KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor HelderTexel, WIerIngen en Anna Paulownam 84ste Jaargang. DE BLINDE. No. 8469. Woensdag 16 Mei 1906. Bureau: Spoorstraat Telof. 59. Bureau: Kenlngetr. 29. Inters.-Telef. 50. Abonnement Vliegend Blaadje p.3m. 50 et., fr.p. post 75 ei., Buitenl 11.25 g i Zondagsblad 87' 45 >0.75 jjModeblad 55 80 0.90 Myzik. Bloemlezing60 85 0.90 Voor 'fc Buitenland by vooruitbetaling. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BERKHOUT Co., te HELDER. Bureaux: Spoorstraat en Koningstraat. Aavortontlên van 1 tot regsl»25 C«nt Elke regel meer6 Bewys-exemplaar2'/, Vignetten en groote letten worden naar plaatsruimte berekend. AI verten tiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zjjr Uit het Buitenland. Met groote plechtigheid en veel militair vertoon heeft Donderdag, geljjk wjj reeds in bet vorig nnmmer berichtten, de opening der Doema plaats gehad. In do troonrede door den Csaar bjj die gelegenheid uitgesproken uitte deze de hoop tdat liefde tot het vaderland en vurige verlangens de afgevaardigden zullen bezielen en vereenigen bjj den zwaren arbeid*. De Csaar verklaarde verder beslist dat hjj de hem gewaarborgde instellingen onver- 1 zou handhaven. Die verzekering doet goed, want straks kon wel eens blyken dat de Doema niet zoo gemakkelyk te bevredigen is. Het is opmorkelyk hoe weinig in de troonrede gezegd %ordt Men had althans een programma voor de toekomst verwacht. Doch lit geelt se even min als de amnestie voor de politieke ver oordeelden. Dat het ontbreken van dit laatste daideljjk en diep gevoeld wordt heeft de Doema reeds laten blyken,.in de eerste rede voering die in de Doema gehouden werd, zei Petrumkewitsj, dat hjj het den eersten plicht van eer en waardigheid achtte hen te her denken die voor de vryheid van het vader land hunne vryheid hadden opgeofferd en ook te-eisoben de bevryding der politieke gevangenen. Uit hetgeen de Csaar zei en uit andere verschijnselen, meenen enkele bladen te moeten opmaken dat de regeering zal trachten de Boeren-party ter wille te zjjn, haar tot regeeringsparty te maken en aldus scheuren te brengen in de gelederen der democraten. Maar de regoering, als se dit plan hoeft, kan wel eens buiten den waard gerekend hebben. In eene bijeenkomst die de boeren-afgevaardigden hielden, namen zjj hoofdzakelyk de punten van het oonstitutio- neel-democratisch program aan, ja, gaan op enkele pnnten veel verder, zoo o.a. ten op zichte der landkwestie. Zjj verklaardenhet land is van God en moet worden gegeven aan wie het bewerken 1 De gekozen president der Doema, professor Moeromsef moest zich aan den Czaar gaan voorstellen. De officieuss Petersburgsche Telegraafagentuur deelt mee dat Moeromzef de overtuiging kreeg dat in de hooge kringen de stemming van de Russi sche maatschappij en van de Doema-leden volkomen bekend is en dat men bereid is daaraan voldoening te geven. Terwyl de president op audiëntie was, vergaderde de Doema-leden om te beraadslagen over het concept-adres van antwoord. Daarin zal in de eerste plaats gewezen worden op de noodzakelijkheid van amnestie, voorts aange drongen op wettelijke vaststelling der burgerlijke en politieke vrijheden en op het opheffen van den Rjjkscaad als zynde de scheUammr tosechen Vorst en Doema. i In .de. Poema-zitting waren ingekomen tal rijke telegrammen van politieke gevangenen. Onder het geroep van: .amnestie, amnestie", werd besloten daarop te antwoorden met een dankbetuiging namens de Doema. De opening van de Doema was in Rusland alom een dag van vreugde overal werd gevlagd. Te Petersburg viel het op dat daar een ontzaglijke militair vertoon werd gemaakt 1 De groote werkstakingen in