KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor Helder, Texel, Wieringen en Anne Paulowna. DE VIOOLSPELER. No. 3479. Woensdag 20 Juni 1906. 34ste Jaargang. Bureau: Spoorstraat Telef. 59. Bureau: Koningstr. 29. Interc.-Telef. 50. Abonnement Vliegend Blaadje p. 3 m. 50 ct., fr. p. post 75 ct, Buitenl f 1.25 g't Zondagsblad 37l 45 >0.75 Modeblad ...>>>55»>>>80> 0.90 51 Muzik. Bloemlezing >>60 85 >0.90 Voor 't Buitenland bjj vooruitbetaling. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BERKHOUT Co., te HELDER. BureauxSpoorstraat en Koningstraat. Advertentlöii ran 1 tot 4 regela26 Out. Elke regel meer6 Böwjjs-exemplaar21/, Vignetten en groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zyn. tÊÊÊÊÊr" onze abonné's buiten de gemeente wordt beleefd verzocht het verschuldigde abonnementsgeld Vlie gend Blaadje en Zondagsblad 2e kwartaal 1906, te willen overmaken per postwissel of in postzegels vóór 5 Juli, zullende ande>8 daarover met 5 cent verhooging per post worden beschikt. Postwissels voor dat doel behoeven slechts met een zegel van 21/» ct. beplakt te worden. Gemeenteraad van Helder. Zitting van Dinsdag 12 Juni 1906. (Vervolg). Gratificatie. Ter tafel komt wederom het verzoek van inej. de Wed. P. Uurbanus— Iburg, verzoe kende haar de jaarlijksche gratificatie nog maals toe te kennen. De heer Staalman is er tegen deze weduwe opnieuw een gratificatie te verleenen. Iemand, die op zoo'n jeugdigen leeftijd weduwe is geworden, mag men uit de gemeentebe lastingen niet elk jaar zoo'n belangrijke som toekennen. De vrienden van deu beer Uur banus moesten (lifc uit bun eigen portemomiaie doen. Nadat de Voorzitter den beer Staalman weersproken beeft, wordt met 11 togen 3 stemmen aan de weduwe een gratificatie van f200 toegekend. Tegen stemden de beeren Staalman, Oortgljsen en Meijer. Overdracht straat. B. W. doen bet voorstel, om van den heer H. Janzen Ez. te 's Gravenhage over te nemen een gedeelte van de Fabrieksgracbt en een gedeelte van de braudsteeg achter den len Jan In 't Veltweg. De kosten van onderhoud en verstraüng, zooals in de ver ordening is voorgeschreven, zullen worden voldaan. Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangeuoinen. Volkshuisvesting. In behandeling wordt genomen liet inge zonden adres van de Coüp. Bouwvereeuiging „Ons Belang", verzoekende van gemeente wege een voorschot tegen matige rente te verstrekken of' eon geldleening te garandee- ren tot bet bouwen van goede arbeiders woningen. B. W. hebben het advies ingewonnen van den inspecteur voor de volksgezondheid en van den gemeente-bouwmeester. Beide rapporten wijzen er op, dat de Vereeniging niet is ingericht in den geest, zooals de Woningwet dit voorschrijft om een voorschot te verleenen, n.1. als werkzaam uitsluitend in 't belang van verbetering der volkshuis vesting. Alleen op dien grond kan geldelijke steun door de gemeente worden verleend en alleen in dat geval stelt het Rijk geld ter beschikking vun de gemeente. Daar de sta tuten der Vereeniging met de wet niet in overeenstemming zjjn, adviseeren B. W. 1 dat de Raad zich in beginsel bereid ver klaart, om een Bouwvereeniging, toegelaten krachtens de Woningwet, een voorschot te verleenen tot zoodanig bedrag en op zulke voorwaarden, als de gemeente die gelden van bet Rijk zal ter leen ontvangen, en 2 dat op bet adres van de Coop. Bouwver eeuiging, zooals bet nu is ingediend, afwij zend wordt beschikt. Met eenparige stemmen wordt overeen komstig bet voorstel van B. W. besloten. Meterhuur bij gat- en waterleiding. Omtrent een ingekomen adres van den beer I. Korver c. s., waarin verzocht wordt afschutting van meterhuur by aansluiting aan de water- of gasleiding der gemeente, brengen B. W. praeadvies uit. Zij wijzen or op, dat de voorwaarden voor de levering van wuter en gas geheel op meterhuur zyn ge baseerd en dat de regeling nog te kort in gebruik is om over de voor- of nadeelige werking te kunnen