KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje T, voor Helder, Texel, WIerIngen en Anna Paulowna No. 3484 Zaterdag 7 Juli 1906. 34ste Jaargang. Uitgevers: BEEKHOUT Co. te HELDEE. Nieuwstijdingen X lgk van den machinist werd tot asch verbrand gevonden onder de locomotief. 0E VIOOLSPELER. Bureau: Spoorstraat Telof. 59. Bureau: Kenlsgstr. 29. Intere.-Telef. 50. Abonnement Vliegend Blaadje p.Sm. 50 ck., fr.p. poet 75 ct, Buitenl f 1.25 4 i Zondagsblad 37' 45 >0.75 Modeblad »»»55> 80 0 90 I Muzik. Bloemlezing» >>60>»»>85> >0.90 Voor 't Buitenland bjj rooraitbetaling. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. BureauxSpoorstraat en Koningstraat. Aavertentien na 1 tol 4 angel* Elke regel meer Bewgs-exemplaar Vignetten en groote letter» worden i 25 Cent. 6 27, r plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. Uit het Buitenland. De Russische Doemt* i» aan 't wetten ma ken geweest, maar 't ging wel een beetje gehaast. Professor Karawajef hield een warm pleidooi voor do afschaffing vaD do doodstraf. Acbtereenvolgsns bestreden de minister van justitie en de advocaten-fiscaal van bet leger en de marine die afschaffing, doch zjj werden herhaalde malen in de rede gevallen met uitroepen als .genoeg I* aftreden en .uit scheiden*. Den laatsten spreker namens de regeering, werd zelfs het uitspreken zjjner rede onmogelijk gemaakt, waarop hjj de ver gadersaal verliet. De Doema besloot daarna een 'Commissie te belasten met het onmiddellijk in elkaar zetten van eoii wetsontwerp tot afschaffing d«r, doodstraf, hetgeen in zeer korten tjjd geschiedde, waarop de volksvertegenwoordi ging het ontwerp met algemeene stemmen aannam. Dat gaat er anders toe dan in onze 2e kamer met b.v. het Arbeidscontract, niet waar? Maar of snlke arbeid nu wel ornatig kau genoemd worden betwjjfelen wjj toch. Van belang zjjn zeker te noemen de mede- deelingen die officieel door de regeering zjjn gepubliceerd met betrekking tot de regeling der landkwestie. Wy lezen tochDe regec- riug heeft op last van den Czaar bjj de Ujjksdoemu een voorstel ingediend tot uit breiding van het landbezit der boeren en tot verbetering van de agrarische toestanden. Do regeering is voornemens aan de boeren onder teer voordeolige voorwaarden alle voor( cultuur geschikte kroonlanden te geven en zoo dit niet voldoende is, dan nog alle te koop geboden particuliere bezittingen aan te koopen voor de kroon, om ze voor matigen prjjs weer te verkoopen aan de boeren. Verhnising naar nieuwe plaatsen zal onder steund worden en de formaliteiten voor den verkoop van grond vereenvoudigd worden. Kolonisatie naar Siberië en Midden-Azië zal bevorderd worden. Als deze regeling nog meer wordt dan eene op papier, zou zjj voor Rusland's landbouwende bevolking zeer zeker gunstige resultaten knnnen hebben. De regeering heeft voorts een ontwerp in gediend tot hot verleenen van 100 millioen roebel als steun aan noodlijdenden in 127 districten. De Doema benoemde een com missie om het voorstel te onderzoeken en tevens maatregelen te beramen waardoor de Doema voldoende oontrdle /heeft, dat het geld werkelyk op de goede wyze wordt besteed. Dat getuigt Diet van veel vertrouwen, maar ondervinding nchjjnt in deze de volksver tegenwoordigers tot dieu maatregel genoopt te hebben. Naar aanleiding van het voorgenomen be' zoek van een Engelsch eskader aan de Oost zee werd in het Engelsche Hoogorhuis de vraag gesteld, of het wel kon verlangd wor den, dat de Engelsche zeelieden zich op vriendschappelijke wyze zouden verstaan met de Russische, na hot voorgevallene op den Doggersbank indertijd. Namens de rogeoring werd zeer terecht geantwoord dat de meer derheid van bet Huis en het volk er wel over eens zonden zyn, dat die zaak afgedaan is en afgedaan moet blijven. De herziening der Drejfuszaak gaat thans in