naar Njjeveen worden vervoerd. Na kwamen dezer dageo een paar man nen bjj den aannemer, met het beleefde verzoek de „paar" Bteenen te mogen op- risschen en behouden, die bjj het uitladen in het water waren gevallen. De aannemer scheen de zaak niet te vertrouwen en weigerde, antwoordende, dat hy zelf die steenen wel uit de Smilder vaart zou laten opvisschen. Dit is de vorige week gebeurd, en wat denkt men hoeveel prachtige, gave klinkers weer op het droge werden gebracht Maar even vier duizend 1 Een schip gezonken. Na het verlaten van de Leuvenhaven, Woensdagavond omstreeks half acht, is het kraakschip „Cornelia", schipper Buis, bjj het oversteken der rivier, ter hoogte van het Maas^tation te Botterdam, aange varen door de Rynstoomboot „Ruhrort*" De aanvaring was van dien aard, dat het kraakschip „Cornelia" onmiddellijk naar de Oude Plantage is gesleept, waar het zonk, nadat het dek was stukgeslagen. Een gTOot deel van de stukgoederen, door tusschenkomst van de firma Kuiper, van Dam Smeer alhier van het vaartuig geladen en bestemd om door bemiddeling van de stoomvaartmaatschappij Nederland te Amsterdam naar Indië te worden ge transporteerd, heeft zich uit de „Cornelia" losgewerkt en drjjft in de rivier. Aan de politieposten langs de rivier is hiervan be richt gegeven, terwyl de stoomboot Haven dienst III met een politieagent van den rivierdienst aan boord, op het water toe zicht houdt, ter voorkoming, dat de drjj- vende goederen worden gestolen. Hier en daar zjjn reeds eeuige stukgoederen op gepikt en onder politietoezicht gesteld. De opvarenden van het gezonken kraak schip hebben zich kunnen redden. De Graafoohe Ct. schrjjft Voor de tweede mul binnen zeer korten tjjd is Grave geheel afgesloten van de buiten wereld. De Maas bleef tot Zondag wassen, en de Beersche stond weldra voor de stad op den Elfweg, soodat de dienst vu het Ham- veer weer ingesteld werd. Wy ritten op een eiland, dat slechts met moeite bereikt of verlaten kan worden. Zaterdagmorgen kwart vóór 5 are overstroomde de Elfweg, die op 8.50. M. -f- A.P. ligt, en heden. Dinsdag, staat de Beersche Maas er 84 o.M. op, eene hoogte, die sinds den grooten watersnood van 18791880, niet werd bereikt. De beneden- mond der Beersche Maat werkt over de geheele lengte van plm. 1325 M. met oen diepte van 29 c.Bi. Zoo bleef tot Zondag de ongunstige toestand, toen we bljjder tydingen ontvingon en te Maastricht en te Venlo werd val ge constateerd, terwjjl ook alhier de rivier heden 4 cM. viel. Dinsdag viel te Maastricht de Blaas 26 c.M. en te Venlo 59 c.M. Maar de Beersche Mui blyfl stjjren, soodat de toestand in de traverse ernstiger is geworden. Mocht echter de val in de Maas unhouden, dan sal ook de Beersche weldra terugvallen. Als men zoo eens rondwandelt langs de zoomen van hot Graafscho oiland wordt men droevig gestemd bjj de gedachte, niet alleen dat wjj afgesloten liggen van de buitenwereld, maar ook, dat nu de landerjjen zoo doorweekt worden van het overstroomende water, dat nog menige week na het verdwjjnen der Beersche Maas de grond ongeschikt bljjft voor bearbeiding, terwjjl thans reeds al het winterkoren op de ondergeloopen akkers als verloren wordt beschouwd. En nog treuriger wordt men daarbjj gestemd, als men bedenkt, hoe