KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor Helder, Texel, WIerIngen eh Anne Paulowna Uitgevers: BERKHOUT Co., te HELDER. Nieuwstijdingen DE BLINDE. ST' No. 3474. Zaterdag 2 Juni 1906. 34ste Jaargang. Bureau: Spoorstraat Telof. 59. Bureau: Keningstr. 29. Intere.-Telef. 50. Abonnement Vliegend Blaadje p.Sm. 50 et.,fr.p. poit 75 ct., Buitenl f 1.25 g i Zondagsblad 37*45 0.75 i v Modeblad 55 s 80 0.90 f Muiik. Bloemlezing 60 i 85 >0.90 Voor 't Buitenland bg vooruitbetaling. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Bureaux: Spoorstraat en Koningstraat. Advertentien ran 1 tot 4 rogeU25 Cent. Elke regel meer6 Be wjj «-exemplaar21/« Vignetten en groote lettere worden naar plaateruimte berekend. dvertentiën moeten uiterlijk de-: DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux berorgd rijn. Uit het Buitenland. In België met zjjn meervoudig kiesrecht is de juiste uitslag der verkiezingen nooit zoo vlug bekend als bjjv. in ons land. De eind uitslag is echter zooals wij dien mededeel den in ons vorig nummer, alleen met dit verschil dat de socialisten 2 zetels won nen, één te Namen en één te Kortrjjk en de liberalen 3, één te Brussel, één te Ant werpen en één te Dinant. Daartegenover staat een verlies van 1 zetel voor de oppo sitie n.1. dien van den christen-democraat Daens te Brussel. De samenstelling der kamer is thans aldnsKatholieken vroeger 93, nu 89liberalen vroeger 43 nu 46, socialisten ~~i, nu 80; Christen-democraten 2, nu 1. De Katholieke meerderheid blgf dus 12 stemmen. Wat het stemmenaantal betreft is de socia listische party slecht weggekomen. Terwjjl de liberalen in Brussel ruim 29.000 stemmen vooruitgingen, de Katholieken ruim 11000, be droeg die aanwas voor de socialisten slechts 286. Voor Antwerpen bedragen die cjjfers 11.750, 4.800 en 201. In do meeste andere districten gingen liberalen en socialisten samen en zyn de stemmen-verhoudingen niet zoo goed te volgen. In den tweelingstaat Oostenrjjk-Hongarjje is 't weer spaak geloopen. Het Oostenrijkscho ministerie heeft zjjn ontslag genomen omdat de Keizer in den twist, die er tusschen beide ry'ken was, een beslissing heeft genomen ten gunste van Hongarije. De Hongaren wilden dat het toltarief niet als Oostenryksch-Hon- gaarsch, maar als Hongaarsch aan het parle ment ter goedkeuring zon worden voorgelegd. Met Oostenrijk behoorde niet een tol- en handelsverbond te worden gesloten, maar evenals met andere landen een zelfstandig handelsverdrag. Hierin nu heeft Keizer Frans Jozef bewilligd. De Hongaren zjjn in do wolken, de premier kondigde reeds verschil lende nieuwe punten van zyn programma aan: kiesrechthervorming op den grondslag van algemeen kiesrecht, belastinghervorming in progressieven zin, vervanging van de commerciëele unie met Oostenrijk door een handelsverdrag, 't Is duidelyk dat de band tusschen de beide deelen des ryks losser is gewordon. De premier werd na deze aan kondiging van alle banken luide toegejuicht, nu staat Oostenrijk op zyn achterste Het ministerie Hobenlohe heeft onmiddel lijk zyn ontslag ingediend en de Keizer heeft het aangenomen. Dat de ontstemming hier groot is blykt ook daaruit, dat verschillende personen, leiders, door den Keizer ontboden om hen in den crisis te raadplegen zich lieten verontschuldigen. Ze kwamen niet. In eeno bijeenkomst van de partijleiders van het Huis van Afgevaardigden werd eenstemmig eone motie aangenomen, waarin verklaard wordt, dat de Kamer krachtig protesteert tegen het feit, dat de thans bestaande rechtstoestand, gegrond op de wettelijke afkondiging van het gemeenschappelijk toltarief, gewyzigd wordt door het eenzjjdige optreden van