KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje f- voor HelderTexel, Wieringen en Anna Paulownam Z' Waarschuwing. r„,c FEU I L L ETON. DE VIOOLSPELER. 8403. Woensdag 8 Augustus 1906. 84ste Jaargang. BureauSpoorstraat Tolof. 59. Bureau: Kenlugstr. 29. Intere.-Telef 50. A laon n ement Vliegend Blaadje p. 3 m. 50 at., fr. p. post 75 ot., Buitenl. f 1.25 i Zondagsblad 37'45 0.75 j Modeblad 55 80 >0.90 f Mozik. Bloemlezing» »»60>>»»85» >0.90 Voor 't Bnit—lend bf fooruitbetaling. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BERKHOUT Co., te HELDER. BureuuxSpoorstraat en Koningstraat. Aavprtenuen van 1 tot 4 regel»26 Cent. Elke regel meer 6 Bewys-exemplaar2*/« Vignetten en groote letters worden naar plaaternimtejberékend. A'lvertentiën znoeten uiterlijk des DINSDAGS- en VHIJDAC-^MORGENS vóór 10 uur *^ati de Bureaux bezorgd rap. Projectielen, bestanddee- len en stukken daarvan afkomstig van de Schietoefe ningen der Artillerie, welke gevonden worden op de zand plaat Onrust of op de Texel - sche kust of die uit zee worden opgevischt zijn 's Rijks eigen dom. Hij die zich deze voor werpen toeëigent, is derhalve strafbaar volgens de wet. Het oprapen en vervoeren van geladen, niet gesprongen projectielen is levensgevaarlijk, ook voor de omgeving van hem die zulks verricht. De Commandeerende officier van iet idt Regiment Vtetirg-Artillerie, op laatde Majoor FRANQOIS. Uit het Buitenland. Er komen slechte weinig berichten uit Roeland en dia -weinige maken alleen melding van opstand en muitery. Het militaire oproer te Sveaborg en te Kroonstad is geheel mis lukt. Er was voor de Oost- en voor de Zwarte ree een oproer op de oorlogsvloot beraamd, maar de regcering Was er achter gekomen en door de arrestatie van 200 man te Sveaborg lokte zy een oitbarsting nit, die later zou plaats gehad hebben. Tegelijk mot de troepen te Sveaborg hooit ook in een kazerne te Helsipgfors militair oproer geheorscht. In do vesting is bloedig gevochten. Het aantal dooden en gewonden wordt op 600 geschat. De leider van het oproer, luitenant KahaDski, schijnt op hot schip Wyssol» met 150 man te zyn gevlucht. Ook to KroonBtad brak eon oproer uit. De mailende soldaten doodden hun chef, 1 Alexandrof, voorts kapitein ProtsjiDski d zuster van Alexandrof. verscheiden andere in een wagenloods opgesloten werden. Een poging om het tuig huis te nemen, mislukte. Na een hevig ge vecht moesten de muiters zich overgeven. Onder de gearresteerden zyn 15 burgers. Zeven soldaten zyn reeds, wegens hot vermoorden van officieren, ter dood veroordeeld. Het oproer op de schepen schynt echter nog niet onderdrukt. Maar duidelyk zyn de telegrammen niet, men kan zien dat de cen suur Bink werkt. Uit do ty dingen, die ons bereiken, kan men opmaken, dat van een I algemeene beweging geen sprake is. De op- standen en muiterijen staan blijkbaar geheel op zioh zelf en worden niet door een centrale leiding bestunrd. De revolntionnairen hebben geen krachtige algemeene organisatie. De regeering gaat voort met maatregelen te nemen, om opstanden te bezweren. De arbeiderswijk van Petersburg wordt met koaakken, infanterie en artillerie bezet. Arre- statie's van verdachte personen hebben dage lijks in menigte plaats. Men spaart nn ook j de Doemaleden niet meer. Onder den indruk van het voorgevallene, zoo wordt beweerd, zal do afkondiging van werkstaking worden verhaast. 