KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor Helder, Texel, Vlieringen en Anna Paulowna- mi1 Waarschuwing FEUILLETON. DE VIOOLSPELER. No. 3490 Zaterdag 28 Juli 1906. 84ste Jaargang. Burtau: Spoorstraat Telof 59. Bureau: Konlngstr. 29. Iitters.-Telef. 50. j3lT> onnemont Vliegend Blaadie t».8 m. 50 etfr. p. post 75 cl., Buitenl. f 1.25 '«blad iondagsb! j Modeblad v Mn/ik. Bloemlezing - 37» 45 >0.75 55 80 0.90 GO 85 «0.90 Voor Buitenland bv fooru'ibetaling. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BERKHOUT Co, te HELDER. Bureau*: Spoorstraat en Koningstraat. Adverten tien van 1 tot 4 regels25 Cent. Elke regel meerG Bewgs-exemplaar21/» Vignetten ee groote letters worden naar plaatsniimtejberek end. Al^ertentiën moeten uiterlijk de.s DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aar. de Bureau* bezorgd Projectielen, bestanddee- len en stukken daarvan afkomstig van de Schietoefe ningen der Artillerie, welke gevonden worden op de zand plaat On* u*i of op de Texel sc.he kust of die uit zee woiden opgeviscbt zijn 's Rijks eigen dom. Hij die zich deze voor werpen toeeigent, is derhalve strafbaar volgens de wet. Het oprapen en vervoeren van geladen, niet gesprongen projectielen is levensgevaarlijk, ook voor de omgeving van hem die zulks verricht De Cotnmandeerende ojjicier van het 4'le. R'giment Veslivg Artillerie, op laat, de Majoor FR4NQ0IS. Uit het Buitenland. Het is gemakkelijk te begrijpen dat do jongste gebeurtenissen in Rusland bot onder werp zjjn waarover in binnen- en buiten- landsche bladen wordt gesproken. Het be-<luit tot ontbinding der Doema is vry onverwachts gekomen. Vooral nu men in'-ende dat het maniiest vanwege de Doema tot het Russische volk te richton, door do meer gematigde partijen aanmerkelijk was verzacht. En toch is dat marifest do aan- leidende oorzaak geweest. Zeer duidelijk he»ft men het officieel laten uitkomen dat de Doema hiermede buiten haar recht gotreden was anderdeels is do Czaar van oordeel, dat de Doema 'ang gaeD getrouwo afspiegeling is van het Russische volk. Juist om do par tijen, die niet of lang niet sterk genoeg in do Doema vertegenwoordigd zjjn, gelegenheid te geven zich krachtiger to organiseeron tegen den Hid dor verkiezingen is de datum voor do nieuwe verkiezingen zoo laat gestold. De meerling wordt bevestigd door eene verklaring van Russische tjjde in hot Weonor ,Tagblat« verschenen en door het blad officieel ge noemd. Die verklaring luidt aldus: >Do ont binding dor Doema kon na de jongste ge beurtenissen geen verbavng meer wokken. Het besluit een manifest uit to vaardigen had het geduld der regeering uitgeput. De bjjoeoroeping van do nieuwe Doema op 5 Maart 1907 was wel een lange tormjjn, maar een daad van politieke wjjsheid. Do samen stelling van de Doema was niet in overeen stemming mot do ware partijverhoudingen, daar slechts een onkelu partij de Dooma be- heerschte. De verschuiving dor nieuwe ver kiezingen heeft ton dool ook den audoren purt\jen liet mogelijk to maken zich uit te breiden en aan den verkiezingsarbeid deel te nemen. Dan souden de kadetten zeer ver minderd in aantal in do Doema wederkeeren en dan zou het wellicht mogelijk zijn uit de Doema ecu ministerie to vormen. Goremykin moest ontheven worden van zijn ambt, want hjj is het type van een versteend bureau craat en daarom impopulair. Stolypin toonde zich tot dusver een man van liborale nei gingen. Hij zal waarschijnlijk aan alle tegen woordige collega's, die eveneens niet popu lair zijn, ontslag geven, behalve aan Iswolski. De nieuwe minister-president heoft natuurlijk geweten, dat de ontbinding ongeregeldheden zou veroorzaken en