KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor Helder, Texel, WIeringen en Anna Paulowna, DE BLINDE. JÏO. 3462. Zaterdag 21 April 1906. 84ste Jaargang. Bureau: Spoorstraat Telef. 59. Bureau: Konlngstr. 29. Intere.-Telef. 50. Uit het Buitenland. Do Dnitsche Keiror heeft den Oostcnrjjkuchen gedelegeerde van de Marokko-confereDtie het grootkrniê van den Rooden Adelaar geschonken en daarby in een telegram zjjn dank uitge sproken voor de groote diensten door c' gedelegeerde «aan den bondgenoot Hij noemt hemeen schitterenden secondant bjj het tweegevecht, waarmoe, naar een der bladen teer juist opmerkt, tegelyk toegegeven wordt, dat de conferentie een strijd was tusschen twee partyen, dat Dnitschland en Frankrijk hun geschil daar moesten uitvechten. Deze erkenning van de verdiensten van den ontwerper van het bemiddelingsvoorstel heeft in de Italiaanscbe pers tot tal van besohouwingcn aanleiding gegeven. Dnitschland heeft namelijk wat laat zjjne oflicieele deel neming betuigd mot de ramp, die Italië door do uitbarsting van den Vesuvius getroffen heeft. Nu ziet men in de huldiging van Oostenrijk een zydelingsche afkeuring van de bonding van «den derden bondgenoot.' En in verband daarmee worden tal van beschou wingen gewyd aan het drievoudig verbond. Sommigen meenen dat hot verbond niet r zoo vast is en dat men in Dnitschland ieede oogen de toenadering van Italië tot Frankryk en Engeland gezien heeft. De ver klaring van den Duitschen gezant dat Duitsch- land van harte deelt in het ongeluk, dat Italië getroffen heeft en dat het Duitsche volk en de Duitsche pers in de jongste dagen van dat medegevoel duidelijk blyken gaven, heeft echter weer wat olie op de golven geworpen. De kozakken officier Abramof die op ruwe wyze was opgetreden tegen de Russische vrouw die na den moord op den gouverneur van Tambof gearresteerd werd, is midden in de stad door een onbekende verschoten gedood. De dader v De particuliere correspondent van de Berl. Loc. Anz. deelt een bericht mee dat een eigenaardig licht werpt op de toestanden in Rusland. De regeering is eenigszins verrast en verontrust door den uitslag der Doema- verkiezingen. Zjj zou ambtenaren naar verschil lende Europeesche Staten hebben gezonden om aldaar de middelen te bestudeeren die door do regeeringen dier landen worden te baat genomen om de parlementaire oppositie te bestrijden. Het kabinet zal den spreektijd der leden beperken tot oen minimum en de zittingen slechts om de twee dagen houden. De Vesuvius schjjnt langzamerhand tot rust te komen. De aangerichte schade blijkt zeer groot te zijn. Prof. Matteucci schat do schade die enkel aan de landerijen is toe gebracht op 50 millioen francs. De minister van openbare werken laat de asch en steenen uit de bedding der rivieren wegnemen om overstrooming te voorkomen. t drie revol- it te ontkomen, Nieuwstijdingen HELDER, 20 April 1906. VERGADERING ii den Raad der gemeente Helder, 28 April 1906, d«s 'a avonds Onderwerpen ter behandeling 1. Ingekomen stukken en mededeelingen. 2. Stemming inzake Regloment Ziekenhuis, (art. 50 Gem.-wet.) 3. Aanwending gas of stoom bij het water leidingbedrijf. 4. Reclames. De Heldersche Tooneelv. T.A.V.E.N.U. gaf Woensdagavond in «Casino" oen uitvoe ring. Talrijk was het aantal bezoekers, het geen zeer zeker aan de goede reputatie van de vereeniging is toe te schrijven. Wo herinneren er aan met welk een suooes T.A.V.E.N.U. bij vorige gelegenheden b.v. ,Zyn Model" en .De Geneesheer" opvoerde. Ditmaal was de keuze van .Aan Flarden" door Top Naef o. i. minder gelukkig. Er komt in het stuk te weinig handeling en is daardoor wel wat moeielyk voor dilettanten. Niettemin bleek uit de opvoering, dat men flink gerepeteerd had en wol zijn best deod, om iets goeds te gevon. De rol van Dokter Verhuist werd dan ook flink vertolkt, die van Nioi was in goede handen en sommige pas- sage's werden gevoelvol door de speelster weergegeven. De moeder van Nini verwierf met recht veel