KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor Helder, TexelWieringen en Anna Pauiowna, Uitgevers: BERKHOUT Co., te HELDER. DE BLINDE. No. 3467. WoenBdag 9 Mei 1906. 84ste Jaargang. Bureau: Spoorstraat Telef 59. Bureau: Keningstr. 29. Interr-Telef. 50. Abonnement Vliegend Blaadje p. 3 m. 50 «tfr. p. post 75 ct., Buitenl. f 1.25 Zondagsblad 87'45 >0.75 ji Modeblad 55 80 0.90 f Mozik. Bloemlezing >>>60>>>>85> 0.90 Voor 't Buitenland bjj vooruitbetaling. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Bureaux: Spoorstraat en Koningstraat. Advertenttdri tui 1 tot 4 regels26 Ceot. Elke regel meer6 Bewjja-exemplaar21/, Vignetten en groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd rijt; Uit het Boitenland. Zooals kot gewoonlijk gaat mot dergelijke berichten is de mededeeling dat graai Witte als Russisch minister sou aftreden eeuigo malen tegengesproken en bevestigd. De offl- cieele mededeeling thans verschenen, dat graaf Witte wordt ontheven van zjjn ambt en dat als zjjn opvolger is aangewozen Gore- mykin heft allen twijfel op. Tevens wordt be richt dat ook Dnrnovo als minister is afge treden. 't Is begrijpelijk dat dese loop der zaken stof geeft tot velerlei beschouwing in de groote bladen. Het schijnt dat het ontslag van Dnrnovo den niet-hervormingsgezinden minister met wie Witte samenwerking onvruchtbaar achtte, reeds eonigen lijd geroea lag. Witte wist bij zijn ontslagaanvrage niets daarvan. Maar de paleispartij zag hem al te gaarne heengaan dan dat zij door mededoeling van de& stand der zaken hem trachtte te weerhouden. Reeds lang heeft zij door allerlei middelen getracht hem bij den Czaar on mogelijk te maken. Men weet het. Witte was haar nog te hervormingsgezind 1 Maar hoe een minister die nog minder wenscht te geven dan Witte geven mocht met de nieuwe Doema tot overeenstemming zal moeten komen is ons een raadsel. De >Local Anz< deelt mee dat Witte tot president van den rijks raad zal worden benoemd. Een hooge riddor- orde heeft hij al gekregen maar met dat alles wordt hel schip van Staat nog niet in democratische richting gestuurd. De opvolger van Witte wordt afgeschilderd als een bureaucraat van de ergste soort. En dat terwijl de Doema-verkiezingen toch dui delijk hebben bewezen in welken geest de overgroote meerderheid des volks wenschte geregeerd te worden. Te Petersburg wordt eene vergadering gehouden van gedelegeerden der constitutioneel- democratische partij. Prins Dolgoroekof stelde in het licht dat groote fonten zijn begaan maar dat toch de afkondiging van hot mani fest van 80 Oct. getuigenis aliegt van de goede gezindheid om het welzijn van hot volk te bevorderen. Men vergete daarbij niet dat de monarch in deze een uiterst moeilijke taak heeft. Prof Milioekof gaf alB zijn meening te kennen dat het thans vooral zaak is to trachten te bereiken wat te krijgen valt, en ieder conllict met de regeering to vermijden tenzjj ze beperkingen wil invoeren op het vastgesteld reglement van 5 Maart. Met algomeene stemmen nam do vergadering eene motie aan waarbij de invrijheidsstelling van den verbannen Doema-afgevaardigde Gre deskoel wordt geöischt. Het congres zal zijn besprekingen voort zetten tot do opening der Doema. Laat de regeering met open oor luis teren naar de samenspreking van deze haar werkelijk welgezindon. Engeland heeft den Sultan van Turkije een ultimatum gesteld. Het verwacht, zooals in de nota aan de Tnrksohe 'regeering is uitge drukt, dat Turkije binnen tien dagen de ten onrecht bezette posten op het schiereiland Sinaï zal doen ontruimen. Om den eisch kracht bjj te zetten zijn reeds eenige oorlogsschepen uitgestoomd. Wetende dat diplomatieke onder handelingen met de Porte jaren lang sleepende worden gehouden, heeft Engeland krachtige maatregelen in 't vooruitzicht gesteld. Wijl de Engelsche eisoh gesteund wordt door de ge zanten van Frankrijk en Rusland en ook Duitschland beeft te kennen gegeven dat de Porte het grensincident maar moet beëindigen, verwacht men een spoedig toegeven van den Sultan. Ineezonden. Mijnheer de Redacteur! Eon treurig bestaan. Mag ik voor 'het navolgende een kleine plaatsruimte verzoeken in Uw blad, bjj voor baat mijn dank. Den 27sten Maart 1895 werd ter ver pleging in het Marine-hospitaal alhier opge nomen de korporaal-torpedomaker C. ten Bosch, wagens het lijden aan Tabes dossalis (ruggemergstering), tengevolge waarvan hij voor den dienst werd afgekeurd zonder aan- op -pensioen als hebbende slechts 18 spraak op q dienstjaren. 