toch heeft hij slechts den maatregel genomen om don toestand van buitengewone bescherming af to kondigen. Zoo wilde hjj toonon, dat bjj niet dadeljjk tot de meest gestrenge maatregelen overging." Intusschon is de regeering van plan met kracht op te treden tegen revolutionnaire uitingen. De minister-president hoeft alle gouverneurs uitgenopSigd de 'onder hun bo- velon sUai.de overheden besliste orders te geven, opdat do orde spoedig en zonder machtsmisbruik worde hersteld. Elke rust verstoring moet mot kracht wordon onder drukt maar er wordt ook gewaarschuwd togen onwettige en onverstandige maatregelen, die ontevredenheid zouden wokken in plaats van ruat te brongen. Nadrukkelijk wordt ook ge wezen op het omwankelbaar besluit van den Czaar om langs wetteljjken weg hulp te ver schaffen. De Doema-leden die te Wilna in Finland bijeen zjjn geweest, hebben een manifest tot «het geheele Russische volk» gericht waarin zjj, na uiteenzetting der gebeurtenissen die tot ontbinding der Doema leidden, zeggen, dat de regeering niet het recht heeft zonder de volksvertegenwoordiging te raadplegen be lastingen te heffen en het volk tot den mili tairen dienst op te roepon. Do raad wordt gegeven om tot tjjd en wjjlo dat de volks vertegenwoordiging weer bijeen is geen kopeke aan de kroon en geen soldaat aan het leger te geven. Zoo men weet waren de rechtsche leden der Doema niet naar de vergadering te Wilna gegaan. De voorspellingen van sommigen dat het reusachtige Russische rjjk door ontbinding der Doema in vuur en vlam zou worden ge zet hebben zich tot nu toe niet verwezenlijkt. Reuter seinde Woensdag uit St. Petersburg De minister van spoorwegen ontving van alle spoorwegen bericht dat voorloopig geen enkel teeken van oen aanBtaaDdc spoorwegstaking merkbaar is. Ongeregeldheden onder de troe pen kwamen voor to Brest Littowsk, doch zjj staan uiot in verband met de ontbinding en werden reeds onderdrukt. Ook de moord geploegd in de straton van Warschau, waar de kolonel der gendarmerie met een dolksteek werd gedood, staat daarmee niet in verband. De Engelscho bladen keuren bjjna eenparig de ontbinding der Doema af en voorzien dat de strjjd door het Czarisme tegen de Doema ondernomen zal affoopen mot de nederlaag van het Czarisme. De Fraosehe pers ver klaart, voor 't grootste dool althans, dat de daad van don Czaar niet kan goedgekeurd worden. Rusland speelt met het geld van Parijs en Berljjn vooral, zoggen zjjde stand van zaken geeft daar een terugslag en gaat dus niet Rusland alleen a«D. Enkele bladen meenen dat do regeering niet anders handelen kon. Af en too word de vraag gestold of do mogendheden niet moesten tusBChenbeide komen maar Jatirès antwoordt daarop zeer beslist de mogendheden nemen zich in acht tuwdion- beide to komen tegen het Russische volk want dan zal de grond van Europa daveren". Volgens de berichten zjjn voor do veiligheid van den Czaar en zjjn gezin uitgebreide maatregelen genomen. De chefs van den veilig heidsdienst en van de geheime politie hebben een naiiwlettonden bewakingsdienst georgani seerd. Peterhof is omringd met een cordron van 600 wachten. Niot minder dan 240 agenten tegeljjk zjjn in dienst rondom hel groote palcis waarbinnen zich de keizerlijke familie bevindt. Hot wachtwoord wordt iederon morgen on iederen avond voranderd en do toegangsbewijzen veranderen iederen dag van vorm en van kleur. Nieuwsberichten. HELDER, 27 Juli 1906. Vergadering van dan Raad der gemeente Helder, op Dinsdag, den SlBten Juli 1906, des avonds 7VS uur. Onderwerpen ter behandeling 1. Ingekomen stukken en modedeelingen. 2. Verkaveling grond tot bouwtorroin nabjj do Janzonstraat. 