bjjval. Ook de overigo rollen worden zonder groote fouten vervuld, jammer dat sommigen zoo zacht spraken, dat men midden in de zaal geheele gedeelten niet kon verstaan. De feestelijke vergadering van het Onderofficierskorps van Land- en Zeemacht is thans vastgesteld op 5 Zaterdag 5 Mei as. Zooals men weet, zal de opbrengst gestort worden in het fonds voor noodlijdenden in Zeeland. Naar wy vernemen zal het zenden van een Nederlandsch oorlogsschip bjj gele genheid der inhuldiging van den Koning van Noorwegen, in overeenstemming met de gebruiken, afhangen van de ontvangst eener uitnoodiging die tot dusverre nog niet is gedaan. (Hbl.) Berichten aan Zeevarenden. Vlot verankerd. Texeletroom. Zeegat van Texel. 5de District. Op den 23sten April a.s. of wel bij de eerste gunstige gelegenheid na dien datum in den Texelstroom wordt een vlot ver ankerd ten dienste der schietoefeningen met snelvuurgeschut, op de navolgende merkentoren van Hoorn (Texel) in de W.-bakens van de gemeten mjjl en licht toren Kjjkduin in den Z.-toren van het Meteorologisch Observatorium. Bjj gunstig weder zal 's nachts het vlot worden aan geduid door een vast licht, verdeeld 4 sectoren van 90 gr. elk, beurtelings rood en wit. Nadere aankondiging volgt. Ligging ongeveer 52 gr. 59 m. 34 s. N.b. en 0 gr. 4 m. 13 s. W.l. IJMUIDEN, 18 ApriL De hier thuisbehoorende trawler «Dolfijn* van de maatschappij «Doggersbank,* strandde Vrijdagmorgen j.1. op het Bornrif tusschen Ameland en Terschelling gelogen. Na eerst alle middelen in 't werk gesteld te hebben om het schip af te brengen, die echter alle faalden, ging men 's nachts 12 uur er toe over om assistentie van den wal in te roepen. De sleepbooten «Neptunus* on .IJmuiden', die spoedig daarop ter strandingsplaats aan wezig waren, maakten onmiddellijk hunne sleepers vast, doch moesten reeds heel ras door den opkomenden harden oostenwind en hooge zee hunne pogingen staken, en de sleeptrossen losgooien. Visschersvaartuigen, die inmiddels ook aangekomen waren, haalden de bemanning van het schip en brachten deze Zaterdagmiddag 8 uur te Terschelling aan. Toen Zondagmorgen de wind was gaan liggen, liet schipper Zwaan met machinist en stuur man zich weder met een botter naar boord brengen, doch hoe verwonderd keken sjj op, dat de «Dolfijn" reeds in vlot water lag. Een 6 tal Amelanders, die van af de vuurtoren van Ameland gezien hadden, dat het schip dryvende was, hadden zich aan boord be geven en weigerden nu hetzelve aan schipper Zwaan over te geven. Zy hadden hier wette- lyk het volste recht op, daar de .Dolfijn" onbeheerd was gevonden. Na een accoord go- maakt te hebben, werd het beheer van het sohip weder aan den schipper overgedragen. De machinist maakte stoom op en werd er daarna koers gezet naar IJmuiden, waar het schip Maandagmorgen 6 uur arriveerde en on middellijk naar Amsterdam opstoomde. De 6 Amelanders hebben de reis naar Amsterdam medegemaakt, en keerden met vollen buidel naar hunne haardsteden terug, r zy reeds een accoord met assuradeuren ben gemaakt. De 7 man der bemanning, die nog te Terschelling waren, zjjn Maandag j.1. met een botter, die tevens de scheepssloep ade nam, naar Nieuwediep gebracht. Gevaarlijk speelgoed. Een 4-jarig joDgetje te IJmuiden wist een geladen revolver vau den beddeplank te halen en ging er mede buiten spelen, met het noodlottig gevolg, dat een 9-jarig kameraadje in den buik werd geschoten. De kleine is onmiddelljjk in levensgevaar lijken toestand naar Haarlem vervoerd. Examen Surnumerair dlr. belastingen De min. van fin. heeft goedgevonden te bepalen dat in de maand Augustus of September van dit jaar te 's-Gravenhage zal worden afgenomen het examen A voor surnumerair der directe belastingen, invoer rechten en accijnzen, voor ten hoogste 15 plaatsen. Nadere bijzonderheden bevat de »St. Ct.