KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor Helder, Texel, Wleringen en Anne Paulowna- TÏO. 3489 Woensdag 25 Juli 1906. 84ste Jaargang. Uitgevers: BERKHOUT Co., te HELDER. Waarschuwing. Nieuwsberichten. DE VIOOLSPELER. Bureau: Spoorstraat Telef 59. Bureau: Konhqttr. 29. tirtere.-Tetef. 50. Abonnement Vliegend Blaadje p.3m. 50 et., fir. p. poet 75 ctBuitenl. f 1.25 g 1 Zondagsblad 371 >>>>45» 0.75 i Modeblad 55 80 0.90 Muzik. Bloemlezing» »»60»»»>85» >0.90 Voor 't Buitenland bg rooruitbetaling. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Bureaux: Spoorstraat en Koningstraat. Cent. ivertontlên van 1 tot 4 Tegels25 Elke regel meer0 Be wjj «-exemplaar 2l/« Vignetten en groote letten worden naar phmtsruimtejberekend. Alvertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGEN8 vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd rijn Projectielen, bestanddee- len en stukken daarvan afkomstig1 van de Schietoefe ningen der Artillerie, welke gevonden worden op de zand plaat Onrust of op de Texel sche kust of die uit zee worden opgevischt zijn 's Rijks eigen dom. Hij die zich deze voor werpen toeëigent, is derhalve strafbaar volgens de wet. Het oprapen en vervoeren van geladen, niet gesprongen projectielen is levensgevaarlijk, ook voor de omgeving van hem die zulks verricht. De Commandeerende ojjicier van het 4de R'yiment Vesting-Artillerie, op lastde Majoor FRANQOIS. Uit het Buitenland. Do «Kolu. Ztng." weet mee te doelen dut de Russische minister van biuueulundache zaken haren correspondent verklaarde, dat de regeeriug, daar er absoluut geen vertrou- weu meer te stellen j» in hot leger, geen anderen uitweg lievft dun een beroep te doon pp een ministerie gekozen uit do purtjjen der volksvrjjheid. 't Bericht komt ons een beetje sterk gekleurd voor voor eene mioistrieéle verklaring maar er zjjn toch ook feiten die er op wjjzen dat het die richting uitguat. En dat zal nu gemakkelijker kunnen nu de Doeina een gematigd on naar o.i. een zeer verstandig besluit heeft genomeu, b|j de behandeling van het rapport ingozonden door de agrarische commissie. De conclusie hiervan strekte tot verwerping van hot voorstel der regeering tot het oplossen der laudkwestie on tot aandrin gen op algemeeue onteigening vau don grond. Den boeren zou verzocht worden zich rustig te houden tot de plannen der Dooma zouden worden uitgevoerd. In een manifest aan het volk zou dit worden uiteengezet. De conclusie van het rapport is feiteljjk een oproeping van het volk tegen de ministers der kroon. Trou wens, de Bprebers voor of tegen beschouwden hot allen als een revolutionnaire daad. Na een zeer opgewonden debat werd het voorstel echter verworpen. Aangenomen werd eene motie waarin de hoop wordt uitgedrukt dat het volk kalm en rustig het resultaat van den arboid der Doema zal afwachten en wel met 197 tegen 100 stemmen. Do leden der arbeiders groep en de socialisten verlieten na deze stemming de zaal. Do Poema zal dus, naar een spreker het uitdrukte, vóór alles de wet ten jn acht nemen en op wettigen grondslag handelen. Misschien dat dit besluit do ge- niqedefen der bopren eenigszins zal kalmeeren. Dat is wel noodig. Want 't bljjkt dat in moer dan een district reeds ernstige agrarische onlusten xg'u uitgebroken, ja, in sommige eene ware anarchie. Met het oog op die onlusten ook in andere districten, zjjn de troepen van de manoeuvres terug geroepen en in hunne garnizoenen ingekwartierd. Een nasleep van de Uussisch-Japanschen oorlog kr|jgen we nog te zien. De Russische krijgsraad verklaarde de officieren die de torpedoboot, waarop admiraal Rodjostvenski gewond neorlag, hebben overgegeven schuldig en veroordeelde hen tot zware straften. Het onderzoek omtrent de overgave van