Frankrijk kalm baar gaDg, zonder die be roering te wekken, die het land langen tjjd in beweging hield. De zaak is gehoel op nieuw, doch thans door burger-rechters be handeld. De procureur-generaal heeft niet minder dan zeven dagen noodig gehad om zyne conclusies te motiveeren. Maar in zyn requisitoir zijn dan ook alle punten weer breedvoerig besproken. De krjjgaraad, die Drejjfus vonniste, krjjgt kwade dingen te booren. De conclusie van het vonnis lnldt: vernietiging van het vonnis van den krijgs raad te Hennes en eerherstel en onschuldig verklaring van Drollus, zonder verwijsing naar een nieuwen krijgsraad. Scherp heeft do procureur-generaal het licht laten vallen op verschillende omstandigheden die een krijgsraad er toe brengen niet zonder voor oordeel eetr dergelijke zaak te behandelen. HELDER, 6 Juli 1906. Door den architect 8. Krgnen is Zaterdagavond voor rekening van den heer J. Coltof openbaar aanbesteedhet bouwen van een benedenhuis met 2 bovenwoningen aan de Nieuwebrugstraat alhier. Inge komen 7 biljetten. Minste inschrijver de heer H. Rieruera voor f 8446, wien het werk is gegund. De algemeene vergadering van onder wijzers en onderwijzeressen in het arron dissement Helder wordt op 11 Juli te Schagen gehouden. (Dagblad). Verplaatst de commies der postergen 2de kl. A. L F. Hoffmon, van Amsterdam naar hier. Ingetrokken de verplaatsing van den commies der postergen lste kl. P. C. Ising, van Amsterdam naar hier. Bg Kon. Bral. ia aan dr. A. L. Zaalberg, op zjjn verzoek, eervol ontslag verleend als leeraar aan de rjjks- hoogere burgerschool te Helder. Een nieuwe kaart van Texel is verschenen bjj de uitgevers Langeveld en de Rooy aldaar, en geteekend door den heer J. Visraan. Een kaart van het grootste der eilandenreeks in ons Noorden mag inderdaad in eene behoefte voorzien, want reeds lang is de fraaie kaart, in vroegere jaren door den heer Kikkert in 't licht gegeven, uitverkocht. Het eiland Texel met zijn vogelenrjjen en jachtvelden is van groote bekendheid en daarom is een nieuwe teekening een welkome ver schoning. Ze geeft een helder beeld op de vlakten en hoogten en de indeeling der waarden, polders en dorpen. Voorts het „Marsdiep" met de stoomboot-rontelgn naar „Helder", benevens op een schets kaartje „Den Burg", waarop het jaartal der stichting 1481. Aan de teekening, in kleurendruk, is blijkbaar veel zorg besteed. 't fs te verwachten dat de mooie kaart bg zeer velen een plaats zal vinden. Twee kindertjes van 3 en 4 jaar van den heer B. te Hilversum zyn door het eten van boomblaadjes vergiftigd. Hoewel alle hoop op herstel niet is uit gesloten, zjjn de kindertjes zwaar ziek, en eischen een zorgvuldige verpleging. (G. en El.) Men meldt uit den Hu;: Door de politie te Scheveningen is Dins dagavond gearresteerd en aan het commis sariaat aldaar in voorloopig arrest gehou den zekere H. J. S., van beroep tapjjtrei- niger, die in den laten namiddag op den heer W. in diens woning, aan de Staten- laan, twee revolverschoten had gelost. De schoten misten, de aangevallene werd niet verwond. De oorzaak van het gebeurde moet het gevolg zgn van een geschil tusschen de betrokkenen over geldelgke •ongelegenheden. Eèn apothekersjongen, die te Delft op de fiets medicijnen rondbracht, reed op het Vrouwjuttenland, voor iemand willende uitwgken, zoodanig tegen een boom, dat hg van de fiets in het water sloegde gevolde drankjestrommel mee. Voorbijgangers hielpen den jongen op het droge. Van de kostelgke pillen, drankjes en zalfjes kwam natuurlgk niet veel te recht. (D. C.) Zondagavond is op den weg Maas trichtVisé een kind doodgereden door automobilisten, die daarop de vlucht ge- Domen hebben zoo snel ze maar rgdenI konden. Tegen 7 nar, bg een bocht op den weg naar Eben, heeft eene aatomobiel, waarin 2 personen, en die verscheidene ge tuigen