« nr. 89. Stuurlieden-examen». De commissie voor de stuurlieden- examens zal, aanvangende 8 Mei, zitting houden te Rotterdam. De aanvragen om tot de examens te worden toegelaten, moeten den voorzitter der commissie (A. E. Arkenbout Schokker, Van Vollenhovenstraat 58 te Rotterdam) bereikt hebben vóór 28 April. Een kinderwagen met een kind er in werd Dinsdag te Hoorn langs den Sin gel gereden door een zusje, dat te gelijker tijd bloemen plukte. Doordat de wa; even onbeheerd werd gelaten, reed deze te water, met het ongelukkig gevolg, dat het daarin zittend kleintje verdronk. Hardleertch. Niettegenstaande het prijzenswaardige werk van den Ned. Wielrjjdersbond op verschillende gevaarlijke plaatsen te Bloe- mendaal de wielrijders te waarschuwen tot voorzichtigheid of afstappen, heeft ii de afgeloopen week een drietal ernstige ongelukken van af de helling van den weg naar 't Kopje plaats gehad. Ook deze ongevallen schijnen nog den schrik er niet ingebracht te hebben. Op den tweeden Paaschdug kwamen drie wiel rijders weder de helling van het Kopje af: no. 1 kon de trappers niet meer houden en in ijzingwekkende vaart, een soort „looping the loop", ging het om laag no. 2 smakte neder, as en ketting een eind heen geworpen, en de opzittende met gescheurden duim onder de fiets no. 3 bleef aan de fiets van no. 2 haken en vloog met een gang het prikkeldraad inhoe voetgangers en behoorlijk naast de fiets loopenden bjj dit ongeval onge deerd, althans slechts met hevigen schrik, vrjjkwamen, is werkelijk raadselachtig. (Hb'd.) Diamantwerkers. Men weet, dat do diamant-industrie te Am sterdam op bet oogenblik een bloeityd beleeft. Er wordt door de arbeiders in die industrie meerendeels grof geld verdiend. Velen zyn echter tegen deze weelde niet bestand. De heer Polak schryft in het .Weekblad", dat sommigen f 35 per week aan hun genoegens ten koste leggen. En na dan over het «looien" van die liedon te hebben uitgeweid, gaat hjj aldus voort: .En als ik by dat allee bedenk, hoeveel vrouwen en kinderen van diamantbewerkers er zyn, die in dezen goeden tjjd gebrek ljj- den, dan Btygt het bloed mjj naar het hoofd van schaamte over het ongehoorde wan gedrag van zoovele mjjner vakgenooten, van woede, omdat ik er vrjjwel machteloos tegen over sta. Geen weok haast gaat voorby, of ik ont vang het verbitterende bezoek van diamant bewerkersvrouwen, dio komen vragen of ik r ook aanwijzingen kan doon omtrent de verblijfplaats harer mannen, die zy in een of twee weken niet hebben gezien. Bedoelde mannen hebben dan .de door- marsch" genomen, zooals het in het jargon dezer onverlaten heet met andere woorden zyn een heele week of langer noch op de fabriek, noch thuis gewenst. Dan zie ik die vrouwen zoo aan arme schepsels, met door verdriet en broodzorg verouderde gezichten, schamel gekleed in sjovel goedje, ondanks het steeds merkbare pogen om zich zoo netjes mogelijk te maken, omdat zy bjj .meneer Polak* moesten zyn. Dan hoor ik de verhalen van gebrek lyden, n verwaarloozing, van mishandeling, altijd hetzelfde, doch altjjd weer dezelfde gewaar- woordingen opwekkend. En als ik dan bedenk, dat het de vrouwen zyn van lieden, die als zij wilden, een inko- i kondon hebben, gelijkstaande aan het mjjne, in velen gevallen zelfs heel wat meer dan zou ik zoo'n kerel, als ik hem op een oogenblik by my zou hebben, zyn gemeene tronie met mjjn vuisten in elkander kannen beuken*. Met enkele voorbeelden maakt de heer Polak de afmetingen, die het verbrassen van tyd en geld aangenomen heeft, duidelijk: «Zoo was er dezer dagen een roosjesaljjper, die in drie achtereenvolgende weken slechts drie dagen gewerkt had. De rest van dien tyd had meneer aan syn .genoegens" besteed. Vrouw en kinderen konden intusschen crê peeren. Wy hebben dien man geducht onder handen genomen en hij heeft toen beterschap beloofd. De vreee echter met groote vreeze. Ik ken een brillantslijper, die de drie ee dagen van do weok nooit werkt. Hij heeft een vast weekloon van f 45 per week, doch ontvangt natuurlijk slechts f 22.50. Hy heeft dus alvast voor zyn vermaak oen loonverlies van f 22.50. per week over. Maar