Port ^rthur door generaal Van Stossel is insge lijks goejndigd. Hot rapport is naar den pzaar gezonden en bevat volgens de Nowoja Wremjja de conclqsie dat ae generaal op onverantwoordelijke w|jxe heeft gehandeld en landverraad heeft gepleegdAls straf wordt voorgesteld verlies van alle orden en titels en den dood door den kogelNog al kras als 't is, zooals 't blad meedeelt. En keizer Wilhelm had den generaal na de overgave nog wol een ridderorde geschonken als be wijs voor z|jn dapperheid I De reeds lang hangende kiesrechtkwestie in Oostenrijk schjjnt hare oplossing te naderen. Men vleit zich in Weenon althans met de hoop dat in het kiesrecht-comitó een beslissing zal worden genomen die èn Duitachers èn Tsjechen tevreden stelt. De eersten zouden 5 de laatsten 3 nieuwe mandaten kr|jgen. De vrede in Zuid-Amerika is al geteekend. Uit San Josó (Guatemala) wordt bericht dat aan boord van den kruiser Marblehead van de Vereenigde Staten, Vr|jdag de vrede werd geteekend tusschen Guatemala, San Salvador en Honduras. Ze komen snel op de oorloge- brieven daar, maar ze dr|jvon ook snel weer over. Dreyfus heeft Zaterdag in de mili taire school voor het front der troepen het Legioen van Eer ontvangen. Alle officieren kwamon Dreyfus gelukwenschon, die b|j s|jn vertrek de talr|jke menigte luide werd toe gejuicht. Ter beantwoording eener interpellatie over de gruwelen in Natal hield WinstoB Chnrcbil in het Lagerhuis een redevoering, waarin h|j mcdedeeling deed aan de officieele berichten der Natalsahe regeering. Dezo ontkende do gestelde feiten, of verklaarde er geen kennis van te dragen. Maar zjj gaf de mogelijkheid toe, dat door kaflers (wreedheden gepleegd z|jn, zonder voorkennis vau de Europeesche officieren. Z|j acht echter de mededeelingeu in de pers zoor overdreven. In het debat werd meer dun eens hot optreden der troepen scherp afgekeurd, en op een zeer heftige w|j»e veroordeeld. Maar de regeering in het moederland schijnt niet voornemens na de ervaring in Natal met de interventie in de zaak dor ter dood veroor deelde kaflers opgedaan, zich opnieuw te slooten, on weigert elke bemoeiing met de Natalacho zaken. Dat door de Engelsche troepen dum-dum- kogels waren gebruikt legen de Kalfers werd door de regeering echter niet ontkend. HELDER, 24 Juli 1906. O-ider voorzitterschap van den heer W F. Ligteriugen, vergaderde Donderdag avond in het Hondsgebouw het Ujtkeeringa- fonds bjj overlgden Joaunes de Deo", on- derafd. van den N. R. K. Volksbond Uit de jaarverslagen van secretaris en penningmeester bleek dat het ledental bq het einde van liet boekjaar bedroeg 596 waarvan 500 volle leden. De ontvangsten beliepen f 1173.66 De uitgaven vooruit- keering, bodeloon, enz. f 390.90, zoodat er een winstsaldo was van f 782 76. Aan genomen werd bet bestuursvoorstel om do leden 40 percent der gestorte contributie terug te betalen. Het reserve-fonds is ge stegen tot f 859.56 behalve epn waarborg kapitaal van f 1500. Als leden der com- mis-ie belast met het nazien der boeken werden door de vergadering benoemd de heeren G. J. Bosch, J. Kalfl' en J. A. Jansen. De aftredende bestuursleden de heeren D. Klaassen, D. Witte en L. J. WoU werden als zoodanig herkozen en als nieuw bestuurslid benoemd de heer G. J. Bosch. De bode werd voor 3 jaar her benoemd. Namens bet afdeelingsbestuur werd een woord van hulde gebracht aan de werkzaamheid der bestuurderen, waar mee de aanwezige leden hartelgk instem den. Bg het den 19den Juli gehouden eindexamen vau den tweejarigen cursus der Zeevaartschool alhier slaagden Tj. Luidinga met den eersten prjjs (bi nocle), C. Duinker met d*n tweeden prgs, (binocle), A. J. Edens, J. Brayé, M. Brayé en A. de Groot Voor het overgangsexamen van het eerste naar het