KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor Helder, Texel, WIeringen en Anna Paulowna Ho. 3452. Zaterdag 17 Maart 1906. 84ste Jaargang. Militie - Lichting 1906. Nieuwstijdingen De mooie Molenaarster. Bureau: Spoorstraat Teltf. 59. Brn-eau: Konlngstr. 29. Intere.-Telef 50. Uit bet Buitenland. De vreeaeljjke ramp, die in de mijnen van Conrrièree aan meer dan 1200 krachtige man nen het leven koette, vervnlt de heele be schaafde wereld met medelijden. President Faillèrea ontving van de meeste staatshoofden betuigingen van deelnoming in de ramp die Frankrijk trof. Ook onze regeering bettngde haar deelneming, de voorzitter der Tweede Kamer herinnerde bij het begin der zitting aan het droevige feit en stelde onder in stemming der vergadering voor bjj do Fransche regeeiing de gevoelens van mede- d oog en te doen vertolken. De Duitsclie keizer deed hetzelfde door zijn ambassadeur. Naar men mededeelt was hot ook keizer Wilhelm die don stoot gaf tot het onmiddellijk uitzenden der West- phaalache reddingsbrigade, die bij het red dingswerk of liever bij het ophalen der ver ongelukten, uitstekende diensten bewees. De Fransche Kamer voteerde onmiddellijk een half millioen om in den eersten nood te voorzien. Het is Sarrien gelukt zjjn opdracht te vol brengen. Hij heeft een ministerie samenge steld dal een afspiegeling is van de zeer geschakeerde linkerzijde. Reuter deelt mee dat het nieuwe kabinet het voornemen» zal te kennen geven de buitenlandsche politiek van het vorig kabinet te vervolgen, het Fransch-Russisch verbond te handhaven en de bestaande vriendschappelijke betrekkingen, aan welke Frankrijk zulke groote waarde hecht, aan te houden. Ten opzichte van de binnenlandsche politiek deelt men mee dat het ministerie krachtig de hand zal houden aan de uitvoeringsbesluiten omtrent de schei ding van Kerk en Staat. Dat de inventari satie, zoo zjj voortgezet wordt, ernstige moeielijkheden kan opleveren blijkt uit oen Reutorbericht uit Sainte-Anne-d'Auray. De boeren uit den omtrek komen daar van alle kanten toestroomen. Het aantal personen vóór en om de kerk wordt op 13.000 geschat. Zij wachten op de aankomst van den ambtenaar, die met de inventarisatie belast !b. Troepen zijn niet aangekomen. De behandeling van de aanhangige onder werpen, de bankqueBtie en de politieregeling, op de conferentie te Algeciras is gestaakt, wijl de Duitsche gedelegeerde geen instruc ties had. Het verschil tusschen Duitschland en Frankrijk is niet zoo groot, doch Duitsoh- land meent dat hst al genoeg toegegeven hoeft en dat Frankrijk nu ook eens iets moet doen. Het nieuwe Fransche ministerie bevindt zich in een moeilijk parket. Het vreest do pers en de publieke opinie tegen zich te zien keeren als zijn eerste regeerings- daad is een toegeven in een zaak, die Rouvier steeds heeft geweigerd. Maar de conferentie op bet oogenblik door al te groote vasthoudend heid te doen. mislukken son toch ook onver antwoordelijk s\jn. Noch in ons land, noch in Zwitserland is men ingenomen met het plan om een Neder- landsoh of Zwitsersch officier tot politie-in- specteur en tot instructeur in Cassablanca aan te wijzen. Een hoop moeite voor niots, want noch Nederland noch Zwitserland heeft belangen te behartigen op Afrika's noordkust. Het Engelsche Lagerhuis heeft zich Dinsdag krachtig uitgesproken voor het behoud van het vrijhandelsstelsel. Na een debat dat twee dagen duurde, verklaarde het Huis met 474 ri 78 stemmen zich te verzotten tegen pogingen om een stelsel van bescherming in het leven te roepen hetzjj door inkomende rechten op graan, hetzij door het vaststellen van oen algemeen tarief voor goederen die uit het buitenland aangevoerd worden. Cham- berlain en Balfour, die het voorstel krachtig bestreden, zjjn dus met groote meerderheid verslagen. De Belgische Senaat (le kamer) heeft het geheele wetsontwerp op de militaire- en havenwerken te Antwerpen aangenomen met 68 tegen 31 stemmen en 11 blanco. Bij de behandeling van de aanvullings- begrooting voor de koloniën in den Duitschen Rijksdag heeft