1 hier en daar stakingen voor. Die in Potersburg krjjgt hoe langer hoe meer uitbreiding. De mooste fabrieken van de Wyborger districten hebben het werk j gestaakt. De beambten van de trams en de havenbootjes hebben zich bjj de stakers aan gesloten. Men vreest ook voor de spoorweg- j beambten, dat zy zich zullen aanslniten, zoo- dat de stations door militairen zijn bezet geworden. Het was te Sveaborg nog niet gedaan, of het begon te Kroonstad. Maar ook daar wordt het gezag gehandhaafd. Zoo althans luiden de officieele berichten. Het grootste deel der troe- SLhe schynt nog altyd van oproer ufkeerig,ol t zich niet aan te slniten. De oproerlin- hebben ook 't nadoel, dat zy 't grooten buiten de aanvooring van officieren stellen. Te Sveaborg sprong bov< dien hun munitiemagazijn in de lucht. Ook lijken zy daar niet de zwaarste kanonnen tof hun beschikking te hebben gehad, want, vol gons oen berioht, kondon zy met hun grana- ton do schepen, die hen beschoten, niet raken. Of was hot geschut van de vesting zoo ver ouderd Overigens weten wjj van 't geen er t« Sveaborg en vooral van 't geen er te Kroon stad gebeurd is, het fyne nog niet. Er komen weinig telegrammon door. Een journalist, nit Kroonstad op oen sleep boot te Petersburg aangekomen, heeft Dog •do volgendo belangwekkende bijzonderheden over den opstand gebrachtDe officieren hebben zich moedig gedragen. Allen, die gedood of gewond worden, zyn strijdende gevallen. De kolonel Alexandrof ontving de loproerlingen met de revolver in de vuist. |Hy velde er oen neer, maar werd zelf afge- i maakt met kolfslagen en revolverschoten. De kapitein Vroskinky werd met bajonetsteken gedood na oen wanhopigen stryd met zyn aanvallers. Toen admiraal Deklemisjef vernam, dat de matrozen in opstand waren, ging bjj aan het hoofd van zijn staf er dadolyk op nit en, de waarschuwingen niet achtende, drong hy do kazerno binnen. Eenige seconden later vielen de admiraal en twee andere officieren, door kogels getrofion, dood neer. Onder de menigte burgers, die gemeene zaak met de muiters maakten, bevonden zich vele vrouwen, gewapend met geweren, re volvers en sabels. Naar aanleiding van de anti-Griekeche betoogingen te Philippo, waarvan we in ons vorig nummer meldiDg maakten, werden 120 m gearresteerd en werd tegen 80 per die deel hadden genomen aan de on- geroldheden proces-verbaal opgemaakt. Niette min breidt zich op den Balkan deze bewe ging nit. De Bnlgaarsche regeering is echter vast besloten Btronge maatregelen te nomen ter voorkoming van ongeregeldhedon. De mi nister van oorlog heelt de noodige troepen tor beschikking van de politie gesteld. Het graven van het Panamakanaal sohjjnt nog ai mooielykheden op te leveren, want noch de Amerikanen, noch de Afrikaansche egers zyn voor dien arbeid geschikt ge bleken. De SpaauBche arbeiders waren tot dusver do bruikbaarste, maar ze zyn niet in vnldoend aantal te krygen. Wordt ©r door gewerkt zooals op het oogenblik, dun komt het werk nooit ton einde, daarom hoeft de Amerikaansche regeering besloten voor do grondwerken van het Panamakanaal Chinee- sche koelies in te voeren. Men gelooft niet, dat de Amerikaansche arbeiders zich znllen verzetten tegen den invoer van Chineezen, want de Amerikanen honden niet van grond werk. En er zyn nog al wat werklieden noodig, niet minder dan 69000, die in acht urige ploegen werken, dus 28000 tegeljjk. Hoewel men de mogoljjkheid nioj buiten ge sloten acht, dat zich aan den Grooten Oceaan nog moeilykheden zullen voordoen, vertrouwt men toch, dat President Roosevolt don kanaal- bouw met kracht zal doorzetten. Nieuwsberichten. HELDER, 7 Augustus 1906. Mej. J. C. .Mandema, onderwijzeres alhier, is na afgelegd examen te Gronin gen voor de hoofdacte Mej. L. J. Vermeer is te Heilo tot onderwijzeres benoemd, thans in geljjke betrekking werkzaam aan school No. 4. Het Daitsche oorlogsschip »Sto8ch", dat een oefeningsreis maakt met adelborsten en jeugdige schepelingen, kan dezer dagen hier worden verwacht en zal dan eenige dagen vertoeven. Donderdag werd door het provin ciaal