tweede studiejaar slaagden K. Helder en Fr. Spangenberg. B|j het op 20 Juli gehouden examen voor derden stuurman groote stoomvaart slaagde de heer C. Ivuniugstein, leerling der Zeevaartschool alhier. Op de begraafplaats te Haisduinen had Zaterdag de begrafenis plaats van deu uiitroos late klasse L. 0. Kasteler, die bg het ongeluk aan de Texelsche hors om het leven kwam. Er was veel belangstelling. Behalve een aaotal marineofficieren, was een talrjjk publiek op het kerkhof aanwezig. De Ijjkkist was bfdekt met een ware bloemenscbat, van commandant, officieren, onderofficieren en equipage van de „Bel- lona" en van leden van den Matrozenbond Aan het graf werd gesproken door den luit. t. z. A. Troll namens de superieuren, door den -matroos Blom uit naam van de equipage van Hr. Ms. «Bellona* en door den matroos Nieuwen bugs als president van den Matrozenbond Schietoefeningen in d* stelling van Helder. 3de district. In bet laatste gedeelte van de maand Juli eu in den loop der maand Augustus 1906 zullen er schietoefeningen plaats hebben in de stelling van Helder, uit verschillende vuurmonden, opgesteld op de verdedingswerken aldaar. Op de dagen, waarop gevuurd wordt, zal van het be trokken fort een roode vlag waaien, vau minstens één uur vóór den aanvang der oefeningen, alsmede gekleurde vlaggeu. aangevende de richting, waarin gevuurd zal worden. 06 „Koning Willem IL" Men echr|jft uit Amsterdam: Nu de Koning Willem II« in 't dok ligt, hlgkt het schip zóó gehavend te zijn, dat er niet veel kans besta-it, dat bet den 28aten Juli geladen en wel zal kunnen vertrekken. Wat er te repareeren valt, ia bezwaarlijk in 9 dagen in orde te brengen. Holland op z'n malst. üp de loketten vau bet koninkljjk i Nederlandscli hoofdpostkantoor te Amster dam prjjkt het woord guiehet. Uit Amsterdam meldt men Met primo September zal eea begin ge maakt worden met de uit'.oeriog van een belangrjjk werk ter verbetering van het Noordzeekanaal tusschen Amsterdam en de Hembrug, n.1. het verruimen en verdiepen van het kanaal en bet versterken der boorden. De kosten van dit werk worden geraamd op f 474,600. Uit Haarlem scbrgft men üp het Houtplein alhier liep een boer. Daarnaast een hond. Uit de Groote Hout straat snorde een auto langs den boer, doch overreed den hond. De auto stopte en de boer schold dbn mgubeer erin voor dierenmoordenaar en maakte zoo'n misbaar, dat bet publiek toeliep. De mgnhenr uit de auto tastte in den zak, gat den boer tientje, zeihoud uou je grooten mond maar, en reed weg. De boer bekeek den gouden Willem en zich tot het publiek weudend zei hguou mocht ik toch eens weten van wien die hond is? Uit de 8treek. Dat in <jfl Streek de verbauw van aard- appejeu nogal van eenige beteekenis is, mag uit liet volgende bljjken. Dezer dagen bedroeg de aanvoer van aardappelen aan de veiling te Bovenkarspel ruim 10 000 zak (hilve H.L.). Rekent men dat gemid deld per dag 10 zak wordt gerooid, dau waren dien dag 1000 menschen bezig met aaTdappelrooien voor de markt spel. Naiuurlgk was dien dag de aanvoer te Hoogkarspel eu Broekerhaven ook zeer belangrjjk. De prjjzeu der aardappelen ijjn in de Streek verbazend laag en vormen een sterk contrast met die van den vorigeu zomer. Den 19en Juli van het vorige jaar ont ving men voor een halve H.L. «muizen" f 1.80, terwjjl dezer dagen de prgs van een heel H.L. f 1.50 bedroeg, Kekeie bou wers hebben door de lage prjjzen dan ook tjjdeljjk het «rooien" gestaakt. De correspondent van de N. Rott. Ct. te Urk schrgft: „Wegens het heerschen van typhus op het eiland Urk en gebrek aan hulp aldaar, is de officier van gezondheid dr. J. A. Smits, te Amersfoort, met spoed ter assi stentie daarheen vertrokken" aldus kon men voor een paar dagen in de N. Rott. Ct. lezen. Het