de afgevaardigde Dr. Paasehe, vice-president van den Rijksdag zijn vroeger afkeurend oordeel over de Nederlandache koloniale ambtenaren gehoel en al terugge- Ingezonden. Moermalen werd er reeds op gewezen, dat vele ouders en voogden weinig belangstelling toonen in het zedelijk en geestelijk welzijn hunner zonen of pupillen in militairen dienst. In de meening, dat velen der eersten meer in dat opzicht zonden doen, wanneer zjj maar wisten, op welke wjjze dat geschieden kan, schreef de Nat. Christen-Onderofficieren- Vereeniging oen .Gids voor Militairen», (inlichtingen en wenken, voornamelijk voor ouders en voogden,) welk boekje bjj P. Mobach te Breukeion voor den prijs van f 0.10 is te krijgen. Wg willen er vooral op wijzen, boe goed, ja hoe noodzakelijk het is, dat de ouders en voogden zich in verbinding stellen met de huisvaders in de Tehuizen voor militairen en trachten moeten hunne kinderen trouwe be zoekers te doen worden van die Tehuizen. Wanneer zjj in de eerste weken hunne brieven adresseeren aan de Tehuizen, komen de jongens daar vanzelf en wordt de huisvader in de gelegenheid gesteld kennis met hen te maken. Ook tot onderstaande adressen kan men zich wenden, om inlichting en medewerking. Amersfoort. J. Rent, Adjudant o.offi. le Regiment Veld-art. Arnhem. J. Beoftink, Driekoningenstraat 5. Assen. L. Roele, sergeant-majoor, Inf. Bergen op Zoom. M. C. Vos, Mil. Tehuis. Breda, H. Best, Wilhelminasingel 62. j Deventer. G. v. Keule, Wachtm. Huzaren. Doesburg, H. A. Burgers. Serg.-maj. Inf. Gorinchem. J. Steehouwer, sergt. Vesting-art. Gouda. J. Mulder, serg. Inf. 's-Gravenhage. J. E. van Leeuwen, sergeant- majoor, Jagers. Helder. C. Kwikkei, serg. Hosp. Cie. Hoorn. J. Butema, serg.-Inf. I Haarlem. Wierda, sergt. Inf. Kampen. S. de Groot, sergt. Inf. Leiden. H. J. Lamers, sergt. Inf. Maastricht. J. Djjkstra, Brusselschestraat 27. Middelburg. M Meeuwse, Adm. Mil. Hosp. Naarden. KI. Van Veen, Borgt.-majoor Inf. Utrecht. C. Wattel, sergt. Vesting art. Venlo. H. Dekker. Roermondstraat 17. Vlissingcn. Den Otter, Adjudant o.o. Inf. In de plaatsen met geteekend zjjn Te huizen voor militairenbovendien in Delft, Dordrecht, Groningen, 's Hertogonbosch, Zutfen en Leeuwarden, terwijl in 's Graven- twee Tehuizen zjjn dén in de Heems- kerkstraat 42 en ééi (voor mil. van Geref. huize) in den Practizijnsboek 4. In vele garnizoenen hopen de afdeolingen en leden van de N. C. O. O. V. dit jaar onder de jonge mil. te verspreiden een boekje •Onze Gids*, dat bedoelt een leidsman te zjjn voor jonge militairen, maar ook in bree- der kring meer bekendheid te geven aan de bepalingen in Chr. geest in het leger en de zoo hoog noodigo belangstelling van 't Chr. volksdeel te wokken in 'onze Weermacht, opdat een dam worde opgeworpen tegen de verderfelijke theorieën, die bedoelen den Chr. nationalen geest te vernietigen en het leger tot bondgenoot te maken van socialisme en anarchisme. Deze Gids, die rijk geïllustreerd wordt, en waarvan de inhoud vele bijdragen bevat, van mannen van naam, zal tot een beperkt aantal tegen f 0.25 te verkrjjgen zjjn, terwijl de prjjs voor Chr. Vereenigingen en corporaties by bestellingen van minstons 10 exomplaren op f0.20 is gesteld. Het Dag. Bestuur der N. C. O. O. V. G. B. BEEFTINK, Voorzitter. L. BURGER Jz., Secretaris. v. d. Boschstraat 10, Utreoht. Beleefd noodtijen wij tt uit bovenstaand stukje in uw geëerd blad te willen opnemen. Het bestuur der Afd. Helder. J. DE JONG, Wilhelminastr. 