KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor Helder, Texel, Wieringen en Anna Paulowna. DE BLINDE. No. 3470. Zaterdag 19 Mei 1906. 34ste Jaargang. Bureau: Spoorstraat Telef 59. Bureau: Kenlngstr. 29. Intert.-Telef. 50. Uit het Buitenland Een commissie van 33 leden behoorende tot elf politieke groepen uit de Doema, heeft het adres van antwoord op de troonrede van den Czaar in concept samengesteld en de discussies daarover hebben een aanvang ge nomen. 't Adres is niet precies een formeele weerklank op die troonrede, maar een uiting van eigen wonschen en eigen verlangens. We willen er enkele zinsneden uit aanhalenHot land heeft ingezien dat het zwakke punt in het politieke leven het willekeurige optreden der ambtenaren is, die don Czaar scheiden van zjjn volk.» Dat is duidelijk genoeg ge zegd, meencn wij. Omtrent de ministrieolo verantwoordelijkheid wordt gezegd.Slechts als de ministers verantwoordelijk worden ge steld tegenover het volk kan de gehoele on verantwoordelijkheid van den monarch erkend worden. Alleen een ministerie dat het ver trouwen der Doema bezit, kan het vertrouwon in de regeering versterken.' De volgende wenschen worden den Czaar eerbiedig maar met aandrang voorgelegd en hunne inwilliging wordt als vanzelf sprekend gevraagd erken ning van burgeljjke en politieke rechten, vrijheid van geweten, van spreken, van de drukpers, van vereeniging en vergadering, van staking, afschaffing van de doodstraf, tegemoetkoming in de behoeften der land bouwende bevolking en der arbeidersklasse, be vordering der volksontwikkeling en inwilliging van de eischen der afzonderlijke nationaliteiten. Het adres verlangt voorts volledige amnestie van alle politieke gevangenon. Zoo men ziet, de Doema eischt veel en zegt dat onomwon den. Den eisch tot afschaffing van den Rijks raad als zjjnde een scheidsmuur tusschen do Czaar en zjjn volk, vermeldden wij reedB. De discussies in de Doema zjjn vrjj scherp geweest, vooral over de amnestie die als eisch gesteld is niet als gunst beschouwd mag worden, verklaarden enkelen. Indien het waar is wat een bericht zegt, dat nJ. de Czaar door middel van do microfoon in zijn paleis de heele beraadslaging kan hooren, heeft hjj sjjD hart kunnen ophalen 1 Het is dan ook niet verwonderlijk dat zooals de Nowoja Wrernjja bericht in den minister raad sprake is geweest van ontbinding der Doema, wijl tij zulk een oppositie-karakter - toont te bezitten, 't Werd van de andere zijde ontraden wijl men die stap gevaarlijk achtte. Maar het is misschien ook gevaarlijk dat de Dooma zulke, voor Rusland dat pas zijn parlementair loven begint wel vrij hooge eischen te stellen. Wjj zijn wel nieuws gierig te vernemen hoe de zaken zich verder zullen afwikkelen. Het berioht, in hot begin dezer maand door het gehoimo Arbeidersgericht bekend gemaakt, dat het don ex-pope Gapon had doen ver- moordon wegens verraad van de arbeiders beweging aan de regeering, blijkt thans waarheid te hebben bevat. Het ljjk van den veelbesproken man is gevonden onder zeer raadselachtige omstandigheden in een huis te Oserki, aan de Finsche Golf, een uur van St. Petersburg. Van de dadors is geen spoor te vinden. De politie vermoedt dat Gapon eerst vermoord is on dat het ljjk daarna in dit huis is gebracht. De scherpe uitvallen van enkele Hongaar- sche bladen naar aanleiding van het te ver wachten bezoek van Keizer Wilhelm aan keizer Franz Joseph, worden voor de leiderB der Hongaren veroordeeld. Verkoeling van de bestaande betrekkingen tusschen de be vriende bondgenooten achten zjj thans ge vaarlijk of minstons ongewenscht. Hongarjjo heeft te groot belang bij de goede gezindheid van Duitschland. Hot bericht doet thans ook de ronde dat keizer Wilhelm een samenkomst zal hebben met don Czaar. Men gelooft dat het voorstel hiertoe van Rusland is uitgegaan, dat groot belang heeft bjj een goede nabuur schap met Duitschland. Ook tusschen Engeland en Rusland schijnt meer toenadoring te komen. Uit Petorsburg wordt bericht dat waarschijnlijk binnenkort een verdrag zal worden gesloten waarbij Engeland en Rusland eikaars Oost-Aziatische bezittingen waarborgen. Uit de mededeelingen van den minister van buitenlandsoho zakon in het Engelsche Lager huis blijkt, dat de Porto eerst getracht heoft een onvoldoend antwoord lo geven, dat echter door den gezant onmiddellijk werd terugge zonden. Op het laatste oogonblik kwam toen de volkomen aanneming zonder eenige toe voegingen. Nieuwstijdingen HELDER. 