M 0 KLEINE COURANT I 't Vliegend Blaadje TS voor HeldorTexel, Wieringen en Anna Paulowna 84ste Jaargang. Waarschuwing. Gemeenteraad van Anna Panlovna, Nieuwsberichten. No. 3494 Zaterdag 11 Augustus 1906. Bureau: SMoretraat Tetef. 59. Bureau: Keelngetr. 29. lutera-Telef. 50. Projectielen, bestanddee- len en stukken daarvan afkomstig' van de Schietoefe ningen der Artillerie, welke gevonden worden op de zand plaat Onrust of op de Texel- sche kust of die uit zee worden opgevischt zijn 's Rijks eigen dom. HÖ die zich deze voor werpen toeëigent, is derhalve strafbaar volgens de wet. Het oprapen en vervoeren van geladen, niet gesprongen projectielen is levensgevaarlijk, ook voor de omgeving van hem die zulks verricht. De Commandeerende officier van het 4de Regiment Vesting-Artillerie, op la»tde Majoor ffiANgOIS. Gemeenteraad van Helder. Zitting van Dinsdag 7 Augustus 1906. Voorzitter de beer Van Steyn, Burgemeester. Tegenwoordig 20 ledenafwezig met kennisgeving van verhindering de heer Van den Berg. Nadat de vergadering is geopend en de notulen der vorige zitting zyn gelezen en goedgekeurd, doet de Voorzitter mededeeling van de volgende. Ingekomen stukken. 1. Kennisgevingen van de in de vorige zitting benoemde onderwijzers en onderwijzeressen, dat zij hunne benoemingen aannemen. In verband daarmede wordt aan de heeren R. Th. de Cock en M. Koolbaas uit hun tegen woordige betrekkingen eervol ontslag verleend. 2. Een adres van mej. J. L. Vermeer, verzoekende wegens hare benoeming als onderwijzeres te Heilo eervol ontslag. Dit wordt tegen 1 October a.s. verleend. Aanwending van eiactricitsit bij Hat waterleidingbedrijf. Aan de orde wordt gesteld het voorstel van de heeren Bok eu Jaring, om, in afwijking van het raadsbesluit van 23 April 1.1., alsnog te besluiten dat als beweegkracht voor de gemeente-waterleiding electriciteit zal worden aangewend. Door B. W. is met betrekking tot het ingediende voorstel advies ingewonnen van den heer J. Schotel te Rotterdam en van prof. J. Dyxhoorn te Delft. Deze uitvoerige adviezen zyn den leden toegezonden. Beide deskundigen komen tot de conclusie, dat voor het drijven der pomp verbindingen van de gemeente-waterleiding onder de gegeven omstandigheden het toepassen van electrische overbrenging noch uit het oogpunt van zekerheid van het bedryf, noch uit hot oog punt van kosten aanbeveling verdient. By de behandeling van het voorstel ver- krügt d. heer Bok het woord. Deze zegt, dat het rapport van den heer Dyxhoorn hem zeer is tegengevallen, en het er zeker anders uitgezien zou hebben, indien Z.Ed. bij zyn bezoek alhier, om inlichtingen in te winnen, zich ook gewend had tot de voorstellers liet rapport zou dan niet zoo eenzydig zyn geweest. Verschillende punten van hot advies worden door Spreker weerlegd, waaruit blijkt, dat hy in onderscheidene opzichten en vooral iu 't trekken van de condusie verschilt. Duidelijk doet hy daarby uitkomen, dat by het doen van 't voorstel uitsluitend het ge- meentebelaug in bet oog is gehouden. Daar evenwel de verbetering van de waterleiding dringend noodzakelyk is en geen uitafol kan lyden, heeft hy met de®, heer Jaring be sloten, hun voorstel, om electriciteit aan te wenden als beweegkracht voor de waterleiding, in te strekken. De heer Terra stelt veel vertrouwen in het uitgebrachte rapport en doet daarom het voorstel, om het besluit, waarby gas als drijfkracht zou gebruikt worden, ook in te trekken en daarvoor stoom te nemeu. De beer Jaring meent, dat het niet ge bruikelijk is een voorstel van zoo'o ingrij pende beteokenis, zonder voorbereiding dadelijk te behandelen. Hy