KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor Helder, Texel, WIerIngen en Anna Paulowna* Uitgevers: BEEKHOUT Co., te HELDER, Nieuwstijdingen DE BLINDE. No. 3473. Woensdag 30 Hei 1906. 34ste Jaargang. Bureau: Spoorstraat Tolof. 59. Bureau: Keniugstr. 29. Inters.-Telef. 50. Atoonnement Vliegend Blaadje -p.Sm. 50 et., fr.p.post 75 et, Boitenl f 1.25 g' i Zondagsblad 37'» 45 >0.75 Modeblad 55 80 0.90 Muzik. Bloemlezing >>>60>>>>85> 0.90 Voor 't Buitenland bg vooruitbetaling. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. BureauxSpoorstraat en Koningstraat. Advortontlên van 1 tot 4 regela25 Gent. Elke regel meer6 Bewjjs-exemplaar2*/a Vignetten en groote letten worden naar plaatsruimte berekend. A dvertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorg-d zijn. Vit het Buitenland. Eindelijk is het ministrieel antwoord op het adres der Russische Doema ontvangen. Bjj monde van minister Goremykin werd in de ritting verklaard dat de regrering, na op bevel van den Ccaar kennis te hebben genomen van het adres, zich ten volle bereid verklaart aan de bewerking der te berde gebrachte kwesties mee te werken voor zooverre de Dooma niet baar recht van initiatief overschreed. Ook rij wil wyziging van het kiesrecht, maar het tijd stip, daartoe acht t\j nog niet gekomen. Groote hoteekenis hecht het ministerie aan het ter sprake gebrachte wetsontwerp op de onschend baarheid van persoon, vryhoid en drukpers en van vereeniging met krachtigen waarborg echter tegen misbruik dier vrijheden. Onvoor waardelijk verklaarde zjj zich tegen de op lossing der landkwestie door inbezitgeving van de landerjjen des rjjks en der kerk. Ont kenning van het recht op particulier grond bezit zou boteekenen het loochenen van par ticulier eigendom in het algemeen en dit toch is de grondznil van het staatsleven. Wel kannen maatregelen genomen worden lot verbetering der bepalingen op hei vrucht gebruik door de boeren en tot verstrekking van meer bouwland. Verhooging van zedelijk en geestelijk peil der massa acht ook de re geering dringend noodig. De ministerraad weigert beBlist wetsvoorstellen te aanvaarden betreffende de verantwoordelijkheid der mi nieters en afschaffing van den Rijksraad. Be treffende uitzonderingswetten en het tegeogaan van ambtelijke willekeur heeft de Doema al leen het recht van interpellatie. Deze zaken behooren uitsluitend lot do bevoegdheid der regeering. De regeering zal zorg dragen dat de ambtenaren zich aan de wet houden. Een wetsontwerp op de verantwoordelijkheid der ambtenaren werd reeds ingediend. De Doema hoorde de verklaringen stilzwij gend aan. By het debat veroordeelden alle redenaars zeer scherp de verklaring der re geering. De minister van justitie verklaarde dat de wetten leemten en gebreken hebben, doch moeten gehandhaafd worden tot er nienwe zyn. Aan het einde der zitting nam de Doema met byna algemeene stemmen een motie aan waarbij het ontslag van het ministerie wordt geöischt. Wat nu? Wellicht dat de telegraaf ons daarby n08 nader antwoord geeft. Er ia in den laatsten tyd herhaalde malen sprake geweest van de aanstaande sluiting van een verdrag tusschen Engeland en Rus land. Hoe de zaak eigenlijk in elkaar zit heeft thans de Engelsche minister van Bui- tenlandscho zaken in het Lagerhuis medege deeld. Hy deelde mee dat een bepaald ver drag nog niet was tot stand gekomen, maar dat toch onderhandelingen zjjn gevoerd om ten aanzien der geschilpunten, tusschen de beide landen bestaande, tot overeenstemming te komen. De grondslag zien we, is dus reeds gelegd. By de Marokkaansohe conferentie, by den jongsten Turkschen crisis en by de moeilijkheden op Kreta en in Macedonië hebben Engeland en Rusland op hartelijke w jjzo samengewerkt en daar de ervaring opge daan van welke groote waarde voor beide landen die samenwerking is. In Frankrijk zal men die toonadering niet ongaarne zien. In