KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor Heldor, Texel, WIerIngen en Anna Paulowna No. 8468. Zaterdag 7 April 1906. 84»te Jaargang. Bureau: Spoorstraat Telef. 59. Bureau:1 Kenlngstr. 29. Iuterc.-Telef. 50. Tweede Blad. inKezonden vi'~; Heldersche Vittaoheravereeniging. jL Zaterdagavond had in Casino de Jaur- lijksche Algemeeue Vergadering plaats der Heldersche Vissohersvereeniging onder Pre- eidiom van den heer Staalman. Nadat de notulen der vorige vergadering, onder dankbetuiging aau den Secretaris voor zijn accuratesse zijn goedgekeurd, spreekt de Voorzitter een woord van welkom, zijn leed wezen te kennen gevende, dat niet alle leden tegenwoordig konden zyn, aangezien zy ver hinderd werden door de haringvisachery, die in deze maand juist het drukst is. Het reglement schrijft intusschen voor, de ulgemeene vergadering te houden in Maart. Ten einde den leden voldoende tijd te laten voor op- en aanmerkingen, zal de Voorzitter slechts kort zyn, mede omdut eerst in Juli van het vorige jaar de luatste ver gadering gehouden werd. Hy betreurt het dat door onverantwoor delijke lichtvaardigheid van enkele leden, den naam der Held. Visschersvereeniging, die zulk een goeden klank heeft in hel land, in de laatste maanden op de tong werd gebracht, als zouden er ik weet niet welke ongerech tigheden plaats hebben. Vooral betreurt hij dit, omdat het bestuurs lid Coster dat met het lid A. Kuijper daarvan mede oorzaak was, in de vergadering van het Bestunr verklaarde, dat hy zyn naam geschreven had onder een stuk, zonder goed te weten wat er in stond. Het wordt langzamerhand tijd meent spr. dat voor het vervolg een eind worde ge- muakt aan dergelijke onverantwoordelijke handelingen. De Vergadering wete wel, dat wanneer op zulk een wyze, dan door den een en dan door den ander wordt opgetreden, om dan later te komen met de kinderachtige ver klaring dat men eigenlyk niet weet waarvoor men zijn naam geleend heeft, de Vereeni- ging en hare fondsen ten slotte ernstig moeten worden benadeeld. De Vereeniging heeft er groot belang by, de leden die zich laten gebruiken tot dat doel, uit haar midden te verwyderen. Een schande noemt spr. het, wanneer er leden zijn, die, nadat boeken en kas behoorlyk zyn nagezien en accoord bevondeu, door een door de Vergadering zelve gekozen Com missie van Toezicht, aanstonds weer beginnen wantrouwen te zaaien. De vergadering geeft door een krachtig applaus hare instemming te kennen met het gesprokene. Aan den andereu kant zegt de Voorzitter is er reden tot blydschap. Het fonds verkeert in bloeiendeu staat en na een procedure van circa vyf jaar, is dan eindelyk het Granateu-kapitaal met boe ken en bescheiden, door den vorigen Voor zitter aan my afgedragen. De gelden, zegt spr., zijn terstond gede poneerd aan de Twentsche Bank te Amster dam, de Commissie van Toezicht heeft zich daarvan behoorlyk overtuigd en mochten er nu leden zyn, die dit alsnog zouden willen zien, dan kunnen zy zich daarvan aan de Bestuurstafel komen overtuigen. Het Bestuur houdt zich thans bezig met het nazien en de regeling van de door den heer de Wit afgelegde rekening en verant woording van dit Granaten-kapitaul en zal daarvan nader verslag doen. Inmiddels wordt vanaf 1 Januari, aan de getroffenen, voor zoover zy niet reeds vroe ger een nitkeering in ééns ontvingen, een wekelijksche ondersteuning verleend, en wel aan G. Huurman f 8. per week C. Coster f 8. Wed. Runnenbnrg f f.50 met vrye huishunr. Wed. Koningstein f 4.50 per week. met vrye huishuur. Aan Straaldie uit de particuliere fondsen van den heer Staalman nog steeds f 3.50 per week ontvangt, wordt geen uitkeering gegeven. Het Bestuur zal het voor hem bestemde deel aanwenden om hem later in een zaak te zetten. De Voorzitter geeft thans het volgende verslag van de fondsen der Held. Visschers- Vereeniging, waarin niet begrepen is, het onder haar beheer staande Granaten-kapitaal. De ontvangsten. bedroegen in 1905 Contributie van Ledenf 652.40 Rente van Hypotheek en Kapitaalf 725.20 Aflossing van Hypo theken f 100.