18 Mei 1906. Maandagmiddag was een jongen van 12 jaar met een tweejarig broertje in de Klaas Duitstraat aan 't spelen. De jongen stak een lucifer af en wierp deze in een zinkput, waarop een ontploffing volgde, tengevolge waarvan er brand ontstond en de kleertjes van den kleine vlam vatten. Gelukkig waren er menschen in de nabij heid, die nog tjjdig de kleertjes wisten te blus8cben en het kind zoodoende voor ergër kwaad behoedden. De beentjes en een armpje van den kleine zjjn met brand blaren overdekt. Na een welverdiende kastijding koos de jongen het hazenpad. L^ter werd hg bewusteloos gevonden op een weiland in de bunrt. Een goedo waarschuwing voor andere kinderen om nooit met lucifers te spelen(Dagblad.) Bij de Woensdag door de Directie der Marine alhier gehouden aanbesteding waren voor de volgende perceeleu de laagste inschrijvers de heeren Perc. 12, tapjjtstof, Van Es en Kiesr- wetter, f225; perc. 16, gietcokes, J. Krujjfl, f 72.50perc. 17, anthtaciet- kolen, P. Behagen Jr., f 1342.50 perc. 18, houtskolen, J. Krugff, f 600 perc. 19, smeekolen, P. Bandsma, f 3580 perc. 20, turf, J. Krujjfl, f614.90; perc. 30, zeegras, J. Graaüf, f485; perc. 31, fauteuils en stoelen, A. Klopper, f485.60. Allen alhier. Woensdag werd hier aanbesteed de levering van aardappelen voor de soldaten- menages van het garnizoen, voor het tjjdvak van l Juni tot en met 15 Juli a.s. Ingekomen waren 5 inschrijvingen, van de heerenF. Th. de Haas, ad f 3.99 J. Luidinga, f 3.30 Firma van Twisk, f3.271/»; S. van Ameefoort, f3.27 en A. J. de Bunje, f3 25 per H.L. Laagste inschrijver gegund. De door den Gamizoens-Commandant alhier gehouden aanbesteding van Rund- vleesch en vet en gerookt en pekelspek, ia als volgtvoor rundvleesch en vet minste in*chrjjver de heer D. S. Beek a f70 80, voor spek A. Blikkenhorst a f 59.50 per 100 k:logr. Aan beiden gegund. De torpedobooten „Tangba" en „Wajang" zjjn Woensdag j.1. bjj bet manouevree'en op de hoogte van IJmuid^u met elkander in aanvaring geweest, waar door beiden schade hebben beloopen, de eene aan de voorsteven, de ander aan bakboordszjjde. De >Thetis<. Het Duitsche oorlogsschip >Thetis«, dat den 27n dezer alhier verwacht wordt, is een kruiser van de grootte zooals in 1904 een aantal onze haveu hebben bezocht. Het schip is in 1900 gebouwd, meet 2665 ton, en voert een bemanning van p.rii. 250 koppen. Beroepen bjj de Herv. gemeente te Eierland op Texel, de heer J. A. Barbas, cand. te Baarlem. Arr. Rechtbank te Alkmaar. Zitting van Dinsdag 15 Mei. Juhannes Nicolaas R., 24 jaar, ontslagen klerk-incasseerder aau de gemeente-gasfabriek alhier, thans gedetineerd in hot huis van bewaring te Alkmaar, moest heden terecht staan voor de Arrondissemonts-Rechtbank te Alkmaar, wogons gepleegde malversatiën, ten nadeule der gemeente-gasfabriek alhier. Beklaagde bekende volmondig het hom ten laste gelegde on doelde breedvoerig alles mede. Op 12 Februari bleek het bedrog, toen is hjj gegaau naar Amsterdam, lator naar Rot terdam. Te Rotterdam ging hjj als loods varen op een boot naar Mannheim, totdat hjj ten slotte op 5 April te Lobith werd aangehouden. Het door beklaagde totale verduisterde bedrag, was ongeveer f 2100. Op oen vraag van den Presidont, ant woordde beklaagde dat hjj het gedaan heeft omdat hjj in geldverlegenheid zat, en