Duitschland maakte men zich «enigszins bezorgd, omdat men meende dat Duitschland wel ietwat geïsoleerd kwam te staan en dat de Duitsche belangen in het Oosten wel eens geschaad konden worden. In den Ryksdag verklaarde do Staatssecretaris echter op eone desbetreffende vraag, dat er niet de minste reden was om zich over deze zaak bezorgd te maken. Zoowel in Duitschland als in Engeland is een krachtige strooming waar te nemen om de betrekkingen tusschen de beide landen te verbeteren. Vereenigde heel veel pleizier aan hunne nienwe bezit tingen, de Philippjjnen. Vandaar waarschijn lijk de telkens opduikende geruchten omtrent den verkoop van deze eilanden aan Japan. Nu, als Japan toch zyn grondgebied wil uit breiden, zal het waarschijnlijk hier den min sten tegenstand van de andere mogendheden te verwaohten hebben. Volgens enkele Parjjsche bladen heeft de Fransche minister-president aan een aantal afgevaardigden de verzekering gegeven, dat alle wegens Btaking ontslagen postbeambten, op eenige uitzonderingen na, weder in dienst znllen worden genomen. In het Engelsche Hoogerhnis is de kwestie van vermindering der krijgstoerustingen ter sprake gebracht. Tensjj de gebeurtenissen in Europa een onverwacht ongunstige wending namen zou de regeering op de volgende be grooting eenige vermindering brengen op de begrooting voor oorlog en marine. Wy kunnen dan protosteeren, zei de betrokken minister, togen eenige verdere vermeerdering van de marine door een of andere Europeeschen Staat, want men zal niet kunnen zeggen, dat wy ons op een aanval voorbereiden en anderen dus tot meerdere krijgstoerustingen nopen. Hy zeide voorts de hoop te koosteren dat dit debat andere regeeringen mocht op wekken om tot vermindering der oorlogslasten to komen. Mocht het waar zyn! mzezonden. Mijnheer de Redsotenr. Vergun om nogmuls een plaztije in nw veelgelezen bied neer MDleiding ven het ingezonden itnk ven den heer S. In dit nokje (rechte hy zich voor 'tvoorgeende te verentwoorden, menr eprek teven» de eterkite een- klacht tegen xiehxelven oit. Vooreerst toch zegt hy, dat het zijne bedoeling wt» geween .hetgeen bekend was publiek te maken'. Dit getoigt voorzeker ven eea zeer groote gedienatigbeid tegenover dat publiek sla men evenwel voor do waarheid ervan ie ken ataen. Maar eenige regelen verder zegt de heer S. dat het g e r n e h t e n waren, die hy bekend had gemaaktgeruchten, eamen- geeteld oit woorden, opgevangen ven een H. B. 8,-lid, en uitspreken ven een lid der Reg. CommiMie, waar van de Voorzitter my zelf eena (den 6en Mei) gezegd heelt, dat hy zich niet verantwoordelijk stelt, voor wat de leden zeggen. Dat de heer S zeil niet voelt, dat zulk aohryven werkelijk een zeer groote mate van vrijmoedig heid vereieoht, pleit niet voor hem I Ook wet het, volgene S. zijne bedoeling niet de S. H. B. S. te belcedigen. Afgezien ervin, dat iemand ala de heer S. die ingezonden stokken ale .Voetbei' niet openlijk met zyn naam dnrft onderteekenen. ona niet kii beleedigen, volgt er toch genoegzaem uit zijne uitdrukking »H. B. S. schoenenpoetsen" waar hy spreekt ven om verzoek by de Beg. Commiiaie, om hem te entwoorden, dat by die .schoenen' besmet had. Zoo onder 't pnbliek maken, wat bekend wee. door, oekepl Om de goede naam. van S. H. B. die miaechien by't lichtgeloo rig pnbliek door 't «tukje ven S. «enigszins in twybl kon worden getrokken, te rechtvaardigen, schreven wy ona vorig ingezonden atnk. Evenwel lieten wy het aan de Reg Commissie over de onwaarheden erin, betredende de plaats die .Bendrecht' eu 8. H B. 8. in do competitief znllen innemen, tegen te •preken, daar dit toob hare zaak is. De heer Voorzitter dit echter, oftehoon hijzelf zei, geen motieven te hebben, dan dat hy niet won ingaan op de uwe achryfkoorte. Dit ie Mn woord Rcg, Commissie, heerS! Ook aangaande nog op te mekea, det ven 't geschrijf in 1904, uog wij in ona