H§I KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor HelderTexel, Wieringen en Anne Paulown st; DE BLINDE. No. 3468. Zaterdag 7 April 1908. 34ste Jaargang. Bureau: Spoorstraat. Telef. 59. Bureau: Ksnlngstr. 29. Intere-Telef. 50. Abonnement Vliegend Blaadje p. 3 m. 50 et., ft. p. poet 75 ot., Buitenl. f 1.25 i i Zondagsblad s 37' 45 >0.75 Modeblad ...>>>55>»>>80> 0.90 Mnzik. Bloemlezing» s 60 85 >0.90 Voor Buitenland bp roornitbetaling. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BERKHOUT Co., te HELDER. Bureaux: Spoorstraat en Koningstraat. Advortentlên van 1 tot 4 regels25 Cent. Elke regel meer6 Bewjjs-exemplaar21/, Vignetten en groote letters worden naar plaatsruimte berekend. *dvertentiën moeten uiterlijk tien DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd rijn Eerste Blad. Voor onze lezeressen is de aanbieding van HET NIEUWE MODEBLAD van groote waarde. Het verscbgnt tweemalen per maand en geeft tegen een tot nog toe ongekend lagen prga, het batte en het volledigste overzicht van wat op het gebied der mode belangrgks is voorvalt, zoo voor toiletten als voor kindercoetumet, voor onderkleedlng als voor handwerken. Het' biedt een schat van voorbeelden en bij elk nummer een uitvoerig patronen- blad waarop tal van modellen door kundige handen bewerkt, zjjn voorgesteld- Een keur van handwerken op elk gebied, de meest mogelijke verscheidenheid van toiletten, zoo kostbare als meer eenvoudige. Bjj elke aflevering wordt toegevoegd een gedeelte van een boeienden roman in boek formaat. Het blad koBt slechts 56 cent, franco per post 80 cent per drie maanden. Men abonneert zich bjj den uitgever dezes. Het nienwe kwartaal is ingegaan 1 April met Nr. 13 Uit het Buitenland. Omtrent de conferentie te Algeciras wordt thans de offioiëelc mededeeling gedaan dat Maandagmiddag voorlezing werd gedaan van het ontwerp van de algemeene acte der con ferentie. De tekst werd goedgekeurd en de onèerteekeaing is vastgesteld op Zaterdag. De gezant van Italië in Marokko wordt uit- genoodigd zich naar den Sultan te Fez te begeven, om de toestemming te krjjgen op de in de algemeene acte opgenomen besluiten. De Sultan heeft deze natnurljjk te aanvaar den, al zal het met een zunr-zoet gezicht zjjn. De Amerikaansche gezant sprak den wensch uit, dat de Sultan maatregelen zal nemen tot verbetering van den toestand der Joden in Marokko, waarbjj alle gedelegeerden zieh aansloten. De Engelsche gedelegeerde uitte den wensoh, dat de slavernjj ia Marokko zal i uiaib afgeschaft. De uitkomst van het Congres aal voor Marokko wel zjjn dat de toestand in de steden, wat de politie aangaat, wel zal ver beteren met de veiligheid in het binnenland zal het waarschjjnli)k wel steeds even er barmelijk gesteld bljjven, als dat reeds zoo vele jaren is. Voor Earopa heeft de uitslag der conferentie deze beteekenis dat daarvoor de gevaren voor den Europeesche vrede zjjn uit den weg geruimd. De groote buiten- landsche bladen houden besehouwingen over de conferentie en rekenen na welk land nn wel bjj het politieke kaartspel de meeste ■lagen heeft opgehaald. Wjj meenen ons in deae kwestie niet te moeten verdiepen. Te St. Petersburg hebben de verkiezingen voor de Doema in de grootste orde plaats gehad. Aan de verkiering werd door 60 percent der kiesgerechtigden deelgenomen. De conferentie door den minister van han del bjjeengeroepen besloot den invoer van dynamiet tontploifiugsstof voor mflnen, waarde lezer,) uit het buitenland toe te staan, doch besloot teveos do invoerrechten te vorhoogen. Do particuliere correspondent van de «Berl. Loc. Ant.te Moskou, deelt