de Hon- gaarsche regeering, zonder toestemming van den Rijksraad. Men beschouwt den crisis als teer ernstig en als een waarvan de oplossing onnoemelijke moeilijkheden zal oploveren. Uit Rusland bereikte ons geen nieuws be treffende den stand van zaken tusschen de Doema en de ministers. Wel werd in de Doema-zitting van Dinsdag eene interpellatie gehouden over de tele grammen aan den Csaar gericht en in de Staatsoourant opgenomen en waarin het eene deel der bevolking tegen het andere werd opgezet. Men vroeg met welk doel en op wiens last de telegrammen waren gepubli ceerd. In een andere interpellatie werd het besluit der regeering om aan de boeren, die aan den opstand hadden deelgenomen, geen onderstand te verleenen, scherp gehekeld. Een afgevaardigde noemde alle interpellaties nutteloos zoolang deze regeering aanbleef. De boerenafgevaardigde Pawlof stelde voor, rechtstreeks den Csaar te verzoeken de boeren land te geven. 't Ging er overigens warm toe. Te ëebastopoi levert de toestand weer reden tot bezorgdheid. Er is een complot ontdekt, dat ten doel had alle officieren te vermoorden en het arsenaal te overmeesteren. De troepen acht men onbetrouwbaar evenals het Zwarte zee-eskader, dat naar het heet bereid zou zyn aan een opstand mee te doen. Een pantser- schip en een kruiser zyn uitgerust, grooten- doels bemand met officieren om zoo noodig direct krachtig te kunnen optreden. Het EngeUche Lagerhuis heeft met over- groote meerderheid het eerste artikel der nieuwe ondorwyswet aangenomen. Het luidt Geen school zal worden erkend als oponbaro lagere school tenzy zjj staat onder beheer der plaatselyke autoriteiten. Wordt hierdoor do school onttrokken aan het beheer der kerkelyke autoreiten of corporaties, een amendement om het godsdienstonderricht buiten de gewone schooluren te doen plaats hebben, werd met 477 tegen 63 stemmen verworpen. Godsdienstonderricht zal dus deel blyven uitmaken van het openbaar ondorwjjs. HELDER, 1 Juni 1906. De Muziekvereeniging Crescendo', af- d«,Ung Holdor van de Maatschappij tot be vordering der Toonkunst, gaf Woensdagavond in «Casino", onder leiding van don heer A. J. C. Mooy, een concort. Aan do opkomst was het duidelyk merkbaar, dat het winter seizoen verstreken is, want het aantal op- gekomenen was niet buitengewoon talryk. Het eerste nummer, dat ten gohoore werd gebracht, het dramatisch fragment voor ge mengd koor, tenor-, barriton- en bassolo «Albrecht BeiliDg» van Frans Coenen, vol deed ons niet buitengewoon, we vonden het orchest te sterk en niet altyd harmoniëerend, in het koor de mannenstemmen, vooral de tenors, te zwak, maar daarentegen de solisten, de heeren C. Bethlehem, H. Meyers en Cohen, uitstekend. Zjj kweten zich flink van hun taak. Verder zong hel koor »Frühlings-Bot- schaft* van Niels W. Gade, hetgeen verdienste lijk weergegeven werd, evenals Meerestille und glückliche Fahrt' van Von Beethoven. Doch het meeste succès oogstte hel koor met het mooie slotnummer «Hymmo de la Nuit* door S. Neukomm. Keurig werd dit gezongen, vooral de solo's wordon door mej. J. Metse laar en de heeren C. Bothlehem en Cohen zuiver, en gevoelvol vertolkt, het was een lust hen te hoorenprachtig mooi was ook hot daarin voorkomende trio, het sleepte de hoorders mede. De zangnummers werden aangevuld en af gewisseld door den heer F. Werner, die eenige «oio's op de violoncel ten beste gab Do heer Werner is een alhier overbekend kunstenaar, om er veel van to kunnen zoggen. Ook nu weder wist hjj aan zyn in strument prachtige, zoetvloeiende tonen te ontlokken en zyn gehoor in verrukking te brengen. Flink werd hy daarby door den er Mooy geaccompagneerd. Aangenomen