KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor Helder, Texel, Wieringen en Anna Paulowna DE BLINDE. No. 3465. Woensdag 2 Mei 1906 34ste Jaargang. Bureau: Spoorstraat. Telef 59. Bureau: Keningstr. 29. Interc -Telef. 50. Abonnemem Vliegend Blaadje p. 3 tn. 50 ct., fr.p. poet 75 et., Wuitenl. f 1.25 i Zondagsblad 871» 45 >0.75 i Modeblad 56 s 80 0.90 I Mank. Bloemlezing >>60» »85> >0.90 Voor 't Buitenland bjj vooruitbetaling. VKH8CHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BERKHOUT Co., te HELDER. Bureaux: Spoorstraat en Koningstraat. Advertentldxi van 1 tot 4 regels25 Cent. Elke regel meer6 Bewjjs-exemplaar21/, Vignetten en groote letters worden naar plaatsruimte berekend. dvertentiën moeten uiterlijk de.1- DIKSDAG UJDAG8MOKGENS vóór 10 uur aai. de Bureaux bezorgd rijn Uit het Buitenland. De uitslag der herstemmingen voor de I)oema in Rusland ia geljjkloopend met dien der eerste stemmingen. Ook thans zjjn voor het grootste deel gekozen mannen van de hervormingspartij. Van de 63 gekozen afge vaardigden behooren 42, onder wie de afge vaardigden van Petersburg en Moskou, lot de linkersjjde, 9 tot het centrum terwijl van de overige 12 wat politieke kleur betreft niets te zeggen is. Een vingerwijzing alweer voor de regeering in welke richting het •chip van staat dient gestuurd te worden. Nog iedere week in Rusland hier en daar van die onordeljjkheden. Zoo lezen we dat de wacht voor hst kantoor van den betaal meester te Dusjet bjj Tiflis door een 6-tal in uniform gekleeden werd afgelost, waarbjj dezen zich hielden alsof zjj werkelijk sol daten waren. Na het vertrek der afgeloste wacht maakten ■8 «oh van een bedrag van 315.000 roebel meester en namen toen de vlucht. Doordat de telegraaf niet werkte kon de regeering niet spoedig genoeg maatregelen nemen om de dieven te vervolgen. Een Reuterbericht nit Cnxhaven, van Zaterdag meldt dat aldaar is aangekomen de bark „Duinkerken», hebbende aan boord 26 geredden van hot Belgische scboolsohip ;/De Smet de Naeyer.* Het vergaan van het opleidingsschip werd in de Belgische kamer ter sprake gebracht, maar jammer genoeg werd van de zaak weer een partij- kwestie gemaakt. De liberale afgevaardigde voor Ostende eischte dat de regeering een onderzoek zon instellen naar de ramp en hare bevindingen aan de Kamer zou mede- deelan. De minister van nijverheid antwoordde dat zoodra de regeering de oorzaak van de ramp aal kennen, ze erover zal beraadslagen of er grond bestaat voor een speciaal onder zoek. Dit antwoord lokte heftige protesten uit aan de linkerzijde, en tegen het ministerie en de rechterzijde. De radicaal Janson stelde een motie voor, waarin de wensch werd uit gedrukt naar een administratief en gerechtelijk onderzoek der schipbreuk. De minister ver klaarde deze motie niet te kunnen aanvaarden zij werd verworpen bjj suivere partijstemming, rechts tegen links. Bjj gelijke stemming werd een motie van vertrouwen in de regeering Het geschil dat ontstaan is tusschen Enge land en Turkse over de Tnrksch-Egyptiscbe grensregeling heeft in de laatste dagen ernstige afmetingen aangenomen. Het Engolsche oor logsschip „Minerva* heeft bevel gekregen zich naar de betwisto streek te begeven en een onderzoek in te stellen naar de om- kundigheden, onder welke het wegnemen der grenspalen door de Turken heelt plaats ge had. Van Malta zjjn 848 man troepen ver scheept in het stoomschip «City of Athene* om naar Alexandrië te worden vervoerd. Sir Edwasd Grey deelde ia het Lagerhuis mede dat 2000 man Engelsche troepen naar Egjptó zullen worden gedetacheerd. De Tnrksche regeering schjjnt in 't geheel niet geneigd in de grenskweetie toe te geven. Z\j schijnt Engeland in Egypte een hak te willen zetten uit wraak voor het optreden in de Macedonische kwestie. De Turksche regeeringscommissaris heeft den eisch gesteld dat Turkije het reeht zal hebben