menig millioentje dat prachtige werk van den Nieuwen Maumond heeft verslonden, zonder dat ons eenig tastbaar nut is besorgd. Nog de vorige mul heeft men moeten op merken, dat die mond zoo bitter weinig sneller het overtollige water van hier wegneemt dan voorheen. De sluis aan de oude haven is sinds Zater dagmorgen onder toezicht van den opzichter van 's Rijkswaterstaat, den heer Dootjes, met sakken zand en looi gedicht, soodat het mankement aldaar voorhands is verholpen. Ook is een gedeelte van do Contr'-escarp achter den molen alhier moeten versterkt worden, alwaar van gemeentewege te veel grond was afgegraven. Uit Mogen wordt dd. 5 dezer aan de 's-H. Ct. geschreven. Het water is een echte demon geworden. De verkeerswegen in den omtrek sjjn voor 'n goed deel gestremd. Zoover 't oog kan rondzien, zoowel buiten als binnendjjks één waterplas. De Kapelstraat is ondorgoloupon. Mach aren en Maasbommel zjjn alleen langs do dijken te voet te bereiken. De buitenhoek Ijjkt een ontzagljjke hoeveelheid eilandjes, waarboven de wooingen uitsteken. Bjj sommigen staat het water voor de deur, en dreigt woning en stal binnen te dringen. Mannen met waterlaarzen werpen stoepen op en dragon kinderen op den rug, die naar school moeten. In lange jaren heoft men hier niot zoo'n hoogon waterstand beleefd. En dao zoggen sommigen nog, dat de Mu9mond niet goed werkt Uit Hellevoetaluis meldt men: Gisterenvoormiddag bjj de inspectie van Hr. Bis. «Nautilus" door den schout-bjj-nacht, directeur en commandant der marine alhier, ;eraakteu onder exercitioroeien en zeilen op iet Haringvliet de vjjf sloepen, 3 van de Naatilus" en 2 geleende van de «Buffel", bjj de Hoornsche hoofden door den inmiddels opgestoken zeer harden wind aan lager waL Voor erger beducht sprongen de jongens en de andere bemanning over boord. Zjj wisten zwemmende den oever te bereiken. Durns werden vier sloepen tegen den kant gehuld, terwjjl er oen op de gorzen terecht kwam. Do torpedoboot .Warmond", ter assistentie nitgezonden, moest onverrichter zake terug- koeren. Bjj het afbreken van een gebouw te Antwerpen, storte de le verdieping iu eu sleepte de twoede mede. Twee werklieden werden gedood en drie ernstig gewond. Men vreest er uog meer ljjken onder het puin liggen. Men schrjjft uit Zeeland: Omtrent dezen tjjd van het jaar trekken tal van mannen, vrouwea ea kinderen naar ,,de zee", dat wil zeggen naar de Zeeuwache Stroomeo, om daar een nietig plantje af te snjjden, dat tegenwoordig een gezochte voorjaarsgroente is iu de Belgische steden. Dit plantje wordt door het volk zee kraal, door de geleerden salicorna herbacea geheeten. Het groeit op de schorren langs de breede stroomen. Diep driogt het met zyn fijne worteltjes in den grond. Om dit plantje te verzamelen moeten de menschen by ebbe soms van schor tot schor trekken en meermalen staan ze tot de knieën in het water. Het plantje wordt door hen tot aan den grond afgesneden, van het aangekleefde sljjk gezuiverd eu daarna verkocht. De Belgen vinden het een overheerljjke voorjaarsgroente. Ook hier te Helder vindt men, althans vroeger, dit goedje op de schorren, achter de koopvaardysluis. Vlissingers, die vroeger naar hier op 's rjjks werf werden geplaatst, gingen het daar zoeken, en steller