KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor Helder, Texel, Wieringen en Anne Paulowna DE VIOOLSPELER. No. 3481. Woensdag 27 Juni 1906. 84ste Jaargang. Bureau: Speoretraat Telef, 59. Bureau: Kenlnjitr. 29. Interc.-Telef. 50. Al>ozmement Vliegend Blaadje p. 3 m. 50 ct., fr. p. poet 75 ct, Buiteal f 1.25 2 1 Zondagsblad .»»>37'>>»»45> >0.75 3 Modeblad 55 80 0.90 Muzik. Bloerclexmg 60> 85 >0.90 Voor 't Buitenland bij rooroitbetaliog. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BERKHOUT Co., te HELDER. Bureaux: Spoorstraat en Koningstraat. AUvertentlfixi tu 1 tot 4 regel.25 Crat. Elke regel meer6 Bewgs-exemplaar2'/s Vignetten en groote lettere worden naar plaatsruimte berekend. dvertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn Aan ouze abonné's buiten de gemeente wordt beleefd verzocht het verschuldigde abonnementsgeld Vlie gend Blaadje en Zondagsblad 2e kwartaal 1906, te willen overmaken per postwissel of in postzegels vóór 5 Juli, zullende anders daarover met 5 cent verhooging per post worden beschikt. Postwissels voor dat doel behoeven slechts met een zegel van 27j ct. b-plakt te worden. Uit het Buitenland. Rusland beleeft kritieke dagen. Van ver schillende kanten wordt melding gumaakt van oproerige gezindheid en van ontevreden heid en muiterij onder de soldaten. Te Sebastopol weigerde de artillerie liure hulp te verleenen om eeue moDschenmenigto uiteen te jagen, die op den zeeboulevard een betooging hield. In Udessa baarde dat bericht van ernstige muiterij niet eens ver wondering men had het daar al lang ver wacht ook de troepen in Odessa geven reden tot bezorgd zijn. De toestand bjj de koopvaardijvloot op de Zwarte Zee wordt kritiek genoemdstokers en machinisten slaken algemeen en dreigen de schepen in brand te zullen stoken en alle vreemdelingen, die onderkruipers werk mochten willen komen verrichten, met den dood. In Kroonstad, meldt Havas, kan men slechts op do trouw vun een zeer klein deel van het garnizoen rekenen geen wonder dat de ongerustheid te St. Petorsburg toeneemt. Uit andoro plaat sen wordt gemeld dat de soldaten in groote getale de meetings bijwonen, die bun door de autoriteiten worden verboden. Te Lodz is de algemeone werkstaking uit gesproken op don verjaardag dor rovolution- n&ire onlustenwinkels, fabrieken en kan toren zijn gesloten. In den Kaukasus heeft de artillerie een tweetal dorpeu gebombar deerd De opsomming is kort, maar zjj doet doideljjk zjju dat de toestand bedenkelijk is. Mogelijk ia het in -enkele- plaatsen erger toegegaan dan wordt opgeven, want du tele grammen aan do grooto buitenlanduobe bladen worden duchtig besnoeid. De jodenvervolgingen in Rusland trekken begrijpelijkerwijze du aandacht der buiten- landsche parlementen. Dat de Engelsche minister verklaarde geen vertoogen tot Rus land te kannen richten, berichtten w ij reeds. Men meldt thans echter dat koning Edaard aan den Czaar een telegram zond om zijn diep leedwezen over de ongelukkige gebeur tenissen uit te spreken en de hoop to uiten, dat aau die gruwelen nu eens en vooral een einde zal komen. President Roosevelt verklaarde omtrent het richten van een offi cieel vertoog hetzelfde tdat gaat niet* als de Engelsche ministers. De Amerikanen bob ben duidelijk hun meening geuit. T)e Senaat der Vereenigde Staten heeft eone motie aan genomen waarin gezegd wordt dat de be richten over do Jodenmoorden in IiuBland groote ontzetting hebben gewekt bjj het Amerikaansche volk, dat den ongelukkigen slachtoffers do betuiging zijner oprechte sym pathie wenscht te brengen. Indien de regeering de onlusten te Bjelostok zelf niet heeft aangestookt is het toch zeker dat aij hij voldoende activiteit zo althans had kunnen voorkomen. Dat is in do Doema zitting onomwonden verklaard. Een der leden, prins Oesoerof, die een tijdlang aan het departement van Binnenl&ndsohe zaken werkte, zeide dat de moorden gewoonlijk een tjjd to voren werden georganiseerd. Er waren amb tenaren die