een spoorweg aan te leggen van Akaba naar Suez, wat feitelijk geljjk zon staan met den afstand van het Schiereiland Sinaï aan Turkjje. De Engélsohe bladen laten niet na er op te wgsen dat deze eisch een inbreuk maakt op de nekten van Egypte maar ook, dat het voldoen aan dezen eisch de integriteit van het Snez-kanaal in gevaar zou brengen. De Porte heeft nog een grensgeachil en wel met Perm*. De Engelsche en Russische gesanten treden hierbij ala bemiddelaars op. In het departement dn Nord is het thans wat kalmer geworden. Het werk in de werk plaateen wordt langsamerhand hervat. Ook in de mijnen herneemt men hier en daar den arbeid. Te Lens echter dnnrt de staking nog on veranderd voort, niettegenstaande de ellende en armoede met den dag grooter worden. Do stakers hebben eenige molens in brand ge stoken als wraakoefening tegen de bewoners, die aan de soldaten gastvrijheid haddon ver leend. In 't Loiredistrict is men van plan de staking tot het uiterste door te zetten. Te Parjjs heeft de staking zich uitgebreid. De vrees voor onlusten op 1 Mei is wel afgenomen maar, terwijl de regeering de meest gerusts tellende verklaringen geeft, is toch het garnizoen aanmerkelijk versterkt. Allo optoch tion, betoogingon en demonstraties op straat zjjn verboden. De regeering meende te weten dat de onrast onder de werklieden zoo te Parjjs als in de departementen du Nord en Pas de Calais werd aangestookt door royalistische en bona- partische organisaties Zjj heeft daarom bg anarchisten on tal van monarchisten huis zoeking laten doen, maar het schgnt dat geen belangrijke aanwijzingen zjjn gevonden zjj worden althans niet bekend gemaakt. Do particuliere berichtgever van het H blad drukt als zgne meenÏDg uit dat do regeering in hot nauw zit en een domme streek heeft uitgehaald. De oppositiebladen zeggen dat de regeering zich heeft vastgewerkt en nu door een comedie de aandacht zoekt af te leiden. Nieuwstijdingen HELDER. 1 Mei 1906. Het concert, dat Vrijdagavond door de Koorvereeniging, onder directie van den heer A. J. Leewens, in Casino" gegeven werd, is weder uitstekend geslaagd en heeft den goeden naam der vereeniging bevestigd. Hot eerste nnmmer van het programma, .Het sprookje van de schoone Melosina", gedicht van Wilhelm Osterwald en op muziek gezet door H. Hofmann, werd keurig uitgevoerd. De koren lieten weinig, we zonden haast zeggen niets te wenschen over, zoowol wat zuiverheid van toon en maatvastheid, als ensemble en accentuatie betreft. Ook do solisten waren bevredigendmojuffrouw Betsy Van Greuningen van Amsterdam, die do sopraansolo's zong, voldeed ons vrij goed, jammer, dat zg in den beginne zoo sterk vibreerde de heer Willem Bredins van Am sterdam, die de baritonsolo's voor zgn reke ning had genomen, wist mot zgn klankrijke stem te boeien, maar toch kwam het ons voor, dat hg soms twgfelde en daarom niet altjjd op tgd inviel. Met onverdeeld genoegen hoor den wc de altsoliste, mevrouw Bejjerman, die prachtig haar party wedergaf en ook de heer Njjpels (bas) was nitstekend. De beide laatste solisten, leden dor Koorvereeniging, zgn goede krachten, die ontegenzeggelijk ge waardeerd dienen te worden. Het orchest, bestaande nit een dnbbel strjjkquintet, orgel en piano, kweet zich uitmuntend van zgn taak, zoodat over het geheel de uitvoering van Mclosiim" goed werd vertolkt. Het tweede gedeolto van het programma was meer afwisselend. Do heer G. W. Groen vergastte de aanwezigen op zgn heerlgk, medeslepend vioolspel cn verrukte zyn gehoor door de uitvoering van „Kol Nidrei" van Max Brucb en „Obertass" van Weiniawsky. Door een daverend applaus toonde men zgn erkentelijkheid en daardoor was hg genood zaakt nog een extra-nummer als toegift te geven. De solisten, mejniTroaw Van Grenniugeo en de heer Brediu», zongen nog eenige lie deren en beiden bevielen ons toon nog veel beter dan in „Melosina". Zg werden dan ook hartelgk toegejuicht en gaven elk nog een bisnnmmer. Ook het koor zoBg nog conige stukken, die met genoegen aangehoord werden on veel bgval verwierven. Hoe liefelijk werd .Les nymphes des bois" van Léo Delibes door hot vrouwenkoor weergegeven, hoe zangerig on zoetvloeiend waren .Beharrel" en .Er ist 's van Herman Götz, hoe zuiver en mooi was het slotnummer van dit concert .Natnnr", compositie van den heer A. J. Leewens. Als résumé kunnen we wol verklaren, dat het talrijk aanwezige kunstminnend publiek veel genoegen heeft gesmaakt. De heer Jac. Koning, Directeur van het Stafmuziekkorps der Kon. Marine, is benoemd tot Jurjjlid bg het Muziek-Conconrs te IJsseimonde, Gulpen, Alblasserdam en Leeuwarden, gedurende dezen zomer aldaar te houden. Te Haarlem is g- slaagi or de acte van onderwijzeres, mej. M. A. Vi-ser, alhier. Het Du-tsche oorlogsschip „Thetis" zal van 22 tot 28 Mei a.n. alhier ver toeven. Vis8cheriJ Ook in de Zuiderzee begint de ansjovis zich te vertoonen. Te M Hemblik werden dezer dagen de eerste aangebracht. Men meldt uit Haarlem Hier is een onwillig landweer-dienst plichtige, K. genaam', die nu reeds allen autoriteiten heeft geweigerd te gaan vol doen aan zjjo verplichtingen, die zgn uit rusting toezond aan den urinis'er van oor log en die nu ook weigerachtig is gebleven, te voldoen aan een goeden raad, hem namens den minister gegeven. Dit is den minister bericht en daar K. nu door zjjn onwillig heid deserteur is geworden, zal eerstdaags zgn arrestatie volgen. Men meldt uit Amsterdam: Iu verband m-t het feit, dat dezer dagen (gelukkig niet ouder beurst jjd) uit een .dor gewelven een steen van ongeveer 5 K.G. omlaag gevallen is, hebben B. en W., ten einde all« ongerustheid weg t« nemen, be sloten onder de bogen langs de goederen beurs beschuttingen te doen aanbrengen. Door Anton Jurgen's Margarine- fabrieken wordt thans de >Spaar-inargarine« in deu handel gebracht. De >Spaar-margarine« is keurig verpakt iu cartons van heeie en halve ponden do halve ponden kosten 22l/s en de heele 45 cent. Elk carton vaa 1 pond bevat twee, elk carton van l/s P°n'l apaarbankzegel, ter ww.rda van 5 cent elk. Deze spaarzegels zgn de origineele door de Rijkspostspaarbank uitgegeven zegels. Twin tig daarvan, geplakt op een origineele formulier der Spaarbank, geven recht op eene inlage van 1 gulden op de Rjjks- post-spaarbank bp alle postkautoren in Nederland. De waa~d? de'or zegels wordt dos door hjt Kijk zeil g-, wïa'borgd, in den vorm van geld op de Spaarbank, dat bovendien nog eene rente geeft van 2,64°/0. De vereischte formulieren /.ga bjj iederen winkelier, die Spaar-margarine verkoopt, nUook op de postkautoren gratis ver krijgbaar. Eene mooie uitgave. Den meeaten lezers is het zeker bekend, dat de firmt Verkade Comp geene kosten spaart om aan hare artikelen die bekendheid te geven, die voor den bloei harer zaken noodig is Mocht de firma tot nu toe .Sprook- jes albums* uitgeven, waarin de kinderen de plaatjes, die ze bjj Verkado's koek kregen, bewaarde, thans heeft ijj wat nieuws en stellig iets heel moois bedacht. De lieer Thjjsse, do bekendo schrgver over vogels, bloemen en insecten heeft oen mooi boek geschreven nl. „Lente', waarin de kinderen 114 plaatjes van bloemen, vlinders enz. kunnen verzamelen. Ze zjjn vervaardigd naar teekeningon van L. W. R. Wonckebach, Jan van Oost en Jan Voerman Jr. De tekst is zeer boeiend. Trouwens, wie eenmaal iels van den beer Thgsse in :De Levende Natuur," Het Vogel jaar*, In Sloot en Plas,* In de duinen* enz. iets gelezen heeft, grijpt met beide bunden de gelegenheid aan om mot meer werken van den geachten schrgver in aanraking te komen. Wanneer we eenmaal met lezen van den album beginnen, kunnen we bjjoa niet oiu- digen voordat wo hem uil zjjn. Van 't begin tot 't eind ademt hot werk een geest, die getuigt van