is van meening, dat nader advies hier omtrent dient ingewonnen te worden en zou daarom een beslissing willen verdagen. De heer Staalman acht uitstel niet aeodig, omdat men voldoende ingelicht is en vindt het voorstel van den heer Terra zeer aan bevelenswaardig, omdat atoom volkomen bedrijfszekerheid geeft. De heer Grunwald wil ook de zaak niet verdagen, maar kan zich niet vereenigen met het voorstel—Terra, hjj blyft voor gas. Volgens prof. Dyxhoorn geeft dit voldoende zekerheid eu is goedkooper dan de heer Schotel heeft berekend. Nadat de heer Staalman en tfeyer nog voor stoom en de heer Jaring en Grunwald voor gas als beweegkracht hebben gepleit, wordt het voorstel van den heer Terra in stemming gebracht en verworpen met 11 tegen 9 stemmen. Vóór stemden de heeren Terra, Van Breda, Van Wingerden, Breet, Meijer, Sevenhuysen, Ilartsinck Staalman eu Van Neok. Door deze beslissing blyft liet besluit, om gas uls dryfkracht by het waterleidingbedrijf aun te wenden, gehand haafd. 73.000 80.000 15.000 16.000 Alsnu komt ter tafel een voorstel van B. A W. tot het aangaan eener geldleening van f180.000 voor de volgende werken: Foor de gasfabriek «en nieuwe gashouder f 600 muntgasmeters gewone gasmeters gasleiding naar Huisduinen Voor ds waterleiding 20 uieuwe putten watermeters kleine uitbreidingen buizennet nieuwe filters u het 10.000 7.000 5.000 20.000 4.000 Totaal f 180.000 B. W. leggen daarby eenige aanbiedin gen over voor het sluiten dier leening. De voordeeligste is die van het Pensioenfonds voor weduwen en weesen van burgelyke ambtenaren, tegen een rente van S'/3 ®/0 met een koers van 97 0 q. De heer Van Breda maakt de opmerking, dat de aanschaffing van de gewone gas meters z. i. uit de exploitatiekosten en niet uit de oprichtingskosten dienen bestreden te worde d. De Voorzitter antwoordt, dat de aan schaffing der gasmeters een gevolg is van de uitbreiding van het bedryf en daarom zooals gebruikelyk is in bet ieeningsplan is opgenomen. Wanneer het gasgebruik in de genaaste algemeen is, sou zoodanige poet op de exploitatie-rekening gebracht dienen te worden. De heer Bok, gesteund door den heer Jaring, acht het wenschelyk, dat iedere post van 't Ieeningsplan afzonderlijk behandeld wordt. De Voorzitter is op zoodanige ingrypende kwestie niet voorbereid en meent, dat de leden dan vooraf schriftelyke voorstellen hadden moeten indienen. De heer Bok betoogt, dat het niet aangaat geld te leenen voor watermeters, die eerst over 4 of 5 jaar gebruikt worden. Dit be treft niet de uitbreiding, maar de exploitatie. De heer Grunwald is van meening, dat de te maken winst kleiner wordt, aft alle uitgaven op de exploitatie-rekening worden gebracht en daardoor de belastingbetalende urgers van thans bezwaard worden. Hy wil evenwel niet leenen voor zaken, die eerst over eenige jaren noodig zyn, vreezende, dat alsdan de gelden voor andere doeleinden besteed worden. De heer Bok maakt de opmerking, indien men weinig leent, men dan ook weinig rente behoeft te betalen en stelt daarom voor de posten f15.000 roor gasmeters, f7000 voor watermeters en f 15.000 voor 300 muntgas meters van de leening te schrappen, waar door het plan f37.000 minder wordt. De heer Krijnen vraagt hoeveel muntgas meters naar gissing de eerste jaren noodig zullen zyn. De Voorzitter is op deze en dergelyke agen niet voorbereid en kan geen vol doende inlichtingen geven, maar weet wel dat het Ieeningsplan zoodanig is opgemaakt om kleine leeningen te voorkomen. De heer Krijnen wil alsnu de zaak tot later verdagen en B- W. machtiging ver- leenen, om sommige noodzakelijke werken