KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor Helder, Texel, WIerIngen en Anna Paulowna» Ons Zondagsblad. DE BLINDE. No. 3478, Zaterdag 9 Juni 1906 34ste Jaargang. Bureau: Spoorstraat. Telef. 59. Bureau: Keningetr. 29. Intere.-Telef. 50. No. 36 «io den Jaargang vu hat geïllustreerd Zondagsblad, zal op 9 dezer aan de geabonneerden worden toegezonden. Oe kwitantie groot 37'/s cent, ter vol doening van de nummers 14—26, zal 11 JUNI worden aangebeden. 17 JUNI begint 't 3de kwartaal met Nr. 27. DE UITGEVERS. ïïit het Buitenland. De koning van Spanje heelt een bewjjs van *Ün koelbloedigheid willen gevon en kondigde zijn voornemen aan om tegenwoordig te zijn by de begrafenis der slachtoffers van den aan slag. De civiele gonrernenr der stad heeft echter zoolang bij hem aangedrongen tot hij dit plan liet vareD. Wel bezocht hjj eenige malen de gewonden die in de ziekenhuizen verpleegd worden. Zooals wjj reeds schreven is de po pulariteit van het koninklijk echtpaar door den aanslag zeer vergroot. Overal waar do koning en de koningin zich vertoonen worden zy luide toegejuicht en worden hen warme ovaties gebracht. Allerwoge zjjn in de kerken bidstonden gehouden uit dankbaarheid voor de wonderlijke redding. Als een bizonderheid deelt men daarvan o. a. mede dat de bom waarschijnlijk in het rijtuig zou govallenzjjn hadde het niet een oogenblik moeten ophou den wijl er stagnatie in den stoet was. De keten van het Gulden Vlies die de koning om den hals droeg, iB door een bomscherf ge broken. De aanslag heeft de feestelijkheden nog al in de war gebracht. Wel worden de verschillende nummers van het feestprogramma uitgevoerd, doch de groote toeloop is er niet, wjjl de koninklijke familie meestal niet komt. Ook de talrijke vreemdelingen zjjn niet meer tot feestvieren gestemd; de een na de ander vertrekt uit Madrid, natuurlijk zeer tot schade van de neringdoenden en organiseerde» van publieke vermakelijkheden. Het schjjnt dat de aanslag niet op zich zelf stond maar deel uitmaakte van een internationaal complot. Zelf meldt men uit Washington dat daar een sa menzwering ontdekt is tegen president Roose- velt, koning Edward, keizer Wilhelm en den CzaarMen verzekert dat de anarchisten dezer dagen in Amerika een congres houden. De bedrjjver van den aanslag heeft, toen hjj aan gehouden werd, eerst den politiebeambte en daarna zich zelf doodgeschoten. De politie moest uitgebreide maatrogelon nemen om het ljjk van den moordenaar tegen de woede der volksmenigte te beschermen. Verschillende ar restaties hebben plaats gehad; do directeur der «Ecolo moderne" te Barcelona werd in hechtenis genomen. In de Hongaarsche kamer schieten de zaken nu op. De kamer hechtte reeds hare goedkeuring aan de wetsontwerpen op de voor- loopige begrooting en het recrutencontinegent Het gedrag van Hongarjje dat in Oosten rijk zulk eene ontstemming verwekte, heeft voor dit laatste land een heilzamo uitwerking gehad. Jarenlang bevochten in het Oosten- rjjksche parlement de verschillende nationali teiten elkaar op de heftigste wjjze, wat oor zaak was dat van den wetgevenden arbeid der kamer bjjna nooit iets terecht kwam. Nu er gevaar van den kant van Hongarjje dreigt, hebben de partjjen zich met elkaar verzoend om eendrachtig te kunnen samen werken in 's lands belang. Het nieuwe kabinet, samengesteld uit de vertegenwoor digers van alle partjjen, zal een parlemen tair kabinet zjjn dat op oen groote meerder heid zal kunnen rekenen. De keizer ontving de leden in audiëntie en drukte zjjn hooge ingenomenheid uit over de medewerking der Tsjechen. Hjj gaf zjjn voornemen te kennen een bezoek te brengen aan Boheme's hoofd stad Praag en aldaar eenigen tjjd te vertoeven. Dan zjjn de Tsjechen waarsobjjnljjk geheel voor do gemeenschappelijke zaak gewonnen. Keizer Wilhelm is op reis gegaan om een vriendschapsbezoek te brengen aan zjjn bond genoot Frans Jozef, 't Heet wel dat het be zoek geen politieke boteokenis heeft, maar de nieuwe minister