KLEINE COURANT §"-ünr- 't Vliegend Blaadje "S.W voor HelderTexel, Wieringen en Anna Paulowna. DE BLINDE. Jfo. 8464,Zaterdag 28 April 1906. 34ste Jaargang. Uit het Buitenland. De datum van de opening der Russische Doema is thans vastgesteld. Zij sal door den Czaar persoonlek geschieden op den lOden Mei. Waarschjjnljjk zal den dag te voren de Russisehe grondwet worden geproclameerd. De bladen deelen ons een en ander omtrent den inhoud meewat de volkwwtsgon- woordiging betreft wordt bepaald dat geen nieuwe wet geldig is «onder goedkeuring van den Rijksraad en de Rjjksdoema en zonder sanctie van den Czaar. Buiten den zittings- tjjd der Doema kan in apoedeischende ge vallen de ministerraad de beslissing van den Czaar inroepen. Het optreden moet echter tegenover de Rjjksdoema verantwoord worden. Rgksraad en Rjjksdoema zullen jaarlijks door den Czaar bijeengeroepen on gesloten wordena De Petersburgscho Telegraafagentuur deelt mee dat in Tiflis op straat een bomaanslag werd gepleegd tegen de vorsten Amilatowari en Matsjabeli, waarbij twee edellieden, die hen vergezelden, gewond werder. De daders ontkwamen. Men vermoedt dat men hier met een wraakneming te doen heeft. Uit Warschau meldt Reuter dat een aantal mannen, die zich politieuniformen wisten te verschaffen en valsche documenten gebruikten, een tiental politieke gevangenen uit de gevan genis hebben bevrijd. De Russische correspondent van een En- gelsch blad deelde tot in bijzonderheden mee, dat en hoe de priester Gapon door een revolutiounair-eomité werd vermoord. Het verhaal vindt echter bij de Russen en Rus senkenners in het buitenland geen geloof. De Italiaansche minister van Buitenlandscbe zaken in de kamer bij interpellatie onder vraagd, omtrent de geruchten die geloopen hebben over eene verwijdering tusschen Duitschland en Italië, verklaarde, dat de Driebond even hecht en sterk nog was als hij ooit geweest is. Italië zal zijn politiek te dezen ©ptiohte niet wijzigen het verbond belet trouwens «ene nauwere aansluiting met Engeland «n Frankrijk niet. In den Dnitschen Rijksdag verklaarde de voorzitter in zgn openingsrede onder levendige instemming van alle banken, dat het Duitsche volk van harte deelneemt in de zware be proevingen die Italië en de Vereenigde Staten getroffen hebben. Het Oostenrijksche Huis besloot den president te maohtigen namens het Huis diep leedwezen te betnigen aan de regeeringen van Italië en de Ver- eeoigde Staten, wegens de groote rampen door de uitbarsting van den Vesuvius en de aardbeving te San Francisco veroorzaakt. Het Belgische opleidingsschip .de Smet de Naejer" is onder de Engelsche kust vergaan. Onder de geredden bevinden zich twee 2de luitenants, twee leeraren, 9 matrozen en 12 van de 80 leerlingen die aan boord waren. Verschillende Belgische families zgn door deze ramp in rouw gedompeld. In den nacht van Maandag op Dinsdag hebben in Pas de Calais talrjjke arrestaties plaats gehad. Eenige leiders der beweging zgn in hechtenis genomen. De houding der stakers is reer dreigend. De reis naar het stakings-district door Minister Clemencean heeft niet veel'gebaat. De officieren en sol daten moeten het «waar ontgelden. Hoewel 27,000 man troepen aanwezig zjjD, durft men niet met kracht optreden. Het is den arbeids- wilügen onmogelijk den arbeid op te vatten. De le Meidag wordt te Parijs met eenigen angst tegemoet gezien. Ook daar hebben ver schillende arbeiders het werk neergelegd. Nieuwsberichten. ANNA PAULOWNA. Vergadering van de Afd. Anna Paulowna van den Bond voor Staatspensioneering op Zatordagavond 21 April in 't lokaal van den heer J. J. v. d. Goes. Na opening der vergadering door den voorsitter, lezing en goedkeuring der notulen, is aan de orde: 1. Jaarverslag, uitgebracht door den secre taris. Hieruit blijkt, dat het ledental van 165 is verminderd tot 148. Als oorzaak wordt opgegevenongeduld. Men vergeet, dat groote zaken tijd noodig hebben, om tot stand te komen. 