T KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor HelderTexel, WIerIngen en Anne Paulowna. DE BLINDE. No. 3466. Zaterdag 5 Mei 1906. 34ste Jaargang. Bureau: Spoorstraat. Telef 59. Bureau: Kenlngstr. 29. Inters-Telef. 50. Uit het Buitenland. De eerste Mei met zoo veel vrees en bevingen te gemoet gezien in Frankrijk, vooral te Parkje, heeft oen kalm verloop ge had. De voorspelde revolutie is niet gekomen. De meeste wyken van Parjjs hadden hun gewone aanzien de stations der voorsteden werden door troepen bewaakt. Gerust was de Regeering echter niet, want in den nacht waren de secretaris van de •Confëdération du travail» en tal van anarchisten gearre steerd. De laatsten zullen het land worden uitgezet. In den omtrek van de Arbeidsbeurs was het zeer levendig. Daar moesten eenige personen, die weigerden door te loopen, ge arresteerd worden. Hier en daar vormden zich troepjes betoogers, die echter dadelijk door de politie werden verstrooid. De effecten beurs werd beschermd door een peloton dragoddera geon enkel incident viel daar echter voor. Door patrouilles hield de politie en de troepen op de boulevards en in de drukste straten er den gang in. Op de Place de la République werden een paar leege trams omvergeworpen, waarby twee of drie personen ernstig gowond werden, maar be halve deze en dergelyke k'eine opstootjes was van oproerigheid niets te merken, 'a Avonds werd een afdeoling politieagenten in bet nauw gebracht in de Avenue de la Képubliqne. Zy gaven een salvo in de lucht af en de dragonders voorden daarop eone charge met den blanken sabel uit, waarby DOgal gewonden vielen. De Franschen zjjn nu eenmaal een warmbloedig volkje. En zoo hebben beide fracties die de revolutie aan kondigden, misgetast. De nationalistische bladen wezen met den vinger naar de socia listische fractie, de regeering verwachtte daarentegen de samenzwering van de kant der nationalisten, koningsgezinden en bona- partisten. De Parjjzenaar is nu gerustgesteld en kan de rantsoenen, die bjj insloeg uit vrees voor «bange tyden', nu op zyn gemak verorberen. Ook in de provincie had de 1ste Meidag een kalm verloop. Te Bordeaux kwam geen enkel incident voor. Van de *2300 werklieden op de werven staakten er 820. Te Brest moest met eenig geweld een zwarte vlag van een groep betoogers worden afgenomen. Te Marseillo waren uitgebreide voorzorgsmaat regelen genomen hier en daar botsingen en vele arrestaties. Te Lyon worden de volks verzamelingen door de troepen uiteengejaagd. Te Rome en te Madrid hebben geen rust verstoringen plaats gehad. In geheel Duitsch- land had de dag insgelyka een kalm verloop. Te Hamburg werd een groot e optocht ge houden waaraan 30.000 arbeiders deelnamen. Op vele bouwwerken en in de havens lag het werk gedeeltelijk stil. Reeders en scheeps makelaars maken bekend, dat zy alle stakende bootwerkers tot den llden Moi zullen uit sluiten. Te Liibeck stond de arbeid in de bouwbedryven geheel stil en van de overige arbeiders had zoowat de helft vry af genomen. Uitsluiting tot en met Zaterdag zal het ge volg zjjn. Te Warschau stond alles stil. Alle winkels, koffiehuizen en fabrieken waren gesloten. Geen tram of huurrijtuig reed en sterke patrouilles doorkruisten de stad. In den nacht van 30 April op 1 Mei werden twee politie agenten doodgeschoten. De verdere uitslag van de Doema-verkiezingen in Rusland heeft geen wyziging in de party verhouding gebracht. De oppositie blykt verre weg in de meerderheid. Reuter seint uit Petersburg dat volgens verschillende bladen graai Witte in de zitting van den ministerraad hoeft medegedeeld, dat hy om gezondheidsredenen voornemens is af te treden. Als eigenlyke reden voor zyn aftreden wordt in de bladen genoemd het verschil van gevoelen dat in Tsarskoje Selo bjj de beraadslaging over de Russische grond wet bleek te bestaan. Het schynt dat de regeering het der oppositie wat naar den sin wil maken. Wel bljjft de groote