antwoord, dat voetballen met het oog op het vergevorderd seizoen af mattend is, waarop de heer S. ons den raad geeft de lui in een glazen kutje te zetten. Weet de heer S. nog wel, det hy in zyn eerste stnk zelf verkondigt, det het te laat in den tyd ia voor coiupetitiea en bij zelf dm van bezwaren als warmte, etc. overtuigd scheenDe heer S. dos zichzelf tegen I En weet de heer S. ook niet, dat de mogelijkheid van unfaire tegenstanders Ofschoon bij onze onnoozelhehl on2e- nitgeslotcu ia; hy heeft toch een der wedstrijden ven 8. H.B.S. geweest! Ofschoon hij on» taal baar noemt, geeft hjj ie met rente terug en de lakentebe brillen, die hy ons op wil zetten, gewis, b y kan ze out niet leveren I Nog zonden wy verder kunnen opnoemen, wat de heer S. meer verkeerd inziet, maar vrywel overtuigd, dat .de voetballen* en ook anderen nn .wol beter weten', laten wy het hierbij cn «nllen deer wij onzen tijd beter gebruiken kannen, niet antwoorden op de verdere uitingen ven 'a heeren S. eehryfkoorts. We Reg. Cominiasie, tevens ^schermheer of oud-bescherm heer Van .Leonidss', heer 8. Dankend voor de verleende plaatsruimte- Namens de Sport vereeniging ,H. B. 5.', W. 8. H. ELTE. President. J. 8. J. LUIJCKX, Secretaris. HELDER, 29 Mei 1906. Programma van het concert, to geven door de Muziek- Vereeniging .Crescendo", Maatschappij tot bevordering der toonkunst, afdooling Ilolder, op Woensdag 30 Mei 1906, 'e avonds acht uur, in hot lokaal .Casino* 1. Albrecht Beiling, Frans Coenen. Dra matisch fragment voor Gemengd Koor, Tenor, Bariton- en Bassolo. 2. a. Nocturne, G. Gol- termann en b. Warum D. Popper, violon- col-eolo's. 8. Frühlings-Botschaft, Niels W. Gade, voor Gemengd Koor. PAUZE. 4. Meeresstille und Glückliche Fahrt, L. von Boothoven, voor gemengd Koor. 5. a. Romance, A. Fischer, b. Abscheid, Jac. Koning, cn c. Maskenball, (Harlekijn), D. Poppen, violon cel-solo's. 6. Hymne de la Nnit, 8. Ncukomm, voor Soli en Gemengd Koor. Door de Directie der Marine alhier» werd j.1. Zaterdag aanbesteed „De levering v. 1.500 000 K.G. Duitsche steenkolen (vlamstuk of vetatuk".) Ingekomen 2 biljetten, van de heeren firma van der Kolk te Amsterdam a f 11.60 per 1000 K.G. en de Steenkolen-Handels- vereeniging te Utrecht h f 11.40 per 1000 K.G. De heer J. Schwantje, van hier, leer ling der Rijkskweekschool voor onderwaters te Haarlem, legde Vrjjdag met goed ge volg aldaar het examen af voor onderwjjzer. A ls No. 1 op de voordracht voor leeraar aan de 3de H. B. School met 5 jarigen curcus te 's Hage komt voor de heer dr. H. L. Zaalberg, leeraar aan de H. B. S. alhier. Het stoomschip „Emma Hammer" is hier aangekomen om de goederen, ge borgen uit de „Serbia", naar Hamburg te vervoeren. Nog dageljjks worden goederen door duikers naar boven gebracht. Invoering van een wettelijken tijd. Bjj de Tweede Kamer is ingediend een wetsontwerp dat slechts de volgende 4 artikelen bevat Art. 1. De wettelijke tyd in Nederland is in den middelbaren zonnetyd van den meridiaan op vjjitien graden Oosterlengte van Greenwich. Art. 2. Alle uurweken, door of vanwege het openbaar gezag beheerd, worden naar den in artikel 1 genoemden tgd geregeld. Art. 3. Waar in wetten, algemeene maat regelen van bestuur of Koninklijke be sluiten of in verordeningen van provinciale-, gemeente- of waterschapsbesturen een be paald uur wordt genoemd, wordt dit geacht volgens den in artikel 1 genoemden tyd te zyn gesteld. Art. 4. Deze wet treedt in werking met den aanvang van een nieuw etmaal volgens de in artikel 1 aangegeven tijds bepaling. op een nader vast te stellen tijd stip. Het kopje te Bloemendaal. >Hjj die niet hooren wil moet voelen", Deze harde waarheid ondervinden de ry- wielers die niet luisteren willen naar de waarschuwingen die de A. N. W. B. ge plaatst heeft op »het Kopje te Bloemen daal. Donderdagmiddag reed wederom een wiel rijder deze gevaarlijke helling af met