KLEINE COURANT voor HelderTexel, Wieringen en Anna Paulowna. DE BLINDE. No. 8459. Woensdag 11 April 1906. 34ste Jaargang. Bureau: Spoorstraat. 1 n Bureau: Ksnlngstr. 29. Teler 59 't Vliegend Blaadje Istwa-Tstof. 50. is Het Nieuwe Modeblad, dat bg ons is verkrijgbaar gesteld. Onze lezeressen kunnen van die goede gelegenheid prof teeren, zoodat ongetwjjfeld velen zich deze zullen ten natte maken. Aldus is men in de gelegenheid op de hoogte te big ven van wat er in de mode wereld voorvalt, wat afgeschaft of als ver ouderd verworpen en wat als nltuwe mode .wordt toegepast. Niemand mag daarvan onkundig bljjven. Het Nieuwe Modeblad, hetwelk tweemaal per maand verschijnt, telkens met patronen- blad en eene aflevering van een boeienden roman, in boekformaat kost slechts 55 Ct. per drie maanden (franco per poet 80 Ct.) Men abonneere zich bjj de uitgevers van dit bèad. fl®"" Met Nr. 13 is het nieuwe kwar taal 1 APRIL begonnen. Uit het Buitenland. Bjj de verkiezingen in Rusland was men wel eenigsziDB nieuwsgierig naar den uitslag in de hoofdstad St. Petersbnrg. Hoe zal do stad, die de zetel is van hof en regeering en van de bureaucratie oordeelen over de te volgen politiek, was de vraag, die men zich stelde. En ziet de uitslag, zooals bjj thans bekend is, moet wel een grooten tegenslag zjjn voor regeering en bureaucratie. 160 leden van de oonstitutioneel-democratische partjj werden tot kiesmannen voor de Doema aangewezen en geen enkele voorstander der regeering I De reactionnaire handelingen der regeering in de laatste weken zullen zeker tot dezen uitslag hebben bjjgedragen. 't Is ook onver antwoordelijk zelfs in Rusland om zoo mot beloften te sollen. Men belooft persvrij heid, doch verscherpt do censuur, noemt redacteuren en uitgevers gevangen en sluit do drukkerjjeD. Het antwoord, dat do kiezers te Petersburg gaven, zegt wel duideljjk, dat het volk geen vertrouwen stelt in do regeering. Het laat zich aanzien dat de Doema zal saamgesteld zjjn uit republikeinsoh-gezinde meer ontwikkelden en uit boeren en dorps geestelijken. Van do grenslanden weet men zeker dat zjj oppositie-leden zullen afvaar digen. Zoo cal de regeering dus tegenover haar krijgen een sterke oppositie, terwjjl zjj geen partjj zal hebben, waarop zjj steunt. Zeker, zjj kan steunen op de bureaucratie, op de politie en op het leger, maar of zjj het op die manier zal kunnen volhouden Vooral houde men er rekening mee, dat de trouw van het leger niet meer zoo onom- atooteljjk vaststaat. Een tweede gewichtige taak komt hierbjj. Rusland beeft geld noodig en 't is zeer de vraag of het buitenland, dat toch ook den flnantieelen toestand van Rus land duister moot inzien gezien de maat regelen der regeering of het buitenland zeggen wjj, genegen zjjn zal die leening te plaatsen. In den Doitschen Rijksdag is alvast onomwonden verklaard, dat DnitscMand niet mee zal doen aan de leening. Men behoeft geen profeet te zjjn om te kannen voorspel len de Russische bureaucratie graaft haar eigen graf. Geen week gaat er nog voorbjj zonder dat hier of daar in Rusland aanslagen plaats hebben. Zoo werd Zaterdag de gouverneur van Twer in de hoofdstraat van de stad door een bom gedood. Zaterdagmiddag werd de algemeene acte der conferentie te Algcciras geteekend en daarmee behoort de Marokko-kwestie officieel tot het verledone. In de Europeescbe parle menten is zjj deze week nog even ter sprake gekomen. Zoo in den Duitschen Rijksdag waar Rijkskanselier Von Bülow uitvoerig de Duitsobe Marokko-politiek besprak. .Wjj hebben in Marokko geen directe politieke belangen,* «ei hjj, ,maar wjj hadden door een handelsverdrag het recht van behandeling op de voet van meest begunstigde natie. Zonder onze toestemming te laten beslissen was een kwestie, die samenhing mot het aanzien van de Duitsche politiek en met de waardigheid van het Duiteche Rjjk.» Aan het slot zeide Von Bülow onder levendige toejuiching«De conferentie te Algeciras heeft een resultaat opgeleverd, dat voor Duitaehland even bevredigend is als voor Frankrijk, dat voor alle beschaafde Staten nuttig zal blijken*. In het vorvolg der zitting werd prins Von Bülow door een plotselinge ongesteldheid aangegrepen, een