bestuur van Noordholland te Haar lem aanbesteed bestek 169 Het verhoogen der Heldersche zeewering tusschen hecto- meterpalen Nos. 12 en 17, bewesten de Oostbatterjj, met bjjkomende werken, be- hooreude tot de Rijkszee werken in de provincie Noordholland. Raming f 28.000 Laagste inschrijvers do hei-ren L. M. Kalfsvel en L. Hageman, te Amsterdam, voor f25.250. Opgepast. Men schrijft uit Winschoten: In de »Nieuwe Texelsche Courant" van 25 Juli jl. kwam de volgende advertentie voor: >Tuberculose of Teringlijders 1 Den- gene, die ljjdende is aan Tuberculose (long tering) is in zijn eigen belang verplicht mjjn >Nelisab" te gebruiken. Deze Nelieub doodt alle bacillen tot in de kleinste ato men van het menscheljjk organisme. Door jarenlange studie is het mjj gelukt, pro duct samen te stellen, hetwelk verrassende resultaten oplevert. Zendt postwissel h f 2 50 en u ontvangt franco per post een flacon Nelisnb met gebruiksaanwijzing. Adres: dr. Ingenez, Winschoten." De heer J. Ruibing, secretaris der ge meente Texel, die hier ter stede, zyn oude geboorteplaats, vertoefde, waarschuwde reeds in 't no. van 1 Aug. jl. van de >Nieuwe Texelsche Courant" tegen de kwade prak tijken, die met deze bekendmaking werden bedreven. Wjj kannen er aan toevoegen, dat hier ter stede geen dr. Ingenez woont noch be kend is, doch dat een onzer ingezetenen, die met een handelsreiziger dit >voordeelig zaakje" schynt te dryven, reeds door den inspecteur van politie over deze fles9chen- trekkery werd verhoord. Dit ter waarschuwing aan het goedge- loovige publiek. Een reuzen-karper. De heer F. A. M. Merens, student te Leiden, ving bjj Woubrugge eeu karper, die niet minder daD 18 pond woog. Het dier, dat de bewondering opwekte van beroeps- en liefüebber-visschers, meette over d»n buik 53 c-M. en was niet minder dan 80 c.M laDg. Nog merkwaardiger is, dat deze reuzen-karper aan den bengel werd opgehaald. Een vader. Het gebeurde Donderdagnacht op de Driehovenplaats aan deu Achterweg te Groningen. Moeder zat by het bedje van haar doodziek kindje, dat daar hygend neerlag. Dokter had geen hoop meer ge geven. Het zou wel spoedig afloopen. En vader? Vadar was niet thuis. Hy trok kroeg in, kroeg uit. En toen bij 's nacht» zwaar beschonken de kamer binuenstrom- pelde, waar moeder nog steeds zat by het bedje van haar zieltogend kindje, toen wees zyn schoonmoeder hem op zyn ellendig gedrag. En toen vernielde hy, onder een stortvloed van de gemeenste scheldwoorden de tafel, die stond by bet bedje van zyn stervend kindje. Twee uur daarna was de kleine dood. De vader leeft nog en loopt kroeg in, kroeg uit. Onder de verf. Men schryft uit Grouw aan de >Leeuw. Ct". De avondtrein van Heerenveen was in aantocht. Op het perron stonden eenige passagiers gereed voor de reisde kaartjes- knipper was druk aan zyn arbeid en even zoo een schildersknecht op een steiger voor den gevel van het station. Wat ge beurt 1 Een groote bos met gele verf kwam van bovenhaar val werd door den tele graafdraad gebrokenze kantelde en stortte haar inhoud uit over de wachtendeneen twaalftal personen 't Regende verf. Hoeden, jassen, vesten, mantels, aangezichten, alles gekleurd. Men zag o.a. een drietal Leeuwarder heeren, die naar hier waren gekomen om te visicheu en zeker nog nooit met znlk een vangst thuis kwamen. Ze werden in eeue alzon- derlyke coupé gelaten. Gelukkig dat de messten der betrokki reizigers niet met een bedorven pak ge ruïneerd waren. Er is gedacht gelachen, doch niet door de slachtoffers. R. Feenatra, de geestige schryver van de rubriek >aan het zoeklicht* in de Telegraaf, zegt over den toestand in Rusland het volgende Roo vers. Wannoor ik myo centen had geleend aan eon neef om sich in de bulletjes