KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor HelderTexel, WIerIngen en Anna Paulovrna. NO. 3485 Woensdag 11 Juli 1906. 34ste Jaargang. Uitgevers: BEEKHOUT Co., te HELDER. Nieuwsty dingen FEUILLETON. DE VIOOLSPELER. Bureau: Speoretraat Telef. 59. Bureau: Kenlngetr. 29. Intere.-Telef. 50. Abonnement Vliegend Blaadje p. 3 m. 50 et., fr.p. poet 75 et, Boitenl. f 1.25 j j Zondagsblad 37'» 45 >0.75 g i &onaagst>iaa 371 i Modeblad 55 80 C (Muzik. Bloemlezing >>60 85 Voor 't Buitenland bg vooruitbetaling. >0.90 >0.90 VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Bureaux: Spoorstraat en Koningstraat. Advertentieri Tan 1 tot 4 regels.26 Ceot. Elke regel meer6 Bewgs-exemplaar21/» Vignetten en groote letten worden naar plaaUruimte berékend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zjjn. Vit het Buitenland. Roeland bljjft onae aandacht vragen en zal dat wellicht nog geraimen tjjd blijven doen. De oommissie van onderzoek uit de Doema heeft een zeer breedvoerig rapport uitgebracht omtrent bet voorgevallene te Bjoloetok en Terklaart daarin, dat de moorden geraimen tjjd te voren waren voorbereid. Met veront waardiging ontkent de regeering, dat de moorde- rjjen met voorkennis en met deelneming der (roepen en der overheid hebben plaats gehad. Zjj werpt de geheele schuld op de werkzaam heid der revolutionaire groepen in Bjelostok. De troepencommandant in Bjelostok heeft verklaard dat hjj de verantwoordelijkheid voor de soldaten op zich neemt. Ze hebben zich aan geen enkele buitensporigheid schnldig gemaakt, verklaart hjj. Ja, maak je bjj zooveel tegenstrijdigs nu eens een goede voorstelling iler zaak. Maar dat is zeker, rnstig is 't in Rusland niet en evenmin in de aanhoorigheden. Zoo kwamen in Japan's hoofdstad Tokio een 1 vluchtelingen verklaren dat Wladiwo- dag uitspraak doen. Men twjjfelt niet oi dit zal luidenonschuldig, zonder verdere verwij zing naar een rechtbank. Nog altijd blijft de verhouding tusschen Oostenrijk en Hongarije in 't zelfde stadium nieuwe voorvallen in 't parlement brengen de landen weer een stapje nader tot scheiding. Spanje heeft een nionw ministerie Het Italiaansche gouvernement naasting van de spoorwegen op het geheele Zuidernet. stok Zondag geheel in handen van het ge peupel was, dat reeds Zaterdag een poging deed om acht groote kisten dynamiet, eigen dom van den staat, machtig te worden. Tos- ■chen de menigte en de kozakken kwam het tot een botsing, die ernstiger nog werd toen vele soldaten zioh bjj do menigte aansloten. De Peterburgsche correspondent van de Looal Anz« weet mee te deelen dat in de Doema het gerucht liep, dat naar de verklaring van een der ministers keizer Wilhelm den Czaar zou hebben ontraden een parlementair regeeringsstelsel in to voeren of een kabinet te vormen nit de partjjen der meerderheid. Nutuurljjk is dit bericht ook wi sproken. Te Helsingiors is een b< gehouden waar besloten werd tot opstand in geval van ontbinding Er werd een comité gevormd dat te heeft, dat de revolutie niet nitbreekt vóór het geschikte tjjdztip. De «Daily Telegraph* weet ook oog mee te deelen dat op 'toogeu- blik drie voorname revolntionairon zich in Belgie bevinden, die to Lnik 30.000 geweren en een groote hoeveelheid ammunitie hebben besteld om die zoo spoedig mogeljjk naar een plaatsje bjj Riga te vervoeren. Weer ietsge- heimzinnings evenals met het wapenschip dat indertijd te Amsterdam vertoefde, maar dat later toch bleek werkelijkheid te zjjn Bjj de bespreking van het bezoek der echo vloot aan de Oostzee havens zeide sir Edward Grey zeer terecht: »hc in het Lagerhuis over Russische heden gezegd wordt, hoe beter'. Toch hebben enkele leden nog den wensch te geven, dat