hevigen aan val «au bewusteloosheid. De zitting moest worden gesohorat, de rijkskanselier in een sjjzaal gebracht. Later op den dag kon hjj naar huis gevoerd worden de keizer kwam met zjjn gevolg in het Rjjksdagsgebouw naar den toestand informeeren. Het Duitsche ge- zantoehap in den Haag deelde mee dat vol ledig herstel na een korten rusttijd kan ver wacht worden. Uit Weeaen komea plotseling berichten die opzien verwokken doch zeker gunstig mogen worden genoemd. De Hongaarsohu regeering kwam met de leiders der oppositie tot over eenstemming. De vredesvoorwaarden worden zoowel voor de oppositie als voor de Kroon eervol genoemd. Zoowel Weckerle als graaf Andrassy werd door Frans Joseph in audiëntie ontvangen. Zaterdag reeds legde de eerste den keizer een ljjst van een nieuw ministerie voor. Hot donkbeeld der kiesrechthervorming heeft gezegevierd. Ingezonden. Geachte Redactie Ondergeteekende gevoelt zich verplicht eenige kantteekeningen te maken op het ingezonden stukje van den heer Schoefieleaberger. d.d. 7 April j.1. De heer 8. schrijft alsdan .de heer Z. kent hetgeen den particulieren patroon en knecht zoo drukt niet en voelt daarbij deze evenmin.* Ik vermeen hierop te mogen antwoorden dat de heer 8. absoluut in deze den bal misslaat. Mjjn kennis in particuliere toe standen strekt verder als de gedachte van den heer S. De heer 8. geeft mjj in overweging de loonen eens te herleiden van particulieren en Rjjkswerkliedon. Deze herleiding neem ik gaarne aan, in aanmerking nemende de leej- tijdgrene de heer S. vergeet deze in zjjn aanhaling te noemen en dan valt mjjne herleiding uit ten voordele der particuliere «uimannen. In mjjn ingezonden artikel der vorige week, beschuldigde ik de patroons, dat zjj o zoo gaarne Rjjkawerkliedên, na hun volbrachten arbeidstijd particulieren arbeid laten verrichten. Ik onthield mjj expreeseljjk namen te noemen. De heer S, passé deze beschuldiging eens op hem zelfs toe en nog dagelijks gebeurt dit hier ter plaatse. „Adres aan hen" zegt den, heer 8., maar dit is om de kwestie heen draaieD. Wil men dat de Rjjkswerklieden verboden wordt particulieren arbeid te ver richten, dan is de eerste plicht van hen, welke dezen wensch uiten, zelf hot voorbeeld te geven. De heer 8. haalt het geval aan met het sloopen der «Friso" waar zulks voorkwam. Door mjj is geen oogenblik toen ik b. g. be schuldiging neer schreef aan een .FriBo. ge dacht. Ondergoteekende heeft andere feiten in zjjn notitieboekje opgenomen van jongen datum. Mr. Z. v.^ d. Berg treedt op als spreker voor do Vrjjz. Lib. Kiesvereeniging alhier. ZEd. houdt eon pleidooi om de werkeloosheid te bestrijden. De heer S. weet een .afdoend middel* om te beginnen moet van hooger- hand aan de Rjjksworklioden verbod#n worden particulieren arbeid te verrichten en wat ziet men nu dagelijks gebeuren Dat de president der Vrijz. Lib. Kiesvereeniging, als uitgever van het .Dagblad* en de heer S. beide Rjjkswerklieden in hun dienst nemen en particulieren arbeid laten verrichten. Snapt U meheer S. nu, «waar de schoen wringt Dit is na een kleine greep, welke ik doe nit de vele dageljjksche gevallen mjj bekend. Een andore zaak is het geval door de heer S. gemeld, waarin hij zegt: dat Rjjkswerk lieden tijdens hun verlofdagen particulieren arbeid gingen verrichten. Dit is een ernstige beschuldiging en alhoewel mjj dit niet per- Boonljjk raakt, moet ik toch een dergoljjke handelwijze afkeuren. Het ware gowenscht, dat de heer 8. .man en paard* mjj bekend maakte, hem do ver zekering gevende met hem ten sterkste te sullen protesteeren. De verlofdagen zjjn in geen geval daarvoor bestemd. De heer 8. vraagt of dergelijke feiten strafbaar zjjn. Mjj is dit niet bekend. Ten slotte M. de R. wensch ik nog den heer 8. te willen bekend maken, dat waar ik sprak over arbeidstoestanden en de loonen, dit heb gedaan in algemeenen zin en niet ben bljjven stil staan uitsluitend bjj de bouw bedrijven, waarvan de heer S. patroon iB. U nogmaals mjjn dank M. de R. voor'de afgestane plaatsruimte. Uw dw. dn., W. R. ZIT8. Nieuwstijdingen HELDER. 