even eens omdat hjj uit wilde gaan. Hjj erkende dat hjj zonder extra uitgaven, in sjjn levens behoefte kon voorzien. Negen getnigen werden gehoord. De Ambtenaar van het openbaar ministerie eischte 1 jaar en 4 maanden gevangenisstraf. De verdediger mr. A. Dorbeck riep de clementie van de rechtbank in. Rijksmiddelen. April is voor de schatkist van het Rjjk een vrjj voordeelige maand geweest. Bjjna alle belastingen en heffingen hebben meer ingebracht dan in April 1905, te zamen bijna ö'/s ton er boven. Het grootste aandeel daarin hadden dit maal deaccjjnsen, nl. bijna 2'/, ton. waarvan l*/s uit suiker, f 44,000 uit rundvleesch; f 33,000 uit het gedistilleerd, f 1000 uit wjjn. Zout echter bleef f' 2000 en bieren en azjjnen bleven f 5000 achter. Aan de raming gemiddeld voor één maand ontbrak echter ruim 3 ton, waarvan tv. uit suiker, en f 79,000 uit wjjn. Alleen het geslacht gaf f 33,000 boven do raming. Zooals wjj zullen zien, werd dat nadeelig verschil bjjna opgewogen door de hoogere ontvang sten in de eerste 3 maanden. Op de directe belastingen werd vooral aan bedrjjfo- en vermogensbelasting f 141,000 meer aangezuiverd dun in April 1905aan invoerrechten is f 30.000, aan domeinen f 11.600, aan postergen f 53,000, aan telegraphie f 23.000, aan !o >dsgelden f 20,000 moer outvangen. Midden-Europeesche tijd. Naar wjj vernemen, is een wetsontwerp bjj den Raad van State ingekomen tot in voering van den Midden-Enropeeschen tjjd in ons land. (H. Ct.) Een schoonmaakster. 'u Eigenaardig begrip van schoonmaak houdt er de 24-jarige Anna Maria C. op na. Met Kerstmis kwam ze als schoon maakster in dienst in het magazjjn »De Bijenkorfaan den Nieuwendjjk te Amster dam. Ze maakte schoon... Niet alleen de muren, den vloer, de deuren, de paneelen, maar ook de étalage-kasten. Allerlei voor werpen nam ze mee. Tafelkleedjes, allerlei soorten manufacturen, mode-artikelen, ket tingen, gespen, ongeveer ter waarde van f 50. Onbescheiden ging het 24-jarig juffertje voort met het plegen van diefstallen... Niemand had argwaan teg-n haar. Uitne mende referentiën had ze vertoond van 'r dienst bjj 'n commissaris van politie, waar ze vier jaar gediend had. Ze is getrouwd, en had twee kinderen. Dus maakte ze schoon, ongehinderd, 'n D l van het ge- afolene gaf ze haar koet vrouw, die het dankbaar aannam. Vooral 's Zaterdag®, wanneer de winkel gesloten was, en weinig toezicht in den winkel heerschte, kwam Anna rjjkbeladen thuis en vermeer derde zoo haar inkomsten, die f 1 per dag bedroegen, niet onaanzienljjk. Tot den 21en Maart, toen één van het personeel in »De Bjjeukorf* eeu gouden ringetj" miste. Rechercheurs kwamen in den winkel, speurden, onderzochten Toen viel Anna Maria door de mand, dat zo talrjjke diefstallen had gepleegd. En nu zat ze, huilend van berouw, ia liet bankje der beklaagden, om zich voor d o diefstallen te verantwoorden. Ze bekende aHes. Waarom ze 't gedaan had. wist zjj niet. Op de Haarlemmerstraat te Amster dam ia een onbekend oud man door een wielrjjder aangereden en bewusteloos naar het gasthuis vervoerd, waar hjj bjj aun- komst bleek overleden te zgn. Hg was in het bezit van 1 4.II1/», een zakkammetje, mes, knovelschuier, bril met koperen étui en een R.-K. kerkboek. Een prijsvraag. Vóór enkele weken werd door de maat schappij „De Volharding" een prgsvraag uitgeechreren, „wie zjjn de trots der natie", de vjjf flinkste mannen en vrouwen? Ingekomen zgn daarvoor 56.245 stemmen, verdeeld over 916 levende Nederlanders. Van de mannen verkregen de meeste stemmendr. Abraham Kuyper 20.465, Jozef Israël? 