amnestie (algemeene kwijtschelding van straf) nog uit, maar toch zyn in de laatste dagen tal van politieke gevangenen uit de hechtenis ontslagen. Snppletoire Marine-begrooting voor 1906. Door den minister van marine is een wets ontwerp ingediend tot verhooging of vermin dering van onderscheidene posten der begroo ting, ten gevolge waarvan het eindcyfer dor begrooting wordt verminderd met f 4731. Ter toelichting van het ontwerp van wet van nagenoeg gelyke strekking als het niet in behandeling gekomen en daarom ingetrokken wetsontwerp tot verhooging en wyziging van de marine begrooting vnor 1905, verklaart do Minister dat hy in tegenstelling met de mee ning van zyn ambtsvoorganger, een kern van officieren, uitsluitend bestemd om dienst te doen by hot korps mariniers in de toekomst niet noodzakolyk acht. In den dienst van de officieren by het korps mariniers zal naarmate de thans tot het korps behoorende officieren den dienst verlaten, in alle rangen voorzien kunnen worden door zeeofficieren. Voor de hoogero rangen zullen hiertoe by voorkour zee-officieren aangewezen worden, dio reeds vroeger by hot korps aan don wal geplaatst waren. Dit, in verband met do opleiding der zeeofficieren op infanterie-ge- bied en de vele oefeningen met landingsdi visiën, welke in den tegen woordigen tjjd plaats bobben, geeft naar 's Ministers oordeel vol doende waarborgen voor de veroischte be kwaamheid van dio officieren. De tegenwoordig by het korps in dienst zynde officieren zullen een tydelyke kern vormen, welke onmisbaar is, om ia den over- ganstoestand den noodigen samonhang te be houden en eenheid van oefening te waarborgen. Vacatures in don jongst aanwezigen rang van deze officieren zullen eveuwel niet meer aan- govuld worden. Ook ten aanzien van het korps officieren, belast met den administratieven dienst by de mariniers wjjkt 's Ministers meening eenigs- zins af van die van zynen ambtsvoorganger. De intendant blyft geheel onder dezelfde omstandigheden als waaronder hy thans ver keert. Bovordering tot dezen rang zal even wel niet meer plaats vinden. Daar zoodoende voor de kapitein-kwartiermeesters de kans op bevordering tot den hoof dof ficiersrang ver vallen zal, wordt om hen daarvan sohadetoos te stellen, eene met de dienstjaren geleidelik opklimmende traktementsregeling voorgesteld. Voor de luitenant-kwartiermeesters zal de be vordering tot den kapiteinsrang kunnen plaats hebben tegelyk met die van den tydgenoot in het korps officieren van administratie der zeemacht. Wat onderofficieren en minderen van hot korps betreft, vereonigt de Minister zich ge heel met de te dien aanzion ontworpen rege ling van zyn ambtsvoorganger. Welke de uitgaven zullen zyn voor het korps mariniers, wanneer dit naar de voor stellen van den Min. zal zyn georganiseerd en op de sterkte zal zyn gebracht als door hem in een by het ontwerp gevoegde bylagc, hiertoe moge het volgende dienen. Eene herziening van de regeling der in komsten en vooruitzichten is, naar 's Ministers oordeel, in ieder geval noodzakelijk te achten, ook wanneer overigens niet tot eene reorga nisatie werd overgegaan. In verschillende op zichten verkeert het korps mariniers in on gunstige omstandigheden. Wordt de bedoelde herziening doorgevoerd by de thans bestaande sterkte dan zoude het korps aan den wal een jaarlyksche uitgave vorderen van f 460.000. Ten slotte becyfert de Minister dat van de door hem voorgestelde reorganisatie kan ge zegd worden, dat zy tot bezuiniging zal leiden. Tegenover de by deze supletoire begrooting voorgestelde verhoogingen van verschillende posten tot een gezamenlyk bedrag van f253.519, staat o.a. een bedrag van f 258,000, waarmede de post voor koBten van hot korps mariniers enz. verminderd wordt. By de Memorie van Toelichting is o.a. als bylage gevoegd de Memorie van Toelichting tot het bovenbedoeld»- ingetrokken ontwerp van wet van minister Ellis tot verhooging en wyziging van do