KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor Heider, Texel, WIerIngen en Anno Paulowna No. 3492 Zaterdag 4 Augustus 1906. 34ste Jaargang. Waars c h u w i ng. Nieuwsberichten. Bureau: Spoorstraat. Tetof. 59. Bursau: Konlngotr. 29. lotort.-Telof. 50. Projectielen, beotanddee- len en stukken daarvan afkomstig van de Schietoefe ningen der Artillerie, welke gevonden worden op de zand plaat Onrust of op de .Xexel sclie kust of die uit zee worden opgevisclit zijn 's Rijks eigen dom. Hij die zich deze voor werpen toeëigent, is derhalve strafbaar volgens de wet. Het oprapen en vervoeren van geladen, niet gesprongen projectielen is levensgevaarlijk, ook voor de omgeving van hem die zulks verricht. De Commandeerende officier van het 4de Regiment Vesting-Artillerie, op last, de Majoor, FRANQOIS. Gemeenteraad van Helder. Zitting van Dinsdag 31 Juli 1906. Voorzitter de heer Vau Stejju, Burgemeester. Tegenwoordig by den .aanvang 15-, later door de komst vau den heer Zander 16 leden afwezig de hoeren Van Breda, De Geus, Van Wingerden, Van den Berg en Meijer, de beide eerstgenoemden met kennisgeving van verhindering. Nadat de vergadering is geopend en de notulen der vorige zitting zjj» gelezen en goedgekeurd, geschiedt mededeeling der vol gende Ingekomen Stukkan: 1. Missive'» van Ged. Staten, behelzende goedkeuringen van u. de aangebrachte wijziging in de verorde ning, regelende de onder wijzers-jaarwedden b. de 3e suppletoire begrooting, dienst 11105 c. het doen van betalingen uit den post onvoorziene uitgaven d. het besluit van af- en overschrijvingen op de begrootii^ 19U5 e. het besluit tot overname van straten van beer H. Janzen Ez. f. het auugauu eener tijdelijke geldleening ter voorziening van kasgeld. 2. Procesverbaal van de op 24 Juni LI- ge houden kasverilicatie bij den gemeente-ont vanger, waaruit bljjkt, dat op genoemden datum f 901X89,30' in kas was eu «le boeken zich in volkomen orde bevonden. 8. Procesverbaal van den uitslag der op 30 Juni 1-1. gehouden roei- en zeilwedstrijden vau de Kon. Marine Jachtclub. Deze stukken worden voor kennisgeving aangenomen. 4. Ontslagaanvragen van de heeren J. Smit en W. G. L. Versteeg, als leden der (Jomm. vau toezicht op 't middelt), omlerwjjs, wegens vertrek uit de gemeente. Aan beide heeren wordt onder dankzegging voor de bewezen diensten met ingang van heden, eervol ontslag verleend. 5. Adresten van 1100 ingezetenen en van het bestuur van het Algemeen Weeshuis, be tuigende bun adhaesie aau het verzoek in zake de oprichting van een ambachtsschool. Worden later in overweging genomen. 6. Een missive v,in Ged. S'aten, waarin met het oog op het bevolkingscijfer dezer gemeeute de wenschelijkhcid te kennen wordt gegeven om de jaarwedden van deu burgemeester en van ileu secretaris elk tot 1'3000 te verhoogeu. Dit schrijven zal bij de begroeting behan deld wordeu. 7. Etn worstel van den heer Jaring, om wijziging te brengen ln art. 1 der verorde ring op de helling vu» schoolgeld, en wel in dien zin, dat zjj, wier belastbaar inkomen minder bedraagt dan f 500, zullen zjjn vrij gesteld van do betaling vau schoolgeld, en dat voor de berekeuing van het belastbaar inkomen in 't algemeen al'trek zal war deu toegepast van f-95 voor ieder kind beneden de 16 jaar, dat de schoolgeldplichtige ten zjjne laste heeft. Dit voorstel wordt in handen van B. A W. gesteld, om praeadvies. 8. Een voorstel aan den beer Oortgtjeenom door deu heer L. A. Springer, tuinarchitect te Haarlem, te doen maken een ontwerp voor een eenvoudig park bjj het spoorweg station, waardoor het thans bestaande plant soen verbeterd wordt, en voor het ontwerpeu van dit plan f 75.