bevestigen het met eene groo- tero snelheid reed dan 40 K M. in het uur, een kind, dat op den weg speelde, over het lichaam gereden. Een der chauffeurs kwam terug en gaf een voorbijgaand werk man het kind, zeggende, dat hij hnlp ging halen. De auto heeft zich dadelijk verwij derd; weldra was ze uit het gezicht ver loren. Het kind is gestorven eenige oogen- blikken na het voorval, zonder tot kennis te zgn gekomen. Het was 4 jaren ood. De chauffeurs zjjn niet teruggekeerd Zjj hebben zich te Eben opgehouden, om den naam van de plaats te vragen, daarna ver volgden ze met snelheid hun weg. Een vrouw heeft het nummer der automobiel g-zien, en dit der justitie medegedeeld. Het parket van Tongeren heeft een on derzoek ingesteld. (L. K.) Te Tilborg is het gezin van den fabrieksarbeider M. na het gebruik van soep zoodanig ongesteld geworden, dat men het ergste vreesde. De in allerjjl ont boden geneesheer constateerde vergiftiging, ontstaun door het loslaten van het émail van den pot, waarin de soep gekookt was. De toestand der ljjders is thans beterende. Zonneschijn na regen. Meyer J., 12 Mei te Winschoten ver oordeeld (ot 4 maanden gevangenisstraf, omdat hg als conducteur Staatsspoor spoor wegkaartjes had verduisterd, daarop door de Mg. geschorst, door 't Hof te Leeuwarden vrijgesproken, is 1 Juli weer als conducteur aangesteld, standplaats Breda en heden bevorderd tot de le klasse Brand te Hamburg. Voor de zeelui, die de Elbe kwamen op varen, was sedert bgna anderhalve eeuw de hooge St. Michaelistoren het eerste teeken van Hamburg. Het gevaarte met zjjn massieven onderbouw stak 153 meter boven het peil van de Elbe uit en bgna 132 meter boven het plaveisel van de straat. In een uur is nu het kolossale ge bouw door brand vernield. Tegen 2 uur Dinsdagmiddag begonne^ de brandspuiten te rgden in de richting van de Michaelisstrasse, en vnel verspreidde zich het gerucht dat de groote Michaelis toren in brand stond. Men zog uit de verschillende openingen al spoedig de vlam men slaan, en van minuut tot minnat zag men de vlammen zich uitbreiden. De rook baande zich een uitweg langs de vier wij zerplaten, en plotseling stonden het plat form en de galergen in brand en sloegen de vlammen naar den bovensten koepel op. Van de hitte smolt het koperen beslag, en een reusachtige vlam dreef als een fladderend zeil langs den geheelen toren, die van binnen als in bengaalsche verlich ting gloeide. Met een doffen slag viel de groote klok naar beneden. De heele toren stond in vlammen, hier en daar versohil- lend van kleur, en de hitte was zoo groot dat men ze zelfs op eenigen afstand niet ver dragen kon. Bg de kleine Michaeliskerk stond de menigte opeengedrongen, het oo- genblik afwachtend waarop de toren zou instorten. Het tramverkeer was gestaakt, de naburige straten waren overigens geheel met menscben gevuld. Reeds vielen brok ken steen van boven af en brandende stukken hout werden op de omringende huizen geslingerd. Door het gedrang baande een rytuig zich met moeite een weg, burgemeester Burchard zat er in. Het moest echter te- rugkeeren, en juist had de koetsier gewend om te trachten, van een anderen kant na- derbjj te komen, toen plotseling de koepel omviel en onder een duizendvoudigen kreet van ontzetting nit de menigte, de heele toren ineenstortte. Een hooge gloed steeg op, toen was in een ontzaglgke rookwolk het geheele bouwwerk verdwenen. Het dak van de kerk bleef voortbranden. Maar ook van de huizen in den omtrek hadden er verscheiden vlam gevat, en het was een zware taak voor de brandweer, het vuur te beperken. De telegraaf heeft gemeld dat niet alleen het verlies van een groot bouwwerk, maar ook vier menschenlevens te betreuren waren, het zonden zgntwee loodgieters, een uurwerkmaker uit Leipzig en een telegrafist van de brandweer. De laatste berichten