de macht hadden waar ze wilden, oproerige bewegingen te laten uitbrekenHij zeide verder, dat zoolang geheime invloeden 'practisch de regeering van Rusland voeren geen enkel kabinet, zelfs geen ministerio uit Doemaloden, er in slagen kan do orde te heratellen. Zoo men ziet wordt telkens en telkens gewezen op geheime invloeden van boven af, terwijl do politic zoo ze haar plicht deed de moordon gemakkelijk kon verhindoron. Prins Oesoerof verklaarde nog dat op hitsende biljetten gedrnkt werden in de localiteiton van het ministerie van binnon- landsche zaken. De ministers hebben eindelijk -~> de interpellatie der Doema. Ze werden herhaaldelijk in de rede gevallen on onderbroken. Een motie waarin het aftreden dezer rugeering geeischt werd, werd aango- Koning Hakon is Vrijdag to Drontheim plechtig tot koning van Noorwegen gekroond. Het algemeen debat in de Pransche Kamer over do algemecne politiek, eigenlijk een woordgevecht tusschun Jaurós en Clemonceau, is geëindigd met de aanneming van e motie van vertrouwen in de regeering 389 tegen 88 stommen. Een gedeelte der socialisten en do conservatieven stemden togen. Al staan radicalen on socialisten in theorie vrjj Tor van elkaar in den eerstvolgenden tjjd kunnen zjj in Frankrijk voor de praktische politiek samen gaan. Ingezonden Sp aarzegel maatschappij Naar aanleiding dat zich ook bier ter plaatse een kantoor heeft gevestigd van bo vengenoemde maatschappij, vorzoek ik n be leefd onderstaande op te nemen uit het blad .De Middeustaud", omtrent eeue vergadering door winkeliers te Alkmaar gehouden, om deze zaak te bespreken. Do eerste spreker, de heer Pels, zeidat het niet gemakkelijk was, om de beteekenis van de werking der premiezegel maatschap pijen euz. duidelijk aan te geven. De voordeelen, die oppervlakkig beschouwd, deze maatschappijen aanbieden, lijken toch niet te verwerpen. De maatschappijen spiegelen den contrac tanten voor, dat door aan haar af te staan 5 pCt. van hun omzet, daardoor den contanten ver koop wordt bevorderd en het debiet verhoogd. 't Zelfde willen ook anderen doen door het geven van cadeaux. In principe is de bevor dering van den contantenverkoop natuurlijk aan te bevelen, en als zoodanig lijkt het premie- of spaarzegelsysteem niet verkeerd. Er zit echter meer achter. Om dat aan te toouen, zette spr. uiteon hoe de vier verachillendc soorten van der gelijke maatschappijen, die in ons land op verscheidene plaatsen roods terrein hebben gewonnen, eigenlijk werken. Duidelijk toonde spr. aan, hoe deze maat- diappij door oen deel van de winst, vaak daarvan, soms nog door oen entreegeld leven ten koste van de nering doenden, die geen 25 pCt. van hun winst kunnen missen. Met verschillende cijfers toonde spr. aan, hoe groot de sommen zijn, die jaarlijks in de zakken dier maatschap pijen overgaan. Vooral de premiezegelmaat- schappijen, die voor de zegels, door den winkelier aau den kooper uitgereikt, artikeleu verkrijgbaar stellen in hare winkels, of zakon, die premie's geven alleen op baar eigen waren, zijn de ergste, doordat ze den win keliers bovendien de grootste concurrentie aandoen. Het bleek uit sprekers rede maar al to duideljjk, hoe steeds de winkelior aan het kortste eind trekt. Met nadruk wees spr. er dan ook op, hoe er terecht door dc .Alge- meene Winketiers-vereeniging" tegen werd gewaarschuwd, in 't licht stellende, hoe er zelfs van een eigenlijke maatschappij vaak geen sprake is. Volkomen was spr. het er mee eens, dat deze maatschappijen gekwalificeerd worden als parasieten op het bedrijf van den winke lier. Besprekende de middelen, die den win keliers ten dienste staan, om zich deze maatschappijen van het lijf te houden, noemde spr. ten eerste, dat er geen enkel winkelier zich zou aansluiten, doch waar ook in Alk maar reeds een 20-tal er is ingevlogen, is dat middel onbruikbaar. Een ander goed wapen is echter het vormen van een onder linge rabatspaarzegelvereeniging, waardoor men den kooper korting