KLEINE COURANT 'i Vliegend Blaadje J.J.M SMIT, Kanaalwegl37-I38 V lES al- KIESEWETTER, voor Helder, Texel, Wlerlngen en Anna Paulowna* LANCASTER-ROLGORDIJNEN Zatero. s- 14 JApril 1906. 84«ts Jaargang. Tweede Blad. Mantels, Dames- en Kinder-Costumes, Japonstoffen, Blouses, Japonnen en Mousselines. Het adres voor het seizoen 1906. MES i: meer k 10 Ditowtlt dessins, lm tooMt in prijs. Irn trip i!Én 1.1. Bureau: Spoorstraat Telef. 59. BureauKeningstr. 29. Iitere.-Telef. 50. Gemeenteraad van Helder, Zitting van Woensdag 11 April 1906. Voorzitter de heer Over de Linden, Wet houder. Tegenwoordig 20 leden afwezig de heer Van Wingerden. De Voorzitter opent de vergadering met de mededeeling, dat de Burgemeester, wegens ongesteldheid verhinderd is de vergadering bij te wonen. De Secretaris leest de notulen der vorige zitting, die goedgekeurd worden. Vervolgens geschiedt mededeeling van de volgende Ingekomen Stukken: 1. Missive's van G e d. Staten: behelzende goedkeuringen van a. de overname van de straat bij de Wal- vischstraat b. het Buppletoir-kohier hondenbelasting c. het suppletoir-kohier hoofdei, omslag d. beslissing, omtrent de belasting-reclame van H. Bakker, die van f1800 op f 1600 is teruggebracht; e. beslissing, omtrent de reclame van school geld van H. Smit, wiens aanslag is be houden. 2. Kennisgeving van don onderwijzer W. Van Scheyen, dat hij zyne benoeming aan school 7a heeft aangenomen. 3. Procesverbaal van de op 28 Mrt. 1.1. gehouden kasverificatic bij den gemeente ontvanger, waaruit blijkt, dat op genoemden datum f 203,952,71' in kas was en de boeken in orde zyn bevonden. 4. Een schrijven d.d. 9 Febr. van denbeer J. Zander, waarbij hij tegen 1 Maart zyn mandaat als lid van den Raad wenscht neder te leggen een tweede schrijven van genoemden heer van 13 Februari, waarbij hy op zyn besluit terugkomt, aangezien de redenen, die hem tot ontslag leidden, in middels waren vervallen. De heer Staalman maakt bij deze mede deeling de opmerking, dat op deze wijze te kort gedaan wordt aan de waardigheid van 't lidmaatschap van den Raad, te meer daar de redenen niet genoemd worden. 5. De aanbieding van het jaar- verslag over 1905, hetgeen den leden gedrukt toegezonden zal worden. t). Een mededeeling, dat door den geineeute-bouwmeester, overeenkomstig art. 28 sub a. der Woningwet, een plan van uit breiding der gemeente is ontworpen, welk plan 4 weken ter inzage zal gelegd worden, zooals de wet voorschryfl. 7. Een adres van de Coöp. Bouw- vereeniging ,Ons Belang", mededeelen- de, dat de vereeniging zich ten doel stelt voor werklieden en daarmede gelijkstaanden goede en goedkoope woningen te stichten en verzoekende haar gelden tegen matige rente te verstrekken. Dit adres wordt om advies in handen van B. W. gesteld. Pontveer bij de Kooi. Alsnu is aan de orde de stemming over het voorstel van B. W., om aan de ge meente Anna Paulowna een bijdrage van f 600 te verleenen ter gemoetkoming in de kosten voor het maken van een pontveer by de Kooi, waarover in de vorige zitting de stemmen Btaakten. De Voorzitter deelt mede, dat nog adressen zyn ingekomen van het gemeentebestuur van Anna Paulowna, van den Algem. Ned. Wielrijdersbond en van .Helders Belang', verzoekende het voorstel van B. W. om f 600 te geven, te verwerpen en f 1500 voor de tot standkoming van het pontveer te verleenen. Er ontspint zich op nieuw een discussie, waaraan onderscheidene leden deelnemen en die in hoofdzaak een herhaling is van die der vorige zitting. Tot stemming overgaande wordt