10 April 1906. In den nacht van Vrjjdag op Zater dag, omstreeks 1*2 uur, is alhier aan de AchtergrachtZuidzgde een moordaanslag gepleegd. Een vrouw, Maria Sickema genaamd, die van haar man gescheiden, een ontuch tig leven leidt, reeds moeder is van 2 kindereu en nog maar 20 jaren telt, werd op genoemden nacht aangevallen duur den matroos 2e kl. Lejjs. Deze stak door minnenjjd gedreven haar met een mgp in het onderljjf en verwondde haar daardoor levensgevaarlijk. Nadat door Dr. Van der Lee ten zjjnen huize de eerste heelkundige hulp was verleend, werd de ongelukkige per brancard naar het gemeente-ziekenhuis vervoerd ter verdere verpleging. Men vreest evenwel voor haar leven, haar toestand is hopeloos. De dader van het gruwelijke misdrijf, die spoedig door de politie in hechtenis werd genomen, heelt na eenig dralen zijn misdaad bekend en is daarop aan den militairen rechter overgeleverd. Bjj het eind-examen aan de Rgks- landbouwschool te Schagen, werd o.a. een diploma toegekend aan den heer C. J. Thgssen, alhier. Op de voordracht voor rechter bjj de arr. rechtbank te Heerenveen, komt o.a. voor de heer mr. F. W. ter Spill, kanton rechter alhier. Een buitengewoon aardige reclame voor de tolo bg den heer I. De Vries in de Spoorstraat trekt dezer dagen, vooral des avonds, tal van kijkers. Voor een raam naast den winkel van den heer De Vries is tentoongesteld een volledige keuken met alle benoodigdheden, waarin een dienstmaagd met haar poes op haar gemak van haar dageljjksche bezig heden uitrust. De wanden van de keukeu zjjn behaneen met omslagen van de car- toD8, waarin de solo verpakt wordt. De meid zit aan de tafel haar boterham te smeren, natuurljjk met solo. Het ge heel maakt een gezelligen indruk. De BurgaravtndMfcool. De tentoonstelling van de teekeningen, ver vaardigd door de leerlingen der burgeravond school, waarvan wjj in ons vorig nummer molding, maakten, is door zeer velen bezooht on wordt over 't algemeen hoogeljjk geprezen. J.1. Zaterdagavond werd zjj gesloten en had tevens de uitreiking plaats van de diploma's aan die leerlingen, welke met gunstig gevolg het eindexamen hadden afgelegd. Dit ge schiedde in een der lokale» van school 8, waar tal van personen vercenigd waren. Tegenwoordig waren de Comm. van toezicht op het midd. ondorw., eenige leden van den Raad, de directeur en de leeraren der school, vele leerlingen en tal van belangstellenden. De Voorzitter van de Comm. van toe zicht op het M. O., de heer A. C. Roem, belastte zich met de uitreiking der diploma's en hield vooraf een toespraak, waarin hjj te kennen gaf, dat het der Commissie een aan gename taak was aan hen, die bjj 't eind examen voldaan hadden een diploma uit te roikeiv Met genoegen constateerde hjj, dat de lossen aan de sohool moor en meer gewaar deerd worden, waarvan hot groot aantal leer lingen het duidelijkste bewjjs is. Het deed hem evenwel leed, dat wegens gebrek aan ruimte niet kan worden voldaan aan het ver zoek van eenige oad-lcerlingeD, om nogmaals den cursus te mogen volgen. Daarop richtte spreker zich tot de leerlingen, die hot eindexamen hadden afgelegd, en wees hen er op, dat zjj het diploma niet moesten beschou wen als oen belooning, maar als een richt- baar bewjjs van de volharding, die z« op de school betoond hadden. Vorder wenschte hjj, dat het diploma hen behulpzaam mocht zjjn een betrekking machtig te worden, want het geeft hun in elk geval een voorsprong bjj anderen, die dit misson. Vervolgens reikte h(j de diploma's uit aan de Davolgonde leerlingen P. Bakker, P. H. Bos, A. Bos, C. Brinkman, A. Boerdjjk, D. De Boer, B. Van Es, G. H. Van Granningen, K. Geus, J. 8. Groot, G. J. Goes, G. Den H&rtog, P. J. Krul, W. A. Jansen, K. L. Otsen, C. J. Pronk, H. Van 8traaten, J. Willemse, G. J. Dilg, F. Philips, H. Janzen, P. Klok, H. H. Londen, W. Prins, J. C. Roerdomp, J. A. J. Rozen doel, L. Van der Wouw, J. De Wjjn en C. Willemse. Na do uitreiking der getuigschriften ver kreeg de directeur der school, de heer J. Krujjs Voorbergc, het woord, die eon rode hield, waarin hjj er op wees, dat hot ambacht een belangrijke plaats in het maatschappelijk leven inneemt en dat het een verblijdend verschijnsel kan genoemd worden, dat de be oefening van het ambacht in den laatsten tjjd meerdere belangstelling ondervindt