KLENE COURANT 't liegend Blaadje voor Helder, Teel, Wieringen en Anna Paulowna, De mooie Molenaarster. No. 3451. Woensdag 14 Maart 1906. 34ste Jaargang. Bureau: Spoorstraat Telef 59. Bureau: Kuningstr. 29. Intert-Telef. 50. - At>onnomen Vliegend Blaadje p.3m. 50 ct, fr. p. post 75 ct., Boitenl. f 1.25 a i Zondagsblad 371 45 0.75 i Modeblad s 55 80 0.90 Muzik. Bloemlezing. »»60»>»»85» 0.90 Voor Buitenland bq vooruitbetaling. iSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. UversBERKHOUT Co., te HELDER. Bureaux: Spoorstraat en Koningstraat. j±-<3 vortontten van 1 tot 4 regels25 Cent. Elke regel meer6 Bewp »-exemplaar2xf% Vignetten en groote letters worden naar plaatsruimte berekend. M vpj-tentiën 'noeten uiterlijk des SDAGS- en VBiJDAGSMORliKNS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zgn. Ingezsouden Htuliltoii Mijnheer de Redacteur Er wordt dezer dagen nogal wat geschreven over de Statnten en het Reglement van het Heldersche VisschersfoDds. Dat dezo nu dringend herziening noodig hebben, goef ik gaarne gewonnen, maar men moet niet vergeten dat het fonds thans ook een flink kapitaal bezit, waarop het kan voortbouwen. Hot fonds werd in October 1894 opgerichtin Jnli 1895 worden de Statuten Koninklijk goedgekeurd, dus kort na de oprichting, toen er met niets moest worden begonnen, waarmede het bestuur natuurlijk rekening moest houden en liet omtrent nitkeeringen niets kon bepalen. Al heel spoedig echter, waarschijnlijk in het begin van 1896 (de notulen zijn Diet moer in mjjn bezit), werd in eene algemeene vergadering met medewerking van alle leden een besluit genomen, dat aan de weduwen van alle leden gedurendo 5 jaar de volgende uitkeering zou geschieden: lste jaar, de weduwe f 2.50 en ieder kind f 0.50 per week. 2de f 2.— f 0.40 3de*. f 1.50 f 0 30 4de 11.- f 0.20 5de ,i 0.50 t f 0.10 Aan dat beslnit is door het bestuur tot 1901, toen ik aftrad, altjjd gevolg gegeven, ter- wijl weduwen bovendien vooraf zooveel mogelijk aan een of ander zaakje geüolpen werden voor rekening van het fonds. Dankbaar hebben de geholpen wednwen zich dikwijls geuit, dat zjj gedurende de eerste jaren zoo geholpen waren geworden, terwjjl de visschers-leden zelf de overtuiging bij zich droegen, dat wanneer hun een ongeval overkwam, voor hunne woduwen zooveel mogelijk zou worden zorg gedragen. Do heeren oprichters-bestuursleden kunnen die Koninklijk goedgekeurde Statnten gernst voor hunne rekening nemen, als het tegenwoordige bestuur nu slechts rekening houdt met het kapitaal en de eischeu van het fonds. Het komt echter voornamelijk op de uitvoering aan. Hierbij volgt een rekeniDg en verantwoording over de jaren, dut ondergeteekendc voorzitter-penningmeester was, waaruit zal blijken, dat op 1 Januari 1901 het Visschers fonds een kapitaal bezat van f 7989.13*/} en het Granatenfonda een van f 11809.54. Heldersche Visschersvereeniging. ONTVANGEN VAN: GEDURENDE DE JABEN. 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 Te tarnen Contributie di r leden f 117.80 652.00 692.60 670.20 944.26 980.75 886.75 4798.75 Donatcar* an beganitigen 185.00 210.76 887.25 186.25 86.00 42.50 114 00 1070.75 Pliat*eljjke Vereeniringen, eni 28.00 62.62} 143.65 229 17} Collecten te Helder 1128.65 712.15 1835.80 Pondien in andere gemeenten 900.00 160.00 900.00 164.00 50 00 1464.00 Hire Majeiteit de Koningin 200 00 100.00 800.00 Bijdragen nit andere gemeente 1094 76} 151.75 21 60 1268 00} Herren colporteur» 1674 64 9 00 485.00 869.20 861.10 492 80 889'.44 Direne ontvangsten 59.68 50 57 110.25 Rente van belegde gelden 46 20 148.75 155.95 164.28 270.60} 850.45 1186.12} Totaal f 825.80 