mee, dat het weinig gescheeld heeft of graaf Witte was als eerste minister afgetreden. Het door hem bjj den ministerraad ingediende ontwerp voor eene amnestie (algemeene kwijtschelding van straf) in Rusland, waarvan bjj de onmiddellijke afkondiging eischte, vond verzet van den kant van de min. Durnovo en Trepof. Toen Witte het bestoft nam zjjn ontslag aan te kreeg bjj echter zjjn san. In de week voor Paschen of op Paaechtondag zelve, aal nu waarsehjjnljjk aan alle politieke mis dadigers .gratie worden geschonken. Frankrijk bereidt zich voor, voor de aan staande algemeene verkiezingende atrjjd tusschen de verschillende partjjen zal dit jaar hevig zjjn. De bladen der onderscheidene richtingen zjjn hunne campagne reeds begonnen. Natnurljjk moest iu de Fransche Kamer de mjjoramp te Courrières worden ter sprake gebracht. De burgemeester-afgevaardigde-mjjn- werker Barly, van Rjjsael, hield eene inter pellatie waarin hjj het eigenbelang der mjjn- compagnie de oorzaak noemde van de ramp en van de onvoldoende pogingen tot redding. Eene motie van vertrouwen werd met algemeene stemmen aangenomen, iets zeld zaams zeker in de Franaohe Kamer. In de motie is opgenomen dat aan de bepalingen van de wet van 1810 de hand zal worden gehonden ten opzichte van de eventueele vervallenverklaring der concessie. Een officieele enquête-commissie waarin ook mjjnwerkers zitting zullen nemen, zal een uitgebreid onderzoek instellen naar de aansprakelijkheid. Bljjkt de mjjneompagnie werkelijk aansprakelijk, dan beloofde de minister intrekking haror concessie. De toestand in het stakingsgebied is vrjj ernstig. Bloedige botsingen tusschen gendarmes en mjjnwerkers kwamen reeds voor. Versterking der troepen zal noodig bljjken door kwaad willigen was een gedeelte eener spoorljjn opgebroken. De stakende zeelieden te Hamburg houden zich zeer rustig. Verstoring der orde kwam nergens voor. Het scheopsvaartverkeer heeft nog niet merkbaar geleden. De staking in de Amerikaansche kolen mijnen heeft voor de arbeiders aanv&nkeljjk een gunstig verloop. De Bitumineuse koolmaatschappjjen die 100,000 man in het werk hebben, bewilligden reeds in eene nieuwe loon-overeeukomst. Nieuwstijdingen HELDER, 6 April 1906. VERGADERING van den Raad der Gemeente Helder, op Woensdag, den 11 April 1906, des avonds ten 7l/j uur. Onderwerpen ter behandeling 1. Ingekomen stukken en mededeeliugen. 2. Stemming in zake Pontveer (art. 50 Oomoen te wet). 8. Reglement Ziekenhuis. 4. Verbouwing bureau Gemeentewerken. 5. Aanwending gas- of stoom- bjj het W aterleidingbedr jjf. 6. Vaststelling kohieren Hoofdeljjken Om slag, Hondenbelasting en Schoolgeld. 7. Benoemingen. 8. Reclames. Het aantal kiezers in deze gemeente, voor komende op de kiezerslijst 1906/1907 Twceda Pro? GemMDts- Kamer. Staten. raad. bedraagt 3688 3560 3450 Verdeeld als volgt: le Kiesdistrict 1244 1204 1151 2e 1073 1037 1009 S« 1371 1819 1290 Totaal 3688 3560 3450 De beer J. C. vau Ruunard. klerk der postergen en tebgrufiie alhier, is ver plaatst naar het postkantoor te Alkmaar. Bjj het te Middelburg gehouden ver gelijkend examen tot toelating aan de Rijkskweekschool voor onderwijzers ge tal candidaten 52 slaagde de jongeheer D. Schwantje, van hier. Als een bewjjs dat de Huisvljjtten- toonstellingen, dié op verschillende plaatsen door de Volksbond-afdeeliogen worden ge organiseerd, wel de aandacht van het pu bliek trekken, kan dienen dat oa. de tentoonstelling te Arnhem in 2'/a dag door 7000 betalende personen werd bezocht. TEXEL, 5 April. Aan bet strand albier is gevonden een pak boeken en eenige scheepspapieren, afkomstig