— Jaarlyksche Donaliën van buiten, de gemeente f 238.45 Giften van buiten de gemeente 1784.11 Va Totaal F8495H6V, De Uitgaven bedroegen in 1905 Ziekengeldenf 490. Ondersteuningen 878.81 Bodeloon83.87 Reiskosten12.50 Forto's en telegrammen24.60 Kantoorbeh. en drukwerken en kl. uitgaven40.771/, Kosten Alg. Vergad. 28.25 TquJ 1858.8®/, Het saldo van 1905 bedroeg alzoo f 1936.36 Saldo vorige iaren 13290.81'/t f 15247.171/, Saldo in contanten H. V. V. over genomen v. d. heer De Wit f 196.44 Saldo pro resto aan Hypo theken idem6000.00 Totaal der bezittingen op 1 Januari 1906 f 21428.62 De JVoorsitter doel uitkomen, dat de uit gaven dit jaar belangr\jk hooger zullen z\jn, omdat de uitkeeringeu sedert weer beUngryk zjja toegenomen. Thans worden verleend aan de wed. Willemse f6.50 plus vrye huishuur L. Kramer f6. J. Kramer f 8.— Zwaai f 2.20; aau het lid K. Harder f 8. i A. de Boer f 2. O. Wakke f2.-; en P. v. d. Heide f 2. Tot een gezamenlyk bedrag van circa f 1500 per jaar. Opgemerkt dient hierby dat zoowel de weduwe Willemse als de weduwe L. Kramer, bovendien nog ondersteuning ontvangen van de Geref. Diaconie. De laatste ontvangt byv. f 2.50 van .Crescendo", f 8,50 van de Diaconie en f 6 plus vrye woning van de Visschers- Vereeni ging. Zij heeft dus een inkomen van f 18.50 per week. Enkele leden geven te kennen dat het is om juloersch te worden voor menigen visscher- man, die geen f 5 in de week verdiende gedurende dezen winter. De Voorzitter stemt dit toe, doch hy merkt op dat deze weduwen toch ook hunne mannen hebben verloren. En zoo gaarne zou hy zien dat door eendrachtige samenwerking, het fonda zóó sou kunuen worden vermeerderd dal alle fatsoenlyke weduwen op zulk een ondersteuning mochten hopen. Intusschen de Voorzitter maant aan tot omzichtigheid, opdat ook de jongere leden van het fonds zullen kunnen proflteeren. Hy geeft thans het woord aan de Com missie van Toezicht, bestaande uit de heeren F. de Jong, M. A. Kolster, H. Wezelman, T. Slot, A. Binnendijk, N. Coster, C. Blokker en T. B&is, welke allen, met uitzondering van deu laatste, die door ziekte zyner vrouw verhinderd was, de Rekening en Verant woording nagezien en met de bescheiden hebben vergeleken. By monde van den Commissaris T. Slot, verklaart de Commissie alles zoowel Reke ning en Verantwoording als de Boeken en Kas in volkomen orde te hebben bevonden. Op 1 Januari 1906 was in het bezit der vereeniging f 21423,62, terwyl de geldeu zyn belegd in solide efTecteu en Hypotheken. De vergadering betuigt met het gehoorde luide hare instemming. Aan de orde is verkiezing van drie be stuursleden, de heeren Kolster, Bais en Wezel man, wegens periodieke aftreding. De laatste wenscht niet meer in aanmer king te komen. Gekozen worden terstond de heeren Kolster en Bais, terwyl een herstemming moet plaats hebben tusschen de heeren Kooy en K. de Vries, welke laatste wordt benoemd. Bij de thans volgende discussiën van meer huislioudelyken aard geeft de Voorzitter te kennen, dat aan de weduwe Harder, een ondersteuning zal worden toegekend, zoodra daartoe van haar een verzoek inkomt. Ter sprake komt ook het niet-verleenen van ondersteuning aan de weduwe Visser, en blykt afdoende dat geen der leden zich zou willen belasten met inzamelen van gelden voor een vrouw die het beroep van Vergun ninghoudster als zij, uitoefent. Door het lid Kramer wordt geinformeerd .ar den steun aan de Wed. de Vries te verleenen. De Voorzitter deelt mede, dat deze vrouw thans f 5.per week van den Burgemeester ontvangt en bovendien door anderen ruim schoots gesteund wordt. Intusschen heeft het Bestuur besloten haar belangen te be hartigen zoodra dit zaj noodig zijn. Kramer is daarmede volkomen tevreden. Het lid Adrianus Kuyper wenscht op vasten leeftijd een vaste uitkeering te geven aan onde visschers, bijv. van f 5.per week. De voorzitter zegt dat een zoodanig voorstel eerst aan de orde zon kunnen