16 November 1895 werd hij dan ook uit den Zeedienst ontslagen zonder eenig middel van bestaan, dooh mot de door hem op heden nog zeer gewaardeerde vergunning om voor onbepaalden tijd geneeskundige behandeling en huisvesting in het hospitaal te ontvangen, waaruit reeds ten duidelijkste blijkt dat de toenmalige Minister van Marine met 's mans lot begaan was Zjjn vronw woont thans te Haarlem om daar mot hard werken voor haar en hare twee kinderen het brood te verdienen. Eens per jaar, meestal in den zomer, door verschillende liefdegaven of anderszins daartoe in staat gesteld, ging hij voor een maand of langor naar Haarlem, om eens voor een paar dagen in zijn huisgezin te vertoeven, een weinig van do natnnr te genieten (ten minste voor zoo ver zijne beenen hem znlks veroorloofden) en zich weder klaar te maken voor den //winterslaapt in het hospitaaL Verleden jaar scheen zijn beurs hem dit uitstapje niet te kunnen permitteeren (de man heeft boven reisgeld enz. ook bijzondere krachtige voeding noodig) en ook thans ge loof ik dat zulks het geval is ofschoon de man te bescheiden iB het rechtstreeks te zeggen. Niettegenstaande de groote offers welke er tegenwoordig van de algemeene weldadigheid worden gevraagd, heb ik toch gemeend na mededeeling van het bovenstaande de lezers van Uw blad met do meeste bescheidenheid te verzoeken ook ten behoeve van den in dezen genoemden persoon eene gave te willen offeren op het altaar der naastenliefde om hierdoor een klein lichtstraaltje te doen werpen op 's mans donkeren levensweg. U mijnheer de Redacteur nogmaals mjjn wolgein eenden dank betuigende voor de ver leende plaatruimte heb ik de eer te zijn, Uw dienBtw. dienaar H. P. S. Het adres is C. ten Bosch, Marine- Hospitaal te Helder, terwijl de Redactie van dit blad alle gaven, hoe klein ook, gaarne in ontvangst zal nemen. Nieuwsberichten. Bezoek aan Noord-Holland. De volgende week zullen door een aantal leden der Eerste Kamer hier en daar in onze provincie bezoeken worden afgelegd. Maandagavond zullen de hoeren, die aan het bezoek deelnomen, in Amsterdam samen komen. Dinsdagmorgen neemt de tocht een aanvang. Mot de salonboot «Mercurius» zal i eerst naar de Hombrug stoomen, om daar de artillerie-inrichtingen te bezichtigen. Van daar gaat men verder naar het fort Zuid- wjjkermeer, om vervolgens naar IJmuiden te stoomen. Hier zullen eerst de slniswerkec en daarna het fort bezichtigd worden, terwijl mede een bezoek zal worden gebracht aan de visschershaven en de afslagmarkt. Na afloop van dit bezoek vertrekt men naar Velsen om een kijkje te nemen bij de pont. De bezoeken aan de ksnaalwerken te IJmuiden en Velsen zullen geschieden onder geleide van den hoofdingenieur-directeur van den Rijkswaterstaat, den heer P. H. Kemper, en den ingonienr 1ste klaseo, den heer H. Wortman. Van Velsen zal het gezelschap per Hol- landache spoor naar Alkmaar vertrekken, waar het aankomt om 9.23 (Gr. t.) en zjjn intrek zal nemen in Hotel (De Toelast*. Den volgenden morgen om 10 uur gaat het gezelschap per rjjtuig naar Schoorl, om daar de duin beplanting in oogenschouw te nemen. Om ongeveer 12 uur komea de heeren aan te Kamperdnin, om hot bedreigde punt daar te bekjjken onder geleide van den Djjkgraaf en het bestuur van het Hoogheemraadschap. Na iets gebruikt te hebben op het «Gemeene- landshuis*, staat