van het stoom schip >Aldenburg", kapitein H. Former. De heeren M. Reuvers, K. van der Kloot en W. Brans hebben bedankt als kerk- voigden der Ned. Ilerv. Gemeente te De CocksdoTp. In hnnne plaatsen zjjn gekozen de heeren J. Buis, J. Kikkert et>W. List. ANNA PAULOWNA. In de rijkspost spaarbank, postkantoren Anna Paulowna en ressorteerende hulpkantoor is in de maand Maart ingebracht f 6072,83 en uitgehaald f 6157,22. Het laatste boekje had tot nummer 187. Van 19 tot 25 Juli a s. zullen hier worden iogekwartierd 600 man infanterie, de daarbjj behoordende veldartillerie en 22 officieren. Gedurende dien tjjd zullen hier oefeningen worden gehouden. Het verzoek aan de leden van Liefda digheid naar Vermogen* om de oontribntie te verboogen, is met goeden uitslag bekroond, daar deze verhoogiug f 91,50 bedraagt. Bali. De correspondent van da «N. Rott. Ct." te Batavia seint: Ongeregeldheden op Bali maken een expeditie waarschgnljjk. Bangliërs deden een inval in Karang Asem. Kapitein Schut- Btal vertrekt naar Bali, om maatregelen te beramen voor een gewapend optreden. De Tweede Kamer, die voornemens is heden op reces uiteen te gaan tot de laatste week van April, wellicht tot de eerste week van Mei, denkt na hervatting van het werk nog een viertal zittings- weken noodig te hebben voor de verdere behandeling van het Arbeidscontract. Ook bestaat het voornemen in die pe riode de wjjziging der wet op de perso- neele belasting aan de orde te brengen. Afschaffing van tienden. Het weekblad van den „Ned. Chr. Boerenbond" schrgft: Allee samen genómen kunnen onze boeren over deze wet tevreden zjjn. Zjj is heel wat beter dan de wet op het Ar- beidersc?ntract, maar wjj kannen er ook bgvoegen, dat de Ned. Boerenbond ia deze zaak is gehoord en dat da Regeericg naar zjjn raad heeft geluisterd. De boeren mogen de Regeering wel dankbaar zjjn. dat zjj nu ook eens een wet maakte, die uitsluitend in het belang der boeren is en deze van een ondrageljjkeu last bevrjjdt op een allergemakkelijkste en goedkoops wjjze. Men meldt uit Velsen Dinsdagochtend wa« de dreuning bjj het laten springen van den pijler der oude voetbrug zóó sterk, dat in de raadzaal een scheur in den muur kwam Aanvaring. Dinsdagavond is de Hembrug aange varen door het Engelsche s „Coosols", varende van Amsterdam naar IJmuiden. De noordelijke remmingswerken kregeu belangrijke schade. Brutale straatroof! Maandagmiddag is te Amsterdam weder iemand het slachtoffer van brutale zak kenrollers geworden. Een 68-jarig man had voor e»n dia manthandelaar aan de Twenteche bank f 4300 aan bankpapier geïnd en dat geld in den buiten-borstzak van /jjn jas ge stoken. Op zgn weg passeerde bjj de Dam straat, waar hjj in de melkinrichting, al daar, iets ging gebruiken. Even na hem waren drie als heeren gekleede personen binnengekomen, die geljjk met hem opstonden en vertrokken. In de deurpost werd hg door het drietal opgedrongen, wat hem onmiddelljjk daarna argwaan deed krjjgeu. Hg voelde naar het bankpapier en werkelgk, dit was verdwenen. Het krasse oude heertje liep zoo snel hg kon de „heeren" na en kon één hunner grgpen, wat natuurlgk gepaard ging met een standje, waar de politie op afkwam. De arrestant werd naar het bureau St Pietersbal gebracht, waar bleek dat 't alweder een Engelscbman was. Het gestolen bankpapier werd onge lukkigerwijze niet in zgn bezit gevonden. Daarmede schjjnen de beide anderen, die men niet heeft kunnen te pakken krjjgen, er van door te zgn gegaan Onnoodig te zeggen, dut d- aangehou dene zich van den domme hield en ver klaarde van niets te weten. Print Hendrik-Stichting. De vereeniging: Prins Hendrik-stichting voor oude zeeli«len te Egmond aan Zee hield Maandag te Amsterdam haar jaar lgksche algemeene vergadering. Aan bet verslag van den directeur, den heer G E A. van Hall, ontleenen wjj het volgende Het vangt aan met de vermelding dat op 7 Oct. 1. 