oordeelen. Bovendien zou deze verandering een mindere opbrengst ten gevolge hebben voor de waterleiding van f2500 en van de gasfabriek van f8200. Dit achten B. W. bezwarend en zij ad viseeren daarom, afwyzend op bet adres te beschikken. De beur Staalman meent, dat do bedenking van adressanten rechtvaardig is en vindt bet niet billijk, dat de verbruiker van gas of water buur voor den meter betaalt, te meer omdat deze voor vele meters te hoog is. De Voorzitter en de heer Van Neck be- toogen, dat de prijs van water en gas ver band houdt met den meterhuur, terwijl zij er tevens op wijzen, dat overal elders ook meterhuur betaald wordt. Na deze bespreking wordt mot algemeene stemmen afwijzend op bet verzoek beschikt. Vrijdom van belasting. Naar aanleiding van een desbetreffende missive van Ged. Staten doen B. W. bet voorstel, om vrijstelling van belasting te ver leenen voor hospitaal-schepen in tijd van van oorlog en in verband duarmede in het eerstvolgende besluit tot heffing van plaatse lijke belasting op bet gedistilleerd liet vol gende op ie nemen Vrydom van deze belasting zal worden verleend voor bet gedistilleerd, gebruikt a. aan boon! van hospitaal-schepen, l>. ten dienste van bet onderwijs aan de hoogere burgerschool, c. voor de preparaten van bet Zoologisch station, en d. voor gomethyleerd gedistilleerd of brand spiritus. Nadat na een opmerking van den boer Staalman een kleine wijziging is aangebracht, wordt het voorstel met eenparige stemmen aangenomen. Verbetering van den Zeedijk. Ingevolge een bericht van den hoofdinge- neur-directeur van den Rijkswaterstaat deelen B. W. mede, dat de licldersche zeedijk van de Zoutsteeg tot 80 M. voorbij de Post- 3teeg verhoogd en verzwaard moet worden en dat daardoor een strook grond noodig is, die aan de gemeente in gebruik is gegeveu. Een wyziging vau de grens is dus noodzakelijk. 11. W. vragen machtiging tot bet op maken en teekenen van het procesverbaal dier wijziging. Geen der leden heeft hier tegen bezwaar, zoodat do machtiging verleend wordt. Een adres tot plaatsing In een gesticht. Er wordt medegedeeld, dat is ingekomen een adres van den beer B. Van der Kley, als curator over de doofstommen Jan en Simon Van Brederode, verzoekende deze zwakken van geest in een gesticht te doen opnemen. B. W. hebben den curator roods gezegd, dat hij zich tot den kantonrechter moet wen den, om de noodige machtiging te bekomen ter plaatsing van de beide broeders in een gesticht. B. W. stellen voor dit adres in hunne banden te stellen ter afdoening. De lieer Jaring merkt op, dat de curator door den burgemeester naar den kanton rechter en door den kantonrechter naar den burgemeester wordt gezonden, en dat bet toch noodzakelijk is, dat de beide ongolukki- gen een betere verzorging krygen. Zij zijn schromelyk vervuild en dit kan nudeeligc jevolgen hebben voor de omgeving. Hy wil bet adres stellen in banden van B. W. om advies en niet ter afdoening. De heer Van den Berg wijst er op, dat de kantonrechter niets kan doen zoolang de gebrekkigen niet gevaarlijk zijn voor de om geving. De heer Staalman meent, dat men bier n zaak heeft, die geheel ligt op den weg van liet Burg. Armbestuur. Met algemeeno stemmen wordt besloten het adres in banden te stellen van B. W.1 om advies. Rondvraag. De beer Staalman verzoekt aan B. W. om den Wykinecster vau Koogros een rooster te doen geworden van de geneusbueren, die met de armen praktyk voor dit deel van de gemeente zijn belast. De beer Oortgijsen vraagt of het niet mogelyk is eon korte omschrijving of toe lichting te geven over de punten, die in don Raad behandeld worden. Dit is zeker noodig wanneer er, zooals heden, niet minder dan 27 punten aan de orde zyn. De heer Jaring sluit zich bierbij aan en vindt bet baast ondoenlijk de stukken in te zien tut de stapels papieren, die ter inzage liggen. ilierna niets meer aan de orde zijnde wordt, de vergadering gesloten. Uit het Buitenland. Te