— beschikbaar te stellen, zijnde het door den heer Springer verlangde honorarium. liet ontworpen plan zou als dan by den Raad behandeld kunnen worden en by uaanoming daarvan, zouden de kosten van uitvoeriug over eenige jaren verdeeld kuuuen worden. De heer Oortgysen licht het voorstel nader toe, wjjst er op, dat verbetering van het plantsoen by bet station zeer wensehelyk is en men het ontwerpen van een plan geruste- Ijjk aan den heer Springer kan toevertrouwen, ■laar hij in andere gemeeoten met succes soortgelijke ontwerpen gemaakt heeft. Het geringe bedrag van f 76 kan i. geen be zwaar cyu. De heer Over de Linden heeft niets tegen deze uitgaaf, maar wanneer het plan ont worpen wordt, is men ook gebonden het uit tv voeren en dit zou hij bejammeren, omdat alsdan een zeer geschikte speelplaats der jeugd ontnomen wordt. Wanneer het plantsoen in een park met bloemperken wordt veranderd, uioet men de kinderen weren. De beer Oortgjjsen merkt op dat het plant soen geen speelplaats voor kinderen dient te zjjn, wien men e«n andere plek moet aan wijzen. Na verloop van 3 4 jaar kan by doelmatige behandeling het stationsterrein een sieraad van de gemeeute zjjn. I)e heer Staalman is in 't algemeen voor verfraaiing der gemeente, en wil het plant soen wel verbeteren, maar het moet een openbare speelplaats bljjven. Hij acht het daarom niet gewenscht dat het in cou park wordt veranderd en sal daarom tegen het voorstel stemmen. De heer Jaring is voor het voorstel en aehl het plan, om eeu behooriyk plauUoeu te krjjgeu, aanbovelonswaardig. Het kan evenwel een kinderspeelplaats bljjven. Het ligt dan ook niet in de bedoeling bloemperken aan te leggen, maar alleen om het plautsoeu te verbeteren door de goede bestaande boomen oordeelkuudig te snoeien, de minder geschikte te verwjjdcroa en 'i""' "inplanting i?ta gired* te maken. De heer Oortgijsen acht ook bloemperken niet noodzakelijk en wil speciaal boomen behouden eu alleen de kinderen beletten tusschen «le hoornen te spelen. De heer Over de Linden meent wanneer men van het plantsoen iets moois wil maken de kinderen geweerd moeten worden, hetgeen hij betreuren zou. De heer Verfaille betoogt, dat door het voortdurend loopen tusschen de boomen den grond vaatgetrapt wordt, hetgeen den groei der boomen belemmert. Na nog enkele besprekingen wordt het voorstel in stemming gebracht en aangenomen met 8 tegen 7 stemmen. Tegen stemdun de heeren Breet, Hartsinck, Terra, De Ven, Over de Linden, Van Neck en Staalman. 9. F en adres van den heer P. L<bverzoe kende, wegenB zijn benoeming te Zaandam, met 15 Aug. a.s. eervol als onderwjjzer te Koegras te worden ontslagen. Overeenkomstig het verzoek wordt besloten. 10. Ben adres van den heer P. Kunst, kom mies der gem. belastingen, verzoekende een toelage, wegens de buitengewone diensten in 't Koegras verleend. Uit een rapport van den gemeente-ont vanger bljjkt dat de werkzaamheden van de belastingambtenaren door de groote uitge strektheid van 't Koegras in de laatste jaren daar aanmerkelijk zjjn vermeerderd en dat die werkzaamheden onvermjjdelyk netkosten voor de betrokken ambtenaren gepuard gaan. Op grond daarvan stellen B. W. voor, den ambtenaar, die iu 't vervolg de be schrijving van den hoofdeljjken omslag in 't Koegras moet verriohten, een toelage van f 25.— per jaar te verleenen. Nadat de Voorzitter, naar aanleiding van een opmerking van den heer Jaring, verklaard heeft, dut het in de bedoeling ligt ook dit- jaar de toelage uit te keeren, wordt het voorstel met algemeene stemmen aangenomen. 11. Een verzoek van de Vereeniging Centraal Bureau voor o iale adv eten om haar door toekenning van een jaailjjksche subsidie te B. A W. wjjzen er op, dat in April 1903 op een dergeljjk adres afwijzend werd be schikt, waarom zij voorstellen ook nu weder het verzoek van de hand te wijzen. De heer Jaring wil evenals tal van go- meenten als bewijs van instemming met het streven der vereeniging zijn goeden wil toonen en stelt daarom voor een subsidie f 10 te verleenen. De Voorzitter kan zich hiermee vereenigen. l)e heer Staalman meent dat onze arme gemeente voor dit doel geen f 10 mag uitgeven. Wan neer de vereeniging «toon waardig is, moet deze verleend worden door vakvereeuigingen. Verder vraagt hjj aan den heer Jaring eenige ion van gemeenten die subsidie verleenen. Op dit luatste gezegde antwoordt deze, dut de heer Staalman blijkbaar de stukken niet heeft gelezen, want in het adres worden onderscheidene gemeenten genoemd <üe steun verleenen van jaarljjksche subsidie's, loopende van f' 25 tot f300. De heer Oortgijsen steunt het voorstel van den heer Jaring. Nadat het voorstel van B. A W. om op hel verzoek afwijzend te beschikken, is ver worpen, wordt het voorstel Jaring met 10 tegen 5 stemmen aangenomen. Tegen stemden de drie wethouders en de heeren Staalman en Breet. 