dienaangaande zgn echter tegenstrijdig. De brandweer stond tegenover de ge weldige vuurzee van den brandenden toren geheel machteloos. Zjj moest zich bepalen tot het laten ontruimen van een groot aantal huizen in de Michaelisstrasse, Schlachterstrasse, Elbstrasse enz., omdat de toren in die richting dreigde om te vallen. Toen even over drieën de toren instortte, waren reeds veel hnizen mee in brand geraakt. Om half vier sloegen de vlammen uit den grooten winkel van J. Braun aan de Englische Planke, in den omtrek greep het vuur telkens verder om zich heen. Om vier uur stortte ook het dak van de kerk in het orgel en de altaar stukken zgn verloren gegaan, het archief en enkele kostbaarheden konden echter gered worden. 's Avonds om zes uur werd gemeld, dat bgna alle hnizen aan de Englische Planke afgebrand waren, in de Mühlenstrasse nog verscheiden huizen, en zelfs tot aan de Schaarmarkt strekten de vlammen zich nit. Omstreeks dien tjjd was het grootste gevaar voor de omgeving geweken. Om acht uur konden eenige spuiten inrukken de brand was beperkt. Men bevond dat 12 huizen geheel, een twintigtal gedeelteljjk verbrand waren. De brand is ontstaan in den toren zelf, maar tot dusver is nog niet uitgemaakt, op welke wjjze. Ernstig spoorweg-ongeluk. Over het ernstige spoorwegongeluk bjj Salisbury in Engeland worden nog de volgende bjjzondeuieden gemeld. De expres, die de passagiers voor Londen opneemt, aankomende uit Amerika met de booten der Americau Line en die nu de passagiers der Saint Paul vervoerde, was het station van Salisbury voor bjj, toen, ter plaatse waar de ljjn eene sterke bocht vormt, de met volle snelheid rjjdende locomotief uit de rails sprong en verbrjjzeld werd tegen een pijler van een brug, die dwars over de ljjn gaat. Na nog op een trein op de andere baan te zgn geloopen, viel de locomotief onderste boven, den stoker en den machinist ver pletterend. De rest van den trein, bestaande uit drie eerste klas- en een restanratie-rjjtuig werden verbrjjzeldhet eene rjjtoig schoof in het andere, zoodat er slechts een vormelooze puinhoop van overbleef. Een verschrikkeljjk verminkt lgk werd met ongehoord geweld over de baan tot in een aangrenzende straat geslingerd. Dank zjj de tegenwoordigheid van geest van den remwachter, bleef een bjjwagen, waarin zich een zeker aantal koks en bedienden bevonden, op de baan staan zonder eenig letsel. In het station, waarheen men de slacht offers vervoerde, was het eene jjseljjk schouwspel. Ten 12 ure 20 stierven er twee gewonden, zoodat er toen reeds niet minder dan 24 Ijjken lagen in het geïm proviseerde doodenhuis. In 't geheel bevonden er zich 50 personen op den trein 28 onder hen, allen Ameri kanen, zgn omgekomen; 18 zgn gewond; 9 zgn ongedeerd gebleven. Eene familie van 3 personen is omge komen, 3 bedienden van den trein zgn verbrand. Om eenige gewonden te redden, heeft men de wanden der wagons moeten door- De Telegraaf bevat de volgende bijzon derheden De plaats van 't ongeluk. Salisbury-statiou, is 83'/« tnjjlen van Waterloo-station vcrwjjderd. Aan beidesta- •tationskanton neemt de ljjn een gevaarlijken zwaai, terwjjl zy Londenwaarts oploopt langs een overdekt viaduct, dat ongovoor 40 50 voeten boven den pnblioken weg ligt. Langs het station loopon twee hoofdlijnen, twee lynen voor locaal verkeer, en een hulplijntje. Even voorbij het station en vóór bet viaduct, stond een ter hulp gereedstaande locomotief op de eerste ljjn van het perron af. Een ledige sneltrein liep naar bet station op de tweede ljjn. Terwijl de expres op de vierde lyn reed. Pas tegen tienen te Plymouth arriveerende, besloten verschillende paszagiera der Ameri- kaanzche boot w.o. de nienwo burgemeester van New-York, Mc. Cellan, met zijne vrouw, naar Southampton door to stoornen. Tusschen do vyftig on zestig passagiers