komen by Reglementswijziging. Bovendien verzekert hy, dut het fonds dan al heel spoedig zou zyn uitgeput en de jongere leden niets zouden ontvangen wanneer zij op leeftyd zijn gekomen. Diaconiën en Armbesturen hebben ook een taak te vervullen tegenover deze onde menschen. Hun onderhoud kan de Vissohers vereeniging van 10 cents per week niet geheel voor hare rekening nemen. Dat zal eder gevoelen. Ten slotte bepleit het lid Kramer een ondersteuning aan den ouden visscher L. Fost, die echter geen lid der Vereeuiging is. De Voorzitter die bereid is, deze zaak by het Bestuur aan de orde te stellen, verklaart dat aan n i e t-leden geen geregelde onder steuning mag worden verstrekt. De visschers zullen hun belangen beter moeten gaan begrypen, door zich aan te sluiten bij de Vereeniging waartoe alsnog de Commissaris Slot vooral ook voor de jongere visschers een krachtige opwekking deed hooren. De vergadering die zich overigens deed kennen door een goeden geest, werd te ongeveer 12 uur met dank door den Voor zitter gesloten. Hulsvlijt-fontoonstelling. Van verschillende z^den blijkt, dat velen ©ene verkeerde voorstelling hebben van bovengenoemde tentoonstelling, óf niet weten, van wie(n) inzending wordt verwacht. Ter opheldering diene het volgende 1. Wat is „Huisvlift Werk, in vryen tyd te huis vervaardigd. 2. Welk doel beoogt de Volksbond daarmee? Kinderen van de straat en Onderen uü de kroeg te houden. 3. Waartoe dient de tentoonstelling? a. Om vele handen aan het werk te zetten b. om door het zien van allerlei arbeid anderen tot werken op te wekken. 4. Wie kan meedoen Iedereen, onverschillig van welken leeftyd, geslacht, rang of stand men sy. 5. Waarom moet zooveel mogelyk iedereen meedoen Omdat rleeringen wekken, maar voorbeel den trekken bovenal ook Omdat «kleine oorzaken groote gevolgen knnnen hebben.' Niemand kan weten, of niet juist zyn werk, hoe eenvoudig soms, de aanleiding kan worden, waardoor onmiddellyk of middellyk bet in 2 genoemde doel wordt bereikt. De afdeelingen van den Volksbond in andere plaatsen ver balen sprekende voorbeelden Ieder, die iets bedt, wat door viytige handen is vervaardigd, kan helpen! Wil voor elne week uwe voorwerpen afstaan aan de Commissiena verloop van dien tyd ontvangt ge te ongeschonden terug. N.B. Men kan inzenden ter mededinging naar pryzen, (mits eigen werk) óf ter op luistering (alle handenarbeid). Ook is het ge oorloofd het ingezondone te koop aan te bieden. De Redactie van dit blad danken wfl vriendelijk voor de plaatsing hiervan. Achtend, DE COMMISSIE. Binnen enkele weken staat Mei voor de deur, en we weten wat dat zegt in de wereld dergenen, die haar brood moeten verdienen. Hoe menig jong meisje gaat dit jaar voor het eerst buiten haar ouderlyk huis aan den arbeid hoe menige maakt plannen van verandering, en naar ze vast overtuigd is van verbetering. Ouders en jonge meisjes I eer ge er toe overgaat uw dochters of uaelven in eene betrekking te verbinden, be denkt al wat dat zeggen wil. Hoofdzaak is toch niet of ge meer of minder geld znlt verdienen Vraagt toch vooruit wéér go komt, in welke omgeving uw kidd verder zal ontwikkelen. Ge weet het mogelijk niet aan hoe groote zodelyke gevaren de jonge meisjes bloot staan, vooral in de groote steden. Allerlei genoegens zyn daar om se te lokken op wegen, die voor haar gevaar opleveren. Tracht ook vooruit na te gaan of uw kind in haar betrekking een goed thuis zal vinden, en belangstellenden, die zicb ook om haar geeatelyk welzyn bekommeren, die haar znllen wyzon op geoorloofde genoegens. Weet gy niet hoe die gewenschte inlich tingen te verkrijgen, weut dan, dat de ender- geteekende, lid der vereeniging ter behar tiging van de belangen der jonge meisjes ten allen tyde bereid is n die inlichtingen te verschaffen. Mevrouw SCHOKKING-Baltszu Middzi.bzkx, Helder. Helder, 6 April 1906. Ds vierde Orgelbespeling in de Nieuwe Kerk. Een genietend en leerzsam uurtje. Wy hadden reeds de gedachte gekregen, dat de