geeft voor contante betaling in den vorm van een zegel, die aan den heer Endel. Op geestige en houdende wijze schetste deze spreker hoe Alkmaar als in 1573 wordt belegerd, thans door ondernemingen als de „Atlas" en do prcmiezegelmaatschappijen. Aangetoond werd, boe door die maatschappijen geld onttrokken wordt aan de circulatie in Alkmaar, en dus de aanval indirekt in strijd ia met het be lang van Alkmaar. Vooral ook werd door dezen spreker te velde getrokken tegen de winkels met cadeaux bij koffie, thee, boter enz. en er de aandacht op gevestigd, hoe die cadeaux geenszins de waarde hebben,, die men er van opgeeft. De cadeaux vant do maatschappij de .Atlas" b.v. zjjn ver benfljden die waarde. En dat deze winkels betere en goedkoo pore waren leveren dan andere, werd door spreker ten eenenmale ontkend. Dergelijke concurrentie valt onder de oneerlijke. Do gevaarlijkste van al deze ondernemin gen was volgens spr. wel de Premiezogel- maatscbappij, juist omdat zij, als er genoeg winkeliers zijn aangesloten, een winkel gaat oprichten, waar men de zegelB kan inruilen voor het geld, dat zij vraagt, pCt. der winst, doet de maatschappij niets dan alleen adverteeren in de courant, dat eenige der voornaamste handelaars zjjn uaugesloton, dat die handelaars goedkoopcr verkoopen, met zorg gekozen zijn, enz. Dat laatste noemde spr. totaal onwaar, terwyl hij met het overige lustig den spot dreef. Ten slotte waarschuwde hjj den winkeliers, om zich niet te laten verleiden, en in hqnnu zaken niet den baas te laten spelen doondie maatschappijen, en achtte hij het niet-van belang ontbloot er op te wijzen, dut die maatschappij geon rechtspersoonlijkheid hoeft. Met oen aansporing om te wapen te loopen, eindigde de spreker onder luid applaus. De vergadering nam daarna eenstemmig deze motie aan: ,De openbare vergadering, uitgeschre ven door de „Alkni. W'inkeliersvereeni- ging" en gehouden op 1 Mei 1Ï06, verklaart zich eenstemmig togen het verleenen va^ alle medewerking aan Fremiezegel-mautsehuppijen en uilen in gelijken geest werkende oudernemingen, en deze zaken met alle haar ten dienste staande middelen te bestrijden. Nadat thans nog was besproken, hoe men hot werken der rondguuude agenten /'fier maatschappij zou tegenwerken er werd o.a. ook opgemerkt, dat na Alkmaar, Schagun en Den Helder door de I'remiezegel-maat- schappij zullen worden bewerkt en be sloten was ten spoedigste nog een waar schuwing rond te zenden en de reeds aangesloten winkeliers op te zoeken, om hen te bewegen het gesloten contract to verbreken, werd het punt als afgehandeld beschouwd. Uw dw. dn^ X. W Nieuwstijdingen HELDER, 26 Juui 1906. injg »id- Vrjjdag werd onderhands voor reki van don hoor D. W. Lagerveld aan do Zuid- straat aanbesteed het bouwen van een winkel-, woon- on pakhuis. Ingeschreven werd door do hoerenJ. Spruit, f 3085, Gebr. van Os, f 2950, Z. Klaaaseu, f2935, 1'. Drijver, f2915, Laag land Winder, i 2897, J. Duinker, f 2357, Gcbr. Steeman, f2825, Gebr. v. Pelt, f2315, A. Nohl.es, f2735, C. CJuak, f2710 en A. v. Pelt, f 2665, gegund. Helpt Elkander. Het Ziekenfonds .Helpt Elkander* hield 1.1. Zaterdagavond in „'t Centrum* oon ol- gemeeno vergadering, die volgens de presentie lijst door 140 leden bezocht was. Nadat de President, de heer P. Goudswaard, do vergadering met een welkomstwoord ge opend had en de notulen door don Secretaris, den heor H. Bomhoff, waren voorgolezen, lid C. Trap or de werd medeeling gedaan, dat het 1 tegen geld is in te wisselen bij een centraal- bureau. Dergelijke vereenigingen bestaan reeds in e.nig. steden van Duitschland, waar was aangewezen als gevolmachtigde zij ontstonden als concurrentiemiddel met de Rijkspostspaarbank, door wien alleen coöperatieve verbruiksvereenigiogen. van genoemde bank geïnd kunnen i Na den heer Pels werd het woord gegeven Daarna deed de Penningmeester, de heer H. Kerkhotf, rekening en verantwoording ovor het halfjaar loopende van 2 Dec. 1906 tot 2 Juni 1906. Hieruit