3. Voorstel inzake bestrating Ziekenhuis. 4. Vaststelling plan van uitbreiding der gemeouto. 5. Aanbieding gemeente-rekening dienst 1905. 6. Suppletoir kohier schoolgeld. 7. Benoemingen. Door Burgemeester en Wethouders werd Woensdag openbaar aanbesteed: bet builenvetfwerk aan de gemeentegebouwen, ibuttingen, rasterwerken, enz. Ingekomen waren 4 inschrijvingen, van de boeren: Andr. van Peli, ad f 398; J. Kraak f 385; J. Lak f 380 en H.J.Ver meulen f 340. De heer J. P. Selman, onderwijzer te Utrecht, is Dinsdag j.l. to 's Gravenhagu geslaagd voor de hoofdakte. H. M. de Koningin. De Staatscourant van Dinsdag bevat het volgende bericht: Bulletin. Een lichte ongesteldheid van Hare Majesteit de Koningin gedurende «enige dageu heeft aanleiding gegeven tot ver ijdeling der hoop, welke gedurende korten tijd werd gekoesterd. De toestand van Hare Majesteit geeft geen reden tot ongerustheid. Dr. Roesringb, Arts Pot. De toestand van H. M. de Koningin schijnt zeer bevredigend te zjjn, en het laat zich voorzien dat H. M. spoedig her steld zal zjjn. >De Telegraaf* zegt naar aanleiding hiervau 't Heeft niet mogen zgn Waren we hoogeljjk verbljjd, toen we in 't begin van Bloeimaand onzen lezers 't eerste bericht konden verschaffen omtrent de bigde verwachting waarin onze geliefde Souvereine verkeerde des te zwaarder viel 't ont, Woensdag, nit de Staatscourant* te moeten vernemeD, dat ons aller hoop niet verwezenlijkt zal worden. Wat aan zoo tallooze veel duizenden wordt gegund, wat der jeugdige kroon- pr>n<es van ouzen Oosteljjken nabuurstaat pas voor luttel weken werd beschoren 't schijnt onze Landsvrouwe ontzegd: het zoo vurig begeerde moederschap. Morren tegen 't wreode lot Wat haat het 1 't Teek«-nt slechts kleinmoedigheid. En we weten allen, dat de Hooge Vrouwe ginds op 't Lio het allerzwaarst is getroffen door die verijdelde hoop. Dat daar, iu 't oude Oranjuslot, m<mig bittere traan zal fonkeleu in t oog vun de Ijjderesae. Tranen, die opwellen uit de verborgen bron van smartvolle ontgoocheling. 't Heeft niet mogen zgn. Welnu. Bezorgen wjj Haar en ons zeiven zoo Bpoedig als mogelgk berusting. Hebben we al geen kind vaa Staat, we beblipn en behouden onze nog zoo jouge Wilhelmina. Haar treft het leed het zwaarste. Onze Vorstin zjj ons - nu het le»d Haar niet spaart des te liever. Haar onze liefde en achting en eerbiel in dubbele mate. Dan zal de alles heelende tjjd de rest doeu. Typhus. De lyphus heeft eeu tweede offer ge- ëischt te Urk, den geneesheer dr. J. van der Wielen, die gisteravond overleed Door nauwgezette plichtsbetrachting in zjjn praktjjk en groote humaniteit was de overledene ouder de bewoners van het eiland zeer geacht. Zgn dood wekt alge- meene deelnetu-ng. Door het gat gestikt. Dinsdagmorgen is op z m bed dood ge vonden mr. Lodewgk Christiaan Kronen berg, advocaat eu procureur te Haarlem. De gaskraan op zgn kamer stond opeu, zoodat verstikking door gas de oorzaak van den dood moet wezen. Mr Kronenberg was voorzitter of lid van verscheidene philantropiache vereeni- giogen en even 60 jaar oud. Er kan hier alleen sprake zgn van een noodlottig toeval of een vergissing. Men meldt uit Haarlem: Voor eenige maanden wendden de meis jes-leerlingen van het gymnasium zich tot de heeren cuisiniers en patissiers, om toch als je blieft het gebruik van die vreemde woorden te laten en zich b v. voortaan een voudig koks te noemen. Zjj deden de be lofte dan flinke sfneemBter te zullen wor den. Bjj de heeren tot wien het verzosk werd gericht slo*g het niet in, doch bljjkbaar i* dit wel het gevolg geweeet bij de coif- frurs, Tan wien er sedert verscheidene zich lieten omdoopen in heeren- en dameskap