geregelde orgelbespelingen in de Nieuwe Kerk alhier tot het verleden behoorden, d.w.z. dat hot by de derde bespeling zou blijven, hetzy door verschillende bezwaren, doch de aankondiging van de volgende, de vierde orgelbespeling, deed ons zien, dat onze teleur stelling ongegrond was. Die teleurstelling was wel geen ramp voor onze gemeente, daar wy meer dan eens kannen genieten van aan geboden kunstgenot, als muziek, zang en too- neel, doch veelal gaan .goed en goedkoop* niet samen, een natuurlyk iets, daar looueade kunst niet karig betaald moi-t worden doch hetgeen wy reeds by de le, 2e en Se orgel bespeling hadden gehoord, on dat voor 10 cents entreé, veroorzaakte by ons het verlangen naar een steeds wordt vervolgd De vierde orgelbespeling behoort tot hot verleden. JJ. Woensdagavond hebben wy haar met genoegen aangehoord. Of velen met ons genoten Wy twijfelen geen oogenblik, want aller aandacht was by het spol van don heer Mooy, on by dat van den violoncellistaller aandacht was by de hier bekende sopraan- zangeres. Om de acht nummers te beoor- deelen, willen wy reeds dadelyk zeggen, dat ze alle even schoon eu bepaald met goeden smaak gekozen warende vertolking was meesterlikvooral hot orgelspel deed ons hooren, dat het instrument werd geregeerd door oen kunstenaar, die ods gevoel in trilling bracht, door deblykbaar sluimerende won deren, die de vele pijpen in zich hebben, te doen ontwaken. Het volle werk is indruk wekkend, het zachte zpel gevoelig en dover- sohillendo geluiden, door het rogistreeren ver oorzaakt, klinken heldor en schoon. Allos vraagt eerbied voor de talenten van den heer M. Ook de nnmmers voor violon cel waren zeer mooi, brachten ons onderden indruk, en getuigden dat het strykiastrnment in goede handen was. De begeleidende zang van mej. M. leek ons oen kroontje op het werk. Vooral no. 2 muntte uit; indrukwek kend schoon en zuiver was'du sopraanstom. De geheele uitvoering voldeed ons, en gaf terecht ,een genietend en leerzaam uurtje',* genietend, omdat wij de muziek en zang bewonderen en vereeren, leerzaam, omdat wy ons rangschikken onder de «martelende' beoefenaren van het orgelspel, Het ccnige wat onze ergenis opwekte was de gerioge belangstelling van het publiek. Waar blyven de velen, die evenals wy, de kunst vereeren Het aantal personen, dat orgelspel beoefent is in deze gemeente groot; wy zonden hen willen toeroepen.schittert niet door afwezig heid, want voor een dubbeltje ontvangt ge geen flauwe moppen, doch een genietend en leerzaam nortje'. Hoe meer belangstelling voor de orgel bespeling gegeven wordt, hoe vaster de kans staat, dat wij ze geregeld terug krijgen. F. N. v. R. Mijnheer de Redacteur. Veroorlooft U my s.v.p. nog eens en wel voor het laatst, een plaatsje in Uw voor my zoo geacht blad, als antwoord aan den heer Zits. De heer Zits haalt vele ponten aan in zyn stuk, die volkomen waar zyn, om. den arbeid ia de gevangenissen en het plaatsen van gepen- sionneerde onder-officieren van f 12 A f 15 per week op 's Rykswerven enz., (door den heer Z. v. d. Bergh voorgesteld), doch de heer Zits honde het mij ten goede, dat ik zelf ook wel weet, dat alleen door 's Rykswerklieden te verbieden particulier werk te verrichten, dat daarmede de geheele werkeloosheid is op geheven, zelfs by lange na niet. Daarby hoop ik, dat noch de heer Zits, noch één der Rykswerklieden de gedachte koesteren, dat royn bedoeling is één dezer te kwetsen of te benadeelen, in 't minst niet. Doch werkelyk de heer Z. kent hotgeen den partioalieren patroon en knecht zoo drukt niet, en voelt deze daarby evenmin. De heer Z. en de zynen op Rykswerven, die bnn loonen, ze mogen niet hoog, doch daarby toch zomer en winter vast zyn, geef ik eens in overweging, deze te herleiden met die van particulieren, en wel dan nog als deze zomer en winter werk hebben. U zult zien, dat de particulieren nog in deze te kort schieten, doch ter zake; de heer Z. moge nn datgene, wat door my iz aangehaald gedeelte lijk ter