KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor HelderTexelWieringen en Anna Paulowna DE BLINDE. No. 8472. Zaterdag 26 Mei 1906. 34ste Jaargang. Bureau: Spoorstraat Telef. 59. Bureau: Keningstr. 29. Intere.-Telef. 50. Nieuwstijdingen HELDER 25 Mei 1906. Bg kon. besluit is o.a. benoemd tot commies dor posteryen le kl. de heer W. Brujjn Pz. ANNA-PAULOWNA. Achtste algemeene vergadering der Vereeniging >Helpt elkaar* (uitkeering bjj ziekte of een ongeluk) op Maandag 21 Mei, 's avonds 8 uur in t lokaal van don heer Gr. Volder. Tegenwoordig 15 leden. De Voorzitter opent met een toepasselijk woord de ver gadering, de notulen worden gelezen en goedgekeurd. Aan de orde is 1. Jaarverslag, uitgebracht door den heer P. Slikker. Hot aantal leden is ge klommen van 66 tot 67. Aan 13 leden zjjn 49 uitkeeringen gedaan. Ontvangen 1414,11, uitgaven f 326,39, batig saldo f87,72. In kas, met het saldo der vorige jaren f 728,70*. De heeren Oostra en Kooiman controleeren de rekening, die volkomen in orde wordt bevonden eu daarna wordt goedgekeurd. 2. Verkiezing bestuursleden. De aftrë- tredenden, de heeren Pennekamp, ter Burg eu Bakker worden herkozen. Bjj de rondvraag zegt de heer Volder, dat er in de Gemeente meer personen zjjn, die donateur van deze vereeniging kunnen worden. Het bestuur zal trachten meerdere donateurs te verkrjjgen. Hierna sluit de Voorzitter onder dankbetuiging de ver gadering. Bo de aanbesteding van de schoolbe- hoefteu voor de O. L. Soholen is de levering gegund aau den heer J. v. Leverink te Schagerbrug. Ziekteverzekering. Naar wjj uit betrouwbare bron vernemen, is de indiening bjj de Tweede Kamer van het ontwerp op de ziekteverzekering door den minister van binnenlandsche zaken tot een later tydstip uitgesteld. (N. C.) Het >speetwetje< Naar wjj vernemen, is een wgziging van het bekende >speetwetje< in voorbereiding op het departement van landbouw, handel en ugverheid. (Vad.) Bjj het departement van koloniën is ontvangen het volgende aanvullend telegram van den gouverneur-generaal van Neder- lansoh-Indië, betreffende de vermeestering van de rotsstelling Bonto Batoe in het landschap Doen op Celebes (zie Staatscou rant van 22 Mei jl., no. 118): »Bjj Bonto Batoe zjjn, behalve reeds geseinde verliezen, onzerzjjds gesneuveld 4 en gewond 29 inlanders Vjjand liet in onze handen 37 dooden, 4 gewonden eu 8 gevangenen. Voornaamste hoofden van het verzet zjjn gesneuveld. Versterkingen zjjn geslecht.. Aan eene bankinstelling in eene der Noord-Hollandsche gemeenten zjjn, naar men ons mededeelt, door een der bedienden onregelmatigheden gepleegd iu de boek houding en aanzienlijke bedragen ver duisterd. Het ontvreemde bedrag werd door den veraotwoordeljjken directeur aange zuiverd en het reeds vastgestelde dividend daarna aanmerkeljjk verhoogd. v (N. v. d. D.) Merkwaardige Diersoorten. Onlangs is de verzameling lerende dieren in Artis weder met eenige merkwaardige diersoorten verrjjkt, n.1. met een lynxpaar en een paar jonge Amerikaansche rendieren. Reeds lang waren pogingen ia het werk gesteld om een paar exemplaren van den Europeeschen lyox of losch machtig te worden. Deze dieren zjjn in Europa nog slechtB zeer schaars. Het mannetje, licht grijs, bruin van kleur is afkomstig uit Scandinavië; het iets donkerder gekleurde wjjfje werd in de Karpaten gevangen. In de dichte wouden van Noord- en Midden- Europa kwam de lynx. door de Duitschers Wetterwolf genaamd, vroeger vrjj alge meen voor, maar wegens zjjn moordzuch tige bedoelingen jegens herten, reeën, hazen, konjjnen, fazanten en wilde hoen ders, heeft men hem, als ten hoogste schadelijk voor de jacht op deze dieren, fel vervolgd en bjjna geheel uitgeroeid. Het paar losschen in Artis schjjnt thans aan hun kooi in het berenverbljjf te zjjn gewend geraakt en de dieren verdragen elkauders gezelschap vrjj goed. De jonge rendieren, een geschenk van den h9er F. H. Horsey te New-York, zjjn na een met vele moeilgkheden gepaard gaand, langdurig transport van New- Foundland naar Antwerpen en vandaar naar de rendierparken in Artis overgebracht. De caribon van New-Fouudland