marine-begrooting voor 1905. Nieuwstijdingen HELDER, 4 Mei 1906. Hoewel 't al wat laat in den tyd wordt voor vergaderingen w%s toch Woensdagavond de bovenzaal van Café Central* goed bezet. Vanwege hot Komitée voor Volkslezingen trad op de heer M. D. van Djjk, leoraar teekenen aan het Kon. Inst. voor dc Marine alhier, om te spreken over Rembrandt. Langs de wanden der zaal waren tal van reproducties van schilderyen en etsen van den grooten meester opgehangen. Spr. meende dat het goed gezien was van het Komitée om iels te geven over deu grooten man, den grootsien kuustenaar wel licht dien Nederland heeft voortgebracht. 15 Juli 1906 zal het 800 jaar geloden zijn dat Rembrandt HarmenBzoon van Ryn te Leiden geboren werd en Nederland maakt zich op om dien dag terecht luisterryk te herdenken. Spreker schetste den levensloop van den kunstenaar en wees er op hoe hy reeds op zyn 24sto jaar oen schilder van naam was. Eigenaardig mag het zeker genoemd worden dat in de eerste 30 jaren van de 17e oeuw naast Rembrandt tal van groote mannon hebben opgeleverd. Rembrandt leefde in den tyd van don overgang van de kerkelyke kunst naar de meer vrye opvatting der schilderskunst, vormt als 't ware zelf dion overgang. Hy is de groote kunstenaar die als geen ander by al zyr.e stokken weet te tooveren met licht en schaduw. 't Meest deed hy aan portretschilderen maar daarnaast gaf hy ook gildestukken e. d. In 1634 huwde hy met Saskia van Uilenburg, van wie, ovenals van hemzelf talryke por tretten bekend zyn. Zyn stuk bekend als .do Nachtwacht* schilderde hy in 1612. Hy kroeg er f 1600 voor. Üpmerkelyk mag het genoemd worden, dat zy die op het dook waren geconterfyt, daarmoo zeer weinig tevreden waren en nog op het loon beknib belden. Weinig konden zy vermoeden dat dit schilderij zóó beroemd zou worden. Spreker ging den vorderen levensloop van Rembrandt na, er op wyzende hoe schokkende gebeurte nissen o.a. den dood van Saskia, duidelyk in de stemming van zyn werk is weer te vinden. Rembrandt beleefde zware tyden bjj word zelfs failliet verklaard en allee wat hy bezat werd verkocht. Na dien tyd leefde hy, van drukkende zorgen bevryd, weer op. Later schilderde hy do Staalmeesters van welk stuk een groot Franschman zei, dat het do mooiste schildery dor wereld was. Üok als etser was Rembrandt een genie. Er zyn van hem meer dan 500 schilderyen en meer dan 300 etsen bekend Eenigen tyd geleden werd een portret door hom geschilderd nog ver kocht voor f 200,000. Met tal van lichtbeelden lichtte do heer van Djjk zjjne verhandeling toe, die aan het eind door de dankbare toehoorders luid geapplau- diseerd werd. Schietoefeningen op de Harssens. Reede vau Texel. 3de District. Volgens mededeeling van deu minister van oorlog zal op 16 en 17 en zoo noodig ook op 18 Mei 1906 een schietoefening worden gehouden van het fort op de HarsseDS. Er zal gevuurd worden met kanonnen van licht kaliber (6 cM.ji, waarby onveilig wordt gemaakt de reede van Texel tot op 4500 M. van het fort. Op de dagen, waarop gevuurd wordt, zal van het fort een roode vlag waaien van minstens één uur vóór den aanvang der schietoefeningen tot aan het einde daarvan, alsmede gekleurde vlaggen, aangevende de richtingen waarin gevuurd zal worden. Bovendien zullen op die dagen groote waarschuwingsborden worden geplaatst aan den ingang der haven en op 4e batterg Vischmarkt, vermeldende in wolke richting dien dag gevuurd zal worden, terwjjl nabjj het torpedomagazgn en aan den ingang der haven borden zollen worden geplaatst, waarop is aangegeven de beteekenis der gekleurde vlaggen, als volgtrood en witte vlag beteekent Noord, wit en zwarte vlag N.