op het programma: bezich tiging van de werken van het Hoogheem raadschap en van het Rjjk. Per rjjtuig gaat het vervolgens naar het station te Alkmaar, vanwaar men naar. Hoorn afreist. Donderdagmorgen wordt daar eerst de Rijkswerkinrichting bezocht en daarna rijdt men naar het Rjjkelandbouwproefstation. Per trein komt het gezelschap dan weder in Alkmaar, aankomst om 3 uur (Gr. t.). Om half vier wordt do Cadettenschool bezocht, en om half vjjf het Rijks-opvoedingsgesticht vo >r jongens. Na oen diner om 7 unr in ,de Toelast', reist men af naar Helder. Vrijdagmorgen o.u half negen: ontvangst door den Commandant der stelling van Helder, directeur en commandant van de di rectie der Marine te Willemsoord, don vice- admiraal J. Wentholt, in hot paleis der Admiraliteit. Hierna zal een tocht worden gemaakt op zee tot aan het fort Erfprins" met een boot, aangeboden door de stoom- bootreederjj Zur Miihlen. Na terugkomst in de haven zal Hr. Ms. Pantserschip .Tromp" worden bezofcht. Om 1 uur gaat het gezel schap per rjjtuig naar het fort (Erfprins», terwjjl verder op het programma van dien dag voorkomen bezoeken aan de Marinewerf, het torpedo-atolier, eon torpedoboot en aan het Koninklijk Institunt voor de marine, en 'a avonds 7 nur diner in de Marineclub, waar de heeron deelnemers zjjn geïntroduceerd. Zaterdag zal nog oen bezoek worden ge bracht aan het Rijksinstituut voor hot onder zoek der zee, waarmee de tocht zal zjjn geëindigd. Door de welwillende medewerking der Mini sters van Justitie, van Oorlog, van Marine, van Waterstaat en van Landbouw, Njjvorheid en Handel wordt gezorgd voor beboorljjke ge leide en voorliohting. (Alkm. Crt) Een nieuwe order bij de Marine. Uit Helder werd aan »H e t Volk1' gemeld, dat onderstaande order bjj de marine is bekend gemaakt: >De Vice-Vdmiraal, Dir. en Comm. der Marine te Willemsoord brengt volledig heidshalve ter kennis, dat onder tegenzin in den dienst moet worden verstaan het zich niet kannen schikken in de militaire huishouding, zich zelfs met den besten wil niet kunnen onderwerpen aan de eischen van de krjjgstuchtzich niet kannen aan passen aan de omstandigheden, onder welke men zjjn dienst moet verrichten; in een woord het hebben van gemoedsbezwaren tegen dtn dienst". Deze order is uitgevaardigd als aan vulling op een voorgaande, eenigen tjjd geleden gepubliceerd. Een nieuwe expeditie. Bjj de Indische Rugeeiing bestaat het voornemen om gewapenderhand op te tre den tegen Bali. Oorlogsschepen zullen allen in- en uitvoer afsluiten. Zoodoende hoopt de Regeeriug den weerspannigen vorst tot rede to brengen. De blokkade zal binnenkort tot uitvoe ring worden gebracht. Drie battaljons zjjn reeds i en zullen spoedig handelend optreden. Vrijdag werden te Tiel uit Dreumel gevankelijk binnengebracht een als heer gekleed persoon en een joDge dame, die aldaar een te Njjmegen gehaard rjjwiel verkochten. Beiden waren toen nog elk in hel bezit van een rjj wiel, waarvan men eveneens meent dat zjj ontvreemd zjjn. De man moet, naar wjj vernemeD, te Alk maar thuis behooren en het 17-jarig meisje geschaakt hebben. De instructie is op het oogenblik nog aan den gang. De korporaal-tamboer N. van de Kon. Mil. Academie te Breda, die verdacht van menigvuldige diefstallen in de politiekamer zat opgesloten, is door een raampje ont vlucht. Zjjo zuster bracht de uniform van haar broer aan de wAcht met de boodschap >TIjj is 'm gesmeerd in polletiek". Op een verkooping te Njjmegen kocht dezer dagen iemand voor f 10 een kist vol oude boeken en zoogenaamde >rommel". Thans bljjkt, dat daaronder ook was een certificaat Ned. Werkel. Schuld, groot f 1000. Dappere Hollandsche loodsen. Onder dit opschrift vinden we in een der Engelsche bladen een verslag van de noodlottige aanvaring, die Woensdagmorgen bjj Beachy Head plaats vond, waaraan wjj het volgende ontleenen: De stoomboot >Blanefield" van 3411 ton, eigenaars