naar Dokkum (toez door da. Bf L. Nauta, te Helder. Rijkspostspaarbank. Gedurende de maand April 1906 zgn ingelegd en terugbetaald de navolgende bedragen Inlagen f 4.775 319.30*/, Terugbetalingen (waar onder f47.828.81 we gens aankoop van in schrijvingen in een Grootboek, obligatiën of certificaten van in schrijving) 5.623.908 861/, Minder ingelegd dau terugbetaaldf 848.589.06 Aan het eindeder maand Maart 1906 was, ten name van de verschil lende inleggers inge schreven 132.804.110.17'/, zoodat het tegoed op uit. April bedroeg f131.955.521.111/, In den loop der maand zgn 8923 nieuwe boekjes afgegeven, 5375 geheel afbetaald, zoodat aan het einde der maand 1.212.662 boekjes in omloop waren. Tot uit. April ia voor een bedrag van f 2.335.779.57 aan inschrijvingen in een Grootboek der Nationale Schuld, obliga tiën ten laste van den Staat of'certificaten vnu inschrijving, ten behoeve van 2936 inleggers aangekocht. (St.ct/ De Haageche briefschrijver der »N. Gr. Ct," vertelt: Geen bijzonder nieuws van Het Loo dat is in de tegenwoordige verbljjdende omstandigheden het beate nieuws. Het juiste tijdstip, waarop H. M. Koningin en de Prins naar Den Haag zul len terugkeeren, is nog niet bepaald, maar denkeljjk zal het wel in den loop der vol gende maand zgn. En dan bljjft het Vor stelijk Echtpaar den ganschen zomer in de Residentie. Het is niet onwaarsch jjnljjk dat de Tweede Kamer nog vóór het zomerreces officieel de henglgke mededeeling van de hoopvolle verwachting der Koningin zal ontvaugen. Voor 't overige spreekt men reeds nu van voorbereidende maatregelen, die in den kring der Koninklijke Familie zjj beraamd. Zoo vernam ik, dat de Rotterdamsche jongedame, die bjj een vorige ongesteldheid H. M. haar gewaardeerde zorgen wjjdde, is uitgenoodigd over eenigen tgd ten pa- leize te komen om vooreerst niet van H. M. te wgken Verder moet er sprake van zgn, dat dr. Pot, Hr. Ms. geneesheer te Apeldoorn, zich in Den Haag zal komen vestigen, hetzjj tijdelijk of voor goed, maar speci aal om tegen October voortdurend in de omgeving der Vorstin te zgn. De Ameterdgmsche Beurs. Uit Amsterdam meldt men: In verband met het neervallen van los geraakte steenen uit het groote raam aan den voorgevel van de Beurs, ia er voor den linker-hoofdingang een staketsel ge plaatst, dat echter, zoodra de nog loszit tende steenen verwijderd zgn, weer zal worden opgeruimd. In het gebouw gaat men voort met het plaatsen van draadramen, voor het opvangen van stokjes glas. Onderzoek naar de Zuiderzee-visscheriJ. Met het oog op den achteruitgang van de welvaart der visschersbevolking langs de Zuiderzee in de laatste jaren, die am het visschen met kuilnetten in dit water gebied wordt toegeschreven, zgn de Com missarissen der Koningin in de aan de Zuiderzee gelegen provinciën door den Mi nister van Landbouw, Njjverheid en Handel uitgenoodigd dienaangaande een onder zoek over de laatste vjjf jaren in te Btellen en in het daarvan uit te brengen rapport toe le lichten waaraan genoemde achter uitgang naar hun gevoeleu moet worden toegeschreven. Zondagsrust. De Nederlaudsche Vereeriging tot be vordering van Zondagsrust, beschermvrouw de Koningin-Moeder, zal in April 1907, bg gelegenheid van haar 15-jarig bestaan, een tweede nationaal congres voor Zon dagsrust houden te 's-Gravenhage. De Ko ningin heeft zich bereid verklaard, evenals in 1901 van het eerste congres, nu weder als beschermvrouw op te treden, terwjjl de Prins der Nederlanden het eerevoor zitterschap heeft aanvaard. Naar men verneemt, zal het bad- etablissement op het eiland Schiermonnikoog ook dit jaar niet worden geëxploiteerd. De oorzaak is, dat de eigenaar graaf Bernsdorff daarvoor in geldelgk opzicht te bezwarende voorwaarden stelt. Het zeiljacht Elisabeth, eigenaar baron van Wassenaar, van Bennekom, is, gesleept door de sleepboot Njjverheid, op de Zuiderzee vol water geslagen en op het Enkhuizer Zand gezonken. Frans Rosisr. Frans Rosier bljjkt een jjzeren wil te bezitten, .