2. Verkiezing van een bestuurslid, door de periodieke aftreding van den heer H. Visser, niet herkiesbaar. Gekozen wordt mej. F. Rommerts, die de benoeming aanneemt. 8. Tot afgevaardigde voor de algemeene vergadering wordt gekozen de heer Jb. Bakker en tot plaatsvervanger de heer P. de Jong. 4. Behandeling beschrijvingsbrief. Dese FEUILLETON. Vrij bewerkt door AMO. 8) Al was zjj jong, toch was z'g een echte vrouw, die veel, oneindig veel kan lijden on moedig haar lijden draagt. Vlug maakte zij de kamer weer donkerder, greep toen een stoel en kwam naast den graaf zitten. Bijna geheel weer meesteresse over haar stem, wist zij haar gewonen har- t cl ij ken toon aan te slaan en seide «Het zou, geloof ik, beter geweest zijn, als ik. met mjjn bezoek nog eenige dagen had gewachtmaar het verlangen, om u myn vreugde te betuigen en mijn gelnk- wensch aan te bieden was mg te stork. Dokter Ebhardt meende ook, dut u geen bezwaar zou maken daarom -waagde ik het. Ook papa laat u groeten en koestert •de beste wettsehen voor uw volkomen herstel. W{j hebben ons allen hartelijk verheugd over den gelukkigen afloop der operatie. Iedereen in huis, tot den kleinsten tuinjongen toe, dacht met bezorgdheid aan u en hoopte voor u op een goeden uitslag. Nu zullen wg maar hopen en den goeden God bidden, dat al het verdere gelukkig on zonder veel pijn voor u afloopt No bg haar hoorde spreken, vergat graai .Manfred weder den verschrikkelijke» indruk, dien de aanblik van het meisje op bom had gemaakt. Met toenemend welbehagen luisterde hij naar haar welluidende stem, waarin on willekeurig elk woord eigenaardige be- lcrort nog al stof tot bespreking. In hoofd zaak vereonigt de vergadering zich met de voorstellen van 't hoofdbestuur. Bjj de rondvraag informeert de heer A. de Smit of 't niet mogelijk is, dat te Breo- zand of aan de van Ewjjoksluis een spreker optreedt. H$t bestuur geeft de verzekering met dien wensoh rekening te snllen houden. Een dientweigeraar aan boord. Dinsdag j.1. stond voor de rechtbank te Rotterdam terecht de 27-jarige matroos D. V., wonende te Texel, als schepeling aangenomen voor het Nederlandsche zee- visschersvaartuig (trawler) >Simon", ge merkt H. v. H. 2, waarvan de reed erg ge vestigd is te 's Gravenzande. Op 24 Nov. 1905 zeilde men de haven te Umaiden uit. Aan boord bestond de bemanning uit 8 koppen. In de Noordzee gekomen, commandeerde de schipper, dat men toebereidselen zou maken voor het viaschen, zooals het uit zetten van netten enz. 7. had zich toen ontevreden getoond, omdat volgens hem acht man te weinig was. Op undere trawlers voer ge woonlijk ook een jongen mee, of was er een matroos meer. De schipper, A. Van Skwam er bg en vroeg V. of hg het werk wilde beginnen. Maar V. raasde en schreeuwde, dat hg het vom te gaan werken met een man minder. Ga dan naar „omlaag" had de schipper gezegd, hetgeen door V. werd gedaan. Een half uur later was V. weder aan dek gekomen en de Bchipper had hem nogmaals naar beneden gestuurd om zjjn roes uit te slapen, 's Nachts om halftwee werd deogeneD, die ia kooi lagen, „uitzetten" gecomman deerd. Allen hadden daaraan voldaan, doch bekl. was blgven liggen, onder de woorden: 'k hou me bg me woord, 'k kom niet boven". Eisch: 14 dagen gevangenisstraf. Een mistklok op Urk. De minister van marine heeft onlangs aan den gemeenteraad van Urk een schrgven doen toekomen betreffende de waarschijnlijke plaatsing eener mistklok op dit eiland, zoolang reeds een weDBch van schipperij en visscherg. In het belang der visschers was een plaatsing op den westelijken havendam de aargewezen plaats, doch de minister meer de daaraan geen gevolg te kunnen geven, aangezien hem hg onderzoek gebleken was dat in het belang der scheepvaart op de Zuiderzee voor het geven der mistseinen een plaats in de nabijheid van den vuur toren beter geschikt voorkomt. Thans worden vanwege het departement van marine pogingen aangewend om in de uabjjheid van den vuurtoren 42 c.A. grood aan het rjjk af te staan tot het plaatsen van bedoelde mistklok. Aangezien deze pogingen met bekwamen spoed worden behandeld, is hei te verwach ten dat binnenkort aan een vaak uitge sproken weDSch van visscherg en sch:pperg voldaan zal worden. 