stapten te Plymouth aan wal. Enkelen daarvan bleven, ook tot hün gelnk, aldaar overnachten, terwjjl er ongevoer 47 plaats namen in de expres, die omstreeks 11 nur vertrok en uit drie eerste klasse-wagens met een conducteara- en keukenwagen bestond. Hoe 't gebeurde. Te Salisbury stond do inspecteur van bet station met zijn horloge in de hand op het perron, als eenige toeschouwer van het ongeluk, toen de expres vóór drieën in ontzaglijke vaart bot station voorby schoot En onmiddellijk daarna vloog de expres-locomotief nit de rails. Juist kwam de sneltrein van den tegenovergestelden kant aan, en alt een mes door een stak deeg sneed de machino dwars door den achtersten wagen van den train, waarin een oonducteur zat, die op slag werd gedood. Daarna vloog de locomotief togen de ijzeren bepakking van hot viaduct, die vernield werd, doch voorkwam, dat de trein naar omlaag op den weg tuimelde. Door den weeromstuit, vloog de locomotief tegen de gereodstaande locomotief, en verpletterde deze, terwjjl de stoker daarvan gedood en de machinist licht gewond werd. Door het derailleeran der locomotief hiervan loz gewrongen, schoot het eerste rjjtuig van de expres over de machine heen, tegen het viaduct aan en werd totaal verbrijzeld. Een der passagiers werd ongeveer dertig voeten naar beneden op eenig struikgewas langs den spoorweg geworpen en verpletterd onder een op hem vallenden hoop overblijfselen. Het tweede rjjtuig landde op de locomotief en liep gevaar verbrand te worden, doch de opspringende vlammen werden nog in tjjds gebluscht. Het derde rjjtuig en de conducteurs- en keukenwagen tuimelden omver. De heele trein werd verwoest. Zóó ontzettend was de snelheid, waarmede het ongeluk plaats bad, dat weinige kreten werden gehoord van de goede vyftig inzit tenden. De stationschef, die na een paar minuten op hot tooneel van de ramp was, verklaarde het meest door de heerschende stilte te zjjn geroerd geworden. Met noodlot had zjjn werk maar al te overweldigend gedaan. 21 personen werden op slag gedood, zonder één kreet te hebben kunnen niten. De 7 gewonden, die spoedig overleden, waren eveneens onmachtig eenig geluid, behoudens zacht kreunen, te geven. Én de lichter ge wonden en ongedeerd geblevenen waren verstomd door de onverwachte gruwzaamheid van het ongeluk. Zjj zaten, en sluimerden zóó zorgeloos en behaagljjk, dat geen hunner aan de mogelijkheid van zoo'n ontzettende ontmoeting dacht. Het vooruitzicht, spoedig de wereldstad met haar tallooze genoegens te zullen zion, stemde hen vrooljjk. De passagiers. En geen opgetogener paar was er onder de passagiers, dan mr. ou rars. Cossitt, van Now-York. Ze waren pas gehuwd en kwamen hier, bjj rjjke familieleden, hunne witte broodsweken doorbrengen. Do jong» vrouw vertelde door een familielid aan iemand van de .Daily Telegrapb* het volgende: «Wjj zaten alleen in 'n compartiment van een der wagens, en sliepen beiden. Ik lag op do bank mot mjjn hoofd op de knie van mjjn man. Plotseling ontwakende, bevond ik mjj in een ander deel van den onderstboven wagen, mot mjjn man ernstig ge- mjj. Toen men ons kwam helpen. stond ik er op. hjj het eerst door het venster zon worden gehaald, waarop men mjj redde.* Haar man had o.m. zjjn schedel gebroken on stierf een paar uur na het on- golnk in haar armen. Hjj was 21 en ajj pas 18 jaar. Zjj ontving zelfs geen schram. Een zekere jonge Mosely zat met zevon idere passagiers in 'n compartiment. Van hun achten werden er vier, drie dames on een heer, gedood, terwjjl hij feiteljjk onge deerd bleef, en zjjn andere medepassagiers slechts licht gewond werden. In het tweede rijttig M een groei., familie van New-York, een zekere Sentell, met vrouw en drie kinderen. Toen de reddings troep bjj hen verscheen, bleken de laatste vier dood te zjjn, terwijl hjj in ernttigen toestand naar