het treurig gevolg, dat de man kwam te val len en zich zoo bezeerde, dat geneeskun dige hulp noodig was. Wanneer zullen de wielrijders toch eens wys worden, of liever wanneer zullen zjj zooveel vertrouwen stellen in den Bond, dat zy zijn waarschuwingen niet langer in den wind slaan. Hemelvaartsdag sloeg de bliksem in de electrische tram te Bloemendaal, ge lukkig evenwel zonder ernstig onheil te stichten. De inzittenden kwamen met den schrik vrjj. De motor was echter defect. Uit Bloemendaal wordt aan het Hbl. gemeld Zoo langzamerhand verdwynen de bos- schen inde gemeente Bloemendaal, zjj komen in handen van bouwspeculanten en worden vervormd tot villaparken. Dezer dagen is weder door den heer Bunge uit Amsterdam van den heer jhr. P. Tediug van Berkhout een gedeelte (circa 7. H. A aangekocht van de bosschen behoorende bjj hot bekende landgoed Boekenrode*, eu wel dat gedeelte, begrensd tusschen den Doodweg, den Boekenrodenweg en den weg lang* het park Koeduin*. Vooral is dit verlies te betreuren, om dat dit heerlyke beukenbosch veelal voor wandelaars was opengesteld. Vrijdagmiddag is de heer Utermöhlen, directeur der f ariek van verbandstoffen te Amsterdam, un diens gezin een ongeluk overkomen, dat betrekkelijk goed afliep. De heer Utermöhlen was met zyn echtgo- noote, zjjne 73-jarige moeder en een neefje uit ryden gegaan in een landauer met twee paarden, toen op den dwarsweg tusschen Ouderkerk en Duiver.drecht de paarden schrikten voor een hondekar en het rjjtuig in een moddersloot kantelde, de inzittende geheel bedekkende. Met boiteDgewone krachtsinspanning wist de heer Utermöhlen, wiens hoofd alleen buiten het rijtuig uitstak, dit zoover op te heffen, dat de drie andere oit de modder getrokken konden worden, wat met veel moeite gelukte. De oude dame, die het laatst gered kon worden, was reeds byna bewusteloos en geheel onherkenbaar door de modder. Door de vriendelijke zorgen van den dichtbij wonenden spoorwegwachter kon de familie Utermöhlen zich in zyn huisje wat opknappen, om daarna, gelukkig zon der ernstig letsel, naar de stad te kunnen terugkeeren. Alleen de oude dame zal nog eenige dagen het bed moeten houden. Uit Hilversum meldt men, dat daar een juffrouw in een vlaag van zwaarmoe digheid zich met petroleum heeft overgoten en in brand gestoken. Een buurman, haar viudende, slaagde erin de vlammen met dekens te blusschen. De vrouw is naar het Diaconessenhuis vervoerd; haar toestand is zorgwekkend. Een zwerm bjjen had zich op den Zuidwal in den Haag in een boom ver zameld. Een jongen had de aardigheid om met een plank tegen den boom te slaan, met het gevolg, dat al de bjjen op hem afkwamen en hem het gezicht Ieelyk toe takelden. De logementhouder A. L. aan de Wjjnatraat te Dordrecht was naar Rotter dam geweest. Het spoorreisje scheen hem bjjzonder bevallen te zyn, want omstreeks 1 uur na middernacht te Dordt aankomende, was de man niet te bewegen uit te stappen. Toch was dat noodig, te meer daar die trein niet verder rjjdt. De hulp werd daarom ingeroepen van den aan het station op post staanden politieagent, maar ook diens aan maningen bleven vergeefsch, zoodat geweld moest worden gebruikt. Ook daarvan niet gediend, diende L. den agent een paar danige vuistslagen in het gelaat toe. Toen was het echter uit; met vereende krach ten werd de weerspannige toen overmand, uit den wagon verwyderd en naar het hoofdbureau van poiltie gebracht, waar procesverbaal tegen hem werd opgemaakt. Onweer. Gedurende een hevig onweer ontlastte zich op Hemelvaartsdag boven Ouddorp een hagelstorm, zooals de oudste inwoners zich niet kunnen herinneren ooit te hebben beleefd. Stokken ys ter grootte van 2 tot 3 cM. sloegen letterljjk alles kort en klein. Groot is het aantal gebroken ruiten. De hoven zyn plat en kaal geslagen. De vruchtboomen steken takken omhoog als midden in den winter. De gewassen te velde zyn