bleek, dat hot aantal leden op oerstgenoemdeu datum bedroeg 245, dat door bedanking, overlijden en roi- ëering met 9 verminderde, doch door toetreding van nieuwe leden met 11 vermeerderde, zoodat de vereeniging op 2 Juni U. 247 leden telde. Er werd in het afgeloopen tijdvak aan contribntien dor loden ontvangen f 644,70, aan donatiegelden f 83.60, aan «xtra contri- 'outiën voor 2 weduwen 172.90 en aan overige ontvangsten f 11.60, zoodat de gezamenlijke ontvangsten f 812.80 bedroegen. Het totaal der uitgaven was f 646,92'. Hiervan word uitgekeerd aan ziekengeld voor 42 leden f 431.en aau weduwen f 122.90. De reke ning sloot derhalve mot oen voordeelig saldo van f 165.87'. Door dit saldo, dat gevoegd werd by oen som van f 1398,21', die op 2 Dec. '50 in kas was, stegen do bezittingen van hot fonds tot f 1564,09, welke gelden rento- gevend belegd zjjn. De reservekas vermeerderde mot f28.on klom van f 117.95 tot 145.95. De rekening was door de ledon F. Izaakson en J. Alexander nagezien, die verklaarden de administratie in volkomen orde fe hebben bevonden, waarop de Penningmeester onder dankbetuiging voor zjjn gehoudon beheer ge dechargeerd werd. Naar aanleiding der rekening constateerde do President, dat de gunstige toestand der kas reden tot tevredenheid gaf, maar betreurde het, dat oen tweetal leden, die hun verplich tingen, opgelogd door 't reglement, niot na kwamen, moesten geroiëerd worden. Verder drong hjj or op aan, dat de leden, om onaange naamheden te voorkomen, zich goed op de hoogte stolden van de bepalingen in 't regle ment voorkomendo. In het byzouder maakte bij hen opmerkzaam op art. 10, waarbjj voor geschreven is, dat do nilkeering van f 1. per werkdag, alleen geschiedt by ziekte van minstons 3 achtereenvolgende dagen on dat oen verklaring van een geneesheer tijdig in- gelovcrd moet worden. Hierna niets moor te behandelen zjjnde, sloot de President de vergadering, met oen opwekking om do Septembervergadoring, waar behalve de verkiezing van 2 commissarissen en een hoofdbestuurslid, belangrijke taken aan de orde komen, trouw to bezoeken. In het tusschen de marine te Wil lemsoord en de gemeente Den Helder ge rezen geschil betreffende de waterlevering aan bet marine-établissement zullen, zoo als vroeger gemeld is, voor de betrokken autoriteiten als arbiters optreden de hoe ren Hnffnagel en Polet, directeuren der gemeentelijke waterleiding te Rotterdam eu te Middelburg. Thans is door den mi nister van marine als derde arbiter aan gewezen de heer mr. G. H. van Bolhuis, president van het hoog militair gerechte- hof te Utrecht. Dezer dagen ontving de familie te Amsterdam van een der officieren vbd Ur. Ms. pantserschip >Tromp,c, op weg naar Drontheim, uit volle zee »>en bericht... per postduif. Deze gevleugelde bode was door de >Tromp< meegenomen, en onderweg opgelaten, vloog zjj, trots storm en mist wellicht, naar het Rgkspostduivenstation in Artis, waar haar aankomst door een electrisch belapparaat, dat, wanneer zjj haar hok binnenvliegt, begint te schellen, aan den wachter bekend gemaakt wordt. Het kleine opgerolde briefje, slechts enkele woorden bevattend, werd van daar aau de familie bezorgd. (Tel.) Door bemiddeling van den consul der Nederlanden te Ostende, waar kapitein Van Slerabroeck van de >Meuse" Dinsdag 11. begraven werd, welke plechtigheid door dien consul tot het einde werd bijgewoond, is bjj den comuiaudant van Hr. Ms. >Piet Hein" een schrjjven ingekomen, waarin het Koninklijk Belgisch Zeemanscollege te Antwerpen, dat zich had doen vertegen woordigen, in de meest hartelijke bewoor dingen den zwelgemeendste en ambtsbroe- derljjksten dank" betuigt aan alle opva renden van de Piet Hein", die bijgedragen hebben tot de redding eu verzorging der schipbreukelingen van de >Meuse" in het algemeen en van hun afgestorven lid in het bjjzonder. 