12. Ken adres van de Wed. J.van Brederode- Agemawier echtgenoot 3 Juni 1.1. overledeu is eu 36 jaar in dienst der gemeente bij den reinigingsdienst werkzaam was, verzoekeude een jaarlijksche ondersteuning ter voorziening in haar levensonderhoud. A W. stellen voor de weduwe in het perceel der gemeente Waehtstraat 41a, waar zij nu woont te laten bljjven wonen en haar daarbjj een toelage vau f 50 te verleenen, hetgeen ongeveer overeenkomt met een grati ficatie van f 1<'0. De heer Gruitwald apprecieert het voor- .'1 van B. A W., maar acht de ondersteu ning te min, als men in aanmerking neemt, dat Van Brederode 35 jaar in dieust der gemeente is guwoest en de weduwe voor 3 minderjarige kinderen heeft te zorgen. Hij stelt daarom voor behalve vrije woning i 100 gratificatie te verleenen. (De heer Zander komt ter vergadering.) De heer Juring merkt op, dat aan andere weduwen van gemeente werklieden f 100 wordt verstrekt, wuur de heer Terra tegen inbrengt, dat de omstandigheden in aan- merking genomeu moeten worden. Deze weduwe heelt 3 minderjarige kinderen. De heer Jaring stelt nu voor de zaak uit te stellen tot de volgende vergadering, opdat hij in de gelegenheid ia een onderzoek in te stellen. De beer Staalman brengt in het midden, dut eigenlijk geen ondersoek noodig is, want het betreft ven weduwe zonder eeuig inkomen. De heer Gruuwald heeft geen bezwaar tegen uitstel, omdat hjj overtuigd is, dat zjjn voorstel dan meerdere kans van uan- nemiug heeft. Aldus wordt de verdere behandeling van deze zaak verdaagd tot de eerstkomende zitting. Verkaveling verlengde Janzanatraat. Ter tafel komt oen adres van den heer J. Uortgjjaeu, verzoekeude te mogeu overgaan tot verkaveling van een stuk grond in bet verlengde der.Janzenstruat. B. W. udvisuuruii het verzoek toe te staan, inet inachtneming evenwel van de voorwaarde», betreffende bestrating, riolee- ring, enz. Met algemeene stemmen wordt overeen komstig dit advies besloten. Butriting «aar het ZlakxiMt. Aan de orde wordt gesteld een voorstel van B. A, W., om hen te machtigen voor het Ziekenhuis van de Oostzjjde der gem.- apotheek tot de Oostzjjde der barak voor besmettelyke ziekten een bestrating met Karri- of Jarvakhout te doen aanbrengen. De kosten daarvan worden geraamd op f2025. Uit voorstel wordt gedaan in plaats'van de voorgenomen asphallbestraling, waaraan vol gens den gemeente-bouwmeester bezwaren zijn verbonden. De heer Staalman acht het van groot nut, «lat bij het Ziekenhuis geen gedruisch is, maar noemt een som van f 2000 voor hout- bestrating een uitgaaf van beteekenis, daar om uil hij op undere wijze hier aan tegemoet komen eu wel door de politieverordening te wijzigen en het rjjden langs het Zieken huis te verbieden. Het rjjden daar is niet noodzakelijk. Men kan hot kleine aantal perceelen, gelegen tusschen het Ziekenhuis en Westplein gemakkelijk langs den Kanaal- weg of door de Wilhelm in astraat en Veld- struat bereiken. De heer De Ven merkt op, dat de Veld- straat bij de Kcrkgrachl zoo nauw is men dan wel tot het amoveeren van het hoekhuis dient over te gaan, hetgeen veel dnurder is. De heer Staalman meent, dut men bij uit breiding der gemeente toch wel tot ver- brceding van de Veldstruat zul moeten over gaan. De heer Over de Linden brengt in het midden, dat houtbestrating niet veel meer kost dan asphalt. De heer Van Neclf brengt in herinnering, dat de Kerkgracht altijd een openbare weg is geweest en zou dit nu niet willen veranderen. Verder merkt hij op, dat vroeger reeds tot asphaltbestra- ting is besloten. De heer Staalman deelt nog mede, dat houtbestrating in het geheel niet geruisch- loos is en ook dreuning veroorzaakt. Bjj sprekers voorstel om het rijden bij het Zie kenhuis te verbieden, is alle gedruisch af gesloten. De heer Oortgijsen acht de bezwaren van den gemeente-bouwmeester voor asphaltbo- strating, omdat daar de hoofdhuizen van de