uit te voeren. De Voorzitter heeft tegen dit uitstel geen bezwaar, indien de Raad aan B. W. een crediet verleent tot het maken van een gas houder, filters eu putten. De heer Van Neck is togen uitstel, om dat thans een voordeelige aanbieding tot het plaatsen der geldleening is gedsan, welke voorwaarden .bij langer wachten vervallen. Na nog eenige besprekingen, waarby even wel niets nieuws in het midden wordt ge bracht, komt het voorstel van don heer Krynen, om de behandeling verder uit te stellen, in stemming, dat aangenomen wordt met 10 togen 9 stemmen. Voor stemden de. heeren Verfaille, Breet, Meijer, Ilartsinck, Koch, De Ven, Grunwald, Jariug, Krijnen en Van Breda. De heer Van Wingerden, onthield zich van stemming. Het tweede gedeelte van het voorstel, onx B. W. machtiging te verleenea tot het doen maken van een gashouder, filters en waterputten, wordt aangenomen met ló tegen 5 stemmen. Tegen stemden de heeren Breet, Meijer, Staalman, Terra en Van Wingerden. Rechtgeding. In verband met het besluit van 12 Juni 1.1waarbij bepaald werd, om de schade geleden door de gepleegde onregelmatigheden aan de gasfabriek voor rekening van de gemeente te nemen, behoudens het verhaal ■op katgoca d» gewezen klerk-incasseerder J. N. Ran bezit of later eventueel mocht ver- krygen, stellen B. W. voor te besluiten tegen genoemden Ran een rechtsvordering in te stellen, zoo noodig in hooger beroep. B. W. deelen mede, dat zy rechtskundig advies ingewonnen hebben bij Mr. W, C. Bosman te Alkmaar en overeenkomstig dit De heer Grunwald doet het voorstel deze zaak in gesloten zitting te bespreken. De heer Staalman verzet zich absoluut tegen dit voorstel, want het verdient aan beveling deze zaak ook nu in bet openbaar te behandelen. Mocht men evenwel toch daartoe hesluiten dan zal hij de vergaderiaz verlaten. De heer Jaring steunt het voorstel van den heer Grunwald en brengt .in 't dat de bespreking niet loopt over de ilve, maar over persoonlijkheden daar stemming wordt nu met 17 tegen 3 stemmen besloten tot een zitting met gesloten deuren. Tegen stomden de heeren Meijer, Staalmzn en Van Wingerden. De heer Staalman verlaat de vergadering. De Raad gaat over tot een geheime zitting. Na horopening der openbare vergadering komt het voorstel van B. W. iu behan deling. Do heer Van Wingerden maakt do opmerking, dot men aan den advokaat had moeten vragen, hoeveel de kosten bedragen voor zyn bemoeiingen. De heer Van Neck zegt dat zulks in dit geval niet kon geschieden, omdat het een zaak ft van civielen aard en het alleen een vormkwestie betreft. De hoer Meyer betuigt zijn afkeuring over de wyze, waarop deze zaak is behandeld en wenscht zich geheel te onthouden bij de te nemen beslissing. In stemming gebracht wordt het voorstel van B. W. met 15 tegen 4 stemmen aan genomen. Tegen stemden do heeren Meyer, Breet, Terra en Van Wingerden. Grcttllcitle. Vervolgens wordt behandeld het in de vorige vergadering uitgestelde adres van do Wed. J. Van Brederode, verzoekende een jaarlyksche ondersteuning. Door B. <Sc W. was voorgesteld adressante een toelage van i 50.