liefde voor alles wat groeit en Jjlooit in onze zoo mooie natuur. De druk is bjjzonder duidelijk en de plaatjes zijn haast onovertrefbaar. Wat al mooie bloemen on vogels staan er op, die wo in onze omstreken ook kunnen vinden, zooals Hondsdraf, Houdsviooltje, Koekoekbloem, Kieviet, Speenkruid, Orchis, Groenvink, enz., I)e prjjs f 0,50 kan stellig voor het aan- schaffen geen bezwaar zjjn. In korten tjjd na de vorschjjniug van «Lente* zjjn er hier al een groot aantal verkocht. Hoe grooter nu de afname is, hoe grooter de kans, dat deze album gevolgd zal worden door «Zomer,* .Herfst' en .Winter». De Hamburg-Amerika-ljjn heeft weer een stoomboot afgehuurd om er zeelui op te huisvesten die zich willen laten aanmon steren. Kr liggen nu in het geheel drie van die achepeu op de Elbe. Zaterdag 1.1. zgn een paar honderd Nederlandsche ma trozen voor de maatschappg aangekomen. Men schrgft ons uit Pretoria, 9 April 1906. Transvaal geeft weinig of niets definitiefs to melden, wat verandering aangaatvan daar mjjn stilzwegen. De algemeens toe stand is slecht. Insolventie of bankruptie is aan de orde .van den dag. Chineezen moordenarjjen eiken dag weernieuwe en verschillende partgen elkaar in het haar vliegende over de nieuwe constitutie, waar van ze nog glad niets weten. Ja zelfs gaan ze reeds zoover, dat ze zich zelf laten voordragen als candidaat, nog niet eens wetende op welke gronden en hoe het land iu kiesdistricten zal verdeeld worden. Het is hior op 'fc oogenblik met recht >een door mekaar zootje". Alles wat met zekerheid kan gezegd worden is dat er geen plek over de geheele wereld kan be staan, waar de algemeens toestand zoo verrot is als hier. Kafier-opstootjee in Natal. Ik geloof het zal nietH beteekenen, de kaffers zgn nog niet gereed hun witmenschen verdelginga- krjjg te beginnen. Het verongelukte Belgische stoomschip. Hamburg, 28 April. De bjjzondere cor- respondöut van >Ue Telegraaf" seinde aan zgn blad De >Dunkerque" met de overlevenden van bet schoolschip >Comte de Smet de Nayer", kwam om 2 uur te Cuxhaven aan. De overlevenden werden dadelgk ont scheept en vertrokken naar Hamburg. Ik roer met een sleepboot de >Dnnketqne" tegemoet, ondervroeg de cadetten en ma- trozen. De vertegenwoordiger vaa het Belgisch gouvernement belette hun te tpreken. Toch vernam ik, dat het schip niet omgeslagen was, ook niet aangevaren werd, maar plotseling vol water liep en toen zonk. Het blgkt doidelgk, dat de regeering alles doet om de ware oorzaak te verbergen. De overlevenden zagen com- mandant Fourcuult en andere verdrinken en zwalkten nog een geheelen dag rond. Mg na inziens werden de geredden op de Ounkorque" gehouden, opdat de regeeriug drn tgd zou hebben een officieel relaas te maken. Nader seinde bjj Ik kon zooeven den eersten officier van het schoolschip ondervragen. Hg ook be weert, de oorzaak niet te kennen van het Ik. De lading cement zoog het indringend water op Do pompen werkten niet. De booten vielen uit de davits Twee en twintig man redden zich in de groote sloep en vischten nog vier mau op, die de boot achterna zwommen, de anderen giggen met het schip naar de diepte. Van de 12 nieuwe cadetten werden slechts 4 gered. De overigen waren te zeeziek om in de boot te springen. De commandant Four- cault bleef en drukte alle beengaanden de hand. De overlevenden loven den heldenmoed, waarmede allen streden tegen den dood. Geen kreet werd gehoord. Om 7 uur 'h morgens zonk het schip, gepaard gaande met een hevige ontploffing door den lucht druk. Om 4 uur in den namiddag kwam het schip Dunkerque" in zicht. Om 6 uur werden de schipbreukelingen opgemerkt en om 7 uur aan boord opgenomen. De aalmoezenier hoorde tot het laatst de biecht. Da officier beweert, dat alle man te Dover aan boord zgn gebleven uit erkentelijkheid voor de redders van de >Dunkerqoe" en iu de hoop overmorgen al te