van buitenlandsche zaken gaat toch mee, en 't is ook bekend, dat ont moetingen zullen plaats hebben met de voor naamste staatslieden der monarchie. De Doema en de Russische regeering komen met den dag scherper tegenover elkaar te staan. Onder instemming der, vergadering vorklaardo een afgevaardigde niet te be grijpen wat de ministers eigonljjk op do ver gaderingen kwamen doon, wjjl toch do Doema eenstemmig wantrouwen tegen hen heeft uit gesproken. Een commissie zal worden benoemd om een onderzoek in te stollen naar de onwet tige handelingen der regeering in het laatste half jaar. Voorts besloot de vertegenwoor diging alle interpellaties over de onwettige handelingen toch te houden, onverschillig of de ministe» er op willen antwoorden of niet. De ministers werden herhaalde malen in de rede gevallen. Nieuwstijdingen HELDER, 8 Juni 1906. VERGADERING van den Raad der gemeente Helder, op Dinbdag, den 12den Juni 1906, des avonds 71 uur. Onderwerpen ter behandeling: 1. Ingekomen stukken en medodeelingen. 2. Reglement Ziekenhuis. 3. Af- en overschrijvingen dienst 1905. 4. Supplotoiro begrooting dienBt 1905. 5. Vooretel tijdelijke geld leening voor kas- 6. Voorstol aangaan geldleening. 7. Vaststelling plan van uitbreiding der gemeente. 8. Regeling inzake de Sch otterjj. 9. Overdracht straat aan de Het staf muziek korps der Kon. Ned. Marine verliest den len Juli a.s. zjjn ver dienstelijken directeur, den heer Jac. Koning, die alsdan den dienst met pensioen gaat ver laten, terwijl het sedert 7 Mei 1.1. zjjn be kwamen onderkapelmeester, den heer L. A. Schouten, moest missen, gepensioneerd zich Schagen motterwoon vestigde. Voor beiden was Woensdag j.1. een dag, die lang bjj hen in herinnering zal bljjven, want de loden van het muziekkorps gevoelden behoefte hun leiders bjj hüt scheiden hun sympathie hoogachting te kennen te geven. De heer Schouten werd Woensdagmorgen per rijtuig van het station en de heer Koning van zjjn woning gohaald, waarna zjj gezamenlijk naar do ropotitiezaal op 's Rijkswerf reden. De zaal was voor deze gologenhoid uiterst smaak vol en artistiek met vlaggen, groen en bloemen versiord. Toen beidon binnontradon stonden loden van het korps geschaard en klonken fanfaro's. Daarop nam de stafmuzikant-solist Van den Bogaerde het woord en sprak de beide heeren aldus toe «Hooggeachte Heeren Directeur en Onderkapelmeester I Mjj is de vereerende taak opgedragen U, namens de leden van het Stafmnziekkorps hier aanwezig, eenige woorden toe te spreken. Zelden gebeurt het bjj een muziek korps, dat directeur en onderkapelmeester het geljjktjjdig verlaten, zoodat het scheiden nu dubbel zwaar valt. Hoeveel lange jaren hebt gij beiden niet met noeste vljjt ge werkt tot bloei en eer van ons korps I Voorzeker heeft de liefde voor de kunst U beiden de noodige kracht gegeven bjj het verrichten van de voor U beiden zoo zware taak 't Was ons dan ook een behoefte een uiting aan onze gevoelens te geven door het aanbieden van een stoffelijk blijk, waar door wjj hopen steeds in Uwe herinnering te bljjven voortleven. Dat het U beiden moge gegeven zjjn nog vele jaren van uw welverdiende rust te mogen gemeten is de wensch van ons allen. wensch te besluiten Dat zjj loven en fanfare's volgden Daarna ontvingen de Ik stel voor met een driewerf Een daverend ho op deze toespraak. heeren Koning en Scheuten ieder een keurig door den heer C. Hethlokcm vervaardigd album voorzien van de portretten van al de leden van het korps. Aangedaan dankte de heer Koning voor dit bljjk van sympathie, daarbjj de verzeko ring gevende, dat hjj steeds mot voldoening zal terugzien op zjjn werkzaamheid bjj het korps. Eveneens drukte de heer Schouten zjjn dank uit voor het bewjjs van vriendschap en uitte de beste wenschen voor hot korps en voor zjjn leden in 't bjjzonder. Ten slotto sprak de hoor Koning nog een woord tot den heer Schouten, hem prjjzonde als een bekwaam artist, van wien hjj in d« 23 jaren van hun samenwerking veel steun