behoort tot de z.g. „Woodland"-caribon, en is dadeljjk te herkennen aan zjjn opmerkelgk lichte haarkleur. Een rul, dicht, zeer warm haarkleed, zware pooten met wjjd- uitstaande hoeven, die als sneeuwsohoenen dienen, een lange, aan die van een kalf herinnerende kop, gekroond door een groot gewei (het wjjfje eveneens) en groote vocht'ge oogen, kenschetsen de in het hooge Noorden levende hertensoort. Wjj kuunen thans alle liefhebbers van dieren, ten zeerste aanraden, de beide boven beschreven merkwaardige diersoorten in Artis eens te gaan zien. Een zonderlinge candldaat. Zaterdagavond werd onder presidium van den heer Potrio in het Hotel „Smid" te Winschoten een vergadering belegd, vraarin als spreker optrad do heer E. H. Sikkema, roethandelaar en landbezitter te Groningen. De «Winschoter Courant" geeft er het vol gende verslag van: Onder luid applaus trad spr. de zaal binnen, en begon eenige oogenblikken daarna zjjne improvisatie met te verklaren, dat bjj God dankte op zjjn bloote knieën, dat hjj lezen noch schrjjven had geloerd. Zjjns inziens komt van leeren niets anders dan stelen. De open bare onderwjjzers bederven de kinderenwant een mensch kan evenmin zonder God als een visch zonder water. Wat geeft al die geleerd heid? Spr. vroeg eens een directeur van een landbouw-proefstation wat stikstof is. De ge leerde man kon hierop geen bevredigend ant woord geven. Dat kan alleen iemand als spr., die 55 jaren door den schoorsteen kroop al leen door orvaring komt men aan verstand. De wereld gaat harder achternit, dan een sneltrein vooruit. Bewjjs: a. kocht men vroe ger op 20-jarigen leeftijd een pak kleeron, dan kon men daarmee op 70-jarigen leeftjjd nog netjes naar de kerk gaan. Tegenwoordig echter koopt men, althans in Groningen, voor f 10 a f 12 een nieuw pak. Als men er even wol mee in den regen loopt heeft men wel 5 pakken in hot jaar noodig. b. In 't ziekenhuis worden mannen ver pleegd door pleegzustersdie brengen je ook in 't bad. Dat mag niet te pas komen. c. Die niet werkt, zal niet eten, zegt de Bjjbel, en zoo moest 't zjjn, doch wat zien i De arbeiders, die don rjjke nog rjjker maken, kuDnen niet eens voldoende voedsel krjjgen. Do rjjke drinkt champagne; de arbeider „ma- jnm" (water). d. Te Groningen bostaat een Hoogere Bur gerschool. Daar. gaan de jonge heoren een r jaren naar toe om dan later als direc- of opzichter op te treden. En wat bljjkt dan in de practjjk Dat ze nergens verstand van hebben. Spr. komt hierdoor tot de conclusie, dat een loodje imasBelbroche" beter is dan een pond vorstand. Hjj wenscht hierin verbetering te brengen door alle arbeiders, die willen werken, f 8 per dag te laten verdienen. Die niet wil len werken, moeten naar de Kolonies. Harm Pel, veedrjjver, begint het geklets bljjkbaar te vervelen. Hjj roept: „Goa moar tar hoes, Sikkema". Op verzoek der aanwezigen behandelt spr. hierna echter nog de Woningwet, het onder zoek naar het vaderschap en andere zakon. Op een vraag van een der debaters of do heer Sikkema, indien hjj als lid der Tweede Kamer mocht worden gekozen, zal zorgen voor oen gooden jjskelder alhier om do visch voor be derf te bewaren, antwoordde spr. bevestigend. Verder kwam nog in het debat uit, dat hjj de arbeiders bjj een half pond vleescb per dag graag twee borrels toe wil geren. Vóér het sluiten dor vergadering werd de - Sikkema, gezeten in een stoel, geplaatst op een tafel, door de zaal rondgedragen, oer- biodig naar rechts en naar links buigende. Met een .Er lebe hochl" werd de goed bezochte vergadering Dr. Rupert uit Geudringea, heeft Zaterdag het St. Elisabeths-geeticht te Arnhem verlaten en vertoeft nu eenige dagen bjj zjjne familie te Amsterdam. 