29, Voorzitter. C. KWIKKEL, Secretaris. P. M. VERBRUGGE, Penningmeester. HELDER, 1G Maart 1006. J.l. Woensdagavond had in Casino" de laatste Volkêbijeenkomat in dit seizoen plaats. De zaal was als gewoonlijk stampvol. Een zeer variëerend programma verschafte den talrijken bezoekers een genotvollen avond aan muziek, voordrachten, gymnastiek en tooneelspel kon men zyn hart ophalen. De heer J. De Jongh van Texel had de voordrachten op aich genomenhjj hield een drietal causeriën over .Het spreken", «Het weer* en .Een zilveren bruiloft». Luim en ernst wisselden daarin elkander af, hetgeen door de voortrefielyke wjjxe van voordragen goed tot zyn recht kwam. Geen wonder, dat de spreker veel byval oogstte. Do gymnastiek vereeniging «Oefening kweekt Kunst» gaf een serie staafoefeningen, werkte aan de barren en formeerde eonige mooie groepen, die met belangstelling aanschouwd werden en wist met een parodie op de vrye oefeningen nietweinigde lachlust op te wekken. Door eenige heeren dilettanten werd op hoogst verdienstelijke wjjze het aardige blij spel .Een gezellige kamer" opgevoerd en vorhoogde daarmee de gezelligheid van deze bijeenkomst. De kleine kapel van de marine, onder directie van den heer L. A. Schouten, zorgde in de pauzen voor goede muziek. Voor men uiteen ging sprak de Voorzitter van het Bestuur, de heer Jaring, bij het waarin hy aüe personen en ver eenigingen, die hunne medewerking verleend hadden, hartelyk dank zegde. De muziek kapel werd door hem lof gebracht voor de uitstekende muziek en in het bijzonder den heer Schouten, die wegens het verlaten van den dienst voor de laatste maal op de Volks- byeenkomsten had gedirigeerd. Spreker dankte hem voor de welwillendheid zooveel jaren betoond, gaf de verzekering, dat men met leedgevoel van hem afscheid nam en wenschte hem in zyn verdere leven veel geluk toe. Deze woorden werden met fanfare's en hoera's bezegeld. Bg de Dinsdag alhier plaats gehad hebbende verkiezing voor 10 leden van de Kamer van Arbeid voor de Bouwbe drijven zjjn gekozen tot leden-patroons de heeren E. J. Rok, A. Krjjnen, C. Blom, A. van Pelt, (aftr. leden) en C. Th. de Boer en tot leden-werklieden de heeren P. Hubbeling en J Boogaard (aftr. leden). Voor 3 leden-werklieden moet herstemming plaats hebben. Het voornemen bestaat om bier in de maand September a.s. gedurende een tiental dagen een Nationalen Schietwed strijd te houden op de banen ten zuiden van het fort Kijkduin, waaraan door alle militaire korpsen zal kunnen worden deel genomen. Concours „Alcmaria". Aan de in het lokaal „Oiligentia" te Alkmaar plaats gehad hebbende loting voor de deelnemende Vereenigingen, inge schreven voor het Nationaal Concours voor Mannen- en Gemengde Koren, te houden vanwege de Gemengde Koorvereen'ging \lcmaria" op Pinksteren a.s., zullen deel nemen iu de derde afdeeling Mannenkoren Heldere Mannenkoor" en de afdeeling „Mannenkoor," onderafdeeling van „Ge mengd Koor". Spoorwegongeluk te Bergen op Zoom. De Duitsche mailtrein 81/83 was 0 u 50 min. het station Bergen-op-Zoom voor- bjjgestoomd en liep toen op een rangee renden goederentrein nabjj den overweg bg wachthuis 13. De schok was zoo hevig, dat de locomotief naar links werd om vei- geworpen, gevolgd door den tender. Rechts van den wogj werd de bagagewagen ge slingerd; het daarop volgend postrjjtuig werd ingedrukt. Ernstig gewond, aan hoofd en beenen, is de hootdconducteur Vos (no. 535), ge stationeerd te Boxtel. Voorts licht ge kwetst P. van Geel, machinist, te Boxtel. Ernstig gewond zjjn de leerling-machinist van Summeren, eveneens te Boxtel, die hoofdwouden en aan beide handen kwet suren bekwamvoorts Schrauwen, con ducteur der postergen, gestationeerd te Vlissingen, en Loos, hootdconducteur der Duitsche postergen, te Oberhausen. De reizigers bekwamen geen letsel. De machinisten bleven tot op het laatst op hun machine, sloten den stoom af en doofden hunne vuren, en voorkwamen daardoor erger. Een Moordaanslag. Sinds anderhalf jaar was hg uit de ge vangenis, waar hg wegens poging tot moord op zjjn vrouw 10 jaren had doorgebracht, ontslagen. Hg had namelgk nu ongeveer elf jaar geleden in de Nieuwstraat te 's-Hertogenbo9ch zjjn vrouw van het leven trachten te berooven, door haar, toen hg ze daar ter plaatse tegen kwam, mot een mes eene diepe snede in den hals toe te brengen. Eenigen tjjd na zjjn ontslag uit de gevangenis werd hg met open armen ontvangen en scheen alles uit het voor gaande leven vergeten. Wat was hiervan de oorzaak? Manlief had in de gevangenis een aardig duitje verdiend en dit was de sluier die al het voorgaande bedekken zou. Na eenigen tjjd evenwel waren