bjj het vloot bezoek ook zou worden toegestaan het leden van den Finachen landdag en van de Doema aan de schepen. Op deze wjjse zou men noch de regeering, noch de verschillende partjjen voor het hoofd stooteu, meende men. Mr. Mornard, de advocaat van Dreyfus, heeft Zaterdag zjjn pleidooi voor het Hof van lindo gebracht. Hoe beknopt het ook was, het heeft tooh nog ruim 2 volle beslag genomen, i alle feiten en zocht het hoofd motief voor de beschuldiging van Dreyfus in het Jood-zjjn van deze. Het anti-semitisme heeft bjjoa deze hcele zaak op zjjn rekening. Uitvoerig ook trachtte pleiter aan te toonen waarom de krijgsraad met zjjn militaire be grippen over fde eer van het leger" telkens tot veroordoeling overging. Hjj vroeg rebabi- onschuldig verklaring, tonder verwij zing naar een nieuwen krjjgsraad. Generaal Mereier, oud-minister van oorlog, die vooral door den advocaat-generaal zeor scherp werd gehekeld verklaarde in eon briefje aan den procureur, dat hjj protesteert tegen vorm en inhond van het requisitoir en verder verklaart, zich slechts dan in het openbaar te willen verdedigen als de zaak voor oen nieuwen krjjgsraad komt. Kolonel Piquart, die ten voordeele van Dreyfus getuigde, kwam ook in een brief op tegen de verklaringen van generaal Gonse, «die al zooveel heeft gedraaid en gelogen dat aan zjjn woorden wel geen 7ewicht meer zal gehecht worden." De debatten zjjn thans geëindigd, het hof is in raadkamer gegaan en zal Dinsdag of Woens- HELDER. 10 Juli 1906. J.l. Donderdag slaagde aan de Tech- nische Hoogeschool te Delft, de heer L. Asjes, voor werktuigkundig ingenieur. Ingevolge Koninkljjke machtiging zjjn de heeren N. J. Vinken en J. Wil- kens erkend en toegelaten als vice-consuls van Zweden, respectievelijk te Helder en voor Texel, eu op Terschelling en Vlieland. >0nze Tuinen." Onder dezen titel verschijnt voor het eerst in Nederland een geïllustreerd week blad, voornamelijk ten behoeve voor de amateur-tuinier. Juist aan deze liefhebbers en bewonderaars van de schoone kinderen der natuur, ontbreekt voor het meest leiding. Hierin nu wil het blad voorzien. De redactie bestaat uit mannen van het vak, die aan al wat bloeit in tninen of lusthoven aandacht zal schenken en wenken geven ter onderrichting. >Onze Tuinen" zal met genoegen ontvangen worden. Wjj gelooven het 1 Uit Haarlem meldt men De onwillige landweerplichtige Kriller weigert ook in de gevangenis zjjn uniform aan te trekken. Reeds nu heeft hg gezegd, zich te zullen verzetten tegen zjjn overbren ging naar Amsterdam, en daar de garnizoens commandant daarmee geen bemoeiing, en de landweurcommandant geen personeel heeft, zjjn orders gevraagd aan het depar tement van oorlog. Dezer dagen keerde een landweer man van de herhalingsoefeningen naar zjjn haardstede terug. Toen hjj aan zjjn woning, de boerderjj Woeat-Hoeve, tus schen Apeldoorn en Arnhem kwam, maak ten eenige jongelingen de opmerking, dat hg er in zjjn militaire pakje heel wat beter uitzag dau in zjjn civiele plunje, fit complimentje viel in slechte aarde; de landsverdediger werd zoo geweldig boos, dat hjj'zjjn bajonet trok en op het geweer plaatste en vervolgens een proeve van zjjn vaardigheid gaf, door een der jongelingen de bajonet in het lichaam te steken. Naar men meldt, is de toestand van den getroffene bedenkeljjk. (De Tjjd). Twee leerlingen van de Wage- ningsche landbouwschool waren aan het zwemmen op een eenzame plek in den Rijn, toen een hunner plotseling zonk en niet meer boven kwam. De ander, de heer J. N., dook hem na en greep hem, maar de drenkeling, die zich dadeljjk kramp achtig aan hem vastklampte, belemmerde hem zoodanig in zjjne bewegingen, dat hjj onmachtig was zelf boven te