Lowther, Lotta en Co., was vertrokken van Junin, op de Chileenscbe kust, met een lading nitraat, ter waarde van 50 000 pond sterling aan boord, be stemd voor een haven op het vasteland. In Dover zou zjj instructies gaan halen. In de nabjjheid van Beachy Head, in het Kanaal, 4 unr 's morgens, kwam zjj in aanvaring met de viermaster-bark >Kate Thomas" vau Antwerpen naar Callao va rend. Vermoed wordt, dat de bark haar koers eensklaps wjjzigde Het weder was fraai, hoewel eenigszins nevelig, noe 't zjj, de stoomboot kreeg een groot gat in den romp. Spoedig daarop begon zjj te zinken. Ge lukkig waren twee Vlissingsche loodsschoe- ners in de buurt, die dadeljjk kwamen aanstoomen en ban sloepen streken. De schoener no. 1 vischte kapitein Isaacs en X personen van de bemanning op. waren uitgeput en een van ben, de bootsman Scottwood, stierf in de sloep. De anderen werden te New-Haven aan land gezet. Drie andere manschappen waren naar kapitein IsaacB geloofde, aan boord van den schoener no. 9, en nog elf hadden op het dek van de »Kate Thomes" kunnen overspringen. Hjj vreesde dat de overige 5 verdronken waren. Het wrak van de >Blanefield" ligt juist in den scheepskoers. Twintig voet van de masten steken boven water. De beide schepen waren voor ongeveer 100.000 pond verzekerd. De .Aseociaton Maritime Beige" deelt do volgende scbeeps ver klaring meA: //Heden, den 29n April 1906. •Tod overstaan van ons, Karei Hngo Kat- terfeldt, vice-consul van België te Hamburg, is verschenen M. Willem Florens Lodewjjk Walter Wenmaekere, tweede-officier ter lange omvaart op den Belgischen driemaster Oom te do Smet de Naeyer, bemand met zestig man scheepsvolk en leerlingen en een passagier, die ons het volgende verklaarde: Den lln April 1906 verliet het schip Antwerpen ten 1 uur nanoen, bjj hulpe van een sleepboot; wjj vaarden de rivier af en ankerden voor Vlissingen ten 7 ure 's avonds, uit hoofde van windstilte. De tjjd werd door ons besteed aan verschillende verrichtingen, tot het oogenblik dat wjj in see staken, 't is to zeggen Vrjjdag, 13 April, ten 10 ure 's morgens, met behulp der sleepboot .Vulcain", die ons tot het vallen van den nacht op sleeptouw had. Met voordeeligen wind gingen wjj onder zeil, met eene vaart van nagenoeg vjjf mjjlen. De wind stak op en het schip ed tameljjk voel water in, zelfs ter zjjde der wind. Tweemaal per dag werd er gepeild, doch niets ongewoons bevondenevenwel helde het schip overzjj. „Üp 18 April 1906 liepen wjj gemiddeld 10 knoopen per uur koerszettend Zuidwest, kwartwest, met Noordwestenwind; daar hot schip aan bakboordzij sterk overheldo, nam het eene groote hoeveelheid water in van af de voorplecht tot aan het ruim nr. 4. Het ruim werd gepeild ten 6 ure 's morgens en men bevond van 3. tot 4 duim water. De zelfde vaststelling werd gedaan in de tanks. Tegen 8 ure 's avonds werd, bjj nieuwe peiling, 9 duim water bevonden in 't ruim 4 en 5 duim in 't ruim 1. Wat de tanks 2 en 3 betreft, 't was onmogelijk erbjj te geraken, gezien de stortzee, die over hot dek sloeg. De pomp werd in gang gezet, maar zonder gevolg. Rond 10 nro werd de ketel aangestoken de stoompomp in gang te stellen, maar de bergplaats voor de pompen stond onder water en verdichtte den stoom die de spjjsings- pomp van den ketel in werking moest honden. Tot 2 nre 's morgens van den 1'J hebben wjj getracht die kamer te ledigen, welke gestadig opnieuw onderliep. Op dit oogenblik hoeft do 3de-officier, Celis, don kapitein verwittigd, dat do balast-tank van achter vol stond en de beschotten had doen springen. Kort daarop hobben de beschotten van ruim 2 op hunne bourt gewekenop dat oogonblik gaf de kapi tein bevel de bemanning to wekkeu. Het was 4 ure 's morgens en 't was klaar, dat het schip aan 't zinken was. Rond half 5 scheen het ons, de lichten te zien van een schip onder den wind, op verren afstand; vruchte loos heeft de kapitein de noodseinen gegeven en