geval is ala volgt: Vóór eenige weken brak alhier de typhus uit in «en talrgk gezin. De vader, reeds lang Ijjdende, kon de ziekte niet weerstaan en overleed. ThanB zjjn daar 9 typhuslgders, voor het meerendeel her stellende. De ziekte bleef eerst tot dat ééue gezin beperkt, maar een nieuw geval van febris typhoïdea komt nu ook voor in een andere woniDg bjj een meisje, een zuster van de vrouw van een onlangs ge huwden zoon uit het eerste gezin. De heersohende typhus eischte geen hulp van buiten, doch onze dokter werd in 't b -gin der week ernstig ongesteld. Medische hulp was daardoor toeu hoogst noodzakeljjk, en op telegrafische aanvrage is toen zoo spoedig mogeljjk een officier vao gezondheid naar het eiland Urk over gekomen, die bg onzen eeaigen dokter op het eiland, dr. Van der Wielen, ook typhus moest constateren. Alle middelen t-gen verdere verspreiding der besmettelijke en gevreesde ziekte worden zooveel moge ljjk aaugewend Ut Zeist meldt men In de laan vau Beek en Royen alhier waren een paar jongens aan het fietsen. Ken circa 20-jarig jongmensob stond er naar te kjjken en maakte vervolgens een praatje met de jongens, aan wien hg ver telde van zjjn vaardigheid in het wiel- rjjden en het uitvoeren van kunstjes op een rijwiel, waarmede hg reeds veel me dailles gewonnen had. Hg zou sjjn kunsten nu eens vertoonen op de fietsen van de jongens. Eerst zat niet gemakkeljjk, doch op de andere fiets, een nieuwe machine, ging het beter, zoo goad zelfs, dat injjnheer weldra uit bet gezicht verdween eu tot heden niet terugkwam. Uit Vlissingen meldt meu Zaterdagmiddag te 2 uur werd van de werf der Koninkljjke Maatschappij «De Schelde met goed gevolg te water ge laten de torpedoboot «Draak*, in aan bouw voor rekening van het departement van koloniën. Het vaartuig heeft de volgeude af metingen Lengte tu«schen loodljjnen 39.623 meter grootste breedte buitenkant huid 4.124 meter holte onderkant kielplaat tot rechte ljjn dek 2.495 meter. De bewapening zal bestaan uiteen bueglanceerbuis, een torpedokanon op middenspil en twee snelvuurkanonnen van 3,7 cM. De equipage kan bestaan uit 18 man. Na deze torpedoboot moeten door de Schelde nog twee van hetzelfde type worden geleverd, waarvan één reeds zoo ver gevordérd is, dat zjj vermoedelgk a.s. Zaterdag te water gelaten kan worden. Men meldt nit Delft Aan de oplettendheid van den machinist van den sneltrein, die te 11.1 uit Rotterdam vertrekt, is het te danken, dat Vrjjdag alhier een ongeluk is voorkomen, waarvan de gevolgen moeiljjk te overzien zouden zjjn geweest De trein, die 17 minaten vertraging had naderde in volle vaart (hg stopte niet te Delft) den zeer drukken overweg aan de Binnen Watersloot, toen de aftlait- boomen nog niet waren neergelaten en een paard en wagen, benevens vele voetgangers de spoorrails overstaken. De machinist zag een en ander, remde met kracht en bracht den trein midden op den overweg tot staan, rakelings achter het voertuig langs gaande. Tegen den overwegwachter De K. is procpB-verbaal opgemaakt. De heremiet op den Sobaesberg bjj Valkenburg (L.), die zooals bekend is, naar Dnitscbland terugkeerde, heeft oen opvolger gekregen in een kloosterbroeder uit Sittard, die 16 jaar in het klooster doorbracht. Ken commissie nit het Hoogerhuis te Engeland, he°lt verslag gedaan in zake het sigaretten rooken door knapen. Zjj beveelt aan, strenge maatregelen daartegen te nemen en winkeliers, die sigaretten of tabak aan kinderen beneden de zestien jaar verkoopen, en kinderen beneden dien leef- tjjd, die rooken of rooksel bg zioh hebben, te beboeten. De commissie is overtuigd, dat het vele rooken, van sigaretten vooral, dat jongens in Engeland doen, groot aau hun gezondheid toebrengt, geljjk dikwijls