6978.62 988.10 2621.80 1988.66 1809.52} 1694.00 15600.80} UITBETAALD AAN: GEDURENDE DE JARBN 1894 1896 1896 1897 1898 1899 1900 Te tarnen Zieke leden f 207.00 806.50 28d.00 298.10 418.20 679.07 2077.37 Bod «geld 67.45 67.56 86.82 129.68 107.71 105 78 661.44 Advertenties 119.84 6.30 8 04 8.05 8 40 144.18 Piverae uitgaven 6.28 61.66} 29 84 36.76 58.88 46.07 4147 275 46} Weduwes 1862.69 856.10 747.20 641 60 541.20 41880 4562.79 Oude viaeeber» 89 47} 8947} Totaal uitgaven 1 £28" 2818.04} 764 9" 1105.3* 1126.16 1 11,68 1229.69} 7661.17} Batige eeldo'i 319.08 3666.47} 82X91 1515.98 86240 697.94} 664 40} 79S9.UU f 395.30 5978 51 988.10 2621.80 1988.56 1809.5*1 1894.00 16600.801 Granaten-ontploffing. Ontvingen In 1900 Uitgaven in 1900 volgens de reed» ia de nienwi-l Uitbetaald bid: bl.den vermelde opgaven. Wed Koning.tein f 4796.48 2766.48 6204.111 1814.86 899 841 288.26 277 46 280.18 Totaal ontvangit fl6287.67 Wed. Rnnnenborg A. Been C. Coater W. Coster Y. Ewald M van 't Hert Kwinkelenberg G. Siraal Rgtuighuur Colportagekotten Advertentiekoaten Drukwerk Yergaderingkoiten frankeer-, plakiegels en andere diverse uitgaven f 886.061 202.60 870.10 660.00 170.00 150.00 80.00 1(7.60 40.00 65.00 825.00 905.00 182.60 88.00 122 291 4S2.46 8298 80.95 Deze rekening en verantwoor ding werd in 1901 gepubliceerd en was onderteekend door het toenmalige bestuur der Heldersche Visschersvereeniging C. S. DE WIT, Voorz.- J. BAKKER Jz., K. HARDER, P. DE JONG, A. KUIPER, M. KOLSTER, u S H. WEZELMAN, I FRED. VAN TWISK, Secretaris. 1.1 178.91 Totaal f4478.18 j Totaal uitgaven f4478.18; batig «aldo f 11809.64; totaal ri6!87.67. Het tegenwoordig bestnur, dat slechts had voort te gaan met hetgeen het vorig bestuur van af de oprichting had tot stand gebracht, kan onmogelijk zulk eene moeilijke taak heb ben en gehad hebben, als het oprichters-bestnur, hetwelk het fonds van meet af aan moest oprichten. Met beleefden dank voor de opname, Hoogachtend, Uw dienstw., C. S. DE WIT, Alblasserdam, 7 Maart 1906. Eerelid, Ond-Voorzitter-Penningmeestcr dor Heldersche Visschersvereeniging. Uit het Buitenland. 't Heeft heel wat voeten in de aarde ge had eer de kiezerslijsten voor de Doema er waren in Rusland. Dat men er nu zorg voor draagt als waren 't jnweelen, wie zal het niet billpkon Zoo zijn do lijsten in Moskou onder sterk gewapend geleide naar de kluizen der staatsbank overgebracht, omdat men vreesde dat ze zouden gestolen worden En als men de berichten gelooveo kan wordt een zelfde zorg besteed aan een groot gedeelte der kiezers. Volgens een Russisch blad wordt d.1. ook een doel der menschen die voor het kiesrecht in aanmerking komen, achter slot en grendel gezet. In tal van districten worden hont:l®den en ambtenaren der Zemstvo's gearl- In Riga b.v. zjjn 1526 per sonae gevangenissen opgesloten. En zoo i ook het bericht in de Nowoje Wrte verklaren, dat de inschrijving op zorslijsten oen zeer ontmoedigend resneeft gehad. 'J)kou kwamen de helft der rondge- *On/|000 kiezerskaarten terug, omdat de m niet in orde waren of de ge- adrfin onbekend. Een groot aantal wer teruggezonden met de opmerking ,Ikch niet aan de verkiezing deel te nerroon wonder, als men gevaar loopt metolitie en de gevangenis kennis te zulken. Tl. Loc. Anz. weet mee te deelen dat de beambten vun post en telegrafie weting heerscht, daar hon werktijd ste-nger en huo betaling steeds ge- rintrdt. J zitting van den ministerraad ver- klne minister van binnenlandsche zaken, naioiding van ingekomen medodeelingen vategenwoordigers van vorschillendo Joi gemeenten, waarin do vroes werd uitken, dat er weer ernstige onge- refon tegen