het voorstel van B. W. met 12 tegen 8 stemmen verworpen. Vóór stemden de heereu Hartsinck, Meyer, Breet, Sevenhuijsen, De Ven, Van Neck, Staalman en Over do Linden. Na deze verwerping doet de heer Van den Berg het voorstel, om aan de gemeente Anna Paulowna voor het inrichten van een pontveer aan do Kooi een toelage te ver leenen van van bcuoodigde bedrag tot een maximum van f 1500, onder voorwaarde, dat wanneer de exploitatie van het veer binnen 10 jaar mocht eindigen, de gemeente Anna Paulowna verplicht is zooveel tienden van het bygedragene terug te betalen, als er juren moeten verloopen voor die 10 juur verstreken zyn. Met 16 tegen 4 stemmen wordt dit voor stel aangenomen. Tegen stemden de drie wethouders en de heer Sevenhnijsen. Reglement Ziekenhuis. In behandeling wordt genomen een door B. W. ontworpen reglement voor het Ziekenhnis. Door de heeren De Geus, Grunw&ld, Jaring, Koch en Verfaille zyn hierop een viertal amendementen ingediend, en de artikelen, waarop deze betrekking hebben worden behandeld en na besproking aangenomen. De discussie was nu en dan wel eens ver ward, maar by art. 20 steeg de verwarring ten top. De heer Krynen stelde nauielyk voor, om zooalB de Commissie van't Zieken huis eerst aan B. W. had voorgesteld, dat voor onvermogenden de kostende prys van 60 ct. per dag door het Burg. Armbe stuur zou worden voldaan; de heer Staul.nun wil ook de kerkelyke diaconiën die ver plichting opleggen. Heilig werd dit voorstel door de Wethouders bestreden en zeiden, dat het concept-reglement geheel overeenstemming met de Commissie van 't Ziekenhuis was samengesteld, hetgeen de heer Krynen betwistte. De bespreking liet aan kalmte veel te wenschen over, zoodnt de heer Jaring het voorstel deed om de verdere behandeling der zaak uit to stellen en het reglement in handen te stellen van de Commissie om advies. De Wethouders ver zotten zich hier sterk tegen, om-lul root 1 Mei het Ziekenhuis in gebruik zou worden ge nomen en men alsdan het nienvriglement zou kunnen toepassen. Daarom stelden xy voor het reglement bij wyze van proef voor een jaar aan te nemen. Verschillende leden waren hier tegen en drongen aan om het voorstel van den heer Jaring in stemming te brengen, hetgeen de Voorzitter aanvanke lijk weigerde, maar toch eindelyk genood zaakt was te doen. Bij de daarop volgende ^temming, om de verdere behandeling uit te stellen en het reglement om advies in handen van de Commissie voor het Ziekenhnis te stellen, staakten de stemmen. 10 leden ver klaarden zich er voor en 10 tegen. Tegen stemden de heeren Terra, Oortgijsen, Bok, Sevenhuysen, De Ven, Van Neck, Van den Berg, Zander, Hartsinck en Over de Linden. Na dezen uitslag hoorden wij den Voorzitter zeggen ,dat zyn aardigheden', waarop de heer Staalman hom toevoegt: dat de Voor zitter zoo autocratisoh als do Czaar van Rusland handelt on het niet passend van hem is de discossiën zoo lang op te honden. Bureau van Gemeentewerken. Ter tafel komt een voorstel van B. W. om te besluiten tot verbouwing van het bureau voor gemeentewerken, tevens dienende tot lokaliteit voor het Burg. Armbestuur, overeenkomstig het aangeboden plan van f 8000. Bij de geldleening werd f 5000 uit getrokken. Het meerdere benoodigde is be schikbaar, nu bericht ïb ingekomen, dat het aandeel dezer gemeente in den bouw van het huiB van bewaring, zijnde f 3214,74', binnenkort door het Ryk zal worden ge restitueerd. De heer Staalman merkt op, dat die f 8200 reeds zijn uitgegeven ten dienste van de eerepoort cn dit