'Je gevolgen van zjjn mishandeling door een patiënt zjjn nu zoo goed als gewekeu. De genezing van den vinger zal zich echter nog wel een paar weken laten wachten ui?n was over de zetting niet tevreden en heeft dat lichaamsdeel toen nog eenmaal gebroken. (U. D.) Het dienstmeisje van H. K. te Slag haren is weder op vrjje voelen gesteld. Volgens haar getuigenis zou zjj niet met opzet, maar door vergissing oorzaak zjjn van den dood van het kind. Zij wilde het voor een lichte ongesteldheid wat ingeven en heeft droevige onoplettendheid het verkeerde fleachje genomen. De justitie schjjnt na onderzoek geen termen gevonden te hebben haar gevangen te houden. (Z. C.) Over voeding schrjjft de Nieuwe Tilb. (3ourant< een zeer lezenswaardig artikel, waarin zjj het licht doet vallen op het nut, dat de vegetariërs verrichten in zoover zjj aan de m-'nechen leeren, >dat vleesch-gebruik vooral bovenmatig vleeschgebruik nadeelen hoeften in het bjjzonder, dat vleeich een zeer duur voedingsmiddel is, gelet op de voedingswaarde die het heeft.* Er heeracht nog veel te veel de meening, dat vleescb het krachtigste voedsel is, dat er bestaat. Dat ljjkt er niet op. Zoo bljjkt, dat een pond boonen b.v. meer voedingswaarde heeft dan een pond vleescb. En aangezien een pond vleesch heel wat duurder is, ligt de gevolgtrekking voor de hand, dat vleesch een geweldig luxeartikel is, dat veilig zjjn plaats als hoofdschotel mag verliezen, vooral in huis houdens waar de beurs niet al te zwaar is van inhoud. Er wordt over het algemeen veel te weinig aan groenten opgediend en dat voornamelgk, omdat de huismoeders niet geleerd hebben de ware verhouding dor verschillende levensmiddelen. Groenten zjjn voedzaam, groenten zgn gezond, maar, en de vegetariërs leeren dit ook, men moet ze niet te veel afkoken en het groente water bevat zeer veel voedingszouten, zoodat het nooit moet worden weggeworpen, maar met voordeel voor soepen kan worden benut. Het vergaan van het Schoolschlp. Brussel, 22 Mei. De leerlingen van het schoolschip »De Smet de Naeyer* hebben hedenmorgen aan den procureur-generaal een schrjjven gericht, waarin gevraagd wordt, dat het gerechtel jjk onderzoek, door den minister .-an justitie voorgeschreven, j zonder vertraging zal worden ingesteld, en dat voor hun vertrek naar den vreemde geredde matrozen en officieren zulbn 1 worden ondervraagd. De leerlingen verzoeken dat het onder- zoek zal worden ontnomen aau den rechter Caroly te Antwerpeu, daar die rechter d-~el uitmaakte van hot »Comité d> l'Association m iritim"* welke het schoolschip uitrustte. Een groep ouders en bloedverwanten is een proces begonnen tegen den Staat eu j de sAssociation Maritime*zjj eisch-n schadevergoeding. Terwjjl bet bier te land? en in de j landen die ons omgeven den laatsteu tijd koud en nat is geweest, is het mooi weer in Noorwegen. E?n bericht uit Haugeaund, bjj Stavanger; vau Zaterdag zegtIn da laatste dagen is het stralend zomerweer boom en plant zgn in korten tjjd vol uit geschoten. Te Diatelhauseu, in Baden, heeft een veertienjarige dienstbode 's nachts eeu kind van elf maanden uit de wieg gehaald en in het water gegooid, waar het verdronk. Den volgenden morgen zocht men vergeef* naar het kiud eo de ouders waren al, al* verdacht van een mivdaad. in hechtenis genomen. Het dienstmeisje gaf als eenige beweegreden voor hare wandaad op, dat zjj hoopte, ten gevolge van den dood van het kind, verlof om naar huis te gaau te krjjgen. Het ljjkje is nog niet gevonden. Een Amerikaan te Parijs. De vorige week trachtte te Pargs de koetsier van een melkwagen, na een wiel- rij Ier te hebben overreden, zich ijlings met zjju kar te verwjjderen, toen plotseling het paard door twee kogels getroffen neer viel zoodat de koetsier kon worden aan gehouden. De schoten waren gelost door eeu Amerikaan, die toevallig op een voor- bjjrjjd'-'iideu omnibus gezeten, het geval had waargenomen en op Amerikaansche wjjze ie politie wilde helpen. Maar hem werd beduid dat men in Frankrgk ook in dergeljjk geval niet het paard van een ander in«g doodschieten en daarom moest ook de yankee naar het politiebureau. Hjj verklaarde zich daar bereid de schade te betalen en kon toen heengaan, verbaasd over de Europe-scne zeden. Marokkaanshe zeeroovers. Londen, 20 Mei. De nieuwsbladeu be vatten draadberichten uit Gibraltar vau heden, volgens welke de roover Valiente zich bjj Ceuta van het Engelsche zeilschip sConsuelo* meester maakte, 3 man van de bemanning nam hjj al* gevangenen mee. De eigenaar der >Consuelo< diende een