in die drie dagen verteert de man minstens f 12.50; want als hy voor vrouw en kindoren f 10 beschikbaar stelt, is het al heel mooi. Ergo is f 35 per week de som die deze vakgenoot aan zyn genoegens ten koste legt 1 Ik geloof niet, dat er onder de rijkste in woners van Amsterdam velen zouden zyn, die louter voor hun strikt persoonlijk vermaak f 35 per week uitgeven. Dete werkman en hy is lang de eet niet veroorlooft zich die weelde echter wèL" Het tweede „verwisselde" kind. De Amsterdamsche correspondent van de „N. Ct. meldt: De z.g.n. verwisselde kindjes beginnen zoo langzamerhand een actualiteit te wor den, waarom wy, belangstellende in het geval dat het „N. v. d. D." wereldkundig maakte, op onderzoek zyn uitgegaan. Wy zyn teleurgesteld, dat wil zeggen er ia geen verwisseld kind, maar wel eet wat erg op geld beluste vader, die uit een abuis van de moeder een „slaatje" wil slaan. De geheele zaak heeft zich, in afwjjking van wat het Nieuws daarom trent mededeelde, aldus toegedragen. On tijdig beviel in de Kraaminrichting in de Camperstraat op 7 April j.1. mejuffrouw H. van een kind van het mannel yk ge slacht. Hieromtrent heeft geen moment twijfel bestaan, wjjl de wyze waarop de wereldburger verscheen, geen ruimte voor gissingen liet. Niet alleen, dat de moeder, die haar kind zelf zoogt, de directrice en het verplegingspersoneel den jongen zeer goed herkennen als de jongen is ook een „vergissing", alreeds uitgesloten door Het feit, dat de ontydige slechts 1200 gram weegt, welk luttel gewicht door als zyn collega's beduidend wordt ovortroffen. Waar zit dan het „abuis" Aanvanke lijk werd gedacht, dat het kindje spoedig zou sterven. Binnen de drie dagen na zyn geboorte stervende, zou het dan als leven loos en voornaamloos (klemtoon op de eerst9 lettergreep) zyn aangegeven. Maar ziet, 't kind haalt den derden dag. De directrice verzoekt de zwakke moeder een naam te willen noemen. „Theresia" lispelt het vrouwtje. „The resia" herhaalt de directrice, zet dien naam op het aangiftebriefje en zendt er den portier mee naar den burgerlyken stand. Ziedaar den jongen, luisterende naar den liefelyken naam van Theresia 1 Wy hebben Theresia in zyn couveuse gezien, een heel klein poppetje, met regelmatig kopje en duidelijke trekjes. De oogjes nog tos, als durft ie de wereld, die hem direct in het geharrewar Bchopt, nog niet aan schouwen. Als er een „schuldige" moet zyn, bekend de directrice ootmoedig, ben ik het, want ik zou een jongensnaam in plaats een meisjesnaam van de moeder hebben kannen vragen. Maar in de be wering des vaders, dat zyn Theresia een meisje zou zyn, kan niet anderB worden gezien wat uit de houding van den man ook duideljjk moet zyu geweest dan een poging om uit het geval finan cieel voordeel to halen. Wat hem intus schen niet zal gelukken, wyl zyn sterkste tegenpartij in deze zyn eigen vrouw is, die tegen ieder, die het maar hooren wil uitroept, dat het hóór zoon is en prat gaat op de gelykenis, welke personeel en familie reeds vermochten te constateeren als iedere goede moeder zou doen, huilt ze dikke tranen om bet verstooten van haar kind door zyn vader. 'n Conflict dus tusschen man en vrouw, zie hier het feitelyke resultaat dezer historie. In den nacht van Maandag op Dins dag is door kwaadwilligen weder getracht de woning van den rijksveldwachter J. W. Ter AveBt in Nykerkerveen, onder de gemeente Nykerk, in brand te steken. Ter wjjl Ter Avest op surveillance was, zag hy de vlam uit het dak van zyn woning slaan. Met behulp van eenige buren wist hy het vuur met de handbrandapuit, die by hem van gemeentewege gestationneerd is, wederom te blusscben. (Ubl De drankduivel. Men meldt uit Dongen van 16 April: Het gerecht uit Breda kwam heden middag te Klein-Dongen wegens een daar gisteravond gepleegden doodslag. By een vechtpartij, ontstaan over een borrel, werd zekeren P. de Geus door een persoon uit Capelle, genaamd Groeneveldt, een slag ader in den arm doorgesneden. De i wonde