deed recht aansturen op dat schip, dat wjj niet meer hebben bespeurd. ,De kapitein beval de booten nit te zetten. Boot 4, achter stuurboord*, werd uitgezet en viel in zee, den matroos Vermeulen mee slee- pende, doch deze kon gelukkig een touw grjjpen dat hem werd toegeworpen. De boot van achterbakboordBzjjde met den kajuitjongen Huygheen den matroosRobjjn erin, is in zee gevallen, kapseisde en dreef weg met gebroken stopper. Reddingsboeien worden uit gegooid naar de twee drenkelingen, die even als gansch het personeel hun reddingsgordol aan haddon. Hot schip zette zjjn koers voort on kreog steeds meer en moer stortzee, het vooronder en kajuit op dek sohoonvegende. Tot bjj de booten op het voorplecht kon i niot meer geraken. Niettemin werd het beproefd om de groote sloep in zee te laten, maar ten gevolge van het overhellen van 't schip botste zjj tegen de romp van het schip, kapseisde en al haar tuig viel over boord. De matroos Tayemans offerde zich edelmoedig op om het sjortouw van de groote sloep te verleggen en trachtte ze te ledigen. «Het verleggon van het sjortouw alleen ge en de schier verdronken matroos werd lukte boord getrokken. De groote sloep werd das op sleeptouw genomen, vol water. De stortzee heoft de kajuit op dek een of twee maal schoongeveegd; de manschappen, wiens moei geen enkel oogenblik faaldo, is voor 't meerendeel het water ingesprongen, uitge nomen verscheidene leerlingen, die dat voor beeld niet durfden volgen. .De boot, waarin 21 man hadden plaats genomen, kapte zjjn sjortouw en stak van boord. De bootsman vervolgde de sloep al zwemmende en nauweljjks was deze vjjftig meters van boord afgevaren of hot sohip verdween ineens in de diepte. Het was toen 10 minuten over 7 uur. .De luitenanten Wenmaekere en Celis hebben op 't laatste oogenblik de sloep ver voogd en den kabel gekaptmen heeft nog den matroos De Necker en den leerling Beelaerts opgevischt. De boot bevatte dus De afBtand waarop de slachtoflers zich bevonden, de onstuimige zee en de lading boot lieten niet meer toe nog nieuwe drenkelingen te redden. Wjj zetten koers zuidoost, kwart oost, denkende dat wjj op 160 mjjlen waren van de Fransche of Spaansche kast, wat de eenige inlichting was ons door den kapitein medege deeld vódr dat het schip verging. ,Wjj bezaten een kompas, een vaatje water, drie pond chocolade en twee flesschen pepton. Omstreeks 3 uren 's avonds, en in tegen overgestelde richting van onze vaart, hebben een zeilschip bemerktwy hebben den boeg gekeerd, zoodat wjj hem den weg afsneden en eerst omstreeks 6 aren heeft mon onze noodseinon bemerkt en om 7 aren waren wjj aan boord van de Dunkerque, een viormaster, bevel van kapitein Morfouaoo, die ons met de grootste, de harteljjkste gastvrjjheid onthaalde. De plaats der ramp wordt geaoht liggen op 47 graden 12 minuten breedte Noord en 14 graden 30 minuten lengte West, middelljjn van Parjjs. Op 28 April is de Dunkerque te Cuxhaven aangekomen on heeft ons, op vraag der Belgische regeering, aan wal gezet, zoodra vorlof toegelaten weid. Wjj sjjn te Hamburg te 6 ure 'b avonds aange koman. Waarvan akte. «(G«t.) W. WeNHAKKKICS. En wjj, genoomde consul, akte gevonde i gezegden officier van zjjn verklarend re- s, bevelen dat over dat alles oen onder zoek zal ingesteld worden, opdat het knnne dienen als waar en echt, hebben geteekend. >(Get.) C. KattKKVKI.D. Wjj ondergeteokenden officieren, leeraars, leerlingen en leden der bemanning, alsook de passagier verklaren dat, lezing van boven staande vertoog hun gegeven xjjnde, zij on der oed verklaren dat de inhoud ervan waar is en zjj getuigenis geven, tegenwoordig te zjjn geweest, wanneer alles gebeurd is, waar op zjj teekonen mot gezegden onderconcnl van België." (In hot viaamschh .De ondergeteokenden verklaren onder eed dat bovengemelde ver klaring de volle waarheid is en dat zjj niets meer te zeggen hebbon." (Volgen de handtoekens van al de