het hospitaal werd vervoerd. Een ontkomen passagier vertelde van zjjne ontzetting, toon hjj zag, dat zjj gevaar liepon in eikaars beknelling te wordon verbrand. Gelukkig gevoelde hjj spoedig een waterstraal, die hem bjj zjjno positieven hield. Al de andere passagiers in zjjn rjjtuig worden gedood. De meeste personen werden in don restauratiewagen gedood. Het aantal dooden wordt thans opgegeven als 27, zwaar gewonden 7, licht gewonden 5 en oi*godeerden 12. Twee stokors, een machinist, 'n oonducteur en verschillende restauratiebo- dienden werden gewond. De zpoorwegmaatschappjj vermoedt, dat het ongeluk aan een gebroken as is toe te achrjjveo. Op het goederenstation te Bordeaux zgn 14000 vaten wjjn en een groot aantal goederenwagens verbrand. De schade be draagt ongeveer een millioen francs. In een fabriek van teerpodructen te Duisubrg-Meiderioh is Maandag een groote ketel gesprongen, waardoor zes personen de luent in werden geslingerd. Één ar beider was on middellgk dood, twee anderen werden zwaar en drie licht gewond. Het ongeluk gebeurde in de waschkamer van het gebouw voor naphtaline-bereiding. Van de zee mijnwerkers, die de vo rige week Woensdag door een overatroo- ming in een kolenmjjn in Mid-Glamorgan- shire overvallen werden, zgn boven alle verwachting nog twee levend teruggevon den. Hun eenige voedsel waren een paar kaarsen geweest. Een van beiden voelde zich zoo goed, dat hg dadeljjk om tabak vroeg en naar haiB wilde wandelen. Drie Ijjken zgn reeds eerder gevonden, en nu zoekt men nog naar den zesden mjjnwerker. DUINBLOESEM. Er bloeien bjj 't vriondolyk lentegetjj, Langs duinweg en diep in de dalen Veel bloemetjes, die ook in 't zomerseizoen Met geuren en kleuren er pralen. Zjj sieren er samen het eenzaam gebied, Maar zelden door menach'ljjke oogen bespied. Zjj luisteren er droomerig naar 't murmelen En bloeien er stil en vergoten. [dor zee De leeuwerik zingt haar zjjn jubellied toe De bjj toont haar niet te vorgeten, Omdat zjj wel weet dat die kleurige echat Voor haar nog iets beters en fjjnert bevat. De zon zendt haar stralen ook vriendeljjk [haar toe; De dauw tooit met paarlen haar blaren. Zoo leven zjj stil in alle eenzaamheid voort, Doch schjjnen onz dit to verklaren, Dat eenvoud het kenmerk van 't ware nog [heet En Flora de kleinste in haar rjjk niet vorgeet. W. M. Ta. FEUILLETON. Vrjj bewerkk door AMO. 8) «Uw handen Ijjken wel veratjjfd van kou, mjjnheer,* seido do knecht, die op de paar den paste. ,Zou u niet oven naar binnen gaan en n bjj het haardvuur warmen, mjjn- beer? Uw rjjpaard schjjnt nog al dartel eu met handen, stjjf van kou, zal het moei- ljjk in bedwang te houden zjjn.* Mr. Cravon volgde dei* gegeven raad en trad de herberg binnen. Het geselschap aan den haard stond als één man op, maakte ruim baan en schaarde zich in oen hoek, zoo waren zjj met ontzag vervuld voor den toekomstigen lord Asherton. Allen wisten, hoe de zaken op het kasteel stonden zjj wisten ook, dat deze jonge man alzoo binnen woinig'tjjda de nieuwe landheer sou zjjn. Mr. Percival Creven had de spreek- woordeljjke trotschheid der Cravens geërfd bjj hem vond die echter een tegenwicht in zjjn aangeboren edelmoedigheid, zjjn gevoel voor rechtvaardigheid, zjjn haat tegen ver rukking en zjjn innig medegevoel in rampen cd tegenspoeden. Zoodoende was zjjne IroUch- beid zelden beleedigend voor zjjne mede- meuzchen. De jonge erfgenaam vond de kruipendo beleefdheid dus niet aangenaam het strookte uiet met zjjn inborst, bovendien vond de welopgevoede man van beogen rang er geen behagen in s^ue grootheid- te duchteu-tegen- over eenvoudige muuscheu. Beleefd roet den hoed groetende, seide hjj Laat u niet storen, goede lieden. Gaat eerst allen weer zitten, voordat ik mjj bjj het haardvuur warm.' Hjj seide dit zóó echt vriendeljjk, zonder te laten bljjken