0e stranding van >Da Evertsen*. De conclusie van antwoord in de zaak- Van Eyk contra den Staat (voor de Rechtbank te Alkmaar) voor het eeret verleenen van hulp aan de gestrande Evertsen*, strekt tot uitkeering van vierduizend gulden. De eisch is f20,000 (>N. R. Ct.«) De beweging reeds geruiraen tijd op touw gezet door het onderoflicierskorps om pensioen te erlangen voor eventueele weduwen eu weezen, moet, naar wjj ver nemen, kan» van slagen hebben. Naar ons wordt medegedeeld, moet de tegenwoordige minister van oorlog er geheel mede in stemmen en dau ook plan hebben te zgner tijd de noodige voorstellen daartoe in te dienen. Dit zou dan gepaard gaan met invoering van het kapitulantenstelsel. Dit heeft ten doel rijksbetrekkingen te ver schaffen aan hen, die een bepaald aantal jaren in het leger gediend hebben. Het voordeel hiervan zou y.jjn, dat kadernood niet meer zou voorkomen, omdat vele jongelieden die rijksbetrekkingen wenschen, dau verplicht zouden zjjn in het leger dienst te nemen, om op deze wjjze hun doel te kunnen bereiken. (N. Ct.) Do roeiers der reddingboot van de bjj Koog op Texel geplaatste boot van de N. en Z.-H. Redding Mg., hebben gewei gerd om voor de gewone belooning werk zaam te zjjn. Ook >loor de roeiers der reddingboot vau Eierland wordt hooger loon geëischt Een op Zaterdag bepaalde proeftocht moest om deze reden worden uitgesteld. Tegen de kwartjesvinder*. De AmBterdamsche correspondent van de N. Ct. maakt melding van maatregelen, die de A uisterdamsche hoofdcommissaris van"politie, de heer Hordjjk, in den laat- eten tjjd op de kwartjesvinders is gaan toepassen en met succes. Nauweljjks wordt een kwartjesvinder gezien, of een rechercheur bljjft zich in zjjn onmiddellijke nabjjheid ophouden, volgt hem in de stad op al zjjn schreden, en maakt hem zoo de uitoefening van zjju schandelijk en voor den naam der hoofdstad zoo schan delijk „beroep" te eenenmale onmogelijk. Want natuurlijk wordt ieder, die door den kwartjesvinder mocht worden aangesproken, dadeljjk door den rechercheur gewaarschuwd. Van hun verzamelpunten in de stad zjjn ze reeds geheel verjaagd, want in het bjjzjjn van politie (meestal komen er twee rechercheurs bjj staan) voelen zjj zich minder op hun gemak. Maar de genomen maatregelen strekken zich nog verder uit. Indien n.1. kwartjes vinders op reis gaan, wordt oogen- blikkeljjk de plaats van bestemming ge telegrafeerd en daar aangekomen zien zjj zich dan eveneens door politie opgewacht en op de hielen gevolgd. Bg terugkeer naar Amsterdam krjjgt de Amsterdamsche politie weer bericht. Zoo wordt hun ook het uitvoeren der trucs in andere plaatsen onraogeljjk gemaakt en zelfs in den trein is de kans vrjj wel verkeken. De conduc teurs hebben last gekregen bg het ver voer van kwartjesvinders (die bgna allen als bonte honden bekend staan), de mede passagiers oogenblikkelgk te waarschuwen. De vorige week b.v. stapten er twee in de electrische tram naar Haarlem, door een rechercheur uitgeleid. In den waggon waarschuwde de conducteur en in Haar- uur in uou morgen slag gehoord.De blil terickamp geslagen troffen en stond in bra leoi stond politie ter vervolging gereed. Dit zinude, namen de „heeren" de trom naar Zandvoort, maar de telefoon had in middels zorg gedragen, dat ze ook dfór door de politie werden verwelkomd Ongeluk in het Zeisterkarap. Dicht bjj bet hnis »Ten Halve" aan den Amersfoortschen Straatweg bevindt zich bot toogenaamde Kamp van Zeist; eiken som«<r kampeeren daar de genietroepen eenige weken. Ook na is dit korps daar weer gelegerd, ver sterkt door oen aantal landweerman non. Op ongeveer twintig minuten afstand van bot kamp der genie bovindt sich een legerplaats dor infanterie, waar ook een aantal man schappen der landweer-infanterio bot kampleven meemaken. Do omgoving van het kamp bjj Zeist ia oene opeenvolging van bosch en huide volden en biedt op verschillende plaatsen huerljjke plokjes van echt natuurschoon aan. In do ie liefelijke omgeving heeft sich Vrijdag ochtend het treurig ongeval afgespeeld. Het was warm, drukkend warmde wolken- lagen pakten rich