Italië beginnen te verloopen. Naar aanleiding der werkstaking heeft in de kamer een eigenaardig voorval plaats gehad. De socialistische groep parle mentsleden, die zich tegen de algemeene werk staking hadden verklaard, interpelleerden den minister eebter over het optreden der troepen. Zy eisehten onmiddellijke behandeling van een ingediend wetsvoorstel dat het optreden der troepen by werkstakingen verbiedt. De kamer wilde dit ontwerp niet onmiddellijk aan de orde stellen, waarop de socialistische afgevaardigden de zitting verlieten. Zy dienden hun ontslag als kamerlid in. Reuter seint dat het ontslag der 15 werd aangenomen en dat hun setels vacant verklaard zjjn. dag van het ulti- I aan de Porto gestold, als de Zieke Man steeds is, heeft hy den uitersten tormyn afgewacht. Nu 't bleek dat Engeland geen duimbreed week, heeft hij eindelijk toegestemd Tabah en de op het Egyptisch gebied ge- Nieuwstijdingen HELDER, 15 Mei 1906. Schietoefeningen op da Haraaens. Reede van Texel. - 3e District. Volgens mededeeling van den minister van oorlog zal op 16 eo 17 en zoo noodig ook op 18 Mei 1906 een schietoefening worden gehouden van het fort op de Harseens. Er zal gevuurd worden met kanonnen van licht kaliber (6 c.M.), waarbjj onveilig wordt gemaakt de reede van Texel tot op 4500 M. van het fort. Op de dagen, waarop gevuurd wordt, zal van het fort eene roodn vlag waaien van minstens één uur voor den aanvang der schietoefening tot aan het einde daar van, alsmede gekleurde vlaggeD, aangevende de richtingen waarin gevuurd zal worden. Verdediging Noorzeekuat. Ten behoeve der verdediging van de Noordzeekust in de provinoie N.-Holland kan eerstdaags de uitvoering worden tege moet gezien van het maken van drie strandhoofden benoorden Groote Keeten (gemeente Callantsoog). Het werk is be groot op f 130.000. De te maken hoofden, genoemd aanvankelijk met het zuidelijkste 1 k, 2 k en 3 k, bestaan uit een met stortsteen voorzien gedeelte aan het zee eiade (kop), ait een met bazaltzuilen op dm kop bezette gedeelte (gezette werk), en uit een met gevlgde steen voorzien gedeelte aan het landende aan den buiten- duinregel (aansluiting). De lengte van cfen kop bedraagt 20 M., van de aan sluiting 30 M., en van het gezette werk 135 M voor hoofd 1 k en 105 M. voor de beide andere hoofden. (Hbd.) De minister van marine brengt in de Stct. ter kennis van belanghebbenden, dat de commissie, welke dit jaar is belast met het afnemen van het toelatingsexamen voor de marine-machinistenschool, te Helle- voetsluis, is samengesteld als volgt lid en voorzitter, de kapitein-luitenant ter zee, H. O. W. Planten, chef van den staf der zeemacht, te Hellevoetslnis ledende heer J. Velleoga, hoofd eener openbare school voor m. u. 1. o., te Rotter dam de heer R. van Groenenbergh, hoofd eener byeondere school te Rotterdam de heer J. P. van der Haas, hoofd eener bij zondere school te 's-Grarenhagede heer P. van Driel, hoofd eener bjjzondere school te Hellevoetsluisde heer J. Hemmes, hoofd eener bjjzondere school te Delft plaatsvervangend lid, de heer J. D. de Visser Smits, hoofd eener Christelijke Normaalschool te 's-Gravenhage. Aan de commissie toegevoegdde luite nant ter zee 2de klasse A. van der Slnis, als secretarisde heer M. D. van Djjk, leeraar aan het Koninkljjk Instituut voor de marine te Willemsoord. „Serfaia". Hamburg, 10 Mei. Door het Seeambt werd op 12 Februari, wegens de stranding van het et. „Serbia" nabjj Kykduin, de schippers- en stnurmanspatenten van den tweeden stuurman Milo ontnomen. Deze k is heden door het „Eaiserlichen Oberseeambt" in hooger beroep behandeld. De uitspraak van dit rechtscollege is, dat den tweeden stuurman Milo het Bchippers- patent