overleed tengevolge van bloedi lies eenige oogenblikken nadat men 1; had thuisgebracht. De dader werd bed middag naar Breda getransporteerd aldaar in het huis van bewaring opge sloten. Van andere tgde vernemen wy. dat de verslagens 25 jaar en gehuwd isde dader is 22 jaar en ongehuwd. Men meldt aan de >Tel.": Maandagmiddag zyn te Klootwyk, als gevolg van het ontsteken van Paaschvuur, eenige uitgestrekte heidevelden geheel af gebrand. De schade iB groot. Het Koninklijk Echtpaar, dat een rjjtoer in de omatreken maakte, liet by den brand stilhouden, om het ontzagwekkende schouw spel van de huizenhooge vlammen en rook wolken te kunnen gadeslaan. De burgemeester van Apeldoorn en an dere autoriteiten waren spoedig ter plaatse. De zwaarste man van Europa. Te Willenberg in Oost-Pruisen is de zwaarste man van Europa, de hotelhouder Hans Fromm na een lang en pynlyk lyden bezweken. De algemeen bekende heer Fromm woog 525 pond, had een lengte vau 1.71 M., een borstwjjdte van 1.80 Meter en een middelomvang van 1.97 M. Niettegenstaande deze buitengewone proporties was de heer Fromm een opge wekt man van grooten eetlust. Alleen 's zomers kon het hem wel eens wat bar worden. Vermageringskuren hadden op hem geen vat. Op straat zag men den waard zoo goed als nooit. Augustus 1900 beleefde Willen berg dit schouwspel voor het laatst. Fromm wilde toen gaarne het nieuwe station zien. Een paar jaar geleden bood een Parysch ondernemer een groote som, om den diksten aller dikken in Parys te krjjgen. Het aanbod werd aanvaard, maar de spoordienst staakte. Het bleek namelyk, dat het onmogelyk was, den zwaarly vigen heer in een coupé te krjjgeo, en in een goederenwagen den reis te doen, daar dankte de waard voor. From was pas sinds 1904 de dikste man van Europa. Voor dien tyd stak de 58-jarige Engelschman Longley hem den loef af. Longley woog 584 pond. By zyn ritten in Londen gebruikte dit heer een meubelwagen. Van de „Dunmore". De echeepvaartwereld wordt nog steeds beziggehouden door het onbeheerd op den Atlantischen Oceaan ronddravende stoom schip „Dunmore". Iu de laatste dagen is het gevaarlyke wrak weder driemaal door van Amerika komende stoomschepen gemeld, de laatste maal door het 11 April van Sabine Pass te Hamburg aangekomen stoomschip „Westlands" welke het 29 Maart op 40 gr. N. Br. en 43 gr. W. L. aantrof, zoodat het in het geheel reeds 22 maal is gerapporteerd. Maar nu zal het gevaar wel spoedig zyn verwyderd. De Britsche Admiraliteit toch heeit het vierde kruiser-eskader, dat uit zeven sche pen bestaat, uitgezonden om het wrak op te sporen en te vernielen, en byna tege lijkertijd werd uit Halifax, N. S., gemeld, dat een stoomschip, de „Adventure" voor zien van krachtige pompen en een sterk zoeklicht, van St. Johns N. F. was vertrok ken om het verlaten schip binnen te aleepen. Dat wordt dus een belangwekkende ,race". Wie zal het eerst het wrak vinden De „Dunmore" drjjft langzaam oost waarts, doch is nog steeds wat dichter bjj de Amerikaansche dan by de Engelsohe kast, zoodat de bergingetoomer in dit op zicht de meeste kans heeft, waartegenover echter staat, dat de kruisers grootere snel- heid bezitten. Het feit, dat de „Dunmore" tot p.Ct. aan de hnrverzekeringsmarkt is, wjjst er op, dat er assuradeuren zyn, die meenen, dat het wrak reeds zal binnengesleept zjjn vóór de oorlogsschepen het bereiken. Te Chivasso, in Piemont, is een af schuwelijk familiedrama gebeurd. De ge achte en veel gelezen schryver Luigi Berberis is daar door zyn half blinden zoon met een revolver doodgeschoten. De moor- doodde daarna zjjne moeder en ten slotte ook zichzelf. Een ongelukkige proeftocht. Malta, 17 ApriL Op het slagschip >Prince óf Wales" sprong de stoomketel op een jfroeftocht met volle kracht. Drie stokers berden gedood, vier man gewond. Ten gevolge van de maitery op de Portugeesche vloot, zal de kruiser »Sao Rafael", die van de Kanarische eilanden dp weg naar Portugal is, niet te Lissabon komen, maar naar de Azoren