18.039, Louis Bouwmeester 14.257, generaal van bleatsz 10 958. Van de overigen, die boven de 200 stemmen verkregen, noemt de „Standaard" er maar énkelen, omdat er aardige tegen stellingen onder schuilen Mr. P. J. Troelstra 8960 prof. M. W. F. Treub 6967 van Hall 6391 Domela Nieuwenhuis 6374 Daniël de Lange 5892 burgemeester van Leeuwen 4119Henri Polak 3944C. A. A. Dudok de Wit 3422 Goeman Borgesius 3070 minister Krans 2961dr. J. Th de Visser 1251 P. Nolting 1182; H. P. Berlage 836; prof. II. Drucker 832Joh. Braakensiek 821ds. Tal ma 806ds. H. Piersoa 769 luitenant Christoffel 751S. van Houten 728prof. van 't Hof 667mr. van Gigch 621; P. L. Tak 613; Ch. Boisse- vain 577 Oscar Carré 571mr. A. F. de Savoruin Lohman 566Joh. Zaagmans 562J. H. Schaper 561mr. AMberse 478; generaal Vetter 465; G. v. d. Zwaag 446 W. Hovy 427 Willem Kloos 418; mr. Heemskerk 412; Th. Ketelaar, 410; Idenburg 392; N. G. Pierson 381 Jaap Eiieu 327 D. Pauwels 311 minister Loeff 302dr. H. Gorter 237 minister Lely 281; Neeltje Lokkeree 280; J. A. Tours 268prof. Valeton 266prof. Baviuck 259. Ouder de vrouwen staat H. M. de Koningin bovenaan, dan volgt Koningin Emma, vervolgens mevrouw dr Jacobs en freule Anna de Savoruin Lohman, welke laatste nog 2763 stemmen kreeg. Mevrouw Roland Holst haalde er 2724. Men meldt uit Haarlem Toen de makelaar George L. Smit be slag wilde leggen op den boedel van zekeren gefailleerden R„ werd hjj door dezen met den dood bedreigd, alt hjj aan een stuk van den boedel durfde raken. De makelaar ging onverrichter zake wug en de curator, mr. Tuimelaar, heeft nu den rechter-corumissaris met het gebeurde in kennis gesteld. Volkssanatoria. Zondagmiddag j.1. vergaderde in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te Utrecht, de Vereeniging tot oprichting en exploitatie van volkssanatoria voor borstijjders in Nederland, onder leiding van dr. J. J. Homoet uit Arnhem. Een van Rotterdam's ingezetenen (de heer Van den Bergh) schonk f 100.000 voor het stichten en exploiteeren van een zeehospitium voor tubérculeuse kinderen. Aau het jaarverslag van den genees- Inter-directeur is het volgende ontleend Het geheele aautal der kosteloos ver pleegden bedroeg 28, tegen 18 in 1904. Wat de behandeling in engeren zin b'treft, werd medegedeeld, dat op voor beeld van een paar volkssanatoren in Baksen, de verpleegden aan het werk werden gesteld met bezigheden, die niets te maken hebben met hunne gewone werkzaamheden. De geneesheer-directeur, dr. Vos, deelde verder mede, dat de oor zaak van het nogal veel ziek zgn der verpleegster gezocht moet worden in de zeer weinige keus, die er is voor ver pleegsters, vandaar dat er aangenomen werden die niet heelemaal gezond waren. Daar er f2200 besohikbaar is, zal uit het Helleudoornfonds zooveel geld als mogeljjk besteed worden voor minver mogenden patiënten. Tot bestuurslid word gekozen de heer mr. H. J. Enschedé te Haarlem. Een vreeselijke ontmoeting. De gebroeders K. en G. van B., uit Doorn, waren Zondag naar Bunnik gegaan. Op hunnen terugtocht worden zjj over vallen door een hevig onweer. Achter het slot te ZeiBt wordt 't weder zóó hevig, dat de eene broeder voorstelt, ergens te gaan schuilen door eene woning binnen te gaan De andere broer acht zulks □iet r.oodig en vindt een boom desnoods voldoende voor tjjdeljjke schuilplaats: >Zie maar, daar schuilt al een meisje onder een boom! Laten wjj dédr ook heen gaan!" En zjj vinden 't meisje (van circa 20 jaar) reedB door den bliksem getroffen, bewusteloos en bebloed! Door de beide broeders naar een dokter gebracht, bleek de ongelukkige een oog te zgn kwjjt ge raakt, en is zjj vermoedelgk gedeeltelgk verlamd Watersnood in Zeeland. Middelburg, 15 Mei. Het Provinciaal Watersnood-comité ontving tot heden ruim drie honderd vjjf en zeventig duizend gld. De arrondisaements-rechtbank te Zutphen heeft Woensdag den handels reiziger E. J. aldaar, beacnuldigd van het plegen van ongepaste handelingen tegen over eene dame, met wie hjj zich tusschen Amsterdam en Uitgeest alleen in een coupé van den trein bevond, veroordeeld tot negen maanden gevangenisstraf, onder aftrek van de preventieve hechtenis. De eisch was 1 jaar en zee maanden gevangenisstraf. Een