KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor Helder, Texel, Wieringen en Anna Paulowna Uitgevers: BERKHOUT Co., te HELDER. Nieuwstijdingen DE VIOOLSPELER. No. 8477. Woensdag 13 Juni 1906. 84ste Jaargang. Bureau: Spoorstraat. Telef. 59. Bureau: Kenlngstr. 29. Inters.-Telef. 50. Atooriiiement Vliegend Blaadje p.Sm. 50 ot.,fr.p. post 75 ct., Buitenl f 1.25 Zondagsblad 37*45 >0.75 >55>>>>80> >0.90 60 85 0.90 Voor 't Buitenland by vooruitbetaling. mdagabla jj Modeblad 'Muzik. Bloemlezing VERSCHIJNT DINSDAG- EN VKIJDAGMIDDAG. Bureaux: Spoorstraat en Koningstraat. Aavertentldn van 1 tot 4 regels25 Ceot. Elke regel meer6 Bevrya-exemplaar21/, Vignetten en groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Vavertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd rijn. Uit het Buitenland. Nog altjjd heerscht in het groote Ruaeiache Rjjk geen volkomen rust. Ai en toe komen berichten tot ons die dit weer nador beves tigen. In Sebastopol b.v. durfden de politie agenten wegena den oproerigen geest, dio in de stad heerscbte, bun taak niet langer ver vullen. Ze werflbn vervangen door soldaten en zeelieden en onder dezen beuracht een zeer oproerige stemming, zoodat men alles behalve gorust is. De staking der drukkers te Moskou breidt zich uit. In een der wjjken van Peteraburg werd een arbeidersbetooging gehouden, waarbjj liet eenigszins rumoerig toeging. Do politie maakte van bare schietwapens gebruik zoodat velen gekwetst werden. Verleden Donderdag werden te Warschau twee rechercheurs en een agent van politie gedood zonder dat van de daders eon spoor ontdekt is. Wjj spraken in ons vorig nummer van de weinig stichteljjke wijze waarmee de Doema de ministers, die zjj niet vertrouwt, behan delt. Een Russisch blad deelt mee dat in den ministerraad scheuring is ontstaan. Een gedeelte, met den minister van binnenlandsche zaken Goromykin aan het hoofd, wonscht van de besluiten der Doema niet de minste notitie te nemen, terwjjl het overige deel or op staat, dat het ministerie zal aftreden. Hoe het zjj, de berichten die do ronde deden over een verwacht aftreden van het mini- •torie, worden door het Petersburgsch Tele- i graaf agentschap zoo beslist mogeljjk tegen gesproken. De Doema zet hare beraadslagingen onvermoeid voort. Door de reis van keizer Wilhelm naar zjjn vriend en bondgenoot Frans Joseph, is weor de aandacht gevestigd op het Drievoudig Verbond. De beide keizers zonden van de plaats hunner samenkomst aan den koning van Italië, derden bondgenoot, een telegram. Het heeft niet lang geduurd, te kort om belangrjjke zaken te kunnen behandelen, zoo dat men gelooft, dat ten opzichte van het Drie voudig Verbond geon veranderde gedragslijn zal worden gevolgd. De Hongaren zjjn in bun schik dat de keizer ook oon bezoek bracht aan hun miuister-president, dr. Weckerlé. Do bladen spreken nu do hoop uit, dal de geringe sympathie voor Duitschland, waarvan in den laatsten tjjd nog al eens bljjk werd gegeven, spoedig moge plaats maken voor meer sympa thieke gevoelens. De gedelegeerden van Oostenrjjk en Hongarye zjjn byeen om over de gemeenschappelijke belangen en de onder linge verhouding to spreken en te beslissen. Ditmaal zal hun programma na do jongsto gebeurtenissen wel uitgebreid zyn De Engelsohe pers spreekt op zeer wol- willende toon over de samenkomst der keizers en over het Drievoudig Verbond. Zy ver heugt zich in de hechtheid ervan, naar zy verklaart, omdat bet naast hot Tweevoudig Verbond den bosten waarborg biedt voor het behoud van den vrede. By de beraadslaging over de begrooting van koloniën in het Engelsche Lagerhuis deelde do onder-staatB-secrotaris mode, dat de regoe- ring binnenkort de kwestie van bet geven van een grondwet aan Transvaal en de Oraoje- rivierkolonie hoopte op te lossen. Gelukt het de regeering een goede verstandhouding te bestendigen tusschen Brit en Boer en