Hamburg te zgn. Een verslaggever van de >Mattino", die met prof. Matteucci den Vesuvius be klommen heeft, zegt dat de nieuwe oitbar- stingketel 1500 meters in doorsnede meet. De vulkaan wierp nagenoeg geen stof meer uit, maar veel zwavelachtige dampen. Een karabinier is, aan een touw gebonden, over den rand van den krater gaan kjjken, maar hjj kou niets zien. Nature vermeldt berichteD over stofregens en gloeiende zonsondergangen, die met de jongste uitbarsting van den Vesuvius in verband gebracht worden. Zoo heeft prof. Stanislas Meuuier te Pargs vulkanische •tof op zjjn huis gevonden, in samenstelling overeenkomende met dat van 1872, na de vorige groote uitbarsting van den Vesuvius; evenzoo G. Gibsou te Southall in Middlesex. Dergelijke berichten zgn vroeger uit Duitsch- land eu Zwitserland gekomen. Sommigen hebben ook, bg het ondergaan der zon, verschijnselen meenen te zien, die aan de zonsondergangen na de uitbarsting van Kratatou herinnerden. Ook in ons land heeft men, op een paar heldere avonden, een vreemd gekleurde schemering kunnen waarnemen, maar het is twijfelachtig of die werkeljjk aan vulkanische stof toege schreven moet worden; in elk geval was het verachjjnsel lang niet zoo duidelgk als in 1884, na Krakatau. Het hof van assisen van het Fran- sche departement van de Marine heeft dezer dagen een jongen van twintig jaar tot twintig jaar dwangarbeid veroordeeld. Hg he*-t Jules Brazier en woont te Chouilly. In December van verleden jaar kwam hg op een goeden avond thuis, pakte zgn moeder aan en wi.,p hir na een hevige worstelpartij in een put. Toen hg de daad volbracht had, ging hg naar het huis van zgn getrouwden broeder in de buurt en vertelde wat hjj had gedaan. Deze Brazier, Thóogène, oud 27 jaar, lag al op bed en zei: Zit moeder in de put; daar zit ze goed, laat ze daar maar bleven." Maar ae schoonzuster ging met Jules Brazier mee naar de put. Zjj hoorden de vrouw om hulp roepen in de put, maar zg hielpen haar niet. Jules Brazier heeft voor den rechter verklaard, dat hg zgn moeder gedood had op aansporing van zgo broeder, omdat zg dan den boedel samen konden deelen. Broeder Brazier werd door den officier van justitie en door den president, ter te rechtzitting niet met woorden gespaard, maar hg valt voor een strafrechtelijke ver volging niet in de termen. Toen de strafzitting was algeloopen en Théogèoe Brazier op straat kwam, wilde de menigte hem te lgf. De politie heeft hem naar het station moeten begeleiden. De automobiel van een milliardalr. George Perkins, vice-president van een Amerikaansche levens verzekeringsmaat schappij, associé van Pierpont Morgan, be zit het kostbaarste rjjtuig van de wereld. Dit rjjtuigje, een rollend paleis gelgk, is 65,000 gulden waard en van alle ge makken voorzien, die maar uit te denken zgn. Een bureautje en eenige fauteuils, een prachtige spiegel, een waichtalel, verdekt opgesteld, mst alle mogelgke toiletartikelen, koud of warm water, naar believen. Naast het bureau bevindt zich een spreekbuis, waardoor Perkins zgn chauffeur orders kan gevenbovendien een electrisch apparaatje, dat in verband staat met een tweede naast den chauffeur, hetwelk hem aanwijst welken weg hg moet nemen, links, rechts, vlugger of langzamer.... De ramp in Californiê. De correspondent van de New-York Herald te San Francisco zegt, dat do aardschok van Woensdagmiddag alweer vergeten is, en dat men te San Francisco slechts wacht op de heropening van de banken, die weer geld in omloop zullen brengen. De regeering te Washington heeft ge hoor gegeven aan generaal Greely's ver zoek om 2500 man in San Francisco en den omtrek te mogen leggenzjj ziet de noodzakelijkheid in, het verwoeste gebied nog geruimen tjjd onder toezicht te stel len van mannen die aan tucht gewoon zgn. De schutterij wordt zoo spoedig afgedankt, daar ze het publiek verbitter! heeft door