protest in bjj de regeering en vroeg oniniddelljjk hulp en bescherming. Te Odense in Denemarken heeft het echtpaar Damgaard zgn jjzeren bruiloft gevierd. Zjj zgn 70 jaar getrouwd geweest. De man is emeritus-predikant. In de laatste jaren voelt hg zich oud gewordenhg is nu 971/, jaar. Zgn vrouw is nog fiksch van lichaam en geest, eu voert zelf de huis houding. Eene bruidjes markt. De jonge meisjes vau Ecaussiues-Laluing, in Henegouwen, richten dit jaar op twee den Sinksendag, 4 Juni, weer een feestje in, waarop al de jonge dochters van België eu elders zgn uitgenoodigd. Het program van den dag bevat eene ontvangst op het stadhuis, een bezoek aau de vermaarde steengroeven en aan de oude kerk, het bezichtigen van het oud versterkt kasteel der XVe eeuw, ontvangst der vrjj- gezelieo door de meisjes, concerten op de openbare plaatsen, aanbieding van een eetmaalkoffie met mastellen, toespraak door de juffer-voorzitster, volksbal. Deze eigenaardige bruiloftsmarkt lokt alle jareu een groot aantal jongelingen en dank aan de, te dezer gslegcuh.id, aangeknoopte kennissen, is menig meisje van Ecaussines aan een wettigen man ge laakt. (H. v. Antw.) Ingezonden. Voetbal. lt gedurig op H. t t de gelijkmaker sa beide keoteu v op het teri 't Morgen» .peelden L. 2 tegen H. O. 1.2 en mid dag» 11. B. 8. 1 tegen H. G 1. 1. Het weer werkte niet mede loodst er voord morgen» weinig pobliek w»*. De wedttnjd Tio morgens wu niet erg intereiwnt. wat hoofdzakelijk kwam door de ongooefcndbeid van H. 6. I. H. G. I. «peelt eeral mei wind mee, doch L. blijkt «terker te rijn, vooral wat de verdediging betreft, liet «pol i» eehter vrijwel gelijk en er worden van beide kanten eenige uitvallen gedsau Kort voor half time wordt door H. G. 1. bet eerata pnnt gemaakt. Er werd getehoten. de keeper van L. wil de bal, die langt den grond aankomt, grijpen, doch mist. Ecu donderend hoera van da H. G. I.-menichon. Raat gaat in met 1—0. Na een pooeje gepauzeerd te hebben L. heeft nu wind mee en er 6. I.'a heltt gepeeld. Na 10 min. (land 1—1. wnrdt er nu hard gewerkt om het winnende punt te maken, doch het gelokt niet. Eindelijk krijgt de rechta-bniten van II. G. I. den bal, rent lang» bet lijutj», paneert alle» en iel prachtig voor bal wordt benut en in oen zwoegen de H. G l.-mmaen om de inaar neen, L. krijgt er ook nog édn, en zoo eindigt deze wedttrijd met 82. De «cheidireehter. een adelborat, voldeed zeer goed en waa onpartijdig. Van alle kanten werd een achitterende overwinning van L. verwacht. De wedatrijd die middag* om half drie plaat* bad, waj belangrijker omdat bot bier de late kl*a»e gold- H. B. 8. komt met 5 in.aller» en II. G. I. da grand complet Geen wonder dat H. G. I. woo. H. B. 8. wint den to»» en verkieit tegen den wind in te ipden. Bood» dadelijk wordt het H. B. S.-doel beitookt, doch de keeper wtrkt verdiemtelijk weg. Jammer, dat toen hij uitliep en een bal mooi weg werkte, dei* lerngiprong H. G. I. word ingezet. blijft de .terker*. doch de H B S-verdediging «lult al» een bu» en er komt niet» door. De linka-binaen vau H. B. S., de klrinate van allemial, drijft eenige keereu mooi op en i« zellz een keer door afiee been- gedreven, maar nn faalt hij met do talrijke praahtkaue om gelijk te maken verloren gegaar i». V»u beide kanten worden nog wel eenige pittige uit vallen gedaan, maar alle» liep op niet» «it. Ruit gaat ia met 1—0 voor H. G. I. Na «mgewia»eld te hebbea ia li. B. S. de «terkatc en in 8 min. maakt de reehU- binnen door oen onhondbaar ichot gelijk 7 min. later wordt een corner brnnt en de middenvoor geeft een H. B. 8. de leiding. Maar deze voor H. B. 8. Al werden tij ook irtes, H. G. 1. komt meer lo» cn maakt _rAl werken de becki vin II. B. S. ook nog ion hard, ijj kannen niet verhelpen, da na 15 min. bet winnende pnnt kwam Wat H B. 8. ook doet en hoe ze aan de kant ook «cbrtcaweo, een goel kunnen *ij niet me»r maken. Al* tijd gadoten wordt, heeft 11. G. I. dus gewonnen met 33. Vau H. G. I. waren goedde beide backe, de linki- bniten en de rechts-bnlten. Van H. B. S.d» keeper, de beide beek», vooral de verdedigend, d>- rechuhalfbaek, linksbinnen