Bjeloetok zyn weer ongeregeldheden voorgevallen zooals die allocn in Rusland kunnen plaats hebben en die ons sterk her inneren aan do betreurenswaardige feiten in dien tyd te Kisjinef voorgevallen. En weer, als net alle berichten van dien aard uit Rusland, is bet mooilyk zich omtrent de juiste toedracht dor zaak oen oordoel to vormen, wjjl die door de verschillende bladen zoo uiteenloopend wordt modogedeeld. Het Putorsburgscbe Telograafagentochap defelt mee dat de Israëlieten vuurden op de processies van orthodoxen en katholieken die ter ge legenheid van den herdenkdag der wonder bare redding van de cholera te Bjelostok werden gebonden. Ook werd een bom ge worpen onder de menigte. Er ontstond een onbeschryfelyke verwarring on de menigte koerde zich tegen al wat Israëliet was. Van andero zjjde wordt de schuld dor Joden sterk in twyfel getrokken on meent mon te doen to bobben met een van die vooropgezette plannen van moord on plundering waarby do schuld op de Joden goworpen wordt. Hoo 't zjj over de plundering luiden de berichten eenstemmig de troopen slaagden er niet in oen eindo aan do ongcrogeldhedcu te maken. Duizenden boeren eu landloopers uit den omtrek z|jn naar do stad getrokken om te helpen plunderen. Alle Joodsche hnizen werden in brand gestoken geen Israëlitische winkel is blyven staan en van de bewoners werden alleen de vrouwen ge spaard. 6000 Joden zjjn in de bosschen ge kampeerd, omringd door soldaten. Hot schieten in en om de stad begon Vrydag opnieuw. Vclo monschen zyn gedood. Zaterdag is voor do stad en het district de staat van beleg afgekondigd. Met de Doema en de regeoring gaat bet nog niet goed. By do gevoerde debatten over de terechtstellingen van muitors to Warschau en te Riga werd do houding der regeoring scherp gelaakt. Een afgevaardigde van don minister van oorlog gaf oonige toelichtingen, die olie op hot vuur wierpen. De Doema nam eon motie aan waarin verklaard word', .dat de verklaringen namons don minister van oorlog afgelegd, beschouwd worden als eene weigering om aan baar verzoek te vol doen" en diepe verontwaardiging wordt uit gesproken over den toon en den vorm der verklaring. De toon in do Dooma blijft heftig. Looponde geruchten over eene verdagiDg dor zitting zyn niet nader bevestigd. Of de Doema in bare oischen billjjk is? W|j willen in verband met deze vraag weergeven bet ant woord van graaf Witte door bom gogovon aan een Franech journalist, wien bet gelukte hom to intervieuwen. Sprekende over liet ministorio Goromykin zoido Witto.ik kan u verzekeren dat bet op het oogenblik on mogelijk is ia Rusland ccn ministerie to vormen dat zyn programma van sociale her vormingen op den voorgrond stelt, zonder dat het door het sljjk gesleurd wordt door vermomde of niet-vermonde revolutionnairo partyen van Rusland. By de beraadslagingen over de politiek in de Fransche Kamer heeft socialist Jaurès oen rede gehouden die g wordt om haar vorm, en waarin hjj inlichtingen vroeg omtrent de plannon dor regoering ten opzichte van onteigening dor werkplaatsen enz. en waarin hy scherp het socialitisch program omlyndo, daarby aange vende wat zjjne party van alle andero scheidt. Do moer rechtscbon van bot bloc zetten ccn bedenkelijk gezicht; de breuk der geunisi- ceerde socialisten mot do meordorboid is duidelyk. Tusscben Griekenland en Rumcniö zyn do diplomatieke betrekkingen verbroken alle Grioksche en liumoenschc consuls z|jn teruggeroepen. Rusland zal in Rumenië de belangen der Griekscho onderdanen behartigen. De voornaamte aanleiding moet gezocht wor den in het optreden van Grioksche benden onder Grioksche officieren in Macodonii' aan welks optreden door do Grioksche regeoring eon einde moest worden gemaakt zoo eischte Rumonië. Griekenland verklaardo dat het zich niet verantwoordelijk stelde. Tot een oorlog zal bet wol niet komen want do landen zyn gescheiden door Bulgar|je en Servie en over zee zonden de «vloten* door do straat der Dardanellen moeten om by elkaar te komen wat niet mag. De Senaat der Vereen igde Staten van Noord-Amorika hooft thans met vrjj groote meerderheid van stommen beslist dal hot Panama-kanaal eon Slnizenkanaal zal worden. Dit is bet goedkoopste plan on wat de uit voering betreft ook hot kortste. Nieuwstijdingen. HELDER, 19 Juni 1906. De aanvaring van da „Meuse". Het «Handelsblad* bevat nog het volgende verhaal van den dokter, aan boord van de «Piet Hein*. 