willekeurig optreden en door zorgeloos omgaan met de vuurwapens. Vijftigduizend telegrammen liggen te San Francisco op aflevering te wachteD, omdat men de adressanten niet vinden kan. Uit het oosten komen honderdm menschen aan, om te zoeken naar hun familiebetrekkingen, of voor hen te zorgen. De toevloed van geld, uit alle deelen der Vereenigde Staten bjjeengebracht, naar de geteisterde streek houdt nog steeds aan. New York alleen heeft reeds voor meer dan 3 millioen dollar ingeschreven. Het operagezelschap van Confried, dat te San Francisco een paar bange dagen doorstond, heeft zich bereid verklaard, in het begin van de volgende maand mee te werken bg een liefdadigheidsvoorstelling S buitengewoon groote schaal, in het stropolitan Opera Honse te New York. Van 11 uur 's morgens tot middernacht zullen dan de voorstellingen elkaar af wisselen, eu verscheiden gezelschappen en beroemde zangers treden op. De Cargenie Steel Company maakt be kend dat zjj de bestellingen van staal als bouwmateriaal voor San Francisco zal laten voorgaan. Tot dusver is te San Francisco geen spoor ontdekt van den Deenschen consul, aoch van den Franschen vice-consul. De New-Yorksche correspondent van de Daily Telegraph" seint over de vraag, hoe groot het aantal slachtoffers te San Francisco van de ramp is. De militairen en de regeeringsambtenaar zgn het nog altjjd niet eens dienaangaande, zegt hg, en waarnchjjnljjk ral de waarheid nooit aan het licht komen. James Randall, een New-Yorlmche bankie\ die zich tgdens de ramp te Sao Francisco bevond, geeft als zjjn overtuiging te kennen dat het aan tal slachtoffers van de aardbeving en den brand stelselmatig te laag opgegeven wordt. Mensehen die te midden van de puinhoopen geweest zgn, stellen het aantal dooden op 4 tot 5000. Naarmate de bouwvallen op geruimd werden, komen de ljjken en de stukken van ljjken bjj dozgnen voor den dag, maar in de groote houten gebouwen, die in vlammen opgingen, moeten honder den menschen zoo geheel verbrand zjjo, dat er zelfs geen beenderen kunnen tenig- gevonden worden. Dat is vooral 't géval in de wjjken langs de baai, waar veel goedkoope huurhuizen waren, en waar ma trozen en arme lieden bun nachtverbljjf Het is onzin zegt de bankier te beweren dat het aantal slachtoffers nog geen 300 bedraagt; ieder die sedert de ramp te San Francisco geweest is, weet dat. In de groote gebouwen alleen zgn meer dan 800 menschen omgekomen. FEUILLETON. Vrjj bewerkt door AMO. Hjj trachtte haar in de oogen te zien, doch zjj hield den blik neergeslageu alleen haar zwoegende boezem verried haar aan doening. Een onuitsprekelijk medoljjdon vermeesterde hem. De ocne herinnering na de andere dook bjj hem op, van zjjn eerste schrede op deze paden tot aan de laatste. Hjj dacht niet meer aan de teleurstelling, die zjj hem bad bereidhjj zag niet meer of zjj schoon Ol Uriök - «t i dit oogenblik dacht hjj alleen aan haar teedere zorg, haar oneindige, uit alles bljjkende liefde Neen, zoo kon hjj niet vau haar gaan, zonder zjjn hart nit to sproken, zonder oen tceder woord van afscheid Doch daar «tonden op eenigen afstand de tninknechta, dis het werk «ven lieten rusten, om hem aan te zienaan het portier van hst rjjtoig stond de lakei met den hoed in de hand te wachtende vurigs paarden snoven en stampten ongeduldig met do hoeven. •Je schjjnt bepaald een kou te willen vatten,* riep de barones, aan wie geen enkele zjjner bewegingen ontging. «Kom, maak voorthet tocht hier vreeseljjk Adieu adieu, tot wederziensl' „Goddank, dat wjj dit achter den rug hebben-1* riep zjj met verlicht hart, torwjjl zjj behaagljjk in de zjjden kussens leunde. «Wal een vreeeeljjk droefgeestig huis is dat 1 Die lage, halfdonkere kamers, die onde man met zjjn grjjzon baard en zjjn waanzinnigen glimlach, dat sombere, bleeke meisje, dat je zoo verwjjtend aankjjkt, alsof je vorgeten hebt de hnur te beulenIk begrjjp niet hoe je het daar maanden lang hebt kannen ait- houden, Manfred 1 Daar moet men ziek, levensmoede worden Ik heb daar niets dan goeds cn liefs ondervonden, en ik heb het met ondank be loond,* antwoordde de graaf met diepon ernst. «No eerst gevoel ik, hoe onbetaalbaar mjjn schuld ie.