dezes heeft het meermalen gegeten. Het smaakt zeer goed. Advertentiën. pA*A Goedkoopst- JDRES: Kanaalweg. N: 139 Sluisdijkstraat 75. J. Edeus. Universeel oohtendvoeder voor Hoendersj ;»randeerd zuiver; munt uit boven alle lere, en bewerkt de grootste eierpro- ductle ei le de goedkoopste in prijs. Per 5 pond 23 Cent.2 Overtuigt U heden van^de prima kwaliteit.Jj BIEFSTUK en HA VS. 40 leent. ROLLVOE en KLOMP3TUK 35 LVPPBNen 30BPVLES3CH 30 OS9BN-en VVRKEN3GB9VKT 30 OSSENVET30 He den Kalfsvleesch LAPPEN en GEHAKT. 25 Cent. KARBONADEN17* Cent. Alles per 5 ons. Beleefd aanbevelen!, Cr. J E. Qosteabrng, Scbagenstraat 32 Saksische Kanaries Mannen f3.50, Broadpoppsn f 1.00_ N **r buiten onder rembours. Acht dagen proef. Niet goed vrjj ruilen. A. LANGHORST, Jonkerstraat 19. PARAPLUIES en PARASOLS. overtrekken, herstallen of reoareeren kan netjes en spoedig geschieden bij 1. N. BASIE, DIJKSTRAAT 35 TE «OOP. Adres: H. WTJKER Ontvangen een groote partij Zontevisch a 14 cent per pond Eerste soort STOKVISCH. Eerste soort GEROOKTE PALING bijna 2 pond zwaar, en fijne GEMARINEERDE HARING met zuur 6ct. en Spekbokking 6 ct. per stuk. Znidstraat 61 en Dijkstraat 20. D W. LAGERVELD. fabrieksmerk van L 1. GR00TEND0RST, Utrecht Volgens het oude eu echte bereide recept, zjjn zacht laxeerend, bloedzuive rend en aljjmafdryvend, byxonder dienstig tegen ongesteldheden der Maag, bevor deren de spijsvertering, nemen de duizelig heid weg en zyn zeer heilzaam tegen de gal en scherpte in het bloed. Door het vermeerderend debiet tegen den verminderden prjjs van 30 centen het ver zegelde dooeje met gebruiksaanwijzing. Verkrjjgbaar bjj J. BAARENS, Drogist, Spoorstraat 68 en bjj DE BIE BIER STEKER, Drogist, Keizerstraat 03. j zijt er steeds op uit, uitgaven voor uwe huishouding, zooveel mo gelijk tc hezuinigen, maar gij wilt toch uitsluitend degelijke, voedzame cn smakelijke levensmiddelen koopen. Dit nu is juist de reden waarom gij SOLO moet gebruiken in plaats van dure natuurboter. SOLO is zuiver en zorgvol bereid uit de allerfijnste be- standdcelen, gekarnd met zoeten room. Zij is voedzaam, gezond, geurig en heerlijk van smaak. Uw man, uwe kinderen, uwe gasten, allen zullen, de treffend groote overeenkomst van SOLO met natuurboter roemen. Waar om dan dog langer getalmd? Neemt een proef er mede, gebruikt SOLO in uw keuken cn op tafel en vergelijkt dan hoeveel U kunt sparen, door SOLO in plaats van dure natuur boter te gebruiken. Solo kost 45 ets. per pond en 22'/t ets. per half pond. uit de kalkfabrieken van W. F. ST0EL&Z00N teAlkmaar, la van gegarandeerds goeds kwaliteit en billijk In prijs. A«entD. KlIJN Ankerpark 7. Helder. vu Het vanouds zeep gunstig BEKEND ADRES voor de levering van zuivere WIJNEN, LIKEUREN en GEDISTILLEERD, eto. ie HOFLEVERANCIERS. Voor bruiloften en partijen gemakkelijke conditiën. WIJNHANDELAREN. Kantoren?: HAARLEM, Spaarne. HELDER, Hoofdgr. 30. Hoofd-Agent Depothouder C. KONING hoofdgracht aa nieu wediep. Prijscouranten worden op aanvraag gaarne gezonden. Directe levering van alle megelijke Bouwmaterialen, nit de opslag te Helder van C. DE WILD. Alkmaar. Kantoren. "oordonkodn. HELDER, Westgracht. Scherp concurroerende prijzen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1906 | | pagina 1