had mogen ontvangen. Des middags om half een vertrok de heer Schouten met den trein weder naar Schagen. Op het perron waren de directeur en allo leden van het Muziekkorps aanwezig, benevens vele vriendon, waaronder eenige oud-leden van Helde» Mannenkoor, die den heer Schouten een fraaie lauwerkrans aanboden. De muziekvereeniging sCrescendo". Afdeeling Helder van de maatschappij] tot bevordering der Toonkunst, heeft in studL genomen het Oratorium, Judas Macabüus van Hiindel, voor Solo's, Koor en Orchesr. Dames en Heeren, die aan gemeld werk wenschen mede te werken, verwijzen wjj daaromtrent naar de in dit blad voorko mende advertentie. De directeur-generaal der posterjjen en telegrafie maakt bekend, dat, met in gang van 12 Juni, in het bijkantoor van de Rijkstelegraaf alhior eene openbare Rijksspreekcel voor den interlocalen tele- pboondienst wordt opengesteld. Tevens kunnen van uit deze spreekcel gesprekken worden gevoerd met de Bel gische en Duitsche plaatsen, welke tot de telephoongemeenschap met het Rjjkstele- graafkantoor alhier zjjn toegelaten. Op dit verkeer zjjn de tarief*- en verk«erabepaling<-n van toepassing, welke voor het internati onaal telephoonverkeer vastgesteld en in den Rjjksgids voor den telephoondienst vermeld zjjn. ANNA PAULOWNA. In de maand Mei iB aan het postkantoor Anna Paulowna en de daaronder ressorteerende hulpkantoren ingelegd f 18318.48 en terugbet. f 3203.20. Het laatste boekje had tot nummer 217. Oude gebruiken. Het iB van algemeene bekendheid, dat op afgelegen plaatsen oude gebruiken en ge woonten hot langst bestaan bljjven. Zoo ook op hot eiland Schiermonnikoog. Tegelijk met dn Pinksteren wordt hier ook het Meifeest gevierd. Den eersten nacht, Pinksteren voor afgaande, nameljjk den nacht van Zaterdag op Zondag, wordt door de inwoners van dit eiland precies te twaalf unr middernacht, een Meiboom opgericht. Deze Meiboom be staat uit 3 a 4 groote sparren, met stevige touwen aan elkander gebonden, zoodat de zelve ongeveer eon hoogte krijgt van 20 a 30 meter. Bovenaan den top is een groote groene tak bevestigd, die daarbjj nog versierd wordt met allerlei soorten bloomen, in bossou gebondendaaronder wappert de Neder- landscho driekleur, een 3 tal meters hger wordt een mand bevestigd, waarin een haan, die bjj tusschonpoozen zjjn gekraai eeas laat hooren nog iets lager zit eon dwarsstok of ra, aan welks beide einden een ledige tlesch wordt opgehangen. Ziehier degeheelc «Kalle- mooi*, zooals de eilanders dezen Meiboom noemon. Het woord «Kalle* is bjj do eilanders niet bekend, «mooi* wordt door hen de maand Mei genoemd. De oorsprong van dit feest is hun ook niet bekend. Als wjj ons niet vergissen, bestaat deze gewoonte noch op andere Noordzeeeilandcn noch op het vaste land. De «Kallemooi» bljjft 3 dagen staan, den derden dag 'a middags wordt deze weer neergehaald. Het spreekt van zelf, dat dit Meifeest ook met de noodige pretjes gepaard gant. Voor de kleintjes worden wedstrijden ge houden in «mastklimmen*, .talhout rapen «door de ton krnipen* en meer dergeljjke spelletjes. Den tweeden dag gaan de kindore» netjes uitgedost op boerenwagens uit rjjden. Voor 10 cent maken sjj dan eon toertje het eiland rond en rjjden op de terugreis zingende en joelende door het dorp. De ouderen, d. w. z. jongelingen van circa 18 jaar en daar boven zoeken een meisjo naar hunne konze, waarmee zjj «Pinksteren gaan houden' zoo'n meisje noemt men op het eiland eon «Pinkstorfaara» wat «Pinkstcrmcisjo" botoo- kent. De pretjes van deze jongolui bestaan gewoonljjk nit rjjden en «last not least* dansen, want bier zjjn de eilandbewoners harlstochteijjko liefhebbers van. Lage diefstal Een juffrouw, die zou trouwen, had aan de Ruysdaelkade tn Amsterdam een kamer gehuurd om er af te wachten het oogen blik, dat zjj in liet huwelijksbootje zou stappen. In de dienstbetrekking, die ze had neergelegd, had zjj ongeveer duizend gulden bespaard en dat kapitaaltje, f 700 aan effecten en f 300 aan