en middenvoor. Al» »cb»idarecht«r fungeerde weder ren adelhont, bijgestaan door 2 grenireebter», ook adelborsten. Zij voldeden leer goed en weren be«li»t onpartijdig. Do «tand dor late klaase i» nn ^gsaU ge»p. gew. I1G.I. 2 2 H.B.S. 1 L. 1 GEMEENTERAAD VAN WIERINGEN. Vergadering Tan 22 Mei 1906. Voorzitter de Burgemeester. De Voorzitter opent de vergadering, de notulen worden voorgelezen en vastgesteld. Ingekomen stokken Bericht van storting in de gemeentekas, van f 1904.45 door den Rijksontvanger en f 160 door den Betaalmeester. Dankbetuiging van den Bond van gemeen teambtenaren voor de subsidie voor de ten toonstelling. Kennisgeving dat de uitkeering van bet Rjjk voor het lager onderwijs zal bedragen f 6075 en de aftrek dit jaar met f 100 wordt verlaagd. Bericht dat er geen herwaar bestaat om de telephoonkantoren aan te slniten aan bet interlokaal verkeer. Procesverbaal der laatste kasopneming bjj den Gemeente Ontvanger, waarbij boekhouding en kas in overeenstemming zjjn bevonden. Staten van het zeegras over de laatste drie maanden. Gemeenteverslag over 1905. Verzoek van den heer Jacob Bruul om eervol ontslag als waarnemend telephoonkan- toorhouder. Toegestaan. Voordracht tot benoeming van 8 Arm voogden wegens gewone aftredingde aftre dende heeren S. de Vries Cs., J. P. Bakki en C. Rjjkeboer worden allen weder benoemd Rekoning van hoeren Armvoogden over 1905. Deze wordt ter inzago gelegd. Instructie voor de brandweer. Aangenomen. Verzoek van het comité voor den tramweg Van EwjjcksloisSchagen, om eene subsidie van f 8000. De Raad staat f 1000 toe, op voorwaarde dat de haven aan den Van Ewjjckslnis door Rjjk on Provincie zal worden verbeterd. Ken aantal réclames van den Hoofdeljjken Omslag en de Hondenbeslasting. Aau E. C. Bakker wordt afschrijving ver leend, wegens vertrek uit de Gemeente, aan de wed. J. J. Wigbout wordt eenige ver mindering toegestaan wegens te hoog gebleven asnslag, evenals aan S. R. Bakker, terwjjl aan J. W. Snooy Sr., W. Hooft, J. P. Maars en de wed. N. Haliweeg eenige afschrijving van hondenbelasting wordt verleend. De overige reclames konden dit jaar niet worden ingewilligd. Een verzoek van den kastelein A. de Haan om vermindering van vorgunningsreeht kan wegens hot verstreken zjjn van den tormjjn, niet behandeld worden. Een voorstel om de levering van 320 kubiekemeters grind aan te besteden, wordt aangenomen. Bjj de gewone rondvraag deelt de hoer Tjjson mode dat oenig herstel noodig is aan den Wcetorlander toren, de heer Hermans bespreekt ook oen paar herstellingen aan den Oever en de heeren Knul en Peereboom dringen aan op meerdere toezicht op de begraafplaats, terwjjl de heer Peereboom het nog weiiacheljjk acht om het publiek er op te wjjtrn dat de bepalingen dor gemeente verordening omtrent het rjjden mot licht, door de Rjjkswet zjjn gewjjzigd, zoodat thans het geheole jaar op allo wagens en karren vau een uur na zonsondergang af tot een uur vóór zonsopgang, licht moet worden gevoerd. Daarna gaat de Raad in besloten verga dering en wordt de openbare vergadering door den Voorzitter gesloten. üit het Buitenland. De Czaar weet natuurljjk al lang en brood wat or in het Adres van Antwoord van de Doema staat. Men heeft dos in do aan wijzingen, op welke wjjee hjj het wil ontvangen, slechts eene vormkwestie te zien, maar toch een kwestio die toekent. In bjjna alle landen wordt mei do aanbieding een deputatie uit het regeeringslichaatn belast. Dat dacht ook de Doema to doen doch mis. Eerst heette hel dat de president het alleon moest komen overhandigen, doch thans is offloiëel bekend gemaakt, „dat hot adres van antwoord door tusschenkomst. van den hof minister aan dun Czaar kan worden toegezonden evenals allo andere besluiten'. Do Dooma beraadslaagde over deze offlciöelo mededeeling on nam mot algemoeno stemmen eene motie aan, waarin zjj verklaarde, dat do boteekenis van liet Adres zit in den inhoud en niet in de manier, waarop het wordt aangeboden. Zjj verklaarde niet in te willen gaan op de bespreking dezer kwestie, wjjl die haar rechfn en haar aan- ■ien in het minst niet raak Iet