komen. Na een lange worsteling wist bjj zich te bevrjjden, kwam boven water, doch werd weer gegrepen en naar beneden getrokken. Nogmaals werkte hg zich los, kwam weer boven, en had, na een oogen- blik te hebben adem geschept, den moed, weder onder te duiken, en zjjn makker, die inmiddels het bewustzjjn verloren had, en geen bewegingen meer maakte aan te grgpen en naar den oever te brengen, waar hjj de satisfactie had, dat de ge redde vrjj spoedig werd bjjgebracht. Woensdag heeft te Njjlamer (Fr.) een verschrikkelijk ongeluk plaats gehad. De 34-jarige A. Z., die, veruioedeljjk met haar 2-jarig kind op den arm, zeer zeker een boodschap wilde doen, is wtarschgoljjk bjj een omstap, waarvan een plankje los was, te water geraakt en met haar kind verdronken. In den namiddag zjjn beide lijken ge vonden. (L. G.) Bjj het ontladen \an zand uit een zolderschuit voor den tramweg TielBu reuKuilenburg, kantelde een der zand- wagens en viel met den geheelen last op de brug, waarop eenige mannen aan het werk waren. Het treurig gevolg was, dat acht man met wagen en al in de Lek geraakten. Eén honner, vader van vier kinderen, werd door den vallenden wagen zoodanig gewond, dat hjj aan de gevolgen is overleden. Enkele anderen zjjn zwaar gekneusd. Brand te Hamburg. De Hamburgsche correspondent van het Handelsblad schrjjft dd. 5 Juli Eerst nu laat zich de geheele omvang van het vuur en vlammendrama, dat zich gisterennamiddag hier ter stede afspeelde, in zjjn geheelen omvang overzien. Dat de kerk totaal verloren is, meldde ik reeds. Alleen de muren staan nog, zwart ge blakerd van binnen gloeit en smeult het nog voort rondom de puinhoopen van den toren. Slechts enkele der talrjjke kostbare sieradieën, die de kerk bevatte, konden rd worden. Rond de kerk, vooral aan zijde der >Englische Planke", is de verwoesting groot. In het geheel werden ruim vjjftig huizen door het z.g. >Flug- feuer", de door de lucht zwervende vonken en stukken brandend hout, in brand gezet. Een dozjjn dezer huizen brandde geheel ai, twee dozjjn gedeelteljjk, de overigen leden meer water- dan brandschade. Over 't al gemeen waren het oude, hoogst onmoderne huizen, zooals men ze in Hamburg zoo Ivuldig vindt, die verbrandden, zoodat er t bijster veel aan verloren is. Slechts paar moderne winkelhuizen bevinden zich er onder. Voor velen der bewoners echter, meestal kleine burgers eu ambachts lieden, is de schade zeer groot, daar ze niet verzekerd wareD. Het nut der ver zekering bleek bjj deze gelegenheid voor de zooveelete maal zonneklaardozjjaen gezinnen, die uit laksheid of verkeerd be grepen zuinigheid hun inboedels niet ver zekerd hadden, zjjn nu van alles beroofd en kunnen weer van voren af aan beginnen. De oorzaak der ramp is nog ste>-ds niet met zekerheid bekend, zal wellicht nooit bekend worden, daar degeen of degenen, die bjj het uitbreken van den brand in den toren aanwezig waren, niet meer kunnen spreken. Een brandweer telegrafist, die reeds dertig jaar als zoodanig in den toren dienst deed, stierf den heldendood bjj de Uitoefening van zjjn plicht. Het laatste levemteeken dat men van hem vernam was het bjj het centrale tele graafbureau der brandweer ontvangen tele gram de toren staat in brand. Een paar jaar geleden viel de oudste dochter Tan den dapperen beambte, die haar vader in zjjn hooge werkplaats eten gebracht had, zoo ongelukkig vau de torentrap naar be neden, dat ze aan de gevolgen overleed. Van de arbeiders, die vermoedeljjk in den toren aanwezig waren tot het verrichten van kleine reparaties aan het uurwerk en de wjjzerplaten, is tot nu toe geen spoor gevonden. Overigens zjjn de Hamburgers met hun gewone energie reeds druk aan het debat- teeren