geredden). Woensdagavond is te Brussel eeae ongehoorde bandietenstreek gepleegd, waarvan men tot nu toe nog geen voorbeeld kende. Een steenkolenhandelaar, M. K., bestatigde dat hjj voor 1100 fr. bestolen was. Hjj ver dacht zekeren Gielen, die nog maar eene maand in sjjnen dienst was en ontsloeg hem. Nu Woensdagavond rond half 7 op do le verdieping in zjjn bareel aan zjjnen lesse naar zittende, zag M. K. hem met verwon dering binnen komen om oen bewjjs van eerljjkheid en goed gedrag te vragen, hoe wel hjj solt bekende, de dief der 1100 fr. te zjjn. De patroon weigerde. Gielen deed alsof hjj wilde honen gaan, doch bjj de deor xjjnde, draaide hjj die op slot en stak den sleutel in den zak. En toen, den patroon oono revolver onder den neus houdend, bedreigde hjj hem met den dood, indien hjj niet aan stonds het gevraagde certificaat op papier gaf, alsmede een wissel in toekende. M. K. gehoorzaamde. Toen zegde da bandiet Gjj znlt mjj doen aanbonden en, om u dat te beletten, zal ik u binden. Doch op verzoek van het slachtoffer zag hjj hiervan af en bevredigde zich met M. K. in zjjne slaapkamer op te sluiten. Rond 7 ure kreeg de boekhouder van het huis, M. B., wonende in de Pasealeetraat, een telegram, geteekend K., waarin hem verzocht werd, dadeljjk naar het bureel le komen. Toen B. het kantoor binnen kwam, vond hjj Gielen, die hem op het trapportaal waehtte met eene revolver in de eene en een dolkmes in de andere hand. Ik moet geld hebben, zegde hjj. Geef het mjj of ik dood n 1 M. B. schudde zjjne portefeuille leeg, der- wjjze de dief het zakje niet zag, waarin ces briefkens van 1000 fr. staken. Toch kreeg hjj zoo nog 310 fr. en daarop ging hjj henen, zeggend dat sjjn meester boven opgesloten Toen de di< boekhouder den verwittigden de Kr werd een onderzoek begonnen en toen bjj een tweede bezoek in de bureelen de een kopjj een brief, dien hjj naar een bank van Lnik had geschreven, haastte men zich dese alsook de politie dier stad te ver- vertrokken was, ging de patroon verlossen en beiden Te Lnik was middelerwjjl een vreemdeling per automobiel aangekomen en afgoetapt aan het hötel ,dc Suéde'. Hjj liet zjjn aotomobiel daar sn reed in een huurrjjtnig naar de Bank, waar hjj een wissel van 27.500 fr. aanbood, geteekend K. De Bank had in den morgen een berioht ontvangen, dat die wissel zon worden aan geboden, met verzoek van hem nit te betalen. Maar eenige minnten nadien kwam een depeohe van M. K. de Bank verzoeken, de betaling te weigeren, daar de wiseel in kwestie gestolen was. Do Luiksoho politie werd nu in hinderlaag gestold en toen Gielen den wissel aanbood, werd hem de som neergeteld. Hjj toekende de kwitantie en wilde henen gaan, doch liep in de armen van vier politieagenten, die hem bjj den kraag vatten. Men vond in zjjn bezit een dolk, een revolver en oen 50-tal kogels. M. K. en zjjn boekhouder B. sjjn nu naar Luik geroepen, om met den dief geconfron teerd te worden. (H. i w.) FEUILLETON. Vrjj bewerkt door AMO. Het heeft mjj bjjzonder gespeten, dat mjj no tegenwoordigheid buiten Weenen word vor- juiBt toen u hier aankwam. Mag ik >g wel mjjn oprechte gelnkwenschen met den gelukkigen omkeer in uw levenslot P" De schoon e vrouw wachtte echter tever geefs op eenig antwoord. Het gelaat van den graaf, zooeven haar toegekeerd met de grootste verrukking, was plotseling verbleekt. Hjj moest zich aan de rugleuning van een stoel vasthouden, wilde hjj niet vallen. Het schemerde hem voor de oogen als in den ongelukkigen tjjd zjjns levens. Het prachtige, balder verlichte vertrek met al zjjn bloemen was voor sjjn oogen geljjk ge worden aan één zwarte plek. In plaats der door helder licht beschenen scboene vronw met beur goudblondo haar vlecht zag hjj opeens op een kalen, winters uitzienden heuvel een meisje in het zwart gekleed, dat hem met onnitsprekeljjk treurige oogen verwjjtend aankeek. Hjj streek met zjjn zjjden zakdoek over de