totaal vernield. Een paar geiten werden zelfs door de groote hagelsteenen doodgeslagen. Rnim vier uren na het on weer lag de hagel op sommige plaatsen nog een voet hoog. De schade iB onbere kenbaar. Uit Onddorp meldt men ons in aan sluiting aan het bovenstaande. De omvang van de ramp is nog grooter, dan men aanvankelijk dacht. De Rchade is byna onberekenbaar. Een strook lande, ongeveer 10 minuten gaans breed en meer dan een uur lang, is totaal verwoest. Er zijn hagelkorrels gevonden, die meer dan 41/, gram wogen. Een groot aantal groote, maar vooral kleine vogels, werden dood gevonden, sommigen op hunne nestjes zittende, met uitgespreide vleugels, als om hun eieren of kroost tegen het onbekende gevaar te beschermen. Andere vogels laten zich met de hand grjjpen, gewond als ze zyn door de reusachtige hagelsteenen. Het geweld, dat de hagel maakte, was zoo groot, dat het gerommel van den donder er door overstemd werd en de bui dreef toch vlak boven het dorp. Men kan dit geweld niet beter vergelijken dan bjj het getiktak van een aantal houten hamers op groote platen blik. Een geluk bjj een ongeluk, dat het nog vroeg in het jaar is, zoodat er veel kan worden overgezaaid of door iets andere vervangen. (>N. R. Ct") De handelsreiziger E. J. te Zutphen, door de arr.-rechtbank aldaar veroordeeld tot negen maanden gevangenisstraf wegens het plegen van ongepaste handelingen tegenover een dame ia den trein, heeft tegen dat vonnis appèl aangeteekend. J. is heden naar Arnhem overgebracht. Donderdagmorgen had aan den l'aters- wolderweg, bjj Groningen, een droevig on geval plaats. Een tram kwam uit de richting van Paterawolde en daarnaast reden per flets drie heeren. Uit de tegenovergestelde rich ting kwamen drie damee eveneens per flets en een van haar mej. S., onderwijzeres aan een openbare lagere schodfr te Groningen, week geheel volgeDs voorschrift rechts uit. Maar de drie heeren schenen dat voor schrift van rechts uitwjjken niet te kennen en bleven kalm doorrjjden met het treu- rig. g.T0lg, dat mei. B. tegen een van hen aanreed en te vallen kwam. Haar rjjwiel werd door de tram gegrepen en een eind meegesleept. Noodlottigerwyze bleven de kleederen van mej. B. haken in het kamrad van het rjjwiel, waardoor de ongelukkige met het hoofd over de steenen een eind werd meegesleurd. Bewusteloos werd zy opgenomen en binnengedragen in de boerderjj van den heer Pistereen, waar spoedig drie doctoren aanwezig waren, om geneeskundige hnlp te verleenen. Er wordt gevreesd voor een ernBtige hersenschudding. (>N. Gr. Ct.") Een wonderdier. Bjj den landbouwer J. Bonthuis te Ambt- Almelo is een kalf geboren, dat met recht een wonderdier genoemd mag worden. Het dier heeft n.L twee koppen, of liever twee onderkoppen. Het bovendeel van den kop is abnormaal groot en breed. Ter hoogte waar zich anders de neuswortel bevindt, Bcheidt de kop zich in twee goed ontwik kelde bovenkaken met neus. Daar tusschen in liggen twee goed van elkaar gescheiden onderkaken, die schuin tegenover de boven kaken liggen. In iederen bek bevindt zich een tong. Verder heeft het dier drie oogen, aan eiken kant van den bovenkop een, een in het midden, ter plaatse waar zich de bovenkaken scheiden. Het dier is tot nog toe goed gezond en drinkt melk met de beide bekken. Hoe ver men tegenwoordig in het botervervalschen is getuigde Woensdag de scheikundige Lloyd voor de Lagerhuis- commissie in zake den botarhandel. Hjj vertelde, dat hjj eens boter had moeten onderzoeken, afkomstig van een firma, die patent genomen had voor een toestel, waarin de vetbolletjes van de boter zich met de waterbelletjes vermengen. Ofschoon de boter 50 pet. water bevatte, vertoonde ze, met een mes gesneden, niet meer water dan boter met slechts 14 pet. watergehalte. Het water kon niet uit de boter verwyderd worden. In het Terkamerenbosch bjj Brussel schoot de vergaarbak van eenen automobiel