de Joden zonden uitbreken, da die vrees geen voldoende motieven be In ieder geval had de regeering de?e voorzorgsmaatregelen klaar. de Frausche Kamer eene zeer ver- dike rodevoering wordt gehouden be ek Kamer wel eens om deze in al de gen van Frankrijk te doen aanplakken. Bishandeling der interpellaties over de iosatie Her kerkelijke goederen, die de van het ministerie veroorzaakten winiet minder dan vier redevoeringen deder aanplakking waardig gekeurd. Eihct zonderlingste is, de redevoeringen zij-echt met elkaar in strijd. Nummer 1 au Briund: hjj stelde de rechterzijde veordeljjk voor de buitensporigheden Inventarisatie gepleegd. ter 2 van abbé Lemire. Deze ver- ooe het optreden der regeering en be- tr het, dat zy de inventarisatie wil don. Hjj drong aan op staking daar- vrammer 3 was van minister Dubief hp uiteen dat de wet moet worden uird en dat het gezag niet bukken mtr den tegenstand van oproerlingen. N' 4 eindelijk was van Ribotdeze dian op staking der inventarisatie en 0| aanknoopen van onderhandelingen uus en bisschoppen. isten van aanplakking bedragen samen eef millioon. Maar de kiezers kunnen dteder geval lezen en zich misschien edeel vormen voor de aanstaande ver kin als wanneer het er spannen zal. Roeint nog dat de heer Sarrien de op om een nionw kabinet naam te stüeeft aanvaard. Telegraaf' brengt ons eene verachrik- k< tijding van een mijnongeluk in 't Ni van Frankrijk. Omtrent deze vreese- ljjbeurtenis vindt men op een andere plu dit blad nadoro bijzonderheden. 3 Marokko-conferentie heeft de Oosten- rij afgevaardigde een bemiddelingsvoor- st'ediend Hat door de Duitschers reeds aelijk verklaard is. De bankkweatie waterdagmorgen weer in behandeling Duitachland oischt dat de leden vtzicht op de bank zouden worden be- ncdoor Engeland, Frankrijk, Spanje en Dtand. De politiequestie «gaf aan- le tot ecnige opmerkingenze werd waar de commissie van redactie gc- zo De toon der beraadslagingen was verzoenend. Ook de Fransche ie groote bladen slaan een zachteren dan in 't begin der week. Van i van Marokko zelf zjjn voorstellen on de regeling der politie ontvangen. Nieuwstijdingen HELDER, 13 Maart 1906. e korporaals gymnastiek- en Echerm- V6(ing U. D. I." hield Zaterdagavond iniino" een buitengewone uitvoering. Dt waa vrjj goed bezet. De president der vereeniging opende de uitvoering met een welkomstwoord en wenschte dat al de aanwezigen bg het verlaten der zaal de korporaals-vereeniging nog lang in hun geheugen moge big ven. Hierna werd achtereenvolgens het pro gramma afgespeeld. De nummers 1, 3, 5, 6 en 7 vau het programma werden onder leiding van den sergeant Van der Leeke allen netjes en vlug uitgevoerd, vooral nummer 3, (colonne ge weer j, een militair wapenspel gaf een goeden indruk van de geoefendheid en vlugheid met het wapen. Aan het einde vormden de medewerkers, beschenen door Bengaalsch licht, een aardige groep. De voordrachten, gegeven door den heer H. N. Dhont, als oud-lid van »U. D. I.", vielen wel in den geest en deden de aan wezigen telkenmale weer schateren van lachen door de massa leuke zetten die er in voorkwamen. Verder werd gegeven het kluchtspel >üe Rooverhoofdman" wat vlug afgespeeld werd. Een woord van dank aan detweejoDge dames die een collecte hielden voor de algemeene armen alhier, die opbracht de somma van f 6.01. Een gezellig bal heeft velen nog laDg bijeengehouden. De heer ds. W. van Griethuijsen, O.