eerst op latereu leeftgd bljjkt. De commissie hoopt, dat de regeering in de volgende zitting met een wetsontwerp zal komen. De manoeuvres in de stelling Helder. Ongekende drukte heers elite Donderdag morgen in het anders zoo rustige dorpje Anna I' a u 1 o w n a. De groote dag was aangebroken, waarop de inkwartiering zou komen. Den vorigeu dag reeds waren er enkele kwartiermakers gearriveerd om de verdeuling der in te legeren troepen in orde te maken. Niet alleen infanterie, maar ook een batterij veld-artilleric zoude komen, en nu was men benieuwd de mannen te zien komen, die als belagers van de stelling van Helder souden fuogeeren. Sedert onheucheljjke tijden was het dorpje niet belegd geweestwellicht waren er in 1813 de laatste Nederlandsche troepen ver trokken, wat wonder dus, dat de bewoners eenigszins zenuwachtig waren, in afwachting van de vreemde ongenoode logeergasten. Om half nogen kwamen ze al aan, en we melde op dat uur de weg nuar hot station van loopende en fietsende nieuwsgierigen. Met luid hoera stoomde de extra trein het station binnen eu in een oogonblik stonden de «mennekes* voor liet station. Elke com pagnie marcheerde naar het voor haar be stemde rayon, biljetten werden uitgereikt, en daarop trokken de Boldamtjes .huis toe' naar hun boer. Was voor hen de belangstelling groot geweest, deze steeg ten top toen de veld met de kanonnen aankwam, wat een uur later geschiedde. Een dichte menigte schoolde satneu voor het Raadhuis, waar de zes vuurmonden naast elkander waren opge steld, bewaakt door een schildwacht, die met de sabel in de vuist rustig op en neer liep. Tegen een uur 's namiddag» keerde de rust in het dorpje terug, hoewel aan alles merk baar bleef, dat er iets ongewoons gebeurde. Nu goed hebben de mannen het er gehad, over en weer zijn geen klachten geweest, ongeregeldheden kwamen niet voor. De in woners zorgden, dat geen hongerige magen tot mopperen aanleiding gaven. Zoo behoort hel ook. Dat een ieder bedenke, wanneer hjj inkwartiering krjjgt, dat zjjn logde oen Nederlandsche jongeman is, die een stufs- plicht vervult, evenals wellicht zjjn eigen zoon vervalt of zal moeten vervullen, wanneer hjj deu 20-jurigen leeft jjd bereikt. De Noderl. moeders zouden het toch zeker bejammeren wanneer hunne zonen, zwaren dienst hebben te verrichten en bij thuiskomst slecht gevoed werden of onvoldoende ligging kregen. Om 7 uur 's avonds kwamen de manschap pen van alle kanten opslagen. De oorlogstoe stand was ingetreden waarom sij ter onder scheiding van de besetting der Heldersche stel ling bruine banden om do kopi'« droegen. Het doel der nachtelijke excursie was eene ver kenning van de Heldersche versterkingen en mogelijk daarvoor staande troepen. Hiertoe rukten te 8 en te 9 nre twee compagnieën, elk 20Q man sterk uit. Hot halve dorp decil hen uitgeleide naar liet pontvoer over het Noord-Hollandsoh kanaal. Waarom Wel om te zieu hoe het over zetten goschiedde. Do genie had twee touwen over het kanaal gespannen waartusscheu twee gekoppelde sehuiten lagen. In elke schnit gingen er ongeveer 50 te geljjk mede over, zoodat een half uur nu de compagniën, up den Westelijken stonden. De cei compagnie trok langs de Beh ooi vaart naar de duinen, de andere nam den polder Koegras voor hare rekening. Om half twaalf rende men gezamenlijk van af de Hiddenvlict vooruit en al spoedig stootten de troepen op elkuar en ontspon zich een gevecht. De Mder, Zijne Kxeellentie de Vice Adiui raai Wenlholt, woonde de oefuning met Zijn staf bij op de duinen nabjj liet kustlicht Falga. De verdediger was waakzaam. Zoodra de avond gevallen was, gleden de stralen bundels van de zoeklichten vau hut fort Kijkduin en uit de Linie over polder en Vooral het zoeklicht van het fort