geld dus afgeschreven dient te worden op de leening. De Voorzitter en de heer Jaring spreken dit tegen en de laatste wyst er op, dat bij de discussie daarover wel gesproken is, maar ten dien opzichte niets is bepaald. Daarop wordt het voorstel met 18 stemmen aangenomen. Tegen stemden de heeren Oortgijsen en Staalman. Bakken tot reiniging bij de scholen. Aan de orde is een voorstel van B. W. tot het plaatsen van bakken op de binnen plaatsen van de scholen 3, 4 en 8 tot reiniging van de privaatemmers, overeenkomstig het voorstel van 24 Jan. 1.1. By school 7a en 7b bestaat, wegens te weinig ruimte, geen gelegenheid tot het aan brengen van 't beerputtenstelsel. De kosten van de voorgestelde beerputten be dragen te zamen f 2270. Op voorstel van den lieer Krynen wordt besloten deze zaak to stellen in handen van gezondheidscommissie en van de school commissie. Bouwverordening. Er zyn twee adressen ingekomen, waarin verzocht wordt by den bouw ai te mogen wijken van het voorschrift, opgenomen in art. 16 der bouwverordening en wel van de heeren Gebr. van Pelt, (woning aan den Parallelweg i en van den heer J. Coltof (per ceel hoek Nieuwebrug8teeg). B. W. stellen voor het eerste verzoek toe te- staan en het tweede te weigeren, aangezien licht- en luchttoevoer daar niet vol doende zouden zyn. De heer Krynen bestrydt zeer uitvoerig dit voorstel, wat betreft het perceel van den heer Coltof en stelt voor nogmaals een advies van do Gezondheidscommissie te ver zoeken, dat afgescheiden is van het rapport van den gemeente-bouwmeester. Dit wordt aangenomen. Het verzoek vuu de heeren Gebr. vun Pelt wordt ingewilligd. Gratificatiën. Ter tafel komt een adres van mej. de Wed. P. UurbanusIburg, verzoekende haar we derom een jaarlyksche gratificatie toe te kennen. De heer Staalman zou gaarne nadere in lichtingen verlungeu omtrent den toestand der wed. en hoewel de heeren Bok en Jaring ver klaren, dat de toestand van dien aard is, om de toelage te verleenen, wil de heer Staalman guarne de gelegenheid hebben dien te onderzoeken en geeft in overweging dit verzoek uit te stellen. Aldus wordt besloten. Een adres van mej. de Wed. G. Jansen-- Tieman van gelijke strekking als het voor gaande, wordt ingewilligd en haar wederom een gratificatie van f 1U0 verleend. Kohieren. Hierna worden achtereenvolgens uangeuo- men en vastgesteld: a. Kohier hondenbelasting, dienst 1906, ad. f 1782,50. b. Kohier hoofdei, omslag, dienst 1906, ad. f 66.997.84. c. Kohier schoolgeld voor de scholen 1 7b. ad. f 7857. By het kohier lioofdel. omslag stemde de heer Staalman tegen, omdat hij zulk een ingrijpende verhooging van belasting niet kon goedkeuren. Gebouw voor visohafslag. Behandeld wordt een voorstel van B. W. om aan het te stichten gebouwtje voor den vischafslag te verbinden een wachtlokaal voor den dienst der invoerrechten. De daar voor veroorzaakte kosten zullen f 575 bedragen. Het Ryk is bereid jaarlijks 10 °/0 van de bouwkosten als huur te betalen. Nadat op eenige vragen ophelderingen zyn gegeven, wordt het voorstel met alge- meenc stemmen aangenomen. Schoolgeld Callanteoog. Overeenkomstig het verzoek van het ge meente-bestuur van Callanteoog stellen 11. W. voor te besluiten, dat de schoolgelden van alle ingezetenen dier gemeente gelykelijk zullen worden geheven, zoodat daaromtrent geen verrekening zal behoeven te geschieden. Volgens deze wyziging van een voorgaand raadsbesluit is het gemeente-bestuur van Callantsoog bereid oen vergoeding van f 10 per kind en per jaar te voldoen. Met