1. het 30 jarig bestaan der stichting in huiselgken kring is herdacht. De oudste der opgenomenen wordt de volgende maand 90 jaren oud. Er zgn 41 verpleegden boven de 80 jaren. Er over leden 20 oudjes, die dus plaats maakten voor een geljjk getal dat bunkerde opge nomen te worden. Zjj die de eeuwige rust ingingen waren van 69 tot 87 jaren oud werd in het vorige verslag melding ge blaakt, dat het gebouw groote reparatiên moest ondergaan, die uit de gewone in komsten niet bestreden konden worden met bljjdschap wordt thans vermeld, dat S. r. L., O. H. en R. het benoodigde bedrag daarvoor schonken, zoodat het werk nu reeds lang voltooid is. Voor die mildheid wordt den schenkers hartel jjk dank gebracht. De jaarlgksche bgdragen verminderden dit jaar weder met f 355,25, en bedragen nog slechts f 7920,65, waar dit bedrag in 1900 nog f 9957 bedroeg. Een teruggang in 5 jaren dus van f 2037. Gelukkig was menig lid en donateur bjj uiterste wilsbeschikking der stichting ge dachtig anders zouden de ontvangsten ad f 17.625 (f 7920 jaarljjksche en f 9707 bgdragen ineens) een tekort hebben opge leverd van f 7518, aangezien de uitgaven f 24.866 hebben bedragen, ongerekend de kosten van onderhoud van het gebonw. O-m. werd voor voeding f 13 724, kleeding en schoeisel f 2000, en voor verlichting f 1545 uitgegeven. Aan legaten of op andere wjjze werd f 35.588 ontvangen. De vergadering werd geleid door den heer Aug. Hendrichs, biertoe uit Luik overgekomen. De rekening en verantwoording werd goedgekeurd. De aftredende bestuursleden Aug Hendrichs en jhr. A. R. Schaurbecque Boeje en mr. W. A. baron van Ittersnm, beiden te 's Gravenhage, werden herkozen eu de vergadering gesloten, nadat de voor zitter nog had medegedeeld, dat wjjlen mevr. Arrjens aan de stichting f 25000 had ge legateerd. Men meldt uit Vlaardingen: Het visschers-weduwen- eu weezenfonds te Vlaardingen heeft zgn jaarlgksche ver gadering gehouden. In bet verslag wordt 1905 een rampspoedig jaar genoemd, om dat 20 zeelieden hun graf in de golven vonden, nalatende 8 weduwen en 23 weezen één was de kostwinner zjjner moeder en aan 11 ouders werd een uitkeeriog ver strekt. Bjj den aanvang van het jaar wer den 57 weduwen en 38 weezen ondersteund met een gezamenlgk bedrag van t 102.75 per week, en aan bet eind 65 weduwen en 65 weezen met f 138.50. De uitkeering aan weduwen en weezen bedroeg f 8084.25, waarvan f 1450 aan elders woonachtigen. Ruim 80 oude zeelieden ontvingen onder steuning, waarvoor is uitgegeven f 4287. Het totaal der uitgaven bedroeg f 12.705.75. >Het Anker" deelt mede, dat de matrozen Hngser, Siebeles en Bükkenhorst, die voor eenigen tjjd op grond van de nieuwe bepalingen hun ontslag uit den dienst hadden verzocht wegens ernstigen tegenzin" daarin, op 26 Maart met paspoort zgn gegaan. Dit zgn van de oudere schepelingen de eersten die op deze wjjze den dienst ver laten. Op hun paspoort staat als reden van ontslag opgegeven: >Op verzoek, wegens geblekea tegenzin in den dienst". Twee van deze drie ontslagenen maakten deel nit van het hoofdbestuur van den Matro- zeubond, J. N. Hngser was voorzitter en J. H. Siebeles secretaris. Frans Rosier. Tot aanvulling van het bericht omtrent de benoeming van deskundigen ten einde den geestestoestand van Frans Rosier te onderzoeken, dient nog het volgende: Aan bedoeld» deskundigen, zjjnde de professoren Winkler en Jelgersma, is op gedragen te verklaren of Rosier al dan niet toerekenbaar geacht kan worden Toor de misdaad, te Gouda gepleegd, waarvan hjj verdacht wordt de dader te zgn. Mochten de deskundigen hem nu toe rekenbaar verklaren voor genoemd feit, en zgn schuld daaraan bewezen worden, dan mg zal de hem daarvoor op te leggen straf niet groot kunnen zgn, daar immers de Nederlandsche strafwet bepaalt, dat de gevangenisstraf, welke niet levenslang is, in geen geval den tjjd van 20 jaar te bo ven kan gaan. In aanmerking genomen de 18 jaren gevangenisstraf, waartos Rosier reeds is veroordeeld, zal hem dus, indien hjj toe rekenbaar wordt verklaard en zgn schuld zal zjjn bewezen, slechts nog eene gevan genisstraf van ten hoogste 2 jaren kunnen worden opgelegd. Ovsrrsden. Nabjj hotel „Promenade" te 's-Graven- hage is Dinsdagmiddag een cenuwljjderes, welke begeleid werd door mej. C. Kuyk en een verpleegster, door de electrische tram aangereden. Beide beenen van de ongelukkige werden verbrijzeld. Mej. Knyk werd zonder letsel onder den wagen van daan gehaald. Beide dames werden naar „Bronovo" overgebracht. Omtrent het ongeluk verneemt men nader dat de dame, die onder de tram geraakte, zich op een gegeven oogenblik losrukte van den arm van hare begeleid sters de directrice van een zenuwin richting aan den Parkweg en een pleeg zuster en regelrecht naar de voorbij komende tram liep en toen door deze werd gegrepen. Onmiddelljjk liep de directrice, mejuffr. Kuyk, haar achterna en kwam toen, in haar pogingen om de in haar inrichting verpleegd wordende patiënte te redden, zelf met de tram in aanraking. Oogenschgnlgk heeft zjj daarbjj echter geen lettel bekomen, althans Diet van beteekenis, ofschoon zjj thuis dadeljjk door een geneeskundige onderzocht is. Ten minste zjj kon, na eenigszins vau den hevigen schrik bekomen te zgn, naar de vlak bjj gelegen zenuwinrichting terug- De overreden dame, wier beide beenen zgn afgereden, is later van het sanatorium van dr. de Niet overgebracht naar de diaconessen-inrichting „Bronovo". Toen zjj daar aankwam, bleek zjj reeds te zjjn overleden. Kievitseieren. Slechts een paar honderd kievitseieren tjjn te Sneek aangevoerd. Koude nachten en nog te veel water mogen we gerust als oorzaak noemen, dat er nog zoo weinig eieren worden gevonden. De prjjs was 35 et.enkele werden echter voor iets lager verkocht. In 't vorig jaar verschilde de aanvoer vrjj wat bjj heden. In de Belgische overstroomde streken is de stand nog altjjd treurig. Te Moerzeke brengt het hooge tjj nog steeds water aan, dat een hoogte bereikt van 1.50 meter in de gebouwen. De kleine djjken, die de bewoners na elke tj) voor hun huizen vernieuwen, worden regelmatig weggespoeld. Bjj ebbe storten er huizen in. Zoo is bet nieuw gebouwde stadhuis bjj den molen ingestort. Erger nog: een naburig buis is in den grond verdwenen. Er wordt duchtig aan de djjken gewerkt, doch zonder gevolg. Ook te Hamme is geen verbetering. Donderdagmiddag was het tg buitengewoon hoog. Menschen, die opnieuw hun over stroomde woningen betrokken hadden, moesten nog ee»8 de wjjk nemen. Er is nog een gedeelte van den djjk, 50 meter lang, weggespoeld. Mijn ondergeloopen. Zaterdag zjjn de dammen, die het water in de mjjn „Voccart" te Kerkerade moesten keer en, plotseling onder den geweldigen druk bezweken en is de mjjn opnieuw ondergeloopen. Al het gedane werk is nu te- vergeefs geweest en het water staat nog hooger dan te voren. De nieuwe pompen zgn weer onbruikbaar geworden en bet zou, naar men zegt, best een jaar kunnen dureD, voor men den waterwolf andermaal meester is. K.") Lens, 4 April. Vanmorgen om negen uur is er weer een mjjn werker levend naar boven gehaald door schacht 4 te Sallaumioes. Men denkt, dat er nog meer zgn. De geredde mijnwerker. Parjjs. 