„Kt de_ >Msb." Hoewel lig met den d >g aau gewicht afneemt, weigert hjj nog steeds alle voedsel en moet hem dit 3-maal daags in vloeibaren vorm worden ingespoten door dr. Seipgens. Ook blgft hjj een hardnekkig stilzwjjgen bewaren, zoowel bjj het verhoor als tegenover zgn bewakers. Hjj ziet er thans zeer bleek en vermagerd uit. Scheurende viaducten. Aan de viaducten behoorende tot de Dieuwe spoorweg werken aan Brouwervaart en Jansweg te Haarlem vertoonen zich nu reeds scheuren. (»N. Ct.") Diefstal van plankjes. Te Hilversum was Cath. Schoutense, huisvr. Hom, verhuisd, uit haar vroegere woning een paar plankjes medenemende. Volgens haar bjj vergissing, volgeDB de justitie echter opzettelgk. Dinsdag stond die vrouw voor de 4e Kamer der Rechtbank te Amsterdam terecht. Er werd 3 maanden gevangenisstraf teg»n haar geëischt. Buiten de rechtzaal kreeg die vrouw een hevige toeval. Met holp van een ge neeskundige werd zjj slechts met moeite bjjgebracht. Ongeluk met een motorrijwiel. Dinsdagavond is te De Bilt een tnotor- wielrjjder bjj het nemen van een bocht in volle vaart tegen een boom opgereden, zoodat hg verschillende kwetsuren opliep. Zgn Imkerbeen is vermoedeljjk gebroken. Daarbjj kreeg hjj eenige niet onbeteekenende kwetsuren in zjjn aangezicht. Men vreest bovendien voor inwendige kwetsuren. Per automobiel is hij naar Baarn overgebracht, na eerst door den Biltschen geneesheer voorloopig to zgn verbonden. Het motorrgwifl was hopeloos beschadigd en geraakte, toen het naar De Bilt zou worden vervoerd, bovendien nog in brand. Door een beroerte overvallen. Een treurig ongeval trof Maandag een familie te Njjmegen. De heer dr. Lemaire, die zjjne vrouw des avonds per trein uit 's-Gravenhage terug verwachtte, ontving per telegram bericht eerst van de onge steldheid, daarna van den dood zjjner vrouw. Het bleek, dat de dame op het station Arnhem, bjj het overstappen in een coupé lste klasse van den voor Njjmegen be stemden trein, onwel was geworden; eene reisgenoote had een der conducteurs om hulp geroepen, doch hulp vermocht niet meer te batenreeds was de schgnbaar nog zoo gezonde en sterke vrouw een ljjk. De ontboden geneesheer, dr. De Voogt, constateerde den dood, die door eene be roerte moet zgn veroorzaakt. Het stofielgk overschot werd, op last van den echtgenoot der overledene, naar het St Elisabethsgesticht te Arnhem vervoerd. Mevr. L. was te Njjmegen zeer gezien om de hulpvaardigheid, waarmede zjj iu verschillende commissies voor liefdadige en nuttige doeleinden zitting nam en daarin hare medewerking verleende. (>Gelderl.<) Naar aanleiding van de mededeeling uit Ouddorp, betreffende het onweder op He melvaartsdag en de daardoor veroorzaakte hagelsohade, brengt een lezer in herinne ring het vreeseljjke onweer met hagelslag op 5 Juli 1857 te Arnhem en omstreken. Hjj schrjjft: >Ik mocht dat bjjwonen en ouden van dagen in die streek zullen het nog wel weten. >In de stad en daaromheen, bleef op de windzjjde geen ruit heel, ja, de houtjes waarin de glazen gezet waren, heb ik ook stuk gehageld gezien. De oogst totaal ver nield, de grond bezaaid met doodo vogel*. Ik zelf was op weg tusschen Njjmegen en Arnhem, maar vond met het paard van rnjjn rijtuig, eene schuilplaats in een her berg, waar ik pas binnen was of in min der dan geen tgd, waren de zeven naast elkander