0e kermis te Haarlem! Maandag hadden de inschrijvingen plaats voor standplaatsen op de Haarlemsche ker mis. Tewe bood voor een stoomdraaimolen op de Markt f 4530, Consael voor een beignettent f 575 voor gewone draaimolens wil men tot f 500 toe betalen en voor een plek om een luchtschommel te plaatsen, werd f 407 geboden. Door kolendamp gestikt. Men meldt uit Hilversum Omtrent het droevig ongeluk, dat alhier Dinsdag plaats vond en twee menschen- levens eisohte, kunnen wg het navolgende mededeelenHet echtpaar Kroon was met het eenig kind ter ruste gegaan op eene kamer, waar een afgesloten vulkachel voort- brandde. De inwonende knecht stond als gewoonljjk op te ongeveer zeven nor en verwonderde zich er over, dat nog niemand der huiBgenooten aanwezig was; daarbjj kwam nog dat hjj in de woning kolendamp rook. Hg besloot evenwel Diemand te wek ken, vermoedende, dat, waar hg gedurende den nacht het kiod had hooren huilen, de ouders vermoeid waren en wat langer wil den rusten. Toen evenwel om n*gen uur uog niemand verscheen, en hjj niets hoorde, ging hjj, een zuster der vrouw waarschuwen die dichtbjj woonde. Deze ging het slaap vertrek binnen, waar een zware kolendamp hing en vond er moeder en kind dood in een bedstede, den man. naar het scheen, eveneenB levenloos Doktoren waren spoedig aanwezie en constateerden, dat de man nog leefde, doch dat bg de ongelukkige moeder en kind de dood reeds eenige uren tevoren was ingetreden. De man werd onmiddellijk □aar de ziekenverpleging gebracht en is zjjn toestand bedenkeljjk. Mevrouw de wed. H. F. van Meurs Greven, dezer dagen te Zwolle overleden, legateerde aan de diaconie der Neder- diitsch Hervormde gemeente te Harder wijk f 1000aan het armbestuur der Ro.jmsch-Katholieke gemeente, aan het armbestuur der Israëlietische gemeente eu aan de vereeniging „Het Groene Kruis", allen te Harderwjjk, ieder f 500. Voorts te Zwolle: aan de .vereeniging „Moederljjke Weldadigheid" f 1000; aan de diaconie der Nederduitsch Hervormde gemeente f 5000aan het armbestuur der Roomsch-Katholieke gemeente f 1000 aan het armbestuur der Doopsgezinde gemeente f 1000aan het armbestuur der Israëlietische gemeente f 1000aan het armbestuur der Luthersche gemeente f 1000 aan bet kerkbestuur der Nederduitsch Hervormde gemeente f 1000aan de ver eeniging „Weldadigheid" f 1000, en aan de vereeniging „Hulpbetoon" f 1000. („Z. C Vergiftigde zalm De bankdirecteur te Nurnberg, Gut- mann, was met zjjn vrouw en 2 kinderen gelogeerd bjj eea vriend te Mainz. Aan het diner werd o.m. geconserveerde zalm gebruikt en kort daarop werden de diach- genooten ziek onder vergiftigingsverschijn selen. Het eerst overleed het 8-jarig dochtertje van den bankdirecteur en kort daarop mevr. Gutmann, die 33 jaar was. Eenige ureu later bezweek ook de vader, terwjjl de 13-jarige dochter van den gast heer den volgenden dag stierf. Deze zelf had niet van de zalm gegeten en bleef ook gezond, zgn vrouw en de dienstbode, die er slechts weinig van hadden gebruikt, werden eveneens ziek, maar haar leven is uiet in gevaar. Het overschot van de zalm is door de politie in beslag genomen. Later is ook het andere kind van Gilt; mann bezweken, zoodat er vjjt slachtoffers zgn. Een schildersgezel, Leo Jansen ge naamd, zat in een trein om naar Sint- Truiden te rjjden. Nabjj Landen stak hg het hoofd buiten den wagen, juist toen een trein in tegenovergestelde richting voor bijreed. Een portier van dien trein stond open en sloeg dien man het hoofd van het lichaam. (»L. K.") Ned. Zuid-Afrik. Spoort Door de N. Z. A. S. M. is aan haar personeel bekend gemaakt, dat met allen, die haar volledige déoharge willen geven, zal worden afgerekend door uitbetaling van lste. Voor vergoeding van het gemis van vrijen overtocht naar Amsterdam de bedragen, die voor de ambtenaren, die daar op krachtens hun dienstverband volgens de boeken en aanteekeniugen der Mg. aau- spraak hebben, in die boeken of aanteeke- mngen zijn vermeld. 