4 April. De nieuwe mijnwerker Berton dien men vanmorgen levend terugvond heeft veel minder geleden van zgn verblgt onder den grond, dan de dertien anderen. Hjj heeft volop water gehad en naar omstandigheden voldoende voedsel, want hjj had bundeltje* met brood en keteltjes koffie tot zgn dispositie, die hg in de mjjngangen vond en hg nam ton slotte alles nogal philosophiscb op. Hjj had veel geslapen en meende een acht dagen onder deD grond te zjjn geweest. Echter bjj heeft ook oogenblikken van vertwpteling gehad. Eenmaal wilde hg zich zelfs in wanhoop laten doodbloeden. Hg is altjjd alleen gebleven, sedert het oogenblik van de ramp, toen vluchtende arbeiders hem achterlieten, meenende dat hg bezweek. Het ie zeker dat een reddings brigade eergisteren in zgn buurt gepasseerd is, waarschgnlgk sliep hjj toen vast. Her haaldelijk heeft hg aan den pnt staan roepen, maar heeft ten slotte begrepen dat deze toegemaakt was. De geest van de mjjn bevolking is door deze nieuwe redding heviger dan ooit in beroering. Ieder die iets van een ingenieur heeft wordt aangevallen door vertwjjfAlde menschen. De omgeving van put 4 ziet zwart van een dreigende menigte. Dr. 8ury, de arts, die niet lang geleden in een café in Lnik een van ego collega's heeft uitgescholden en mishan deld, is veroordeeld tot 18 maanden ge vangenis. Zooals men zich herinneren zal, had dr. Sury zgn collega met een parapluis een FEUILLETON. Vrjj bewerkt door AMO. Was bet schrik of verwarring, die de wangen der jonge dame deed kleuren, terwjjl sjj een bevallige buiging maakte Stellig bad zjj zich den blinde voorgesteld als «en ouden, eerwaardigen heer, en nu zag zjj met onverholen bewondering in het schoon jeug dige gelaat van den graaf. Zeer spoedig herstelde zjj zich echter en seide op kalmen toon: «Dan zal u zeker de i wel willen zien. Hier aan den voor- het salon, de zitkamer eu de eet- andere kamers en slaapvertrekken r achteren uit. Het aaeaMeneiit vol- bien niet aan de nieuwste eischen, maar natnurljjk zal alles dadeljjk in orde gebracht worden.* Zjj wenkte een voorbjjgaand dienstmeisje. «Mjjnheer wil de woning zien. Anna I Hier zjjn de sleutels!' Wil u zoo vriendeljjk zjjn eenige oogen blikken op de veranda plaats te nemen, mjjnheer de grasi?' sprak zjj daarop tot don blinde, en met de houding eener dame uit de groote wereld, legde zjj den arm van den graaf in den hare en leidde hem voort. Het was merkwaardig, hoe goed dit paar bjj elkaar paste. Die twee rjjsige gestalten schenen als voor elkander gekozen te zjjn. Zelfs het onderscheid in de kleur van het hoofdhaar, wel verre van den schilderach- tigen indruk te verstoren, scheen dien juist t« volmaken. Op het gelaat van den graaf lag de ver genoegdheid te lezen, toen hjj aan de zjjde der jonge dame voortschreed. Het kwam hem voor, of zjj zoo bjj elkaar behoordenhjj bespeurde dan ook een gevoel van veiligheid als nimmer te voren, sedert hjj het gehrnik zjjner oogen had moeten missen. Onwille keurig vergeleek hjj den vasten regelmatigen tred dier vreemde met de levendigs bewege lijkheid van zjjn zuster Irene, wier trippe lende gang hem telkens weer in vertwjjfeling bracht. De beerljjke rozengeur, die haar omhulde, vermeerderde nog de bekoring, die haar diepe altstem op hem oefende. Hjj hsul wol altjjd willen voort wandelen, om zonder op houden naar hare stem te kannen luisteren. .Hoe stil, hoe heerljjk is het hier!