in brand. De eigenaar sprong er uit en, daar er geen water was om het vuur te blusschen, poogde men het te doen met sljjk. De eigenaar, een bankier, had, om gemakkeljjk te werken, zjjnen frak en ondervest uitgedaan. En toen hy, nadat de brand gebluscht was, deze weer aandeed, waren zyn goed gevulde portefeuille, zyn sigarenkoker, horloge en ketting uit de zakken verdwenen. Een zaakje. Op den Fulham Palace-roayl te Londen staat een koffiehuis. De Londensche graaf- ecbapsraad is daar bezig de straat te ver broeden en moet daarvoor een stuk van het koffiehuis wegbreken. Dat stuk,zynde het vierde gedeelte van het koffiehuis, be slaat een zeventiende deel van een acre grond (1 H.A. 2.47 acre). Voor de ont eigening van huis en grond nu heelt de graafschapsraad t 64,000 moeten betalen, d. i. f 768,000. Het verbouwde koffiehuis zal aan den verbroeden en verfraaiden weg komen te staan. Dat is nog een voordeel erbjj. Amerikaanich recht. De Parysche melkboer veracht den voet ganger en dweept met sport. Overeind op zyn kar, pleegt hjj als een Romeinsclie wagenmenner in woeste vaart langs de boulevards te scheren. Zoo gebeurt het nu en dan. dat een medemensch het slachtoffer rdt van deze, dee melkboeren, liefhebberij, en onlangs was het een ffetsrjjder, die op den hoek van de Place de la Concorde werd omvergereden. De laatste werd doodeljjk gewond en de melkboer zette zyn hard ry der jj voort. Tot zoover niets merkwaardigs. Doch een andere omstandigheid gaf aan het feit iets pikants. Een Amerikaan, die van af een voor- bjjrjjdenden omnibus 't gebeurde bad aanschouwd, was woest verontwaardigd. Zjjn revolver uit den zak halende, loste bjj een schot. Het paard van den melkboer stortte neder. Beschuldigden en slachtoffers werden naar het politiebureau geleid. James Wathson had zich te verantwoorden voor het gebruik van vuurwapenen op den openbaren weg en het aanbrengen van schade aan eens anders eigendom. De straf is licht voor hem. Niet aldus voor den melkboer, die in de gevangenis rit. Burgerlijke Stand gem. Texel, van 19 tot en net 25 Mei 1906. ONDERT&OUWDi Reinenu Johanaee w. Elburg (Helder) en Catharina Engelina de Roos (den Burg). GETROUWD: JiUe Barendeea Heoderika Jitake Post ma (de Cockadorp). GEBOREN: Aljjda Margaretha Sophia d. v. Arnoldtu Johannus de Jong en Ant)e Kui pers (Oudeechild) Co melis Jan s.v. Leendert Vonk en Antje Brouwer (Oosterend) Gnnrtje d.v. Michiel Wilhelmus de Graaf en Marretje Witte. OVERLEDEN: Geene. FEUILLETON. Vrjj bewerkt door AMO. 17) Graaf Reichenau had aanvankelijk van dat gebabbel niet veel meer geboord dan het geluid der stem. Eerst bjj hot hooren van den naam Veroni was hjj opmerkzaam geworden. Het wjjnglas beefdo in sjjn hand. Hjj had wel kunnon opspringen, om den zwetser het zwjjgen op te leggen. Doch met welk recht, op weikon grond Wolffiinger en met hem alle andere heeren aan de tafel vond het, naar het scheen, heel gewoon de schoonheid en hot karakter van eone dame aan de wjjntafel te bespreken, vooral van een dame, die in het publiek optrad, zooals Isolde VeroniHjj kon dit niet verhinderen, maar hjj wilde het ten minste niet mede aanhooren. Hjj verschoof zjjn stoel, zoodat bjj den bankier bjjna den rug toekeerde, en richtte een wetenschappe lijke vraag tot professor Hnber, die met genoegen deze gelegenheid aangreep om een ander onderwerp ter sprake te brengen, en de gestelde vraag verder uitspon. Zonder zich van zjjn stuk te laten brengen, bankier echter voort: »Nu ik moet zeggenAl hob ik «de goddeljjke* ook reeds lang bewonderd, toch hebben haar mooie oogen mjj nog nooit een slapeloozen nacht bezorgd. Van nabjj gezien, iz zjj toch al oen beetje verwelkt vjjf a zes en dertig jaar is zjj zeker oud, dat ia gemakkeljjk na te rekenen. Wat de vrouwen betreft, heb ik me altjjd gehouden aan de oude spreuk,Op do markt des levens weegt de jeugd het zwaarst,* en daarom is die preutsche Davida zoo heet die zuster mjj duizendmaal liever dan zoo'n rjjpe schoonheid, cn ik js ik vrees dat zjj mjj eindeljjk nog ver zal brengen, mjjn hart, mjjn hand en mjjn vermogen aan hare voeten te leggen.