staande ramen tot gruis geslagen. Ik docht dat het huis inviel." Het groote nut van abattoirs. Men schrjjft aan de »Tel.": Nog steeds verzetten zich tal van ste- deljjke gemeentebesturen tegen het oprich ten van abattoirs, voornameljjk wegens de daaraan verbonden kosten en wegens de lasten, welke daardoor op de schouders van de slagers worden gelegd. Het is, naar onze meening, plicht van een ieder, waar mogelijk een steentje bg te brengen tot het overwinnen van de geopperde bezwaren. Wjj meenen nu een steentje gevonden te hebben en wel in het dezer dagen verschenen rapport van den directeur van het abattoir te Leiden over 1906. We lezen toch daarin: Door de aanstelling van een opzichter- hulp-keurmeester zal de dienst beter kun nen worden nagekomen. Terwjjl in 1904 1771 gevallen van tuberculose werden on derzocht, klom dit is 1905 tot 2134; al- zoo moesten gemiddeld 7 gevallen van tuberculoce per dag worden onderzocht op een totaal aantal slachtdieren van 15758. Dit cgfer is enorm hoog, n.1. 20.1 pCt. van alle volwassen runderen, van de koeien alléén 37.9 pCt., van varkens 9 pCt. Het hoogste cgfer der tuberculose bjj volwassen runderen viel in Juni met 45.3 pCt., het laagste in December met 27 pCt. Zullen de oogen nu nog langer gesloten bljjven voor het nut van abattoirs en daardoor de volksgezondheid bjj voort during—in ernstig gevaar worden gebracht? 't Is te wenschen van niet. Zuld-Afrlk*. Bljjkens mededeelingen der consnlaten- generaal te Kaapstad en te Pretoria kun nen belanghebbenden het voor toelating in Transvaal of de Oranje-Rivierkolonie vereischte permit persoonlgk aanvragen bjj de permitsecretarissen in de verschillende havenplaatsen van Britsch Zuid-Afrika en is het inroepen der tuaschenkomst van voor noemde consniatengeneraal der bekoming van voormeid permit in het vervolg dus niet meer noodig. Bovenbedoelde permit-secretarissen zgn gevestigd te Kaapstad, Port Elisabeth, East-London en Durban, terwjjl te Lourenyo- Marquez de Britsche consul is aangewezen voor de controle op de toelating van vreem delingen, die zich naar het gebied der vroegere republiek wenschen te begeven. Formulieren ter aanvrage van permitten aan genoemde secretarissen zjjn te verkrjjgen op net departement van Buitenlandsche Zaken te 's-Gravenhage. (St. ct.) Hondsdolheid. Men schrjjft nit Sittard van 27 Mei: Ongeveer twee maanden geleden werd hondsdolheid geconstateerd bjj een fikshond van den huurkoetsier Kallen, welke hond afgemaakt werd. Deze hond had 's nachts vertoefd in den stal der paarden en ten- Jevolge hiervan moesten op bevel van den istricts-veearte de paarden gedurende vier maanden op stal gehouden worden. Heden ochtend nu werd bg een dier paarden dol heid geconstateerd en het dier op last van den districts-veearts afgemaakt. Een tweede paard in denzelfden stal werd door het af gemaakte dier gebeten en moet thans wederom vier maanden onder contróle bljj ven staan. Voor het afgemaakte paard wordt de helft der waarde door het rjjk vergoed. Afschuwelijke daad. Te Distelhauseu, in den omtrek van Karlsruhe, werd in een boerengezin plot seling het eenige kindje, 11 maandeu oud, vermist. Des morgens was het wiegje ledig. Alle nasporingen bleien vruchteloos, zoo- dat ten laatste de autoriteiten van meening waren, dat de ouders zalven het kind om het leven hadden gebracht. De mensohen werden in voorloopige hechtenis gehonden. Thans heeft het 14-jarig kindermeisje be kend des nachts het kind uit de wieg to hebben genomeu en in de rivier de Tauber, die achter het huis stroomt, verdronken te hebben. Ze dacht nn eerder eens Tijjaf te krjjgen, als het kleintje er niet meer wasl De ouders werden