-I. predikant met verlof, heeft het be roep naar de Herv. gemeente alhier aan genomen. Frant Rosier. Men meldt nit Delft Het staat vast, dat Frans Rosier na de inbraak te Gouda, zich hier ter stede heeft voorzien van een nieuw pak kleeren, een paar Bchoenen, een pet, een das en een notitieboekje. De namen der winkeliers, bjj wie hg dit een en ander kocht, zjjn bekend. Men meldt uit Utrecht Wjj vernemen nog iets van het verblijf van Rosier te dezer stede, dat wg nog nergens vermeld hebben gezien. Zooals hier medegedeeld is, vertoefde ook in den nacht van Maandag 26 op Dinsdag 27 Februari Rosier onder den naam van Jacobus Jansen uit Weesp, in het christeljjk logement Azareel, alhier. In den avond heeft hg toen in de zaal met enkele personen zitten praten, o. a. ook met een jongen, een lupus-lgder, die daar «enigen tjjd gelogeerd is. De aan dacht viel op 't in de zaal aangeplakte biljet van de justitie, waarop een belooning voor de aanhouding van Rosier wordt toe gezegd, en de jongen liet zich ontvallen »ik wou dat ik die f 500 kon verdienen", waarop Rosier ongeveer gezegd moet heb ben »zou jg dat doen, een kerel, die zoo glad is, aan de justitie overleveren, neen dat zou ik niet doen, hoor." »Het Vad." verneemt de volgende bij zonderheden omtrent Frans Rosier's ver blijf iQ Delft en omstreken. Zaterdagmiddag jl. zag zekere van den Berg een man wat ondergoed in de Brasses- kade (gemeente Vrijenban, bg Delft) werpeD. V. d. Berg wilde het er uit vis«chen, maar de onbekende man beduidde hem (zonder te spreken, alleen met hoofd- en vinger bewegingendat dit niet noodig was. Later zag hg den man steenen,er op gooien. Een ▼rijend paartje waarschuwde 's avonds den timmerman Eigemao, die het goed uit het water haalde en op last van den burge meester bewaarde. Een inspecteur van po litie is uit Gouda overgekomen en heeft op het hemd wat bloed ontdekt en op het buis wat zwartsel, hetzelfde waarmede Rosier zgn haar gekleurd had. Ongeveer 12 uur had de man bg den kleer- kooper De Groot nieuwe kleeren gekocht, ODgeveer 3 uur is hg bg de Brasserskade gezien en 's avonds heeft hg in Delft nieuwe schoenen gekocht. Ook moet hjj 's nachts in Delft gelogeerd hebben. Zoowel v. d. Berg als de Groot hebben verklaard, dat de persoon, die zjj gezieD hadden, volkomen overeenstemde met het signalement en het portret van Frans Ro sier. Het .Handolsbl. van Antwerpen" meldt nog aangaande de instorting van de in aan bouw zjjnde school («ie ons vorig no.): Het was ongeveer half vjjf. Er workten op dat oogenblik 18 werklieden in den nieuwen bouw: 8 plafonneurs op het tweede verdiep; 7 timmerlieden gelijkvloers en 3 werktuigkundigen in den kelder, waar men besig was een ketel te plaatsen. De aan nemer, Uyteroeven en de toesichter van stads werken, Melis, waren in den kelder neerge daald om daar het werk na te zien en kwa men juist naar boven, toen een der plafonneurs hon op do binnenplaats kwam verwittigen, dat do vloer boven onder hun voeten inzakte. Inderdaad, de plafonoenrs haddon, op de stel ling, waarop ze stonden, eene verdachte be weging gevoeld en waren er afgekomen om te zien wat er aan de stelling mankeerde. Nn bevonden zjj tot hunnen 9chrik dat de vloer onder hunne voeten inzakte en zjj liepen om hun leven te redden naar benoden, het alarm gevend. Pas waren zjj buiten en had een hunner, zöoals hooger gezegd, Melis verwit tigd, of, met een donderendon slag, stortte de tweede verdieping in, de eerste meeslee- pend; het zware gewicht der poincn deed den vloer gelijkvloers op zjjn beurt zwichten, soodat al de pninen in den kelder terecht kwamen. In 't eerste oogenblik was iedereen als verstomd, verslagen, en de aanwozigon waren overigens gevlucht, meenende dat de muren ook gingen omvallen: maar, toon de stilte terugkeerde, en toen men zag dat de gevels solied stonden, snelde men terng om te zien