-O., zwarte vlag Oo9t. De data der schietoefeningen zullen nader in enkele pluatselyke bladen aange kondigd worden. Bjj het departement van koloniën zjjn ontvangen de volgende telegrammen van den gouverneur-generaal van Neder- landsch-Indië lo. In Doeri Masenrenipoeloe, Zuid- Celebes) is de rotstelling Boatoe Batoe aangevallen doch niet genomen. Onzerzijds zgn daarbg gewond twee officieren (luite nants R. M. van Mourik en M. J. Bercken- hoff, laatstgenoemde onbeduidend) en ge sneuveld twaalf en gewond vier-en-twintig militairen beneden dien rang. 2o. In Korintji is opgetreden tegen een bende uit Djambi, die Soengei Penoeh en Sandaren Agoeng beschoot. De bevol king is rustig. Immigratie naar de Kaapkolonie! De Minister van Landbouw brengt ter kennis, dat blijkens bericht van den con- sulgeneraal te Kaapstad, de Regeering der Kaapkolouie thans zeer streng de hand doet houden aan de naleving van de be palingen der Immigratiewat, krachtens welke een immigrant een bedrag vau ten minste 20 pond sterling (ongeveer f 240) moet bezitten om vergunning tot landen te kunnen krjjgen. liit Sabang. Uit Sabang schrijft men aan het Bat. Nbld.": Te Sabang kwam heden, 28 Maart, het vierde der veertien te verwachten sche pen aan, gecharteerd door de Russische regeering om haar vrijgelaten krijgsgevan genen naar Odessa huiswaarts te voeren. De schepen makea een allerdroevigsten indruk. Opeengepakt verdringen de 2500 opvarenden zich langs verschansing, op de tenten en uit de poorten om maar een weinig uitzicht te hebben. Men huivert bjj de gedachte, hoeveel menschenlevens geofferd zouden worden bjj het ontstaan van brund of een paniek, want de veiligheidsmaatregelen aan boord zgn totaal onvoldoende voor zoo'n groot aantal personen. De terugkeerenden zien er krachtig en gezond uit, goedg»kleed in kaki pakken met zwartleeren kaplaarzen. Zjj gedragen zich zeer betamelijk aan wal, waartoe ook bijdraagt het verbod tot het verkoopen van sterken drank Men ziet het den sol daten aan, dat zjj van het verpoozen aan den wal genieten, en daar zjj goed voor zien -van ge|d schjjnen te zgn, brengen ze op de passer een heele levendigheid. Zeer melodieus klinken hun gezangen, die zjj zingen bjj het maken van militaire wandelingen in gelederen. Door de scheepsleveranciers worden reus achtige hoeveelheden vleeach en andere levensmiddelen verstrekt, daar het plan be staat, alléén nog Port Said aan to doen. Welk een verschil, de berging van dit groot aantal menschen en de uitnemende zorgen die de Nederlandsche regeering wijdt aan ruim logies en uitstekend voedsel voor hot vervoer van onze soldaten! Den 13en Maart had in de SabaDgbaai een roei- en zeilwedstrijd plaats, uitgeschre ven voor de officieren en minderen der al daar vertoevende oorlogsbodems Hertog Hendrik", «Koningin Regentes", Konin gin Wilhelmina" en «Zeeland". Voor dezen wedstrjjd was veel animo; langen tjjd te voren was reeds drnk geoefend. Alle num mers waren dan ook flink bezet. De uitgeloofde prjjzen bestonden uit sommen gelds, sigaren enz. voor de min deren, terwjjl door de officieren om den 8abang-beker, werd gestreden, die de vo rige maal door de «Koningin Regentes" was veroverd. Nu werd de beker gewonnen door de sloep met fantasietuig, bestuurd door lui tenant ter zee 2de klasse Ten Broecke Hoekstra, waardoor de „Hertog Hendrik" eigenares werd van den prjjs. De eskader-commandant, kolonel Hoek water, reikte na afloop van de weSstrgden, die den geheelen dag in beslag hadden genomen, de prjjzen met een hartelgk woord nit. Z. K. H. Prins Hendrik naar Egmond. De «Alkm. Ct." verneemt dat Z. K. H. Prins Hendrik a. s. Maandagmorgen om 10.35 uur te Alkmaar met d©n trein zal aankomen, om daarna per rjjtuig naar Egmond aan Zee te gaan om de Prins- Hendrik-stichting aldaar te bezichtigen. Uit Amsterdam meldt men: Een assistent-chef der Staatsspoor, die op het spoorwegterrein aan de Doklaao met het toezicht op het rangeeren was be last, werd Woensdag in bewusteloozen toe stand naast de rails gevonden. Spoedig daarop overleed hg. Het bleek, dut zgn borstkas was ingedrukt. Vermoedelijk is hg tusschen twee wagons bekneld geraakt. Tegen een boterhandelaar op de Neude te Utrecht is proces-verbaal opge