over den wederopbouw van de mooie kerk, waarmee vele millioenen gemoeid zullen zjjn. Vermoedelijk zal de kerk op dezelfde plaats en in denzelfden vorm weder opgebouwd worden. Reeds {kwamen vele giften, groote en kleine, daarvoor in. Dat we nog seeedt in het teeken van üet ver keer staan niettegenstaande de zotte verkeersbelastingen die voor eenige weken werden aangenomen kan blgken nit het feit, dat reeds gisteravond, dus terwjjl de kerk nog brandde, een telegram uit New-York in Hamburg ontvangen werd, waurbg een aldaar wonend Hamburger 1000 Mark aanbiedt als bjjdrage tot do bouwkosten der nieuwe kerk. Ook de prent kaart-nijverheid slaapt niet. De brandweer was nog druk aan het spuiten, eu reeds werden prentbriefkaarten, den brand voor stellende, op straat gevent en bjj honderd tallen verkocht. Vlngger kan het niet. Woensdagavond had de Hamburgsche brandweer nog de handen vol om een in den kolenkelder van de kerk ontstanen brand te blusscben, waarbjj men er in slaagde den kostbaren inhoud van den wjjnkelder en ook de grafgewelven, waarin onder andere de lichamen van den vroegeren burgemeester Rütger Roland en den bouw meester der kerk, Sonnin, rusten, te redden. Onder het puin der kerk ligt voor minstens 30,000 M. koper en onder de de punten aan de Engelische Planke voor een nog grootere waarde ges mol te q zilver, uit de zilverfabriek Frank, die geheel vernield is. Uit het koper zullen een aan tal gedenkpenningen worden geslagen ter herinnering aan den brand. Het is nu zeker, dat de kerk geheel in haar vroe geren vorm zal herrgzen. Tjjdens den brand in de Michaelis- kerk te Hamburg zjjn vele diefstallen gepleegd in de huizen, op last vau de politie ontruimd. Zoo werd een horloge winkel volkomen leeggeplunderd. Er wordt oror het algemeen geklaagd over het on voldoende politietoezicht tjjdens den brand. Tot verontschuldiging van de politie-auto- riteiten is aan te voeren dat vele agenten noodig waren bg de aankomst van den koning van Saksen in Hamborg, welke ongelukkigerwijze samen viel met het uur van den brand. Dynamiet-aanslag. Brussel. 7 Juli. Een dyuamietaanslag werd hedennacht gepleegd te Jumet. Een bom werd geslingerd door een raam der woning van een opzichter der mgnwerken. Alles werd vernieldvloer en plafond werden uiteengeslagen. Gelukkig werd niemand gedeerd. De opzichter hield ver blijf ia een bjjgebouwtje. Twee personen, door de politie opge merkt, namen de vlucht. Barooving in een trein. Op de Ign Berljjn—Nordernejj had Dondernacht een griezelige aanranding plaats. De vrouw van Geheimrat Rölle, uit Berljjn, die met haar twee zooutjes Otto eu Heinz en haar vgtjarig dochtertje op weg was naar Nordeney, om daar de zomervacantie te gaan doorbrengen haar echtgenoot zou later komen had een eerste klasse coupé voor zich en haar gezin laten reserveeren. In den vollen trein bevonden zich meest vacantiereizigera, die Borkum of Norderney ten einddoel ■hadden. In de coupé heerschte schemerlicht men had de gordjjneu eu het omhulsel van de lamp toegetrokken en allen slui merden. Opeens bemerkte een der kinderen een donkere gestalte, die zich op de trede van de coupé bewoog. De moeder stelde het kind gerust, meende, dat het de conducteur het kon zjjn. Plotseling opende de conpédeur zich echter geluidloos en een man trad binnen, gemaskerd en van het hoofd tot de voeten in een donkere jas gehuld. Met de revolver in de vuist fixeerde hg het bevende gezelschap en trad dicht op mevrouw Rülle toe met de woorden „Je geld of je leven!" Daarbjj hield hg de revolver dicht op haar gericht. Do door schrik bevangen vrouw gaf hem driehonderd Mark uit haar geldtaschje, doch de roover verlangde alles. Vervolgens hield hjj de