deze spaar duitjes opgeteerd en men kon man en va der niet meer Ijjden. Zoo werd hem dan het leven op allerlei wjjzen zuur gemaakt, zoodat man en vrouw thans weer van el kander gescheiden leefden. Toen B„ bggenaamd »Luie Hein", zjjn vrouw Maandag in de St. Chrispjjnstraat te s-Bosch ontmoette, ging hg haar met een mes te lgf Hevig werd zjj aan hare armen gewond. Gelukkig kwam spoedig hulp opdagen, anders ware zjj misschien vermoord geworden. Nu werd zjj naar het gasthuis vervoerd om aldaar verbonden te worden, terwjjl »Hein" naar bet politie bureau werd gebracht. (>Noordbrab.n) Da watervloed van Maandag j.l. Dit alle plaatsen aan de Noord- en Zuiderzee komen berichten over de schade, die door het hooge water ontstaan is. Zeeland schjjnt het meest geleden te hebben. Ook te Antwerpen moet de schade van koopmansgoederen en in de kelders der stad enorm groot zjjn. Tusschen Rillaad Bath en den spoor- dam aan de Schelde is de Noorderspoorljjn geheel weggeslagen. De rails hangen als slappe koorden neer. Het water heeft den grond er onder weggeslagen. Uit den En- gelschen polder, waar 300 menscben wonen, die allen door de vlucht zjju gered, is huisraad en boerengerei langs den spoorweg aangespoeld. Karren, vaten, stoelen, hooi mijten, winkelopstand liggen aan den voet van den spoordjjk. In de kruin van een boom hangt een varken, daar Dinsdag vastgeklampt en 'e nachts gestorven. Wachtpost 19 staat tot de ramen onder water. 400 man hebben gearbeid aan het her stel van de djjken. Het telegraaf verkeer was gestremd wegens weggespoelde palen. Men ziet uit Rilland vele boerenwagens komen met verhuisboedelsde menschen vertrouwen den toestand nog niet. Dit Vlissiagen meldt men van Dinsdag Eerst hedenmorgen vroeg was het water in de stad weggeloopen. Men kon zich toen eerst duidelgk overtuigen van de enorme schade, die allerwegen door over strooming in de stad is aangericht. Ook in andere deelen der provincie Zeeland is door den watervloed geducht geleden vooral onder Rilland is de schade zeer aanzienlijk. Twee groote polders zjjn ondergeloopende bewoners moesten op daken vluchten. Onder Ierseke is de Olzendepolder onder geloopen. Op het eiland Tholen is de Snzannapolder overstroomd. In Oosteljjk Zeeuwsch Vlaanderen is onder Hoek de Lovenpolder doorgebroken de Kruispolder is op twee plaatsen doorgebroken. Om kort te gaau, de ramp is over geheel Zeeland zéér groot. Omtrent den watervloed in Zeeland meldt het Handelsblad" De ramp die meest alle deelen van deze provincie heeft getroffen ia groot. De schade die veroorzaakt is, kan thans nog niet onder cjjfers gebracht worden. Te Vlissingen zjjn verschillende personen, vooral uit den kleinen middenstand ge ruïneerd. Er circuleert reeds een ljjst tot leniging der eeorme schadeer wordt voor aanzienljjke bedragen geteekend. De ramp in den Engelschen Polder (Zuid Bevelatid) is ontzettend. Hij is geheel overstroomd langs de djjken ligt have en goed der bewoners. Verschillende huizen zgn inge stort, schuren zgn uit elkaar geslagen eo de voorraden vernieldhet vee drijft dood aan. Welgestelde lieden zgn tot den bedel staf gebracht. Het gevaar is daar thans geweken. Te lerseke is de schade eveneens grootde oesterloodsen stonden tot aan het dak onder water. Een paar oesterputten braken door. In Tholen zgn een drietal polders ingevloeid. Op Schouwen is een ernstige djjkval bjj Brouwershaven. Uit Zeenwsch-Vlaanderen zgn de berichten eveneens treurig. De toestand van den Koningiu-Emmapolder is zeer torgelj deze groote polder, betrekkelijk kort ge leden ingedjjkt, heeft aan zjjn dgken groote schade. De Wilhelmuspolder onder Honte- nisse staat blaük. Menschen zgn met have en goed gevlucht. Het water staat tot bg het dorp Klooeterzande. Wg bepalen ons tot de mededeeling van de meest ernstige gevallen, want nit tal van plaatsen worden djjkbraken en kleinere schade gemeld. Stormberiohten komen ook bjj de vleet van de Duitsche kusten. De kust en de eilanden van Oost-Fries land hebben onmeteljjke schade opgeloopen. De djjken zgn op vele plaatsen