dat hjj zioh hooger achtte, dat de gaston der* Telford-herborg zacht hunne pjjpen en glazen weder opzochten en aun het gesprek deelnamen, dat Mr. Craven begon over hot weder, don oogst en het plaatseljjk nienws. Daarop reed de nieuwe erfgenaam weg in den donkoren nacht naar het kasteel Asher ton, Bateman, die hem bad staan afwachten, 'Mylord verlangt zeer naar n. Hjj vraagt telkens of n al aangekomen is. Maar wil u niet eerst wat gebruiken «Neen, Bateman. Ik ga onmiddellijk bjj Mr. Craven streek zjjn haar terecht en volgde Bateman naar de kamer van zjjn oom. Lord Asherton was gereed gekomen met zjjn scbrjjven, maar hjj zat nog rechtop in bed, omdat zjjn ademhaling mooiljjkor werd. Zjjn oog- stond echter helder en zjjne wangen hadden meer klenr, zoodat hjj er uitzag, alsüf zjjn toestand verbeterde. «Oom, beste oomHoe gaat bet U tiet er beter uit, dan ik had durven hopen.* «Neen, PercivalAls ik er beter uitzie, dan is dit slechts schjjn. die bedriegt. Mjjn nur is gekomenZeg, Percival, ben ik oen goede oom voor je geweest? Spreek ronduit. Ben ik altjjd rechtvaardig, goed en oprecht jegens je geweest, zooals ik dit wenschtc te •ij.?. .Oom Richard, hoe kant u mjj zulk een vraag doen Gjj sjjt voor mjj een vader geweest de beste aller vaders En Per cival dacht er aan, dat de oude man, dieu de menschen terecht een zelisachtig en hard vochtig mensch noemden, hem altjjd de grootste liefde had betoond. «En jjj bent voor mjj de beste van alle zoons gowecst, Percival,* antwoordde de oude lord vriendeljjk. «Vergeet niet, dat ik dit zeg op het oogenblik, dat je weldra over mjj zult oordeelen.* Hjj nam nu een groot pakket, dat aan het voeteneind lag en dat een groot zegel droeg met het geslachts wapen der Cravens dit overhandigde bjj zjjn neef. ,Hier zjjn mededeelingen, die ge zoo spoedig mogeljjk na mjjn dood moet lezen.* Percival drukte zjjn oom harteljjk de hand als teeken van toestemming. «Ik ben altjjd trotscb op jo geweest, mjjn jongon. Wanneer ik het gelnk had gehad een zoon te bezitten, dan had bjj mjj niet dierbaarder knnnen wezen, dan jjj me ge- woest bent. Ik was trotnch op je als erfge- als iemand, dio den naam van ons eer zon aandoen. Helaas 1 Holaazl* i oom Richard Percival wist niet wat hjj anders zeggen zoo. .Weina dan, Percival, als ik dood ben, ik bid je, beoordeel mjj dan zoo toegevend mogeljjk en tracht mjj vergilleniz te schenken, wanneer je de een of andere onrechtvaardige daad, door mjj gepleegd, niet kunt herstellen, of wanneer ik wreed tegenover jon mocht geweeat zyn.* Percival meende, dat zjjn oom niet moer helder van hoofd wasdaarom wilde hjj den ouden man niet tegenspreken en zeide: fOnm, welk onrecht gjj ook jegens anderen heb gepleegd, ik aal het bentellen, dat be loof ik n plechtig. En mjjne vergiffenis voor iets, wat gjj gedaan soudt hebben het is te dwaas om daarvan te spreken «Ach, Percival, de ure is nabjj dat ik daarover geheel anders zult denken. Ik laat het geheel aan je geweten over, hoe je wilt handelen. En nn goeden nacht, mjjn jongen, mjjn beste zoonGod zegene je, Percival I God zegene je bjj alles, wat er gebeuren moge. Goeden Dacht en vaarwel Kom morgen woer vroeg bjj mjj, Poroival 1* De jonge man was zeer getrofion door deze nederige woorden, die slecht» uit een verteederd gemoed konden komen. Zoo was hjj niet gewoon zjjn oom te hooren spreken deze verandering was de voorbode van nog groote re veranderingen, die in aantocht waren, dat gevoelde hjj. Onmiddellijk ging hjj de kamer uit, bet pakket medenemendedoch hjj schonk er zoo weinig belangstelling aan, nu zjjn gedachten geheel werden bezigge houden door het wederzien van zjjn oom, dat hjj het werktuigcljjk in de lade van de waschufel wierp en er niet verder aan dacht. Hjj bracht den nacht slapeloos door; do te verwachten verandering in zjjn rang en