revolver voor het gezicht van de gezelschapsdame, die eindigde met hem eveneens alles te geven. En zoo werden ook de kinderen een voor een bedreigd. Met dezelfde geluidloosheid, waarmede ze gekomen was, verdween de donkere gestalte in den nacht. Toen eerst trok mevrouw Rölle aan de noodrem. De trein stond stil en een dichte menigte verdroog zich om de ooupé. Mevrouw Rölle meende in een der om standers den roover te ontdekken. Deze is aangehouden. Wonderbaarlijke redding. De twee Welsche mjjnwerkers, die ver leden Dinsdag met vier andere makkers, die omgekomen zjjn, door een plotselinge overstrooming in een steenkolen mgn van Caradox Vale werden opgesloten, zjjn Zondag goed en wel gered geworden. Een hunner, een zekere StephenB, heeft zichzelf en zjjn maat door zjjne koelbloe digheid in het leven behouden. Toen de overstrooming plaats had, zeide Stephens koeltjes tot zjjn makker Richards en een tweeden, waanzinnig geworden en omgekomen man, Hathaway, dat zjj het veiligst zouden zgn op de plaats waar het water vandaan was gekomen. Zjj moesten daarvoor door een afge- daukte werkafdeeling der mgn kruipen. Zg hadden «en paar kaarsen bg zich, die echter door de slechte lucht uitgingen, terwjjl een doosje lucifers door in het water te vallen onbruikbaar werd. Tevergeefs poogden zg de lucifers in hun haar te drogen. Zjj raakten in de duisternis den weg kwjjt en bevonden zich reeds den eersten dag levend in een graf. Richard begon Tan den schrik teekenen van waanzin te geven en Hathaway ins- geljjks. Stephens bleef kalm en bg zgn positieven. Doch beide wanhopigen kon hg niet in toom houden, zoodat Hathaway, zich van zjjn kleeren ontdoende, krank zinnig wegdwaalde en omkwam. Hg hield den moed in zgn overgebleven makker. Zjj hadden voedsel noen drinken. Een beetje tabak hielp hen den honger ver- drjjven, en, wanneer de dorst al te zeer kwelde kauwden zjj op een stokje kaars. Zoo brachten zg vgf dagen eu nachten in de duisternis en eenzaamheid der mgn door, toen zg door een reddingsbrigade gevonden werden. De inwoners van Bradfort in Enge land zgn zeer ontdaan over het feit, dat in een der bekkens, waaruit de stad 1 drinkwater wordt voorzien, een in verregaanden staat van ontbinding verkee- rend ljjk is gevonden. De ingenieur der waterleiding meent, dat het water daar door niet ongeschikt voor 't gebruik is ge worden, terwjjl het reservoir leeg te laten loopen de stad op ruim f 44,000 zou komen te staan. Afgezien van deze bjjna halve ton is de zaak een onderwerp van druk Sprek, omdat het herhaaldelijk voorkomt levensmoede menschen in de drinkwater bassins een eind aan huu bestaan maken. Een bekend lid van de Society of Public Aualysts heeft als zgn meening te kennen gegeven, dat de belastingbetalers van Bradfort beter doen met de f 44,000 er in vredesnaam ter wille van bun gezond heid en kieskeurigheid maar aan te wagen. Insubordinatie. De krjjgsraad te Toulon heeft een der tiental ouderofficieren en matrozen der torpedoboot 250, die gedurende een oefe- ningstocht zich aan muiterg hebben schuldig gemaakt en hun schip te Bonifacio hebben verlaten, tot gevangenisstraffen van 4 dagen tot 6 maanden veroordeeld. Toen er voorlezing van het vonnis werd gedaan, waren er eenige honderdtallen matrozen in de rechtzaal aanwezig. Door hevig te fluiten en allerlei, voor den krjjgsraad beleediginde uitroepen moest die voorlezing herhaaldelijk worden onder broken. Het voorval heeft veel ontsteltenis ver wekt. Reeds iB met betrekking daartoe een gerechteljjk ondersoek ingesteld. Het Journal Officiële publiceert een statistiek, volgens welke de verzekerings maatschappijen sedert 1 Januari van dit jaar 19 millioen francs hebben uitbetaald