dan vroeger. Bjj het vakonderwijs in deze gemeente hebben ook hier de nieuwere ideën bjj volon ingang gevonden en meerdere waardeering ondervinden zjj, die zich met ernst op de beoefening van het ambacht toeleggen. De leeraren der bur geravondschool, asn wien een gedeelte van de opvoeding van de 250 aanstaande ambachts lieden is toevertrouwd, hebben wel eens «ogenblikken, dat zjj in gepeins verzonken zjjn, doch het is hun een aangename vergoeding, wanneer zjj bjj het einde van den cursuB door ouders en anderen belangstelling getoond wordt in wat er gewerkt is en zjj alsdan eenige bewjjzen van sympathie ondervinden. Spreker betuigde zijn tevredenheid over de bewjjzen van genegenheid, maar betreurde het toch, dat nog zoovele aanstaande ambachts lieden hier rondloopen, die van de aangeboden gelegenheid, om de school te bezoeken, geen gebruik maken. Hjj roept de ouders toe het is een ei9ch van don tegenwoordiger tjjd te zorgen, dat uwe kinderen ook van het vakonderwijs gebruik maken, opdat zjj later bjj anderen niet ten achteren staan. Een woord van dank brengt hjj aan de patroons (een paar uitgezonderd), aan de hoofden van scholen, aan don directeur van 's Rijksmarine- worf, aan het gemeentebestuur en san de Comm. van toezicht op het middelb. onderwjjs voor den steun, die zjj verleenden. Aan do leerlingen, die het eind-diploma ontvingen, geeft hjj eenige nattige wenken en raadge vingen, spreekt den wensch uit, dat zjj niet zullen bljjven stilstaan en dat het getuigschrift hen zal aansporen zich verder te bekwamen en dat het hun een spoorslag zjj te bedenken, dat de vervulling van eiken werkkring niet alleen is een stipte nakoming van do directe plichten, maar ook door te doen wat wel- voegeljjk staat en na te laten wat onbehoorlijk is. Daardoor kan men zich opwerken tot mannen, die een stand vertegenwoordigen, welke met eere kan genoemd worden. Na het oindigen van deze toespraak was do plechtigheid afgeloopen. Naar aanleiding van de ramp, die onlangs in de provincie Zeeland heeft plaats gehad, hebben de onderofficieren van Land- en Zeemacht te Helder gemeend ook het hunne er toe bg te dragen, ten einde de slachtoffers van die ramp in hunnen nood te steunen. Het bestuur van het onderofficierskorps van Land- en Zeemacht stelt zich voor, om op Zaterdag dtn 28en Apil a.s. eene feesteljjke vergadering te organiseeren in Casino*, waarvan de opbrengst ten bate zal worden gebracht van de slacht offers, door den jongste watersnood getroffen. De uitvoering zal bestaan in het geven van voordrachten, een h twee tooneelstnkjes en gevolgd door een bal. Het Station te Schagen zal worden verbouwd en ook het goederengebouw zal geheel veranderd worden. Volgens de plan nen wordt de bestaande loods afgebroken het magazijn, tevens timmermanswerkplaats, verhuist naar de zuidzgde van het statiou. Aan de noordzijde komt dan een groote goederenloods, in den trant als te Helder. De opmetingen voor een en ander hebben reeds plaats gehad. Nootlottige sprong. Toen Zaterdagochtend een detachement veld artillerie te Amersfoort bjj den spoor wegovergang aan den Leusderweg kwam, vond het den afsluitboom gesloten voor den naderenden sneltrein. Toen deze vlak bjj was, sprong een der paarden over den boom, zjjn bereider, een milicien-korporaal, afwer pend, die door de machine gegrepen en gedood werd. Het paard ontkwam door de spoorbaan op te hollen. Een zonderling geval van valsche aangifte ten bureele van den Burgeljjken Stand is voor de rechtbank te Assen behandeld. De vrouw van den land bouwer A. M. te Lhee, was in den avond van 15 Febr. te 8 uur bevallen van een zoon. Den volgenden dag gaf hg dat kind FEUILLETON. Vrjj bewerkt door AMO. 3) Dokter Ebhardt was wel een verstokte vrjjgezel, die tor wille van den graai zjjn geheele toekomst en alle hartewenacheu op den achtergrond bad geschoven, maar toch meende hjj wel te weten, dat bjj de vrouwen de kunst menigmaal de natuur te hulp komt. Wanneer Davida bijvoorbeeld eens wat aaugenamer kleuren voor haar k'eeding koos, nu droeg zjj dag aan dag haar uniform, tooals hjj het noemdedit was een nauwsluitende, donkergrijze japon met een gestreken wit boordje aan den hals. Wanneer zjj haar hoekig, veel to hoog voor hoofd bedekte met zulk verleideljjk kroes haar als gravin Irene gaarne deed wan- noer zjj haar door aanwezige poknaden zoo gevoelige kin wat meer tegen wind en zon beechermdegravin Irene bad zich nooit gegeneerd in tegenwoordigheid van haar «oadea, lieven dokter, op warme zomerdagen lustig haar poederkwast te bantceren. .Maar wat gaat het je aan, oude?