2de. Ter voldoening vaD de over het dienstjaar 1899 niet uitbetaalde gratificatie, s/4 der maandbezoldiging genoten op 31 December 1899; 3de. Aan de in Nederland aangesteldeu 2 maanden bezoldiging, als genoten op 24 Juni 1900; 4de. Aan de overige ambtenaren en be ambten 1 maand bezoldiging, als op 24 Juni 1900 genoten. Hiermede voldoet de Maatschappij aau alle verplichtingen, die bg een normale liquidatie moeten nagekomen worden. (>flbld het rechteroog was geredmen wachtte slechts op de genezing van een kwaadaardige ontsteking. De dokter moest steeds de vrien delijke groeten overbrengen en het verzoek om ,nog eens te komen zien.* Davida gaf daar echter nooit antwoord op en bleef thuis. Met aandrang had do graaf ook nooit dit verzoek verlangd al ware het alleen reeds niet, omdat de spottende blikken van zjjn zuster hem hinderde. Er wnren oogonblikken, ja geheele dagen dat hjj hartstochtelijk naar Davida verlangde, doch zoodra hg zich de aren herinnerde, toeu hg haar gezien had voelde hjj zgn hart ijs- kond worden. Hg beschuldigde baar van ontrouw, van liefdeloosheid wanneer dokter Ebhardt zonder haar terugkeerde, en toch was het hom oene verlichting, als de dag was voorbijgegaan, zonder dat hg haar had gezien. Veel tgd om na te denken bleef hem echicr niet, daar zorgde de barones wel voor. Zoodra de eerste maal verlof was gegeven tot oen rijtoer eu deze den patiënt goed was bekomen, had de drukke vrouw geen rust meer. Het eene bezoek volgde op 't andere, en bjj elk daarvan dood de graaf een menigte nieuwe indrukken op. Er was zooveel, dat hg nooit gekend of lang ontbeerd bad, dat de herinnering aan het meisje met wie bg in de laatste maanden zoo nanw in aanra king was geweest, op don achtergrond geraakte en ten laatste insluimerde. En zoo ver liep de eene dag na den anderen, de eeno week na de andero, totdat eindelijk één dag vóór zgn vertrek naar Weenen het rgtuig van graaf Reicbenau voor Davida'* woning stilhield. Haastig sprong Manfred er uit. Een eigenaardig verwarmend gevoel «teeg in hem op. Met ouweeretaanbaro kracht kwamen de herinneringen boven, als door t-ón enkelen tooverslag ontwaakten zij alle, die door de nieuwe indrukken schenen weg gevaagd doch dat warme gevoel verdween ook weer even spoedig als het was opge komen en wreede ontgoocheling toekende zich op zgn gelaat af. Waar was die lieve woning, die hem zoo trouw had beschut on die hg zich zoo schoon had voorgesteld Waar was de bloemtuin vol genren, met lommerrijke paden en ge zellige prieeltjes, die hg nooit gezieo, maar toch zeer goed gekend en geliefd had Die kalme vlakte met bladerlooio boomen, die met vuile, wegdooiendo sneeuw bedekte paden, dat lage, bouwvallige huis met zgn grjjxe verregende verf, uitgesleten drempel en knar sende deur waren hem even vreemd als hst lange in het zwart gekleede meisje, dat in hot somber verlichtte salon tegenover hem zat. Hoe dankbaar was hg er zgn zuster op dit oogenblik voor, dat zjj er zoo goed slag van bad zich tot middelpunt van hst ge «prek te maken De achoone vrouw babbelde onophoudelijk. .Vlet de meeste lieftalligheid verzocht tg Davida, haar de kamer te laten zien, «waar die lieve jongen don laatsten tgd van zjjn martelaarschap* had gewoond.* Met schijn baar ernstige belangstelling bezichtigde zjj vervolgens de plantenkassen, vroeg naar de opbrengst van «al die moeite', en nam goed gunstig een heerlijken ruiker bloomen aan. Op haar gewone vroolgko manier wendde zg zich daarop tot Davida's vader. Een vluchtige vraag vao den ouden heer bood haar de welkome gelegenheid om al het schoons van haar geliefd Weenen te vertellen. Het leven der kunst, natuurschoonheden, muziek, de schouwburgen, dichters, geleerden, modeschoonhodon, beroemdheden van den dag in bekoorlijk bonte verwarring werd dat Insezonden Mededeelingen 16 cent per regel. Voor jong gezellen hebben de Maggi Pro- drukten een onschatbare waarde. Do Maggi Bouillon