al meer en meer op dén en eindelijk brak omstreeks 11 nureen vreesolyk onweer los. Helle bliksem-schicbten schoten door het swerkOpeens het was 11.25 uur in den morgen wordt een vreeseljjke bliksem was in bet infan tent werd ge brand. Eon go weer, dat sich erin bevond, was vernield doch dit was niet het eenige onheil, In een viertal om- liggondo tenten was eveneens het hemelvuur geslagen en had daar 11 soldaten getroffen, allen behoorende tot de landweer-infanterio on allen nit Rotterdam afkomstig. Drio der getroffenen waren nog al ernstig gekwetst, doch de ovorigen waren gelukkig licht ge- blosseerd. De huisgezinnen der ernstig ge wonden werden door een officier der landweer uit Rotterdam van de treurige gebeurtenis op gesteld. Ik poogde tor beroegder i namen der ernstig gekwetsten te komen, doch men maakte beswaar deze to verstrekken. véél grooter onheil had echter plaats gevonden in het naburige kamp der genie troepen. Gok daar was de bliksem ingeslagen. In een dor tenten bevond sioh juist een groot aantal manschappen; een 13-tal personen werden daar verwond, golukkig allen nogal licht, soodat 7 sich binnen korten tjjd weer hersteld gevoelden. Een zestal log echter nog in de ambulance. In oen andere tont echter waar men aan niets kon merken waarlangs de bliksem zicb een weg had gebaand, werden 2 ongelukkigen door het hemelvuur gedood. Do namen dor slachtoffers zjjn Bisschop, milicien der lichting 1901, uit Adorp afkomstig, ongehuwd en J. v. d. Weyden, landweerplichtige nit Maaswiel, gehuwd en vader van drie kinderen. De ontsteltenis in hot kamp was een oo- genblik groot. Een soldaat, die op schildwacht stond, kreeg een flauwte. Ook een onderoffl- cior moet nog licht geraakt zjjn door deu bliksem, doch onmiddelljjk werden krachtige maatregelen genomon voor do verzorging van do gekwetsten. Weldra verscheen do dirigoo- renoe officier van gezondheid 2e klasse de heer Bartelotti-Rjjnders uit Utrecht met 3 ge- neesheeren, om de behandelende officieren van gezondheid te adsisteeren. Tweeduizend reizigers aan boord van de >Majeetic,< de boot van de White Star-lgn, zjjn Vrjjdag aan een groot gevaur ontsnapt. Het stoomschip was uit Queeu- etown naar Liverpool vertrokken en liep wegens den dikken mist die op zee hing, met halve vaart. Plotseling zag men bet lichtschip van Coningbec vgftieu voet voor zich uit verrgzen. In een oogwenk werd het roer omgegooid. Het stuurboord schuurde langs het lichtschip en een red dingboot werd bgna geraakt. De gezag voerder liet de booten bemannen, om het liohtochip, zoo noodig, hulp te brengen. Maar met de megafoon kwam bericht dat het lichtschip geen ernstige averjj had opgeloopen, waarop de reizigers van de >Majeatic< een luid gejuich aanhieven, wat van boord van het andere schip beantwoord werd. FEUILLETON. Vrjj bewerkt door AMO. 5) Richard Graven, lord Asherton, was vjjf en tachtig jaar oud geworden on zjjn leven lang was zjjn eenig doel geweosthet vol doen aan zjjn wenschen, het bevredigen van zjjn genotzucht, het behartigen van zjjne ztoffeljjke belangen. Zjjne jeugd en zjjn roan- neljjken leeftjjd bad hjj doorgebracht op ge heel dezelfde manier als zjjn vriend en met gezel, koning George VI. Toen Riohard Craven door don dood van zjjn onderen broeder in het bezit van den titel en de bezittingen van Asherton kwam, stok hjj die in schulden en zetto zjjne ver kwistende lovenswjjze voort, totdat hjj den ondergang nabjj was. Nog juist bjjtjjds voor kwam hjj het uiterste door zjjn huweljjk met de dochter van een leverancier aan het leger, de rjjkste partjj, die hjj in dio dagen op de huwelijksmarkt kon machtig worden. Het was geen huweljjk uit liefde. Met nauweljjkB verborgen tegenzin trouwdo hjj, en dan nog wel onder de nitdrukkeljjkste voorwaarde, dat - de Herenmeier zjjne rjjk- <1 uturnen zou-late» dienen om verbetering to brengen in den berooiden toestand waarin de bezittingen van Asherton verkeerden. Aangelokt door den titel en door het