* mom pelde Ebhardt dan in zich zei ven. «Manfred «iet haar gebrek aan schoonheid niet. Hjj gevoelt zich op zjjn gemak in haar nabjjheid. Haar harmonisch afgerond karakter, haar zachte omgang werken op hem als oen kal- meerendo medicjjn en haar heerljjke stem doet zelfs in je eigen oude hart woer snaren trillen, die lange jaren gezwegen hebben...* Na dit geaoegljjk middaguurtje werd meestal een gemeenschappelijke wandeling door den tuin gemaakt. Reeds den eersten dag was hot daarbjj toevallig zoo nitgokomen, dat niet dokter Ebhardt, maar Davida dan blinde geleidde, terwjjl de dokter zich met den heer Imboff verdiepte in politieke strijd vragen. Als een troostende engel des vredes schreed het meisje naast den graaf voort, onvermoeid er op bedacht, om zjjn neer slachtigheid te verdrjjven en hem zjjne hul peloosheid te doen vergeten. Zjj verhaalde hem van haar goed geslaagde pogingen in haar nieuw aangelegde boomkweekerjj. Zjj wjjdde hem in de schoonheidsleer der bloemen, sprak over de herkomst on de veredeling dor bloemen en wist haar woorden steeds te kruiden met boeiende legenden on too- passoljjku rjjmeu. Zij leeorde hem de stemmen der vogelen onderscheiden, beschreef hem elk blad, en zoo kende hjj weldra elke bloem, ofschoon hjj nauwelijks het licht der duisternis kon onderscheiden. Hjj was ver trouwd met alle gezellige plekjes van den uitgestrekleu tuin hjj zag met Davida's oogon, hjj hoorde met haar ooren, hjj ge voelde door haar zintuigenal zjjn ljjden was vergeten, zoolang hjj wist, dat zjj bjj hem waa. Na die rondwandeling gingen de hoeren huns weegs, en dan was Davida op en top een tuinierster, die met vreugde den arbeid hervatte. De manden werden met vruchten gevuld en op wagens geladenkransen werden gevlochten, bloemruikers gebonden, met water besprenkeld en tot den volgenden morgen in den kelder geborgen. Daarop volgde dan het begieten der bloembedden en grasperken onder haar toezicht, terwjjl zjj zelf gieter en slang dapper hanteerde. Eindeljjk, als do avond viel, de maan h—r zilver licht over de paden uitgoot, en men genoot van den betooverend heerlijken zomeravond, dan nam zjj de harp en zong met lieve zachte stom hare liederen, die meestal behoorden tot de reeds lang bekende, maar die om de aangename melodie steeds gaarne gehoord werden. De oude heer ging dan vaak zacht naar binnen om in de stille kamer aan zjjn smar telijke herinneringen den vrjjen loop te laten. Dokter Ebhardt rukte dan aan zjjn bril en schoof onrustig op zjjn stoel heen en weer, zooals hjj altijd dood, wauneer iets hem in eon weeke stemming dreigde te brengen. Graaf Manlred zat stil, mot de handen go- vouwon, terwjjl op zjjn gelaat de afspiegeling lag van de gelukkige stemming, waarin hjj verkeerde. Langzaam steeg de zilverglanzonde maan omhoog boven do toppen der boomen uit, en zweefde voort in do ruimte van den naohteljjken hemol, zjj wierp haar zachte stralen over boomen en bloemen, tot in do gezellige rookkamer, waar de hoeren bjj het open venster zaten en groote wolken tabaks rook uitbliezen. «Ik kan nog niet slapen, doktert', zei de graaf. .Wanneer ge niet al te vermoeid zjjt, laat ons dan neg een poosje bljjven praten. Vertel mjj eens van dat edele meisje met de houding eener koningin en die stem, zoo welluidend als oen zilveren klokje. Zjj oefent op mjj eon aantrekkingskracht uit, die mjj bevreemdt en veroutrust maar toch zoo nameloos gelukkig maakt'. Er lag een cigenaaardige klank in deze woorden van den blinde een klank, die dr. Ebhardt bjjna verschrikte. Deze vader lijke vriend gevoelde zich niet allocn ver antwoordelijk voor het lichmmeljjk welzjjn van den graaf, hjj meende ook voor diens zielerust te moeten zorgen. Een ongelnkkige liefde 1 Eene genegenheid voor dit arme, leeljjke meisje, dat niets