pers, die niet meer in salons, doch in winkels hun bedrjjf uitoefenon. Een man In een kist. Een paar mannen brachten Maandag avond, op een handwagen, naar de aan- legplaat» van de Amsteriamsche pakschuit aan de Maaskade te Rotterdam, een groote pakkist, die als vrachtgoed met die boot naar Amsterdam moest verzonden worden. Op de kist stondVoorzichtig behandelen, glaswerk. Een groote enveloppe, die later een reclamebiljet bleek te bevatten, was door de bezorgers van de kist achterge laten als daarbjj behoorende. Toen de kist daar op den wal stond en de bezorgers er7an reeds lang vertrokken waren, hoorde een van de werklieden van do Amaterdamsche pakschuit, langs de kist loopende, gestommel en vreemde ge luiden. Men dacht aan allerlei verschrikke lijke dingen en besloot de kist zoo spoedig mogelgk naar het politiebureau te brengen. Op het politiebureau werd de kist met de noodige voorzorgsmaatregelen geopend, en naaweljjks waren er een paar plankjes afge broken, of er sprong een man uit, die zich liefst zoo spoedig mogelgk uit de voeten ge maakt zou hebban Hg bleek een Amster- damseh kleermaker te zgn, die eeu dag of acht geleden, a een twist met zjjn vrouw do deur was uitgeloopen eu nu geheel zonder geld was. In een café in de Lange Torenstraat te Rotterdam hadden eenige k-imiss-n het plan beraamd om hem op deze wjjzo vrjj vervoor naar Amsterdam te bezorgen. 200 pCt. rente. De 35-jarige strjjkster M. E. C. G stond te Utrecht terecht wegens verduistering van 24 gordjjnen ten nadeele van het Ned. j Gasthuis voor oogljjdera, aldaar. Door ziekte van man en kind en een minder nauwkeurige berekening harer in- komsten en uitgaven, was deze vrouw, die druk werk had met wasschen, ten slotte achterop geraakt en in handen gevallen van een Lid van het edele gilde der pand jeshuishouders, die, wanneer ze eenmaal een prooi goed in handen hebben, dieu uitzuigen als de spin de vlieg. Zoo was deze vrouw er toe gekomen wasschen, die haar toevertrouwd waren, te bfleenen en tegen nieuw ter bewerking gegevens weer in te lossen en zoo dacht ze ook te doen met gordgnen, haar toe ver- trouwd door een andere waschvrouw, die ze weer van den fabrikant, die de oor- j 8f>ronkeljjke opdracht had gekregen van j het oogljjdersgeeticht, had ontvangen. De beklaagde bracht de gordjjnen on middellijk ua ontvangst bjj haar vasten pandhuishouder Th. F. A. Westerveldt, Springweg 177, van wien ze toen weer acht panden terug verkreeg. Zjj rekende op hulp om de gordgnen weer in te lossen, doch deze hulp bleef uit; de lastgever, die ongeduldig werd, informeerde en hoorde ten slotte van de moeder van beklaagde, dat deze de gordgnen had verpand. On middellijk deed hg, geholpen <k»r de po litie, moeite de verduisterde gordgnen weer op te sporen; dit lukte even wel niet spoe dig genoeg, zoodat de fabrikuut zich g. noodzaakt zag, wilde hg zgn cliënt niet verliezen, deze geheel nieuwe gordgnen le bezorgen; voor hem een schadepost van f 200. Bg het verhoor van den pandhuishouder Westerveldt bleek, dat deze f 8 rente per week van den gulden nam en dat de be klaagde bg h«m op het laatst ruim f 400 schuld had en ze betaalde daarvoor 1 15 rente per week, dat is bjjna 200 pCt. rente kleinste postje werd vergeten. Zoo werd voor een wasch, die den eenen dag werd ingebracht en den anderen dag weer ingelost, met een andere rente bere kend. Gezameuljjk heeft beklaagde bjj getuige meer aan rente betaald dan de panden waard waren! De president der rechtbank wees den getuige Westerveldt in strenge bewoordin- het immoreels van zgn winstgevend »De pandhuishouders", zeide Z.Ed. Achtb. tot getuige, «verwoesten de eer en het geluk