vooruitzicht, dat zjjn kleinzoon, de toekomstige graal, er de vruchten van sou plukken, vader or oindeljjk in toe zjjne a zjjue rjjkdommen ton offer te Doch er kwam geon kleinzoon, het huweljjk blocf kinderloos. Richard Craven was niet bepaald wreed tegenover ijjn onadeljjke vrouw, maar hjj was zoo koel en onverschillig, zinspeelde telkens zoo handig op haar bur gerlijke afkomst, beantwoorddo hare vrien delijke tegemoetkoming zoo koud en afwjj- zend, dat de arme vrouw, dio zacht en lief hebbend van inborst was, zich geheel aan zichzelve voelde overgelaten. Aldus overgebracht in een stand waarin ze niet was opgevoed en met minachting bobandeld door de adeljjke families, verviel gravin Asherton tot zwaarmoedigheid en, na eenige jaren sakkolen en van spijt over haar huweljjk, stierf zjj. Met haar dood begon eon nieuw hoofdstak in het leven van haar echtgenoot. De rijk dommen van zyno vrouw behoorden nu hem. Thans zeide hjj vaarwel aan de lovenswjjze, dio zjjne gezondheid en zjjn gcldoljjk ver mogen zoo zwaar benadeeld had, en beterde zich, zooals de wereld dat noemde. do wereld had het mis. Steeds oor- naar het oppervlakkige, heeft do wereld hot meestal mis. Lord Asherton beterde zioh niet; in plaats van zich schuldig to maken aan de oene ondeugd, maakte hjj zich nu sohaldig aan een andore ondeugd de zucht naar genoegen werd eenvoudig ver vangen door de zacht naar gold on goed. Zjjne zelfzucht had hem eeret verleid tot buitensporige uitgaven, doch nu werd hjj vrekkig en begon op de kleintje* i Hjj bestaarde zjjne bezittingen lijk» zjj ten laatste in den bk toestand verkeerden, die wjj mr. Heedy reeds hoorden beecbrjjven. En kwam het eriide. Hjj had dc waar schuwing ontvangen, dat hjj zou worden weggenomou uit d'0 woelde, die hjj aanbad. Hjj had wind gezaaid, de oogsttjjd-was gekomen en nu moest hjj storm oogsten. Hot waB zeer stil in de kamer. De asch dio in den haard overbleef van de verbrande houtsblokken, stortte met zacht gedruisch itieon. De grooto staande klok speelde ge- regold eon deuntje on tikte en sloeg weder, en de zieke lord lag daar neder en poinsdo. Hjj lag zoo stil, dat de huishoudster, die bjjna even stil zat, ongerust begon te wordeD. Plotseling keerde de patiënt het hoofd om en riep haar naam Jonnor Ooogenblikkeljjk stond zjj op en ging tot hem. Als een jong meisje was zjj op hot kasteel gekomen en thans na vjjftig jaren dienst, was zjj als hnishondster de eiganljjke verpleegster van haar ouden me Is Reedy heengegaan Laat gaan kjjken hjj moet dadeljjk bjj mjj Neen, mr. Reedy was niet heei Hjj was in de bibliotheek en hield coo ge zellig praatje mot mr. Gale, den advocaat, die eenige papieren had meegebracht, om ze aan de goedkeuring van lord Asherton to onderwerpen. Verraoedeljjk spraken zjj over de aangelegenheden, dio bjj den dood van den lord moesten geregeld worden. Wie zou nu ook aan iets anders gedacht hebben Voor ben en voor allo monechon dio mjjlen ver rondom het kasteel woonden, was het kasteel met omgoving zooveel als de wereld. Mr. Reedy spoedde zich vlug naar den zieke. Hjj was beeloten zjjn eigen geneoswjjzo to bljjvon volgen, ondanks den Londenschen dokter, en wjjn te verbieden, ten spjjl van den vrjjpostigen hofmeester. Doch do goede man had buiten den waard gerekend. Wat den graaf betrol was hot ge«laan met zjjn invloed als geneeskundige. Zoodra hjj den kamer binnentrad, wees de graaf naar een pleister op zjjn borst en beval.Neem dat ding weg, en geef er iets anders voor dat de pjjn verzacht.* „Mylord 1* riep mr. Reedy. Docb oen enkele blik van den patiënt was voldoendo om hem te doen zwjjgen, on hjj deed wat van hem werd gevorderd. ,Jeunor, zeg nu aan Batoman, dat hjj een llesch ouden portwjjn brengt van het merk Prins Regent*. Hjj weet wel waar die geborgen is.