'k Was nog niet naar kooi gegaan', zei hy, .want ik had 's middags oen dutje ge daan, en ik wilde jnist nog eens aan dek gaan kyken, toen ik twee stooteu op een Btoomlluit hoorde niot de onze, daar kende ik het geluid van. «Er moest er dus oen dicht by ons wezen. Onmiddellijk volgen drie stooten op onze fluit, 't sein van achteruitslaan, en terwjjl ik do trap opvlieg voel ik den schok van het eensklaps terugwerkon der machine, en te geljjk een vreemd krakend geluid, waarvan jo haast niet kon ondersclioidon of 't een geluid was of een gevoel. Toen ik aan dek kwam en hot schip aan bakboord zag, was hy al weer los, m'n eerste indruk waso, 't is goed af- geloopen Maar dadelyk daarop zag je dat 't voorschip zich niet meer oprichtte, 't zonk weg, 't zonk weg, en 't waa al to zien dat 't gauw gedaan zon z|jn. «Dadelyk loop ik naar benedon, ora rajjn ziekenvader een paar instructies te govon, waut ik begreep dat zo ons noodig zouden krygen. Ik kom 'm op de gang tegen, wissel twee woorden mot hem, haast me weer naar boven maar 't schip was al wog 't Moot binnen twee minuten zyn weg geweest 1 .Toen zag jo een hooien tyd niots, niets dan 't woelende water, en de hooggaande golven, want or stond nn 'n flinke zee. Zoo'n hopeloos idee was hot dat daar om jo heen monschen verdronken, waar je niets aan kon doen, dat 't verademing waa toen plotseling do twee zoeklichten begonnen te schijnen. Na had je licht, nn kon je handelen. En nu zag je ook den rommel bovenkomen, wrak hout, tonneties, baaltjes, sloepen, en hoorde je degenen die ronddreven schreeuwen om hulp. »'n Ontzettend gehoor was dat Ze schreeuwden niot hard, daarvoor hadden ze te veel water binnengekregen 't was een vreeselyk, kermend gejammer, telkens over stemd door hot goruisch van 't water, 't gieren van don wind door hot want, en 't lawaai by ons aan boord. Met hot vroomdo van dat folie licht, dat oen klein stnkje van do blauwe, woelende zee bescheen, was 't een toestand die mo nooit uit het geheugen zal gaan .Maar by ons waren dc mannetjes by de band 1 Drommels wat hadden ze gauw die sloepen gestreken, on in minder dan geen t|jd waren degenen dio het dichtst by stonden er in cn roeiden ze tegen de hooge golven op. Dat was werken 1 Zo roeiden zich lam, en nog schoten ze haast niet op. Als ze vlak by een drenkeling waren, je zou op een af stand gezegd bobben geen tien meter er vandaan, dan duurde 't nog wel een kwartier voor zo hem binnen haddon, want waren zo evon mis, dan kwam or weer eon golf dio ze torug sloeg Je moet er niet klein over denken, zoo'n drenkeling op to pikken in volle zoe als 't water zoo hoog gaat lOiii twaalf uur was 't gebenrd, en om kwart voor één kregon we pas don eersten go- redde aan boord. Voel langer had 't by do meesten niet moeten dorenze waren heelo- tnaal machteloos van do kon on vielon als een zak neer waar je ze neerzette. Dadelyk liet ik ze naar don riokonboeg brengen, waar ze uitgekleed en afgedroogd en gewreven werden, en toen met goed van het slagver- band aan naar de kombuis, om zo to warmen, met flink wat port om van binnon te helpen. Toon knapton te al gauw weer wat op. ,De kapitein was al dood toen by aan boord gebracht word, waarschjjnljjk al eerder, want hy hing slap over don rand Tan een half volgeloopen sloep toen se hem oppikton. Ander half unr lang zyn we aan het werk geweest om te trachten hem weer wat op te wekken, maar 't hielp niet moer «Van de levenden was do bootsman er het ergst