specie, had zjj zorgvuldig verborgen. Doch een dief wist het te vindeu toen zjj even weg was en 7erdween met haar geldje. De arme vrouw deed aangifte van het geval bjj de politie en waarljjk de recher cheur Brouwer slaagde er in den vermoe- deljjken dief met hel geld op te sporen en hem te arresteeren. Bjj dagorder van den hoofdcommissaris is de beer Brouwer deswege eervol vermeld De zaak zal 20 dezer voor de rechtbank worden behandeld. Eenigen tjjd geleden werd bjj de politie te Amsterdam aangifte gedaan van de ver missing van een bedrag van f 1000 op epn kantoor op de Heerengracht aldaar. Thans is door de recherche een kantoor bediende gearresteerd, die den diefstal pleeg de. In een der in de afgeloopen week ge houden zittingen van den Amsterdamscben reenteraad werd o.m. op voorstel van heer Tak besloten, het zonder wacht tijd uit te keeren ziekengeld ook voortaan gelijk te doen zjjn aan net gewone loon Daarmee viel het artikel van Burgem. en Wethdat den gemeentewerklieden, in de eerste dagen van ziekte half loon wilde geven, met de bedoeling simulatie door derving van loon zooveel mogelijk tegen te gaan. Naar de N. Ct. verneemt, worden de finaucieele gevolgen van eerstgemeld be sluit ten stadhuize begroot op ongeveer 1 ton gouds per jaarl Eu voorts berekent men het totaal der vermeerderde uitgaven tengevolge van bet nieuwe Werkliedenreglement (voor zoover de 37 artikelen reeds zjjn aangenomen) op 3 f 400.000 per jaar! De boulevard-omnibusjes te Scheve- niugen krjjgen dit a.s. zomerseizoen con currentie van oen stoomomnibus. Het mott een doelmatig eu bjjzonder voor den strand- boulevard geschikt zachtrjjdend vervoer middel zjjn. (N. C.) Diamantnijverheid te Hilversum. De diamantindustrie bljjft zich te Hil versum voortdurend uitbreiden. Zoo wer-i weder Dinsdag geopend de diamantslijpery Flora" van de firma Lodden en Co., staand-' op een terrein aan de 2e Nieuwstraat. Deze fabriek, die 54 molens bevat, is de vjjfde en grootste der te Hilversum van dien aard gevestigde inrichtingen. Dinsdagochtend had in het dorp Rheden een ernstig ongeval plaats. De landbouwer Van Beek was met een stier naar Arnhem geweest. Toen hjj bjj zjju thuiskomst het dier uit den veewagen had gelost, viel de stier op hem aan en drukte hem zoo geweldig tegen den muur dat Vau Bask bewusteloos neerzonk. Onmiidelljjk werd gereeskundige hulp iogeroepen, doch tot Dinsdagavond mocht het niet gelnkken deu ongelukkige tot het bewustzjjn terug te roepen. Men vreest het ergste. (»Z. Ct") Uit Oldenzaal meldt de »Zw. Ct." Reeds geruiraen tjjd meende men, dat aan het station alhier fraude gepleegd werd met vaten margarine, afkomstig nit Dord recht en bestemd voor Duitschland. Thans mocht het de gemeentepolitie gelukken de fraude te ontdekken. Naar wordt gameid, zou de persoon voor wie de margarine be stemd was, aan 't station alhier het woord margarine" hebben vervangen door zjjn eigen initialen, om de boter" in Duitsch land als puike Hollandsche natuurboter aan den man te breogen. De margarine werd in beslag genomen en proces-verbaal opgemaakt. Suez-Kanaal Maatschappij. Het verslag over 1905 der Suez-Kanaal Maatschappjj geeft aan dat de ontvangsten uit de doorvaart door het Kanaal in 1905 ongeveer fr. 2,100,000 minder bedroegen dan in 1904. In aanmerking nemende, dat 1904 een van de gunstigste jaren der Mjj. was, mogen de uitkomsten van het afgeloopen jaar, zegt het verslag, be vredigend genoemd wordenzjj veroorloven het dividend te bandhaven op fr. 141 netto, terwjjl een bedrag van fr. 3,000,000 wordt gevoegd bjj het speciaal reservefonds. De totale ontvangsten bedroegen in 1905 fr. 117,308.196 en de totale uitgaven fr. 40,984,184. In den loop van 1905 gingen 4116 schepen, met een tonnemaat van 13,134,105 ton door het k.na.1, zond. 121 schepen en 267,780 ton minder dan in 1904. Het bestuur vraagt machtiging het be drag der leening, waartoe de aandeelhou ders in 1901 machtiging verleenden, te ver- hoogen van fr. 25,000,000 