van hen, die zich in geldelijk, moeite bevinden. Dht is de vloek van jullie bestaan, want je moet leven ten koste van de schande, de ellende en de armoede van ben, die zich niet meer kunnen redden en ten slotte door jelui in den afgrond raken". De pandhuishouder protesteerde zwakjes, doch veel kon hjj niet zeggen. Eisch tegen beklaagde 1 maand gevan genisstraf (»Utr. Dgbl.") 0e moed der wanhoop. In een tuin te Rotterdam had een kat e«>n merel gevangen. Een achttal merels viel daarop poes zoo verwoed aan, en begon haar zoo met de scherpe snavels te bewerken dat poes haar prooi los liet en het hazenpad koos. Jammer genoeg was de vogel te veel gehavend om er het leven af te brengen. Een Uaagsche firma heeft voor dit siizoen iets nieuws bedacht: de gelegen heid om per automobiel een ritje \an on geveer 2'/t uur te maken door Den Haag en omstreken. Daartoe hebben zg mooie, ruime auto's, plaats biedende voor 21 per sonen, in dienst gesteld, als te Londen en te Parjjs worden gebruikt eu die Maandag, Woensdag, Vrjjdag en Zondag van het Tournooiveld, de andere dagen van het Gevers Deynootplein afrjjden. Een ritje kost f 2.50 per persoon. Uit Scheveningen wordt aan het Vaf. gemeld De visschersvloot moet in 't laatst van de vorige week veel met stormweer te kampen hebben gehad. Bjj den feder O. v. d. Toorn Jz. kwam heden telegra fisch bericht in, dat een zjjner loggers tnet verlies van een ma», die overhoord is geslagen en verdronken, te Lerwick binnenkwam. Schipppr C. de Best is Maandag te Lerwick onder algemeene deelneming der aanwezige vissehers aldaar begraven. 130 visacbere volgden de Igkbaar grafwaarts. Een der aanwezige predikanten voerde aau de groeve het woord en herdacht den overledene. Dinsdagmiddag werd door de Neder- landsche sleepboot «Cycloop* den Nieuwen Waterweg binnengesleept de Noorsche bark «Aster*, met zware schade, veroorzaakt door aanvaring, ter hoogte van den Noord- Hinder, met het Ned. stoomschip «Prins Willem II*. De Aster", aau bakboordsvoorschip in gekropen, is tot aan den kaapstander door gesneden. De kraanbalk, aan den kaapstander d aanbalk, reling enz. totaal naar binnen gedrukt on vernield. De ankerspil is totaal gebroken. IJet bakboordsanker, dat op den bak lag, ligt na bjjna op het ankerspil. Het zware spilstut is echter heel geble ven en daaraan wordt het toegeschreven dat het geheele voorschip er niet afvalt De masten zjjn ontzet eu in het geheele •chip staat water. De heer Lageney. tweede stuurman, in dienst van den Komnkljjken West-Indischen maildienst, te Amsterdam, die met twvn man op de «Aster" was overgegaan, deelde mede, dat hjj den Waterweg is binnengv- loopen, omdat het weder niet gunstig werd en omdat gedurende het sleepen het voor dek en het luikhoofd van het voorruint zichtbaar heen en weer ging. Hjj vermoedde, dat bjj langer eo z der sleepen het voorschip zich zou be_ en dan was de lading gaan wegspoelen, die nu nog ongebroken is. Het schip had dan hoogstwaarscbgnljjk, doordat het dan meer water ging maken, niet binnen ge bracht kunnen worden. Buiten de opge somde schade heeft men nog een anker moeten laten slippen. Verder werd nog medegedeeld, dat de Nooreohe bemanning, voor dat zg hun schip verlieten, nog den tjjd hebben gehad om alle zeilen te bergen en al hun hebben en houden, benevens de scheepspapieren te kunnen medenemen. De thans zich aan boord bevindende Nederlandsche bemanning is voor het bin nensleep»» nog 38 uur aan boord geweest. Een Japansch oefenings-eskader dat bljjkeoa onz mailberichten ook Ned - India heeft bezocht heeft in Mei een bezoek gebracht aan eenige Australisch" harens. Verschillende feesten werden van