in vryhmd gestold en het dienstmeisje gevangen gezet. Op Kerstdag ging een Engelsche loods bg de Downs, op de kost van Kent, aan boord van het Italiaansche zeilschip >Genista«, dat hg door het Kanaal zou brengen, waarna hg te Lizard weer aan wal zou gaan. Maar 't stormde zoo, dat hjj 't schip niet kon verlaten, zoodat hjj wel mee moest, heel naar Australië, waar het schip heen moest zonder een enkele haven aan te doen. Het schip kwam veilig te Adelaide aan en nu is de loods op den terugweg. Binnen enkele dagen zal hjj weer thuis wezen, na een reis van vjjf maanden. En hjj had met Nieuwjaar al terug denken te zgn. Zaterdag is te Londen de nieuwe Vaux hall brug geopend, de eerste brug over de Theems, waar de tram overheen rjjdt. Wat zoo'n bruggebouw aan tgd en rkost, bljjkt uit ae volgende opgaven. 1895 keurde het Parlement de ver nieuwing van de brag goed en in Februari 1896 begon de graafschapsraad met den bouw van een hulpbrug. In 2V, jaar was deze gereed en ze kostte 38.721. Het afbreken van de onde en het bouwen van de nieuwe brug hebben ongeveer 400.000 gekost, en ruim tien jaren is meu met het heele werk bezig geweest. De brug is in haar geheel 759 Eng. voet laag ou 80 v. breed (1 Eng. v. 0.304 M.) Ze heeft drie spanningen, waarvan de mid delste 149 v. wjjd is. PINKSTERZE8E1I. Begroet door jubelende zangen Van 't vogelkoor in boich en wei, Door dankbre monachon bljj ontvangen, Roerat elk in 't Pinksterfeeetgetjj. De bloemen prjjken in de dreven, Het wond praalt in het feestljjk kleed, Door lenle's lieve hand geweven, Toen zjj bjj onz haar intocht deed. Stort, Pinkerfoest, uw goede gaven, Zooal* voor eeuwen reeds, in 't rond Wil allee met uw adem laven In dezen feesteljjken stond. Ontplooi uw rjjke zegeningen Waar menachen leven, overal Wil ons met heerljjkbeid omringen Stort uit uw gaven zonder tall Breng, lentefeest, ook aan ons allen Weer voedsel voor gemoed en geest! Dat hoog're moge duizendtallen Verkwikken op het Pinksterfeest I Geve ieder aan dat hoogste wjjding Op 't feent van bloei en zonneschjjn 1 Dan strekt hot velen tot vorbljjding En tal tot ware zegen zjjn I W. M. Te. FEUILLETON. Vrij bewerkt door AMO. 18) Het verlangen naar liefde tegenstraalde, dl_ achoona en goeds kwam boven, steeds sterker en bewuster het was niet het dwepend, onbestemd verlangen van den jongeling, maar het krachtig begeeron van den man naar een gemoed, dat aan het zjjne verwant is, naar een trouwe, verstandige gezellin, die in alle maar ook in alle vreugde des levens En aan die wenschen en begeerten verbond zich een beeld van haizeljjk geluk zjjn geluk in de toekomst. Dat lieve, oude kasteelSedert eeuwen bet eigendom van zyn geslacht, ja, zyn eigendom, waaraan hjj menigmaal dacht, toen hst woeetjjnzand hem om de ooren woei, toen de golven van den oceaan rondom hom bruisten. Hoe monigmaal bad hjj go- dacht aan den heerljjken geur der pjjnboomen in zjjn bosachen, als hjj ronddwaalde in do gcurlooze wonden der tropische landen Hoeveel bekoring had toen de geboortegrond voor hem, al miste die voor den vreemdeling misschien alle bekoorljjkheid Hjj hoorde de branding der barendo klokjes der kudden klonken hem aanhoudend in hot oor en voor hem zag hjj het park met zjjn donkere schaduwen. Doch spoedig wordt het beeld dnideljjkornog weinige schreden tusschen geurende bloemen en heer- ljjk groen de deur gaat openen daar komt een jonge, schoone vrouw hem tegemoet, met liefdevollen blik en groet Isolde Veroni? Was zjj het, die daar in den droom voor hem stond P Eenmaal had die voor hem de belofte van nameloos bednid. Ook nu zag hjj haar weder ziohmet dwoopachtigo vereering hy haardoch zjjn