iiefdesdrama. Een lü-jarig meiaje te Meppel had ver- keering aangeknoopt met den zoon van een landbouwer die de vorige week als millicien in zgn garnizoensplaats overleed, en te Meppel werd begraven. Zjjne ouders, die vermoedelgk tegen het engagement waren, hadden het meisje niet bg de be grafenisplechtigheid genoodigd, een door haar gezonden bloemenkrans werd gewei gerd. Dit trok zich 't meisje in die mate aan, dat ze Zaterdag de onderlgke woning verliet en 's nachts niet terug kwam; den volgenden dag vond men haar hoed aan den oever van 'fc Meppelerdiep. Langdurig dreggen was te vergeefs, totdat Dinsdag de stoomboot sFortona" van Zwartsluis passeerde. Door de golven kwam het ljjk boven en werd binnen boord gehaald. Te Groningen is tusschen de geor ganiseerde timmerlieden-patroons en -ge zellen een notarieel contract gemaakt, waarbjj de werklieden zich gedurende 10 jaren verbinden, geen werkstakingen in het bouwvak te honden. In den loop dezer jaren wordt het loon van een timmerman van 21 op 25 ctB. per unr gebracht. (Vad.) De politie te Groningen heeft aange houden den 25-jarigen Johannes Franciscus v. T., dieaverdacht wordt uit de brandkast van het goederenbureau der Hollandsche Spoor te Utrecht rnim f 500 te hebben ontvreemd. (N. G. C.) Uit Oldeboorn meldt men aan de Leeuw. Ct. De veehouder R. Koopman» alhier bad sedert een paar jaar twee eenden, die altjjd bjj het huis of in de veestalling waren. Omdat K. in het dorp ging wonen, gaf hg ze aan een vriend, die ze op deD wagen meenam naar zgn boerderg onder Goëngahuizen, waar hg de eenden eerst opsloot, maar een paar dagen later weer losliet. Zeldzaam is het dat de dieren, die nog wei gekortwiekt waren en dus behalve zwommen een groot deel moesten loopen, weer op de bjjna l1/» uur ver gelegen hoeve van Koopmans terug zgn gekomen. Vergiftiging. Te Leimuiden heeft zich een ernstig vergiftigiagsgeval voorgedaan. Naar wy vernemen zgn zeven personen ten gevolge van het eten van ondeugeljjke worst ernstig ongesteld geworden. Overetrooming in België. Men herinnert zich in Leuven geen onweer als dat van Maandag. Het begon 's middags, en het duurde vier uren achter een. Donder, bliksem, regen en wind. 't Was of de zondvloed zon beginnen. Eerst liepen de goten over, toen werden de goten tot beken, de Btraten werden rivieren, de benedenstad was ten slotte één woeste plas geworden en altjjd nog maar gutste bet naar beneden en gierde de dolle storm wind. Geen stormwind, die regenschermen omslaat, geen stormwind, die boomen ontwortelt, maar een die maren omsmjjt. De muur van het kerkhot, de munr om de kazerne, de munr om de gevangenis werden omver geblazen, verscheiden huizen stortten in. De spoorweg kwam onder water te staan, zoodat het spoorwegverkeer werd gestremd. De schade iB niet te overzien. Het ge heele garnizoen van Leuven is in de weer geweest om hulp te versohaffen aan die het ergst in nood zaten. Buitengewoon uateljjk is, dat Leuven, de stad die zooveel van water te ljjden heeft gehad, nu zonder waterleiding is. Door het instorten van maren zgn er op verscheiden plaatsen buizen gebroken. Die moeten hersteld, voordat men het water weer door kan laten. Ook in Namen en omstreken heeft het onweer geducht huisgehouden. Brand door den bliksem en overstrooming door den stortregen. Bjj Namen stond het veld geheel blank. Daar zgn Maandag twee menschen verdronken. Brussel, 15 Mei. De waterhoos en het onweder van gisteren hebben meer ver woestingen aangericht, dan men aan van kei jjk had geloofd. Het treinenverkeer tusschen Brussel en Leuven is gestoord, daar de weg onder water is geloopen. Th Berthem zgn huizen omvergeworpen, een laudbouwer en zgn kinderen werden door den stroom meegevoerd en verdronken, de ljjken zgn heden teruggevonden in een weide, waar ook 42 koeien verdronken zgn, zoo hoog stond het water. Een jong meisje te Ninxelle werd verpletterd; overal zgn de boomen ontworteld en de oogst is vernield. Te Thieldonck zgn twee boeren verdronkente Leuven is geheel het lage gedeelte van de stad overstroomdde schade ïb aanzienljjk. In den nacht van Zondag op Maandag is te M.