overheidswege bjj deze gelegenheid den Japanschen officieren aangeboden, mam- de bevolking toonde zich zeer koel. D»t Australiërs houden niet van de Japanner», integendeel zjj vreezen deze en de socia listische senator Dawson die met andere autoriteiten door den Japanscheu admiraal tot een afooheidefoezt was geuoodigd g»f aan deze gevoelens onomwonden uiting Hjj bedankte voor de uitnoodiging met brutale openhartigheidIk kan niet aan uw tafel aanzitten, zoo schreef hjj ongeveer, ik kan uw wjju niet drinken, uw sigaren niet rooken, want met alle waardeering voor Japan, als een wjj ze, dappere, voor uitstrevende natie, kan ik niet verswjjgen dat ik het niet vertrouw. Naar mjjn over tuiging zal eenmaal de dag komen waarop Australië de u bewezen vriendelijkheden diep zal betreuren. Het schrgven is niet zeer hoffelijk, dat is waar, maar het is eerljjk, eerljjker dan de houding der autoriteiteu die de Japan ners evenals kaffers en dergelgke on beschaafde volken den toegang tot b«t land weigeren, maar de Japansche officie ren met lof en vriendelijkheid overstelpen. Moord te Warachau. Warschau, 25 Juli. De kolonel der gendarmerie Salamstof is op straat met een dolketeek vermoord. De dader wist te ontkomen. Er wordt opnieuw melding gemaakt van een ernstig spoorwegongeluk. Niet ver van Spokanc, in Washington, is de „Great Northern" met zeer groote snelheid «toornende, uit de rails gesprongen en een helling van 20 meter afgerold tot in het Diamant-meer. De machine en twee wagens vielen in een diepe plek van het meer, en behalve de machinist en de stoker ver dronken negen reizigers Veertien menscbm zjjn gekwetst, eenige zeor ernstig. Tot de omgekomen behoort rechter W. B. Town- send, uit Britsch Columbië. Vrjj boworkt door AMU. 14) Gjj zult nog wel weten, hoe Amelia toen pruilde en schreidemaar wjj bloven stand vastig in ons besluit, om hare dwaze liefde te bestsjjden en ziedaar nu is ajj her togin van Culloden «Maar gclnkkig is zjj toch niet', zeide de marki- mot een zucht. is dun haar cigun schuld, mjja waarde John 1 Gjj weet toch roer goed, dat dit in onzen stand niet van h«t huweljjk alliHtikeljjk is." •Ja, dat is zoo,» stemde do markies too, maar do man zuchtte nog dieper. ,Wel mjjn hemel, wat is hot reeds laat!' riep nu do markiezin uit, terwjjl zjj op do pendule keek. .John, schel mjjn bediende rons. Wat zal onze lieve jonge Koningin wjj ontevreden aanzien, omdat ik zonder Gwendoliu kom. Doch komaan, gjj kunt mjj nu in bot rjjtuig helpen, als gjj wilt!' De verheugde echtgenoot voldeed vlug aun haar verlangen. Wat w»« hjj gelukkig! Zjj bad hem tweemaal Joha genoemd Hjj was zeer trotsch op zjjne schoone on heersch- zuchtige vrouw en zeer dankbaar voor de kruimels van welwillendheid, die van de tafel vielen, welke voor heeren en dames van den hoogeren adel zoo ruim met dit artikel was voorzien. Lady Avonmoro ging op haar gemak zitten iu de mollige kussens vun haar rjjtuig. Zjj was bjjzonder goed ïd haar hnmeur, zjj had overwonnen, of was, volgens haar inzien, goed op weg om de overwinning te behal-n. «Ja», sprak zjj in zich zelf, .het is een voudig een herhaling van de geschiedenis tusschen Amelia en den jongen Scamperton wjj weten wol, hoe dat ulloopt. Mettertjjd komt dat wel vanzelf iu orde, hoop ik. Wat een idóel Een burgerman met slechte zeven duizend pond per jaar voor injjne dochter Foei, een bodolaars-inkomon is het en niet meer Een bedelaars-inkomen voor een meisje als Gwendolin Lascelles!' Een paar maanden later in het begin van Januari verliet Enrico Cellini, thans Henry Graven, Graaf van Asherton, zjjn eenzaam landhuis aan do oevers van de Arno en kwam naar Engeland