anders bezat dan haar lieve slem, kon hij niet anders noemen. «Onzin mompelde hjj voor zich. «Mjjn taak is alleen Manfred onder deze omstandigheden in een geljjkmoedigo stemming te houden, omdat hjj het godnld niet verliest. Het meisje hier helpt mij daarbij voortreffelijk als hjj weer kun zien, zal dit hnia en alles wat hem nu aan trekt spoedig vergeten zjjn. En mocht de operatie mislukken en Manfred zjjn leven lang hulpeloos en blind bljjven, zou er dan wel een moer geschikte levensgezellin to vindon zjjn dan dit odel gezinde muisje, dat hem nu roods mot liefdo en voortdurende zorgen omringt Neen, Frits Ebhardt, je be hoeft je grjjze hoofd niet bezorgd te maken over hem, die je ter harte gaat als je eigen zoon, de omgang mot dit brave meieje, zoo stork door haar geloof, kan op hem slechts ten goede werken.* En nu vroog do graaf weer op zjjn ge wonen afgcmatlen toon .Nu, wat hebt ge to weten kunnen komen »Het is een reeks van treurige gebeurte nissen, die onze zorgzame hospita en haar vader naar Berlijn hebben doen komen. Niet alleen dat zjj door den val van een bankiers huis te Keulen hun vermogen hebben ver loren, maar ook droDg hot ongeluk in hun huiseljjken kring binnen. Behalve Davida zjjn er nog twee oudere kinderen geweeet, een hoopvolle zoon en dochter. Die jonge dame bezat oea buitengewone schoonheid en trok de aandacht van oen hooggeplaatst heer, die haar echter bedroog. Haar broeder, de assessor Imhoif daagde den verleider uit en werd in een tweegevecht gedood. Do mooder stierf van verdriet de vader verviel in ter secretairie te Dwingeloo aan als te zjjn geboren op 16 Februari, des voormiddags te 3 uur, omdat hg gaarne wilde hebben, dat zjjn zoontje tegelgk jarig was met den grootvader van den jonggeborene. Het O. M. er op wjjzende, dat in geval als dit geen geldboete kan worden geSiecht, vroeg veroordeeling tot 14 dagen gevangenisstraf. Het verhaal van den geredde. We waren met ons zeven-en-twintigen in de gang Marie tusschon put 4 on 3, zoo ver telde August Berthon, de laatste geredde van de slachtoffers van Courrières. Op eens hoorden we een doffen slag en vloog ons oen golf gas in het gelaat. Zoo snel als wc konden, vlogen we naar den uitgang. Ik struikelde echter on kon niet meer opstaan, do anderen liepen maar door. Ik kon hun niets toeroepen, want de schrik had mjjn tong verlamd. Het was me onmogelijk op te staan, een massa kolen was op mo neerge vallen. Het werd doodstil. Daar lag ik nu geheel alleen, zonder lamp, zondor brood, zonder horloge, zonder iets. Het eerste, wat ik deed, was de kolen van me af te werken en toen dat Da veel inspanning gelukt was, wreef ik mjjn verstijfde beenen. Eindeljjk kwam ik weer op de been. Welken weg ik genomen heb, weet ik niet, bet was pik donker. Al tastendo schoof ik langs de muren van de galerjj, ik liep voort als oen blinde in den nacht, en hoopte maar voortdurend de flikkering van een lieht te zien, ten teekon, dat er redding kwam opdagen. Maar ik zag niets en hooréle niets. Ik was levend be graven. Bjj die gedachte rezen mjj de haren te berge, ik dacht krankzinnig to worden. Ik sloeg met stukkon kool, mot gereedschap pen tegen den mnur, tegen de luchtbuizen, teneinde aan de buitenwereld een toeken van mjjn bestaan te geven. Ik kreeg geea ant woord. Toon begoD ik weder te loopen. Ik kwam op een plaats, waar een massa doodon bjjeenlagen, ik nam hot brood, dat in hun zakken was en het water uit hun veldfles- schen en zette mjjn tocht weder voort in de diepe duisternis. Nu en dan stuitte ik tegen een mnur en dan ging ik terug, dan woder stond ik voor een hoop kolen, die ik weggroef als een mol, die zich een gang graaft in den grond. Ik ben door gaten gekropen, niet broeder dan mjjn hoofd, hoe ik dat klaar heb gespeeld, weet ik zelf niet. Eens zat ik zoo vast be kneld in een gat, dat ik dacht er nooit meer uit te komen, een anderen keer viel ik in eon put met water, druipnat en rillend van de koude kroop ik er uit. Ik trok mjjn kleeren uit en die van een doode aan. Men kan zich Diets verschrikkelijkere, jjse- ljjkers voorstellen, dan wat ik heb doorleefd. Het komt mjj voor, alaof ik uit een bel ben verlost, uit een hel, waar men