is intusschen bjj de beraadslaging ove c motie wel ge- blokon dat men in dc Dot a voelt, dat haar bestuur minstens onhonscb ejegnnd is. De hofpartjj, w'e bet vrjjinoedig antwoord misschien wel hooft verrast, vindt er gereedo aanleiding in te betoogon dat wat do Doema vraagt, de perken te buiten gaat 1 Vandaar dat er gesproken werd van ontbinding, af kondiging van don staat van beleg, desnoods een dictatuur onder minister Doornovo. Hier toe is het echter nog niet gekomen en zal het ook wellicht niet komen, want or is eene party, die meer verzoeningsgezind is en de Doema lang niot alles, maar toch iets wil geven. In 't belang van den vrede in Rus land is het te wenschen dat de Czaar aan de laatste partjj het oor leent. Intusschen schjjnt men ook door enkelu strengere maat regelen als verbanningen, arrestaties en kne veling der pers, de Doema ocnigszins te willen prikkelen tot verzet, opdat eene ge- reede aanleiding gevonden wordt om bjj don Czaar op ontbinding te kannen aandringen. Maar, wjj zagon hot reods, de Dooma zal zich wel weten te beheerschen. De Doema beraadslaagt thans over een voorstel door 30 ledea ingediend om het mogeljjk te maken dat door gedeeltelijke onteigening van parti culiere gronden tegen billjjko vergoeding, den boeren op langoren huurtermijn land verschaft worde. De uitslag van de herstommingen verleden Zondag in Prankryk heeft de regeeringspartjj nog aanmerkeljjk versterkt, de zwenking naar links nog grooter gemaakt. De meerderheid van het «bloc* is grooter dan iemand ver wachten kon. De «zwenking naar links* heeft haar invloed al dadeljjk doen gelden op de regeeringabu- slniten. Verklaarde de regeering vóér do verkiezing niet toe te kannen laten de vorming van „syndicale*, vakvereenigingen van staats ambtenaren en staatsemploye's, thans heeft president Faillieres reeds zjjn goedkeuring gehecht aan dc samenstelling cenor commissie, die zal onderzoeken in hoeverre deze vor- eenigingen, zonder gevaar voor de zekerheid van den openbaren dienst en voor de hand having der discipline, bestaanbaar zjjn. Minister Briand deelde mede, dat hy overtuigd was, dat het Vaticaan zich thans in den toestand, dio door de scheidingswot ontstaan is, zal schikken, zoodat daarmee het einde van den kvrkslyken strjjd bereikt zal zyn. Keizer Krans Jozef heeft Dinsdag de zitting van den Hongaarschon Rijksraad geopend. In de troonrede zoide de keizer, dat hjj met smart torugzag op do gebeurtenissen van den jong- ston tjjd, die den gewonon gang van hot con- stitutioneele leven hebben gestoord. Hjj bracht don Voorzienigheid dank, dat de misverstanden verdwenen zjjn en sprak de hoop uit dat het gnbenrde vergeten eu vergeven zal zjjn. Be halve goedkeuring vau de gewone recruten- contigenton en de uitgaven voor de buitenge wone behoeften, rekende hjj op den goeden wil dor afgevaardigden om medo to werken den grondwettigen toestand te herstellen. Aan gekondigd werd oen wetsontwerp dat een be- langrjjko uitbreiding der kiesbevoegdheid zal inhouden. Zoodra dis wjjziging is tot stand gobracht, wordt de Rjjksdag ontbonden, om het niouwo kiezersvolk in staat te stollen eene vertegenwoordiging te benoemen. FEUILLETON. Vry bewerkt door AMO. 16) M|ja zuster heelt reeds zoovele verbinte nissen aangegaan, dat er jaren mee gemooid zjjn om ze alle to volbrengen. En in haar ljjdenden toeetaud kan zjj onmogeljjk aan al haar verplichtingen voldoen. «Woont u geheel bjj uw zuster in?» «Ja, sedert den dood van papa. Wjj waren beiden gehoel alleon. Het was das natuurljjk, dat wjj bjj elkaar gingeu.' En hebt ge dan uw bloemen trouweloos in den steek gelaten ,De kwoekerjj heb ik verhuurd aan mjjn- bnor Overboek, die destjjds rnjjn eerste be diende was. Licht viel de scheiding mjj niot tot heden heb ik ook nog niet kunnen besluiten het oude huis te vekoopon, ofschoon men mjj er genoeg toe godrongen heeft. De villa van mjjn snater te Weenen ia rondom door een grooten tuin omgeven, zoodat ik ook daar een kweekerjj in het klein heb kunnen aanleggen. Ik leg mjj nu pi»» too op de rozencultaur en heb reeds ware pracht exemplaren verkregen. Verder