wordt ontnomen en dat hy zyn stnnrmanspatent mag behonden. - Van Bnrgsteinfnrt wordt aanTubantia gemeld Dinsdagnamiddag deed de voratelyke familie met haar hooge bezoekster (Konin gin Emma) een automobieluitstapje naar Bentheim. Ongeveer een kilometer van de stad, kwam de «erste automobiel met een slagerskar in aanraking, waarbjj de inzit tenden, H. M. Koningin Emiua en de Prins van Bentheim uit de automobiel geslingerd werden, gelukkig echter zonder eenig letsel te bekomen. Het Vredespaleis. Uit Den Haag meldt men den uitslag van den wedstryd voor het Vredespaleis. Geen Nederlander komt voor op het ljjstje. Ziehier de bekroonden: le prjjs f 12.000: L. M. Cordonnier te Rjjssel; 2e prys f 9000: A. Marcel te Parys Se prys f 7000: Franc Wendt te Charlottenbnrg 4e prys f 6000: Otto Wagner te Weenen; een prys van f 8000 aan Howard Greenley en H. S. Olin te New-York. en een prys van f 3000 aan Frans Schwechten te Berljjn. De winner van den eersten prys soo •chryft men nit Den Haag er bjj de heer Cordonnier nit Ryssel, is ongeveer 48 jaar. Hy is de zoon van een timmerman-aannemer en was oorspronkelijk bestemd tot offioier van de genie, doch toen zyn vader zag dat hy zeer veel liefhebberij had in de architectuur, gaf hy hem een architectonische opleiding. Doordat hy in Noord-Frankryk woonde was by in staat stadie te maken van Fransche kasteelcn en tevens by zyn ontwerpen de Vlaamsclie en Hollandscho knnst in toepassing te brengen. O. a. is het Raadhuis te Duin kerken door hem gebouwd. Hy is ook de eerste prjjswinner geweest by de prjjsvraag in 1885 voor de bears te Amsterdam, welk ontwerp nimmer is uitgevoerd. Het nu bekroonde ont werp Vredespaleis is uitgevoerd in den styl der kasteelen in het Noorden van Frankrijk en 1n baksteen en bergsteen opgetrokken met S ii 4 torens, waarvan twee aan den voor gevel, tusscben welke de middenbouw verrjjat. Een eenvoudig vrouwtje te Amers foort kwam dezer dagen, hetzy door erfe nis, hetzy uit lotery, zeer onverwacht in het bezit van een tienduizend gulden. Zy werd hoe langer hoe royaler en wist in een paar uren tyds voor een bedrag van tweeduizend gulden allerlei te koopen hor loges, een heele kaas, sigaren, massa's snoepgoed, enz. Haar vreemd gedrag maakte het noodig, dat de politie haar in bescher ming nam tegen de straatjeugd. Thans is zy naar het krankzinnigengesticht te Utrecht overgebracht. Op last van de justitie is te Utrecht eene zekere mevrouw M. aangehouden, die gescheiden van haren echtgenoot leefde, jy moet zich aan oplichterijen van ver schillenden aard hebben schuldig gemaakt. Zelfs verzekerde men ons, dat zy gedurende laatste weken geheel van oplichting leefde. Onlangs is door den commissaris van politie nog een waarschuwing tegen haar geplaatst, nadat zy er pas een kamer verhuurder had doen invliegen. Door haar gepaste manieren wist zy het vertrouwen te winnen en verschillende personen tot haar slachtoffers te maken. Thans is aan haar praktijken gelukkig een einde gemaakt. D.) Een treurig geval van maagvergif tiging heeft zien te Utrecht voorgedaan. De echtgenoot van den heer van Ejjk, commissionair in effecten, aan de Nienwe- gracht is binnen den tjjd van nog geen 2 maal 24 nur na het eten van visoh bezweken. Dinsdag zette zy zich nog goed en wel aan tafel en liet zich een portie tarbot goed smaken. Haar vader, de heer Nieuw Cassteel, die eveneens aanwezig was, deed hetzelfde. Na ©enige uren echter werden beiden onwel. Den geheelen Woensdag zyn daarop de doktoren bezig geweest met vader en dochter. Uitpompingen en meer dingen van dien aard werden toegepast. Niettegenstaande dit alles is mevr. Van Ejjk Vrijdagmorgen reeds te 5 nur bezweken onder de hevigste