* Nn was hot met Manfred's zelfbeheersching bjjna uitzjjn bleek gelaat werd al rooder on rooder, zjjn oogen begonnen zonderling te Sikkeren. Hjj wist niet, of het de uit werking van den wjjn of sjjn afkeer van den zwetser was, maar toen de lippen van den bankier Davida's naam hier in dit gezelschap uitspraken, jeukten hom de vuisten om den onbeschaamde met een slag neer te vellen. Hjj had echter nog genoeg inzicht om te begrjjpen, dat men door zulk een handeling oen jonge dame meer nadeel dan voordeel doet. Met gedwongen belangstelling trachtte hjj de wjjdloopige rodeneering van den geloerde over de samenstelling en de gosteenten dei- bergmassa's te volgen, maar toch ontgiDg hem niets van het gesprek, dat de antieren voerden. «Ik herinner me nog heel goed, hoe zjj zich voor de eerete maal aan do zjjde van mevrouw Veroni vertoonde. Beiden waren in het zwart gekleed iemaud bjj haar to huis, en ergeDS in Pruisen, was gestorven. Mevrouw Veroni, mol haar zachte teint, was natuurljjk bckoorljjk in haar zwarten altiier haar zuster was toen nauweljjks het aankjjken waard. Maar allengs ontpopte het leeljjke rupsje en er kwam een vreemde gekleurde vlinder voor den dag. Zjj moet ook zeer huizeljjk zjjnzjj kweekt leeet Huinbold Schopenhauer en meer I van zulke geleerde hoeren maar toch verscheiden keeren het geluk haar in geselschappen aan te treffen, bjj mevrouw Malfy, bjj mevrouw Rosengard, ik weet niet of de heeren daar al eens geweest zjjn zjj heeft eiken Maandag in haar atelier een thé aan de kunst gewjjd genoeg zjj declameerde daar prachtig ,Maar zeg eens, Wolffinger, als je zoo verzot bent op die dame, waarom zon je haar dan niet ten huweljjk vragen riep heeren over de tafel. d! Onzen zegen krjjg je meeWjj komen allen op de bruiloft. Of zjjn de druiven je te zuur, omdat ze te hoog hangen Haha De bankier schndde zyn dik hoofd, en antwoordde op oen toon, die van wjjs overleg bljjk moest geven •Och, hoor eens mjjn waarde, de zaak is zoo gemakkeljjk nietMen moet toch reke ning houden met velerlei omstandighoden. Die dames van het tooneel nu ge weet wel En of nn deze Davida, die sedert jaren lang bjj haar zuster woont ja hm dat is oen lastige vraag Nu sloeg Manfred met gebalde vuist op de tafel. «Daar sta ik u borg voor, mjjnheer Von Wolffinger!' riep hjj luid. >En te ge- ljjkertjjd waarschuw ik ieder, niets meer van mejuffrouw Davida Imhofl te zeggonwie dat waagt, zal ik met een sabelhonw den mond snoerenWio over een afwezige dame op zulk een laaghartige manier in het open baar spreekt, hoeft geen recht op don naam van welopgevoed mensch, op den naam van edelman. Onthoud dit wel, mjjnheer Von Wolffinger De bankier zag er beteuterd uit. Ontsteld waren de andore hoeren opgesprongen, gereed Graaf stond echter reeds op den drempel «Ik bljjf nog drie dagen hior, voor het geval, dat iemand mjj wenscht te spreken,' riop hjj nog. De bankier was vaalbleek van ergeni. hjj verkropte zjjn machtelooze woede. Hjj wachtte echter totdat dr. Ëbhardt afscheid had genomen en zei toen met een boosaar- digon lach «De opgewondenheid van dien trotsohen graaf levert u het bewjja, hoeren, dat ik geljjk had met voorzichtig te zjjn.' Ge hebt dien nieuwbakken edelman van den geldzak eens Hink de waarheid gezegd zei do kleine dokter, terwjjl hjj vergenoegd zjjn blik op Manfred's opgewonden gelaat liet rusten. »Of ge echter daarmee aan do dames een dienst hebt bewezen ,Nu ik denk dat zjj nu wel een poos veilig zjjo voor dien lastertong', antwoordde do graaf, nog altjjd hevig opgewonden. Wat beefde mjjn hand 1 Ik had hem liefst zoo in het gezicht geslagen. Wat denkt ge? Zou hjj mjj een uitdaging durven zendon