en Madeira gaan. Het slagschip >Vasco da Gama" ligt nu by Ribamar, aan den mond van den Taag, voor anker. De regeering heeft bevolen dat de reeervevloot die te Lissabon ligt, over verschillende havenplaatsen langs de kust verspreid zal worden. De kruiser >Adamastor" en de kanonneerbooten »Diu" èn >Dom Luiz" zyn al vertrokken. De muiterjj aan boord van de >Vasco da Gama" moet een gevolg zyn geweest van do sympathie die de bemanning met hare muitzieke kameraden op de >Dom Carlos I" gevoelde. De schoten die sjj losten, hebben geen uitwerking gehad en ty hebben zich later aan nieuwe officieren Overgegeven. Huisvlijttentoonstelling in het Nutsgebouw. Woensdagavond bad de officieels opening der tentoonstelling plaats. Aanwezig waren de leden van het Bestuur der Natspaarbank, de juryleden on de leden der Tentoonstelling- Commissie, met hanne dames. Van het Dage- ljjksoh Bestuur der gemeente was bericht ingekomen, dat bet tot zjjn leedwezen ver hinderd was de opening bjj te wonen. In zjjn openingswoord heette do voorzitter Do. C. J. A. Boecb de aanwezigen hartelijk welkom en bracht op de eerate plaats een harteljjk woord van dank aan bet Spaar- bankbestaur, dat zjjne zolen bereidwillig aan do Commissie had afgestaaan en daardoor do tentoonstelling had mogetjjk gemaakt. Met genoegen constateerde hjj dat het aantal in zendingen veel grooter was dan verwacht Werd en dat de tentoonstelling meer beziens waardig biedt du iemand kon verwachten. Spreker noemde het een gelukkig feit omdat het bewjjst, dat ook hier in Helder de liefde tot dien arferid groot is dat ook hier grooten zich weten bezig te boaden in aan den huiseljjken baard ea daar- t huiseljjk leven weten gezellig te wat ook in het streven van den Volksbond ligt. Hjj wees er op dat de jury, die al dien arbeid, waaronder waar kunst werk ia, aal moeten beoordeelen, goor. go- makkeljjke taak beeft. Hjj bracht dank aan allen die tot het organlseeren der tentoon stelling hadden raoegewerkt. Spr. aitio den Wensch dat de tentoonstelling velen mocht opwekken tot het beoefenen van dezen arbeid, die voor het huiseljjk leven van zooveel waarde is en verklaarde daarop de tentoou- De voorzitter der regelingscommisaie de heer Krujjs Voorborge leidde daarop de be zoekers de tentoonstelling rond. De groote gymnastiekzaal is zoo vol als dat maar kon. Niat minder dan 729 inzen dingen zjjn ingekomen waarvan 513 ter meaedini xfedinging. Nebjes ge ss gegroepeerd staan d« tafels of hangen aan dei geflankeerd door palmet Wand, hüer en daar én groen, welwillend beachikbaar geste'ld door i bloemisten Puinbroek on van Ameefoort. De jary voor de baoordoeling bestaat uit dames Bakker en Klots en de hoeren IJ. de Haan, C. Groot, R. Kasteljjn, P. J. A. Klopper en C. Bah. FEUILLETON. Vrij bewerkt door AMO. 6) Davida trad binnen. Zjj kwam juist uit den tuin en bracht een stroom vochtige koude laebt mede. Levendig trad zjj op den bezoeker toe en vroeg op hoor gewonen vriendeljjken toon «Wel, dokter, wat nieuws brengt ge Goede tjjding, hoop ik?* Haar komst wus echter weinig geschikt om dc gedrukte stemming van den dokter te verbeteren. Nog nooit was zjj hom zoo bleek en kleur loos voorgekpmen. Urn don vollen rooden mond bet eenige frissoho in haar gelaat lag een harde trekin baar oogen, die 'ers zoo helder hem aankeken, lag nu eigenaardige schittering, terwjjl zjj mot ere gejaagdheid nadere inlichtingen vroeg. .Zjj ljjdt zjj ljjdt om hem Arm meisje I* dacht dokter Ebhardt en hjj beklaagde haar in zjjn hart. Met lnide stem reide hjj echter op «jjn oude joviale manier Ja, waarmee zal ik beginnen Vóór alle andere dingen moet ik u, geachte juffrouw, vele groeten overbrengen van mjjnheer den graal En vervolgens moet ik aan u over brengen zjjn dringend verzoek, hem nog van daag met een bezoek te willen voreerec. De dokters hebben toegestaan, dat hjj be zoeken ontvangt, die hem niet opwinden. En daarom, juffrouw, durf ik zonder u niet terugkceren.' Davida voelde een rilling