moederziel alleen is, waar niet eens de eeno ongelukkige don andere kan steunen, hem moed kan in spreken. Nu en dan viel ik in slaap en dan had ik do afgrjjseljjkste nachtmerries. Ik droomde, dat al de kolen van de mjjn op mjjn borst lagen on als ik dan wakker werd waa ik als lamgeslagen. Eens droomde ik dat ik hongor had en eon ljjk opat. O I dat ik niet krank zinnig ben geworden begrijp 'k n'et Ik at niets anders dan uitgedroogd en be schimmeld brood, dat stond me op het laatst zoo tegen, dat ik met mjjn vingers een stuk vleescb nit een dood paard rokte, maar dat rook zoo akelig, dat ik den moed niet had hot op te eten. En steeds liop ik maar voort. Honderden malen liep ik denzelfden weg, draaide ik in denzelfden cirkel, ik kwam er niet nit. Op een dag vond ik op eon dooden mjjnwcrker een veldfleach met koffie gevuld. Die koffie gaf me nieuwe kracht, de hoop werd weer levendig en ik liep weder voort in de nachteljjke duisternis. In den zak van een kameraad vond ik 22 stuivers en begon te lachen als een idioot. Wat kon ik met dat geld doen Twee-en-twintig stuivers ol een millioen, het is precies betzelfde, 100 voet onder den grond. Eindeljjk hoorde ik gedruisch achter in de galerjj waarin ik me bevond. Het look me, dat in den muur een gat werd gemaakt. Ik zag een vunr en liep er op af. Daar stonden drie mannen. Ik legde mjjn handen op de schouders van een huDner en zeide «Daar ben ik? Denkt ge, dat men mg mee naar boven zal nemen De mannen keken mjj aan met oogen, waarvan ik bang werd. Ik dacht, dat mjjn verschjjnen hen gek had gemaakt en ik beefde van angst. Ik vroeg hen vuur, ze dachten dat ik rookon wilde en boden mjj een toestand, die niet veel van krankzinnig heid verschilt.» «En wat werd er van het ongelukkige meisje?* vroog de blinde, vol doolnoming in het lot van Davida's zoster. «De vader heeft haar verstooten. Zjj moot naar hot buitenland gevlucht zjjn en daar als kunstenares werken. Hot was ook bjj de opvoering van een opera, die met een wel dadig doel gogoven werd, dat zjj door hare schoonheid en bekoorljjken zang de aandacht van dien hoer trok.' Arme vrouwsprak graaf Manfred pein zend. Hare schoonheid braoht haar in het on geluk. Hoe sou zjj geweest zjjn? Vurig van blik, mot zwart haar, oen Ju no gestalte r Of zacht en blond, als de oDgel in wier nabjjbeid wjj mogen vertoevon Om de lippen van Ebhardt speelde oen eigenaardige glimlach. Hoe dikwjjls had hjj den blinde reeds een boschrjjving van Davida's nkerljjk gegeven, streng aan de waarheid gehouden maar te vorgoefschDe ver beelding van den jongeling tooide hel meisje, dat zooveel aantrekkingskracht op hem uit oefende, met al de bekoorlijkheden, die hjj in de vrouw zjjner keuze vcreenigd wenschto te zien. In do beteekonis die Manfred daar aan hochtte, waa Davida ook niet zacht on teedor. Fier on ljjdzaam wa» zjj, maar dr. Ebhardt geloofde, dat bjj nog nooit een ka rakter had aangetroffen zoo vast en in zioh zelf gekeerd als het hare. Davida zou zich ook door hot zwaarste leed wol laten buigen, maar niet laten ontmoedigen. Deze vaslhoid van gemoed on haar oprechte vroomheid waren haar juist niet met rozen bestrooid lovenzpad. •Och, vertel mjj oog eens, hoe Davida er nitxiot, verzocht do graaf. «Ik ken haar wel tabak aan, eindeljjk begrepen ze, dat ik een geredde was en brachten zc mjj naar boren. Ik hoor. dat ik 25 dagen beneden heb doorgebracht. Ik heb liet niet nagegaan. Als men alleen is in de duisternis zjjn acht dagen, acht maanden, acht jaren precies hetzelfde. Ik dacht maar 8 dagen in de mjjn te zjjn geweest, want ik kon me niet voor stellen, dat men langoren tjjd alleen in de sombere duisternis ksD bljjven leveri. Maar hoe het ook zjj, ik ben bljjde, dat ik er weder uit ben. De mjjnen te Courrières worden nog streng bewaakt. De ritmeester, die het commando had over den poel bjj schacht 4, liet allo toegangen tot de mjjn door paardovolk af zetten. Om 8 uur 's morgens dringen groote troe pen vrouwen opeen bjj do ingangen. Zjj schreeuwden tegen de wachtposten, toen zjj werden tegengehouden. Wie door de troepen doorgelaten werd wierpon zjj met steenen, want dan dachten zedat kon wol oen ingonieur zjjn. Telkens moesten