pjjnen. De toestand van den heer Nieuw Cassteel schjjnt niet van zoo ernstige» aard te zyn. Levensgevaar bestaat er voor hem althans niet meer. Het is alsnog een onuitgemaakte zaak of de vergiftiging in de pan of in de visch geschuild heeft. (jjtr. Dbl.) De Nederlandsche Vegetariërs bond heeft t 60.000 geërfd van wylen het me delid J. J. Dunias, te Arnhem. Op het politie-bureau Tik, tik, komt een jonge man binnen. Morgen, heeren »Goeie morgen.Bezoeker lacht, ziet er zeer opgeruimd uit. >Meneer, ik won u eens even inlichtingen komen vragen, m'n vrouw is weggeloopeu. >Zoo, wil je ze terughebben »Neen, neen, laat ze maar w^blö ven (met afwerend gebaar). Maar ik wist niet, of ik dat hier ook aan moest geven.* >Neen, hoor, daar hebben wjj niets mede te maken.* Ja ziet u, ik wilde nu graag verhuizen ik ben met die zaken niet zoo op de hoogte en das. »Ga je gang maar, hoor, dat gaat ons niet aan. Als je haar terug wilt hebben, moet je haar zelf maar terug halen.* >Neen, dank je, ik ben veel te bly, dat ze weg is.« Bezoeker gierende van pret af. (Arnh. Ct) Omtrent den schoener Clara", welke onlangs onderst boven te Delftzyl werd binnengebracht en dezer dagen gekanteld is, wordt nader gemeld, dat het vaartuig thans kan worden gelost en onderzocht. De deklast hout is nog grootendeels aan wezig en de romp heeft oogenschynlyk weinig geleden. Uit de achterpiek zyn nog twee lyken te voorschijn gebracht, waarvan een dat van den gezagvoerder. Daar deze lyken in een veel beteren toestand ver keerden dan het vroeger gevondene, wordt vermoed, dat deze twee mannen na het omslaan van het schip nog eenigen tjjd geleefd moeten hebben. Grond tot dit ver moeden vindt men ook in het feit, dat nabjj de plaats waar de lyken zich be vonden, een gat door de buitenhuid was geboord. Drank bij verkiezingen. De berichtgever van de Post te Zevenaar vertelt, dat het nieowgekozen lid der Provinciale Staten, >de dichte, bonte menigte*die hem een ovatie bracht, uitnoodigde, >op zyn gezondheid in de beide omliggende café's iets te gebruiken, waarvan natuurljjk ruim gebruik werd gemaakt.* Een >eerlyk kiezer* in het district Zevenaar meldt aan de Post, dat er bjj de verkiezing op jl. Dinsdag weer veel sigaren, glazen bier en borreltjes zyn uitgedeeld. Een meevaller. In den avond van 22 April werd door een feilen brand te üosterwyk een woning geheel vernield, terwyl van den inboedel nagenoeg niets kon worden gered. Een blikken tabaksdoos, waarin eenig bank papier, werd vermist, maar later onder pain en steenen teruggevonden. De inhoud was niet meer dan een rolletje verkoold papier. Toch werd die aan de Neder landsche Bank opgezonden en de eigenaar, die zich daarvan niets had voorgesteld, werd niet weinig verrast en dankbaar gestemd, toen hem Zaterdag het bedrag van het verbrande bankpapier toch werd ter hand gesteld. Men begrypt byna niet, hoe het moge- Mik is, dat de nommers van het papier nog kunnen worden opgespoord, uit zulke geheel zwarte en verkoolde overblijfsels, en toch is het geschied, want de letters en nommers werden door de Bank opge geven. Men mag het bestuur der Bank wel dankbaar zyn dat het in zulk een geval zooveel deed aanwenden om de ge leden schade zooveel mogelyk te vermin- (Pro». N. B. Ct.") Bjj de bloemistfirma Couwenhoveu, te Warmond, is een knecht nu reeds 71 jaar loog in dienst. De man is 81 jaar en verricht nog steeds met lnst zyn arbeid. De rechtbank te Frankenthal heeft den wynknoeier Kopper uit Neustadt tot 3 weken gevangenis en 4000 mk. boete veroordeeld. Verder is zjjn geheele voor raad 154.000 L. wjjn, van over heidswege in het straatriool uitgegoten. Een half jaar geleden vond een kind in een zjjlaan van het park