om bezit te nemen van de adeljjke erfenis, die hem zoo onverwachts in den schoot was komen vallen. .'t Is treurig, doch waar, dat niets in doze wereld volmaakt is, on dat niets gohool beantwoordt aan onze verwachtingen, zelfs niot een graventitel, met landgoederen on een jaarljjksch inkomen van zeventig duizend pond sterling,» dacht de nieuwe lord Asher- ton, toec hjj na een onaangename overtocht te Dover voet aan wal zette on onmiddelljjk □aar Londen doorreisde in gezolschap van zjjn Franscheo ljjfknecht Achille. Zjj troffen hot juist, dat Londen verdui sterd werd door een dikken, geelachtigen mist, die bjjna verstikkend werkte op hunne longen, welke gewoon waren aan do zachte, zuivere lucht van het Zuiden. Toen zjj Graven Mansion, aan de Groe- veuor Square, hadden bereikt, en lord Asber» ton uitgeput op een stool neerzonk in do hoogo, groote eetzaal, waar midden op den dag de l.imp moest branden, om niet in het donker te zitten, zeide hjj: Achille, in deze verwenschte ruwe lucht zal ik onmogoljjk kunnen slapen. Doe je best, dat wjj vandaag nog de reis naar Asherton Castle kunnen voortzetten.» Hot is bier oen afschuweljjk klimaat, mylord, alleen geschikt voor honden on die domme Engelschon,' untwoordde Achille op zjjn manier Engelsch sprekende. Dionzolfden dag ondernamen zjj alzoo de reis naar Asherton de nieuwe lord was een zwak, steeds sukkelend man, daarom ging de tocht langzaamtelkens als mylord zich ver moeid govoelde, werd er hall gehouden. Op deze manier reizende, werd tweemaal onder weg Dschtverbljjf gehouden in een logement eu bereikte men Asherton Castle op den derden dag na het vortrek uit Londen. Uit Londen komende on met de post rei zende, kon men Asherton in twee b.- reiken. Een bode te paard was uit een der laatste pleisterplaatsen vooruit gezonden om de komst van den graaf aan to kondigen. Slechts weinige uren vóór den graaf kwam hjj op hot kastool aun. Doch Mr. Gale had bevolen, dat alles zjjn ouden gang moest gaan tot aan do komst van den nienwen lorder was dus niet veel voorbereiding noodig om den nieuwen hoer te ontvaogen mot de twee of drie personen van zgn gevolg. Er was geen tjjd lot voorbereiding van do welkomstbegroeting, die gcbruikeljjk was bjj de ontvangst vau den nienwen lordcr zou dus geen optocht van pachters zgn, geen gejuich van de bevolking, geen afspannen der paarden, om door mannen het rjjtnig van den nienwen beer tot aan de voordeur sjjner woning te doen trekken. Door gebrek aan tjjd kon niets van dit alles op touw worden, er konden geen ossen in hun aau bet spit gebraden wordon, geen vaten belegen bier gereed gezet voor de dorstigener kon goen feestmaal bereid worden voor al de pachters met hunne huis gezinnen, neen, niets daarvan 1 De hof meester on do huishoudster waren 't er dan ook volmaakt over eens, dat het een on waardige ontvangst was, maar wal kon een mensch van zulke vreemdelingen ook verwachten Op het kasteel bestond echter óón oud gebruik, waaraan men zonder voorbereiding ook thans kon voldoen dut althans kon men in eere houden. Wanneer de familie Asherton haar intrek nam op het kasteel, of wanneer zjj het kasteel verliet om de woning in Londen te betrekken, bjj de ontvangst en het vertrok der gaston, aan wie do lords van Asherton eer wilden bowjjzen, werden alle maoneljjke en Trouweljjke bedienden naar ouderdom en rang in do ruime voorbal in rjj en gelid geplaatst voor ceremoniëel eere betoon. Te Asherton hi-g geen geelachtige mist, doch gedurende do laatste twintig uur was de regen onophoudeljjk bjj stroomen uit don hemol komen vallen, terwjjl nu een witte damp ovor hot landschap hing, die alles met vocht doortrok. In