Kijkduin verlichtte het duinterreiu helder of t dag was. Om half een 's nachts keerde de aanvaller terug, en hadden de mannen tusschen 3 en uur 's morgens hunne kwartieren bereikt. Do rust was echter niet van langen duur. Om 11 uur werd -weer uitgerukt eu een Poging gedaan om volgens bekomen last do vjjandelijke voorposten terug te werpen in de stelling van don Helder. Het le Bataljon 10e Regiment Infanterie rukte, daartoe met een batterij Veld Artillerie Paulowna lang» Cnllantsoogervaurl en Sehoolvaart naar het duinterrein. Tegen huif drie in den middag onUpou zich nu een gevecht met de vijandelijke voorposten, die dapper aSandhtelden. De Veld Artillerie stond in de duinen in stelling en eprak een woordje- mede, doch n* dreunde van de wal len van de linie het zware geschutvuur, eu omstreeks half vjjf trok de aanvaller terug. De oefening eindigde voor dien dagvoer den aanvaller met het- terugmercheeren naar liet kontoanwnent Anna Paulowna, wat tegen 8 uur bereikt werd. De mnnsokappen waren moe, en toeh werd er nog gezongen. Ale bewijs, dut tot nn toe hunne taak niet S«makkelijk waa dooh integendeel zeer zwaar, ione, dat door hen binnen 24 uren tijd» 5l*> K.M. gemarcheerd is. En toch bleven dun daarop volgenden dag slechte weinigen achter hoewel door allen toen den bepakten ransel werd gedragen. Om 8 uur 'n morgeus werd de aanvaller orer het veer gezet en went opnieuw den aanval beproefd doch nu met alle troepea, die de gelande vjjand tezjjncr beschikking had, n.1 drie bataljons en drie batterijen Veld Artillerie. Hierdoor moest een deel der treepen gemarkeerd worden voorgesteld, en zag men dan ook roode vlag gen iep laat» van soldaten op velden en wegen. De voorposten werden aangevallen en gingen terug in de stelling, waarop de aan valler in het kamp trok bij de hoeve Dag gen plaats en voorpotten uitzette om steeds in voeling te bljjven mot den vijand Nu op strand on duinen werd dun ook Zaterdag avond lustig gevochten tot laat in den avond. Met het oog op den Zondag eindigde <le oorlogstoestand te 12 uur nachts. Een vol gende maal over de beide laatste i FEUILLETON. Vrjj bewerkt door AMO. 13) «Hoe pjjnljjk die taak voor mjj dan nu ook moge zjjn, dan gevoel ik mjj toch ver plicht, eeu beroep te doen op uw uitmuntend y«lwl g-od oordeel, on u to vragen, of bjj deze ongelukkige wending in uw levenslot er iet» anders mogeljjk is dan het verbroken der betrekking, die tusschen u en mjjn dochter Gwendulin beslaat Een drukkende stilte volgde op doze vraag. Gwendolin sloop zacht naar haar vader, i.6d. hare hand op zjjn schouder en duisterde toe: 'Papa, laat uwe Gwendolin niet in don steek, ik bid u Laat niet toe, dat mjjn hart gebroken wordt! Pap», als gjj mjj lief- hebt, help mjj dun nu I* Van den ouden hoer met sjjn zwak karakter was echter niet voel hulp te wachten. Hjj beminde zjjno dochter, doch hjj vreesde ajjn vrouw, en bjj hem was de vrees sterker dan èe liefde. Hjj tikte sjjne dochter vriendoljjk op den wang, maar bleof zwjjgen. i Ik wacht uw antwoord, Mr. Graven,* sprak lady Avonmore op een toon, ala ware zjj door zjjn zwjjgen beleedigd. ,lk zag zeer gaarne, dat in deze aangelegenheid van uwe sjjde een besluit werd genomen. Zeker zult ge wel de eerste sjjn, om te erkennen, dat Gweudolin Laaoelles en armoede niet bjj elkaar behooren, niet waar?* «Armoede, lady Avonmore?' herhaalde Mr. Graven. Dat woord neem ik terug als overdreven, doch go zult wel moeten toestemmen, dat uwe tegenwoordige positie niet van dien aard is, dat aan oen huweljjk van u met Gwondolin gedacht kan wordon, nietwaar?