voor schade, veroorzaakt door in zeedrjj- vende mjjnen. Een aanzienlijk cjjfer. Hoeveel verloren menschenlerens daarbjj mosten worden geteld, is niet opgegeveu. Natuurljjk, 't geldt hier slechts een financieel bericht. Nog kort geleden wezen weer niet voor de eerste maal op, welk een met alle begrippen van eerlijkheid en billjjkheid in strgd egnd' oorlogswapen de drjjvende mgn is. Een moordwapen, toevertrouwd aan 't spel der golven onzgdigen evenzeer belagend als oorlogvoerenden. Zoo'n finantieel berichtje zal allicht meer ten goede uitwerken dan de wetenschap, dat velen door die sluipmoordenaarswapeus een ontjjdigen dood hebben gevonden. menschenvleettoh is goedkoop n geld is daur. Een twe tweede vredesconferentie mag dit misbruiken van de techniek niet onbe sproken laten, 't Geldt hier een gevaar voor de gemeenschap. 't Staat twee rjjken nu helaas eenmaal vrjj, samen ruzie te maken en elkaar als beesten te Ijjf te gaan. Doch men belette hun, daarbjj een vredelievenden derde overlast aan te doen. (Tel.) RIJMPJES. Wie sjjn tjjd bet best besteedt, Komt met veel goed werk gereed. Orde en regelmatigheid Hebben roede veel heil bereid. Wie zjjn taak met ernst verricht. Telt aelis 't kleinste niet te IkkC Al wat eerloos is te laten, Kan ons allen stellig baten. Bjj tegenstand kalm voort te gaan. Brengt ons aan 't einde van de baai Wie steeds woekert met don tijd, Heeft daarvan vast nimmer spjjt. Blijmoedigheid bjj 't daagljjksoh werk, Houdt ons voortdurend kloek en sterk. Volharding bjj wat goed mag Dient men vooral nooit te Hoe ook benjjd, verguisd, voracht, Wat plicht Hulpvaardigheid ajj En baart aan velen beil in 't leven. W. M. Ts. Vrjj bewerkt door AMO. 9) Er bleef den jongen erfgenaam weinig tjjd om te treuren, en toch betreurde hjj dei» oom, die als eon vader voor hem had gezorgd. Dien geheelen dag was Percival bjjna geen oogenblik alleen men vroeg zjjn oordeel of zjjn toestemming nu voor bet een dan voor het ander. Nu moest hjj hier komen kjjken, dan weer daar. Hjj werd daarbjj behandeld, tvleid en bewierrookt als een jonge ja gevleid en bewierrookt a Koning, die den troon bestijgt. Weinige uren na het ster. sterfgeval waren werklieden druk bezig aan bet familiegraf in de Graven kapel onder de grooto familie- bank in de abdjjkerk. In den lauUten tjjd was dit graf niet geopend en de bank in de kerk was in de laatste jaren nooit bezet geweest. Lord Riohard was geen kerkganger, en als Percival op het kasteel logeerde, zat hjj liever op een andere plaats dan in die afgesloten ruimte boven de plek, waar het gebeente zjjner voorvaderen tot «tof verging en ronddobberde, want in de wintermaanden ■U>nd in de grafkelder het water soms zoo hoog, dat de doodkisten er in dreven. Den laatsten keef, dat de grafkelder werd geopend, werd daarin bet ljjk geplaatst van Peraval's vader, die stierf, toen zjjn zoon nog een klein kind was. De Cravens waren nooit een talrjjk geslacht geweest, en Percival stond op merkwaardige wjjse alleen. Hjj had geeu vader, geen moeder, geen broeder of zustor, geen oom of tante, zelfs geen neef of niohtkwam hjj kinderloos te over- ljjden, dan was met hem een der oudste adeljjkste geslachten van Engeland uitge storven. In den namiddag werd de tegen woordigheid van den nieuwen lord gevorderd in de abdjjkerk. Hjj reed er heen in een gesloten rjjtnig en bekeek den grafkelder; toen hjj in de kerk terugkeerde, wachtte de metselaarspatroon hem op met vele buigingen om hem te raadplegen. Er zal natuurljjk wel een gedonktooken worden opgerioht voor den ontslapen lord,* sprak de waardige patroon. ,Zou mylord zoo goed willen zjjn, een plek aan te wjjzen, die nu reeds zou kunnen gereed gemaakt worden. Mjjne