-Gladbaeh een groot gedeelte van de stad door een soort wolkbreak onder water gezet. De benedenverdiepingen der huizen waren geheel en al ondergeloopen, zoodat de holp der brandweer m moest worden ingeroepen. Zaterdag kreeg het kantoor van in voerrechten van een Londeusche firma in betaling voor verschuldigde invoerrechten op thee den cheque van, in een ronde som, 111,000, d. L f 1,332,000. De bruidstaart voor Ena van Batten berg, in Engeland ver vaardigd, is naar Madrid verzonden. Welk oen verleiding voor do bemanning van het schip, dat do bruidstaart vervoeren tal, welk een bezoeking voor do beambten die den spoortrein begeleiden, die de braidataart bin- Madrid zal brengen, welk een kwelling voor do hovelingen en de lakeien van het Spaan - sche hofl De bruidstaart voor princes Ena is het lekkerste stak gebak, dat ooit naar Spanje is overgebracht. Zelfs Karei V, die anders naar wjj op school hebben geloord, te gronde is gegaan aan lekker aten, heeft nooit zoo'n taart op zgn tafel gezien. Al wat de culinaire wetenschap in de laatste eeuwen heeft bjjgedragen tot de besohaving van den smaak, is aan deze taart aangewond. De taart wordt opgediend op een zilveren schotel on Ena zelf zal haar aaaenjjdeo met een gouden mee, oen mes als een zwaard zoo groot. Ena zal de taart niet alleen op eten, on dat ia ook maar goed, want sjj (nl. de taart) weegt 300 kilogram. Ja, hot is een geweldige taart, 2 meter hoog en met oen grondvlak van een meter middellijn. Het ia een taart in 3 verdiepingen. Elke verdieping is op zichzelf al zoo hoerljjk, dat oen hoele kazerne er zich ziek aan zou kunnen eten. De hoogere verdiepingen van de bruidstaart worden door oorinthisohe zuilen geschoord. Daar hangen kransen van marsopjjn, opgehouden door engeltjes van het kosteljjkstc suikerwerk. Heerljjke bloemfestoenen, uit de zaligste lekkernij gebakken, hangen van boven langs de acht verdiepingen ai. Die bloemfestoenen hangen neer uit een bloemen mand, gedragon door twee cupido's, die boven op de taart staan als symbool van do huwe- lyksmin. De stof, waaruit het kunstwerk is ver vaardigd, wordt door de Engelsche bakkers genoemd «hot koainkljjke deeg'. Het is een samenstelling van gosuikerde room, beschuit deeg en allorlei heerljjke geurtjes en smaakjes. Jammer, dat de bruilofstfeesten pas 29 Mei begiimen. De taart aal dan wel oudbakken sjjn. FEUILLETON. Vrjj bewerkt door AMO. H) ,En nu Manfred dierbare beste vriend laat ons de sterkte van ons karakter niet op een al te zware proef stellenlaat ons afscheid nemen. De plicht roept mjj aan het doodsbed van mjjn vader, waar mjjn eenige zuster in een zaamheid bjj het ljjk de wacht houdt. Vergeef het mjj, dat ik u moest Bmarten en denk een weinig aan mjj, die meer dan eenig ander bestemd is, om veel in dit leven te ontberen, wat anderen genieten. Wanhoop niet, Manfred! Bljjf gelooven in het gelnk de hoop daarop is een kostbare schat, die alle leed in hot gemoed van een mensch kan verzachten. Er zjjn nog zoovele andere zaken, die onze aandacht verdienen, nog zoovelo bronnen, die ons kunnen laven, maar die wjj al zoekende zelf moeten vinden. Vaarwel 1 God bescherme en beware u. Hjj leere u het leven door te gaan iu vrede met Hem en met u celvon Lacht drukte zjj hare lippen op zjjn voor hoofd toen graai Manfred opkeek, was hjj alleen. Nog eenmaal keek hjj rond in de kamer, welke hjj zoo vol hoop en heerljjke ver wachting was binnengetreden do oogeD werden hem vochtig* Woder was er iets dierbaars in sjjn gomoed gedood, weder was het misleiding en oogenvorblinding geweest, wat bjj voor het reinste en het vereerens- waardigate had aangezien! Wederom had al zjjn