tot fr. 50.000,000, om tegemoet te komen aan de kosten van verbeteringen, ofcehoon het bestuur tot nog toe geen gebruik van hun volmacht heeft gemaakt. De aanslag in Spanje. Te Torrejon was de woede van de bevolking zoo groot dat men geen kist voor het ljjk van den anarchist Morral wilde afleveren. zjammer. schreeuwde de menigte, dat hjj niet meer leeft, zoodat wjj hem als een vergiftig serpent kunnen doodslaan.c Algemeen verlangt men dat de prjjs van 25,000 peseta's, die voor de ontdekking van den dader was uitgeloofd, aan de weduwe en kinderen van den onge- lukkigen veldwachter zal uitbetaald worden. Men denkt dat Morral een arbeiderskiel onder zjjn gewone pak droeg en dit weg wierp, zoodra hjj buiten was gekomen. Te Iadraque is een man opgepakt, van wien men vermoedt dat hg meer van den aanslag afweet. In de laatste woning van Morral te Barcolona heeft men duizen len anarchistische schrifturen gevonden, boven dien brieven en andere stukken. De bom bestond nit een met ontplof bare stoffen gevuld jjzeren geldkistjede sleutel ervan is teruggevonden in een lampetkom, waarin Morrel de bloemen bewaard bad die hg noodig had om het helsche werk tuig te verbergen. Grootvorst Wladimir en de Fransche generaal Dalatein hebben de gewonde officieren en soldaten bezocht van het regiment dat in de Calle Mayor geschaard stond en dat Dinsdag bjj de troepenschouw aan het hoofd van alle troepen voorbjjtrok. Koning Alfonao en zjjne gemalin waren met hun buitenlandsche gasten op 'het veld van Carabanchel van die troepensohouw getuigen en werden onstuimig toegejuicht Het was zoo snikheet op dat veld, dat etteljjke soldaten een zonnesteek opliepen. Er sterven nog altjjd gewonden van den aanslag. Het geheele aantal dooden en gewonden werd op 103 gesteld. Er komen nu meer bijzonderheden los over den inhoud van het verslag over het vleeschschandaal te Ohicago. De gebouwen waarin het vleesch wordt behandeld, zjjn vun hout en worden nooit gereinigd. De vloeren zjjn vuil, glibberig en bedekt met vuilnis, vet, afval enz. Het vleeech wordt op de vloeren opgestapeld, er overheen gesleept, op smerige tafels geworpen en verder behandeld door mannen wier handen, voorschoten en broeken bedekt zjjn met een koek van vuil. Zjj klimmen dikwjjls over het vleesch heen en trappen er dan met hun vuile schoenen op. Do mannen kunnen geen zindelijkheid be trachten, omdat er geen waschgelegenheid is. Mannen en vrouwen grissen met hun be zoedelde handen in het vleesch dat tot worst, biltong enz. wordt verwerkt De bestekamers zjjn afgeschoten hoekjes in de werklokalen, zonder luchtververaohing Meisjes en vrouwen werken in een temperatuur van 38 graden Fahrenheit, in lokalen zonder luchtkokers bjj kunst licht. Het vleesch komt gewoonlijk in goe den toestand uit de koelkamers. Maar als bet eenmaal in de pakkamers is, is bet met alle zindeljjkheid uit Het wordt een voudig op den grond neergesmeten en de afval wordt van de vuile vloeren opge schept in tonnen of hakmachines. Van het eene lokaal gaat het naar het andere op smerige wagentjes, nadat het gaandeweg bevuild is met stof en splinters. Teringachtige werklui spawen op de vloe ren vrgelgk in het rond. Alle blikjes zjjn met een strook beplakt waarop men lee*t dat de iohoud onder zocht ia overeenkomstig de wet van 3 Maart 1891. Hoedanigheid gewaarborgd." De commissarissen die de fabrieken bezooht hebbeD, zeggen dat die gedrukte verzeke ring niet den minsten waarborg geeft. I)e inspecteurs onderzoeken het levende of pas geslachte vee en weten niet wat er verder mee gebeurt. >In een inrichting", zoo verklaren de commissarissen, >zagen wjj blikjesvleesch dat een soort van vernieuwende bewerking onderging. De oade opschriften werden er afgeweekt en door nieuwe vervangen, zoo dat de blikken er weer frisch uitzagen, ofschoon de inhoud meestal twee jaar oud of van onbekenden ouderdom was Naar het toevoegen van scheikundige stoffen en het kleuren van het vleeech zal «en nader onderzoek worden inge- nog steld. Generaal Neleon A. Miles heeft naar aanleiding van de thans gedane onthul lingen verklaard dat bjj het onderzoek naar de legerleveranties in 1899 dergeljjke schan dalen aan het licht zjjn gekomen, maar met een sisser zjjn afgeloopen. Hg geloofde dat er wel 3000 soldaten tengevolge van het gebruik van ondeugdeljjk vleesch wa ren gestorven. 