gas- en waterleiding liggen, overdreven. Hoewel hij tegen alle houtbestrating is, had hjj toch gaarne een begrooting vau kosten voor andere houtsoorten gezien. Hjj bljjft voor asphalt. De heer Bok is eveneens voor asphal- teering. Houtbestrating kost bij eventuëele reparatie veel aan onderhoudskosten, men heeft daarbij geen vasten ondergrond. Bjj stemming wordt liet voorstel van B. 6 W. met 12 tegen 4 stemmen verworpen. Voor stemden de wethouders en de heer Sevenhuysen. Op een vraag van den heer Staalman wat het gevolg van dit besluit is, antwoordt de Voorzitter, dat men natuurlijk nu bij het Ziekenhuis asphalt krijgt, waartoe de Raad vroeger reeds besloten heeft. Plan uitbreiding der gemeente. Alsnu komt aan de orde oen voorstel van B. A W. tot vuststelling van het plan van uitbreiding der gemeente. Na ingewonnen advies der gezondheidscommissie is door den gemeente-bouwmeester eenige wijziging ge bracht in de indeeling der bouwblokken van perceel sectie C No. 6276. B. A W. stellen voor die indceling over te nemen en het gewijzigde plan goed le keuren. Zonder discussie wordt met eenparige stemmen aldus besloten. Gymnasium. B. W. doen het voorstel, om H. M. de Koningin opnieuw ontlieflingte verzoeken v. d. verplichting tot oprichting en instandhouding oen gymnasium, met het oog op «le groote uitgaven aan de oprichting verbonden, die voor deze gemeente le bezwarend zjjn. Overeenkomstig dit voorstel wordt met algemeene stemmen besloten. Rekening 1906. Aangeboden wordt de gemeente-rekening over het dienstjaar 1905. Deze wijst uan, dat de ontvangsten f8ft9.260.14 en de uit gaven f 685.663.93 hebben bedragen, zoodat zij sluit met een batig saldo van f203.586,21. De rekening zal iu 8 sectie-vergaderingen, onder voorzitterschap van een der leden van het Dagelijkse!) Bestuur, onderzocht en daarna openbare zitting na«Ier behandeld worden. Bij loting worden aangewezen als leden der le sectie de heeren De Geus, Grunwald, Seveuhuijsen, Verfaille, Van Wingerden en Zunder, van die der 2c sectie de heeren Van de» Berg, Van Breda, llartsiuck, Krijnen, Oortgijsen en Staalman en van die der 3e sectie de heeren Bok, Breet, Jaring, Koch, Meijer en Terra. Vergaderingen van den Raad. Nog komt ter tafel een tweeledig voor stel van deu heer Oortgijsen, om te besluiten e. B. W. te verzoeken, zoo mogelijk eiken tweeden Dinsdag van iedere maand een raads vergadering te houden, overeenkomstig art. 7 van hel reglement vau orde. 2e. Bij den oproepingsbrief telkens een gedrukte toelichting to voegen betreffende de to behandelen onderwerpen. De kosten daarvan worden geschat op f 60.per jaar. B. W. verklaren tot medewerking be reid te zjjn, doch achten het bezwarend het houden van vergaderingen te binden aan bepaalde dagen. Wat het voorstel zub. 2 aangaat zjjn B. A W. bereid tot het nemen van een proef, ofschoon zij meen en, dat de voorsteller de kosten te laag heeft geraamd. Nadat de heer Oortgijsen zjjn voorstel mondeling heeft toegelicht, wordt in den geest van het voorstel besloten. Kohier van achoolgald. Door B. A W. wordt het le suppletoir kohier van schoolgeld voor de scholen 1 8, dienst 1906, ter tafel gebracht, ten bedragu van fl 390.27*. Met ulgemeene stemmen wordt dit vast gesteld. College van Zatters. Overgegaan wordt .tot het opmaken van een aanbeveling voor 3 leden van 'l college van zetters voor 's Rjjks directe belastingen. Bjj stemming worden als No. 1 op de drie voordrachten geplaatst de aftredende loden de heeren W. Verhoeve Bruinvis, J. Oort- gjjsen en 1'. Hoogeaboech en als Nu. 2 de heeren D. H. Grunwald, J. Duinker en Korif. Benoemd wordeu aan school no. 5 als onderwjjzer de heer J. Nol le Uitgeest (No. 2 der voordraoht) en als onderwijzeressen incj. A. G. J. De Jong en inej. K. M. Van der Woude te Helderaan school No. 6 als onderwjjzeres mej. R. W. Van Breda Helder en als ondtirwjjzer de beer J. Sch wantje te Haarlem (No. 2 der voordracht!. Voor men tot de benoeming van personeel aan school uo. 8 overgaat, verkrijgt d« heer Staaliaau hel woord. Deze brengt in midden, dat van «le -I onderwjjz«;rs in deze gemeente, die gesollioiteerd hebben, er 