aan de Boeren aandeel in do regeering te geven sonder het oppergezag der Kroon in gevaar te brengen, dan zou do regoering een werk hebben tot stand gebracht, dat by hot Afri- kaanscbe volk nog in berinnering zal zyn, lang nadat iedere heugenis aan den barbaarsch- heid van don invoer van Chineezen arbeid zal zyn uitgewischt. De verklaring omtrent de Chineezen in de mynen is wel opmerkelyk. Nu, ook de rogeering ondervindt de gevolgen ervan voor de rust van het land daar, in den laatsten tyd. De secretaris verklaarde echter verder dat de regeering vooreerst nog niet zal afwjjken van de verklaringen vroeger door haar ten opzichte van de Chineescho werkkrachten afgelegd. Een offlciëel bulletin van den Congo-Staat publiceert een rapport over de raaatrogelen t door de enquête-commissie aanbevolen. Do koning (van België) als Souverein van den Congo-Staat heeft ze alle onderteekond. In een bygevoegden brief eischt de koning voor zich zelf op het uitdrukkelijk bezit van don Congo, die verkregen iB door zyn work ©n door zyn eigen middelen. Inmenging van buitenstanders zou wederrechtelijk zyn. Als het oogenblik daarvoor gekomen is, hoopte hjj, dat België den Staat zal overnemen met al zyn rechten en lasten. HELDER, 12 Juni 1906. Tlmmerlieden-Vereeniging. De alhier bestaande Timmerliedenvereeni- ging «Door Eendracht Welvaart" hield LI. Zaterdagavond in »'t Centrum" oen opeubaro vergadering, waar de heer P. Verdorst van Amsterdam als spreker optrad en het nut van organisatie der timmerlieden behandelde. Spreker begon met or op to wyzen, dat 11 A 12 jaar geleden hier ter plaatso oen flinke afdeeling van don Algera. Nederl. timmer lieden Bond bestond, maar die na de ophef fing van do timmerfabriek iDo Zwaluw" achteruitging, zoodat thans slechts 80 van de 120 timmerlieden georganiseerd zyn. En toch is het noodzakeljjk, dat allen zich voreenigen, want ieder is ontevreden met de bestaande toestanden. Niettegenstaande men overtuigd is, dat er verbetering moet komen, bljjft ieder op zich zelf staan en -sluit zich niet aan by do vakvoroeniging. Daarin moet verandering komen. Hoewel Nederland, wat de vakbeweging betreft, by het buitenland ten achter staat, vindt men bier toch vereenigingon, die reeds een ouderdom van 40 on meer jaren hebben boreikt, maar dio oude vakvoreenigiagen waren in den beginne niet anders dan ver zekeringskassen, die de arbeiders in tyden van ziekte en overlyden steunden. Doch toen er verandering kwam in het bedryf door invoering van machine's, werden de vakver- cenigingen door do Doodzakelykbeid gedreven van richting te veranderen. Door de machine werden andere verhoudingen geschapen en ook by het timmervak neemt zy thans eon voorname plaats in, zoodat zy eon groot deel aan handenarboid heeft ontnomen en in groote plaatsen vele workliedon van werk zyn ver stoken. Do machine heoft een groote revolutie to weeg gebracht; door de nieuwo wyxe van productie wordt de bezittende klasse steeds ryker, de arbeidende steeds armer. De mid delen van de arbeidende klasse zyn niet voldoende om in do eerste levensbehoeften, zooals voedsel, kleeding on woning, to voor zien. De oorzaken daarvan zyn te vinden in do lage loonon, de lange worktyden, werke loosheid, ziekte enz. Daardoor ontstaat een mopperende geest, maar velen sluiten zich niet aan by de organisatie, die verbetering in dien toestand tracht to brengen. Waarom doet men dit niet Sommigen zeggenHet baat toch niet. Maar dan vergeet men, dat toen «Do Zwaluw" nog bestond, de Alg. Nod. timmerliedenbond wist te bewerken, dat de loonen alhier verhoogd werden, waarvan de tegenwoordige timmerlieden te Helder nog do vruchten plukken. Een tweede reden van niet-toetreding is patroonsvrees. Men begrijpt wel, dat do belangen van patroons en werklieden met elkander iu botsing kannon komen en wan neer dit gebeurt vreest men geen geregeld werk by den patroon te znllen vinden. Doch die vrees is denkbeeldig. Wanneer allen lid waren, sou men dit dreigement niet kannen gebruiken. Verder wordt gozegd 't G e o ft oogenblikkelyk goen verbotoring. 