1 Weder is te San Franciso een hevige aardschok gevoeld, die tien seconden aan hield. Er werd weinig schade aangericht, maar er ontstond een begin van paniek onder de vluchtelingen, die nog steeds in de voorloopige kampen huizen. Het ergst is evenwel, dat bjj de bewoners van San Francisco het vertrouwen in de toekomst hunner stad ernstig is geschokt en dat ze, trots de geruststellingen der autoriteiten, ann de meening bljjven vasthouden, dat j het van overmoed zou getuigen, zoo men de stad ging herbouwen. Zelfs hebben ee- nige handelshuizen den herbouw hunner inrichtingen reeds weder gestaakt. FEUILLETON. Vrjj bewerkt door AMO. 20) In «cd van die scbaduwrjjke kloven, waar oude boomen en irisscbe waterstrommen to vinden zjjn, ging zjj zitten zjj schikte haar voorraad van bloemen en planten tot een fraaien ruiker en dacht daarbjj aan den tjjd, toon hjj naast haar zat on haar het groen en de bloemen aanreikte. Zjj zag zjjn lief en bleek gelaat voor zich. zoo edel en zoo vol uitdrukking, al ontbrak hem het licht der oogen. En nu kreeg de treurigheid in haar ge moed toch weer de overhand. Neen, het sou haar toch niet mogoljjk zjjn weken lang dezelfde lucht met hem in te ademen, weken lang in angst te verkeoren, omdat zjj geheel onverwachts tegenover bom zou kunnen staan. Zjj moest weg van hier, zjj moest terugkevren tot haar werkzaam, geregeld leven. De zachte lacht hier, het raischen van het snel stroomendo water, het geritsel der bladeren, bet gelnid der vogels dat allee klonk haar in de ooren als een groet vaD hem, die misschien haar naam nauwe- ljjks meer wist. Hoe dwaas was sjj tochVoort naar huis, naar haar zuster Zoo alleen te zjjn in dichterljjke omgeving was niet zoo goed voor baar I Zjj raapte hare bloemen op, nam parasol en bandschoenen daar hoorde zjj voet stappen achter zich. Zjj wendde het hoofd om, daar zag zjj een man, wiens oogen stralend van vreugde op haar gericht waren. Zjj duizelde in haar ooren klonk een gedruisch, veel sterker dan van het water, dat ginds in de diepte stortte. Zjj drukte de hand togen haar snel klop pend hart, maar het hielp niets. Haar knieën beefden, zjj moest bet hoofd togen een boom laten steunen om niet te vallen. Ea zoo zag zjj hem nador komen. En Manfred Reichenau Mot onuitsprekeljjke vreugde had hjj op gemerkt, dat haar gewone kalmte haar in den steek liet maar met raooiljjk bedwon gen ongeduld wachtte hjj, totdat zjj wat van de ontroering zou bekomen zjjn. En toen terwjjl zjjn blik rustte in haar oogen dio hem angstig met maagdeljjken schroom aanstaarden, toen sprak hjj Ik boorde reeds van dr. Ebhardt, dat ik het geluk zou hebben u hier aan te treffen, mejuffrouw. Het lag in mjjn voornemen bjj de dames hedenmiddag mjjn opwachting te maken. Maar hee verheugt mjj bjjzonder, dat wjj elkaar reeds vroeger mogen wederzien." Hjj bleof een oogenblik steken. Het is zoo moeiljjk de gebruikeljjke complimentjes uit te spreken, als ons het hart onstuimig klopt, als vreugde, hoop en twjjfel ons gemoed in beroering brengen. Toon hjj het meisje voor zich zag, dat den ganschen nacht, den gebeelen ochtend zjjn gedaohteu had vervuld, had bjj haar liefst daduljjk in zjjn armen gesloten en ge smookt «Schenk mjj vergiffenis, Davida, en heb mjj weder liefl» Davida was weer eenigszius bekomen. Doch zjjn laatste woorden wekten opnieuw do horinncring aan liet verleden in haar op, zjj geraakte daardoor weer van haar stuk, en wat zjj sprak van een gelukkigen terug keer in het vaderland en van het welbc- bevinden van barones Lota kwam er tameljjk verward uit. Manfred bemerkte daarvan echter niet veel, bjj hoorde