of er geen slachtoffers te redden waren. De toestand was aldus De timmerlieden-schrijnwerkera, op het ge lijkvloers werkend, waren bedolven onder do twee vloeren der eerste en tweede verdieping. Wat de drie machinisten betreft, in den kel der werkend, die hebben hun leven te dan ken gehad aan de volgende omstandigheid: Het gerucht der instorting boven hun hoofd hoorend, waren zjj gevlucht on hadden zjj de keldertrap bereikt. Een deel van den vloer boven hun hoofd gaf niet toe, geschoord zijnd© door een sterke balk, die niet bezweken is ea zoo werden zjj wel ingesloten, doch niet verpletterd en later gered. Het ongeluk is redelijk vreemdsoortig on het is tot hiertoe moeiljjk over do oorzaak bepaalde inlichtingen te geven. In alle geval, ons dezen morgen ter plaatse begevend, zagen wg den jjseren balk, die den vloer der tweede verdieping schoorde, midden doorgebroken, letterlijk doorgesneden. Aldus stortte die vloer in en gaven op- volgentljjk de twee andere vloeren toe, de zeven timmerlieden gelijkvloers begravend onder de puinen. Er zgn in 't geheel 6 dooden en 6 gewon den uit het pnin gehaald. De redding van een der slachtoffers ging als volgt in haar werk: Rond 8l/f uren gaf de kolonel der genie, vreesende het leven zjjner manschappen in gevaar to stellen, bevel het werk te staken. Melis, onderstellende dat er van de ver misten nog in levon konden zijn, zette zgn 50 werklieden aan, aan 't werk te blijven on, om zich te overtuigen of er onder de vermis ten nog levenden konden zgn, riep hjj, te midden der puinen staande, zoo liard hjj kon Allo I Allo 1 En eensklaps hoorde men een flauwe stem, God weet van waar kwam antwoorden: Hier ben ik, mijnheer Melis. De groep werklieden ving nu aan langs den kant van waar het antwoord scheen te komen, en met honweelen, schappen en bloot© handen ruimde men weg wat men kon, tot eindelijk de stem duidelijk werd gehoord. Toen men rond half 10 hem toe riepWie sjjt go? antwoordde hjj: »'k bon de Free! Ik heb niets I En verblijd riepen de werklieden de omstanders toe dat de Free (Paeechuya) ongedeerd is. En men begrjjpt wat het zeggen wil als een vader van 11 kin doren zoo van den rand van het graf terug keert. Met vernieuwden moed werkte men voort en ten 10 nre had moa beurtelings den rug en hot hoofd vrijgemaakt, na eerst door du hem omringde puinen hem een buis toogo- stokon te hebben, opdat hjj niot verstikken zou en zich met een weinig vocht zou kan nen laven. Na nog een uur werk was heel het boven- ljjf vrjj, doch nu zaten de beenon en de linkerarm nog tusschon de balken geklemd, op de manier zooals een kleermaker op zjjn tafel zit. Dit komt hiorbjj dat Paeschhuys zich gebakt had onder zjjn schaafbank on zoo met de massa in don kelder was gestort. Terwjjl de redders, zich langzaam haastend want er was voorzichtigheid noodig aan zjjn bevrjjding voortwerkten, «egde Paeschhuys dat een zjjner gezellen, de tim merman Peeters onder hem lag, en dit prik- keldo den jjvor der redders nog aan. Maar, naar gelang de boenen vrjj raakten, werd de toestand gevaarlijker. Eensklaps liot De Free een luiden smartkreet hooren. Men zag woldra wat er gebeurd wasdo broeks pijpen waren bebloed. Zjjne smartkreten pgnljjker en, toen men hem eindelgk 11 ure 20 min. heel en al vrjj had, hjj mot de grootste voorzichtigheid Doven en buiten gebracht. En naast het lichaam droeg dokter Damman ook oen voor werp, dat nog min of meer aan het been vast scheen, ofschoon het er geen geheel meer mee uitmaakte. Het waa een voet. Het was een dramatisch tafereel, die mannen met hunne moeilijk te dragen vracht, f igenblik word en balken, elk oogenblik