eenpurige stemmen wordt het voor gestelde aangenomen. Benoemingen. Alsnu wordt overgegaan tot eenige benoe mingen. Tot leden der commissio tot wering van schoolverzuim (vacatures A. A. Hes en W. C. van Breda) worden gekozen de heeren H. L. JElte en W. F. Ligteringen. Tot leden van de Comin. van Toezicht op het lager onderwys worden de aftredende leden, de heeren W. Bakker Hz. en I. Korver, herkozen en ter voorziening in de vacature van den heer J. G. Smeets wordt gekozen de heer F. S. C. M. Wijs. Wegens het vergevorderd uur werden de overige pnnten der agenda niet behandeld en de vergadering verdaagd tot een nader te bepalen dag. Daar de rondvraag niets opleverde, werd de vergadering gesloten. Nieuwsberichten. Aan het verslag over het jaar 1905, uitgebracht in de algemoene vergadering van de Vereeniging tot S. en I. van Bewaar scholen te Helder*, ontleonon wy het volgende: De commissarissen bleven dezelfde, maar als nienwe regentessen traden op mevrouw Harinck gob. Eelman en mejuffrouw S. C. de Jager. In het onder wy zend personeel kwam geen verandering, terwyl het bestuur reden heeft om den yver en de plichtsbetrachting te pryzen van allen, die aan de school ver bonden zyn. Ook hot aantal kinderen, die de school bezochten, bleef niet alleen voldoende, maar was somtfjds, wanneer geen ongunstig weer of ziekte belemmerend optrad, wel wat veel voor de lokaliteit. Inderdaad is er wel reden om een tweede bewaarschool in dit deel der gemeente op te richten. Hierover echter behocfl de oommissie niet te denken. Integendeel zij heefl veel moeite om het schoolgebouw in orde te honden en alles oen goede gang te doen gaan. Reeds jaren achtereen komt in ieder jaarverslag eene klacht voor over den toestand der financiën, en al kwam er eens eenige verbetering, deze werd immer weder door achteruitgang ge volgd. Het aantal contributanten is minder dan in vroegere jaren en het bedrag der contributies beduidend geringer. Zoo kan het bestuur niet alles in orde houden, en ook niet in de school alles regelen, zooals het eigenlyk behoort. Daarom zou het zoo gaarne zien, dat velen, die nog geen lid onzer vereeniging zyn, als zoodanig toetraden, en dat zy, die het wel syn tegen het minimam der contri butie, besloten deze laatste to verhoogen. By dit uittreksel uit het verslag voegen we, als zich daarbij aansluitende, het volgende Een dames-comité geeft zioh alle moeite om door het byeenbrengen van voorwerpen van kunst en smaak, cd het verkoopen en ver loten van deze, de kas der vereeniging te styven. We sporen u dringend aan de in spanning dezer dames te steunon, opdat onze ka» door dit middel eene versterking moge ontvangen, die ons do toekomst met minder zorg doe tegemoet zien, en tevens ons in staat stelle verbeteringen aau to brengen, die' tot nu toe aoliterwegc moesten blyren. Inge tonden TEXEL, 12 April. De vereeniging zTexels Belang", veree niging tot steun van weduwen en weezen, werd gisteren verblgd met een schrgven van de Koningin der Nederlanden vermel dende, dat H. M. t 100 voor het fonds beschikbaar stelde. De Heer en Mevrouw Carels van Am sterdam zullen op den avond van deu 2den Paaschdag voordrachten geven in Hotel Texel" alhier. Genoemd echtpaar is dik- vryls werkzaam in Flora" wat zeker als aanbeveling mag dienen. De verkooping van strandgoederen, deze week alhier gehouden, heeft opgebracht f 2267.65. Noodlottige val. Zondag reden eenige dames van IJmuiden over het Kopje te Bloemendaal. Een dezer dames kon haar fiets niet mach - tig big