gebroken, het spoorwegverkeer staat gedeeltelijk stil. De strandmuur van Borkum is over een lengte van 300 M. weggeslagen. In Bremerhaven, Geestemunde, Hamburg en Altona is het water hoog geweest. Er is vesl vee verdronken en ook daar in de buurt zgn djjkeu en zomerkaden gebroken of zwaar gehavend. De ramp te Courrières. De Fransche bladen staan vol met ijzing wekkende verhalen over de hartverachourende tooneelen, die zich in de omgeving der mjjnen van Courrières, waar de ontzettende ramp plaats had, afspeelden. De hoop, dat nog een aantal personen gered zouden worden, is vrjjwel vervlogen, men moet zich thans er toe bepalen de verkoolde en verminkte ljjken der slachtoffers te bergen en zoo mogelyk te trachten hun indentiteh vaat te stellen. Er is slechts weinig verbeeldingskracht nnodig, om zich voor te stellen, welke hartverscheurende tooneelen bjj die herkenningen voorvielen, daar in de zwaarbezochto plaatsen geen enkele familie is, die niet één of meer dierbaren te betreuren heeft, die niet een kostwinner of verzorger heeft verloren, waar geen kinderen hnnDen vader, wednwen hunnen echtgenoot moeten bejammeren. En daar groote rampen gewoonljjk ook groote heldendaden ten gevolge hebben, zoo zyn ook hier wedor daden van opoflerenden mannelyken moed, van heldhaftige doodsver achting mede te deelen. Dat de Fransche ingenieurs en mijnwer kers zich niet onbetuigd hebben gelalen eo herhaaldolyk hnn leven hebben gewaagd, om zoo mogelyk dat hunner makkers te redden, hebben we reeds vermeld, maar ook do Duit sche», do loden der Westfaalscho reddings brigade, hebben bewezen, dat echte menschen- lïefde zich niet gebonden acht aan grenzen of door nationale najjver of haat. Te half zes zjjn ze Maandag de mjjn bin nengegaan. Fransche ingenieurs met eenige mijnwerkers daalden vooraf neder om, voor zoover het mogelijk was, den weg tc wjjzen. De kabel loopt af, doodeljjk zwjjgon heerscht onder de omstanders, de wakkere mannen gaan misschien den dood te gemoot. Er klinkt een schelletje, de kooi is op een diepte van 340 M. aangekomen. Opnieuw wordt gescheld, de mannen zjjn aangekomen; de kooi komt met groote snel heid weder naar boven. Nu begeeft een deel der Dnitechen zich ook naar beneden, onder geleide van de ingenieurs Engel en Meioren een dokter. Ze dragen gewone mjjnwerkers- pakken en hebben op den rag en de bont zakken hangen met gecomprimeerde zuurstof, voldoende voor een groot aantal nren Ook hebben ze berries bjj zich voor het vervoer der ljjken. De kooi gaat woder naar beneden en als het klokje heeft aangegeven, dat do redden bjj de oerst afgedaalden zjjn aangekomen, komt ze weer naar boven om weer niouwo mannen mede te nemen. In bewogen stilte wachten de omstanders het oogenblik af, dat de uitslag van het heldhaftig pogen bokend zal zjjn. En al konden or geene menschenlevens meer worden gered, de dappere redden be reikten, wat er nog te bereiken viel. Door hun cigenaardigo werkwijze en het practi- sche gereedschap, dat ze mede hadden ge voerd, mocht bet hun gelukken langs de loopgangen te komen. Te 11 uur 's avonds waren zo op een diepte van 800 M. geko men. De daar gevonden ljjken werden op do berrie gelegd on naar boven verboerd. Zwaar vermoeid aanvaardden do wakkere mannen den terugtocht, terwjjl een ander achttal reeds gereed stond hunne plaatsen Het bericht, dat de ljjken waren opgehaald, verspreidde zie de dorpen en t JH vuurtje door i zjjden kwam de droeve m te trachten de dier- le herkennen. De berichtgever van het Journal meldt dat de braad in de mjjnen nog voortduurt. De galerjjen zjjn onbereikbaar, het inwendige ge- Ijjkt een oven. De ljjken van de ongelukkige kolendelvers die door do ontploffing godood zjjn, braden in dat helsche vuur. Aan do monden van de schachten wjjkt mon vol ont zetting terug, daar de lucht van brandend vïeesch er te bespeuren is. Als hy de tooneelen te Saüaumines besobrjjft waar de menigte in groepen van twintig by de ljjken werd toegelaten, zegt decorrespon dent: Nooit van mjjn leven heb ik iots zoo schrikkelijks gezien. Ik