* sprak hjj, nadat hjj in een rieten stoel had plaats genomen. Ik zou nooit op het vermoeden gekomen zjjn, dat te midden van de drukte en de be- drjjvigheid van deae groote stad nog zoo'n eenzaam plokje te vinden was. U zon niet kunnen gelooven, mejuffrouw, hoe ik geleden heb onder de drukte van het hotelleven Heeft u hier altjjd gewoond?' Ach neen, mjjnheer de graaf! Het is pas een jaar geleden, dat ik deze tuinderjj over nam. Wjj woonden vroeger op Santen, onze bezitting aan den Rjjn. Het viel mjj zeer moeiljjk hier gewoon te rakenmaar de ■u-beid helpt ons over vele zwarigheden heen, en nu ben ik reeds geheel op mjjn gemak tusschen mjj na bloemen.' Houdt u zooveel van bloemen, dat ge het tot levenstaak hebt gesteld se te ver zorgen vroeg de graaf minder uit belang- stelljng, dan wel om hare stem voortdurend te hooren. «Van ouds waren de bloemen mgn lieve lingen. Daarom beschouwde ik het als een gelukkige beschikking, dat deze tuinderjj ons toeviel door de goedheid van een overledene, juist in een tjjd, toen wjj voor de vragen stonden: .Wat moeten wjj nu beginnen? Waarheen zullen we ons wenden?* In den beginne viel het nog al zwaar, natuurlijk, want het is een groot verschil, of men uit tjjdverdrjjf iets doet, dan wel door den drang der noodzakelijkheid. Ik had nog veel te leeren, en moest flink de handen uil du mouw steken,* zeide zjj, met leedwezen hot oog richtende op hare fijn gevormde handen, die nu door de zou gebruind eu door den arbeid ruw geworden waren. Met het bovenljjf vooruit had graaf Man- fred toegeluisterd. «U zingt zeker ook, mejuffrouw?, vroeg bjj nu plotseling zonder eenige inleiding. .Zeker heel mooi?» tO, neen*, antwoordde de jonge tuinierster, even glimlachende, daarvoor ontbreekt mjj de hoofdzaakde stem. Alleen wanneer papa het verlangt zing ik voor hem met de harp de melodiën, die mjjn moeder vroeger voor hem zong. Ds toon van de harp is het eenige wat zjjn zenuwen tot rost brengt .Ja, dat begrjjp «k,» graal Mantred met een zucht. .De muziek heeft ook mjj dikwjjls troost verschaft in droeve uren. Mjjn znster, baronnes Lotba, heeft een schoone, welgeoefende stemzjj krjjgt nog onderwjjs van de beroemde zangeres Ver ani, te Ween en. Mjjn zwager is daar werkzaam aan bet ge zantschap. Mevrouw Veroni maar u zal wel genoeg over haar hebben hooren spreken, niet waar?' .Natuurljjk,* antwoordde Davidadoch hare lippen beefden bjj dit enkele woord en hare wangen werden bleek er dan haar japon. Zooals mjjn zuster zegt, moet zjj de schoonste en beminnet jjkste vrouw der wereld zjjn*, vervolgde de graaf argeloos, .en daarbjj is zjj in den vollen glans van jeugdige schoonheid, wat bjj groote kunstenaressen niet altjjd hel geval is. Irene heeft me dik wijls uilgenoodigd haar in hare schoonste rollen te komen bewonderen, maar helaas mjjn ongeluk beneemt mjj alles, wat aan anderen genoegen schenkt. Ook moet ik openhartig bekennen, dat een lied van Schu- bert, goed voorgedragen, mjj beter bevalt dan die rumoerige moderne opera's. In welks rollen heeft u mevrouw Veroni gehoord, mejuffrouw? Wanneer beviel se u het meest? Ik bon nieuwsgierig om te vernemen, of uw oordeel overeenstemt met dat van mjjn zuster*. ,Ik ben nog nooit in den schouwburg geweest, mjjnlioer de graaf,* antwoordde Davida, terwjjl sjj nog steeds trachtte haar ontroering te bedwingen. .Mjjn vader wil mjj daar niet heen laten gaan. Alles wat met den schouwburg in verband staat, wekt zjjn afkeer op, herinnert hem aan de droevigste oogenblikken van zjjn leven.