't Is waar, zoo'n sfryd is niet gemakkelyk, maar dit is de schuld van hen, die niet toe getreden zyn. Zy begrijpen niet, dat door vereeniging van krachten iets tot stand kan worden gebracht, waartoo een enkeling niet in staat is. Dan heoft men nog bezwaren tegtn de contributiobetaling. Ja, zonder goreedschappen kan men niet timmeren on zonder ammunitie geen stryd voeren, j Maar men hoeft er wol wat voor. Spreker is sinds 1887 lid van den Bond en moest by in 1880 van 's morgens 5 tot 's avonds 8 uur werken tegen 18 ct per uur, door het werken der organisatie werkt by na 10 uur per dag tegen een standaardloon van 28 ct. Dit zou niet het geval zyn, als men niet voor am- raunite gezorgd had. Wanneer allen zich aansluiten dan zyn do hinderpalen wel te overwinnen, maar dan moet men gemeenschappelijk en eendrachtig optreden on op voorboold van do putroons- vereeniging eon zelfde organisatie steunen, dio niot vraagt naar kleur of richting. Dan kan men modezeggingskracht eischen over de arbeidsvoorwaarden. Er moet gestreefd wor den naar verkorten arbeidstijd, ter bestrijding van werkeloosheid en in evenredigheid daar van moeten de loonen stjjgen. Ook moet men zyn invloed doen gelden op regeeringslichamen tot verkrijging van pensioen voor ouden van dagen, evenals vroeger de organisatie het tot haar taak rekende te ijveren voor de tot standkomiug der ongevallenwet. Ten slotte richtte spreker zich tot do circa 50 aanwezigen mot een krachtige op wekking tot aansluiting by den Algem. Ned. Timmerliedenbond, om zoodoende verbeterin gen in het leven te roepen, die nuttig eu noodzakelijk zyn voor Helder. Van do gelegenheid tot debat werd goen gebruik gemaakt en nadat eenigen zich als lid hadden aangemeld, werd de vergadering gesloton. Vrijdagavond omstreeks half elf ont stond brand in de Middenstraat alhier in oen woning, behoorende aan de Oud-Roomsch- Katholieke gemeente en bewoond door den korporaal V. d. M. De brandspuit uit de Middenstraat had den brand spoedig ge- bluecht, maar toen bleek het, dat hier opzet in 't spel was, want de politie vond in het huis, wair niemand aanwezig was, een brandende petroleumlamp onder het bed. Van het wachtschip gehaald en in verhoor genomen, bekende V. d. M. den brand te hebben aangestoken, die daarop in hechtenis werd gehouden. De commies der posterijen le kl. P. Ort, ten postkantore alhier is verplaatst naar Venlo; naar hier wordt geplaatst de commies le kl. P. C. Ising, thans te Am sterdam. Het Russische stoomschip >Consul Torsoe", dat hier met averjj is binnenge bracht, heeft de lading gelost in het Deea- sche stoomschip >l'aul Andrajetf. dat Vrjj- dag van hier vertrok. De >Consul Torsoe" is naar Rotterdam gesleept om daar te repareeren. Bij kon. besluit is benoemd tot heemraad van den polder Eierland op Texel, de heer 0 Garritsen aldaar. Ned. Herv. Kerk. Bedankt voor het beroep te Eierland (op Texel) door den heer J. A. Barbas, cand. te Haarlem. WIERINGEN. De uitslag van de 1.1. Dinsdag door het gemeentebestuur gebon den aanbestedingen, is als volgt Levering van 320 M8 grind, ingeschre ven door N. Jongkind voor f 1.92, J. Jongkind voor f 1.88. D. Lont voor f 1.81 C. Verfaille voor f 1.82 lossen van grind, door Jn. Doves voor f 0.54 te de Haukee en 1 0.587a te den Oever rgden van grind vauaf de Flaukes 8. Lont voor f0.80, Jac. Doves voor f 0.7G en J. Hujjbers voor f 0 75 rgden van grind vanaf den Oever: J. Hujjbers voor f 0.99, Jac. Doves voor f 0.04 eu S. Lont voor f 0.92 het verven, van buiten, van de Burge meesterswoning P. en W. Lont voor f95.