Capsules zjjn niet alleen in de huis gezinnen zeer gewild maar ook in de kringen van officieren, sportbeoefenaars, toeristen, studenten, alleenwonende kunstenaars of ambtenaren, enz. Op oorlogsschepen en in de kazerne zjjn ze onmisbaar. Door ze in kokend water op te lossen hooft men toch in een minuut een heerljjken kop Bouillon, die ge heel, zonder toevoeging van zout of welke kruiderij ook, voor het gebruik geraed is. Ook Maggi's Soepen in tabletten met de kruisster in 25 soorten bezorgen U volgens de gebruiksaanwijzing in water gekookt in zeer korten tjjd (20 ii 80 min.) zeer smake lijke en voedzamo soepen. Daar Maggi's Aroma aan alle spijzen, soepen sausen, braadjus, vleeschgerechtan, groenten, hutspot, onz. dadeljjk een verras send, krachtigen lekkeren smaak verleent, is het voor hen, die in een restauratie oten of hot eten van hnn hospita of kok krijgen, zoor aan te bevolen steeds een fleachje mot Maggi's Aroma bjj de band te hebben, om met een paar druppels daarvan don smaak der spijzen te verbeteren on te verhoogen, als die hun toevallig eens minder bevalt of te flauw bovonden wordt, Af en kan do flacon bö». in de restauratie la:«n bewaren. De ramp in Californiê. San Francisco vat weer moed, zoo seint de correspondent van een Engelsch blad. H l volk is nog wel vorsui door de geleden ellende on de vele ongemakken fan don tegen woordigen toestand, maar men begint toch roeds met goedo hoop over do toekomst te sproken. Het is kenschetsend voor don geest van dit volk, dat g» »n rair hoe org ook, den Amerikaan lang kan neerdrukken hjj begint reeds te praten over de nieuwe, prachtige stad dio als «on phoc ix uit do useti van het oude San Francisco verrjjzen zal. Goed geschoolde werklieden worden reeds aangenaamd in de stad of in den omtrek te big ven, aangezien binnen zeer korten tjjd allen werk in overvloed zullen vinden. Het nieuwe San Francisco zal zjjn voordeel doen met de loBsen van aarbeving on brand. De houten hnizen, die men in het heele land nog zooveel aantreft, znllen vermoedelijk weldra tot het verledene behooren, en vervan gen worden door stevige gebouwen, van een stalen geraamte met metselwerk. De geest kracht en ondernemingslust van de Californiors is verbazingwekkend, cn er valt niet aan to twijfelen, dat zjj een nieuwe «hoofdstad van den Grooten Oceaan* zullen bouwen, dio in alle opzichten de oude zal overtreffen, en dat waarschijnlijk in ongsloofelgk korten tgd doen zal. Een telegram van Dinsdag maakt melding van een der naschokken* van aardbeving, die verwacht werden er is overigens geen schade meer aangericht. In verschillende deelen der wereld is de aardkorst roerig. Tegelgk komen berichten van schokken uit Japan, IJsland, Italië en Amerika zelf. Dinsdag heeft men te Grant's Pass in Oregon een lichte aardbeving gehad. In Dismal Swamp bjj Richmond (Virginië) is oen sljjk- vulkaan ontstaan. Een telegram uit Santiago in Chili gewaagt van vulkanische werkzaamheid in de Andos aardbevingen zjjn in Chili en de Argentjjnscbe republiek gevoeld; te Mondoza is schade aangericht. Uit Trinidad, in Colorado, komt bericht van een ramp, die op zichzolf erg genoeg ia, maar tegenover San Francisco haast onopge merkt zal voorbijgaan. Tengevolge van een ontploffing van kolenstof zjjn 22 mijnwerkers, allen Italianen, om hst leren gekomon. Een winnende hand is een milde hand, dat bljjkt ook weer hier, in den korten tjjd, ver- loopen sinds do nitbaratingon, hebben de particuliere inschrijvingen in Amerika reeds het respectabele cijfer van 18 millioen dollar bereikt. San Francisco, 24 April, 12 uur 's nam. Na alle gegevens te hebben nagegaan, schatte de coroner hst aantal der omgekomenen bjj de ramp op duizend, terwjjl hjj hot mogeljjk achtte, dat het cjjfer nog hooger zou kunnen zjjn. alles besproken, niets ontkwam aan haar vroolgk spottende critiek. Den strakken, bjjna angstigen blik, van den ouden hoor kon niemand opmerken bjj het granwe daglichtniemand zag dat sombere vuur in zjjn oogen, dien hnivering- wokkonden glimlach, dat zenuwachtig trekken von zjjn gelaat allemaal de voorboden van een aanval sjjner kwaal. Ook Davida, de steeds waakzame, vergat in de kwellingon van dit afscheid haar ge wone vooruitziende bezorgdheid. Onbegrepen ging het drukke gebabbel der barones hare ooren voorbjj, omdat in haar binnenste een stem luid smeekte: ,Ach was het maar afgeloopen! Was het maar voorbjj!