maakt. De man was gewoon op ieder pondje boter een half pondje „cadeau" te doen en e«n dergeljjke „royaliteit" lacht de altjjd zninige Hollandsche huismoeder wel toe. Wat de ooljjkerd echter met de eene hand gaf, nam hg voor een gedeelte met de andere weer terug. Dit geschiedde heel eenvoudig door den evenaar ten eigen bate iets om te buigen en voorts door de schaal aan de eene zjjde van een onzichtbare veer te voorzien, die vastgezet kon worden zoo ganw dit noodig geacht werd. Het publiek werd dus op dubbele wjjze bedrogen en wie weet voor hoelang reeds. De schaal is natuurlijk in beslag ge nomen, evenals een afgeleverde en te weinig wegende klomp boter. (U. D.) Als verdacht van verduistering en onregelmatigheid iu de administratie, is aangehouden de heer H. d. W., assura deur te Utrecht. Den geheelen dag is Dinsdag door de politie op zgn terug komst gewacht. Tot Woensdagnacht 12 uur is een agent in borger voor zjjno woning in de Boothstraat op post ge weest. De heer de W. ging zonder eenigen onwil mede naar het hoofdbureau van politie, alwaar hg Woensdagnacht ver toefd heeft. Woensdagmorgen is hg ter beschikking der justitie gesteld. Het ver duisterde bedrag moet tameljjk hoog zgn, aldus meldt het Utr. Dbl. In de Ned. leest men hieromtrent nog o.m.: Een eftecten-firma te Utrecht, die, naar men zegt, voor f 18.000 bjj de zaak be trokken is, schijnt aaugifte gedaan te hebben bjj de politie, wegens onregel matigheden gepleegd door den heer de W. in zgn financieel beheer. Te Vlissingen heeft zich een geval van pokken voorgedaan, bjj een matroos van een Nederlandschen loodsschoener. Het schip is in de buitenhaven onder quarantaine gesteld. De ljjder werd naar het pesthuis overgebracht. De loodsschoener kwam uit zee. Te Groningen zgn de laatste dagen eenige gevallen van pokken voorgekomen, waaronder met doodeljjken afloop. Op dit oogenblik zgn er nog drie aangetasten. Vergiftigd Te Sneek was do familie U- aan het verhuizen. Het eenig kind, een jongetje van bjjna twee jaar, wist in een onbewaakt oogenblik van de waschtafel een zakje met vergift te bemachtigen. Toen men het ontdekte had bet knaapje reeds zooveel er van gebruikt, dat geneeskundige hulp te laat kwam. Curiositeiten van de Brielsche ten toonstelling van Iloisvljjt De groote zilveren eere-medaille uitge loofd door H. M. de Koningin werd door de jury toegewezen aan mej. Jac. P. Noordeman te Brielle, die door rheuma- tische aandoeningen het gebruik harer handen mist. Haar inzending, een nachtzak, waarop met kearige letters geteekend «Goeden Nacht* werd met eenparige stemmen de onderscheiding toegekend. De 2de groote eere-medaille van Z.K.H. den Prins der Nederlanden, viel ten deel aan Anton De Ruyter (een kleermaker) te Brielle, wiens onderste ledematen abnor maal zgn, zoodat hg zich op krukken moet bewegen, vandaar dat hg zgn inzending een prachtig eu volledig opgetuigde kotter, den naam gaf van «de KrukHg arbeidde in zjjn verloren tjjd er 3jaar aan. De groote bronzen eere-medaille, door H. M. de Koningin-Moeder geschonken, viel ten deel aan een eenvoudig metselaar A. Rejjtenbach te Brielle. Uit een gewoon stuk hout vervaardigde hg een knstwerk, een Chineesche kist vol met snjjwerk. Zjja gereedschap was slechts een gewoon aard appelmesje. Zjjn inzending trok de be wondering van oud en jong. Op een overweg bjj Hagen (West- falen) zjjn Maandagavond twee oude heeren van 81 en 80 jaar, broers van elkaar, door een trein aangereden. De 81-jarige was dadelgk dood, de ander kreeg zulke zware wonden dat hg er niet van op kan komen. Deze had kortgeleden zgn gouden bruiloft gevierd. De hekken waren niet gesloten. De „Comte de Smet de Naeyer." Minister Francotte heeft Dinsdag in de Kamer de scheepsverklaring voorgelezen, afgelegd door luitenant Wenmaeckera ten overstaan van den Belgischen vice-consul te Hamburg. De scheepsverklaring bevat het ambteljjk verslag van de schipbreuk van de «Comte de