iu ge vaar van zelf te vallen, to zien voortstrom pelen, bjj don schjjn der acetyloonlampon, terwjjl de gekwetste, die zich tot nu toe kloek gehouden had, thans bg eiken stap smartkreten liet hooren. Allen sneldon toe om te helpen en weldra lag de ongelukkige op eene berrie, waar Baateyns en andere leden van het «Roode Kruis* hem het voorloopig verband legden, om hem vervolgens naar hot gasthuis to dragen. Hot ljjk van den timmerman Peeters is met ingedrukte borstkas, gevonden. »Het Fondsenblad" maakt melding van een bergschuiving in Vlaanderen Sedert een drietal weken is te Melle een deel van den Coppenberg beginnen te schuiven, op eene oppervlakte van twee hektaren. Op sommige plaatsen zgn er hoogten ontstaan van 3 meters, grachten ter diepte van 5 meters en ronde putten, groot genoeg om «en hektare vlas in te rooien, en die allen vol wat^r staan. In den boomgaard van Modest de Witte zgn de boomen vier meters omhoog gerezen. De haag er rond, met vier ijzeren draden omspannen, is door het geweld afgebroken en is een meter van plaats v-rsohoren. De aanpalende huizen zgn bedreigd. in woners durven niet gerust meer slapen, daar zjj denken dat hunne woning zou in storten. Zeer vele personen zgn dit schouw spel komen bewonderen. Men denkt dat de heuvel nog zal voort- schuiven. Men veronderstelt dat zulks voor komt door de aanhoudende regens. Uit EUliingfors wordt aan het Berl. Tageblatt gemeldIn de Fin«che Golf werd door een storm een reusachtig jjsveld, waar op zich ongeveer duizend visschers bevon den, van de Estglandsche kust losgescheurd. Men slaagde er in ongeveer 200 menschen en een aantal paardeu te redden, maar men vreest dat de 800 overblijvende visschers reddeloos zgn verloren. Volgens >Dagsposten" zjjn op de Lofoden vele hutten van visschers du»or een lawine verwoest. Tot dusver zgn 21 ljjken en 39 zwaar gewonden opgegraven. Het aantal van de onder de sneeuw bedolven menschen bedraagt 61. Het reddingswerk wordt met kracht voortgezet. FEUILLETON. Onder den linkerarm een half dozjjn cou ranten klemmende, in de rechterhand «enige portefeuille» met tijdschriften en op dedinker- haud het presenteerblad met do koffie dra gende, kwam hjj na een korte poos bjj Ernst Mahler terug, die bjj het venster stond en in de schemering naar buiten staarde. Kerstboomen mompelde hjj. «Wel zjjn we al zoo ver in dit jaar heen De kellner meende, dat die vraag tot hem gericht werd, en gaf ten antwoord Wel zeker, manheer; wel zeker; over veertien dagen hebben we Kerstmis. AUe winkels hebben het nu druk. Dat is de beste tjjd, want uit de omstreken komen do menBchun hier hun inkoopen doen. Er zjjn hier mooie winkelsin Berljjn zjjn ze niet mooier te vinden.» #Ei eil Hoe groot is dit stadje wel?' «Dertigduizend inwoners, mjjnbeer Ernst U is hier zeker vreemd U moest het marktplein eens zien en de Colonnaden I Daar heeft men eloctrisch licht het ziet er daar tooverachtig mooi uit. en men kan allos koopen, wat het hart begeert. Men behoeft daarvoor werkeljjk niet uaar Berljjn te gaan.» Ernst keek eens op zjjn horloge. Inziende, dat de telegrafische geldzending eerst na verloop van twee k drie uren zou kunueu aankomen, on het daarboven in de ledige gelagkamer niet gezellig vindende, zeide hjj glimlachend Nn, ik zal eens kjjken of go niet over dreven hebt. Hier is de fooi, die ik n be loofd heb. Kwam de knecht dadeljjk j .De huisknecht trof hem in gezelschap van Knoop in .De Zwaanen bracht hem dadoljjk mee. Mijnheer Knoop wilde hem terughouden." Knoop Zoo, mjjn vermoeden was dus juist,» zei Ernst verrast. ,Meer onheil dan hjj reeds in de stad gesticht heeft, zal hjj met den knecht niet veroorzaakt hobben. Ik heb Valeatjjn in mjjn macht, en ik ben stellig binnen een uur terug.