3 op de voordrachten voorkomen. De vierde, die er niet op voorkomt, is in zjjn klasse bezocht door den schoolopziener, die gedurende uur zijn onderwijs bjjgewoond heeft, zijn goedkeuring te kennen gaf en aan 't hoofd «Ier school zjjn tevredenheid betuigde. Spreker vraagt, waarom de heer Viseer iemand met zulke gunstige getuigenissen voor do derde maal passeert. Het is voor den heer Hejjting, den betrokken persoon, zeer grievend zoo danige behandeling. Hierna wordt overgegaan tot stemming en benoemd tot onderwjjzers aan school No. X de heoreu R. Th. De Cock en M. Kool haas, beiden alhier en tot onderwjjzeres mej. A. Koen te 't Zand (gem. Zjjpe). Hiermede is de agenda afgehandeld en volgt de Rondvraag. De heer Hartsinck vraagt of de directeur van 't gesticht Meerenberg uun het ge meentebestuur ook geregeld kennis geeft vau den toestand der patiënten, die aldaar voor rekening van de gemeente verpleegd worden. De Voorzitter begrjjpt de reden niet, waarom de heer Hartsinck zulks vraagt, doch geeft de verzekering, dat de betrokken familieleden van den directeur der inrichting wel inlichtingen kunnen verkrjjgen. De heer De Ven wenschte naar aanleiding van het gesprokene van den heer Staalman een snkele opmerking te maken. Do heer Hejjting beweerde, dat hij door B. A W. van de ingediende voordracht was afgevoerd. Spreker wil verklaren, dat zulks niet waar is. De heer Staalman keurt de houding van den heer Visser om zjjn partydig oordeel zeer afhjj had den betrokken onderwijzer in kennis dienen te stellen, waarom hjj ge negeerd werd. De Voorzitter beweert, dat een hoofd der school aan niemand rekenschap behoeft te geven van het al of niet plaatsen op een voordracht. Verder voegt hjj den beer Staal man toe U schijnt te meenen, dat de door u bedoelde onderwjjzer een professor is, neen, liet is een groot prul. U vergeet, dat hjj zjjn laatste verhooging heeft gekregen tegen het advies in van het hoofd der school en de schoolcommissie, omdat hjj niet voldeed. De heer Staalman merkt op, dat de heer Hejjting goede getuigenissen van den school opziener heeft ontvangen, die zeer tevreden over hem was en ontzogt den Voorzitter de bevoegdheid hem een prul te noemen. De betrokken persoon is hier niet tegen woordig om zich te kunnen verdedigen. De heer Van Neck meent, dat de heer Staalman op deze wjjze aan den heer Heijting geen dienst bewjjsU Nadat de Voorzitter nogmaals do houding van den heer Staalman ten opzichte van den V M>r Visser heeft gelaakt, sluit hjj de ver gadering met de mededeeling, dat de leden Dinsdag a.s. weder ter vergadering opgeroe pen zullen worden ter behandeling van het voorstel der heeren Bok en Jaring, in zake de waterleiding kwestie. Uit het Buitenland. Het nieuws uit Rusland bepaalt zich slechts lot eenige berichten over aanvallen op spoor treinen en over een bljjkbaar geheel op zich zelf staande staking van mjjnwerkers. De revolutionairen zitten echter niet atil, hetgeen bljjkt os. uit een overval van een Petersburger drakkerjj, maar zjj zjjn van oordeel dat de tjjd voor een groote beweging g niet is gekomen en trachten nog eerst t volk verder to bewerken door manifesten. De inhechtenisnemingen duren intusschen oog voort eu in de groote steden zjjn niet minder dan zeshonderd tot de sociaal-revolu tionaire partjj behoorende personen gevangen genomen. Uptserkeljjk is bet verschil van optreden van de Russische regooriag tegenover Rusland cgenover Finland. Ongeveer ter «elfder tjjd dat bet besluit werd genomen tot ont binding van de Dooma werd aan Finland een uitgebreider kiesrecht verleend en een reorganisatie van den Landdag en thans ter- wjjl de Russische gevangenissen met arres tanten worden overvuld, komt bet bericht, dat de Czaar aan de Finnen amnestio heeft verleend voor alle overtredingen en misdrjjven door stedelijke besturen en door particuliere personen begaan. Alle straffen, die over de weerbarstige Finnen zjjn uitgesproken, worden opgeheven, terwjjl zjj, die naar bet buitenland zjjn gevlucht, ongehinderd kunnen tenigkeeren. In de Russische vesting Sveaborg, (Helaing- fors) is een oproer uitgebroken waarbjj 500 