bestudeer ik plantenkunde en na tuurwetenschappen ik ga naar alle lezingen waaabjj dames worden toegelaten, en dan vcrgesel ik ook dikwjjla mjjn zuster op hare reizen ik ben te 1'etersburg, New-York eu Kopenhagen geweest, kortom mjjn loven is rjjk aan afwisseling. Ge ziet dus, dat ik het wel kan uithouden, dokter. Maar nn heb ik mjjn tijd verpraat daar komt onze kleine groora reeds met onze mantels U„ger mag ik mjjn zoeter niet laten wachten.» Zjj knikte hem nog eenigo malen vrien delijk toe en spoedde zich toen voort den weg op, dion de dokter juist langs gekomen was. Terwjjl hjj haar peinzend nastaarde, ge heel vervuld van de vreugdo, haar in zoo geheel andore en naar het scheen gelukkiger omstandigheden weder gezien te hebben, voelde hjj een hand op zjjn schouder en opkjjkende zag hjj voor zich het schalks glimlachende gelaat van een Weener bankier, met wien hjj 's avonds bjj den wjjn eenige malen in gesprek was geweest. «Mjjn harteljjke gelnkwonscben, uitver korene onder alle stervelingen I Ja, kjjk me maar niet zoo verwonderd aan, zoo iets trekt de aandacht. Het was trouwens een mooi tafereel, een doorn tosschen twee rozon. Mevrouw Voroni, „de goddelijke,* die voor gewone stervolingen bjjna ongenaakbaar i», staat hier iftidden op het Bronplein hand in hand met don zeergeleerden lieer doctor Ebhurdt, die stoeda met voorliefde over zjjn gevorderden leeftjjd en zjjn vrouwenhaat spreekt Zeg mjj toch eens, gelukkige sterveling, wat moot men doen om zulk een onder scheiding te verdienen „Mevrouw Veroni?* dacht de docter. «Ah juist, die zuster was aan do opera verbonden hm een tooneelnaam.' Ik ken eigenljjk slechts haar zuster.- antwoordde hjj op dien stroom van woorden. Vandaag heb ik de kunstenares voor du eerste maal gezien.* (Slechts haar zuster?* riep de bankier op levendigen toon. «Zjjt ge dan blind Nu ik ken er vele, die zeer tevreden zouden zjjn, als zjj slechts haar zuster konden krjjgen, maar ook bjj haar is elko aanval vergeefs. En terwjjl mevrouw Veroni ten minste nog de pil weet te vergulden voor de aanbidders, die zjj afwjjst is haar zuster bjjna grof. Zjj is zoo ongevoelig als een steenrots. Doch ik hoop, dat ge aan ray wilt denken, als de zonnestralen van haar gunst n te warm worden. Ik bezweer u, gun aan andere stervelingen ook oen enkel straaltjeIk ban tevreden wanneer slechts die zuster mjj ge nadig bedenkt met een weinig van den gloed nit haar oogen. Nu, daar zullen wjj later nog wel eens over spreken ik vlug van kleeding verwisselen den dag ben ik op do bergen geweest doe mjjne groeten aan den graaf.* ,Mozes, die van den borg komt*, riep graaf Reichenau, dio op het terras zat. «Uw gelaat schittert! Welke vrooljjke tjjding heeft die dwaze Wolffingon je toch verteld Wolffiogen is daar geheel onschuldig aaD,* zeido do dokter laohend, terwjjl hjj aan do gedekte tafel plaats nam. ,Neem mo niet kwaljjk, dat ik u heb laten wachten, Man- fred,* liet hjj er op volgen, toen de bediende reeds het eerste gerecht opdiende. «Ik heb vandaag leobt aangename ontmoetingen gehad. Hoel boven op den berg ontmoette ik een oud vriend on studiegenoot, Jozef Huber, uit Weenen, een goede vont, dio ons hier wol eens zal komen opzoeken denk ik. Bovendien had ik nog een ontmoeting, die mjj bysondor veel genoegen verschafte cn waarin ge ook wel belang zult stellen, Manfred.* Hjj keek den graaf, die argeloos de wijn glazen vulde, mcl een voclbetoekemion blik aan. ,I)io ontmoeting was zoo geheel onvoorzien, dat ik er u niet naar wil laton raden. Neon, ge raadt het toch niet,* riep hjj lachende, toen Manfrod eenige namen noemde. „Het was mojuffrouw Imhoff, uit Bcrljjntien minuten geleden stond ik ginder op het Bronplein met haar te praten.