* En na een zucht geslaakt te hebben, vervolgde ajj*U betreedt een huis, waarin hst ongeluk zjjn intrek schjjDt genomen te hebben, mjjnheer de graafMisschien ware het voor u beter, dat u opname zocht in vrooljjker kring, waar u moor afleiding vindt, en de tjjd u beter gekort wordt.» De weemoedige toon, waarop sjj dit seidv, joeg deu blinde eon huivering door de leden. Hjj tastte met de rechterhand in de lucht rond, alsof hjj haar de hand wilde tossteken, Davida zat echter t« ver van hem verwijderd teleurgesteld liet h|j de hand zakken. «Het ongeluk brengt de menschen spoedig.-r tot elkander, en verbindt hen vaster dan rumoerige vreugde*, sprak hjj met «Laat ons hopen, mejuffrouw, dat de wei nige oogenblikken, (iie ik hier vertoefd heb, mjj een schemering van hoop geven, die mjjn ellendig bestaan verlichting verschaft.* .Het noodlot heeft n zwaar getroffen, mjjnheer de graaf, maar de tjjd der beproe ving is spoedig voorbjj, en dan ligt het schoone, rijke leven voor n, Bjj ons geldt de rouw iets, dat verloren is en niot kan ver- good worden Doctor Ebhardt kwam het huis uit. De kamers zjjn voortreffelijk, en voldoen geheel aan onze eischen. De stalling is ook voldoende, maar .Goed, goed,' viel de graaf in, om aan alle bezwaren den pM af te snijden, en hjj stond op. «Voor vandaag nemen wjj dns afscheid, mejuffrouwEn wanneer kunnen wjj de kamers in gebruik nemen .Zoodra n dat verlangt, mjjnheer do graaf. Ik ssd onmiddelljjk order geven, om alles in gereedheid te brengen.* .Laat ons dan zeggentot morgen,' zei de graaf, terwjjl hjj met een eerbiedige buiging haar de hand toestak, waarin sjj aarielend hare vingertoppen een oogenblik liet rusten. Met innig medeljjden oogde Davida Im- hofi de flinke gestalte van den blinde na, terwjjl hjj leunende op den arm van den dokter zich langzaam verwjjderdo. .Arme, ongelukkige man 1' fluisterde zjj. .Zoo jong sn schoon, zoo voortreffeljjk toe gerust voor het loven, en misschien veroor deeld om in eeuwigen nacht zjjn bestaan voort te sleepen. Moge het lot hem genadig zjjn!' Zjj pinkte een traan weg, maar spoedig bedwong sjj haar aandoening en ging naar een prieel, waar zjj zich neerzette om ruikers te binden. In de .volgendo weken zag het er ondor do veranda menigmaal recht fcoateljjk uit. De ronde jjzeron tafels, waar gemakkelijke rieten stoelen omheen stonden, waren bedekt met fraaie damasten kleeden. Meissner por- celein en zilverwerk glinsterden lusschea sierlijke mandjes, en aan de moo:e Chioeeecbc schaakfiguren scheen men wel te kunnen zien, hoe verheugd zjj waren eindoljjk weer eens in gebruik te worden genomen. Van do bloemperken in do nabjjbeid, ver spreidden zich de heerlijkste geuren in het rond. Het dichte loof der oude boomen bjj de veranda gaf beschutting tegen hitte en stof. Dokter Ebhardt, die naast den heer Imhofl aan de groene speeltafel zat, koek met stille vreugde naar sjjno beschermeling, op wions gelaat duideljjk de indruk te lezen was, welke do woorden van het voorgelescne op toch*, dacht de geleerde daarbjj, toen zjjn blik ook een oogenblik op do voor- lezeres rustte, «het is workeljjk jammer, dat dit begaafde beminneljjke meisje haar leven moet sl|jten met zulk een leeljjk gvlaaL In derdaad, het is een speling der natuur, waar mee men zich moeiljjk kan verzoenen. Haar moeder moet een schoonheid geweest zjjn. Ondanks zjjn grijze haren is haar vader nn nog een man met indrukwekkend voorkomen en zie dan eens naar dit meisje!* En ontstemd schudde hjj het hoofdsjj deed ook volstrekt niets om haar uiterljjk minder leeljjk te doen voorkomen. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1906 | | pagina 1