* Er kwam een einde aan. Er volgdon nog oen reeks van vriendelijke woorden, uitnoo- digingen om nuar Weenon to komen, beloften van nimmer dit huis on sjjne bewoners te vergeten en toen stondon zjj weder aan hot tninhek bjj de straat. Nog eenmaal voelde tanfred de hand van Davida, welke hem zot dikwjjls had geleid koud en zwaar lag die in do sjjoe zonder zgn druk te beantwoorden. Met do zelfzucht van oen verwend man was bjj graaf Reichenau nog nooit de ge dachte opgekomen, da uit zjjn «dwaling*, uit zjjn «teleurstelling leed voor dit meisje kon uitvloeien. Kerst op dit laatste oogen blik, na hjj opmerkte, hoe haar vingers beefden, hoe zenuwachtig haar mond trok ondanks haar v'jndeljjk lachen, hoe zjj ul haar krachten moest inspannen om ha«r houding te bewaren eerst nu viel het hem zwaar op het hart, dat hjj zich aan dit menschenkind had bezondigd, haar hart rn ziel had gedood iu de lento <les ievens. (Wordt vervolgd.) Drijvende wrakken. Het stoomschip sAdventure" uitgegaan om het onbeheerd ronddrijvende stoomschip sDunmore", dat het laatst den 29en Maart op 40 gr N Br. en 43 gr. W. L gezien werd, binnen te sleepen, is te St. John's, Newfoundlaud, teruggekeerd zonder 't ge vonden te hebben. De sAdventure" heeft zes dagen over een alstand van 800 mjjlen de aangegeven positie afgezocht. Naar aauleiding van dit reeds maanden op den Atlantischen Oceaan ronddrijvende wrak schrgft de heer A. Schneider, uit Kopenhagen, o a. het volgende aan de >Neue Hamb. Börsenhalle": De omstandigheid, dat op deze wgze □iet alleen waardevolle schepen, waaronder onze grootste snelstoomers van millioenen waarde, aan den ondergang zgn blootge steld, doch ook vele menschenlevens, be manning en passagiers in groot gevaar zweven, stelt ons opnieuw voor de vraag, of de gezagvoerders, waaneer zjj na ge houden scheepsraad hun vaartuig verlateD, niet verplicht moesten zijn, den ondergang van hun schip te bespoedigen, 't zjj door 't openen van de bodemkranen öf door het wrak in brand te steken, óf wel door de toepassing van beide maatregelen Het Belgische Schoolschip. De correspondent van de N. Rott. aohrgft uit Antwerpen De verslagenheid hier over de ramp met de rComte de Smet de Naejer* is groot, en, ook voor de toekomst, zal deze gebeurtenis verstrekkende gevolgen hebben. Immers is het zeer waarschgnlgk dat deze wreed mis lukte poping om een nationaal schip te creëeren, dat als 't ware de voorloop er van een Belgische vloot zjjn moest, voorshands ten minste door geen nieuwe zal kunnen gevolgd worden. *t Is, voor wie onsen eigenljjk maar weinig naar de zee gedrongen landaard kent, zoo goed als uitgemaakt, dat weinige ouders er nog znllen toe over te halen zjjn hnn jongens aan de nukkon van ons al te weinig vertrouwde zilte element over te leveren. Een officieel communiqué van de reeders van 't schip bevestigt de reeds bekende on gelukstelegrammen, maar voegt er bjj, dat, ondanks de bekendmaking van dese schip breuk en van hel getal der geredde drenke lingen, de hoop niet uitgesloten bljjft, dat de door de «Dunkerque* niet opgenomenen, ook door andere schopen kunnen «opgepikt* i gered zjjn. Het telegram nit Dover, waarbjj het ver drinken van commandant Fonreanlt rn van 83 andere opvarenden gemeld wordt, is hier ook bekend geworden. (De Press Association, te Londen, die aan den Antwerpschen Matin telefoneerde, ge waagde van 82 man, buiten den kapitein). Nog later kwam het volgende bericht nit dezelfde bron «De Dovorsche sleepboot Granville heeft de Dunkerqne, die naar Hamburg vaart, geaccosteerd. De Belgen zeggen, dat zjj zonder geschreven bevel van hnn regeering niet mogen aanlanden.