Schünbrunn, onder een hoop verdorde bladen en achter struiken, bet ljjk van een jonge vrouw, die een wond in het hoofd had. Geen twjjfel dat cr een misdaad was begaan en dat de tjjd ontbroken had om het ljjk behoorlyk onder den grond te stoppen. Zoo'n akelige ontdekking in een park, waar dagoljjks honderdon menschen gaan wandelen, verwekte groote opschudding. De geheele politie kwam in en roer en weldra bad men de daders gevonden. Want het waren er twee, nJ. PflUgl en zjjn vrouw. Hy bestuur der op de tram, zy schoonmaakster als er werk was. Hy was, wat men hier onder het volk noemt, een •fetcher Kerl' met een uit dagende «Es ist erroicht,,-#nor en met groote handen als van een slagersy daarentegen een hoopje ongeluk. Met sjjo burgermans mooi gezicht viel het hem niet moeieljjk dieustmeisjes, die een spaarduitje hadden en die naar een man zochten, onder trouwbeloften naar zich toe te lokken, hen to verleiden, van hun geld te berooven en als het niet anders ging, hen to vermoorden. Zulke specifieke dienstbodenmoorden komon hier van tjjd tot tyd voor en een technicus, dio er op die wjjze vier om hals had gebracht, heb ik jaren geleden zien opknoopen. Het is vreezon, dat PflUgl, die door de jury ter dood is veroordeeld, die straf eveneens zal ondergaan. Toch is de kans dat hy gratie krjjgt, niet uitgesloten, omdat, volgens het vorhaal, de Keizer, nu bjj zoo oud geworden is, geen doodvonnis meer ondertoekent. Ver diend hoeft by het daarom echter niet minder, want, nadat zjjn pogingen met twee meisjes mislukt waren, liep de derde ia de val en betaalde het avontuur met haar leven. Dat was Bert ha Böhm. Ze had haar trouwlost in een advertentie bekend gomaakt. Pfliigi had geantwoord, een vorkeering was het gevolg on op den nootlottigen dag was sy met wat geld uit haar dorp toruggekomon en door haar quasi-minnaar naar zjjn woning gebracht. Ze s moe van de reis, was op bed gaan liggen, kwam ruzie, en PflUgl, woedend geworden, 1 hsar in een vlaag van drilt geworgd en haar daarna een gat in het hoofd geslagen. Zoo was volgens zyn verklaring do toedracht der zaak. In werkelijkheid echter was er geen ruzie geweest, dat had hjj maar verteld om den voorbedachtoo daad niet to bekennen. Het onderzoek naar de misdaad bracht toch aan het licht, dat het bed zoo door een paar kasten verbarricadeerd was, dat oen van de rechters de juiste opmerking maakte, dat, to oordeelen naar de fotografie van de kamor, plaatsing der meubels veel van een muizen val voor menschen had en er dos wel dege- ljjk een moord begaan was en niet een dood slag. Toen vervolgens vrouw PflUgl thuis kwam eu hjj haar meedeelde wat hjj gedaan toen had zjj hem geholpen de sporen van het misdrjjf te doen vordwjjnen. Het ljjk werd in een kist gestopt, de trap afgedragen en op een wagentje geladen, waarmee de man naar het park gereden was en het daar onder de struiken verborgen had. Maar een buur vrouw van de kamer er naast had zulke rare geluiden, zóó'n gestommel en lawaai g dat zjj dadeljjk dacht, dut or achter de a heel wat raars gebeurde, zoodat, toen b werd dat er een ljjk gevonden was, sy dade ljjk naar de politie was geloopen om hare kwade vermoedens mee to deelen, waarop PflUgl, die don volgenden dag weer kalm op du tram stond alsof er niets gebeurd was, door de politie er werd afgehaald. Op de terechtzitting zag ik de vrouw. Een arm nietig schepsoltjo, vroegtijdig door zorg en hard werk oud geworden, dat met een klein, angstig stommetje antwoord op de vragen gaf. Oogenschjjnljjk hot beeld van oen marte lares uit de volksklasse. Eu psychologisch is de gedachtongang ouder sommigen van dat soort menschen, als de nood het hoogst is, ook zeer vreemd. Want alhoewel