—, P. Bruul voor f58. Alles werd aan de laagste inschrjjvers gegund- IJmuiden, 8 Juni. Bjj het wrak van het bjj Zandvoort gestrande stoomschip Alba", dat door eene Grieksche Bergingmaatschap- pjj is aangekocht, werd heden door twee Grieksche duikers een onderzoek ingesteld Dit onderzoek bracht aan het licht, dat het wrak geheel door zand bedolven is en dus weinig kans op berging bestaat. Men schrjjtt aan de O. H. C. Dorderdagwiddag te half een is door een drietal personen te Zandvoort nabij gestrande schip Alba een zeemonster ge zien. Het dier «eleek veel op een slaug en was pl.m. 25 meter lang, waarvan 2 gedeelten zichtbaar waren, een van 15 meter, daarna een ruimte en vervolgens een stuk, ongeveer 3 meter lang, waar schijnlijk de staart. Het gevaarte lag ongeveer 50 cM. boven de oppervlakte der zee eu schoot daarop pijlsnel door het water. Ongeveer 20 minuten later werd weer derguljjk lichaam bemerkt op een andere plaats waurschjjnljjk zwemt het dier dus rond of er is een tweede exemplaar geweest. Een bordje, einde der 18e eeuw in China vervaardigd, dat het huisje van Tsaar Peter den Groote te Zaandam voorstelt, werd door den heer M. Fredensborg aan den Tsaar van Rusland aangeboden en op diens last in bet Tsaar Peter-huisje opge hangen. Donderdagavond bracht de dagboot der maatschappij Zeeland te Vlissingen zulk een groote A merikaansche post en mail uit de West en Japan mede, dat er in den Duit«cben mailtrein vjjf postrjj- tuigen noodig waren en twee machines, Twintig Duitsche postambtenaren waren voor deze bezending te Vlissingen over gekomen. De corraapondent te Watergraafsmeer van de Tel schryft Een paar bijzonderheden omtrent de fijne- vloescbwaren-fabricage alhier, welke mjj dezer dagen ter oore kwamen, zyn te smakoljjk, dan dat ik ze aan de smulgrago Amsterdam- scho lezers van dit blad zou mogen ontbonden. In de eerste plaats hot volgende verhaal, gogrond op inlichtingen van oen zjjdo, wolker betrouwbaarheid boven allo twjjfol verheven is. Ongeveer twee weken geleden kwam de waakzame Watergraafameersche politie een koe op het spoor, die aan tnbercnlose was gestorven en door een «vleesch*honwcr in de Panwenlaan geslacht was. Het vleesch werd ongeschikt verklaard voor deoonsump- tlo en krachtens de politieverordening ver boden het te vervoereu. Ten einde dit verbod to doen eerbiedigen, werd oen veldwachter voor de slachtplaats op post gezet, die met Argns-oogen hot doen en laten bespiedde van allen, die in de nabjjheid kwamen. Een geenszins overbodige voorzorgsmaatregel, want, zooals by deze gelegonheid uitgelekt is, zjjn de »vleeeck«amokkelaars nooit verlegen om listen en streken, wanneer hot geldt de be wakers van de veiligheid der 'publieke maag om den tuin te leiden. Zelfs stoelen mat tors en voddonkooplui worden afgehuurd om do diorljjke waar onder hnn eigen waar voort te smokkelen. Den volgenden dag zwermde het van Am- sterdamsche slagers, frissche witkielen op sierlyke fietsen met nette mandjes voorop, die ongetwijfeld vooraf gewaarschuwd, dat er weer wat lekkers in aantocht was, zich naar de Panwenlaan spoedden, maar die, ter nauwernood de uniform van den veldwachter ziende, ijlings rochtsomkeert maakten on sich beijverden, ervoor te zorgen, dat hjj toch vooral den naam van hun baas niet voor op hot fietsmandje zou lezen. Na vond ons gemeentebestuur, dat het toch wat al te bar werd bet begon een publiek schandaal te worden, en ingrjjpen was dos noodig Twee vleeschhonwers in de Panwen laan kregen aanzegging, dat zy geen ver gunning meer hadden om in hnn inrichtingen te slachten. Het resultaat is verrassendde hoeren laten nu slachten bjj oen confrater in Diemen eu verkoopon onkel hnn waar in de onde gerenommeerde slachterijen in de Panwenlaan. Misschien is het de moeite waard nog even to vermelden, dat toen oen worstfabrikant, dio sjjn koetjes op het droge (d. L in de Amsterdamsche magen) had en sjjn i wihle overdoen, inzage van zjjn boeken gaf, daaruit bloek, dat hjj gedureade het jaar 