door de leden. ar ceintuur, l ja of neen, Zenuwachtig plukte zjj aan Zjj antwoordde daarop niet doch vroeg den dokter .Zou u mjj niet van de operatio willen vertellen Hoe verdroeg de graaf die Heeft hjj veel geleden .Oogeoschjjnljjk niet zoo hooi veel. In de dagen voor do operatie na uw laatste bezoek was hjj zeer prikkelbaar en op-, gewonden. Hjj kwelde zich zelve met een droevig voorgevoeL De operatie was geheel overbodig; hjj gevoelde zich in zjjn tegen- woordigen toestand geheel op zjjn gemak en hjj vreesdo, dat met het ophouden van blind heid ook al zjjn geluk zou vernietigd worden. Op den ochtend Van de oporatie was hjj echter kalm en vol moed. Maar professor Goerz verstaat dan ook voortreffoljjk do kunst zjjn patiënten moed in to spreken. Hjj weet zeer aangenaam met hen om te gaan en dat verdient te meer bewondering, als men be denkt hoevolon hjj te behandelen heeft 1 Om Manired in een kalme stemming te houden, word het salon tot operatiekamer ingeriobt. Éën venster werd duister gemaakt, de graaf moest plaats nemen in een stoel bjj het andere venster. Het rechteroog werd met een verband bedekt. Een assistent liet het hoofd van den patiënt tegen de hooge leuning van den stoel rusten, zette hot bovenste oog lid vast toen deed de professor een enkele snede, onmiddelljjk gevolgd door een half gesmoorden kn otLicht 1 O, dank, dank 1 en het was afgeloopen. Nu nog kamer- orrost in dc duisternis en verveling 1 Vier dagen long mocht niemand bjj hemvandaag zal de proef genomen worden. Al hot overige zal de graaf zelf u beter kunnen vertellen. Zou u daarom zoo goed willen zjjn, mejuffrouw .Daar de graai het zoo dringend wenscht, ben ik bereid,* antwoordde Davida, doch hare stem was klankloos en in de manier, waarop zjj van haar stoel rees, lag iets ver moeids, als was zjj pas kort geleden van een ziekbed opgestaan. „Wees echter zoo goed eenige oogenblikken geduld te hebben. Papa zal nu wel wakker syn, donk ik. Ik moet het hem eerst zeggen.' Zjj ging de kamer uit. Doch buiten gekomen, drukte zjj hare beide handen tegen het angstig kloppend hart. «Hemelsche Vader, sta mjj bjj, om ook het laatste, het zwaarste te dragenden blik vol afkchuw uit het oog van den ge liefde dien blik, die mjj sedert weken in waken en droomea vervolgt Zwjjgend liepen zjj naast elkander voort door de natte straten. Davida met neerge slagen oogen en het gevoel van iemand, die naar het schavot wordt gevoerd. En dokter Ebhardt was geheel vervuld van medeljjden met hel lieve meisje, dat door haar goed hartigheid, onvormoeiden vljjt en fijne be schaving sjjn vriendcljjke belangstelling had gewekt. Al kon hjj als koel beraden vorstonds- mensch bjj den gelukkigen ommekeer in de omstandigheden van den graaf zjjn goed keuring niet hechten aan een verbintenis tusschen Davida Imboff en zjjn beschermeling, toch zou hjj op dat oogenblik alles hebben willen geven, om haar op de ecno of andere manier te kannen helpen en raden. Doch al was zjjn invloed op Manfred nog zoo groot hier stond hjj machteloos. Davida's trotschheid sou ook nooit kunnen dulden, dat iemand zich in hare aangelegenheden mengde. En zelf deed ze niets voor haar belangen. Hoe effen, hoe ontbloot van alle jeugdige bekoor- Ijjkheden was haar voorkomen weder 1 Elk ander meisje zou ten minste voor deze ge legenheid getracht hebben door een smaak volle kleeding haar gemis aan liohameljjke schoonheid zooveel mogeljjk te doen vergeten. De wjjde grjjze mantel, dien zjj wegens het regenachtige weer bad omgedaan, verborg echter ook nog haar fraai gevormde gestalte. De omstandigheden waren ook niet in haar voordeel Manfred's eerste blik had haar moeten treffen, terwjjl zjj gekleed in licht morgengewaad, tusschen haar bloemen bezig was, de wangen rood gekleurd door haar jjvorig werken, de oogen schitterend van hot groeien van haar planten, vol hoop op het welslagen van nieuwe plannen. En nn dokter Ebhardt haar oplettend gadeloeg, zag hjj ook, hoe schraal hare waugen