zjjde schuiven en andere punten aan halen, die ook m.i. waar z(jn, 't neemt niet weg, ze zyn niet tegen te spreken. De ge vangenis-arbeid, door den heer Z. aangehaald, is volkomen waar, maar of daardoor Rijks- gevangenen, (niet 's Rijkswerklieden, de heer Z. overwege dit goed,) gehoole huizen met keukens enz. in elkander worden gezet, be- twijfel ik. De bedoeling mijnor geplaatste stukken had toch alleen in, het werk, door 's Rykswerklieden (particulier verricht), doch niet 's Rijksgevangenen, en ofschoon ik hierin gaarne medega, dat ook dit van Rijkswege voorzien moest worden, geef ik dat gaarne over, aan die lni, hetzy fabrikanten of dergelykon, die daar de directe schade van voelen, en dus deze factor van de werkeloos heid ter hand nemen. Weet de heer Z. ook wel, dat door 's Rykswerklieden do kort in werking zyndo vier verlofdagen worden besteed door sommigen voor particulier werk Dit is toch strafbaar, niet waar 't Spijt my, dat ik het pnnt ter bespreking moet nemen, doch het is een feit. Neen werkelyk, heer Z., gy zelf als Rijksbeambte kent den bes taanden toestand nog niet, waar men by particulieren mede te kampen heeft. De heer Z. haalt tevens aan, dat door particuliere patroons zelf in de hand wordt gewerkt, dat 's Rykswerklieden in concurrentie treden met particulieren-arbeid. Adres aan hen, die zulks doen, doch de heer Z. stelt dit verkeerd voor en hjj vrage eens naar den oorzaak daarvan in vele gevallen. Vraagt u het eens aan één der heeron, deel gehad hebbcude by hot indertijd alhier gesloopte Marineschip do .Friao*, waar zulks voorkwam, en n zult het niet kunnen golooven, door wien znlks in do hand werd gewerkt. Nood, mynheer Z., helpt u nw 's Rijks collega's mede, dat wannoer de loonen daar te laag blijken voor een menscb waardig bestaan, deze te verbeteren, doch helpt tevens daarby ook mede, dat, dat bandje vol werk, dat doorgemeen particulier aanwezig en dan nog voor een deel wordt opgemaakt door hen, die al eenmaal (hetzy dan niet te royaal) een bestaan hebben, dat dit wordt verbodenen u znlt den dank van velen daarvoor verdienen. Ten slotte eindig ik met schrijven in dezen en geef ik het laatste woord gaarne aan den heer Z. of anderen. Achtend, Uw dw. dn., J. J. SCHOEFELEN'BERGER. Van Ewyckslnis, Anna Faolowna, 1 April 1906. Mijnheer de Redacteur! Zondt U ons nogmaals eene kleine plaats ruimte willen verleenen naar aanleiding van hot laatste ingezonden stuk van .een Wie- ringer visscher*, opgenomen in Uw blad van Zaterdag 31 Maart j.1. Bij voorbaat onzen dank daarvoor. Ware het laatste schrijven van dezen Wie- ringer visscher in bezadigde woorden gesteld geweest, wy hadden hem gaarne nogmaals, op alle pnnten, van antwoord willen dienen. Waar h\j ons nu echter eene verdachtmaking naar het hoofd werpt, door ons te willen aanwryven, dat wy don ondergang der vis schers met deu elger zouden wenschen, door hnn den stryd om het bestaan nog meer le bemoeilijken en in het laatst van zyn schryven zelfs eene bedekte bedreiging laat doorsche meren, waar hy wyst op het al of niet op den nitkyk staan, (ieder, die mot den toestand op de hoogte is, weet wat dat beteckont), zijn wy niet van zins, op een dergelyken toon verder in tv gaan. Wy hopen echter, dat de groote schare van Wierioger visschers, welke kort voor de algemeene vergadering van 15 Febr. zulk een schoon voorbeeld van zelfoverwinning hoeft gegevon, door zich by het verbod vtai den elger neer to leggen, zich meer en meer moge verbreeden, om met en naast ons te te stt-yden tegen misbrniken en verkeerdheden, welke zich niet alleen by de viaschery met den elger, maar by byna alle takken van visschury in zoo veelvuldige mate aan ons voordoen. U, Mynheer de Redacteur, beleefdelijk dankend voor de plaatsing, teekenen wy, Eenige visschers te van Ewyckslnis. Nieuwsberichten. Burgeravondschool. Uitslag der examens. Bevorderd van de le naar de 2e klasse: H. de Boek, W. C. Boeldman, J. Bonting, D. Duinkor, M. de