1904 nooit meer dan 7 cent per pond voor zyn vlooechelyke grondstof had betaald. Als die man nu geon fijne rleeschwaron aflevert I Het ontvreemden van fietsen en motorfietsen is reeds dagelgksch werk. Men legt 't thans toe op ontvreemding van automobielen. Donderdag kwamen te Oud- karspel twee heeren om een geadverteerde auto te koopen, .men werd 't eens voor f 500, de heeren zouden nog een toertje doen, daarna komen dineeren en betalen. Edoch 't betalen werd vergeten; men reed door en kwam terecht in Rietveld nabjj Woerden. Daar werd de auto wegens een deffect en ook wegens gebrek aan bezine (de heeren hadden slechts f 0.50 op zak en daarvoor is weinig benzine te koop) op stal gezet bjj een landbouwer, omdat men geen reisgeld had", be sloten de heeren de auto maar te ver- koopen. Een kooper werd spoedig gevonden te Bodegraven en voor f125 werd de koop gesloten door bemiddeling van iemand, die vroeger betrokken was bjj loterjjzwen- del. De politie te Bodegraven was de u spoedig op 't spoor en nam de auto in beslag. Een der heeren, A. C„ staat bjj de justitie minder goed aangeschreven de officier van justitie te Alkmaar vraagt dan ook in 't politieblad aanhouding van A. C., oud 32 jaren, bekend flesschen- trekker, terwjjl de hoofdcommissaris van politie te Amsterdam waarschuwt tegen dexen persoon met verzoek om overneming van zjjn waarschuwing in de nieuwsbladen. Uit de gracht in het Noorderplant soen, nabjj de Reitdiepebrug, te Groningen, is Zaterdag opgevischt het lgk van het meisje, dat sedert de vorige week Zondag aldaar werd vermist en omtrent welke ver missing de commissaris van politie inlich tingen had gevraagd. Het lgk is door de ouders herkend en r het Ziekenhuis gebracht. Bjj den dood schouw zjjn op het lglp geen teekenen van geweld geconstateerd. Ook wordt het gerucht tegengesproken, dat zjj met een heer is weggegaan. (P. G. C.) Een schat gevonden. De landbouwer P. te Chaam had deze week, Woensdag, een bjjzonder buitenkansje, schrjift het >L)agbl. v. N.-B.". Hg bad zich voorgenomen, zjjn woning, 'n oud en verrallen huis te laten afbreken en opnieow op te boawen. Men dat doel hg reeds verhuisd en omdat er zoo moeilgk in dit seizoen aan werkvolk te komen is, besloot hjj zelf de oude woning af te breken. Daarmee was hg verleden Woensdag bezig. Niet gering was zjjn verbazing toen hjj boven in den hoogen schoorsteenmantel twee vrjj groote kistjes vond, welke linnen zakjes bevatten, vol gouden en zilveren munten uit de 16e en 17e eeuw. De zak jes waren niet toegebonden, doch de bo veneinden zoo maar wat omgewoeld, 't linnen was bjjna geheel vergaan De beids kistjes bevatten zoovele gouden en zilveren munten dat hg ze niet ineens naar zjjne andere woning dragen kon. Vrijdagmorgen liet zjjne dochter in de boterhal aan enkele belangstellenden een van de vele gevonden munten zien, hjj was van zilver en nog iets grooter dan een rjjksdaalder. 't Meisje verkocht den munt aan 'n lief hebber voor f 4.50. Voor hoeveel waarde P. gevonden heeft is nog niet bekend, doch zeker is 't dat het bedrag aanzien lijk zjjn zal. Permits voor Zuld-AfHka. Bljjkens mededeelingen der consulaten- generaal te Kaapstad en te Petroria kun nen belanghebbenden het voor toelating in Transvaal of de Oranje-Rivier-koloni© v»reischte permit persoonlijk aanvragen bjj de perinit-secretarissen in de vencbil- lende havenplaatsen van Britsoh-Zuid- Afrika en is het inroepen der tusschen - komst van voornoemde consulaten-gene raal ter bekoming van voormeld permit in het vervolg niet meer noodig. Bovenbedoelde permitsecretarissen zjjn gevestigd te Kaapstad, Port-Elisabetli, East-London en Durban, terwjjl te Lou- ren^o-Marqués de Britsche consul is aan gewezen voor d«contröle op de toelatiug van vreemdelingen, die zich naar het ge bied der vroegere Republieken wenacheu te begeven. Formulieren ter aan Trage van permitteu