niets vun don wolluidenden klank van die stem, welke hjj in zoo langen tjjd niet meer had vernomen, en vermeide zich in den glans van de vochtig schitterende oogen, die geheel iets andere verrieden dan wat de mond uitsprak. Welk een schoonon ruiker hebt ge daar weer bjjeengeschikt,* zeide hjj en boog zich neer tot de bloemen in haar rechterhand «Dus ge zjjt trouw gebleven aan uwe oude vriendon Het is mjj ook zoo gegaan I Waar ik mjj bevond, aan het strand der zee of in de heete woestjjn, telkens wanneer ik bloemen geur inademde, moest ik denken ara de kransen, die wjj samen gevlochten hebben, en aan de bloemen, die ik aanreikte dat was de eenige dienst, dien ik toen be- wjjzon kon Deze veldbloemen zjjn niet zoo mooi als die door u werden gekweekt, maar zjj hebben ook haar schoon. Deze fijn ge vormde varens, dio bonte halmen, die blauwe klokjes, die fraaie klaproos «Zooals op het vold de halmen, zoo groeien en golven onze gedachten maar de tcedere ge dachten der liefde zjjn roode en blauwe bloemen daartusschen in Van u heb ik dat dichterljjke woord bot eerst gehoord. Weet go nog wol, hoe ge mjj altjjd moest onderrichten Hoo ik vergeten had, dat vor- goot-mjj-niet myosotis heet, en dat door Lodewjjk IX van Prrakrjjk de anjelier be kend werd en onder cultuurplanten werd opgenomen?* Terwjjl zjjn smeekende blikken trachtten de hare te ontmoeten, was bjj zoo diebt bjj Davida gekomen, dat deze verschrikt stoeds achtornitweek, totdat zjj oindeljjk in het natte mos uitgleed. Snel stak Manfred den arm uit om haar te steunen, dooh zjj weerde hom af. Mag ik dut niet meer, Davida vroeg hjj deemoedig. ,Is voor rcjj alle kans op vergiffenis verloren «O, goede God," bad het beangstigde meisje. «Gjj hebt mjj altjjd zoo trouw beschut en gesterkt in den strjjd togen mjjn eigen hart, holp mjj in deze moeiljjke are, opdat mjjn oogen en lippen niet verraden, wat er omgaat in mjjn dwaas hart 1* Davida's vertrouwen op Gods hulp was iinmora zoo vast, dat haar gebed alleen haar reeds kracht schonk. En zoo richtto zjj ook nu moedig haar ernstigen blik op Manfred's gelaat en antwoordde toen Ik weet cict, mjjnheer de graai, waar voor ik u vergiffenis sou moeteo schenken ik Hjj liet haar niet uitspreken. •O, spreek zoo niet, DavidaVerban toch de herinneringen ara die laatste smartoljjkc uren uit uw geheugen, en denk alleen aan den gelukkigen tjjd, toen ik u mocht lief hebben, en de toekomst mjj zooveel geluk voo repel de «Mjjnheer de graai', stamelde Davida terwjjl zjj niet weinig kleurde «ik versta nietik begrjjp niet «Toen hebt ge gezegd, Davida maar als ik het herhalen moet, geef mjj dan ten minste de hand, wilt ge?" Eindeljjk gat zjj toe en reikte hem haar hand. Hy greep dio kleine, bevende rechterhand hoe zacht en wit was zo gewordenmet zjjn beide warme, fluweeligo banden zoo vast, dat aan loskomen niet meer te denken viol. En toen sprak hjj innig vleiend Later als als allo moeiljjkheden voorbjj zjjn als ge genezen zjjt als go zelf kunt zien, hoeveel schoons u nog wacht, en dan nog aan do arme, leeljjke Davida denkt ja, dat hebt go gozogd, Davida, in dien onvergoteljjkon zomernacht. En nu sta ik weder voor u het heeft lang geduurd, maar geheel mjjn volgend leven zal niets andere zjjn dan een lang smeoken om vergitfenis, één voortdurend be roep op uw edelmoedig hart; ik heb alle wonderen der wereld gexionik heb verre landvn bezocht, vol pracht en heerljjkheid - maar overal ontbrak mjj iets, overal zocht ik iets, totdat ik bosofte, Davida, dut gjj het waart, Davida, mjj dierbare geliefde I En nu heb ik u hier onder het bosohermende dak van eeuwenheugende dennen govonden, en nu vraag ik u: «Kunt ge mjj vergiffenis schenken voor elke afdwaling, voor alle leed En als ge niet kunt, dan moet ge, wrat ik kan niet zonder u leven. Ge zjjt mjjn alles! Waar ik alleen beD, is mjjn lovcn niets dan eon zoeken, een zuchten, een dorsten naar n I Ik zal het met mjjn leven moeten betalen, als ge mjj geen vergiffenis kunt