* Mojuffrouw Imhoff' Davida riep de graaf verbaasd, doch geenszins verschrikt, sooals dr. Ebhurdt verwacht had. Van eenige gemoedsaandoening was noch in zjju stem, noch in zjjn houding iots to bespeuren. Hot is zeer zeker een bjjzonder toeval, bjj de eerste schreden op vaderlandschen bodorn reeds bekenden aan te treffen, dio men mijlen ver verwydord waant. Wat doet du juffrouw hier? Ah ja, haar vader was zennwljjder maar als ik me niet vergis als je blieft, bedien u eens van dezu mayonnaise, zo smaakt heerljjk Zoo, is de oude heer lang dood Ja, hjj is korten tjjd na ons vertrek gestorven.» .En de dochter? Is zjj juffrouw van ge zelschap, gouvernante of zoo iets? Het arme meisje Ik heb altjjd medeljjdon met die arme noen, het schjjnt haar integendeel zeer goed te gaan. Mejuffrouw Imhoff is hier gekomen in gezelschap van haar zuster go herinnert u misschien ik heb u indortjjd van die jonge dame gesproken, die hm genoeg, diu zustor mot den tooneelnaam Veroni is hier voor haar ge zondheid, on juffrouw Davida is met haar meegekomen. Ge zult er echter verwonderd van opkjjken, dat juffrouw Imhotr zoo ver anderd is. De samenleving met haar zuster heeft op haar een zeer voordecligen invloed gehad. Ik zeg u, dat zjj geheel do groote dame is geworden. Ik was or verbaasd over, dat zjj het bemerkte en mjj in hot ootje nam. Wjj hebben elkaar laag aan den praal gehouden, en gu weetwjj leven hier in oen glazen huis dadeljjk was de dikke Wolftioger gereed mut zjjn toespelingen'. Dio goode dokter 1 Zjjn gedachten waren zoo vervuld met die ontmoeting, dat hjj vol strekt niet bomorkte, hoe Manfred's trotsch golaat op dat oogenblik de weerspiegeling gaf van zekere gemoedsbeweging. »De dames wonen te Weenen,» vertelde hjj vorder. „Mevrouw Veroni moot een kun stenares van don eersten rang zjjn. Wolf- linger noemde haar „do goddeljjke». Maar ge moet haar indertjjd te Weenon wol ge hoord hebben ik was te kort daar, en ik bekommer me ook niet voel om zulke dingen. Een schoone vrouw is dio meTrouw Veroni, al is zjj niet zoo heel jong meer. Wolffinger scheen trouwens mejuffrouw Davida ook zeor mooi te vindenhjj phantaseorde allerlei dwaasheden, ge kent zjjn gewoonte van ovordrjjven wel. Maar wat scheelt er aan, Manfred Ge zet een gezicht, alsof ge azjjn had gedronken!* «Och kom, de wjjn is goed; maar ge schjjnt er van avond pleizier in te vinden mjjn goeden luim te bederven. Go moost nu toch eindelijk begrjjpen, dat ik niet wil her- inderd worden aan 't verleden mjjne her inneringen aan ons verbljjf le Berljjn be- hooren niet tot de aangenaamste, on nu spreekt ge ook nog over mevrouw Veroni. Het is mjj onaangenaam, dat zjj hier is.» Maar Manfred,* autwoordde docter Eb- hardt, „ik wist volstrekt niet, dat ge iets tegen die dame hebt.' •Ik heb volstrekt niets legen haar,* viel de graaf haastig in. „Alleen wonsch ik haar niot te ontmoeten. Natuurljjk ken ik de kunstenares; mjjn suster wss intiem met haar. Doch ge kent Irene, zjj is altjjd bjj zonder ingeuomen met haar niee dat duurt echter gewoonljjk niet lang. Zoo is bet ook mot deze kunstenares gegaan. Toen ik to Weenen was, stond zjj met haar op zeer vertrouwelijke voet maar reeds in haar eersten brief schreef Irene mjj, dat zjj alle vriendschapsbetrekkingen mol de kunstenares had afgebroken. Ik kom daarom in een pjjnljjken toestand. Bjj de groote vrjjheid van beweging, dio men in de kringon der badgasten geniet kan ik do dame niot voorbjjloopen, alsof ik haar niot kon to meer nog, omdat zjj zoo nauw verwant is aan mejuffrouw Imhoff' Kcrljjk gezegd, reisde ik liefst op staanden voet weg.* De dikke bankier drong zich met in hel oog loopend opzet naast den graaf, en Man fred, wien dit niet ontging, werd daardoor ontstemd. De bankier nam onmiddellijk hel gesprok weer op bjj hot het puut, waar hjj het des middags had geslaakt. tik zeg u, mijnheer de graaf, uw vriend en leidsman, is een ware hartenbostormvr, baba I Heeft hjj u zjjn geheimen geopenbaard Hjj zal wel zoo verstandig geweest zjjn u alles to verzwjjgen. Maar aU ik mjj niet 'Tg-, hè* ge vroeger to Wocnen gewoond. Ge kent dus „de goddeljjke', voor u is zjj niets nieuws meer. Nu, w»m zjj nog. Men beweert z i blanketsel of rood gebruik ook niet op hot tooneel. Ja, ja, een gevaarljjke vrouw heeft veel mannon het hoofd op hol gebracht tot in de hoogste kringen. Mon mom pelt zelfs De kloioe oogen van den swetaer gaven nog meer le kennen, dan zjjn mond sprak. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1906 | | pagina 1