— te verleenen, benevens vrjje woning in het aan de gemeente behoorende perceel Wachtstraat 41a. Door den heer Grunwald was dit voorstel geameedeerd en voorgesteld een gratificatio van f 100 plus vrye woning. Na een korte bespreking wordt mat 15 tegen 4 stemmen overeenkomstig het voorstel besU van den heer Grunwald sloten. Tegen stemden de heeren De Ven, Van Neck, Van Wingerden en Oortgjjsen. Gemeente-bagrooting 1907. Alsnu heeft de aanbieding plaats van de De begrooting van het Burg. Armbestuur bedraagt f 12.800, die van het Algem. Weeshuis f 16.816,68 en die ven de SekaMarij f 650. Tot onderzoek dezer begrooting splitst de Raad zich bij loting in 3 afdeelingen, die op nader te bepalen datum zullen vergaderen. Tot leden der le auctie behooren de heeren Van Breda, Mey«r, Sevenhuysen, De Geus, Grunwald en Staalmantot die der 2e sectie de heeren Van Wingerden, Oortgijeen, Verfaille, Koch, Zander en Van den Berg; tot die der 3e sectie de heeren Breet, Bok, Hartsinck, Terra, Jaring en Krynen, Rondvraag. De heer Meyer informeert naar de inlich tingen, die door den Voorzitter ingewonnen zouden worden, omtrent een sproeiwagen. Deze zegt, dat een sproeiwagen f 800 kost, het j&arlijksch waterverbruik f 135 bedraagt, waarbij nog een paard en de bediening ge rekend moeten worden. Zoo de heer Meyer van de noodzakelijkheid of wenschelijkheid van een sproeiwagen overtuigd is, moet hij een voorstel indienen. De heer De Geus vraagt of er van de politieagenten geen adres tot betere salaris- regeling is ingekomen en zoo ja, waarom den Raad daarvan geen mededeeling is gedaan. De Voorzitter antwoordt, dat de leden dit adres by de begrooting zullen vinden. De heeren Grnnwald en Jaring geven aft hun meening te kennen, dat van dergelyke adressen, al worden zij by de begrooting behandeld, aan de leden kennis moet worden gegeven. De heer Bok wyst er op, dat bij de be grooting f 150.is uitgeUokken voor 3 fonteinen aan den openbaren weg, waar gelegenheid ft om te drinken en dat deze tot nog toe niet zyn aangelegd. De Voor zitter zal nota van deze opmerking nemen. De heer Jaring dringt aan op aanstelling van meerder personeel op 't kantoor der gasfabriek; uitbreiding van personeel is dringend noodig. De Voorzitter belooft in overleg te zullen treden met den directeur. Hierna niemand meer het woord verlan gende wordt de vergadering gesloten. Door de regeering zjjn tot in de kleinste onderdooien uitgewerkte voorzorgsmaatregelen enomen mot het oog op een mogelijke staking, 'orpedobooten liggen ateeds onder stoom kanonnen, ten einde de in geval de spoor wegdienst Minister op Dinsdag 7 Aug., des voormiddags 10 uur. Voorzitter de Burgemeester, de heer JelleS. Afwezig de heeren Bakkeren Van Mullem, de eerste met kennisgeving van verhindering. Na opening der vergadering, lezing on1 goedkeuring der notulen, volgt lezing ge meenterekening. Ontvangsten f2 >068,91*, uitgaven f23505,72, batig saldo f 1563.19*. De heeren Volder en van Mullem, in de vorige vergadering benoemd de rekening na te zien, zullen in de volgende vergaderiug rapport uitbrengen. Van den heer Sipmau is eene kennis geving ontvangen, dat hij zyne benoeming als Armvoogd aanneemt. Mej. Rommerts betuigt haren dank voor de ontvangen gratificatie. H.H. Ged. Staten stellen voor het salaris van den Burgemeester te verhoogen tot f 1000 en dat van den Secretaris tot f 760. De Burgemeester zegtDeze zaak betreft my zelf, ik zal my daarom verwijderen.' De heer Waiboer neemt het Voorzitter schap waar en stelt voor deze zaak aan te houden tot de volgende vergadering, daar zy nog niet genoeg is voorbereid. Na eenige besprekingen wordt alzoo be sloten. De Burgemeester komt weder ter ver gadering. Eenige reclames hoofdelyken omslag zullen in comité behandeld worden. By de rondvraag informeert de heer <de Graaf, of opzichter van de begraaf plaats en doodgraver ul ontslag hebben ge vraagd. Voorzitter antwoordt: .De eerste wel.' De heer Stammes beweert, dat de wijzers te veel Tacantie hebben en no« 52 vrye Zaterdagen Woensil.g, u geheelen dag school, veralagg.) de daj voor de onderwyzersvergaderingen en vacanties. Na