to stoppen. En er kwam dan tusschen neef en neef zjjn vrouw. En neef syn kinderen dansten, door onbegrepen instincten gestuwd, om mee tc doen. En ik hoorde dan den oenen dag kleine Japio heit de pendule van den schoor steenmantel gerammeld, den anderen dag nicht heeft neef 'n trap verkocht, dat ie met s'n hoofd door den bufletspiogel is gevlogen. En dan weer: neef was woest vandaag hy heeft de twee Grieksohe vazon van den schoorsteenmantel gemaaid. En 't bleef steeds eion, in het geiin 'n luguber haardvuur tulen. Wio weet of 't er geen brand van ït en ik wist heel secnnrm'n ten zitten er in, en m'n centen bljjven er dan geloof ik, dat ik in differente stemmingen zou komen, die zich zouden uiten in de noodige verwenschingen. In het groot gaat dat zoo vulgair niet. Daar uiten de stemmingen zich anders. Russen willigRussen terugloopend Russen vast; Russen tegen beursaluiting met stjjgende crediteur tendens. Den hoort do c van grootmachtig RossyaEen schoten. Dan weer 'n Doema op stal gezet. Dan weer 't minister gewipt. J gosprongen. En allo schuldeischera Zitten in spanning naar berichten, zooals ik spanning sou zitten naar meldingen van wat er voorviel ten huiso van nicht en neef. Frankryk zit er voor dertien milliard in. Wy nog niet voor één. Duitschland voor vier en 'n half. Een en ander in nationale munt. Te begrijpen, dat 't hart van West-Europa één klopt: Wannoer slochts onze centen uit deD boedel komen Dat 't trots alle gunstige berichten torlaloe i kan ieder nuchter krantenlezer consta- teeron. Een land waar 'n ex-dépnté (Herzon- stein) aan het strand zoo maar uit 't venster 'n houd wordt noergeschotcneen pink- geledjng van z'n bakviachdoclitertje incluis. Een land, waar 't eeno fort op 't andere met granaten manoeuvreertwaar rebellen gene- 's potteD, en oorlogsschepen in 't dolle op muiters en getrouwe troepen mikken. land eindelyk, wat treinen heel gemoe delijk door roovorabeoden van vjjfiig man even worden aangehouden op dikke cou- len en gedegen goud worden leeggokaapt. Zoo'n land is moeilijk een geordende staat r te noemen. Men mag handjeeschom- bo. De regeering zit toch maar fijn. Geen werkstaking aan do lacht. De boeren rustig. A la hausse, messieurs! Mon leze eens aandachtig zoo'n treinroofverhaal, en stelle zich eens voor hoe na zoo'n plundorparty tusschen Abcoude en Nieuwersluis (wanneer het Gezag in de bleek lag) de certificaten N. W. S. zouden •rjjsen'. Het ongelooflijke wordt in Rusland tot waarheid. Als kleine jongen was 't me 'n vreugd treinroovers-verhalcn uit Mexico, waar men tegenwoordig zeer comfortabel reist, en uit the wild fart West, waar mon tegen woordig niet alleen comfortabel, maar ook snel en billyk reist, to lezen. In die verhalen kwamen edele telegrafisten voor, die de Morse- loekenen «luisterden'; Jaoks, die onder aan do goederenwagons tusschen de yzers bungeldenvalsche machinisten en edele machinisten, die met olielapjes wreven en daarby godsdienstige of groothartige gedachten cultiveerden. Postmasters met voorgevoelens. Tegenwoordig lees je dat alles in de krant. Vroeger kostte zoo'n jongensboek oen-negentig. Tegenwoordig heb je hel verhaal voor vyf cent in de krant voor je zoon voer je zelf ^og 'n massa wotenwa^rdige lectuur incluis voor je vrouw een bladzij advertenties en dan heb je nog dit vóór, datje je zoon kunt zeggen dat is ocht gebeurd, jongen, Woeusdag "~>r 'n week op de lyn naar Warschau ONGELUKKEN. Te IJruuideu is Donderdag het eenige zoontje van den heer L. by het baden in bet Noordzeekgpaal verdrenken. Door eleclriciteit verminkt. Te Zand voort bad Vrydag een ernstig ongeluk plaats. Een knaap was daar in de uabjjheid van Grand Hötel bezig een vlieger op te lateoj toen op een gegeven