* De kellner deed hem uitgeleide tot voor do deur, en wees hem den nauston weg naar de markt. (Mjjnheer kan bjjDa niet misloopen. Een paar honderd schreden verder zal het heldere licht u vanzelf den weg wel wjjzen. Het marktplein ligt aan de linkerzijde, als u deze straat volgt; het is niet groot, er staat een gedenkteeken, oen echt kunststukwerk, dat u jammer genoeg in het donker niot kan bewonderen. Do Collonnaden vormen een zjjde van het plein u zal het wel kunnen vinden. Wie in Berljjn goed bekend is, vindt in onze stad gemakkelijk den weg,» voegde hjj er aan toe, in de hoop den gast aan het praten te krijgen, en zoodoende iets nieuws omtrent hem te vernemen. Ernst Mahlor deed hem dit genoegen echter niet hjj glimlachte slechts en hud er schik in, dat do ober-kellner zoo niouwagierig was eu zoo jjverig zjjn best deed om te vernemen, wie do gulle gast toch was. Ernst had veel te veel gereisd om dien man niet te doorzien. Hjj was in Amerika en Australië geweest, er waren slecht» wei nig landen in Europa, dien hjj niet bezocht had. Overal had hjj de menschen nieuws gierig bevonden, overal waren zjj overdreven geig, wanneer er fooien te halen warcD. Hj ook in dit opzicht door reizen zjjn kevermeerderdhjj verstond de kunst omol gelaat van anderen te lezen, wat «r un hoofd omging, en ook doof te zjj dit noodig was. m vluehtigen groet ging hjj de straat in olbare sterren fonkelden aan don hezoo heldor, alsof zjj wedijveren wil- dei het electrische licht, dat zjjn schijnsel toto stille straat wierp. Er waaide een sol noordoosten wind. Ernst sloeg den kran zjjn manteljas omhoog en trok de pei dicht. voortstappende, had hjj weldra de maoreikt, die werkeljjk een fraaien aan bind. Evenals bjj na alle marktpleinen wa een rechthoekige vierhoek, geheel dotizen ingesloten. Aan de noorzijde, togr hot gedenkteeken, waren de huizon eclnet colonnaden voorzien, waaronder zici groote menigte menschen langs de wiimen voortbewoog. Wie staan bleef, we>or den stroom meegesleept of zoo- daredrongen, dat hem niets overbleef dai stroom to volgen. Tegen den stroom in an, daaraan viel niet te denken. 1 Malher had die drukte een poosje aam. Als een wachter stond hjj in on- be^ke bonding bjj het gedenkteekon, sleCu en dan een trekje aan zjjn sigaret doe Toen de wind nog sterker begon te blu»n hot wel leek, of hem kleine jjs- naaio het gezicht sloegen, verliet hjj zjju.racmingnpost en begaf zich onder do fte. ^langstelling beschouwde hjj de win kels in bonte rg elkaar opvolgden, on mutanlokkeljjke pracht was uitgesteld van, wat de mensch kan begoeren. Ewas er verbaasd over; zoo groot- stoedsch had hjj het hier niet verwacht. En omdat hjj ruim de tjjd had, ging hjj hier en daar een winkel binnen om inkoopen te doen. Voor een goudsmidswinkel bleef bjj lang besluiteloos staan. Hjj wilde iets koopen om Chriata Maria er mee te verrassen. Hg bad haar wel willen overstelpen met het kost baarste wat hjj kon vinden, maar ten slotte behielden zjjn verstand en overleg toch de overhand, lloe mocht hjj er toe komen, zjjn meesteres zulke geschenken te geven zou men immers vragen. Hjj glimlachte, toen hjj haar in gedachten zjjne meesteres noemde. Ja, zjj was zjjne meesteres iu tweeërlei beteekenis, en in het bjjzonder meesteres van zjjn hart. Hoeveel schoono vrouwen had Ernzt reed» kennen 1 Reeds menigmaal had hjj dat het do rechte liefde voor het leven was, die hg voor do eene of gevoelde. Nu wist hjj beter. Wat hjj destijds voor liefde hield, was slecht» een voorbij gaande zinsbegoocheling