heb de slaohtoöors van de ramp met de «Hilda" aangestaard; ik heb de lyken guzièn van de menschen dio bjj de aardbeving in Calabrië omgekomen waren, en hen die hun leven lieten in do woldadighoide- Ik heb overblijfselen gezien van men- die verdronken, verbrand, vermoord maar nooit, nooit heb ik een tafereel aanschonwd, zoo ovorweldigend afschuwoljjk als dat wat ik te Sallaumines zag. Deze ljjken zjjn maar ljjken in naam, hot zjjn eenvoudig sintels van beenen, armen of hoofden aaoh die menschen is geweest. Mannen, vrouwen en kinderen gaan langs die vreeeeljjke doodkisten. Zjj snikken en hui gen zich voorover over die verminkte over blijfselen, zonder een er van te kunnen her kennen. Soms openbaart een kloino bjjzondor- heid den naam van den doodo oen horlogo, een trouwring. Vjjltion ljjken zjjn op deze wjjzn in den loop van den dag van Dinsdag herkend, te midden van uitbantingen van snikken en hartverscheurend leed, waarbjj ik niet stil durf staan. Ik moest weg van dat hartbrekend tafareel, van de indrukken, de geluiden van die vreeseljjke plaats. Mjjne ovenpannen zenuwen kondon hot i uithouden bjj zulk een afschuwoljjk i spel, zoo diep roerend zelfs voor de moest verharde harten. Laibaeh, de directeur van het Berljjnsche observatorium, heeft verklaard dat de ramp z. i. samenhing met zekere atmosferische om standigheden die den lOden dezer in Enropa heer achten. Zjjno waarnemingen brachten hem tot de overtuiging dat de aardkont in hot oosteljjk halfrond in een gevaarlijken toestand verkeert Hjj voorspelt andere rampen. Nadat de pogingen om de gassen uit de mjjn te verwjjdcren. mislukt waren, wil men hot nn op dsse wjjse beproeven. I)e schachten UI. IV eo XI sullen luchtdicht afgesloten worden, terwjjl door schacht II met een sterken ventilator lucht ingeblason wordt die zich overal zal verdoelen en op den terugweg door de hevige uitstrooming alle vergiftige gassen naar de buitenlucht moet meevoeren. Natunrljjk wordt er zeer druk gespreken over de vraag of do ramp wwkeljjk te wjjten is aan zorgeloosheid en verregaande onver schilligheid van do directie. Iets positiefs ksn hieromtrent nog oiot meegedeeld worden. Er worden vele beschuldigingen geuit aan het adres der directie, die echter ontkent schuldig te sjjn. Jaarès de«H in de «Hnmanité» mede dat hjj san de Kamer zal vragen een parle mentaire commissie te benoemen tot het instellen van een onderzoek naar ds oorsaken van de ramp. Een oude mjjiiwarker heeft het volgends gesebreven aan den ,Matin" to Parffs: .De mijnwerken-afgevaardigden zjjn niet geboord door den prefect, wlen zjj een rapport zonden. De afgevaardigde van schacht no. 3 heeft heel dikwjjls geklaagd en meer dan een maand lang verklaard dat do lucht in de mjjn niet om in te ademen was. «De ingenieurs hebben den directeur even eens gevraagd de schacht te sluiten om de noodige hentellingen te doen. De directeur antwoordde dat de exploitatie in geon geval mocht stil staan, daar er groote behoefte was aan kolen. .Het scbjjot vrjj zeker dat de ramp to wjjten is aan den brand in schacht no. 3. Was het te voorzien dat deze brand zolko ontzettende gevolgen moest hebben «Ja, zeggen de mjjnwerkers, die thans nog in leven zjjn, want wjj roken do .slechte lucht", en wjj zagen dat de paarden onrustig werden. Velen onser daalden Zaterdag niet af, ©en ongeluk voorziende. De werklieden dio den mnnr moeeten metselen om den brand te beperken, stemden alleen toe naar beneden te gaan, na onopbondeljjke aanmoediging en voortdurende verzekering van de zjjdo dor ingenieun, dat or geen gevaar hoegonaamd bestond.» FEUILLETON. •Mjjn tante is niet getrouwd,» zeide zjj, met schitterende oogen naar Ernst opziende .mjjn moeder zegt, dat zjj nog vrjj is, en dst het een wonder mag heeten, dat de eige naar van den Thal-molen noch altjjd niet .Babbel zulke onzin niet, kleine,* viel Mahler haar in de rede. «Wil je nog wat eten Christa Maria sebudde bet hoofd en trok meesmuilend de lippen op over die terecht- «Het is toch zoo; als de eigenaar van den Thal-molen met mjjn tante trouwt, krjjgt hjj den Enz-molen er bjj. Moeder, zegt, dat het zonde sou wezen, van mjjn tante eu van den molen." .Je kunt nu wel naar huis gaan, Christa Maria, maar loop vlug, anders wordt je weer koud. En zeg aan je moeder, dat zjj je in kuis moet houden." Het kind keek hem verschrikt aan. «Dan hebben wjj geen Kerstboom, als ik niet meehelp om wat t« verdienen,' zeide zjj treurig. .Alles vrat ik thuisbreng, is voor mjj on de broertjes en zusjes.» Goed, dat zal wel terecht komen. Waar woon je?