oogenblik het touw verward raakte ineen .telephooodraad. Hy klom den paal in om zyn gewaardeerd speeltuig te bevryden, doch greep toeu in den geleiddraad van de electrische tram. De zware electrische i stroom, die hem toen door het lichaam ging, verkoolde hem hand en arm, en de ongelukkige viel omlaag en hg bekwam daarby ernstige hoofdwondeu. De genees baren drs. Gerka en Varenkamp, die toe vallig in de nabyheid waren, verleenden den jongen, die onderwyl reeds bewusteloos wan geworden, de eerste hulp en lieten hem toch naar het ziekenhui© vervoeren. Zyn toestand is echter eóó ernstig, dat er weinig hoop bestaat hem in bat leven te kunnen behouden. Ean botting. Vrjjdagmiddag kwam aan de Weesper- zyde tusschen den Hardey vpldqcbe en Duiven- drecbtachebrug (onder Diemen) een auto mobiel met zyn as tusschen de zpaken van een staande handkar. De handkar sloeg aan stukken terwjjl de auto teu onderst boven ging- Een der inzittenden kwam zoo danig terecht dat hg naar het gasthuis moest vervoerd worden om daar te worden verbonden. De automobiel werd op een kaf weggevoerd. Tengevolge van een stoot van een koe is Woensdag te Ambt-Almelo over leden de landbouwer J. H. Kamp op de Riet. De man zou over een paar dagen eene eigen boerdery betrekken. Door den bliksem gedood. Een jongetje van ongeveer 6 jaar, zoontje van den arbeider H. in bet Stienzer Oudland, is Vrijdagmorgen ongeveer 8 uur door den bliksem getroffen en gedood. Uiterlijke kenteekenen zyn niet aanwezig. De moeder zag het kind, dat op wegwas naar school, zich omkeeren, waarschynlyk om wegens het vreeselyke onweer naar huis te gaai), en toen vallenom niet weer op te staan. R. Ct Onweer. Bjj het hevig onweder, dat in den nacht van 2 op 3 Aug. boven Veenendaal woedde, verbrjjzelde de bliksem een gedeelte van het dak en sloeg vervolgens in de slaap zaal van het volkslogement van G. Aarsen in de Gortsteeg, terwyl de bewoners en een vjjftal logeergasten reeds te bed lager. Stukkon hout, splinters, kalk en behangsel door elkander over een drietal aan het eind geplaatste ledikanten verspreidend, liep hy langs een ijzeren ledikant, drong by een in een balk geslagen spjjker door de zoldering naar beneden om, voor zoover als het na te gaan was, langs de gas leiding een uitweg te vinden, zonder den man, die zich in het ledikant bevond, of de overige huisgenooten ook maar in 't minst te hebben gedeerd. Slechts een paar logeergasten waren door den schok, den schrik en het verblindende licht eenige uren ietwat versuft. Dinsdag zweefde een luchtballon over Giandóla in Italië; laag bjj dnu rnd, want men wou landen. Zoo zweefde ballon over een veld, dat aan een krankzinnigengesticht behoorde en waar eenige krankzinnigen werkten. Een aantal hunner grepen het touw, dat over den groud sleepte, en trachtten de ballon neer te trekken. De luehtvaarders, onaange naamheden Treezende, wierpen met ballast naar de krankzinnigen, maar deze lieten niet los. De wachters kwamen er bjj en er op in, waarna de krankzinnigen touw üeten schieten, behalve een, eind die, toen de ballon weer steeg, een de lucht in ging. Toen viel hy, juist op een ander, maar geen van beiden bezeer de zich erg. Ingezonden. Uiffiheer de Redacteur! Versoeke beleefdelijk plaatsing voor onder staande'iu uw véél golovon blad. Onschuldig. Men zal zich borinnoren dat in den nacht van 8 Juni jj. brand wsrd ontdekt in per ceel 75, Middenstraat, Helder, bewoond door den korp. der Marine v. d. M. waarvan iu alle bladen zooveel gewag w?rd gemaakt. Daar bodoelde persoon dezen zomer varendo zs mei Hr.Ms. ,Pjet Hein', had h(j een goed- koopere woning gehuurd en was syn vrouw ook tevens voor familieomstandigheden niot thuis. Dus was het huis tydelyk