aan genoemde secretarissen zjjn te ver krijgen op het Departement van Buiten- landsche Zaken, te 's-Gravenhage. (Jt-Ot.") Vergiftige poetzegels. Men heeft al lang gewezen op het gevaar van het likken aan de postzegels, wanneer men ze op wil plakken, maar het bljjkt nu dat bjj deze veel gebruikte kleine voorwerpen nog andere gevaren dreigen dan de bacteriale infectie, die men er van vreesde. In Engeland althans. Daar heeft men in de gele drispence-postzegels een zeer vergiftige stof, loodchromaat, gevon den, in een hoeveelheid, die zeker niet ongevaarljjk is, van rnim 2.5 percent. Op 70 postzegels maakt dit een gewicht van het vergif van ©dn grein, of 65 milligram. Eenigen tjjd geleden werden twee kinderen doodeljjk vergiftigd door een vjjfde van die hoeveelheid, afkomstig van een ge kleurde kaart. De gele postzegels worden zeer veel gebruikt voor de verzending van postpakketten en het gevaar is dos zeker uiet denkeeldig. Het kan wel zaak zjjn dat men er ook elders op let. (Hbl.) - Den 4en Juli begint voor den krjjgt- raad te Kroonstad het proces tegen ad miraal Rozjestwensky en elf andere officie ren wegens de overgave zonder vechteu van de torpedoboot Bjedowy. De acte van beschuldiging beticht bjjna alle aange klaagde officieren van volkomen radeloos heid en lafheid De matrozen wilden vechten, omdat alle machines en geschut goed in orde en er kolen genoeg waren. De tor pedoboot Grosnj verkeerde in denzelfden toestand als de Bjedowy, maar vocht twee - tegen een Japansche torpedoboot voor zg zonk. De meeste beklaagden ontkennen. Worden zjj echter schuldig bevonden dan kan hen de doodstraf treilen. Op de binnenplaats van de kazerne te Warschau hebben Vrjjdag drie oud- hoogleerareu van de universiteit aldaar, de heeren Adler, Wehner en Sjoebki, die van hoogverraad beschuldigd waren, den kogel gekregen. Huizen zijn kruizen. Te Elberfeld had de zadelmaker Wil lem Halbach in de Erlenstrasse twee huizen die een lastig bezit voor hem waren. Telkens lag hg met zjjn huurders overhoop, en na een nieuwen twist had een van de huurders hem deze week d» huur opgezegd. Uit wanhoop daarover heeft de man zich verhangen. De Pennsylvaaische exprestrein, die Vrijdagmiddag uit Jersy City vertrok, is bjj Lancaster, in Pennsylvania, op een goederentrein geloopen en vernield. Kr moeten 15 menschen gedood en 50 ge wond zjjn. De verongelukte trein moet in brand zjjn geraakt. FEUILLETON. Vrjj bewerkt door AMü. 1) Hot was nog in bet begin der regeering van Koningin Victoria, toen op een som* beren Novemberdag de oude lord Asherton stervende nederlag in do pronkkamer van bet kasteel Asherton Castle. De beroemde geneeskundige, sir James Duncan, was door een renbode uitgenoodigd om zoo spoedig mogeljjk by den zieke te komen. Juist had hjj don patiënt v< en stond boven aan de trap in druk met Mr. Reedy, den buisdokter. 8ir James was een man van zeventig jaar, lang en hoekig, met ruw, rood haar, waarin hier en daar een grjjs spikkeltje liep, voortnitstekende jukbeenderen, hoekige onderkaken en zeer dunno lippen; hy verstond de kunst om op aangename wijzo oen gesprek te voeren. Mr. Reedy, de plattelandsdoktor was een klein, donkerkleurig man, met kleine zwarte oogen en dun haar, dat ztjjf naar achteren geborsteld wasin sjjn bewegingen was hg rumoerig evenals in zjjn sprekenhjj kon omstreeks veertig jaar oud wezen. De twee geneeshooren gingen de trap af naar de ruime hal, waar veracheidene ge poederde livreibedienden stonden te wachten bjj de deur der kleine eetzaaldaar was' het tweede ontbjjt gereed gezet en wachtte de hofmeester den beroemden dokter af met een Cbëque-boek in de hand. Mr. Reedy duisterde eerst even met sir James, en daarop met den hofmeester, die onmiddelljjk daarna de cbéqno invulde voor een bedrag, geljjk staande met de verdiensten van drie maanden van den plattolandsdokter. Sir James nam de