* De heer Fredegand Cogels, gouverneur der provincie, president van den beheerraad van 't schoolschip, heeft aan een confrater ver klaard, dat hjj niet wanhoopte een telegram ergeos van de Spaansche kast of zelfs van Afnka te ontvangen, waarbjj redding van drenkelingen zon gemeld worden. De zes reddingsbooten aan boord waren, wordt verder verzeket-d, ruim voldoende om bjj voor komende ramp heel de bemanning te bergen. Uit de laatste berichten bljjkt, dat de Belgische consul te Dover er op aangedrongen had, dat de Dankerque de geredde beman ning te Dover zou afzetten. De sleeper Granville is echter zonder bevestigend ant woord teruggekomen vanwege de Dunkerqno, Vier lading voor Hamburg bestemd is. Daar de wind zeer ongunstig is, mag men aankomst te Hamborg niet vóór twee dagen tegemoet zien. De angst, door dit waohten nog verscherpt, wordt er voor de talrjjke getroffen verwanten nog te nijpender door. De Italiaansche bark Lncia heeft een der reddingssloepen van de Comte de Smet de Naejer' aangebracht. De sloep is onbe schadigd, maar stond vol water. Daar echter de waterdichte schotten openstonden, meent i dat er niemand in de sloep is geweest i deze het schip heeft verlaten. Daar deze sloep reeds de vorige woek Woensdag door de Lucia gevonden is. zal deze racomng wel juist xjju en heeft men hier waarschjjnljjk te maken met een boot, die voor de schip breuk was Antwerpen, 24 April. (Part.) Ernstig is de tjjding, dat slechts een sloep van de «Comte de Smet de Naoyer' gered werd. Toch hoopt men dat de geruchten, volgens welko nog 13 andere drenkelingen zouden opgepikt zgn, bewaarheid mogo worden. De kapitein van de Pendith Castle heeft verleden Woensdag morgen, dus daags voor de ramp, het schip ontmoet voor Prawlo Point. Het laveerde, er heerschte toen oen zware storm. De geredden hebben 12 uren lang op zee rondgevaren, vermits de ramp Donderdag ochtend 7 nor 80 min. gebeurde en de sloep eerst te 7 uur des avonds opgenomen werd. De.verwanten loopen 't kantoor plat; hnn droefheid is onbeschrjjflgk. Men vindt de plaats, waar do schipbreuk van de «De Smet" zon plaats gehad hebben, wel wat zonderling; ze ligt volgens de tegen woordige opgaven óf veel verder naar het oosten óf veel verder naar het westen, dan men verwachtte. Het «Hbl. van Antwerpen" ■egt dienaangaande «Uit het telegram, ontvangen door de Association Maritime Beige bljjkt, dat het on geluk aan de Comte de Smet de Naejer" overkomen, zon zjjn 47° 12' N.B. en 4* 30' W.L. Het heeft verwondering verwekt dat do «Comto de Smet de Naejer" zoo dicht bjj de Fransche kast, waar zjj niemandal te stellen had, vergaan is. Commandant Dubois, van de «Princesse Elisabeth", heeft te Dover bericht ontvangen, dat het ongeluk nebeurde op 14° 80' W.L., wat veel waarschgnljjker en meer in den koers van 't schip is. Deze lengtegraad slnit allo gedacht aan klippen uit, want het punt ligt op 5 n 600 mjjlen van de kust. Zoo ver moest de «Comte do Smet de Naeyer* zich wel niet van de kast verwjjderen, maar zjj kan voor een wind uitgeloopen zjjn en het is altjjd veel waarschgnljjker dat zjj daar was, dan in do onmiddellijke nabjjheid der klippen van Belle Isle. Overigens, het feit, dat do sloep der Comte de Smet de Naejer, door de Itali aansche bark (Lucia* opgepikt den 21 April, 's middags, gevonden werd op 11® 56 lengte, laat veronderstellen dat de ramp veel weste lijker moet gebeurd zjjn, dan het telegram van luitenant Van den Plassche opgeeft. In de Association Maritime Beige houdt men echter staande dat de ramp is gebeurd op 4® 80 W.L. Na, dan is de Comte de Smet do Naejer* het daar heel aardig gaan zoeken Tijdstippen van verzending i Brievenmalen. Maar Oott-Indie. Dstun derUr Tgd'*-~&er l*»Ute bul. y»t-buorK. 4 «n 18 Mei «7 Apr. 1 ea 16 M«i 'f HoU. mul via MimlUej S ea SS imail rla Mareillel 97 Apr. i mail ria Napela*)| 8 ea 82 Mei p. ieep-.it ria RotUrdaa p. Ho'l mail via 6enu 7.— 'e av 7.— av 7.