Smet de Naeyer." Het verhaal komt vrjjwel hierop neer: Het schip is gezonken doordat het vol water liep De scheepsverklaring zegt het op haar beurt. Het is een opmerking als van een dokter, die op de vraag, waaraan de patiënt overleden is, antwoordtGebrek aan asem Toen de minister klaar was met de voor lezing van de scheepsverklaring en de kamerleden nog eenmaal het verhaal van de droevige gebeurtenis hadden aangehoord, voegde minister Francotte er nog een woordje aan toe: Het schjjnt dus vast te staan, dat het schip niet omgeslagen is, maar dat het onder het gewicht van het water is bezweken. Stoomschepen uit IJsland hebben van IJsland bericht gebracht dat de vuurspuwende berg Hekla gewerkt heeft en over den wjjden omtrek een aschregen heeft uitgeworpen. De uitbarsting nam echter geen onrustbarenden omvang aan. Er is sprake van dat de gemeente San Francisco een leening van 200 millioen dollars tegen 2l/t ten honderd zal opnemen, om de kosten voor den wederopbouw van de stad te bestrijden. Maandagochtend zgn in de stad weer twee lichte aardschokken gevoeld. Sedert eene maand kwamen dage- Ijjks drie personen over de grens te Gorey bjj Verviers, meest altjjd dronken schijnend als Zwitsers. Een hunner was steeds drager van een akkordgon, waarop zjj lustig speelden als zjj voorbjj het bureel der douaniers gingen. De douaniers kregen vermoeden en deden het drietal eens in het bareel komen en stelden een ondersoek b. De harmonica zat vol sigaren. (H. v. Antw.) Te Nizza heeft men dezer dagen een sedert tien jaar gezocht smokkelaar van sigaren en tabak betrapt, die op groote schaal werkte. Zgn omzet moet 20.000 K.G. tabak in het jaar zgn geweest. De heer Jon uit Giaume nu eens was hjj Engelschman, dan weer Franschman had verscheidene reizigers die over de Zwitsersche en de DuiUche grens met koffers met dubbele bodems rusteloos heen en weer spoorden en dikwjjls ook tolbe ambten omkochten, om hunne verzegelde koffers niet te doorzoeken. Een slecht betaald handlanger heeft den sluikhandel uit wraak verraden. Een te New-Tork verschjjnend blad beweert te hebben geconstateerd, dat in Noord-Amerika zoowel als in Engeland de vrouwen grooter en de mannen kleiner worden de laatsten, omdat de toenemende indastrieele bezigheden hooger eischen stel len aan hnn zenuwen en hnn hersenen dan aan hun spieren. Daarentegen wordt de figuur der vrouwen gemiddeld grooter en ook daarvoor ligt, naar het blaa beweert, oorzaak niet heel verde moderne inrichting van het huishonden zou name- Ijjk den vrouwen meer tjjd voor vertoeven in de open lucht enz. laten. Tjjdens de laatste eeuw is in Amerika en Engeland de gemiddelde lichaamslengte der beschaafde dameswereld van 5 voet 5 duim tot 5 voet 6 duim gestegende vrouweljjke eerzucht zou zelfs gegronde hoop hebben op 5 voet 8 duim mettertjjd. Dat zou dan een nienwe aankondiging zgn van het matriarchaat, de vrouwen- heerschappjj, die zich in sommige landen als Noorwegen, reeds aan den horizon moet vertoonen. Als echter de middeleeuw- sche ridderharnasaeo kleiner zjjn dam thans voor een man van gemiddelden lichaamsbouw noodig zou zgn, komt de vraag op, waar om dat strijdbare geslacht lichameljjk zoo geschapen was. De moderne fabrieks-en kantoorarbeid kan onze generatie tooh niet grooter gemaakt hebben. FEUILLETON. Vry I srkt door AMO. 10) Zie je daarginder die dame in gele zijde Dat is Barinska, een Circassiscbo er wordt veel over haar gesproken, niet veel byzonders. Ik geloof het niet, niemand gelooft hot maar gesegd wordt het toch I Daar links sit de vrouw van den Rnasischen gesant. Bekoorljjk hè Ze wordt door haar Rus dan ook bewaard als Doornroosje in het sprookjo. Naast haar zit Myra Alten een nicht van den gezantze is achttien jaar oud, rjjk en onafhankelijk. Maar stil, daar wordt het teeken gegeven.