getrouwd, bleken bjj haar liefde of jaloezie roods lang in den harden strjjd om het leven to gronde te zjjn gegaan. Immers ze verliet het huis om haar man met het slachtoffer alleen to laten, evenzoo had zjj sich bjj een vorigen keer voor zjjn zuster uitgegeven, om de meisjes niet af to schrikkenzjj trok de kloeren van de vermoorde aan, at de tpjjzen op die deze in haar mandje had meegebracht en raaddo haar man aan om het ljjk in haar kinderwagentje weg te rjjden. Voor dat alles heeft ze drie jaar tuchthuis gekregen, een milde straf, omdat zjj het zelfs in die treurige omgeving nog beter zal hebben dan toen sjj vrjj was. Tijdstippen van verzending dar Brievenmalen. Naar Ooet-Indie. s/k.Po*t>. «post via p. Mf«t ris Bot p. Hen. aai] vis p. HoU. azil via p. Franseha azil p. Dsitaahe 18 Msi 7— 'a av. «5 7.— 'a av. I# 7.— 'a sv. 98 8X0 'a ua. 95 7.— sv. 99 ie.—1'.mar. Allesa naar Atjah, Samatrs'i Oostkust, PaJamkaog, Pioaw. Bankt, Billitoo en Ï.-W. AU. vaa Boraoo. list evariga gUsalU vaa Ns4. Oost-ladia wordt aüaaa op vsrlaagta dar aftsadart via Napalt vanoadaa. Naar Palembany, Riouxc, BanJca, BUliton en Z. W. van Borneo p. Bagoltrka mtilriaBriaditi|17 an 81 Msi 7.'i mor. p. HoU. mail via Ooaoa .|16 oa 89 1.'a av. Naar Atjeh en de Oottbut van Sumatra p. Eogaltahe mail rit Briaditi alkan Doadard., 7.— 'a av. p. HoU. maU via Gt.us .15 sa 29 Msi 7 'a av. Naar Guyana (Suriname): p. isapost via Amitardam .15 an 99 Mei 7.'a av. p. mail over Bagalaad 15 so 99 7.— 'a av. (allosa op vari. dar als.) p. mail via St. Naaairs 7 Jou, 7.— a av. p. mail via Dtrtmooth 4 MO'saam. Naar Curafao. Bonaire en Aruba: p. aaapoat via Amsterdam 15 aa 89 Mal 7.'a av. '.TrSSS* 80 Mal 7—'t a (alleaa op varl. dar a' Naar St. Martin. SL Euetatiu» en Saba p. seapost via Amsterdam 16 eo 89 Mei 7.— 'aav. (alleen op verl. der ah.) 1 p. mail over Kagalaad .|l5 aa 19 Mal 7.— 'aav. Naar KaaplandNatal, Oranje-Rivier kolonie en Transvaal*. eiken Vrjjdag, 8.80 nam. Voor Hr. Ms. (Friesland' naar Car- thagena (Spanje): 15, 16 en 17 Mei, 8.80 's nam.naar PortMahon (Monorca, Baloaren): 20 Mei, 12 nur "s midd. en 22 Mei, 7 nor 'sav. Voor Hr. Mn. «N a u t i 1 a s' naar Santa Crus de Teneriffe (Jan arische eil.) 17 Mei, 7 uur 's av.28 Mei, 8.80 's nam. 27 Mei, 12 uur 's midd.29, 81 Mei en 2 Juni, 7 uur 's av. FEUILLETON. Vlij bewerkt door AMO. 1») .oSi. den tjjd heb ik niet gelet,* ant- hjj met eveneens trillende stem, hjj sich hofleljjk boog en haar de Dit wonderschoon» portret heeft mjj gezelschap gehouden. Een groot 1 konl' kunstenaar, die soo iets makei Als ter vergeljjking sloeg hjj zjjn bewon derende blikken van het portret op naar Isolde doch de verheugde glimlach be stierf hem op de lippen, zoo hevig schrikte hjj. Als een engel des lichts schitterend gekleed in glanzend atlas, versierd met flonkerende edelgesteenten, zoo troonde haar beeltenis in zjjn hart. Het kostuum van swarte kant, dat zjj heden had aange trokken, deed haar zachte teint wel beter uitkomen maar gaf haar een veel vronweljjker, ouder voorkomen. Ook waren de goudblonde krnlletjes verdwenen, die anders haar voor hoofd sierden het v as (gevlochten haar lag schedel. Het nu zoo kale voor hoofd was blank en zonder rimpels, maar hoog en breed. Daardoor kregen haar zuivere klassieke trekken wel een ander en ge wichtiger uitdrukking, doch het jonkvrouwe- ljjke ging daarbjj verloren. Graaf Manfred herkende haar nauweljjks, zoozeer was sy nu veranderd in haar voor komen. Pc opborrelende stroom van lieve woorden bleef hem in de keel steken dewjjl zjj daar zoo bleek en ernstig voor hem stond, werden zjjne herinneringen weer levendig en vergat hjj .Welnu, mjjnheer de graaf' begon de kunstenares, nadat zjj