* Hjj brak plotseling af. Wat hjj op dit oogenblik gevoelde, kon hjj niet openbaren aan zjjn zuster, die hom met oon spottenden glimlach aankeek. Zjj zou hot toch niet bo- grjjpen, veel minder goedkeuren. „Ik heb je immers voorgeslagen een mooi geschenk voor haar to koopen een arm band of een kruis bloemen kunnen wjj haar niet zendoD, die heeft se zelf- genoeg. Het is merkwaardig, met welk een fijnen smaak die bloemen geschikt zjjn. Kon zjj daarvan ook slechts een weinig aan haiu niterljjk mededeelen I Ter eoro van ons heeft zjj vandaag zelfs een zjjden japon aange trokken, maar het helpt niets. Van een n men geen rozen plukken Wanneer het noodlot, ona beproevingen oplegt, dan geeft hot ons ook kracht om die te dragen!* Hoe dikwjjls had Davida zich met deze woorden getroost en gesterkt Toen bet rjjtuig van den graaf in vollen draf was weggereden en zjj ten doode toe vermoeid in huis sloop toen zjj verna:u welke nieuwe smart haar daar wedor wachtte. ja, toen geloofde zjj, dat haar kracht ten einde was. Haar vader, die ouder de verhalen vau do barones in eun vreemde, opgewonden stemming het salon had verlaten, was in zjjn kamer weer door een zwaar zenuwtoeval getroffen. Zjjn gejammer had de dienstboden doen toeschieten. Voordat deze Davida hadden kunnen waarschuwen, was de ongelukkkige, dio meende vervolgd te worden, de trappen opgesneld, zoo hoog hjj komen kon, was uit het openstaande zoldervenster gesprongen en lag nu bewusteloos en met blood bevlekt op het ateenen plaveisel van het hoenderhof. Toen Davida zich in zooverre van haar eerste onsteltenis had hersteld, dat zjj een dokter kon laten halon, vorderde deze uit- drukkoljjk de overbrenging van den zwaar gekwetsten patiënt naar het Charité-hospitaal en zoo droeg men het laatste, het liefste uit dit huis, dat kort te voreu zooveel gelukkige en tevreden menschen had bevat. Met strakken blik, als een slaapwandelaar ster, had Davida al de voorbereidende maat regelen getroffen, die door het plotselinge ongeluk noodig waren geworden. Haar slapen klopten, het bloed joeg haar koortsachtig door de aderen doch wal gedaan moest worden, werd gedaan, zjj het ook met boven- menscheljjke inspanning. Eerst toen het droeve transport zich op weg begaf bjjna denzelfden wog, dion hel fraaie rjjtuig van den graat had genomen eerst toen ontzonk haar de kracht om zich langer te behocrschen. Bewusteloos viel het verlaten meisje op den kouden, vochligen grond neder. Do stalles en loges, het partorrc, kortten geheel de ruimte, voor het publiek in, de keizerljjke hofopera, schitterde in tooveruch- tige vvrliehting en werd getuid mot toe schouwers. Rjjk mot goud versierde uniformen wed- jjverden in pracht mot de juwoelen der in zijde en kant gehnlde dames on met de schitterende rid dor kruisen der heeren in burgerkleeding. Men hoorde in de zaal dat eigenaardig gegons van half duisterende stemmen, dat mou altjjd vóór den aanvang der voorstelling kan opmerkenaau de gelaatstrekken dor toeschouwers zag men dat het pnbliok in spanning zat te wachten. Na een builenlandsche kunstreis zou de govierde diva Isolde Voroni weder voor de eerste maal optreden als Elzade voorname kringen in Wennen en de hooggeplaatste vreemdelingen waren naar de opera gegaan. In een der voorste loges van den eersten rang, te midden van een drietal bekoorljjke jonge dames, troonde barones Irene Lot*, geheel gehuld in wollen rosenroode «jjde, en achter haar stond de gezantschap-attaché graaf Manfred Reicheoau. Hjj zag nog zoer bleek, en de zenuwachtige spanning van