« In den Anger, no. 15. in het achterhuis, mijnheer. .En boa hert je?» .Christa Maria Ruppcrt.» .Goed». Ernst sloeg het kind den doek weer om, wikkelde het geld voor haar in een papier, gaf haar nog eenige broodjes met vleeech en braeht haar toen naar buiteo. Dank u wel mjjnheer 1 God loone u 1» De jonkman oogde haar na, totdat zjj om den hoek der straat verdwenen was, en keerde toen in de gelagkamer terug. Tegeljjk met hem trad ©en postbod© binnen. «Is hier mjjnheer Ernst .Dat bon ik. Wat hebt ge?» .Een telegram.» Ernst scheurde het open en lasKantoor reeds gesloten, morgen vroeg wordt het ge vraagde posterestante afgezonden.» Verduiveld, dat is fataal 1' mompelde hjj ontstemd. .Na moet ik om die prailige tweeduizend mark morgen weer naar de stad Kellner, stuur iemand naar .Do Zwaan', Valentjjn moet dadeljjk inspannen en hier voorkomen.» Luid ratelend reed de wagen het erf van den Enz-molen op. Evenals den vorigen dag verscheen do molenaarster op don drempel dor hoi* !enr. In de kamer brandde do lamp, zoodat haar slanke gestalte duidcljjk tegen het licht afstak. Ondanks de strenge konde kwam zjj naar buiten en streelde de paarden. ■Ge hebt hard gereden, Mahler», zeide zjj, terwjjl zjj met bewondering zag, hoe beval lig hjj van den bok sproDg. «De paarden dampen.' .Ja, ik wilde gaarno spoedig weer thuis zjjn, om Maar zullen we niet in buiB gaan Ge zoudt hier licht een verkond beid opdoen, juffrouw.» Hjj giug haar voor tot aan de deur, liet haar binnentreden en volgde baar. Daari.a opende hjj de deur van do huiskamer. Toen zjj daar binnen waren en hjj tegenover haar stond en in haar oogen de bange vraag las Wat hebt ge voor mjj kannen doen?" toen hjj zag, hoe bare lippen zich bewogen zonder een woord te kunnen uitspreken, teen had hjj haar gaarne aan zjjn hart ge drukt en voor immer daar een schuilplaats \Vaanchjjnljjk las zjj in zjjn oogen, wat er in hem omging, want blozend wendde zjj plotseling het gelaat van hem af. •Ik heb me veroorloofd een lentegroet mee te brengen. Het is wel wat vroeg, als het buiten nog vriest, dat het kraakt, niet waar? Maar zjj geuren zoo heerlijk, dat ik Als 't u belieft, juffrouw.' Bjj dozo woorden bracht hjj het mandjo met bloomen, dat hjj van die kleine Christa Maria had gekocht, van onder sjjn mantel te voorecbjjn en reikte het haar toe. .Wat heerljjke viooltjes! Go verwendt mjj, MahlerTot nog toe heeft niemand aan zoo iets gedacht," stamelde zjj met neer geslagen oogen. Laat mjj dan do eente zjjn, die Ernst bleef steken. Mocht hjj haar nu reeds zoggen, welke gevoelens hem bezielden, en wat hem hier aan dw plek bo»<l? N«c, neen, het was nog te vroeg, do vrucht was nog niet rjjphjj moest zich bedwingen en sjjne wenschen in sjjn hart besloten houden tot gelegener tjjd. Terwjjl Christa Maria haar gloeiend ge laat in de koele, geurige bloemen bijna ge heel verborg, verhaalde Ernst, wat do uit slag van zjjn zending was. «Geen uiutel, dat bad ik wel gedacht," klaagde zjj, .en dus moet de Enz-molen Spreek niet uit, wat dank zjj uw huurman Knoop in de stad de masschen va» de daken elkaar toeroepen,' sprak Ernst toornig. .Zoo lang ik hier ben en go mjj nw vertrouwen schenkt, zal dat nooit gebeuren.' Maar do boete I Hebt ge die dan ver geten?» klaagde zjj, terwjjl zjj moedoloos op een stoel giog zitten en den arm onder het hoofd legde. «Ik vergeet niots, juffrouw en allerminst hetgeen men u heeft aangedaan. Knoop, die schoft, vras bjj Valentjjn in .De Zwaan'. Die twee brave zielen sullen wel weer mooie plannen gemaakt hebben. Maar den van den Thal-molen