* Het voorspel begon. Manfred nam in 't achtereinde der loge plaats op een stoel en sloot ondergewoonte <le oogen. De heerlijke muziek miste hare uitwerking niet. Zjjn prikkelbare ontevredenheid maakte plaats voor een zachte, vredige stemming. Een eigenaardige spanoing werd in het parket merkbaar toen volgde er een donderend applaus «ManfredHoor je niet Zie je niet Droom je weer?' fluisterde Irene hem over den schouder toe. Hij boog zich verder naar voren en richtte den binocle op het tooneeL Het scheen een engelstcm, die daar zong: Verlaten was 'k in droeve dagen, Toon bad ik God den Heer 1 Myn harteleed aan Hem te klagen, Gaf my mijn krachten weer Het schoone geluid boeide echter zyn oor niet zoozeer als 't andere; hy verloor byna de bezinning, toen hy de zangeres aankeek. Daar stond bet voor hem; het beeld der droomon, zyn idoaal, dat hy na die wreede ontgoocheling, nimmer meer op aarde dacht to zullen vinden schoon en bevallig stond daar een vrouw, zooals hy zich de zyne had gedroomd. Ja, die vrouw was bovenaardsch schoon Hy ging niet eerst na, waarin haar schoon heid eigenlyk bestond, in haar gloeiend goud blond haar, in den droomigen glans harer donkere oogen, in haar koninklijke gestalte, die heerlijk gevuld en toch liefljjk teeder was neen, zy was schoon, en dat was hem genoeg. En hoe hecrlyk zong zy 1 Welk een lieflyk reine innigheid spreidde zy ten toon Zeker werd zelden de vrouw in haar ideale gestalte, in haar kinderlijken eenvoud zoo natuurgetrouw voorgesteld. Eerst een droomerige maagd een verlangende bruid, die haar geluk aan de winden lucht geoft Zoo menigen nacht Hoordet gy myn klacht. O winden I Weel nu mee, Wat gelnk voor mjj deé Dan de beminde vronw die, vreesende het dierbaarste te verliezen, een heilige belofte verbreekt, om het eenmaal verkregene te kunnen behouden. Manfred ging geheel op in haar speL Hy vergal dc plaats waar hy zich bevond, voor hem was het alsof alleen bjj en zy in de wereld waren. De in zilveren harnas go- kleeden, blondlokkige ridder naast haar was de tolk van zyn gevoelens Hoezeer gevoel ik de kracht onzer liefde, Die liefde van twee zielen, Voor elkander bestemd Bfj tooverslag is myno Aan uw ziel gebonden I Ik zag u en minde Juist, hy wist op dit oogenblik alleen dat hy haar minde; hy gevoelde zich één mol haar, De liefde is de oneindigheid, belichaamd in menschelyke personenhet oneindige oefent echter een toovermacht uil op het eindigende. Zeeën, volken, menschelyke in stellingen, veroordeolen scheiden hen, dio elkaar beminnen in hot oneindige gevoel van hun innerlyke onscheidbaarheid zinken al die verdeelendo factoren in belachelyke onmacht weg Nog nimmer te voren had Manfred Rei- chenau zoo ten volle don inbond dezer woorden van zyn lievelingsdichter gevoeld als op dit oogonklik. Hy was zichzelf niet mevr. Hy word over meesterd door een onbedwingbaar verlangen om aan zyn gevoel in een groote daad uiting te geven. Hy had zjjn vreugde wel willen nitachreeu- woii in tegenwoordigheid van allen, die hem omringden De lucht in den overvollen schouwburg benauwde hem Toen de barones zich omkeerde en met voldoening vroeg: «Wel, heb ik ditmaal weer overdreven was by verdwenen. De prachtige zalen en de kamers in bet paleis van baron Lota waren tooverachtig verlicht. Als een panorama vertoonde het gezelschap van schitterende dames en heeren zich hem, die pat binnentrad. In kleine groepen verdeeld voor de minder algemeene gesprekken, had men nu aan tafeltjes plaats genomen voor het soupers, als deze bescheiden uitdrukking ten minste genoeg zegt voor een klein uitgezocht menu. Geoefende bedienden slopen bjjna onhoor baar binnen, om de op siorljjke van stroo vervaardigde bordjee rondgediende coquilles te vervangen door naar do regelen der kunst gesneden kapoentjes of om de fijne kristallen glazen met parelende champagne aan te bieden. Een keur van beroemde en geestige man nen omgeven door een kring van wonder- schoone vrouwen, was in de zalen te vinden. De stemming der gasten was voortreffelijk, de heminneljjke gastvrouw straalde