man gedood en gewond raakten. Het verluidt, dat een groot deel der vesting in handen van de oproerlingen is. Allerlei tegonstrjjdige berichten doen hierover de rondte, doch seker bet, dat er weder ontsettond is huis ge- gehouden. Eindelijk is het langverwachte ontwerp be treffende het zelfbestuur van Transvaal in hot Kogelsche Lagerhuis «gediend. Het ont werp van de tegenwoordige regeering wjjkt zoor ai van de plannon van don vroegeren minister Lyttelton, die ten doel hadden de overmacht van het Britscbe element in Trans vaal te waarborgen. Do tegenwoordige regee ring echter wil bjj het verleenen van zelf bestuur geen onderscheid maken tusschen Boer en Brit. Aan beide rassen komen ge- ljjkeljjk de voorrechten en rechten toe. De Nederlandacbe en Kngelsche talen zouden in het parlement worden geljjk gesteld en de verkiezing der Eerste Kamer zou geschieden volgens het algemeen kiesrecht. De verdeeling der setels zoo aldus geschieden, dat het Randdietrict 34 afgevaardigden zonde aan wijzen, Pretoria 6 en de overige districten van Transvaal 29 afgevaardigden. Later, wanneer de berichten meer uitvoerig en vol ledig sjjn, sullen we waarachjjnljjk op deze Boeren zoo belangrijke zaak terug vroeg tot 's namiddags trokken benden door de stad, se maakten sicb met gewold meester van de 5 kerken der Griekenin de Griok- sche wjjk werden allo vensters verbrjjseld, meer dan 60 Griekache winkels werden ver- nield. Ook twee scholen, oen aantal koffio- huiten on een kostbare bibliotheek viel aan het vandalisme van het gepeupel ten offer. D% te bnlp geroepen militairen waren niet bjj machte aan de ongeregeldheden een ei HELDER, 3 Augustus 1906. Door Burgemeester eu Wethouders werd Woensdagmiddag openbaar aan besteed het maken van een fundeeriog voor eeu tweeden gashouder bjj de Gemeente-gas fabriek. Ingekomen waren 14 inschrij vingen, van de heeren Quiberts, Alkmaar, ad f 10.700 J. J. Scboeffelenberg'r f 10.500; A. van Pelt f 10.290 Gottmer, Alkmaar f 10,235 Gebr. Van Os f 10174 Balder, Alkmaar f 10188 Speelman, Am sterdam f 10 020; Hegetnan, Amsterdam f 9999J. Spruit f 9964 A. Krgnen i 9961Th. van der Sterr f 9957 D. de Vries f 9884Gebrs. van Pelt f 9665 en H. Wjjker f 9330. Met ingang van 1 Augustus 1.1.is de heer H. de Beurs, te Helder, benoemd tot klerk bjj het Hoofdbestuur der poste rgen en telegrafie te 's-Gravenhage. De minister van marine brengt ter ken Dis van belanghebbenden, dat dit jaar vjjf studenten in de geneeskunde aan eene der A muien worden aangenomen om voor rekening van het departement van marine te worden opgeleid tot officier vau gezondheid der 2de klasse bjj de zeemacht, onder genot vau een mbsidie van achtduizend gulden (f 8000). Blijkens in Deu Haag ontvangen be richt heeft het pintserschip Kortênaer", gestationneerd te Cora^ao, op een reis buiten bet ei laad, nabjj Kingstone een schip, vermoedelijk een Italiaanse beu oorlogsbodem of mailboot, dat gestrand wae, van de kast af gesleept De „Friaaland." Reuter meldt uit Trornsö: Het toeristenschip >Ile-de-France" is hier van Spitsbergen teruggekeerd. Het was daar in de Roodebaai gestrand en is gered door den Nederlandsehe kruiser «Friesland." Aan boord van de >Ile-de- France" is 18.000 frank voor de matrozen van de «Friesland" opgehaald". De Ile-de-France" is nog een oud Neder- laudsch schip, n.1. de «Insulinde", later verdoopt in «Burgemeester den Tex", van de Maatschappij «Nederland". Een paar jaar geleden ging het schip over aan de Sociéte générale de Transports maritimes k vapeur te Marseille. Het meet netto 2076 ton. De Roodebaai ligt aan de Noordkust van het hoofdeiland van Spitsbergen. De redding van de «He de Franoe.