aan toe. Iets ingeven kondon we hem niet, want hy zat vol water't schuim stond op zyn mond. Met vjjf spuitjes kamfer-ether heb ik hem opgewekt en toon klaagde h|j maar over do kou. Zyn voeten en zyn boenen haddon wo hoolemaal omringd mot warme kruiken, on nog klaagde hy aldoor maar «Oh, my logs, my cold feetl* 't Was of er geen warmte meer in hem te krygen was «Maar wat my het meest van alles ge troffen hoeft is de snolhoid waarmee alles aan boord te hulp kwam. Onder gewone om standigheden kan 't stryken van een sloep wel eens wat lamlendig gaan, maar nu vloog alles en in een oogenblik waren ze te water, niettegenstaande do hoogo zee dio er stond, 't Was een wedstryd wie er 't oerat in zon zijn, en toch was 't een gevaarlyk baantje en hard werk in die sloepen. Dat or met dat geweld van de zee niet meer ongelukken zyn gebeurd verbaast me oigonljjk. Slechts ven paar ontvellingen kwamen voor. «Allemaal waren ze diep onder don indruk. Zoo'n kleino loorjongon, 'n echte straatjongen anders, hing ook mee over de verschansing en zoi maar «O, o, wat 'n ongeluk toch 'k Denk dat-ie ook bang was voor s'n maats daar in do booten «Tot zes uur z|jn we bl|jvon rondvaren, in de hoop nog iemand te vinden, maar we hebben niemand meer gezien, levend noch dood. Trouwens, wo zouden toen toch maar alleen meer dooden gevonden hebben. Als er nog meor hebbon rondgezwalkt daar in den □acht, dio door de mannen in do booten niet zyn opgevischt, cn daar vrees ik voor dan hebben ze 't toch niet lang moor kannen uithouden Utt Nicuwcdiep wordt aan de Tol. gemeld De schipbreukelingen dreven by do ramp in terpotyn of andere scherpo vloeistof, af komstig van de lading vaten, mot het gevolg, dat de kapitein vocht naar binnen kreeg, waaraan hy overleden is. De tweede stuur man Rose hoeft ernstige inwendige bleauren. Men vreest voor een ernstige longaandoening. Hy wordt verpleegd in het marine-hospit|ml. Vrijdagochtend waren de gerodden in verhoor by den Belgischen consul alhier. Daarby waren ook aanwezig vertegenwoordigers der firma Adolphe Deppe van Antwerpen, eigenaars der «Meuse'. De algemeene meening is, dat do schuld b|j do «Mouse* ligt, dat dit stoomschip to weinig bemanning had. Die moest wel 26 man s|jn en was 16. De vertegenwoordigers der firma Deppe gaf als haar moeniug te kennen, dat de «Piet Iloin* buitengewoon snol gevaren moot hebbon. Z|j is van plan zich in zako do aanvaring tot de Nedvrlandsche autoriteiten te wenden, alsook schadevergoeding te vragon. Het ljjk van den kapitein zou wonden vt-rtoonon, als gevolg van boklcmming tosschen wrakbout. Het is naar Ostende vervoerd. Zondagsrust. In April 1907, bg de herdenking van het 25-jarig bestaan van de Nederlansche vereeniging tot bevordering van Zondags rust, zal te 's-Gravenhage het tweede nationaal congres voor Zondagsrust worden gehouden. H. M. de Koningin heeft van dit congres het beschermvrouwschap en Z. K. H. Prins Hendrik het eere-voorzit- terschap aanvaard. Als voorbereidings- en regelingscommissie heeft het hoofdbestuur aangewezen zgn vier medeleden, de heeren dr. S. M. van Veen, hoogleeraar te Utrecht, voorzitterG. B. van Aaken, referendaris bij het departement van koloniën te 's-Gravenhage, secretarisM. Meyboom, luitenant-kolonel bg het 7de inf. te Am sterdam, penningmeester en A. Kolkman van Gouderak, consul van Rumenië, koop man en lid van den Gemeenteraad te Dordrecht. Men meldt uit Zevenhuizen In een sloot laDgs den Wollen foppen weg werd Vrgdagmiddag het ljjk gevonden van een hier onbekend, net gekleed heer, ongeveer 60 jaar oud, in de rechterhand een met nog 3 patronen geladen revolver houdende en aan beide zjjden van het hoofd schotwonden. Op het lgk werd gevonden een porte- monnaie, inhoudende f 2.35. Holl. geld en ruim f 20 Duitsch geld, voorts 3 zakdoeken, allo gemerkt M., een snuifdoosje, twee mesjes, ring met sleuteltjes, potlood en penhouder en eenige losse revolverpatronen. Het ljjk werd