aangeboden cheque aan zonder er een blik op te slaan, en stak het papier verfrommeld in sjjn vestzak, zoo achteloos of het niets te boduiden had. Toen do heeren aan tafel hadden plaats genomen bood de hofmeester Sir Jainea een glas madera aan en vertelde daarbjj, dat ïlozc wjjn tweemaal de reis om Kaap de Goede Hoop had gemaakt; bemerkende, hoe do harde trekken van den beroemden dokter oon zachteren uitdrukking kregen onder den invloed van den heerljjkcn wjjn, gevoelde de oude dienaar zjjn vrjjmoedigheid aangroeien on vroeg: «Wel, dokter, hoe denkt u over den toestand van mjjn meester?' Oogcnblikkelljjk zotte sir James sjjn ge laat in de professioneelo plooi, schudde het hoofd een weinig en antwoordde bedacht zaam «Waar leven is, is boop.' ,Dokter Batoman sweeg een oogen blik. «Mijnheer «Spreek, vooruit 1 Wat wilt go zeggen?' «Dokter', begon de hofmeester, terwjjl hjj do karaf met den heerljjken wjjn in de hand gereed hield om nog eens in te schenken, ik bid u, sta mjj toe, dat mjjn meester nog eens van dezen madera proeft. Het is soo bard, mjjnbeer, werkeljjk, het ia zeer hard, dat hjj geen dropje van dien kosteljjken wjjn mag drinken, terwjjl hjj er kelders vol van hoeft. Hjj ljjkt nu Iemand op see, aan allo kanten door water omringde on toch stervende van de dorst. Ach dokter, hjj heoft van zjjn leven lang den benten wjjn gedronken, hjj had or overvloed van Ach, laat hem oen eukel glas drinken!' Bateman, Bateman,' riep Mr. Keedy verschrikt uit, «wil je dan je meester ver moorden Een glas wjjn is voor hem het zelfde alz een glas vergift Wel', viel nu sir James in, een beetje bewogen door de woorden van den hof meester maar nog veel meer door den heer ljjken smaak van dun wjjn, tallus welbe schouwd, geloof ik, dat oen paar glazen van dezen wjjn lord Asherton geen kwaad zouden doen. tNatonrljjk ben ik genoodzaakt mjj naar uw oordeel te schikken, zir James.» ver klaarde Mr. Reedy mot blijkbare teleurstel ling, «maar ik gevoel mjj verplicht te zoggen, dat ik niot verantwoordoljjk wil gosteld wor den voor de gevolgen." Och goede heer, het uenige gevolg zal do dood zjjn, maar die is in dit geval toch onvermjjdeljjk.* fluisterde sir James Duncan. Dit fluisteren was echter luid genoeg voor Bateman, die met de karaf in de hand bjj de tafel stond en voor de drie livreiknechts bjj het ballot om het te* hooren on daaruit te begrjjpen, dat weldra Asherton Castle een nieuwen eigenaar zon krjigen. •Sir James Duncan on ik wenschen onze geneeskundige beraadslagingen te houden', zcidc Mr. Reody ietwat bluflerig tot Bateman. De goed afgerichte livreibedienden begre pen deze wenk en verlieten onmiddelljjk het vertrek. Geachte hecr,« begon Mr. Reedy, «nie mand zal beter weten dan gjj zelf, boe noo- dig hol U, d.t d. BOodo n-m TU oon go J noeskundige ongerept bljjft. De mjjne iz mjj dierbaarder dan hot licht mjjnor oogen." ,Ja, dat begrjjp ik zeer gooi., antwoordde air James, met den mond vol pastei on vol- maakt onverschillig omtrent den goeden naam van Mr. Reedy. «Ik twjjfel er mik volstrekt niet aan of gjj uw adeljjken patiënt volgens de eischen der wetenschap hebt behandeld, als ge dit misschien bedoeld, Mr. Greody." Mjjn naam is Reedy, sir James. Doch dit doet niets ter zake. Ik «ril u doen op merken O, neem mjj niet kwaljjk, Mr. Mr. Reedy,' herhaalde de platlelandsdokler, ter wjjl hjj de R met veel nadruk uitsprak. ,Grecdy, ja joizt! No weet ik het, en ik zal het niet meer vergeten. Maar gjj wildot mjj doen opmerken «In de eerste plaats, geachte heer,* ant woordde Mr. Reedy met ingehouden veront waardiging, «vertrouw ik, dat gjj eon ge neesheer niet aansprakeljjk acht voor het overlijden van zjjn patiënt.' «Wel zekor niet! Volstrekt niet!' ver klaarde sir James nadrukkeljjk. «Daarvoor kan niemand aansprakelijk gesteld worden.