verlangen, beminnen en hopen op ver- keerden grond gesteundDe vorige maul hadden vele gebeurtenissen in zjjn uitwendig leven hem geholpen om zjjn leed te ver geten. De bevrjjding van zjjn lichameljjk gebrek, het teruggekrogen gezicht, de stroom van hot nieuwe friseche leven alles vereenigde zich om zjjn leed, zoo niot geheel weg te bannen, dan toch do pjjn er van te verdooven. In deze versohrikkeljjke ure echter ontwaakte weder alles, wat hjj reeds meende vergeten te zjjn en bjj het oudo leed kwam nn nog de onuitsprekoljjke bitterheid, die bjj op dit oogenblik gevoelde. Schuw sloeg hjj het oog op naar do gordjjn, die haar portret verborgen hield. Wolk een aandrang bespeurde hjj, om nog eenmaal dat engelreine gelaat te aanschouwen hjj kon het maar niet begrjjpcD, dat zjj voor eeuwig voor hem verloren moest zjjn Reeds stond hjj op den drempel. Kramp achtig omklemden zjjn vingers de dikke portidro terwjjl het in zjjn binnenste klonk Er is dén ding, dat ons scheidt voor eeuwig Verloren onherroepeljjk verloren." mompelde hjj. «Nu, ik zal een wereld tusschen one stellen. Ik zal gaan sdó ver dat niemand mjj om mjjn harteleed kan bespotten." Met een ruk richtte hjj zich in zjjn volle forsche lengte op. Haastig trad hjj terug. Daar zag hjj naast den stoel, waarop Isolde had gezeten, iets op den grond liggen, dat scherp afstak tegen het donkere rood van het tapjjt. Onwillekeurig bukto hjj, om hel op te rapen Ah, het telegram, waarvan Isolde daar straks gesproken had Werktuigeljjk streek hjj het verfromraeldo papier glad. Het waren niet veel woordeD, die daar te lezen stonden maar toch stond hjj als door het weerlicht getroffen. Eens klaps begreep Manfred het raadsel waarom hjj in tegenwoordigheid dior schoono vrouw altjjd zoo onverklaarbaar onrustig was ge weest. Strak staarde hjj op het telegram dat luidde Mejuffrouw Isolde ImhoflVcroni. Weenen, Reissnerstruat no. 2. Papa is zoooven uit zgn aardscho ljjden verlost. Zjjn laatste woord schonk je vergiffenis. Kom spoedig bjj je be droefde zuster Davida." Het gemoed verscheurd door allerlei tegen- strjjdige gevoelens en in het bewustzjjn, dat een gapende klove hen voor immer scheidde, verliet graaf Rcichcnau de «Villa Isolde*, dio hjj een uur te voren botrodon had met de hoop op het zoetst geluk. Een uur slechts geleden en nu was alles v«orbjj. Erbarmeljjk is het lot van do monschen dozer wereld, die zich zoo groot, zoo machtig wanen Waartoe zjjn voornemens, hoop on vorwachting van nut? Een windvlaag blaast het trotsche gebouw der menscheljjke bu- rekingen omverWaar men vol vertrouwen vast op rekent, bljjkt later onzeker te zjjn. Huiverend knoopte hg zjjn mantel goed dicht, ofschoon het woder opgeklaard was en reeds aan de lente deed denken in zjjn binnenste was het herfst geworden sterven on vergaan Tot laat in den nacht liep hjj rusteloos in zjjn kamer heen cn weer en schreef brief op brief, die hjj echter allo weer verscheurde. Het eenige bljjvonde voortbrengsel van zjjn nachteijjk ver bljjf was een telegram aan doctor Ebhardt op het kasteel te Reichenau, waarin deze ten spoedigste naar Weenen werd geroegen. Twee dagen later waren zjj op weg naar Mesopotamië. IV. Het was in Julido zuivere, onbewolkte blauwe hemel spreidde zich uit over de rotsen. Als schitterende vlekken stak de ovorgebleven witte sneeuw hier en daar boven de sombvro toppen uit. Fraaio wouden van naaldhout slingerden zich als een groene gordel om den voet van hot gebergte en vormden een beschermenden achtergrond voor de sierlgko villa's en cb&lets en de met Btroo gedekte hutten der dorpen. Het maatgeluid van een troep Zigeuner muzikanten, het ge- druisch van verwjjderde watervallen, het luiden van do klokjee der kudden en lange klagende tonen, welke do herder aan zjjn hoorn ontlokte, vereenigden zich tot een wonderljjk orkest. Op een groote open plek in het boich, waar hier en daar een enkel