schenken. Ach, ik bid u, wees de mjjno voor eeuwig 1* Davida kon niet antwoorden, zjj was als dood. Kerst toon zjj, in zoete hcrrinr.eringen verdiept, naast elkaar langs het schaduw rijke pad huiswaarts koerden, zeide zjj met den gelukkigen glimlach van eon kind .Het verleden is weggevaagd, ik ben zoo gelukkig, als ware ik in den hemel Zoo kwamen zjj ara bjj do villa «Qoisisana*. Vol bezorgdheid over haar znster stond Isolde Veroni aan het tuinhek, toen sjj de twee personen, die haar gedachten den ge beelen morgen haddon beziggehouden, daar arm in arm zag aankomen. Eon oogenblik gevoolde zjj een stekonde pjjn in de borst on kwam haar een vreemde n> vol voor do oogen. Maar toen zjj het ge lukkige paar reeds van verre begroette, ver rieden de oogen niets dra hartcljjke vreugde Manfred krachtig, breedgeschouderd, door de z«o gebruind, oen llinko gestalte, en Davida schaamrood, met een schitterenden glans in do oogen, die bet geheim van haar ziel verrieden. «Ton tweeden male sta ik als smeekeling voor u mag ik thans op een gunstig ant woord hopen vroeg de graaf aan de schoone vrouw, soodra Davida in huis gesneld was. •Dit wederzien verschaft mjj zulk een overweldigende vreugde, Manfred, dat ik die zelf nauweljjks bes>flenkra. Wat ik u vroeger moest weigeren, kan ik u thans met een gerust hart toestaan. Hivrbjj mjjn innigen wensch voor uw geluk, mjjn vriend, mjjn broeder 1 Als con vrouw u dat verschaffen kan, dan zal het u aau Davida's zjjdo ten deel worden. Haar liefde is gesterkt onder ljjden en trancD. Wal u van elkaar geschei den heeft, wil ik niet weten. Beschouw de verloren jaren als een tjjd van loutering, die wjj allen noodig hebben De jongelingsdroomen van MaDfred Rei chenau zjjn ten volle verwozenljjktbjj is zoo gelukkig geworden, als men op aarde sk-ebts wezen kan. Davida is meesteres in zjjn huis. Aau bare zjjde luistert bjj naar het geruisch der golrea, naar het gezang vu den nachtegaal, die nestelt in de geurige rozenhaag en zich 's avonds in hot park laat hooren. Raadgevend en helpend staat «jj hem ter zjjde. Haar krachtige natuur, gehard in de leerschool dor noodzakoljjkheid, beschut haar echtgenoot tegen verslapping der heer- "o hem ten dicaste staan. ijjke krachten, die I Zonder het zelf to wetoa, gelukte het haar nog vele eigenschappen van zjjn karakter tot ontwikkeling te brengen. Zoo is hun samonwerking voortdurend voelzjjdiger en nuttiger. De een maakt gebruik vra de gaven des andoren tot gomeenschappeljjk wolzjjn. Waar zulke schatten var. verstand en hart verbonden zjjn onder opzien tot God, daar volgen zegon en welvaart voor allen. Slechts een groot verdriet stoort de har monie vra hun geluk. Wanneer Manfred en Davida 's avond* arm in arm door het park wandelen, zien «jj reeds in dc verte een stillen, met bloemen bedekten henvol. llicr in de koele aarde van den geboorte grond rust hot sioffeljjk overschot van haar, die eonmaal door haar knnst de wereld in verrukking bracht. Isolde Veroni stierf in den glans vra haar schoonheid, op het toppnnt vra haar roem, aan de gevolgen vra oen gevatte koude, juist in den tjjd, toon Manfred zjjn eerstge- uorcrv zoon op de knie wiegde. Hoe Davida's geluk haar ter harte ging, bewees zjj, door bjj de openljjko verloving van den graaf met haar zuster, voor immer het toonrel vaarwel te zeggen, en alleen nog op to treden, wanneer haar medowoiking werd gevraagd voor een weldadig doel. Boven Manfred's schrijftafel hangt haar portret in haar volle schoonheid. Isolde Veroni bleef hel ideaal vra zjjn geluk tot aan den dood, maar Davida was hem nog meer dra datzjj was voor hem het geluk zelf. Op het slot Reichenau is ook nog eeri levende gotuigo van de gebeurtenissen in vroegere dagen. Door de jonge gravin verzorgd als een liefhebbende dochter, als «grootpapa* ver eerd en gesold door de aanvallige kinderen des huizes, geniet dr. Ebhardt o«n rjjk ge- zegenden levensavond.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1906 | | pagina 1