eenige bespreking vraagt de Voor zitter of de heeren het goedvinden, dat B. W. deze zaak met den Schoolopziener bespreken. Algemeen voor. Hierna wordt de verga dering gesloten. Br Stolypin schynt by de vorming van Mn ministerie met vele aoeielykheden te kampen te hebben. Thans heeft hy het plan gevormd verschillende ambtenaren, vooral gouverneurs, in het kabinet op te nemen. Hy moet zeer ontstemd zjjn over de weinige modewerking tot nn toe ondervondon en geeft openlijk de schuld aan Trepof, die zyn plannen bjj don Csaar dwarsboomt. Hoewel Trepof ontkent zich schuldig te hebben imaakt aan kaiperyen, houdt Stolypin zyn ■weringen vol en tracht bewjjzen te ver- Steeds brengen de Russische bladen meer i meer gruweljjke bijzonderheden over den vcrschrikkelyken brand te Sysran, die onge veer tweehonderd menschon het leven kostte en 30000 mensohen dakloos maakte. By dezen brand toonde de menigte zich in de meest dierlijke gedaante, terwijl het bijgeloof en do onwotendheid van het Russische volk duide lijk aan hot licht kwamen. Het vunr had de machinekamer aangetast van een stoommolen. Niemand van de menschon, dio er dicht om heen drongen, dacht or aan dat de ketal in de lucht kon vliegen. Slechts een student viel dat in. Hü ried de menigte aan kalm uiteen te gaan. Plotseling klonk eene doffe ontplof fing. Er ontstond een paniek. Daar klonk een stem uit de menigte; »De student heeft een bom geworpen." Dat was voldoende. Hon derden armen pakten den ongelukkige beet, en wierpen hem in de vlammen. Geen die er aan dacht dit slachtoflor van blinde volks woede te redden De onderhandelingen tustchen de volksver tegenwoordiging van Kreta en de mogendhe- hebben nog niet tot Mn goeden uitslag ird en te Athene schynt men van oor dat in de bestaande omstandigheden van Mn aanblijven van prins George als opper- commissaris geen sprako kan zyn. Uit Athene wordt geschreven, dat bet aan bod dor mogendheden dat Grieksche officieren on onderofficieren geleideiyk het vreemde kador in do gendarmerie sullen kunnen vervangen van zmd waarde wordt geacht, in de eerste reu Griek sche officieren by de geadarmerie vreest, dat het aanleiding zal geven tot ontstemming tegen de GriekeD. Bovendien is men ontevreden dat den Griekschen officieren en.onderofficieren eisch wordt gosteld het Grieksche leger te verlaten. Men verwaoht dan ook dgt de regoering te Athene van bet aanbod goen ge bruik zal maken. Een bepaald besluit ft echter geldelyk opzicht deelden wy vatting der Kretenzers msde en deze dekken zich volkomen met de later ontvangen be- Uit het Buitenland Te Petecsburg ft de staking zoo goed aft geëindigdalleen in naam bestaat zo nog «enigszins, ondanks de yverij der revolution n ai renIn Moekou nog voort, maar ook bier vindt sy weinig steun. De agitators doen wanhopige pogingen om de staking door te voeren, en in strooi biljetten verzekeren zy dat de spoorwegen er poaieryen «uilen staken en de algemeene ring zal beginnen. Maar de stakende ar beidersverenigingen hebben besloten den arbeid te hervatten. Wat de spoorwegen en de poet betreden, voorloopig is van deze staking te wachten. In de eerst ontbreekt Mn eonsgezinde leiding, revolutionnairen meonen, dat geheel Rusland hun woord sal volgen. Dat ft niet aaders dan zelfverblinding. De ongeregeldhoden en de onrust van thans schijnen ook slechts meer voorpostengevechten te zyn. De leiders der arbeiders zyn waarschyniyk zelf wel overtuigd - - Volfeo, oen bericht aan do .Vos*. Ztg.