* Ik ben niet zoo onbemiddeld als gjj wol meent, lady Avonmore. Mjjn oom heeft mjj tenminste vjjfdnisond pond sterling per jaar nagelaten en van mjjne moeder heb ik een landgoed geërfd, dat mjj ook nog tweeduizend pond sterling per jaar oplevert,* antwoordde Percival zeer terneergeslagen. «Zevenduizend pond per jaar,* riep de iparkiezin op minachtenden toon, «zeven, duizend pond por jaar, dat ia het inkomen van oen bedelaar 1 Doch laat ons hierover zwjjgen, gold alleen geelt hier den doorslag niet, Mr. Graven. Al was het seventigduizend pond per jaar, dan zouden de markies en ik or toch nog niet in toestemmen, dat onze dochter trouwde met een gewoon burger!» De markiezin dacht er stellig op dit blik niet aan, dat zjj zelf I een gewoon burger was. Zjj wendde zich nu tot haar echtgenoot on zeido.Niet, waar, gjj zult nimmer uwo toestemming geven tot een huweljjk van Mr. Gravea met in de omstandigheden, waarin hjj w plaatst is?* Dezo vraag deed den markies eindoljjk 't verbreken, zeker wel zekerIk stem geheel toe met alles, wat gjj gezegd hebt, mevrouw Maar met alle waardeering voor muntend oordeel, geloof ik toch, dat Porcival met sjjno politieke bekwaamheid en sjjm vriendschapsbetrekkingen in de boogen kringen en met die zeveoduiseud pond per jaar, niet in zoo'n beklageuswaardigeu toe stand verkeert, als gjj sctijjiil te meeneu.» Een dreigende blik van ajjne vrouw maakte hem bevreeed en daarom voegde hjj er dade- ljjk bjj«en natuurljjk meen ik dat ook.* -Lord Avonmore,* riep sjjne vrouw met vlammende oogen, «ik verzoek u, die arm zalige zevenduizend pond niet telkens weder in hot gesprek te brengen. Ik heb roeds gezegd, dat dit oen bedelaarsinkomen is. Doch dat is de hoofdzaak niet! Gjj moogt handelen naar vrjje verkiezing, doch wat mjj betreft, jk zal nooit toestaan, dat eon vau mjjne dochters trouwt met een gewoon burger Haar adeldom kan zjj niet verliezen zjj sou altjjd haar titel als mjjne dochter be houden,* luidde de nederige opmerking van den markies. .Echter bcgrjjp ik zoor goed, dat gjj geljjk hebt. Ja, wjj zjjn het geheel eens, lady Avonmore. Hoort ge het wel, waarde Mr. Graven Ik ben het volmaakt eens met betgeen mjjne vrouw heeft gezegd. Percival begreep, dat het nuttoloos zou zjjn met den markies to spraken hjj richtte daarom het woord tot de markiosin en zeide «Lady Avonmore, smarteljjk gevoel ik de verandering in mjjne omstandigheden, en dit te meer wegens mjjne verhouding tqt uwe dochter. Doch naar het mjj voorkomt, sjjn wjj allen uog onbekend met de beslissing van den hoofdpersoon in deze gewichtige zaak. Wat zegt lady Gwendolin er van Zjj is meerderjarig en heelt zeker wei bet recht om mede te sproken. «Daar moet ik tegen opkomen,* viel de markiezin nu in. «Jongodamez van stand zjjn niet gewoon zelf een kc Thans verliet Gwendolin baars vaders °P oenigen afstand van haar «Mr. Graven heeft geljjk,* zeide zjj. «Hjj en ik zjjn sameu de partjjen, die het meeste bjj de saak hebben. Hjj heeft mij de verzekering gegeven, dat sjjne liefde mjj niet zal veranderen en zoo lang dat het geval is, zal ik nooit afstand van m doen Nooit I «Gwendolin, ik schaam mjj over u I* riep lady Avonmore uit. «Wat ge daar zegt, is zeor onkiesch on zeer onvrouwoljjk, het past volstrekt niet voor een jongedame van uw stand! Ge vergeet u zelve!* «Ja, wuarljjk, Gwendolin!* bevestigde haar vader, die nu met pak en sak naar den vjjand overliep. «Gjj vergeet u zelve, sooals u moeder zegt, dat past volstrekt niet voor een dame van uw standneen, voor een dame van uw stand past dat volstrekt niet, kind Dat spjjl me*, antwoorde Gwendolin be daard, .waut hot is do waarheid, daar bljjt ik bjjIk sal nooit iemand anders dan Per cival Cravon tot mjjn echtgenoot nemen Dan zult ge nooit trouwen!