schuiven wjj om van don bals; tot den laatst hjj het geld teragkrjjgen Ge sjjt niet wel bjj bet hoofd Mahler 1 Waar zou ik het geld vandaan halen Ernst glimlachte. Waar vandaan ook een knecht heeft wel eens goede verbindingen. Morgen kan ik het geld uit de stad halen en daarmee Knoop d«-n mond stoppen. Het andere zal zich wel schikken. Maar kom, ik denk, dat het nn tjjd is om naar bed te gaan, juffrouw. Ge hadt niet moe ton wachten op mjjn terugkomst, voornameljjk, omdat daarvan niets vooruit was bepaald.' .Alsof ik dan rust zou gevonden hebben,» zeide zjj openhartig. «Ge hadt Valentjjn bjj u, en die haat u, geloof ik.» .En waart ge daarom bezorgd over mjj?' Ernst was dichter bjj haar getreden eo zag haar diep in de oogon, zoodat zjj schuw ter zjjdo koek. Nog verzette hjj zich tegen de bekoring, die zjj iu zjjn uabjjhcid ge voelde zjj ergerde zich over de willoosheid, die haar overmeesterde, en over het verlangen, dat haar vervulde om hem onbeperkte macht te geven over haar zeiven en over alles, wal zjj bezat. Om dit alles to verbergen wierp zjj bet hoofd trotsch in den nek en zei op geveinsd onverschilligen toon: .De plicht der naasten liefde, andera niets.. Doch hare blikken logenstraften hare woorden. Al ompantserde zy haar hart nog zoo sterk, haar oogen had I zjj niet meer in haar macht. .Natnurljjk dacht ik ook aan niets anders", antwoordde Ernst luchtig. .Goeden nacht jutfronw, wel te rusten. Slaap gerust, ik waak. En als God wil, zal het Kerstfeest eens recht vrooljjk zjjn.. Ernst drukte Christa Maria de hand en •TL' volgenden dag, een poosje vóór twaalven, toen Ernst nog niet uit de stad teruggekeerd was, reed het wagentje van Knoop het erf van den Enz-molen op. Christa Maria, die aan haar naaitafeltjo zat en in gedachten verdiept was, torwjjl het naaiwerk in haar schoot rustte, zag Knoop en sprong op. «Mjjjn God; daar is Knoop en Ernst is niet hier," zeide zjj ontsteld en vloog naar den uitersten hoek der kamer, als kon zjj zich daar verbergen. Maar bjjna onmiddelljjk daarna dacht zjj: .Ik kan hem toch niet ontwjjken," en langzaam trad zjj weer naar voren. Er werd op de deur geklopt en Knoop trad binnen. Toen de jonge molenaanter den man tegen over zich zag, die haar ondergang zocht, herkreeg zjj haar kalmte en overleg. «Goeden morgen, juffrouw," sprak hjj, haar met sportenden bbk aanziende. .Sedert wanneer zjjt go bang voor mjj, zoodat ge u in oon hoek verschuilt?» .Denkt ge, dat ik bang voor u zou wezen, omdat ge mjj in de stad aan de bespotting hebt overgegeven Dat zal juist omgekeerd het geval sjjn, denk ik. Ge hebt stellig ver geten, welke straf er is bepaald voor kwaad willige lasteraars; andera hadt ge u wel tweemaal bedacht.' Zjj ging weer op haar gewone plaats zitten en hervatte haar naaiwerk, zonder eenige notitie te nemen van den molenaar, wieas gelaat door woede bjjna onkenbaar was. Wat is de reden van nw komst?» vroeg zjj, toen hjj na een lange poos nog maar Bjj zulk een ontvangst vergeet mm over zjjn vriendschap to spreken, joffrouw. Sedert die melkbaard bier in den Enz-molen is, ljjkt de duivel wel losgebroken.* Christa Maria glimlachte. De d ai vol is niet losgebroken, maar er toesiobt gehouden verraad en ontronw aan bet licht en worden naar ver- beloond. Ge hebt my schandelik misleid en bedrogen. Ge hebt mjj hrt geld opgedrongen om het graan te koanoo keepen voor de leverantie, die ge my ook hebt opgedrongen, en ge hebt mjj uw hulp toegezegd voor het geval, dat de lovoringrtenajjn te kort wae. Maar dat alles deedt ge met de geheime bedoeling, mjj in hrt nanw te brengen, en den atrop, die ge mjj om den hals had gedaan, dicht te trekken wanneer ge daartoe lust hadt. Ea ten slotte hebt ge in de stad het gerucht Hvt waa nw bedoeling den molen in uw bezit te krjjgea en don molenaarster op den k..p U» Dat ik alles te weten ben gekomen en dat mjj de oogen geopend zyn, vervult u met woede. Ik geloof gaarne, dat het niet aangenaam ia, te zien, dat de vogel u onder (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1906 | | pagina 1