Haan, S. J. Icke, C. Kramer, C'. R. Kruk, P. Kramer, J. v. Os. N. Ryff, C. J. Solman, J. R Weyland. J. v. Wilgen, B. de Wit, G. J. Walboom, E. de Wyn, J. de Wyn, A. Tydeman, W. Zoetelief, C. Bakker, G. Schraa, C. Verberne, P. J. Bruin, P. F. v. Breda, A. Bremer, H. Booy, A. Donkersloot, E. C. Koopman, J. Koopman, J. Kuiper, A. Klopper, J. A. Kraak, H. A. Leemans, C. W. Orelio, Ch. Riekwel, J. J. Reith, D. Rosendael, B. E. F. Riem erts, D. Smid*, A. Steenman, W. Touw, J. v. Wolf eren, P. C. Zegel, A. Buytendyk, G. Betlehem, H. C. Bohlen, N. Dhont, G. Grande Pz., G. Grande Az., P. N. Janzen. W. Koningstein, C. R. Kuiper, W. Couy'n, J. Molenaar, C. J. v. d. Poll, D. Ras, Ch. Schol, J. Smit, H. v. Scheyeu, J. v. d. Voorde, H. Walboom, H. v. Zweden, H. Reintz en D. J. Bakker. Van de 2de naar de 8de klasse P. Agema, H. v. Dam, C. G. v. Es, H. Freeke, G. Goce, J. J. v. Gonst, A. J. v. Ingen, P. Langeveld, P. v. Leeuwen. M. Leeuwen*, G. Mao, H. v. d. Poll, R. Veenstra, J. Zander, Ch. F. Pickers, J. F. Blom, J. Boot, F. K. Boendennaker, G. Buis, Q. de Boek, A. J. Donkersloot, K. Duif, J. Dekkers, 8. Hagen, J. 8. Helder, W. Hillenius, W. Hoving, A. A. Klik, W. Kikkert, J. Korter, N. Helder, B. J. F. Reynhout, C. Tjittes, L. Tjittes, K. F. Troost, M. C. Visser. J. Boelsums, J. Bont, J. Booting, K. C. Dekker, P. G. v. Es, B. F. Heyting, A. J. Kimmel, F. J. Kloprogge, Moree, J. v. d. Put, J. C. B. Roelofs, J. F. Kuldner, G. Fnldncr en J. Valkhoff. Van de Se naar de 4e klasse R Abbenea, J. J. Dninker, C. P. v. Gyn, J. Hnbregtae, D. Kee, 8. C. v. Leeuwen, S. D. LuyUen, J. Loliveld. J. Meur*, B. Meijer, A. A. v. Os, B. H. Oostorhoff, A. P. Pomper, H. A. Roodenbnrg, A. Spoel, J. de Wyn, G. J Brouwer, C. Dekkers, G. Groot, J. A. Qroeneveld, P. Gras, C. v. Horik, H. Hankes, J. Klok, J. G. Koelemny, G. Leen, D. Schraa, J. Schreuder, G. J. Trap, A. A. Valkhof!, S. Visser, G Vos, J. A. Zwanen burg en F. A. M. Luyckx. De correspondent van de N.Rott.Ct. te Oud-Vossemeer schryft: Velen uit onze gunente gaan nu, drie weken, «huis toe«. Een eigenaardig gevoel bezielt hum, die na drie weken ayn woning verlaten te hebben, zyn huisdeur weer opont, waar niet stoffer en dweil van moedor de vrouw, zooals gemeeniyk. regeerden, maar waar een-en-twintig lange dagen en nachten het zeewater kalmpjes s^jn taak vervulde. Bij het openen der denr slaat u een ondragelyke lacht tegemoet en men toeft oen weinig voor mon binnentreedt, want èn die akelige lucht, èn de gedachte hoe zal de toestand daar binnen >yn, geeft voldoende aanleiding tot dat toeven. De gang bedekt met een laag slib, de moren, zoover het water atond, naakt, want de laag gips heeft losgelaten en de gewone steenen zyn zichtbaar. Een der kamers wordt geopend, moedig binnengetredeu, de ramen wyd opengezet, opdat vuracho lacht sou kunnen toeetroomen. Daarbinnen, voor zoover niet geborgen, alles door elkaar geworpen, iiet behang beschadigd, de kasten bedorven, de stoelen door de kamer gedreven. Een kast geopend en ook hier nu ja, het laat zich zoo maar niet met enkele woorden zeggen, een soort wrevel overstemt de verslagenheid. Niet ga woon emmer bezem le hanteeren, zoekt men deze in den chaos op en men werkt er mede voor een oogenblik met een yver, dat mon zichzelf bewondert, tot men weder begrypt, dat het een onmogelyk werk is en men maar boter doet bet aan vaardiger hand over te laten. Ik geloof, dat door de heeren der schepping in onze gemeente dit jaar de groote schoon maak zonder eenig gemopper zal verdragen worden. Heerlyk weer kan veel helpen en de ochte Hollandsohe zindelijkheid mogo nu eens haar hoogtg vieren. Er komt by, dat allen haast in hetzelfde geval verkeeren eu men woethet is een troost voor ongelnkkigen lotgenooten te hebben in het leed. Zoo besluit men dan weer maar voor enkele dagen nog zyn woning te verlaten, om straks terng te keeren mot bet idee, dat er veel zal te doen zyn. Intusschen varen vrienden en kennisaen in de zinken booten der pontonniers voorby de woning. By