geweest. Hot was in werkoljjkheid voor de eerste maal, dat de ware liofde zjjn hart overweldigd©, in storm veroverd, op het oogenblik toen Christa .Maria uit den molen naar buiten kwam en do heldere zonnestralen haar lief gelaat ver lichtten. Deze liefde was het, die hem ja- loorsch maakte op de liefkozing, welke aan den leerjongen teu deel vieldeze liefde was het, die hem drong bjj de molenaarster in dienst te treden alloen om in haar nabjjheid zjjn; - deze liefde was het, die om zich te begraven in het afgelegen dal, waar het molenrad zjjn be kende wgsjes zong en de woudbeek de mu ziekbegeleiding leverde. Wie sou dat een week geleden gedacht hebben, toen hjj zich nog te Berljjn bevond en in den schouwburg tosschen fraai ge- kleede dames zat? Dat stond hem sooduido- Ijjk voor den geeet, dat hjj zich kon ver beelden, dat hjj den bosehviooltjesgeur rook welke van die dames uitstroomdo. ii Boschviooltje» friasche boschviooltjes», klonk er plotseling een fijn stemmetje naast hem. Hjj keek ter zjjde en bemerkte twee licht blauwe oogen, die uit een groven, om het hoofd geslagen doek op hem gericht waren. «Laat eens zien, meisjeZjjn je viooltjes werkeljjk friseh?' sprak hg. .Wel zoker, mjjnheer», antwoordde het kind onmiddellijk, en toch scheen het haar mooilgk die woorden uit te spreken, omdat zjj door de koude bevangen was. Ernst streek haar met de hand over de wang, schoof toen den doek voor haar mond en zei: «Niet spreken. Ga maar vooruit naar «De Kroonprins» ik kom achteraan.' Do helderblauwe oogen koken hem ver wonderd aan, alsof het moisjo hem niet had begrepen. (Ja, ga maar,» zeide hjj en duwde haar dwars door de menigte, tot zjj op het markt plein buiten hot gedrang waren. ,Zoo, maak nu dat je gauw in de warme kamer komt je bevriest hier.» Voor het hotel stond de kleine stil en wachtte. Ernst legde zgn band op haar schouder on bracht haar ^oo in het lokaal. Breng dit kind zoo spoedig mogeljjk een bord soep,' riep hjj den kellner toe, en deze verdween ving, voordat de gast nog goed uitgesproken had. Ernst maakte nu den doek los, zoo zacht en voorzichtig als een moeder slechts kon gedaan hebben, legde dien ter zjjde en zette baar op een stoel aan de ge dekte tafel, waarnaar zjj met groote, ver wonderde oogen keek. Haar mandje met hield zjj nog steeds vast en zjj was niet te bewegen het uit haar handen te geveD, voordat Ernst haar «en thaler had 1 gegeven. Mjjn moeder heeft mg verboden de bloo- over te geven, voordat ze betaald zjjn», le zjj ter verontschuldiging. (Eon straat- ion van ma, en liep weg zonder te betalen.» •Je hebt geljjk boor!» sei Ernst om haar geruit te stellen. ,Hoe heet jo?« (Christa Maria Het bloed vloog Ernst naar de wangen. «Mjjn poettante heet ook zoo.» «Je peettante?» vroeg Ernst. •Juffrouw Kax, van den Ens-molen. Het is soo'n goede tante •▲hl* Nadat zjj haar schroomvalligheid over had, zou het meisje roker nog veel doch de kellner kwam ea die verspreidde zulk dat het kleine ding op hield met spreken en alloen oogen had voor Eet, Christa Maria, eet; dat zal je goed doen», drong Ernst, wien het bjjsouder wel kom was, dat hjj den naam der geliefde luide mocht uitspreken. De kloine Uét zich dit gsen tweemaal zeggen. Aanvankeljjk konden de verstijfde handjes don lepel bjjna niet vasthouden; doch allengs verdween do ver stijving, zoowel uit Christa Maria's lichaam al» uit haar geheels houding. Zjj werd erg vriendelijk en spraakzaam; haar mondje babbelde aanhoudend, en daar bjj verried zjj dingen, welke de juffrouw van den Ens- molen sorgroldig geheim hield. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1906 | | pagina 1