* De correspondent van den «Berl. Lok. Am.". die naar het Denen-eiland was ge zonden om te beriohton over de luchtballon- vaart van den Amerikaan Wellmann naar de Noordpool, meldt oit Virgo-baai aan zjjn blad het volgende over de redding van het Fraaeohe schip *Ue de Fcaoce* Ons stoomschip .Express' bad, terwjjl ik op het Denen-eiland vertoefde, het geluk dank sjj het voorzichtig en vastberaden op treden van oasen naar het Noorden gevaren expeditie-leider 200 Ftansche pleizierreixigere uit een op zjjn minst genomen hoogst onaan- genamen toestand te bevrjjden en de Franscho handelsmarine te behoeden voor het verlies vau eon groote passagiers boot, die verloren sou sjjn geweest, indien bjj den twee dagen later opetokendeo weotewied in de Roede Baai bet oohip nog op de rotsen aan den ooetoljjkea rand van den baai aan den grond had gezeten. De leider oaser espeditie Toen ik t daarover volgende mede: Toen ik Woenedegoch tond op de plaats in de Roodo Baai, bekend geworden doordat het jacht van den vorst van Monaco er aan den grond heeft geseten, een groot stoomschip bemerkte, liet ik, ver- Terwjjl de Engelsebe regeering voornemens is den onmiddsljjken invloed in bet nieuw gewonnen gebied in Zuid-Afrika te beperken, worden er plannen gemaakt om het Engel- sche gezag in Egypte te versterken. Dit sal niet alleen door militairo maatregelen geschie den, maar ook door uitbreiding van bet En- bargcljjk gezag. De brave Engelsch- doet dit niet uit heerechzucbt of om baatzuchtige bedoelingen, maar alleen om den vooruitgang van het volk te bevorderen. Zondag hebben te Fbilippopel anti-Griek- sche betoogingen plaats gebod. Vanochtends ep bet schip aas kenden en zog ik de Fraaaebe vlag half mast waaien en tevens het signaal, dat het schip in nood was en onmiddellijk hulp noodig had. Van dit stoomschip, de He de Franoe» kWam een loods me tege moet roeien, die me vroeg e< ik van de vastzittende boot 185 passagiers naar het Denen-eiland kon brengen, wanneer het schip bjj hoog getjj niet vlot mocht worden. Er waren reeds 100 ton ballast over boord geworpen, zonder dat het schip vlot was geworden. Ik ging soa boord van het Fraaeohe schip, stelde mjj ter beschikking van den kapitein en stolde de angstige, met hun bagage om mjj heen staande passagiers met behulp van prof. Nordenzkjold en graaf Zicby, die als tolken dienst deden, gerust. Bjj ondersoek bleek mjj, dot het schip in volle vaart tuseehen twee van de commando- brug uit zichtbare rotsen was vastgeloopen, terwjjl do Noorsche loods op de commando brug stond. Ik traohtte met de .Express'' ter wjjl tegeljjkertyd de machines van de .Iele de Franco" achteruit werkten, het stoomschip los te krjjgen. Eerst echter brak de staaltroe en daarop raakten door de schuld van den F ra pechman de sleepkabel» tweemaal in sjjn eigen schroef. Het hoogste tjj wae voosbjjen ik besloot toen den in oootoijjke richting ge- rapporteerden Hollandscben kruiser Fries land" te bereiken. Na een" vaart van 100 KM. had ik hom 's nachts te 12 uur in de Wildebaai ingehaald. De commandant, kapi tein Snethlage, liet oomiddelljjk klaarmaken de .Kxpreaa", die reeds torugge- i was ten einde de Fransebea sn gerust Xe schip los te Bjj de pogingen om het WQ krijgen, brak ook de staaltros van den Hol- laodechen kruiser. Eiodeljjk gelokte het door rukken met den swaren ankerketting, de «Ue de Franco" los te krjjgon, die doordat ze met hoor achtersteven tegen do .Friesland" aan- bonsto hot roer van dit rchip oenigsxins be schadigde. Toen "bracht do .Express" twee derden der passagiers, die op hon aandringen aan wal waren gebracht, weder aan boord van de onbeschadigde «Isle de France", waar voor mjj en de Hollanders een feestmaal werd aangericht eo mjj een brief van dankbetuiging, benevens eon geldgeschenk voor de Noor- weegsche bemanning werd ter hand goatvid. De brief van dankbetuiging, dien de leider der expeditio ontving, nadat hjj het geldge schenk van de hand bad gewezen, bevatte onder anderen do volgende eigenaardige Ik ben overtuigd, dat u gevoelig sjjn over den lof u toegezwaaid door voor het raeerendoel Franscho reizigers'. Kn deze meerderheid had 24 uur long met red dingsgordels over bun pelzen heen en gewa pend met geweren, met het oog op het ver meend gevaar voor jjzberen, aan don oever gekampeerd. Bjj den eersten stoot Woensdag morgen, die eenige passagiers uit hun kooien slingerde, ontstond er een paniek, dio slechts door een flink doortastend man op do com mandobrug bedwongen had kunnen worden. Maar in plaats van soo iemand stond daar in sjjn pantoffels de uit sjjn kajuit gehaalde