staat joeg juist de rust weg van zyn legerstede; immers, elk oogonblik kon zjjn oom voor altjjd de oogen sluiten en dan was hjj de graaf van Asherton I Lord AshertonWas er ooit een man geweest, die dezen naam edel en naar waarde had gedragen Een lange rjj van voor vaderen ging hem door het hoofd. Zjjn oom, die daar in de pronkzaal lag, durfde niet aan zyn levensloop denken. Zjjn grootvader die drinkendo en vloekende graaf, vervolgens de ge«' uit den tjjd van Walpole, en nog vroeger do tronwloozc en ongebonden graaf tjjdens de restauratie, dat waren de mannen van zjjn voorgeslacht, die Asherton had be zeten, en in de lange rjj van voorvaderen kon hjj er» geen aanwjjzen, neen, geen enkelen die zjjn Schepper, zjjn vaderland of zjjne medemeuschen waardig gediend bad. .Help mjj, o God,* sprak Percival plechtig, .mjjn toekomstigen rang, rjjkdom en invloed te wjjden aan het welzjjn mjjner mede- menschen, opdat gezegd worde: er is ten minste één Craven geweest, die niet voor zich selveu, maar voor anderen leefde.* Tegen den morgen viel hjj in oen onrusti- gen slaap. Een licht gedrnisch dood hom ontwaken, zjjn ljjfknecht was bezig zjjn kamer in orde te brongen voor het opstaan van zjjn heer. Toen Percival zich in zjjn bed oprichtte, kwam de knecht nador en riep,Mylord I* Zoo wist hjj, dat hjj nn lord Asherton wan. Zjjn oom was omstreeks drie uur in den morgen overleden. .Hjj stierf heel kalm,' zei juffrouw Jenner. .Hjj viel in alaap, zoodra mr. Percival was heengegaan, en ontwaakte eerst om bjj drieën. Toen riep hjj: «Jonnor!* Ik ging dadeljjk bjj hemhjj keerde zich om, loosde een zncht, en ach, Heer dood was hjj.* Men zon eerder aan een kroningsfeest dan i begrafenis gedacht hebben, als men iliad gei al de toebereidzelen had gezien, dio hier ge maakt werden, en al de vrooljjka drukte, daaraan verbonden. Eenige malen daags werd do groote klok der oude abdjj geluid wegons den dood van ford Richarddoch weinigen hadden tjjd om daarnaar te luisteren men had het te druk met andere zaken. De droevige gebeurtenis verlevendigde plotseling den handel van het stadje Asherton daar moest alles gekocht worden. Het stadje zjjne bewoners te verdienen viel. Mr. Seamz, de voornaamste manuiacturier, had roods bjj voorbaat oen spoorwagonlading rouw kleeding uit Londen laten komen. Allee in zjjn winkel had nu de kleur der Egyptische duisternis. De kleiner rouwartikelen uitgestald. Een vreemdeling, die het stadje bezocht, sou hebben kunnen gelooven, dal de geheele koninkljjko familie door een beametteljjko ziekte was wegge maaid, en het volk nn grooten rouw bedreof. Het overljjdon van den ouden lord was een recht meevallertje voor het oude stadje, dat buiten de muren van het park in do diepte lag. De grond, waarop het gebouwd was, behoorde geheel aan de graven van Asherton in eigendom, of in eeuwigdurende erfpachthet was een stil, schilderachtig eu doodseh stadje. Nooit werd er iet* bjjgebonwd of veranderdnooit gebeardo er iets, wat de eentonigheid verbrak ia het leven der vjjl- ii zeednizend inwoners. In dit levenlooze leven moest dos de dood van den graai wel een groote drukte veroorzaken. De vraag, hoe in de rouwkleedjj derman- □eljjko en vrouweljjke bedienden moeet wor- deu voorzien, werd geheel naar hun genoegen beantwoord. Elke winkelier in het stadje, elke pachter van landerjjen, elke buurman van hoogen of lagen rang, arm of rjjk, zou op oooigo -8*0 voordeel hebben bjj de be grafenisplechtigheden, of er bjj betrokken zjjn. Zelfs de oude mannon in bet armenhuis, die zich koesterden in de weinige ntralon der Novemberzon en vernamen, dat zjj bjj die gelegenheid nienwo jaasen zonden ontvangen, zeiden, dat er geen ongeluk gebeurde, of er was toeli altjjd een gelnk bjj. (Wordt vervolgd».

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1906 | | pagina 1