al dat leed toch nog by den terugkeer naar de plaats waar men den dakloosen een onderkomen schonk, een gelukkige ontdekking: do dyk, die voornamelyk het leed bracht, is weer zoover in orde, dat het vloedwater hem geen kwaad meer kan doenm. a. w. de dyk tnsschen Slabbecoorn en Ond-Kyknit is dicht; een vreugdeetipje aan den hemel der toekomst, omdat nog steeds vrees by velen bestond dat by stormly die dyk nog meer bekommernis kon geven aan Voaeemcer's ingezetenen Het was ook eigenaardig weder na drie wekon voor de eerste maal 's middags te twaalf aren de klok van den dorpstoren haar welbekende klanken te hooren doen zweven over de velden, nu niet noodende de veld- arbeiders op dea akker •hniz toe' te gaan, voor middagmaal maar wegstervende over de nog steeds met water bedekte vlakte, waaruit nu evenwol hier en daar eon akker het hoofd boven water uitsteeekt. Hollandsche Hypotheekbank. De schrijver der brieven nit de Hoofd stad in de zProv. Gron. Ct." vertelt o.a.: De financieels catastrophe der Hollandsche Hypotheekbank en der Maatschappij voor Zekerheidsstelling is dezer dagen weer overal het onderwerp der gesprekken ge weest doordat de inboedel van den heer J. J. Le Févre de Montigny in het open baar werd verkocht. Terwgl naar ik hoor, de ex-directeor Le Fèvre in het hoi* van bewaring den tgd tracht te dooden met vertaalwerk en overigens hetzelfde natje en droogje krjjgt als de directeur van dat ge- bouw, hebben honderden en honderden nieuwsgierigen zgn prachtige villa aan de Van Eeghenstraat bezichtigd, waar men vrgelgk op de kgkdagen in en uit kon loopen. waren velen die het huis van den kelder tot den zolder wilden bekgken eu dit vreeeelgk interessant vonden. De toeloop wae op 't laatst zóó groot, dat de menschen er slechts bg partgtjes werden toegelaten en nog honderden moesten af gewezen worden. De verkoop van den inboedel, die er keurig net uitzag, eu waar onder vooral het vele kristal- en zilver werk eu de prachtige eetserviezen, de fraaie tapgten en zware gordijnen, de collectie moderne schildergen, de spiegels en gas kronen enz. zeer de aandacht trokken, heeft drie dagen gednnrd. Op het oogen blik waarop ik dezen brief schrgf, is nog niet bekend wat de opbrengst van den ge- heelen inboedel is geweest. Goedkoop zgn de verschillende voorwerpen echter niet weggegaan. Ik zag verschillende koopers en koopsters, die op de kgkdagen hnn pryzen hadden vastgesteld, lange gezichten trekken als er telkenmale méér werd seboden, dan zg hadden willen besteden. Verschillende jonge paartjes, die gaarne een en ander uit dezen inboedel voor een koopje hadden willen hebben, kwamen speciaal bedrogen uit. Keu kennis van me, die voor de aar digheid de city-bag van Le Fèvre wilde heb ben eu hiervoor een paar guldens had willen besteden, zag dat het ding wègging voor het dnbbele der som. Groote belangstelling was er voor de brandkast, waarin mÜlioenen door den loop der tjjden zgn bewaard ge worden en verdwenen. Het spreekt vanzelf, dat bg den verkoop van dit voorwerp bet aan goede kwinkslagen tusschen de menigte □iet ontbrak. Ten slotte werd er na lang loven eo bieden i 190 voor gegeven. Van welingelichte zjjde hoorde ik nu, dat het proces waarschgnljjk de vacantie in het laatst van September of begin October een aanvang zal nemen. Lijst van onbekende brieven. 2e helft Maart. Mej. 8. v. Hoften, AmsterdamF. Th. Huyssc, id.J. Rommera, Haagmej. L. Slekelenburg, Nymegen; C. Pasman, R'dumJ Briefkaarten. Wed. den Hartog, A'dam. Buitenland. Moderaar Maura, Berlin. Aanbestedingen in Noord-Holland. 