onder politietoezicht ver voerd naar het lijkenhuis op de algemeeue begraafplaats alhier. Ia Jylland, op het vasteland van Denemarken, ljjkt er, zegt Politieken, een epidemie van moordzucht te heerschen. Nog maar een maand geleden is er op een dorp een jongetje vermoord, eenige dagen geleden op een ander dorp een meisje van een jaar of zeven. Dit kind vond men nagenoeg naakt in een boachje opgehangen, en het lgk droeg duideljjk de sporen van geweldpleging. De dader was een veertigjarig man, die godsdienst onderwijzer geweest was en zjjn huis nog vol Bijbelspreuken had hangen. Hg was al eenige raaien wegens vergrjjpen tegen de zedelijkheid vervolgd en had in een krankzinnigengesticht gezeten, waaruit hjj niet lang geleden als genezen ontslagen was. No is er ergens op een hoeve weer een gruwelijke moord gepleegd op een ne gentienjarig meisje, dat bg een boer diende. De knecht, die met haar verkeeren wou, maar met wien zg niet te maken wou hebben, wist haar in den koestal te bin den. Het slot was, dat hg haar de hals afsneed en nog vele gruwelgke verwon dingen toebracht. Men vond haar horloge in de gapende halswond. De moordenaar was een geschikt man in zgn dienst, oen geheel-onthouder en dweepziek godsdienstig. Hg heeft zichzelf aangegevei rgens in een bosch bjj Eiodelgk ii op een Horsen, een GÖjarige vrouw door een ke rel mishandeld en daarna in een put ge gooid. Zg wist er echter levend uit te komen. Het vleeschschandaal. De manschappen van een te Salisbury (Engeland) geatationneerde batterjj artil lerie, weigerden Dinsdag om vleeach uit bussen, komende van Chicago, te nuttigen. Zjj maakten de bunsen open en wierpen den inhoud op een hoop. Verschillende officieren weigerden om dergelgk voedsel aan hun Holdaten te doen voorzetten en een onder ben betaalde uit zjjn eigen beurs een portie verach vleesch vooral de onder hem dienende manschappen. Naar aanleiding van oenige vergiftigings- gevallen, waaronder een van zeer ernsti- gen aard, is een aanzienlijke hoeveelheid vleesch in bussen door het Engelsche le gerbestuur afgekeurd, nadat het eerst door den millitairen geneeskundigen dienst aan een scherp onderzoek was onderworpen. John Burns zei in het Lagerhnis, dat, indien het noodig mocht bljjken, hjj uit gebreide wetteljjke bepalingen tbr bescher ming van de consumenten zou voorstellen tegen het gevaar aan hot gebruik van Amerikaansch vleesch in bussen verbonden. De heer Burns zei, dat reeds verschil lende voorstellen ten opzichte van deze kwestie het ministerie van Buitenlandsche Zaken hebben bereikt. Door de regeering was in dezen gedaan wat mogelgk was en zjj zou op dien weg met nauwgezetheid voortgaan. FEUILLETON. Vrjj bewerkt door AMO. 3) «Arme oude boor!* zei Suze, de linnen meid, met eon zucht. «Heer? Unze lord is pair des rjjkz, Suz® 1» «Arme oude edelman dan,* verbeterdo Snte ietwat spottend. Hjj heeft een vreeselyk leven geleid, niet waar vroeg een der dienstmoisjos, die nog niet lang op het kasteel diende. «Ik heb wel hooren vertellen, dat hy het hart van zjjne vrouw gebroken heeft. In zjjn jonge jaren moet hjj het geld by hoopon verkwist hebben, en op zjjn ouden dag zjjne pachters hebben uitgeknepen als citroonon.* «Dat is allemaal waar', stemde de ander toe; «maar ik bob (och nooit geboord, dat mon hem minder eerbiedigdo om zjjn slecht leven. Ik onderstel, omdat hy een lord was en rjjkl' «Dan is dat een groote schaz deloordeelde de eerste spreekster, wier stem van veront waardiging trilde. «Als hjj arm geweest was en zoo geleefd had, zon iedereen zeggen, dat hjj de hel verdiend had. Ik ben nieuws gierig, of het hem voor Gods rechterstoel helpen zal, dat hjj een rjjke lord was.