onbewoond. Daar hot hois onbewaakt, stond en vooral omdat bleek dat het huis erg nat en vochtig was, besloot de bewoner om klcoderen, nik kelwaren en verdere kleine dingen van waarde, naumachine enz. in te pititken en bjj iemand op een droge soljer te borgeD. Toevallig heeft hjj dit^op klaarlichten dag, mot een wagen van zyn buurman en met behulp van oen buurman, in dez^^de straat opgeborgen. De bewoner die eenige uren van to voreu juist nog thuis geweest was en het zolder raampje nog had gesloten, werd door do omstandigheden die hiertoe leiden verdacht, vooral daar volgens verklaring van den In- r volgens epecteur van politie de gebroken oliehonder onder het bed was govondon. 's Nachts circa 2 uur by de politie ont boden, moet hjj in eén abnormalen toestand onder den indruk der omstandigheden én do woorden hem door dien ambtenaar toegevoegd, verklaringen hebben afgelegd. Later evenwel onderzocht door eon genees kundig deskundige werden door dien beëedigde verklaringen die dingen véfniétigd, daar uit vele dingen bleok o.a. (dat de lamp niet onder bet bed gezet kon zjjn, daar hy ge vonden was met gebroken oliehouder vu lampekous en brandor geheel gaaf, anders was de kous verbrand en het koper vaa de brander had een verbrande koperkleur ge had) dat deze verklaringen geheel in tegen stelling met de waarheid waren. pat bedoelde perepon, die in den beginne alles togen zich had, zioh in een hachelijke positio bovond en rood pende zwaar gebukt ging onder do vreesolyke tegen hem inga- brecLlc brechuldi^ing U*t lidi l»*r(|>«n. Doch zyn anti-vnenden zouden zich niet lu.g in .g« ellende verheugen en vele lastertongen werden tot zwygen gebracht. Gelukkig bleek weldra uit het onderzoek der commissio van commissarissen het tegen overgestelde en werd hjj op vi-rzoek van zjjn verdediger den Weled. Gestr. Heer Olflcier van Administratie le kL Jl A. Z. direct door den krijgsraad op vrjje voeten gesteld. Op 30 Juli jJ. werd by by vonnis van don Zeekrijgsraad on het Hoog Militair Gerechtshof van alle schuld en do tegen hem ingebrachte beachuldiging vrygeeproken. U Mijnheer de Redacteur, beleefd verdoe kende of ook dit, evenals de vreoealykc be schuldiging door andere bladen, overgenomen kan worden, dankend voor de v.erleende plaatsruimte. EEN ONSCHULJ>(0E. Yrjj-bewerkt door AMO. 17) Zjj beschilderden ook hot plafond in de lange galerjj en lagen daurbjj op den rug; daarvoor waren opzettelijk houten stellingen gemaaktdie mannen leken wel vliegen, die langs het plafond liepen. En men zeide, dat er geen Engelschen voor al dat werk io dienst genomen mochten worden. «En ik zeg, dat het een groote schande is,« gaf Mr. Freer te kennen. «Al die lni komen hier maar om don biefstuk op te eten en het bier op te drinken, dat van rechts wege door ons Engelschori alleen behoort verbruikt te worden.» «O, vader, voor onze biefstuk en ons bier behoeft go u niet bezorgd te maken. Een lekkere gebradon osserib, eon heerlijken bief stuk of een geurig stuk wildbraad, kan m7b»d niet onder zjjn oogen verdragen h|j eet niets anders dan lifi&ijre en poespas, en al die vreemdelingen doen evenals hg. En bier drinken doen zy niet, al zouden zfj ook van dorst omkomen. Savoy, die met de witte muizen, werd bgna krankzinnig, toen hij een slokje bier godronken hadde om standers vreeaden, dat hfl hen zon 1 zoo woest was hjj. Die vreemdelingen drinken allemaal wflo, zoo zuur als azijn.' fWel vrouw,' zoi Mr. Freer, «ik be vermoeid, en ga dus maar wat vroeger dan gewoonlijk slapen. Breng daarom de kinderen naar bedsoodra zjj van den vloer zyn, kunt ge bet opgerolde bed uitspreiden, dat daar in do kleorenkast geborgen isdan ftut g. op ow goorek nel DoUjr praten. Wal zullen die tongen dan in