ven en rolde tegen een boom van het hotel >Duin en Dal*. Zg werd in genoemd hótel bewusteloos binnengedragen en is thans overleden. (»N. Ct«.) Te Bussum is Woensdagnamiddag aangehouden de makelaar en agent ia as surantiën A. J. H., wonende te Hilversum, verdacht van valschheid in geschrifte. Hg is gevankeigk naar Amsterdam vervoerd. Men schrgft uit Arnhem aan de »Ned.": Een 23-jarig meisje L., sinds 15 jaar lgdende en bedlegerig, aan wier herstel volkomen werd gewanhoopt door verschei dene geraadpleegde doctoren, die den aard harer ziekte niet schenen te kunnen vast stellen, is de vorige week opgestaan van haar legerstede, waarop zg ais een uitge teerde gedaante nederlag, weinig meer dan een geraamte. Ze waB zoo verzwakt dat zg bgna niet het geringste voedsel kon binnenhouden en het einde scheeo niet verre meer. Tot groote verbazing van haar huisge- nooten en verschillende respectabele per sonen, die zich hebben overtuigd, is nu plotseling een althans aanvankelijk beter schap ingetreden. Het meisje zelf, dat zeer godsdienstig is, verklaart 's nachts door een stem de verzekering te hebben ont vangen te zullen genezen, is 's morgens opgestaan wat ai een wonder leek heeft met smaak voedsel genuttigd en neemt sedert in beterschap toe. Aan een toegesnelden geneesheer verzekerde zg een- 'oudig: De Hemelsche Medicijnmeester -heeft mg genezen." Hg, die haar behan deld had, vond de zaak ongelooflijk en had zich daarom met eigen oogen willen overtuigen. Herrinnerd wordt, dat door enkele jaren te Kampen een genezing heeft plaats ge vonden onder bgna gelijke omstandigheden. Valsche bankbiljetten. Men schrgft uit Oudenbosch aan de »N C.": In aansluiting aan de mededeeling d.d. 7 April jl., in de aNieuwe Ct." omtrent de in omloop zjjnde valsche bankbiljetten van f 40, kunnen wij na aandachtige be schouwing van een valsch exemplaar nog het volgende berichten. Het geheele vignet, dat bg de echte zwart en scherp is, is bg de valsche bruin van kleur en flauw. Vooral rgkswapen en leeuw in het midden bovenaan zgn zeer onduidelijk. De biljetten zgn langs foto- grafischen weg gereproduceerd. Licht-groen in plaats van wit is de buitenste omlijning van de teekening. De groene arceeren in het witte netwerk zgn bg de valsche bruin gearceerd, terwijl het witte netwerk zelfs ontbreekt. De zijkanten van het biljet zgn geknipt en recht, bg de echte daarentegen onre gelmatig als bg oud-Hollandse h papier. Serieletfers en cijfers zgn K. P. 7341, datum 5 Februari 1902. Op het eerste gezicht herkent men ze niet als valsch en tusschen papieren geld van andere bedragen loopt zeker 90 pet in de val. Vergelijking met een echt biljet tn loopt zeker 90 pet ing met een echt biljet van f 40 doet eerst argwaan ontstaan. Men zg op zgn hoede, daar waarschgn- lgk in andere plaatsen ook geprobeerd wordt valsche biljetten in omloop te brengen. Men schrgft aan het »Hbld.": In de maand Febrnari werd hot zeilschip De Drott" met bestemming naar Charp- nese door een storm beloopen. De gewel dige stortzeeën teisterden het schip en sloegen het roer weg. Hulpeloos zwierf >De Drott" rond, een speelbal voor wind en zee. Met uiterste krachtsinspanning wist de bemanning het schip drijvende te houden. Een maand later trof »De Kronprinzessin Victoria", met bestemming van Las Palmas naar Antwerpen, een zelfde ramp. De >Oceaan" van de firma Smit, ge zagvoerder C. K. Koenes kreeg bevel beide schepen op te sporen en hulp te verleenen. Na een gevaarvollen tocht, mocht het dezen kundigen gezagvoerder