meer dan hoffelijke kapijien, die telkens een bevel gaf en het door een tegenbevel weer ongedaan maakte, en die, wenschcnde het al sjjn passagiers naar den zin te maken se nu eens aan den wol zette on dan weer beval aan boord to bljjvon. Een zenuwachtig passa gier begon selfs aan het roer te draaien, andoren namen den betaalmeester do desou in bewaring gogeven voorwerpen van waarde weder af on daar niemand flink togen hon optrad, raakte ook dc blykbaar slecht ge disciplineerde bemanning hot hoofd kwjjt. Door ooggetuigen van de ,Frieeland' werden bijzonderheden bericht, die doen donken san de opgewonden tooneelen bjj de schipbrnik van de «Bourgogne*, maar daar ik ze niet bjjwoondo, wensch ik die verhalen niet Zelfs bet kanon, waarmee hot noodsignaal sou worden gegeven, weigerde den dienst, nadat de kapitein zjjn landslieden nog wol had gewaarschuwd mot de «woorden«Schrikt niet, er wordt geschoten". Anna-Paulowna. De uitslag van den schiet wedstrijd was dat de prjjten behaald werden als volgtJ. Baars 183 punten, H. Scbene 183, J. Meura 182 en L. Roggeveen 180, allen te Sohagen. Troostprijzen verkregen H. Tiessen, D. Kaan en J. Stammes te Anna-Paulowna. 8chagen. De Raad verleende Dinsdag op zgnverzoek op de meest eervolle wijze «lag aan den heer K. de Beurs, ge- ote-opzichter en markineeeter der ge meente. Eenstemming werd hem een grati ficatie van f 100 verleend. De heer R. Kaan, werkzaam als 2de klerk bjj de gemeente Zjjpe, werd als zoo danig benoemd te Schagen. Een dure ruit. Het gerechtehof te Leeuwarden heeft, behalve ten aanzien der straf, het vonnis bevestigd van de rechtbank te Assen, waar bij de 35-jarige winkelier Hermanus N., te Hoogeveen die twee personen, door bun een rijksdaalder te beloven, heeft over gehaald een glasruit iu te slaan bjj de vrouw van hem, beklaagde is veroor deeld tot 3 maanden gevangeuiostraf. Het hof heeft de straf bepaald op f 300 boete of 60 dogen hechtenis. ONGELUKKEN. Uit Hellevoetsluis m^ldt men Een vrg ernstig ongelnk gebeurde Dins dagnamiddag aan boord van de «Hmeroec. Met Mn kanon (5 cM.) was meu.b y.ïg Satronen te passen. Meu meende, dat e exercitie patroon er in zat, maar het bleek de losse patroon te zjjn. Althans bjj het d:chtdoen van bet sluitstuk ontspande de tlagveer, bet stuk ging af en verwondde deu stoker S., die in de nabjjheid aan het werk woa, zeer ernstig aan den schedel en minder ernstig aan den duim. De man had nog al bloedverlies en werd, ua door dr. Colder verbonden te zjjn, per brancard naar bet marine-hospitaal vervoerd. Zjjn toestand is op dit .oogenblik vrg wel. Men schrjjtt uit Winschoten Te Emden (Oost-Friesland) is Dinsdag morgen een vroosalgk ongeluk gebeurd. Op eeu overweg werd eeu daar passeerend* wagen door de locomotief gegrepen en am splinters geslagen. Het paard wae reeds over de rails en Ueef ongedeerd. Een d" mannen werd direct gedood, de ondsr vreeeeljjk verminkt aan hoofd en borst, tengevolge waarvan hjj eenige oogeoblikkoii later overleed. Een jongen, die mede op den wagen zat, werden beide beenen afge reden. Zjjn toestand is zeer ernstig. Omtrent den logger De Jonge Jon c, VI. 184, die in het laatet van de vorige week te Vlaardingen binnenkwam met ver lies van den 21-jarigen KI. Kleinboezeai eo een matroos zwaar gekwetst, die by aankomst in bet ziekenhuis aldaa( werd opgenomen, bericht men nader, dat het vaartuig op Donderdag 19 Juli, des na middag* 5 uur, bjjeuw weder omvarwaclit» door eeu vreeseljjke stortzee werd op sjjd* geworpen, waarbjj behalve laiken, breed» en 8 kantjes haring, twee mannen over boord sloegen, de schipper Joh. Van Embden en de matroos Kleinboezem, terwjjl eeu andere matrooe tegen de verschansing be wusteloos werd geslagen. De schipper had met een band nog een baakljjn kunnen grijpen en bleef zich daar aan vasthouden, totdat het volk in staat was hem te hulp te komen en aan boord te halen. Maar de matroos was niet te redden hjj dreef verder af, totdat men hem zag verdrinken. De andere matrooe kwam eindeljjk weder tot bewustxjjn, doch bleek ernstig gekwetst te zjjn.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1906 | | pagina 1