beweging zyn Vrouwen hebben altyd wat te babbelen. Do hemel mag weten, waar zij bet vandaan halen 1* Zoodra de overige huisgenooten van don vloer waren, maakten moeder en dochter haar nachtverblijf gereed. Dolly zei: «Doe het licht niet uit, moederik heb u iets to vertolllen, en by licht is dat prettiger dan by donker.» «Maar kind, dat is verkwisting en je vader moppert zoo over al het geld, dat we aan kaarsen moeten uitgeven.' •Laat vader dan nu voor desoa enkelen keer maar eens mopperen. Ik zal voor u wel een heel pak kaarsen medebrengen. Laat mjj n eens goed in de dekens stoppen! Zoo, dat is klaart Luister nu -eens goed naar mjj. Zoudt ge bljj wezen, moedor, als ik eens een dame werd?» «Neen*, antwoordde juffrouw Freer onmid dellijk op vasten toon, «neen, Dolly, ik zou daar beelemaal niot bljj om wazen Sedert Lolly Perkins, uit de kruidenierswinkel in de Cneapstreet, er van doorgegaan is met dien gemeenen advocaat, die een dame van haar wildo maken, doch haar later in den steek liet, zoodat zjj in de sloot aan den straatweg verdronken is gevonden, zie, kind, sedert dien tjjd weet ik, wat het be duidt, als arme meisjes dames worden. Neen, Dolly, laat je nooit een dame maken Gekheid, moeder 1 Polly Perkins, meene advocaten en slooten hebben er in 't ets mede uit toestaan, ik zal eon damo worden, omdat ik een stem beb, was mede ik fortuin kan maken, als ik fiink ml O, dat is heel iets anders. Je gaat dan zeker rondreizen, om op de kermissen te zingen, niet waar?» .Dat is toch niet erg damesachtig, moeder,' antwoordde Dolly lachend«maar nu moet ge eens naar mjjn verbaal lnisteren. Gjj weet toch den kruisweg wol, waar Green Parsons begraven is?' «Wel zekor weet ik die plek. Hjj werd te middernacht begraven, bjj het licht van flambouwenor was een staak dwars door zjja ljjf gestoken, en volk was er bjj, veel volk 1 Ze zoggen, dat do duivel hem eiken nacht weg komt balen en hem 's morgens hjj bet eerste hanengekraai weder terugbrengt.* Wel moeder, het is Zaterdag veertien dagen gelsden, toen ik volgens gewoonte naar de abdykerk ging, om mjjn zangoefe ningen in to atudeerenik rjjd dan altyd met Mercer terug tot aan de tuinpoort van het kasteel. Ditmaal hield Mr. Winter mo wat langer dan gewoonljjk, on ik liop Mercer mis, zoodat ik te voet moest terug- keeren. Dat speet mjj erg, want ik wist hoe boos tante Jonner zou wezen, als zy vernam, dat ik zoo laat nog alleen in de stad was geweest. Ik besloot een binnenpad over het grasplein bjj Chase langs te gaan, zonder te denken aan het gevaar van dien kruisweg in het donker te passeeren. Juist kwam ik bjj het kruispunt, toen ik daaraan begon te denken, bevreesd wildo ik teruggaan, m opeens zag ik iets, dat leek do duivel wel, staando tegen oen boom en met de oogen op het graf gericht.» •O, Dolly, Dolly, is het werkeljjk waar? Het is precies, of ik zjjn geest bjj het eipdo van die zitbank zie!* «Hè, moeder! De maan scheen fiauw, ik tag de horens op zjjo hoofd en ik meende ook syn staart te onderscheidenzyn paarde- pooton natuurlijk verborgen tusschen het lango gras. Ik stond als aan den grond genageld; sloeg syn armen in de hoogte en begon jammeren, zooals zeker de verdoemde zielen jammeren. O, moeder, als dan had me op dat oogen blik niets kunnen schelen, als hjj mjj had medegenomen in plaats van Green Parsons.' O, Dolly, tian zou jo ook je ziel aan den duivel verkocht hebbendan zou je een tooverheks geworden syn 1* Om mjjn leven te redden, moeder ik kon mjj niot bewegen. Mjjn hoofd word zoo licht on mjjn gedachten raakten verward oa zon der te weten wat ik deed, begon ik te zingen op dezelfde jammerende wyse, alsof ik hem antwoordde het waren klanken, doch geen woorden zooals do vogels zingen. Hjj