stuk rundvee graasde, stond een man stil om te genieten van den schoonen aanblik, die de omgeving opleverde. Aan zjjn voeten lag het bloeiende dal, waarin de witte huisjes, beschenen door de ten ondergang neigende zon, helder afstaken tusschen het blauwachtige waas, dat over 't geheel gespreid lag. Tot diep in het dal strekte 't bergwoud zich uit als oen donkere arm. De twee reusachtige bergen staken hun scherp gelande koppen in de diepten met sneeuw gevuld ten hemel, on daartusschen lage kleinere berg klompen, doorsneden van bruisende beekjes. De eenzame man scheen zich niet te kunnen losrukken van den aanblik, dien het land schap hem opleverde. Hjj was daarin zoo verdiept, dat hjj opschrikte als een boosdoener, toon iomand hom op losse, vriendeljjko manier bjj sjjn naam riep. Hjj wendde het grjjzende hoofd om en glimlachte voorkomend den man toe, die puffend en blazend naderbjj kwam. Ebhardt 1 FritsBeste oude makker Wat een gonoegen voor mo, jo hier te vinden! Nu, gemakkelijk heb je mjj dat niet gemaakt. Juist zoodra ik hier aangekomen ben, lees ik uw naam op do ljjst der logeergasten. Ik heb overal naar je gevraagd, totdat ein- deljjk iemand me hierheen verwees. Fff wat heb ik bet warmMaar je hebt hier ook oen prachtig uitzicht. Kom, willen we nu weer langzaam naar beneden klauteren Ge moet weten, dat ik een rondreis maak ik moet dus mjjn tjjd zoo nuttig mogeljjk besteden. Maar hoe kom je hier verzeild in dit stille dal Je waart plotseling verdwenen," precies als oen financier, die zich ,verwjjderd' heeft. Nauweljjks hadden wjj je gezien, of jo waart weer weg. Ik geloof, dat ik je niot ineer gezien hob sedert dien avond, toen wjj bjj Ronacher waren. Zeg op dus, waar ben jo zoo lang geweest?' Ik bon ver weg geweest.' En wie heeft je zoo lang opgehouden Ik denk toch Diet dat, dat de liefde nog zooveel macht op je uitoefent, dat je Hoe lang is het wol geleden Vier of vjjf jaar wol ,U noen', viel de dokter in. «De liefde heeft over mjjn grjjze hoofd niet zooveel macht Ik was in Azië «Ei, eil Was het daar zoo mooi, dat je daar zoo lang gebleven bent!' «Nu, geheel uit eigen beweging reisde ik niet, al koesterde ik reeds geruimen tjjd het verlangen het Oosten te zien. Graaf Reichenau riep mjj tot zich, om oen geselschap Engel - schen uaar Meeopotamiö te volgon. Het plan daartoe kwam zóó plotseling bjj hem dat wjj onmiddelljjk ^moesten vertrekken, wjj do aansluiting te Brindisi niot wilden misloopen. Er was geen tjjd om afscheids bezoeken te brengen. Ab, je bent dan Dog altjjd bjj dien gr**f. Zeg eens, Ebhardt, begint dien heerendienst je niot zwaar te vallen op den duur? Jo hebt toch niet noodig altjjd in zoo'n afhan kelijke positie te bljjven, denk ik. Ik ken graaf Reichenau niot persoonljjk, althans ik herinner me het nietmaar als ik goed inge licht ben, dan moet het geen gemakkeljjke taak zjjn hem ten dienste te staan. Men beschouwt hem als een zonderling, die weinig sprookteen vrek, die sjjn medemenschen schuwt.' Dan zgn uwe inlichtingen geheel en al bezjjdon do waarheid, mjjn waarde heer Huber,* antwoordde doctor Ebhardt met warmte. Manfred is zoo edel, zoo vol toe- wjjding, dat men mooiljjk zjjn evenbeeld zal vinden. Dat hjj weinig ovoreenkomst ver toont met onze salonhelden, strekt hem slechts tot lof. Kou zwaarmoedige ernst is hem bijgebleven, dat is zoo: maar ge weet toch, dat hjj jarenlang blind is geweest?' Professor Huber knikte toestemmend. •Toen hjj het gebruik der oogon terugge kregen had, werd hjj als jongman vaa vier entwintig jaar boheo recht door govoeleos, die men andere bjj een jongmensch van 17 k 18 jaar aantreft; hjj was een weeper, een droomer vol idealen bjj had zich van de wereld een vooretelling gevormd, die weinig overoenstemdo met de wcrkoljjkheid. Natuurljjk bleef de ontnuchtering niet achter wege (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1906 | | pagina 1