gendarmes de vrouwen beletten, zich toogang te ver schaffen. Zjj loerden overal rond om eon doorgang te vinden die onbewaakt was. Op eens waren er eon twaalftal vronwen door •en raam binnengedrongen van de ziekenzaal waar Berthon ligt. In de mjjnen hobbeu de mannen, die naar levenden en dooden zoeken, bandschoenen aan van kaoetsjoek en mutsen met maskers, die hun gezicht en hals heeleroaal bedekken. Dit is een noodzakeljjko voorzorgsmaatregel, want om do Ijjken krioelt het van ratten on mnggen. Een vreeselljk ongeluk heeft Zondagmiddag te Kalken"toin in Neder-Oostenrgk plaats gehad. In den tuin van het gemeentehuis was de lucbtschipper Haring bezig zjjn ballon te vullen. Een aantal personen waaronder een dertienjarige jongen, hield de ballon bg de touwen vast. Op een gegeven signaal werd de luchtbal losgelaten en steeg zjj snel omhoog Tot ontzetting der omstanders bleek dat be doelde knaap in de touwen was verward Eeraakt en mee de lucht inging. Op een oogte van ongeveer 200 meter begaven den ongelukkigen jongen de krachtenhjj liet los en viel op het dak van den her bergier Barth en vandaar op straat. De jongen was natunrlgk op slag dood. De moeder stond in de nabjjheid en zakte toen zjj haar kind de lucht in zag gaan bewus teloos ineen. Tot Donderdagavond 7 uur waren te Nagold 50 dooden onder de puinhoopen weggehaald, het aantal zwaar gekwetsten bedraagt 30. Er liggen nog vele personen onder het pnin, het wegruimingswerk wordt nog voortgezet. Het ongeluk is vermoede lijk aan groote onvoorzichtigheid te wijten eerst 's morgens was het hotel opgevijzeld en 's middags werd er feest gevierd en ge danst, wat waarschjjnlgk, bjj het groot aantal personen, dat daaraan deel nam, tot de ramp veel heeft bjjgedragen. Een nauwkeurige telling te Nagold heeft tot uitkomst gehad dat er bg de instorting van het hotel 49 menschen gedood en on geveer 50 zwaar gekwetst zjjn, van wie velen in levensgevaar verkoeren. Met het opruimingswerk is men spoedig, in tegen woordigheid van den uit Stuttgart overge komen minister van binnenlandsche zaken, klaargekomen. Men was nog bezig met het opvjjzelen, toen zich een groote scheur vertoonde, waarop halt! werd bevolen. Op hetzelfde oogenblik zakten de muren en gebinten in. Er wordt een gerechtelgk onderzoek naar de oorzaak van de ramp ingesteld. De >Frankf. Ztg." verneemt nog uit Stutt- gart dat er ongeveer 70 arbeiders aan het werk deelnamen. De mannenzangver- eeniging die in het hotel haar lokaal had, zong liederen. Gedood zjjn meerendeels ar beiders en burgers uit Nagold en omstreken. De dooden zjjn gestikt, fjjngedrukt of ver pletterd. Bg de gewonden komen vele arm en beenbreuken en inwendige kneuzingen voor. Napels, 7 April. De werking van den Vesuvius neemt toe en bedreigt zeer eru- atig het dorp Boacotrecase. In de buurt van Torre Annunziata zjjn eenige huizen door den lavastroom vernield. condor haar te zien zoo ja, zoo alleen kan zjj weten. Mjjn gevoel misleid mjj niet. Ik zio haar met het oog van mjjn geest; ik gevoel haar aanwezigheid, ook als zjj ver van mjj matchen haar geliefde bloemen vertoeft, die haar geur en poëzie bjjzetten en toch haar blanke vingers zoo dikwjjls bloedig kwetsten Tuinierster een poëtisch beroep voor oen vrouw, zeker in 't algemeen ge sproken, hebt ge geljjk, waarde dokter; dat spreek ik niet tegen Maar toch, welk een tegenstrijdigheid ligt er in de gedachte, dat dit hoog beschaafde, teedore, engelachtige meisje werkt als een schepsel uit de laagste standen 1 Ach, er zjjn voel tegenstrijdigheden op ouzo aarde, zoo dikwjjls als volmaakt geprezen. Maar hoor dokter was dat haar stem niet?' De graaf was ving opgestaan od boog zich voorover uit het venster. •Zjj is het', ffnisterde bjj. Hoort gij wel Zjj loost haar vader voor. Ach, hjj is ge- lukkigcr dan wjj. Maar door don wind wordt bot geluid hierven gevoerd, zoodat wjj elk woord kunnen verstaan.' «Er gaat een stille engel op deze aarde [rond Tot troost der menschenkinderen, wier [harten sjjo gewond Tot zachten weemoed maakt bjj 't snjj- [dend lood, Zjjn raad isdraag geduldir, wat u bier [zoo ljjden deed.* (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1906 | | pagina 1