* «Je spreekt als een zeer onwetend jong meisje,* sprak Mr. Shanker op afkenrenden toon. «Denk je misschien, dat God eon hard oordeel son kunnen vollen over een graaf?' «Zoo behoort het toch,* was het autwoord. |Wel', Beide na Dolly Star, die desen wilde sussod, «ik hob mjjn moeder zeggen, dat onze lord, bjj den dood van zjjn vriend, koning George, zeer vry- gevend gehandeld heeft met do rouwkloediDg ieder kreeg deugdzame stoflen on mooie rouw- hoeden. Moeder hoopte dat die gulheid hem ten goede mocht gerekend worden in de plaats waar hjj nu heen gaat.' Het leek wel of de dienstboden niot heel gunstig oordeelden over de kans van don graaf om in den hemel te komen. Misschien waren sjj zelf wel een beetje verschrikt over hnn vrijmoedig spreken or volgde thanB een poosje stilte. Dolly Star was dc eerste die deze stilte verbrak met de vraag tMr. Shanker, zeg eens, is lady Gwcnddlin zoo mooi als van haar gezegd wordt?' Lady Gwendolin is een prachtige vrouw, Dolly. Onder al do adeljjko dames dio ik in mjjn levon gezien heb, zag ik nooit een schoonore, ik hob haar gozien toen zjj aan het hof werd voorgesteld maar ik verzeker je niemand keek naar onze Koningin, ieder had slechts oogon voor lady Gwondolin.* «En hoe was zjj gekleed, Mr. Shanker riepen een half dozjjn stommen te geljjk. «Allerprachtigst! Iu zydo, satjjn on fin- weel natuurljjk droeg zjj ook prochtigo juweelen.* «Och nu weten we nog niemendal. Hoe was haar japon gemaakt, Mr. Shanker «Naar den laateten smaak, dat verzeker ik u dames!' ,Maar wat was die laatste smaak?* Daarop kon Mr. Shanker geen afdoend antwoord geventegenover de dames wilde hjj jnist niet bekennen, daarom herinnerde hjj zich juist bytjjds, .lat hy dringende bezig heden had en met een buiging voor de da nam hjj afscheid en ging heen. Zjjn heengaan werd gevolgd door een korte stilte; doeh weldra waren de tongen der dames weer druk in beweging. Men besprak thans de veranderingen, die het gevolg zonden wezen van den dood van den graaf. «Ik dacht wel dat er spoedig eon doode zou wezen, toen ik verleden week de honden zoo hoorde huilen,' begon oen dor meiden. «En dan de doodkloppertjes achter mjjn ledikant,* zeide oen andero. «Het was akelig om te hooren. Met hun bjjten en krabbelen vreten die beesten al het hout nog op vrees ik'. Heb je wel opgemerkt, hoe do kaarsen flikkerden bjj het opengaan van de dour, toen het zoo hard waaide vroeg een derdo met bevende stem. «Ja zeker,' riep oen vierde. Er zjjn voor teekens genoeg gewoeet, zoowel in do stad als in bet kasteel. Bjj juffronws Hobbs in den uitdragerswinkel is wel driemaal achter elkaar eon stuk hout in den vorm vun een doodkist uit het haardvuur in haar schoot gesprongen, en allo drie sprongen in de richting van het kasteeldat is eergisteren gobeurd.* ,Om zulke voorteekens geof ik niot zooveel als om droomen,* zoi Sarah Burt, de kamer meid. Denzelfden dag toen du lord ziek werd, droomde ik 's nachts dat hjj zou sterven. En ik geloof stellig dat dit zal gebeuren." «Geloof j|j dat droomen uitkomen, Saruh vroeg Dolly Star zacht, terwyl zjj onder het spreken bleek werd. «Dat hangt er van af,« antwoordde Sarah met oen wijs gezicht. «Ten eerste moet je droom duideljjk wezen, en dan moot je ook driemaal hetzelfde droomen. Verder moet je vóór middernacht droomen als het na mid dernacht is komen jo droomen altyd precies andersom uit. En oindeljjk als je droomen uitgekomen zjjn, weet je sokunr dat ze voor teekens waren.* Ja, maar dat is mosterd na den maal- tjjd, Sarah. Ik zon liever vooruit weten, of mjjn droom zal uitkomen. Mjjn droom i En wat heb je gedroomd, als ik vragen mag «O, het is niots bjjzonders. Het heeft niemendal te beduiden,* antwoorddo Dolly, maar de terughouding die zjj toonde, wekte jnist de algemeene nieuwsgierigheid, en nu word zoolang met allerlei vragen gekweld, totdat zjj eindolyk zeide ,Nu, als jelui het dan zoo graag weet, dan zal ik mjjn droom vertellen. Ik droomde van nacht driemaal achter elkaar en heel duidelyk ook, dat ik eenmaal gravin Asherton zou worden.' Als de bliksem voor hare voeten was in geslagen, hadden de vronwen niet meer ver baasd kunnen wezen, dan zjj nn waren. Van verbazing waren zy oon oogenblik