oogen, alsof hjj daarmede het storende visioen kon verdrjjven. >Gevoelt u niet wel, mjjnheer do graaf? Zal ik u naar een stoel geleiden Zal ik bnlp gaan vragen Vol deelneming rustten de schoone oogen der kunstenares op het bleeke gelaat vau den jongeling. Betooverd als de klanken cener Eolusharp klonk de toon, waarop zjj tot hem sprak. Die stem! Het was, of de graaf pjjn gevoelde als hjj die hoorde. tNeem mjj niet kwaljjk, mevrouw,» sprak hjj, terwjjl hjj trachtte deze zwakheid van het oogenblik to overwinnen. (Eon duizeling, die mjj daar straks reeds uaar deze kamor deed gaan. Veroorloof mjj, u naar het ge zelschap terug te voeren reeds te lang heb ik me daaraan onttrokken.» Zjj legde haar arm in den zjjne, zeer voorzichtig en zacht, zooals de welgemanierd heid dit voorschrjjftmaar bjj deze nauwe ljjks bomerkbaro aanraking joeg de herinne ring hem oen rilling door de leden. Het licht dor electrische lampen veranderde in bleeke maneechjjn, het zachte tapjjt onder zjjn voeten in een grasperk met geurende bloemenhet kostbaarste Parjjsche parfum in de frissche geur der rozen, die Davida had gekweekt en verzorgd, en waarheen zjj hem geleidde, als hy te veel door neerslachtig heid werd overmeesterd. En terwjjl zjjn gemoed zoo geslingerd werd tusschen smart, ongeduld on vreugde, geleidde de kunstenares hem naar de tafel, waar mevrouw Ireno met eenige intieme vriendinnen op haar wachtte. Ook haar zekerheid van bewegiug her innerde hem zoozeer aan Davida, dat do geheele avond voor hem bedorven was. Daarom sprak hjj onder de betoovering van haar oogen niet veel moer dan in het vorige gedeelte van den avond. In dezen vrooljjken kring, waar scherts, zetten en spot oei den kon hy haar een vernuft tournooi ople ver niet meedeelen, welke een uitwischbaren indruk zjj als ,ElBa» op hom had gemaakt. Ook had zjjn meening weinig bjjval ge vonden, daar anderen van meoning waren, dat Veroni haar kunst beter kon toonen in rollen als Fidelio, Lucretis, Norma en Isoldo. Een vriend vroeg hem later in den avond, wanneer hy op reis dacht te gaaner was juist oen mooie gelegenheid om zich aan te sluiten bjj een gezelschap Engelschen, dat weldra den tocht naar Mesopotamië sou on dernemen. Hjj antwoordde op dese vraag echter alleen met een verstrooiden glimlach. Reizen wilde hjj zeker doch met haar. Aan haar zjjdo wilde hjj de wereld door- .liegen, totdat hare oogen moede zonden sjjn van het kjjken, en hjj ajjn geliefde zou mogen wegvoeren naar sjjn stil slot aan het strand der zee. .Wil je daarmee zeggen, dat Alilla je niet bevalt?» Mevrouw Ireue was van de sofa opge sprongen en koek haar broeder met groote, verwonderde oogen aan. «De gravin is zeker een door do natuur mei vele gaven toegeruste jongedame mjj onverschillig om de (Maar neem me niet kwaljjk, Manfrod zulk een manier van handelen is inderdaad een edelman onwaardig.» ,Ik begrjjp je uiet, Irene.» «Welnu, wanneer men in jon positie een meisjo hel hof maakt op die manier, zooals jjj dat gedaan hebt (Irene, ik zou je willen verzoeken, je woorden wat beter te wikken en te wegen. Het is mjj nooit in het hoofd opgekomen, om ééa van je beschermelingen het hof te I maken. Jjj alleen waart het, die de bewuste dame voortdurend op mjjn weg bracht.» ,Omdat ik me bezorgd maak over je, Manfred omdat ik je wil wakker schudden uit je droomerjjen. De gravin is schoon, ze stamt af van een der voornaamste familiën, en zjj is meer dan eenige andere dame gev- schikt om een man aan zich te binden en gelukkig te maken.» Je kant wel geljjk hebbon, Irenemaar je vergeet het vooraamste, wat noodig is om gelukkig te zjjn de geheimzinnige aantrek king, die de harten tot elkander brengt gravin Atilla is helaas niet de persoon, tot wie mjjn hart zich voelt aangetrokken.' (Dat vind ik zeer onpleizierig, moet ik zeggen. Geheel Weenen denkt, dat jelui oen paar zult worden.» Op de wangon der barones werden een paar roode plekken