- is Dinsdag nacht oea geheime vergadering gehouden van den raad vi uitvoerige aanwyringen zyn gezonden. Men kan dus nog niet spreken van het mislukken van de algemeene staking. Zy moet fmtedyk nog beginnen eo zal nog eooigeu ,tyd uitblijven. i stil te t De vraag ft no maar of de Kretenzers de voorwaarden der mogendheden zullen aan- in of dat een nieuwe opstand zal uit breken en of prins George gaat of blyft. De Grieksche regMring schynt pogingen te i prins George tot blyven over te halen, r to Athene is men van oordeel dat zyn aftreden binnen korter of langer tyd onver- mydelyk is. Benoemd tot ontvanger der loods gelden te Vlisaingen, de commissaris der oodsen tevens ontvanger der loodsgelden ter Nederlandsche loodsstandplaats Ant werpen, J. S. Tennissen; tot commissaris der loodsen, tevens ontvanger der loods gelden ter Nederlandsche loodsstandplaats Antwerpen, de adjunct-commissaris der loodsen te Maassluis, D. H. de Boer; met ingang van 1 October a^.: de commissaris der loodsen, tevens ontvanger der loods gelden te Vlieland K. Raap, in geljjke be- irekking overgeplaatst naar Willemsoord; tot commissaris der loodsen tevens ont vanger der loodsgelden te Vlieland, de ontvanger der loodsgelden te Hellevoetaluis M. S. Kruising» tot ontvanger der loods gelden te Hellevoetaluis, de adjunct-com missaris der loodsen te Umuiden J. S. Genet; de adjnnct-commissaris der loodsen te Botterdam C. van Krieken in geljjke betrekking overgeplaatst naar IJmuiden. Eervol ontslag verleendop hun ver zoek, uit hunne betrekking aan den ont vanger der loodsgelden te Maassluis C. Borstlap Jzn., met ingang van 17 8ept a.s., en aan den commissaris der loodsen tevens ontvanger der loodsgelden te Wil lemsoord, L. van Roosendaal, met ingang van 1 Oet. as. Overgeplaatstmet ingang van 17 Sopt. a.s. de ontvanger der loodsgelden te Vlis aingen J. de Neef Wzn. in geljjke betrek king naar Maassluis. Terwjjl J. N. en zjjne vrouw, wo nende te Zaandam, afwezig waren, ont dekten de buren bjj hen in huis brand. Zjj drongen de woning binnen en doofden het vuur, dat in een linnenkast en in het bed woedde. Beide voorwerpen s circa 3 M. van elkander af. Er I vermoeden, dat hier gepoogd is brand te stichten, wat echter door de bewoners wordt ontkend. Niettemin heeft de politie te Zaandam proces-verbaal opgemaakt Niet naar Oultachland. Een week geleden vertrokken van Am sterdam ongeveer 400 werklieden naar de mijnen te Bruckhausen (Weatfalen), waar ajj bovengrondsch werk zouden verrichten, tegen een dagloon van f 2.50 h f 3. Het is dezen werklieden allesbehalve meegevallen. Naar de Tel. toch van der toehtgeoooteo varaam, werd hun nadat zjj twee dagen werksaam mm medegedeeld, dat ajj wel aan het wmk kouden bljjven doch tegen een loon van 3.50 Mark per dag. Dit werd geweigerd en, daar de direotie niet het loon wenschte te betalen, waar voor de werklieden waren aangenomen, vertrokken dezen weder naar Amsterdam. Ongeveer 25 man, die niet meer in het bezit waren van reisgeld, aanvaardden den tocht te voet, 25 anderen namen, door den nood gedwongen, genoegen met het ver minderde loon en gingen aan het werk, zoodat in 't geheel ongeveer 300 man teleurgesteld te Amsterdam zyn terug gekeerd. Diefstal. Zaterdagavond zag de heer R., een der firmanten van een groot magazjjn in ga lanterieën en manufacturen, een zjjner naaisters den winkel uitgaan met twee pakken onder den arm. Hg vertrouwde dit niet en liet de naaister uitpakken, waarop de heer R. tot de ontdekking kwam, dat deze pakken verschillende goederen be vatten, uit zjjn magazjjn afkomstig en medegegeven door zjjn coupeuze, ten einde ze aan hare woning af te geven. Esn huiszoeking volgde, waarna een ontzagljjke voorraad gestolen voorwerpen bjj genoemde