hield op met sjjn gejammer, maar ik kon niet ophoudenhjj koerde sich om en kwam op mjj af. Doodsbang viel ik op mjjn knieën cn strekte de handen uit om genade te vragen. Toen hjj stilstond en mjj aankeek, zweeg ik dadeljjk. «Waart gjj hot, dio daar songt, meisje?' vroeg hjj. Ik sloeg de oogen op en zag, dat het met de duivel was, maar wel de vioolspeler van mylord. Ik had hem oen paar koeren op een afstand gezien cn herkendo de kraagop slagen, die ik voor horens had gehouden, en zjjn lange overjas, waarvan ik de slippen had aangezien voor den staart van den Boozo. De klagende tonen, die ik had ge hoord, had hjj gespeeld op zjjn viool, die hjj nog in de hand hield. Waart gjj het, die daar zongt?» vroeg hjj weder. •Ja, mynheer', antwoordde ik bevend. «Wio heeft u zoo loeren zingen? Ge hooft niet bevreesd te zjjn, meisje, ik zal u goen kwaad doen. Sta op cn zie mjj dan flink in de oogen, opdat ik kan sien, of ge do waarheid zegt.' O, moeder, ik deed, wat hjj zeide. Ik keek hem aan en het was, of hjj het gelaat van een engel had. Hjj was zeer bleek, zyne mooie oogen glinsterden als starren on zjjn lang, donkor haar hing rondom «ijn hjj schudde het naar achteren, zooals kindoren ook wol doen. Hjj had oen mooie snorre- buard en bjj het licht dor maan leek zjjn gelaat zoo indrukwekkend. Ik gevoelde, dat or een vreemde wil van hem uitging, die sterker was dan mjjn eigen wil; al was hjj de Satan in eigen |>ersoon geweest, en hy bad mjj gevraagd hem to volgen, ik zou het gedaan hebben, zooals een hond zyn meester volgt.* O, Dolly, dat is te erg I Schenk je hart vooral niet weg aan een vioolspelerdat kan nooit op iets goeds oitloopen, lief kind.' Dryf or nu t,en "P01 niel meo' "K**1**- Zooals gjj dat bedoelt, daarvan ie geen sprake, maar op eerbiedige wyze vereer ik hem in mjjn hart, want hjj heeft mjj eon gehool nieuw vooruitzicht goopend, ik kan na verloop van tjjd zeer gelukkig worden.' Daar begrjjp ik nog niet veel vanga daarom maar voort met je verhaal, lief kind 1' Ik vertelde hem, dat ik sedert mjjn kio- derjaroo in het koor der abdykerk had mede- g«-zongendat Mr. Winter, do organist, -:-K voel moeite had gegeven om my to on richten on mijne stem te vormen dat mu voor mjj even onmisbaar was als brood, dat ik de vogels nabootste, als ik ze hoorde, en dat ik mjjn leven lang wel alle dagen zoo willen zingen. Hjj zeide«Meisje, ow stem is een bjj zondere gave, en nog merkwaardiger is i^w fijn muzikaal gehoor, het sou sonde wezen, als uwe schoono gaven in vergetelheid ver loren gingen, want daarmede sondt ge eon beroemde naam kunnen krygen.' Mjjn hart ontstelde van die woorden, moederIk was sóó gelukkig, dat ik geen woorden kon vi Eindelyk zei' Ut: «Ik beo zeer'arm, mjjn- Hoe zou ik een beroemden naam o krjjgen?' zeide h|j, dat ia een groot b go moet niet alleen hard in do ren, maar ge moet ook goed o ngen, want oen fraaie stem waard zonder beschaving, en geld kosten. Wjj behoeven ecl Hoe kunnen Jv want go sludeoren, ontvangen, niets veel geld ge moet ook goed onderwjjt fraaie ktem alleen is dat zal lget HH|Lord Asherton helpt gaarne kunstenaars, die vooruit willendat weet ik zeker. Hjj ontdekto mjj, toen ik nog jong en zonder vrienden op de wereld stond, en sedert dien tjjd is hjj meer een vader dan een meester voor mjj geweest. Kom morgen middag om drie uur in mjjne kamer, dan sullen Mr. Winter en ik uw stem beproeven on verder raadplegen, over hetgeen er gedaan alsof het gedrukt in eeu boek Dolly I» ik ljjk wel mooi le spreken mjjn geheugen ik herhaal slechte de woor den, die bjj sprak.' «Wel, ga voort, Dolly 1 lk ben nieuws gierig, boe bet verder is afgeloopen.' (.Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1906 | | pagina 1