ziohtbaar, ten toeken van groote opgewondenheid. Onderzoekend keek zjj den graaf aan. Er lag iets opgewekts in zjjn gelaat. (Verliefd is hjj toch als Atille het niet is, wie is het dan Myra Alten hoeft hjj nauweljjks met een blik verwaardigd Een onbehaagljjk gevoel beklemde haar. Voordat zjj in het reine was met de ver moedens, die bjj haar opdoken, sprak graai Manfred echter op een toon, die zjjn aan doening verried (Het is mjjn plan, eerst dan met je te sproken, als ik zeker zou wezen van mjjn gelnk, IreneMaar ja, groote bezorgdheid ▼oor me, geeft je het recht op mjjn volle vertrouwen.» De barones zette groote oogen op. (Jo spreekt zoo plechtig, Manfred je gezicht staat zoo opgewekt voor den dag er mee 1 Wie is bet, die eindelek genade in je oogen gevonden heeft?' L>e eerste, do voornaamste van haar ge slacht, zoo vlekkeloos, zoo volmaakt, dat men al wat schoon is in haar verpcrsoonljjkt meent te zien oen vrouw wier aangezicht door den Scheppers geadeld ia, al heeft haar wieg niet in een gravenslot gestaan. Ach als ik er aan denk, dat dit schepsel mjj zal toobehooren, de myne zal worden voor het leven dan duizelt het mjj ik buei van aandoening bjj het vooruitzicht van zulk een ongekend geluk.» (Manfred wat scheelt je? Wat moet dio geestverrukking beduiden Graaf Manfred scheen inderdaad dezelfde niet meer, zoo was hjj veranderd door het golnk, dat hjj nu eindeljjk meende gevonden te hebben. -* (Hemel, sta mjj bjj! Is hot mevrouw Veroni, die het je heeft aangedaan Arme jongen je bent niet gelukkig in de liefde!» (Beklaag je mjj, Irene? Denk je, dat die begaafde dame minder geschikt is, om mjj gelukkig te maken dan je gravinnen sn baronessen, die teere schepsels mot rondo poppengezichten en auto maten glim lach, de eene precies als de andere?' «Zeker, dat denk ik juist, mjjn jongen antwoordde de barones droog. «Een idealist als jjj met zoo'n dicbterljjk aangelegd gemoed, met zulke strenge begrippen van eer en plicht, zoo'n eerljjke goede jongen zal nooit het volle geluk vinden in een voorbjjgaando neiging tot een tooneelprinses. Alleen de genegenheid van een rein, onbedorven ge moed, door het huweljjk geheiligd, zal in staat zjjn je uit je droomerjjen wakker te schudden en je tot een bruikbaar lid der maatschappjj te maken (Jo redeneert uitmuntend, beste zuster, on je bevestigt me in mjjn besluit om nog op dit oogonblik naar Isolds te gaan, haar mjjn liefde voor de voeten te leggen en haar te smeeken de lauweren van haar kunste naarsloopbaan te verwisselen tegen het stille geluk, dat haar wacht, als zjj gravin Rei- chonan wil sjjn.» >Je wilt haar toch niet trouwen riep mevrouw Irene, geheel buiten zich zelve. «Een zangeres? Een tooneelprinses, bjj wis elk woord, elke glimlach, elke beweging bestudeerd is voor den spiegel Bjj wie alles echjjn en bodrog is Alle beminneljjk- heid, alle bevallighoid, haar tranen zelfs niets dan genaaktheid kunst, sjj het dan in haar hoogste volmaking. Een zangeres Iemand, van wie niemand weet, van waar sjj komt, waarheen sjj gaat «Een damo, wier naam onbevlekt is, wier drapt d. laster durft verdacht maken een dame, van wie barones Lota, geboren gravin Retohenaa, zich leerlinge en de vriendin beeft genoemd. Kort geleden bob je nog gezegd(Mevrouw Veroni zien en dan sterven 1» Ik heb haar genen, maar denk niet aan stervenik wil leven voor haarAan haar geluk wil ik mjjn I» Ondands haar ergeois kon de baron. bewondering bleven rusten op 1 geestdriftvolle gelaat van den jongeling. ,Ach, je bent en bljjft een dwoeper een kind, al ben je vjjf en twintig jaar oud', seids zjj na bet hoofd schuddende. .Ik bsgrjjp maar nist ik had toch iets moeten bemerken Heb je het algesegd, dat je haar bemint dn woorden niet. Waartoe zou dat gediend hebben? De liefde is een macht, waarvan men den invloed ondervindt, al rept men er geen woord van.» (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1906 | | pagina 1