van ver genoegdheid en overtrof zich zelve in geestige opmerkingen en bonsmons. Alleen vloog er nn en dan een schaduw over haar bowoeglyke trekken, als haar broeder die zoo onverschillig naar het bonte gezelschap staarde. Slechts nn en dan flik kerde plotseling zjjn oogeen trillen dor neusvleugels verried zjjn met moeite bedwon gen spanning. f Wat schoolt hem nn weer, dien zonder lingen jongen dacht zjj bezorgd. >Ook na gevoolt hjj zich nog niet gelukkig. En toch ligt het leven zoo heerlyk voor hem. Meer dan vele anderen scheen hjj uitge- noodigd om aan de ryk voorziene taiel plaats te nemen. Waarom is hjj toch soo zwaar moedig Zou hjj misschien nn nog verdriet hebben om dat loelyke meisje ginder te Berly n, dat hy niet kan liefhebben en dat hjj niet nit zjjn geheugen kan bannen Kom dat is onzintroostte de luchthartige, jonge vrouw sich. ,Hjj behoort tot de mannen, die steeds denken aan rozengeur en maneschjjn bjj is een droomer die behoefte heeft aan een verstandige vrouw.* Mevrouw Irene koesterde natnnrljjk reeds lang huwelijksplannen voor den lieven jon gen. Als zjj eerst maar wist, of hy meer la-lang stelde in de bekoorlyke Attila die hjj overigens dezen avond verschrik kei jjk veronachtzaamde of in de trolsche Myra Alten Toen graaf Manfred bemerkte, dat zjjn zuster hem in het oog hield, stond hjj op en ging naar de muziekzaal, waar de jonge barones Lota don ooncertvlengel mishandelde. Hjj verborg zich in oen der vensternUsen achter de rood fluweelen gordynen en wachtte. Irene had een poosje te voren terloops gezegd, dat zjj zou komen, Elsa Isoldo, en al zijn gedachten waren nu gericht op het oogenblik van haar verichynen. Het eene rijtuig achter het andere kwam in de breede straat aanrijdennn en dan kwamen er ook nog een enkel de inrijpoort van het paleis Lote binnen, welke poort ver licht word door twee gaslantaarns, elk vast gehouden door een bronzen leeuw. De jonge damos hielden op met haar speL Zonder den graaf te bemerken, zweefden zjj fluisterend de zaal nit. De tjjd verliep, de eene minuut na de andere verstroek, reeds begon graaf Manfred U) bedenken dat hjj niet langer uit het ge zelschap verwjjderd kon bljjven daar begon plotseling zjjn hart op vreemde manier te kloppen oen fijne, heerlijke geur kwam hem tegemoet een geroisch van daar h< japonnen daar hoorde hjj Irene's stem ,Ge ziet, dat ik geljjk hadhier is de vluchteling verscholen. Ik etel u hier mjjn eenigen broeder voor, genaamd «Manfred de Droomer* sedert gisteren uw vurige Hy heeft ons gestraft door ons geheelen avond te verwaarloozen. Ik hem over in nw schoone banden. Mis schien gelukt het u dun droumer een beojjo tot de werkelykheid terug te brengen.* Maafreda oogen schitterden. Met onbe schrijfelijke teederheid rustte zijn blik op het gelaat der kunstenares, die hem met een betooverende glimlach de hand drukte. De indruk, die haar schoonheid thans op m maakte, was byna nog grooter dan gisteren, toen zy op het tooneel stond. Zy was groot en slank als de jachtgodin Diana. De lichtblonde vlecht, die als een kroon op haar hoofd was vastgeetoken vormde oen eigenaardige tegenstelling met haar don kere wenkbrauwen. Wangen en kin hadden de bevallige ron ding, die men by kinderen kan opmerken het parelwitte voorhoofd droeg den stempel van opgewekt zielsleven. Haar bonding en gang, de rustige blik van haar donkere oogen getuigden van zelfbewustheid. Isolde Veroni was gewoon bewondering te oogsten, waar zy verscheende uitdrukking, die zjj in de blauwe oogen van dezen jooge- ling las, scheen haar evenwel toch ©enigs zins in verwarring te brengen. Een licht rood kleurde haar wangen, terwjjl zjj met zachte diepe stem zeide Gjj zyt voor mjj geen vreemdeling, mjjn- hocr de graaf! Mevrouw de barones heeft mjj reeds zooveel over u gesproken, dat het mjj is, alsof wjj elkaar heden niet voor de eerste maal zagen. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1906 | | pagina 1