werklieden zjjn nu toch hier aan het werk dat sou dos moeite en kosten beparen.' Zjjne bedoeling was: de rustplaats van den lord nit den tjjd van koning George II een weinig rechts te brengen, dan verkreeg men links de noodige ruimte voor een prachtig monumont voor lord Richard. Zoo sprak de metselaaarsbaas, begeerig oen karwei te krjjgen bjj die, welke hjj onderhanden had. Percival Craven bekeek het monument van den lord uit den tjjd van koning George II. Een levensgroot beeld met de onmiskenbare familietrekken der Craveos stelde lord Haver- ton, oudste zoon van den regeorenden lord en lid van hst Lagerhuis voor, alsof hjj een toespraak hield tot sjju modeleden in dat hooge staatscollege. In de hand hield bjj een rol papier, waamede hjj zjjne woorden in de hoofden zjjner toehoorders schoen te wil- Die rol papior herinnerde Percival aan het pakkot, dat sjju oom had overhandigd met den last, het zoo spoedig mogeljjk na zgn dood te openen, Percival had er spjjt van, dat hjj nog niet aan bet verlangen van zjjn oom had voldaan doch hjj troostte zich mot de overweging, dat alles beschouwd, de zaken, waarmede hjj zioh na bezighield, meer dringend van aard waren.' Doch nn gaf hjj don verheugden metse laarspatroon volledige vrjjheid, om naar zjjn beste weten te bandelen, stapte in zjjn rjjtuig en reed naar het kasteel terug. Zoo dra hjj daar den drempel bad overschreden, werd onmiddelljjk opnieuw zjjn oordeel ge vraagd. Dien dag had hjj nauweljjks tjjd om zjjn middagmaal te gebruiken, nog voel minder om het pakket to openen. Het was reeds laat in den avond, toen hjj zjjn kamer opzocht. Nu vergat hjj het niet. Brong nog wat brandhout,' zeide hjj tot zjjn knecht, «zet de tafel dicht bjj het haard vuur en •teek een Hiok getal kaarsen aan. Schuif dien armstoel bjj den haard en laat mjj alleen. Ik heb van avond nog veel te doen on zal misschien tot laat in den nacbt moeten opzitten.' Toon al zjjn bevelen waren uitgevoerd en Percival alleen was, nam hjj het pakket nit de lade en legde het naast zich op de tafel. Daarop nam hjj plaats in den grooten arm stoel en verviel in een droomerige over peinsing aau zjjn kasteel, zjjne landgoederen, zjjn titel, zjjn rjjkdom dacht hjj niet, maar wol aan de uitverkorene zjjne harten, aan de schoone en beminneljjke Gwendolin Las- oei les. Hot haardvuur en de waskaarsen wierpen een helder licht op den jonkman in den grooten armstoel. Zjjn gelaat vertoonde al de familietrekken der Gravens, doch do harde aristocratische trots word versacht door oeoe uitdrukking, die alleen door echte liefde op iemands gelaat wordt te voorschjjn geroepen. Percival Craven was geen schoon man, maar hjj was een man mei veerkracht, hjj had een eigen wil, zjjn hart was ver vuld met edelmoedige gevoelens en hjj was standvastig in zjjn eens genomen besluiten. Wanneer zulk een man bemint, dan doot hjj dat met heel zjjn hart dan is zjjne liefde onverdeeld en onveranderljjk. Mjjne onvorgetoljjko Gwendolin, mjjn bruid, mjjne Gravin, koningin van mjjn hart 1 O God, hoe kan ik U naar behooren danken voor deze liefdeljjke gavon? Ik duizel bjjna, als ik aan mjjn groot gelnk denk. Welk een schat wordt weldra aan mjjne handen toe vertrouwd! Hoe nabjj is mgn geluk, toeder geliefde bruid Gwendolin, mjjn liefste Reeds in Permval's vroegste kindschbeid hadden de familidn Avonmor# en Asherton de afspraak gemaakt, dat Gwendolin en Percival met elkaar zouden trouwen, en de natuur had meegewerkt ton gunste van 'tplan. Reeds als kinderen dwaalden zjj met elkaar door de statige lanen van Asherton of langs de fraaie rivieroevers van Avonmorc. Opgrooi- ende, werd voor Gwendolin een uitzondering Sn maakt op de afzondering, waarin een