dien damp maakte het kasteel op den nadorenden reiziger werkeljjk een spookachtigen indruk. Lord Asherton gevoelde zich zeer ziek. De stormachtige overtocht van Calais naar Dover, de reis verder naar Asherton, het gemis van het rustige, geregelde leven in de villa te Florence en bovendien nog 't onaan gename weder dat alles maakte, dat bjj geheel .op' waa. Zjjn gemoedsgesteldheid whb dan ook zoor onaangenaam. Toen hot rjjtnig voor de hoofddeur vau bot kasteel stilhield, stapte Achille vlug uit en liep snol de voorhal binnen, om voor zjjn meester de deuren te openen. Zoodra hjj al die menschen daar in ceromoniëele houding geschaard zag staan, keerde hjj terug naar het portier van het rjjtuig en deelde o;> zuchten toon aan zjjn heer mede, wat hjj gezien had. Hjj wist reeds lang, hoe ongaarne de graaf menschen zag, die hjj niet kende Zond ze weg, Achille, antwoorddo do lord op klagende toon. .Zond ze allen dade ljjk weg! Denken zjj misschien, dat ik ge- wjon ben volksverzamelingen too to sprckoD, zooals de Engelseben gewoon zjjn bjj ver kiezingen voor het parlement? Doch wacht, ik wil beleefd zgn. Die menachen wenschen mjj te complimenteeren. Zeg aan allen, dat ik zeer veel prjjs stel op hun vriendelijke begroeting, doch dat de staat van mjjne ge zondheid mjj verhindert hun daarvoor in eigen persoon mjjn dank te betuigen.» Achille bezat golokkig een zeer groot zelf vertrouwen, hg stond nooit met iets verlegen, en ook nu zag hjj niet op tegen de hem omgelegde taak. Hjj trippelde vlug de voorhal weder binnen, nam don hoed af, beschreef daarmee een halve cirkel, boog driemaal zeer diep, mot de band op het hart en sprak daarop tot het verzamelde dienstpersoneel .Mjjn goede lieden, het spjjt mylord seer, dat hjj niet in staat is uwe feosteljjke be groeting aan te nemen, hjj is siek, zeer ziek daarom laat hjj u vriendefjjk dank en verzoekt u tevens, heen te gaan.' I Na het uitspreken van deze woorden legde hjj weder de hand op het hart, boog drie maal, maakte ook weder een deftige zwaai met zjjn hoed en trippelden met vluggen tred naar het rjjtnig terug. .Heengaan mopperden de manneljjke bedienden. .Dat is waarachtig wat moois!» En in eenige lang niet maJacfae woorden garen zjj lucht aan hunne verontwaardiging. .Goeie HemelWel nu nog mooier klonk het bjj de vrouweljjke dienstboden. Doch geen van allen voldeed aan hel ver zoek allen bloven op hunne plaats staan. Geheel weggedoken in bont, jas on bontin halskraag, leunende op den arm van Achille, kwam oen lange gestalte de voorhal bintlen. Alleen de oogen waren siohtbaar do zieke lord bedekte nous en mond met een zakdoek, doch met een enkelen oogopslag zjjner door dringende oogen overzag hjj alle personen van hot gezelschap. En vervolgons wendde hjj den blik naar de zoldering, wel zoo hoog als van een kerk naar den geharnaaton ridder te paard, ge flankeerd door twee soldaten in antieke wapenrusting, en naar de breede trap, waarop men met paard en rjjtuig kon omkecreri. Hel waa waarljjk geen wonder, dat do nieuwe lord huiverde. Alles leek hem zoo duister, zoo vreemd, het verschilde zoo aan- merkeljjk van zjjn vroegere omgeving. Hjj sloeg geen acht op don hofmeester, do bui»' houdster en den keldermeester, die vooruit getreden waren om hem to begroeten. Na alles overzien te hebben, gelastte hjj Achille in het Fransch, hem naar zjjne kamer to brengen. Achille braeht dit bevel over aan juffrouw Jcnnor, die nu een diepe buiging maakte voor haar nieuwen heer en hom voorging naar de staatsie-slaapkamer, dezelfde wsar lord Richard was gestorven. (Wordt vervolgd.»

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1906 | | pagina 1