Wolffinger! Ah, daar denkt hjj volstrekt □iet aan Hjj zal u morgen met een mooi huichelaarsgezicht om verschooning vragen of oen verontschuldigden brief zenden en dan gaat hjj onbekommerd voort met mejuf frouw Imhofl hel hof te maken.' «Mejuffrouw Imhofl? Davida? Ge denkt toch niet, dat zjj ooit naar dien zwetser heeft willen luisteren?' Dr. Ebhardt haalde de schouders op. Wie weet!' antwoordde hjj onverschillig terwjjl hjj den graaf echter met aandacht gadesloeg. (Wolffinger moet in do Weener kringen zeer gezien zjjn. Aangezien hjj ongetrouwd, vermogend en weldadig is, doet hjj zich overal voor als kunstkenner en bcechemmer der zaal. der kunstenaars voor zulke staan alle deuren open. Bovendien zjjn zusters bekoorlyk en dames zjjn. En bedenk nu eens, een meisje als mejuffrouw Davida, wel fijn beschaafd en van goede familie, maar arm, wees en beechenning. Wjj hebben zooeren hooren, welk oen bescherming het huis van hare soster haar verleent, als mevrouw Von Wolffinger is zjj geheel boven zulke verkeerde uitloggingen verheven.' «Wel te ruiten,' zei de graaf kortaf. «Geheel vergeten beeft hjj haar toch niet', dacht dr. Ebhardt met groote tevredenheid. Wat is een menscbenhart toch een vreemd soortig ietsAchteloos wordt de parel in het sljjk geworpen een ander raapt ze op om er zioh moe te tooien en dadeljjk wordt de najjver wakker. Nu, geheel zonder achuld was Davida ook niet. Had zjj zich aan hem vertoond, dan had Manfred zeker geen verre reizen ondernomen.* In tevreden stemming blies hjj het licht uit en lag weldra in oen gezonden slaap. Ook graaf Manfred zocht spoedig zjjn leger stede op, doch de slaap liet zich wachten. Het verleden was in hem wakker geworden en liet hem geen rust toe. Geheel vergeten had hjj haar nimmerhet gehengen laat zich trouwens ook niet aan banden leggen en herinneringen laten zich niet verjagen. Zjj hadden hem vergezeld over den oceaan en in de woestjjaen der heete luchtstreek. Maar die tjjd mot sjjn smart, sjjn geluk, sjjn teleur stelling lag achter hem en leek hem nu als een droom, als ieU, dat nooit had bestaan. En doemde soms oen verlangen naar ,de blauwe bloem* op, dan was dat teruggewezen met een spotlach, temeer daar het geen levende, werkelijk bestaande Door tjjd en afstand waren de beide voor hem, die sjjn liefde hadden doen ont vlammen, samengesmolten tot een enkal beeld. Davida's reinheid, bevalligheid en geestkracht waren vereenigd geworden met de verrukkende bekoorlijkheden van mevrouw Veroni. Daar door werd dat zielsverlangen allengs onbe- beetemder, swevender en eindeljjk verdween ook de .zwakheid', sooals hjj het noemde eu hjj nam het leven, sooals het nu eenmaal was. Geheel opgaande in zjjn geleerde naepo- sporingen, vervult tnet ijver om sjju kennis te vermeerderen, had hjj in tevredenheid sjjn dagen gesleten in die gelijkmoedig heid, welke eigen is aan degenen die, zonder nadenken, geheel opgaan in de werkzaamheden van bet dageljjksche leven. De terugkeer naar het vaderland had dan ook sjjn gelijkmoedige stemming goen oogen- hlik in gevaar gebraeht. Hjj wizt zeer goed, dat de Kngebebe familie, dia hjj hier af wachtte, alleen naar deze badplaats kwam, omdat lady Grace, natuurljjk met goedvinden van lord en lady Ashley, zich voor hem in teresseerde. Zonder eenige bjjsondere aan doeningen had hjj hen gewacht. Lady Graoo was een verstandig, beminljjk meisje en als de zaak hier geregeld werd, hfl was er mee tevreden. Zoo was sjjn leven in behaaglijke kalmte voorbijgegaan en nu werd plotseling die vreedzame loop gestuit. Al de lange jaren, toen en nu lagen, waren raagd on het verleden met al zoet smartelijke kwellingen stond op eens weder voor hem. Het gevoel sprak weder, zjjn hart verzette zich tegen de koude gevoelloosheid, en de trillingon van hernieuwd leven deden sjjn gemoed ontwaken. (Woedt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1906 | | pagina 1