* Maar ik dacht het verlof aan Bateman om den lord wjjn te geven, terwjjl ik adorlatingen, trekpleisters en gortwater heb voorgeschreven, ik dacht, dat ge rekening soudl houden met de door mjj ge volgde genoeswjjse.* Sir James was een slimme Schot. Met slechts weinige shillings in don sak had hjj de noordeljjko Hooglanden van sjjn geboorte land verlaten, om aan de Theems sjjn geluk te zoeken, en thans stond hjj aan het hoofd der geneeskundige faculteit to Londen. Stel lig sou hjj niet zoo spoedig in aanzien ge komen zjjn, als hjj niet zoo goed de knnzt had verstaan om de hoik naar den wind te hangen on naar de teekenz dea tjjds te zien. Ook had hjj geleerd op de zwakheden der menschen acht te govouoogonblikkelljjk begreep hjj daardoor, dat het geheel nutteloos was hier te redetwisten over eeiio behandeling die by verkeerd achtte I Daarom legde bjj zjjne hand op den arm van den plattelands- dokter en seido ernstig: •Goede vriend, ik bedoelde volstrekt goea aanmerking op uwe kundigheden of uwe behandeling van den zieke toen ik verlof gaf om lord Asherton wjjn toe te dienen. Ia dit geval is een macht werkzaam, waartegen wij geon van beiden iets kannen uitrichten. Lord Asherton is opgeschreven ten Laat hem gebruiken, wat hjj wil. Geef wjjn en alles wat bjj begeert, voor hjj nog leeft. Dit zal niet soo lang meer syn, en hoe langer het dnnrt hoe meer bjj zal moeten ljjden I' «Denkt gjj, dat het niet lang meor zal duren P* «Dat kan niemand met zekerheid seggon, Maar lang, noenDe een iz taaier van leven dan cle andere, maar niet lang hoogstens duurt bet nog een weeknatuurljjk moet ge hem zoo lang mogeljjk in bet leren bonden; dat is uw plicht!' •O zeker, air JamesDaarop knnt ge rekenen. Daaraan behoefde men waarljjk niet te twjjfelen. Zoover zjjne wetenschap reikte zou Mr. Reedy zjjn adeljjken patiënt tot het laatste oogenblik in loven houden. Het tweede ontbjjt was afgeloopen, de reiskoets werd gereedgemaakt on de genees hooren gingen bjj den haard en spraken over de politieke gebeurtenissen van den laatsten tjjn en over de aangelegenheden van Asherton. «De erfgenaam van het landgoed is zeker wel onderricht van den toestand, niet waar vroeg zir James. «Is dat Mr. 1'ercival Craven •O ja, wjj verwachten hem hedenavond Mr. Graven is oen veelbelovend jonkman. Wjj sjjn trotsch op den jongen erfgenaam, sir James!' •O, natuurljjk De meeste menschen sjjn trotsch op jonge erfgenamen,* antwoordde de ander droogjes. «Gs solt zeker wel vernomen hebben, dat Mr. Graven binnenkort zal trouwen met de dochter van lord Avon more, niet waar?' •Ja, dat weet ik. Met lady Gwendolin Laacelles. Ik ben dikwjjls geraadpleegd door de markiezin.' Betrof dut lady Gwendolin! Is zjj zwak van gestel?* vroeg Mr. Reedy mot levendige belangstelling. De plattelandsdokter had een poot gezin te onderhondenals de toekomstige gravin van Asherton een zwak gestel had, beloofde dit voor hem iets goeds. .Ja, iz niet sterk van gestel, zegt hare moeder; maar tooh is zjj een mooio jonge dame.' «A propos, zjjn de landerjjen van Atborton nog al tjjd met hypotheek bezwaard •O, neen, sir JamesDien tjjd sjjn we al lang te boven. Het rjft* huweljjk van den tegenwoordigen paaf en sjjn voorzichtige tinanciëele ondernemingen in de latere jaren hebben ons uit alle zwarigheden verlost,* antwoordde Mr. Reedy met zichtbaret, trots. «Aan rente alleen hebben wjj na een solver inkomen van zeventig duizend pond sterling per jaar.' Dat is een aardig inkomen,' seide air James op meegaand vriendeljjkea toon. «Ja do dochter van dien rjjken slager heeft hier den boel weer flink ia orde gebracht, nadat de tegenwoordige lord in sjjn jonge jaren door zjjn woeet verkwistend leven aan lager wal was geraakt De overleden gravin was niet de dochter van een slager, maar van een leverancier van het legert* verklaarde Mr. Reedy op een toon van beleedigde waardigheid. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1906 | | pagina 1