* Do wjjn werd gebracht. Bateman was zoo onedelmoedig, oen zegevierenden blik te wer pen op den verslagen geneesheer, dien hjj op de trap ontmoette toen hjj met den ge- vraagden wjjn naar boven ging on om de maat vol to meten, zeide hjj tot een bediende, die in zjjno nabjjheid was: .Ik goloof zeker, mr. Hallett, dat mylord er thanz niet zoo slecht aan toe zou wezen, als hjj voortdurend naar believen van dezen wjjn had mogen drinken*. Wat dien wjjn betreft, daar woot ik niet van mee te praten, mr. Batoman, maar ik zeg, dat aderlaten en moer zulke verzwak kende middelen precies goed zjjn om een zieke in bet graf to helpen. Lord Asherton dronk ood paar glazen van den wjjn, en liet daarna den advocaat verzoeken bjj hem to komen. Mr. Gale verscheen onmiddelljjk met een blauwe tascb in de hand, die hjj op eene tafel dicht bjj hot bed neerlegde. .Hot ver heugt mjj zeer mylord, dat u er zooveel beter uitziet,* zeide mr. Gale vleiend. .Ik ben tenminste gereed om aan het werk te gaan, Gale. Zjjn de huurcontracten i van Carcy en van Martin opgesteld i „Ja, mylord. Ik heb ze bjj mjj. Wenscbt u, dat ik se u voorlees Ja.' De advocaat had waarljjk niet gedacht, dat lord Asherton zoo helder van hoofd zon geweest zijn; dat hjj ook hardvochtiger was dan ooit, ondervond hjj spoedig bjj het voor lezen der hunroontraton. Wacht een oogenbtik, Gale, Ge woot wel, or was bepaald, dat Caroy vjjf procent zou betalen ovor het bedrag van den wissel, dien hjj mocht trekken. Dat schjjnt ge weg gelaten to hebben.* ,Dat heb ik er niet ingezet, mylord. U weet stellig nog wel, hoeveel bezwaren'hjj daartegen had. Zjjn boerderjj erg bezwaard, en ik weet waarljjk niot waar hjj van zal loven, als hjj ook nog dezen last op de schouders krjjgt- „Dan moet hjj er maar af. Ik wil er be paald die vjjf prooent in vermeld hebben.* „Ik sou gaarne mylord er aan herinneren, dat dc Careys sedert drie geslachten op de boerderjj wonen, en als dan deze man om zulk een reden uit de boerderjj w«fd gezet, vrees ik dat do openbare meening dit zou alkenren, on ik moet er tot mjjn spjjt bjj- voegen, dat de openbare meening tieh luide uitspreekt.* fOch wat 1 de oponbare meening beeft tot beden sich niet durven bemoeien met rajjne zaken,* zeide de graaf, terwjjl een minachtende trek om zjjn lippen speelde. .Zet die bepaling van vjjf procent intrest in bet huurcontract, anders ondertoeken ik hot niet. En lees na bet oontract van Martin voor. Is hjj nog achterstallig met de huur ,Mct leedwezen moet ik u zeggen, dat hjj achterstallig is, mylord I Hjj is niet gelnkkig geweest in sjjn bedrjjfrotkrenpol onder zjjn schapen, ziekte ia het landbouwgewas* en bjj is ja, hjj is achterstallig.' .Hoeveel wel?* .Wel bjjna eeo jaar*. drie inden uitstel ,Ik zal he geven en dan .Hjj heeft een groot gezin, mylord 1* Daar moet hjj voorzorgen! In geldzaken heeft hot gevoel niet moe to spreken «lat moet men goed in het oog honden. Mjjn rente moet ik bobben.' ,Zon u misschien wegens sjjn tegenspoix! hem een gedeelte willen kwytscholdon, als hjj bet overige betaalt, mylord?* .Waarom soa ik hem icta kwjjteeheldun hjj er i het hem goed gegaan was, geen penning meer om bata» i soa ik er dan bjj vertieaen, als bot echt gegaan ie De huur moet geheel oeuaid worden.* Toen do advocaat gereed was gekomen met het huoroontract van Martin seide lord Asherton „Voor vandaag genoeg, Gale. Ik gevoel tny vermoeid en denk wel, dat ik zal kunnen slapen. Er is echter nog veel, dat geregeld moet worden. Het soa mjj daarom genoegen doen, als ge een paar dagen hiei op het kasteel bleeft, als ik mjj in staal gevoel om zaken te behandelen, zouden wjj don voortgaan Zoudt go dat zoo kannen schikken Mr. Gale antwoordde, dat hjj «lat zeer goed kon schikken en dat bjj met genoegen elk oogenbtik mylord ten dienste zou staan. Daarop legde hjj al sjjn papieren bjj elkaar, borg ze in de blauwe tasch en ging al bui- Weder was het i Daar hoorde men eenig gedroisch in de gang en onmiddelljjk daania trad juffrouw Jenner binnen, ging naar bel bed en zeide: .Mylord, «te geestalyke is hier*. (Wordt vervolgd).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1906 | | pagina 1