vroeger was nog eenigexins op zjjn gelaat te zien. Toch trok zjjn voorname houding cn niterljjk met dien blonden, aristo- cratischen kop de blikken van menige dame, toen hjj, in het volle licht togen een ver gulden pilaar leunende zjjn bincole richtte. Het ging gTaaf Manfred als eiken anderen sterveling. Men verlangt, men haakt naar hetgeen onbereikbaar schjjnt; zoo dra dil echter is verkregen, verliest het spoedig alle i eigenschappen, die het begeerljjk maakten 1 Sedert weken vertoefde Manfred Reichenau tc Wuenen cn bewoog hjj zich in het sehit- terende, drukke, voor hem nieuwe leven. I liet was de drukste tjjd der wintorpartjjeu. J Groot officiedc diners werden afgewisseld met gezellige thé dansantsgroote, deftige receptieavonden met nadere, waar men tieb vrjjer bewoog en bjjeenkwam om zjjn ver nuft te tooneo, te hekelen en to schertsen bjj kleino kopjes thee, aangeboden door nog kleiner handjes. Met volle teugen had Manfred uit de bron der vermakon gedronkenmaar het nieuwe verloor weldra zjjne aantrekkeljjkheid er l*g reeds een trek v&c verveling om zjjn mond en toch wilde hjj er moer van Wat hem jarenlang ala een droombeeld voor den geest had gezweefd, had hjj nu leeren kennen. Alle schatten der knnst en der wetenschap, die in de grootsche stad te vinden waren, hadden zich voor hem ont sloten menig schitterend vrouwenoog had hem toegelokt, menig paar rozenlippen hem toegelachen doch dat onbestemde verlangen in de ziel van teerhartige menschen, die sich geven zonder in rail iets terug to vor deren, dat onruatigo verlangen was hem bjj- gebleven. Hjj hield van de schilderkunst, van de muziek, van de wetenschapmaar er was nieft; wat hem bjjzonder aantrok. En zoo was hjj, na hjj sien kon, weer even gezind zjjn leven in droomerjj door to brengen, in plaats van het to genieten, als toen hjj nog blind was. Baron LoU, die, bezorgd de geestesrichting van zjjn zwager opmerkte, raaddo hom sterk aan, ieto ter hand te nemen. «Wordt soldaat, wjjd je aan de knnst, of nog beter, ga bjj de diplomatie. De eeuw der romantiek is voorbjj. Wjj leven in een tjjd van handelen, van werken, waarin iedereen, verplicht is zjjn diensten ten nutte van allen te vorleenen. Of zot eon hnishoudou op, neem een vrouw, een klein, vrooljjk schepsel, zooals ik er een bob. Ik verzeker je, dat die je voortdurend wakker houdt Een ander beval hem het reizen aan. ■Het salonleven verslapthet brengt ons in een toestand van geesteljjke veidooving, waaraan wjj ons moeten onttrekken, zoodra wjj er besef van krjjgen.* Dit denkbeeld viel meer in den smaak van Manfred. Verre landen to doorkruisen was altjjd een der hoofdpunten van zjjn toekomstdroomon gewoost. Eén ding wist hjj echter ook zeor goedzjjn zuster zou nooit goedkeuren, dat hjj tot de uitvoering vac dit plan ovorging, juist op het oogenblik, dat men het glanspunt der winterfeesten had bereikt. En zoo zou ook dit luchtkasteel, als vele andere in rook vervliegen. Immers, hoe had hjj gehoopt on gewenscht zjjn idealen in een vrouw vcr- wezenljjkt te vinden De liefde zou hem vergoeding schenken voor alles voer roem, voor eerzucht, voor een hoog© positie; maar de liefde was ont vloden en hjj stond oenzaam tusschen de menigte, die hem niet begreep en hem een droomer noemde. Terwjjl de blikken van den graaf onver schillig op den glinstorendes parketvloer rustten, was sjjn zuster met den grootsten jjver bezig hem de aanwezigen op te noemen en van de voornaamste*! ut het gezelschap iets omtrent ban beste to geven. •O, kjjk daar eens!' sprak zjj opeens toen de deur der loge aan de oversjj openging. „De bekoorljjke Auilla in wit fluweel I Zjj is verrukkeljjk mooi, hé? Ze kjjkt naar je, Manfred I Pas op je hartHaar blonde hoofdje en zachte oogen hebben roods menig mannenhart in vuur en vlam gezet. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1906 | | pagina 1