hart bleef ;oud. Het was sleobts do vereering, dié men ge.oelt voor een kunstenares van buitenge wone begaafdheid. Nood, Isolde Veroni had geen deel, aan wat nu zjjn hart beroerde. Ook Lady Grace niet, de bruinlokkige Engolscho, die hier sou komen om mot hem tennis to spelen en over de vrouwenbewe- girg <uun dag» to redetwisten. Hot was Davida, de arme loeljjke Davida, die, verweesd en zonder bescherming, als ty was, zich gohikkig moest achten, wanneer een man als die Wolffinger ach 1hjj wilde er niet aan denkentoorn, afschuw, verontwaardiging overmeesterden hem. Neen, dat zon zjj niot, dat behoefde zjj niotl Maar hoe kon hjj het ver hinderen? Wat mocht hjj doen om haar to beschermen Hjj, die haar van liefde had gesproken zoolang hjj haar niet kon ontberen, maar die baar achteloos verliot, toen zich voor bem een nienw leven opende 1 Neen, hjj had het recht verloren om haar als vriend en raadsman te naderen. Ja vroeger was er een tjjd, dat hjjmaar na was alles voorbjjdoor eigen schuld! En toch nu hjj zich niet tegen zjjne herinneringen verzettenu moest hjj onophoudeljjk aan baar denken. Hjj hoorde haar zachte stem, alsof zjj naast hem en duidelyk klonk hem in het oor als alle moeiljjkheden voorbjj zyn als ge genezen zyt als ge zelf kant zien, hoeveel schoons a nog wacht, en dan nog aan de arme, leelijke Davida denkt O, herinnering 1 Gjj gelijkt op het schoone avondrood, als de zon des geloks is onder gegaan maar ge zjjt ons slechts wolkom, wanneer gjj hand in hand gaat met uw lieve zuster 1 Komt gjj alleen, dan brongt gjj alochts misnoegen en berouw 1 Hy had haar nooit vergeten, dat werd hem duideljjk in dit nachteljjk uur. Hjj had haar gemist, alljjd en overal, eu hjj had gezocht zonder te weten wat hem cigenlyk ontbrak. Elk woord, dat zjj gesproken had, eiken druk van haar kleinen hand alles herinnerde hjj zioh nog. Hjj wandelde weer met haar in den tuin, die verlicht werd door do vriendoljjko maan hjj hoorde do harp- tonen en daarby hare stem, die zoo hoerlyk welluidend song: Lente was het, gondon tjjd Bloemen om mjj wjjd en zjjd! Bjj der voog'len vrooljjk kweelen, Kwam een voorgovool mjj streelen üf geluk mjj wachtte? Zjjn gemoedsaandoening word zoo sterk, dat hjj er door ontwaakte. Do dag was reeds aangebroken, en werd ingeluid door het gegons der vliegen en het gekwinkeleer der vogels; het morgen zonnetje wierp zjjn licht reeds op den droomor. Ving sprong hjj het bed nit, wiorp de vensters open, en als een dorstigo, ademde hjj de friascho morgenlucht in. Zonder Jozef te roepen kleeddo hjj zioh in een licht morgenkostuum, schreef oen paar regels aan dokter Ebhardt, om hem to melden, dat hjj hem niet voor bet diner terug be hoefde te wachten, en wandelde toen naar buiten, de bergen op. Hjj moest alleen zjjn, om zyn gedachten tet klaarheid te brengen. In do ongestoorde stilte van den morgenstond moest de ver warring zjjner droombeelden oen einde nemen. Hoe heerljjk stil en rustig om hem heen 1 Geen koeltjo verbrak de vreedzame rust. De dauw lag nog op bloem en blad, kevers gonsden in bet rond en een heirlegor van insecten bewoog zich hier in deze wereld, die in het bijzonder de hunne was. De zon, die nog niet hoog boven de kim was gerezen, zond hare stralen door de takken der boomen, waar zjj schitterende kleurspelingen te zien gaven. Langzaam uan werd do wog steiler hjj liop door een smalle kloof, waarin een beekje murmelend voortstroomde. De kloof werd wjjder, het beekje werd breeder en breeder, bier en daar werden zjjn wateren gescheiden door rotsblokken, waarop een paar slanke denneboompjes over moedig wortels hadden geschoten. De boomen werden hoogor, de schaduwen