* riep hare moeder. .Ik wensch n geluk met uwe aan gename vooruitzichten een verwelkte schoon heid, die misschien genadig wordt opgenomen in oen gestioht voor oude vrjjsters, sooals or een in Hampton Gourt bestaat •Dat is zoo, mama! Als ik trouwde, zou ik er misschien nog slechter aan toe sjjn dat weet gjj ook well* Hare moeder zweegzjj begreep zeer goed, dat die laatste woorden zinspeelden op bet ongelukkige huwelijksleven van bare oudste dochter, die met een buitenlandsclica prins getrouwd was. «Papa,* vervolgde Gwendolin, «do morgen hjj het outbjjl hebben wjj over ad miraal Nolsoii gesproken. Gjj hebt mjj oorlogskreet genoemd. Luidde die «Victorie ol de Weslminster-abdjj Ja, mjju kind, eu daarom acht ik hat ook verkeerd, dat hjj In Sint-Panluskerk is begraven. Doch bq ik mjj nog eens bedenk, geloof ik, dat de kreei luidde «Roem of de Weetminster-abdjj', want sjjn schip heette Victorie' .Voor mjj maakt dit geen verschil. Ik wil thans een noderige navolging van Nelson beproeven en tot leuse aannemen «Perdval Graven of het gesticht in Hampton mama», zeide zjj, toen zjj zag, dat hare moeder iets wilde zeggen. «Ik bljjf toch vasthouden aan hetgeen ik gezegd heb. Tegen uw wil zal ik niet met Percival Graven trouwen, doch ik zal nooit een ander trouwen, om aan uw wil te gehoorzamen. Het is noodig, Mat wjj allen dit dadelgk weten.» Zjj stapte naar Percival toe, reikte hem de hand en zeide: «Vaarwel, Percival! Vergeet niet, dat ik aan onze liefde getrouw sal bljjven.* Toen verliet zjj de kamer. De vortoornde markiezin wendde zich nu met trillende stem tot Perdval, en sprak .Noemt ge u selven een man van eer, terwjjl gjj op ruik eeu wjjte uw voordeel trekt uit de onervarenheid van eeu jong meisjeBeschouwt gjj u zelve ab een pas sende partjj voor mjjne dochter, wier schoon heid alleen reeds voldoende is om oen echt genoot te kijjgen uit de allerhoogste standen des rjjke, terwjjl hare aastere, die met minder schoonheid begiftigd waren, gehuwd sjjn met een prins en een hertog Gjj stelt mjj zeer teleur in de goede gedachten, die ik omtrent u koesterde, Mr. Graven!' «Lady Avonmore, gjj beoordeelt mjj zeer hardUwe dochter en ik zjjn sedert onse kinderjaren aan elkander gehecht eu wjj zjjn verloofd met de volle toestemming vao hare oudere. Aan den vooravond van ons huweljjk zoudt gjj eensklaps onse liefde wil leu beroovea van de zoetste hoop des leveus. Dat sal echter niet zoo gemakkeljjk gaan, mevrouw. Ik sal niet trachten op slinksche wjjze met lady Gweadolin de briefwisseling te onderhouden, maar ik zal mjj toch bljjven beechoowon als baar verloofde. Ik geef haar niet op, on hoop, dat wjj eindeljjk toch el kander sullen toe behooren. Ik zal wachten, totdat er eenige verandering komt in uwe gevoelens of in mjjno omstandigheden. In geen geval zal ik echter trouwen met iemand iders dan Gwendolin L«ceelles 1* Daarop maakte Percival eene buiging eu Lord Avonmore naderde zjjne vrouw, legde zacht sjjne hand op haar arm en zeide Caroline, handelen wjj wol goed in dezo zaak Gwendolin is geen gewoon meèsje al is zjj kalm van aard, toch heeft sjj oen diep gevoeL Zjj stelt weinig belang in pracht en praal, en haar hart zal er door breken I* Hjj sprak met overtuiging. «Och, kom, maanerie,* antwoordde sjj, op haar manier vriondeljjk, terwjjl zjj hem mot haar waaier op do wang tikte. Hjj was zeer verheugd over dese lief- kooxing, hjj was daarvoor altjjd seer gevoelig gewoeet; en stellig zou hjj een groot minnaar van huishoudelijke zaligheid geweest sjjn,»Is sjjne vrouw daartoe had medegewerkt. Och, kom, mannetje I Gwendolin sal ons later dankbaar zjjn voor dese schjjobare ge strengheid. Denk maar eens aan Amelia eu den jongen Scamperton van de garde, den van lord Gamble. Die jonge sjjne wapenbroeders beweerden, dat aller u zjjn koevel oog niet ia do lommerd beleend (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1906 | | pagina 1