26 April, Haarlem 11 uro. Het Min. van W., H. en N. aan het gebouw van het prov. best. het weder op hoogte brengen van eenige gedeelten van de dyken van het Merwedekanaal in de prov. Noord-Holland, begrooting f 8000; bestek no. 85 ligt na 12 April ter lezing aan gen. Min. en aan de lokalen der Prov. best. 26 April, Haarlem 11 ure. Het Min. van H. en N. aan bet gebouw van het prov. best. d e verbetering van de strandhoofden IVn en Vn ben ooi don de Petlemer zoewering, behoorende tot de zet werken in Noord-Holland, begr. 1 11000 bestek no. 84 ligt na 12 April tor lezing aan gen. Min. en aan de lokalen der Prov. best. Borgerl. stand gem. Anna-Paulowna, der maand Maart 1906. ONDERTROUWD: Hendrik Visser en Atida Wilhulmina Speels. Pieter Kool en Hendrika Dekker. Reyer van Eek eren on Antje Buy. Ale van der Meulen en Dina Jobanna de Vos. Jan Blom ea Johanna Ca- tharina ByL GETROUWD: Hendrik Visser eo Alida Wllhelmina Bpeets. Pieter Kool on Hendrika Dekker. Reyer van Eekeren en Antje Boy. GEBOREN Arie, z.v. Rokers van Moliom en Lidewjj 't Hart, Gerrit, Cornelis Fnui- ciacus PoUt en Tryntje Mereboer. Ari®, z.v. Dirk 8chenk en Niesje Geerling*. Cornelis Martinos Anthonius, z.v. Pieter Strooper en Agatha Wiering. Maria Aiyda, d.v. Jannis de 8mit en Elisabeth Broen. Catharina, d.v. Gerrit Kniken en Grietje van der Molen. OVERLEDEN Pietertje Wei, 72 jaren. Jan Blaakman 5 maanden. Cornelis Jan Koegeberg, 2 maanden. Pieter Gerrit Koeseu, 2 jaren. Pietertje Jongejan, 36 jaren. Burgerlijke Stand gemeente Wieringen, ONDERTROUWDJan Gorter en Dina ten Bokkel. GETROUWD: Geene. GEBORENArendin» Catharina, d. v. Korstiaan Brinkman en Johanna Margaretha Snory. Jan, z.v. Simon do Haan en Aaltje Wiegman. Elisabeth Tryntje, d.v. Jan Luyt en Geertje Asjes. Tryntje, d.v. Nan Koster en Maartje Poel. Antje, d.v. Pieter Everts en Neeltje Lont. Simon, z.v. Simon Zomerdyk on Grietje Lont. Lambertus, z.v. Cornelis Wiegman en Willemyntje Scbeltns. Adriaantje, d.v. Dirk Dovoson en Gnnrtje ten Keurat. Tryntje, d.v. Meyer Bakker en Aaltje de Wit. Jan, z.v. Dirk Takis en Maria Metse laar. Anna, d.v. Pieter ten Bokkel en Cor nelis van Schoorl. Cornelis, s.v. Hendrik Engel en Dina Borna Bakker. Pieter, z.v. Pieter Mulder en Nrelje Strand. OVERLEDEN WUlem Numeyer, oud 74 jaar, echtgenoot van Diewertje Keyszer. Geertje de Boer, oud 77 jaar, weduwe van Jan Bais. Tryntje Tysen, oud 26 jaar, echtgenoote van Nan Anne*. Cornelis Bekendam, oud 84 jaar, ongehuwd. Wilhelmina Hendrika Engel, oud 18 jaar, d.v. P. Engel en J. Rieke. Tijdstippen van verzending der Brievenmalen. Naar Oosl-Indu. d.i.. i.,U, p sscport via AmiUrdaa. 90 Apr Sudr.yd. 7— 't a». 7.— 7.-'» p. SMWirt via Rotterdam .18 »a 17 Apr. p. Ho'i. mail via Gtan* 17 Apr. p. HoU. mail vla MarialH*. 10 aa 84 Apr. fruKk* mail via ttareillej 18 au 8) Apr. 7.tv. i. Dnluche mail via Napalt*)j 10 ao 84 Apr. 18.—'to All eau aaar Atjah, Ssmatrm'a Ootfkmt, Palambanx. Pioiw, Bank*, Billiton «n Z.-W. Atd. via Bornao. •vvriicv gadealte vu Nad. OoaHndia «ordl allaaa op varlangaa dar afsaodara via Napala vanoadaa. Naar PaUmbangKiouto, BankaBUliion en Z. W. van Borneo 80 Apr.i8J0 '«mor. 17 7.- Naar Atjeh en dé Oosthut van Sumatra p. Engtlacka mail via Brisdiai, alkaa Vnjda* 8.10'a mar. HoU. mail via Gvaoa .j 17 Apr.| 7-'a av. Naar Guyana Suriname 17 Apr.i 7.- t av. 18 ao 86 7— av. p. aaü via 81. Naaaira7 7.— av. Naar Curofao. Bonaire en Aruba: p aacooat via Amiterdam .1 17 Apr.i 7.—'a av. p. maU via Soatkamptoo .1 alkaa LKoada* 8.80 'saam mail via Hamksrg J aa Yrüda«. (allaaa op variante dar I 18 aa 89 Apr. 7— a». p. aaapott via AmiUrdam p. mail over logeland Naar Si. Martin. SL Kuetatiue en Saba p, smoort via Amatardam .1 17 Apr.i 7.— *t av. p. mail ovar Knpaland 18 aa 2« 7.av. Naar Kaapland, NatalOranje- Rxcier- kvlonie en Transvaal eiken Vrydag, 3.80 's nam. Correspondentie Deo heer J. H. W. P te Cura^ao. Uw postwissel voor abonnement le kw. in dauk ontvangen. Aan nw broeder zy bericht dal de premiebladen niet afzonderlijk ver- krygbaar zyn. Ken abonnement voor zes maanden, a't VI. Blad* en de premie is te samen f 7.60. Na ontvangst van het bedrag geschiedt francu zending. Deo heer W. H. F. K. K Ken abonnement .Vliegend blad* is per kwartaal f 1.25, tot 1 Januari 1907 is het alzoo te samen 18.75. Uw postwissel was f 1.30 te min 1

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1906 | | pagina 1