donkerder en de zon, dio niet meer door het geboomte kon dringen, wierp nu haar stralen op de groene woidon iu het dal beneden. Luidr" 1 de wateren der snolstroomende do toppen der boomen begonnen to en het donkere bergwoud ontsloot voor hem zjjn trotsche poorten. Man f red stapte aanvankeljjk flink door; doch allengs ging hjj langsamer, al dieper rustige eenzaamheid in. De van den nacht wilden niet wjjken. Davida en anders kon bjj denken. Hjj kampte tegen zjjn eigen godachten. Hjj erkende zich zeiven, dat hjj door eigen schuld dit paradjjs verloren had en toch trilde zjjn hart van vreogde bjj een godachte, die zicb ook telkens weder aan hem opdrong. Daar tusschen door werd hjj echter ge kneld door de herinneringen aan de woorden van Wolffinger. Alles wat die man gezwetst bad, was zoo weinig in overeenstemming met de voorstel ling, dio bjj van Davida in zjjn binnenste omdroeg. Davida's voortrellëljjk karakter, haar goedhartigheid, haar recht kinderljjke vroomheid dat alles kon die pralende niet hebben leeren kennen. De van haar gemoedsleven, haar goed heid des harten waren alleen aan hein bekend gowordondaar vertrouwde hjj vast open dan sprak die veracb- teljjko pochhans nog van bekoorljjkheden, waardoor hjj in vuur en vlam werd gozel Een vreemd gevoel, dat zeer veel op njjd geleek, maakte zich van Manfrod meester. Aan de wereld, die haar toch cigenlyk was, schonk zjj niet alleen de rjjke an haar talent en van haar geest, le ook haar uiterljjk, opdat er be koring van zou uitgaan Het was verre van hora, dat hjj haar zulk een echt vrouweljjk streven ten kwade zou duidenmaar toch kon hjj een steeds sterker wordend gevoel van ontevredenheid en onrust niet onder drukken. Waarom had zjj zich voor hem gebold in het haren kleed der vrjjwillige ontbering, als eene, die do wereld en zjjn begeerten overwonnen had, terwjjl hjj na zjjn herstel naar licht, naar helder licht verlangde? Had zjj willen beproeven, of zjjn liefde echt on sterk was, en geen jjdele inbeelding? Had zjj willen beproeven, of die liefde een waarborg gaf voor een lang leven met al zjjn verzoekingen, waartegen veiligd is? Voorwaar, die gaven «ii hjj slecht doorstaan 1 En nn matigde hjj sieh nog aan, anderen te minachten, die haar begeerden om haar schoone oogen, haar frissche lippen en haar fraai geévenredigo gestalte Ofschoon omgeven door al de hoerljjkhoid van oen somermorgen in het hooggebergte zuchtte hjj luid. Do zon wiorp haar gouden stralen tusschen het naaldhont, de lucht was met heerljjke geuren vervuld, de vogeltjes kweelden hun schoonste wjjsjes heden haar schoone natuur haar dikwerf Hjj dwong zich zeiven tot gezet nadenken hjj leidde zyn gedachten terug in het rustiger van den i spoor van den arbeid en van de v poljjko onderzoeking. Hjj poogde zo geheel te vestigen op de plannon, voor de nitvoering waarvan hjj naar het vaderland wat terug gekeerd bet was alles vorgeefsche moeite! Er kwam bem te veel uit het ver leden te binneneen zwerm van verontrus tende geesten vervolgde hem, zonder dat hjj se kon overmeesteren. En alles wat hem uit de toppen der trotsche boomen werd toege fluisterd, wat telkens rondom hem weerklonk, wat zich aaneenschakelde als de sohalmeu van een keten, die een onuitsprekelijk geluk omsloot dat alles vond niting ia één enkele kreet oen kreet van innig ziels verlangen dat werd alles samengevat in één enkelen wensch De met zooveel moeite verkregen gemoeds rust was voor Manfred Reichenan verdwenen, en hjj besefte, dat hjj die niet zon terug krijgen, voordat bjj van Davida's lippen sjjn lotsbeschikking had vernomen. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1906 | | pagina 1