in het boudoir plaats genomen hadden, (Wat is de reden van uw komst Betreft het de lieve barones Wenscht sjj mjj op een van haar schitterende feesten to zien 'i Dan spyt het mjj bjj zonder, dat ik vooraf reeds moet bedanken. Ik houd zooveel van haar en haar lieve kinderen. Ik ben haar veel dank verschuldigd voor al de prettige uren, die ik in haar aangenaam tehuis heb mogen doorbrengen. Hoe dikwyls heeft zjj voor mjj haar hart uitgestort, toen zjj zoo verlangend berichten van u to gemoet zagWelk een vreugde sprak er uit haar brief, toen zjj mjj schreef: (Hjj is gered, die lieve jongen Kom toch soo spoedig mogeljjk terug en verheug u met mjj; gjj hebt immers mjjn jammerklachten over den armen jongen soo dikwjjls met groot geduld aangehoord.' Ja, wjj hebben aan u gedacht, mjjnheer de gzaafge waart mjj volstrekt geen vreemde, toen wjj elkaar eindeljjk voor de eerste maal ontmoetten.* Harteljjk rustten haar schoono oogen op den jongeling. Het roode lieht, dat van de wandlampen uitstraalde, wierp een levendigen op haar edel gevormd gelaat. De eerato de indruk, dien sjj op hem had ge was bjj hem reeds laag verdwenen. Ook ik kan volstrekt niet begrjjpen, dat ik voor de eerste maal dit huis betreed. Alles komt mjj soo vertrouwd, zoo gezellig, zoo lief voor dit vertrek met alles wat er in ia, draagt een stempel, die mjj soo bekend is «Wie weet t Misschien zjjn wjj reeds in een andere wereld met elkaar bevriend ge weest, of in vroeger tjjden,* schertste de kunstenares. (Misschien wol,' antwoordde de graaf peinzend. ,Maar wat bekommeren wjj ons vandaag om het verledenVoor ons geldt het heden, met zjjn krachtigen polsslag des levens; de toekomst die ons geluk verborgen houdt:* Vervult met hoopvolle verwachting en toch vrjj van de twjjfelendo vrees, die elk mensch overvalt bjj de gedachte aan oen ophanden zjjnden gelukkigen ommekeer, keek graaf Manfred de scboone vrouw aan, zonder dadeljjk de rechte woorden to kunnen vinden. Zoo verliepen er oeuige oogenblikkeu in oen beklemmend zwjjgen, dat welsprekender werd, naarmate het langer duurde. Eindeljjk sprak Manfred (Veel woorden behoef ik niet te gebruiken. Ik wil slechts een kort woord spreken maar dat woord is zoo gewichtig het heeft zulk een belangrjjke botoekonis, het omvat zóóveel zaligheid on geluk Isolde, innig geliefde, mag ik moot ik het u nog zeggen?' Op een afstand van twee schreden stond hjj voor haartoen hjj de snelle beweging zag, waarmede zjj nit haar zetel opsprong, meende hjj dat zjj zich juichend aan zjjn horst wilde worpen. Hjj boog daarom oen weinig naar voren, maar bleef plotseling als verstjjfd staao. Met de beide handen uitgestoken om hem af to weren, met oen treurigen glimlach op bet bleeke gelaat, starende ia de ledig, ruimte zonder iets to zien zoo stond Isolde Veroni voor hem, als door 't hemel vuur getroffen. Toen hjj haar een schrede lerde, deinsde zjj plotseling terng. Schrikt g« van mjj van mjjne liefde, Isoldo Ach, ik, ongelukkige 1 Hjj zonk aan hare voeten neer en verborg zjjn gelast in do plooien v&d haar kleed. Di.p ontroerd zag de schoone vrouw op hem neder. Geen woord kwam er over hare lippenmaar toen zjj geloofde haar ont roering en haar stem to kannen beheerechen, sprak zjj op moederljjken toon (Sta op Manfrod, ik bid u. Ge verkeert in de meening, dat ge mjj bemint maar ik woetik hoop dat ge u vergist in uwe gevoelen. Lk ben het niet, die u aantrekt, maar het is mjjne kunst, die u voor indrukken zoo vatbaar gemoed heeft doen ontvlammen. Zie mjj eens aan, hier is mjjn eigen gebied, zonder den klatorgoudglans van het tooneel of van do salons. Denk ook eens aan de jaren, die ik ouder ben dan jjj bjj een vrouw tellen ze dubbel en bedenk dan