met zgn wakkere bemanning gelukken beide eohepen, het een te Antwerpen, het andere te Charp- nese, behouden binnen te sleepen. Dese kloeke daad van durf en zeeman schap werd dezer dagen te Maassluis her dacht. De Sveriges Angfar tygs assurans förening te Götenburg had den heer J. A. Bredins, die zoo krachtig in deze zaak heeft medegewerkt, uitgenoodigd den ge zagvoerder en de bemanning der »Oceaau" te huldigen. De heer J. A. Bredius sprak den gezagvoerder en de bemanning toe, dankte deze stoere mannen voor hun moed en beleid, noemde hnn tocht één mooi stuk werk van zeemanschap, een daad waarop onze Hotlandscho zeelui trotsch konden zgn, enz. Na dit kort, kraobtig woord bood de heer Bredins, den gezag voerder een rgk bewerkt gouden horloge aan met inscriptie, en schonk elk der be manning een ruime gave in geld. Het krachtig hoera dat opsteeg bewees dat de heer Bredius aller gevoelen naar waarheid had weergegeven. De firma Smit vereenigde daarna de deelnemers aan deze buide aan een lunch. Tijdstippen van verzending der Brievenmalen. Naar Oott-Indie. D*tu" derUr 'uXuwUTi' pOrt-fKHOTK- j t,h Pottk; p. saepoat Tik Amsterdam. 90 Apr. p. Mtpoit vi» Rotterdam 18 en 97 Apr. p. Hou. mtil ri» Genua 17 Apr. p. HolL mail ri» Mareeille 94 Apr. p Pruseke mail ri» Mireille II »d 97 Apr. p. Deitseke mail Ti» Napel»*) Alle»» uu Atjeh, Suaat Pioew, Bank», Billito» en Z.-W. AU. na Boroeo. - H«t oTarige gedeelte tid Ned. Qoet-Iodie wordt alleeo op 'erlangen der afiendart tI» Napeli vertonden. Naar PalembangRiouio, BankaBiUiton en Z. W. van Bornto 90 Asr.lSJO 'amor. - J- p. Bugelscke mail Ti» Briadlilj p. HolL mail na Genua Naar Atjeh en de Oostkust van Sumatra p. Sngelaohe mailTia Brindiiil alken Vrijdag 18.80 'i i p. Holl. mail ria Genua 17 Apr.| 7-— Naar Guyana (Suriname) uepoat maü oto (allaan op reri. der ab.) p. mail Tfa St. Naiaire 7 Mei7.— I «T. p. mail Ti* Dartmouth 96 Apr. 9.90 'mam Naar Curafao. Bonaire en Aruba: p. eeepoet ria Amaterdam 17 Apr. 7.—'e »t. ~01 WlapU W. p. mail Ti» Hamburg 18 en 99 Apr. 7.— bt (alleen op reri. der eb.) Naar St. Martin. St. Eustatius en Saba p. eeepoet tI» Amrterdam 17 Apr.l 7.'e»T. (alleen op reri. der eb p. mail oTer Kngaland 17 Apv.' 7. Naar KaaplandNataiOranje-Rivier' kolonie en Transvaal: eiken Vrijdag, 8.80 nam. BEHANGERIJ. SPOORSTRAAT 88. STOFFEERDER». GROOTE EN UITGEBREIDE KEUZE IN AXMINSTER-, BRUSSELS-, TAPISTRY-TAP1JTËN, KARPETTEN, LOOPERS. KLEEDJES EN MATTEN. lulaid, Linoleam, Vloerzeil. Prachtige patronen en hierop wordt bijzonder de aandacht gevestigd. UITSLUITEND degelijke kwaliteiten tegen uiterst lage, in onze étalage genoteerde prijzen. Alle Tapijten worden gratis genaaid en gelegd. Ook worden Inlaid, Viltlinoleum, Linoleum en Vloerzeil gratis gelegd. worden in alle ma'en en kleuren spoedig en netjes vervaardigd. MET DAARBIJ BEHOORENDE FRANJE, van af f 1,20,geheel compleet met plaatsing inbegrepen, Grootste keuze Gordttnstoffen niet bijpassende Franjes. omplerfe iiienlteleeriiig' Tan geheele halzen. Speciale inrichting voor het repareeren en stoffeeren van alle soorten meubelen. üDTlDUATM 1 ITUD1 T Springveeren-, Paardenharen Kapok- en andere MATRASSEN, worden uitslui- DLl!lJmNMAl\LtMj. tend vun prima materialen onder garantie vervaardigd. Naar buiten franco verzending. Grootste keuze Nolide Goederen. bangste prijzen. Onder beleefde aanbeveling, VAN ES KIESEWETTER. tteh ntnerij - Stoffeerderij. - l'ecoratiën. - Spoorstraat 66

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1906 | | pagina 1