ochter uit den hoogen adel word gehouden, en ontlook de liefde tusschen de jongelieden onder de oogen vau hare ouders. Nu was hjj vjjf en twintig on zjj twee en twintig jaar oud geworden, het tjjdstip van bun hnweljjk was reeds bepaald, zwarig heden waren er niet to overwinnen; hun karretje reed op een zandweg. Was het oen wonder, dat Percival aangegrepen werd door zekere vrees voor het overmatigde geluk, dat hem wachtte Eindeljjk ontrukte hjj sicb aan zjjne overpeisingeu en met oen gevoel van zelfverwjjt on schaamte nam bjj bet pakket van de tafel op, om hot «Hoe zelfzuchtig van mjj, dat ik zoo laag zit to denken aan mjjne schoone toekomst, terwjjl mjjn oom, die als een vader voor mjj zorgde, daar dood terneder ligt! Dierbare oom, al de wenschen, die gjj in deze papie ren hebt uitgesproken, sullen vervuld worden elk onrecht, dat gjj mocht gepleegd hebben, zal worden hersteld, indien het slechts mo gelijk ia.' Het is een vrjj algemeen verspreid bjjge- loof, wanneer hel ton minste bggeloof ge noemd mag worden, dat zeker somber voorgevoel ons verontrust bjj 't naderen van onverwachte slagen van 't noodlot. Zulk een voorgevoel bespeurde Percival niet, toen hjj ietwat sorgeloos bel «egel verbrak,'bet koord doorsneed en den omslag opende, waarin papieren geborgen waren, dis alle zoete boop in zjjn hart zouden vernietigen, ja, alle vooruitzichten, die hjj sedert zjjn jeugd gehad had. Terwjjl bjj las, werd bjj zoo bleek als een ljjkhjj rilde over alle lodomaton, ofschoon hjj dicht bjj het haardvuur zat. Met open mond zat hjj wezenloos voor zioh uit to staren, terwjjl sjju hart van weedom Ineen kromp en het zweet hem op het voorhoofd parelde. Zjjne hand beefde zóó erg, dat het papier bjjna op den grond viel, en toen hjj eindeljjk ophield met lezen, legde hjj de armen op de tafel, liet daar het hoofd op rusten en benauwd als in doodsstrjjd kermde hjj«Gwendolin, ik moet u verliezen.* De inhoud van den brief, dien Percival eerst na den dood van zjjn oom mocht openen, was de volgende: «Percival, wat n thans onder de oogen komt, is even zmartoljjk voor mjj om het to •chrjjven als voor n om het to lezen. Schenk mjj vergiflenis I Kerst heb ik gezondigd ton behueve van u. Voordat ik mjjn verhaal daarvan nederschrjjf, zal ik u d mededeelen. Percival, mjjn waarde neef, die noch gjj, noch ik, sjjn volgens recht graaf van Asherton. Wjj waren met ons drieën broedersHenry, lord Haverton, on vervolgens ik, en dan uw vader, die Percival heette, evenals gjj. Wjj leidden alle drie een onwaardig leven, zoo als do Cravens altjjd hebben gedaan. Henry leefde buitenlands onder tooneeltpelers en tooneelspeelstorshjj voerde zelfs geen titel meer en bad sjjn naam veranderd, om voor het tooneel to leven. Toen onze vader stierf, kwam hjj alleen naar Engeland om bezit te nemen van den titel en de bezittingen on keerde spoedig daarop terug naar het vaste land, alles overlatende aan de handen van Gjj weet, of kunt gemakkeljjk vernemen, hoe ik geleefd heb. Het is reeds genoeg, als ik sec, dat ik de vertrouwde vriend was van George, den prins van Wales; dan be- grjjpt ge wel, dat er weinig ondeugden ge vonden worden, waaraan ik ik mjj met schul dig gemaakt heb. Zulk een leven leidende en bovendien aan het spel verslaafd, waren mjjoe geldmiddelen uitgeput, toen ik de tjjding van mjjos broeders dood ontving en ik was op het punt om voor schulden gegrjjzeld to worden. Hjj stierf ongehuwd, naar men algemeen geloofde, op het eiland Sicili# en alzoo werd ik nu graaf van Asherton. Ik betaalde mjjne oude schulden, maar ik maakte andere eu verkwistte veel hierover zal ik nu echter niet verd (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1906 | | pagina 1