verder ook eens....' Doch Manfred viel haar in de rede. Zjjn gelaal, van liefde stralende, richtte hjj zich tot haar op en sprak: dk weet en denk verder niets dan dat ik u bemind heb, reeds voordat ik u kende bemind als bet licht van mjjn bestaan en ik weet, dat mjjn leven verwoest is, ala ge mjjn innige liefde afwjjst O Isolde, ik smook u, laat al het overige op dit oogenblik buiten bespreking eu zeg mjj slechts Kunt gjj mjj niet een weinig liefhebben?' Smeekend keek hjj haar in de donkere een beminnelyken, maar o soo wee moedigen glimlach liet de kunstenares baar blik op hom ruston. (Sta toch op, mjjnheer de graafik bid u, zoo'n knielendo houding past niet voor u Wjj moeten onze knieën alleen buigen voor den Allerhoogsten en slechts vereeren, wal rein en onaantastbaar is. Neen, neen laat mjj nu eens uitspreken en luister naar het geen ik u zegu zeggen moet, al moet het u smartenAl had ik u lief als het licht mjjner oogen, toch zou ik nooit de uwe kunnen zjjn.' (Wanneer gjj mjj lief hebt, Isolde, is or niets ter wereld, dat ons zou kannen schei den. Wjj zjjo beiden vrjj en onaihankeljjk Zjjt gjj arm?Ik ben rjjk voor twee Met onuitsprekelijke treurigheid keek de schoone kunstenares hem in het gloeiendo gelaat. .Er is óën ding, dat ons scheidt voor eeuwig,* stotterde zjj zacht. De graaf koek haar aan, alsof hjj er niets van begreep. Plotseling voer hem een rilling door de leden. ,Uw kunst is het, ja, ik weet hetl Go meent dat ge niet kunt leven zonder den wierook, die u op het tooneel geofferd wordt. De wisselende aandoeningen, de huldebetui gingen, de vleierjjen zult ge niot kunnen ontberen, denkt ge. Maar ge behoeft die ook niet to ontberen ge zult alles hebben, wat ge begeert. Mjjc voorrad er ljjk kasteel met zjjn landgoederen vormt een groote be zitting, daar kunt ge allos krjjgcn, wat ge verlangt Ons huis zal de verzamelplaats zjjn van alles wat schoon is en verre van klein geestige jaloezie, tal ik ook andere sterve lingen de gelegenheid geven om van uw edele kunst nw heerljjke welluidende stom to «Ge vergist u, dierbare vriend,* ant woordde de kunstenares ernstig. (Menscheljjke jjdolheid is het niet die ons scheidt Beschouw het als een bewjjs van mjjn groote toegenegen beid, als een bewjjs van mjjn volste vertrouwen, als ik u zeg, wat ons scheidt. Het is een kloof, die niet gedempt kan worden Op het gelaat der schoone vrouw lag zoo veel zieledroefenis to lezen, dat de jonkman door een beklemmende vrees werd aange grepen. Met angst en verbazing zag hjj, dat de aangeboden vrouw, dio anders hot hoofd soo fier omhoog droeg, thans tegenover hem zat met neergeslagen oogen en gebogen hoofd, als een boetelinge Hare stem klonk heesch, als snoerde het leed haar do keel dicht toen zeide zjj Wat ons scheidt Manfrod na en altjjd is mjjn schuldig verleden.* (Schuldig verleden*, herhaalde de graaf toonloos. (Uok ik heb eenmaal liefgehad, Manfred, evenals gjj. Ook ik zag tegen hem op als togen een hooger wezen. Maar die man was oen onwaardige die mjj eeuwig trouw zwoer en mjj bedroog. Hoeto tranen heb ik toen geatort met zjjn bloed dacht mjjn broeler mjjn ljjden to kunnon wreken. Uit het ouderljjk hnis verstooton, door allen verlaten, behalve door den Helper der ongelukkigen hierboven, vond ik trooet in mjjne kunst die mjjne ziel vervulde totdat totdat ik u leerde kennen to laat to laat Al zachter en zachter sprak zy. Haar laatste woorden bereikten slechts als een zacht gefluister het oor van den jongen graat. Het werd nu zeer stil alleen het knappen van hot doovende vuur in den haard vermengde zich met het droevig kermen van den ongelukkigen graaf. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1906 | | pagina 1