stom, doch toen brak er een storm van veront waardiging cn misnoegen los over het hoofd van dc beklagenswaardige Dolly. «Wel, dat is wat moois! Dan zouden hier nog vreemde dingen gebeurenWat een onbeschaamdheid van die zottin I Zeker om dat je zoo mooi bont, dat de jonge lord om jon de schoone lady Gwendolin in don stook zal laten, niet waar?' «Wil mylady my alvast beloven, dat ik nu en on dan baar afgelegde japonnen krjjg Ik ben wat grooter dan gjj, wil je daarom den band een beetje ruimen inslag laat zitten Dan kan ik ze zooveel gemakkelijker wat langer maken." «Als je eenmaal mevrouw de gravin bent, krjjg jo ook geen verwjjtcn meer wanneer je van het vruchtenmoes snoept, zeg ,Ik denk, dat zjj door hare mooie stem een graat tol vrjjer zal krijgen. Anders zou ik heusch niet weten, hoe zy er aan komen in rang geljjk stonden. Deze kamer was moest.* En zoo ging het maar steeds door. Schel den, spotten en beleedigen deed ieder met evenveel boosaardigheid; mon sou geloofd hebben, dat allen de vervalling van dien droom tot de mogelijkheden rokenden. Gewoonljjk was Dolly bjj do hand om van zich af te sprekenzjj had o< tong en een vlug vorstand. Doch nu i als een hulpbehoevende weerloozo on Haar hulpeloosheid wekte ton laatste het medeljjden van de keukenmeid, die even te voren had gezegd, dat niemand zich met do keuze van haar rouwkleeding had te bemoeien. Weinigen hadden moed genoog om met haar te twisten. Houd nu maar op 1' riep zjj. «Julio hebt Dolly nu genoeg toegevoegd. Kan zjj het helpen, dat sjj een mallen droom heeft gehad 1 Uit eigen beweging hoeft «jj dien droom verteldjelui hebt haar zoo lang gevraagd, totdat sjj het oindoijjk deed. Kom maar hier Dolly I Kom hier, kindAls er woor een wat zegt over dien droom, zeg het dan maar aan mfj, dan zal ik het ze betaald zetten sprak sjj, met gebalde vuist in het rond kjjkende. «Ga hier maar vandaan, en spreek met niemand meor over je droom, hoor!* Als oen pjjl uit den boog snelde het meisje weg en rustte niet, voordat zjj de Folly, den vroeger vermelden Itiaanschc toren, had boreikt. Zy nam oen sleutel uit haar sak, opende daarmee de deur en liop de wentel trap op naar eene kamer, ter halve hoogte van den toren. Haar vader was een broer geweest van juf]rouw Jenner, dio huishoudster van het kasteel was en door de goedgunstigheid van dit gewichtig personage genoot zjj volo voor rechten boven de dienstmeisjes die met haar Toen zjj dit toevluebtoord bereikt bad, liet zjj zich op den grond vallen en barstte in tranen nit. Uitgeput door hevige snikken, werd zjj einde ljjk kalmer en ging bjj tafel zitten. Bepaald mooi was Dorothea Star niet, maar zoo als zjj daar zat in haar lange huis jurk van grof blauw katoen, bozat zjj meer schoonheid dan waarmee menig meisje be giftigd was. Hare vyanden noemden hare trouwhartige blauwe oogen kattenciogen en zeiden, dat haar dit bruin haar te laag op het voorhoofd groeide, dat haar mond te breed was en haar neus wipte. Zjj zeiden echter niet, dat hare huid blank on zacht, uitdrukking van haar gelaat vrooljjk en openhartig waa. Ja, Bateman, de hofmecatcr, had geljjk, wanneer hjj zeide, dat Dorothea Star een Hink knap meisjo was, en mooier zou worden bjj het toenemen van haar leeftjjd. Nn Shanker, de lakei, bad het niet ver mis, als hjj zei, dat Dolly Star een heldor verstand had en dat er te oeniger tjjd wel iemand zon komen, die haar een goed huweljjk zou aanbindenhet kon hem niot schelen, hoe anderon oordeelden, maar hjj dacht er soo over. Zjj was bjjna zeventien jaar, niet groot voor haar leeftjjd, maar vlug en lenig van loden, scherpzinnig in het waarnemen van alles om haar heen, gemakkeljjk in het over nemen van het goodo dat zjj bjj anderen opmerkte, en zjj had een inborst, die ruim de moeite zou beloonen van dengeno, die haar verdere vorming on beschaving ter band mocht willen nemen.- (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1906 | | pagina 1