waren geworden in de weinige weken sedert de graaf in de cliniek zjjn intrek had genomenhjj zag, hoe er donkere randen gekomen waren om de diep liggonde oogen, hoe haar gewone kalmte had plaats gemaakt voor zenuwachtig ongeduld, dat zelfs in haar was op to merken. iGe ziet er niet good uit, vind ik, mejuf frouw," sprak hjj op vriendeljjkon toon. «De kamerlucht schjjnt u geen goed to doen. Of gaat het met uw papa weer slechter? Gaarne zou ik nog eens ccn uurtje met hem gepraat hebben, maar vandaag mocht ik den graaf niet laten wachten.» «Naar omstandigheden is papa tameljjk wol*, antwoordde Davida, opschrikkende uit haar diep gepeins, .maar hjj mist nog ge voelig uw vriendeljjk gezelschap. Ik ben een te slechte tegenparljj 's avonds bjj het spel. Het is ook niet pleizierig, altjjd zoo koljjk te winnen van een ongeoefende. Maar u ziet er bleek en overspannen uit, juffrouw Davida en heelemaal niot vrooljjk.* - «Het gemis van de frissche lucht doet zeker zjjn invloed gelden in de plantenkassen is het soms zeer bedompt. Moor de herfst stemt mij ook altjjd een beetje treurig. AU bjj zulk een kouden, gestadigen regen de stormwind onbarmhartig in den tuin alles knakt en tnsschen de kale boomen loeit en jammert als van ds smart, die het heelal beheerseht, vertolkt op de snaren eener reusachtige harp dat naderend afsterven der natuur, drei gende graf, waarin zonder genade al hst vergaande verzwolgen wordt Zjj bleef stokon, als ware zy verschrikt door haar eigen hartstochteljjkheid. «Ik bedoel," vervolgde zjj daarop kalmer, dat het verdwjjnen van al het schoone, dat do zomer ons biedt, ons sterk herinnert, dat alles in het leven, hoe duurzaam schjjnbaar ook, zeker eenmaal sterven moet.* «Zeker, niets is bestendig dan de onbe stendigheid', gaf de dokter toe.moor het woord volgt toch weder op het vergaan. Het besef, dat bjj alle sterven reeds de kiem van nieuw leven aanwezig ia, moet onzen blik verhelderen bjj het vooruitzicht op toekomstigen bloei. U is zoo vertrouwd mot onzo dichters, dat n zeker wel weet, wat Theodor Storm zoo troostend segt: .Wel is het herfst, doch wacht Wacht slechts een poosjen De lente komt, de hemel lacht En weder bloeit t En dan, juffrouw Davida, voor ons heteekent de verandering niets dan vreugde, althans voor mjjn onde hart. Het besef, dat de graat weer zien kan, maakt mjj even gelukkig, als ware mjj zelf zoo iets over komen. Immers, Manfred ligt mjj zoo na aan het hart, alsof hjj mjjn eigen zoon ware. Met korte tnsschenpooxen ben ik sedert zee tien jaar in zjjne onmiddelljjke nabjjheid verloor hg re< geboorte on toen hjj weinige jaren ge leden ook zjjn vador verloor, kon ik hem liefhebben als mjjn kind. Wegens het veelvuldig lyden, dat zjjn jeugd vreugdeloos maakte, is hjj mjj nog dierbaarder geworden. En dat ik hem nu gezond, vrjj en ziendo zal mogen zien De goede dokter was ontroerd gowordon. »U zal mjj wel begrjjpon,' zeido hjj na een poosje, op een toon, alsof hjj zich ver ontschuldigde. «U heeft Manfred gedurendo deze drie zomermaanden loeren kennen in de reinheid van zjjn gemoed, den echten adel van zjjn karakter, en hot gedold, waar moe hjj het ljjden hoeft gedragen, dat zjjn schoonste levensjaren vreugdeloos deod voor- bjj gaan. Juist daarom moest u zich met mjj verheugen Plotseling had Davida hem haar volle ge laat toegekeerd. In haar blik lag zooveel stille smart, sulk een smeekende bode, zulk een wanhopige tegenweer, dat hjj alleen kon Stotteren: «Vergeef mjj, juffrouw Davida, vergeef mjj, ouden, lompen babbelaar Zjj knikte zonder een woord te spreken en toen voelde hjj zich plotseling kramp achtig bjj don arm gegrepen zy stonden voor de cliniek. Toen zjj het salon binnen traden, dat met vertrekken ter beschikking van graaf Roichenau was {estold, stond een rjjk gekleede damo bjj et venster van haar stoel op. .Nn, die ontbreekt er juist nog maar aan,* dacht de dokter. «Arme Davida (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1906 | | pagina 1