-'i av. Het overige gedeelte vaa Ned. Ooat-lndiè wordt alleen op var langen der etsende» via Napels versondea. Maar PalembangRiouie, BanJca, Biliiton en Z. W. van Bornto p. Kngelacha mail via Mrindisil 4 en 18 Mei 18.80 'emor. p. Holl. mail via Genua 1 an 14 Mai 7.'s av. Maar Atjeh en de Ooit leut t van Sumatra p. Engaleehe mail via Brindiai alken Vrudag ,8.80 'a mor. p. HoU. maU via Genua 1 an 16 Mai 7.— av. Maar Guyana (Surinam*) p. seepoit p. mail ovs (aUeen op Kngeland verl. der eli St. Naeaire. Maar Curafao. Bonaire en Aruba: seepost via Amsterdam i as 16 Mai 7.av. vlken Dinsdag Vrgdag *M 9» Apr. 7.—av (alleen op verl. der a&.) Maar St. Martin. St. Euttalhu en Saba p. seopoet via Amsterdam 1 en 16 Mei 7.'tav. (allees op veri. der e&.) p. mail over Engeland 1 an 16 Mei 7.— 'aav. Naar Kaapland, NatalOranje-Rivier kolonie en Trannaal eiken Vrjjdag, 3.30 's nam. koorljjkheid bjjzette. De fijne bloemengeur, die van haar uitging en dien hjj zoo goed kende, herinnerde hem aan zoovele aange naam doorgebrachte uren. Woorden vol liefde en teederheid lagen hem op de lippen daar werd op luidruchtige wjjze de denr geopend, de barones trad binnen, gevolgd door dokter Ebhardt met een der genees- de cliniek. Het gesprek werd Davida, die plotseling was op- vond woldra gelegenheid om met een paar oppervlakkige woorden afscheid to nemen. Hoe zjj dien middag was thuisgekomen, zjj wist het niet; ook later kon zjj het niet hoed en kleeren waren nat, haar wangen ook van tranen of van den regen P zjj wist het niet. Kaarsrecht bleef sjj midden in de kamer staan. Zjj durfde zich niet te verroeren, uit vrees dat zjj zou neerstorten. Als in een droom staarde zjj voor zich uit in den tuin, waar de wind de afgevallen bladeren op hoopen joeg on de jonge boomen deed schudden en bnigen. Het werd al donkerder en donkerder in de kamer, donkerder ook in haar gemoed. Langzamerhand week de verstjjvingzjj waagde het zich voort te bewegen, en trad dicht aan het venster. Uit de woonkamer viel licht op de donkere paden, die zjja voeten soo dikwjjls hadden betreden. Thans wandelde hjj in het licht in haar binnenste was het echter nacht geworden voor immer. Een oogenblik had zjj aan d« poort van het paradjjs mogen staan spoedig echter moest zjj zich omkeeren en den heetcm, stofflgen weg volgen die haar na den blik in den tuin van 't Eden nog duizendmaal eenzamer en moeiljjker zon voorkomen. Io doffe vertwijfeling stond zjj zoo in den nacht 'haar buiten te staren daar viel haar oog op een krnis de schaduw van het houtwerk tusschen de rniten van een venster in de voorkamer. Hier bleef haar blik een poos op rusten en toen kwam haar plotseling bet beeld voor den geest van den Man der Smarten, die bjjna bezweek onder zjjn krnis en het toch verder droeg die verkocht en verraden door allen werd verlaten, die Hjj liefhad, en toch den kelk des Ijjdens tot den laatsten droppel ledigde. Vrijwillig droeg Hjj zjjn kruis on nog immer zegt Hjj tot de zjjnen «Wie Mg volgen wil, verloochene zich zeiven, hjj neme zjjn kruis op en volge Mg. Die woorden drongen door in de ziel van het wanhopige meisje, overstemden het jam meren van heur hart. Een weldadige tranon- vloed gaf haar eenige verlichting. «Help mjj mjjn kruis opnemen en het u nadragen,* smeekte zjj, en in haar ziel werd het zeer stil. Zjj was ontzettend bleek ea haar stem was klankloos, toen zjj dien avond haar vader voorlas. Do letters dansten haar voor de oogenmaar zjj bedwong alle zwakheid van geest. De arbeid en het gebed hadden haar steeds gesteand ook in bet vervolg zonden die haar de kracht geven om haar doornig levens pad verder te blgven bewandelen. Minder spraakzaam dan te voren, doch even minzaam en goed ging zjj haar weg. Zjj hield zich bezig met baar tuinarbeid, wond grafkransen, bond brnidsbouqustteu was met nimmer verflauwde toewjjding op uit, haar leven draagljjk te maken. Nu en dan in hot schemeruurtje kwam dokter Ebhardt, om te vertellen, hoe het mot de genezing van den graaf ging. Ook

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1906 | | pagina 1