coupeuse, een winkeljuffrouw der firma R, die bjj den coupeur inwoon de en bjj de naaister in beslag werden genomen, een waarde vertegenwoordigende van minstens een paar duizend gulden. De drie verdachten werden daarop naar het politiebureau gebracht en daar in voor- loopige bewaring gesteld. Zaterdagnamiddag ontstond in de Rjjksduinen, onder Ooddorp (Flakkee) brand, doordat een inwoner bjj het opsteken van een sigaar, de onvoorzichtigheid beging, den lucifer in het duin weg te werpen, zonder ze eerst nit te blazen. Door den sterken wind verbreidde de brand zich zeer snel. Door het flink optreden evenwel van den rjjksarbeider J. Westhoeve, aan het z.g. Flauwe Werk, die in zeer korten tgd niet minder dan 30 arbeiders aan het werk zette, gelokte het, den brand te blusschen. Tuaschen het Flauwe Werk en de IJzeren Brak is echter eene duinopper vlakte van circa 3 hectaren door het vuur verwoest. De opzichter van den Rjjks-Waterstaat voor Goedereede en Overflakkee, de heer J, C. Van Eendenburg, die langs telefoni- schen weg bericht van den brand ont ving, snelde er dadeljjk h< verneemt, is door hem de schade, die aan de Rjjkszeeduinen ia ontstaan, geraamd op ruim f 200. Of deze kosten door hem door wien de brand ia ontstaan moeten worden betaald, is nog niet Voorzeker een goede les voor hen, dia de duinen bezoeken en dikwjjla onbedacht een sigaar of pjjp aansteken. Uit Koudekerk® wordt aan de M.C. ge meld Zondagavond werd door een ambtenaar der stoomtram Walcheren, die bjj den bergweg wandelde, een jongen gezien in verdachte houding bjj een contrarail. Hjj sprong over de sloot en bemerkte in de rails verschillende steenen, goed vastge maakt met proppen papier. De jongen verwjjderde zich, doch is door de pol tie opgespoord. Hjj is 17 jaar ood en heeft bekend dat voor aardigheid gedaan hebben om eens te zien welke de gevol zouden zjjn. In de Kursaal te (Mende is aan een daar aanwezige dame een beurs ontstolen, bezet met diamanten eu saffieren, eu he mde eeu parelsnoer ter waarde van 200.000 francs. red, soo luidt eeu van de berichten. De r trosen hebben hun doel bereikt. Zjj I er het leven afgebraoht ten koste van do vrou wen en kinderen die *y hebben laten omko men, of erger, hebben verdrongen bydored- dingsbooton. De berichten spreken elkaar hier en daar tegen. Want volgens sommige be richtgevers souden de reddingsbooten soo over- vuld zyn geweest, dat sy terstond zonken. De kapitein is Mn man van 68 jaar. Zee lui verbasen sich over do verregaande onbe dachtzaamheid van den kapitein. De klippen bjj het eiland Hormigas sjjn algemeen bekend aft hoogst gevaarlyk. En bovendien waarschuwt een vnnrtoren de voorbjjkomende schepen. De justitie heeft do l^gero scheepsofficieren van de ,8irio" in hechtenis genomen. De ka pitein schünt sich te verontschuldigen met de bewering dat de klippen van het eiland Hor migas niet op i" syn kaart stonden. Over de schipbreuk zelf worden nog aller lei bjjzonderheden rondverteld. Een Italiaan, zekere Carlo Venturini, wo nende te Baroelona, was met syn familie aan boord. Hy slaagde er in drie sy'ner zoons »n negen passagiers te redden. Zyne dochter, 18 jaar oud, redde Iwm kinderen, wier ouders onbekend zyn. Een familie, bestaande uit vader, moeder, en zes kinderen, kwambMle- maal om, uitgenomen de vader. Deze werd gered maar werd krankzinnig. uu wordt aan de Espana Noeva te gevolgen Te Stettin zjjn vgftien volle haring- pikhuizeu van de firma Pol, onder een ondraagljjken stank, in vlammen opgegaan. D« brandweer heeft een heelen nacht moeten spotten, om de omliggende gebouwen, waar hout, steenkool en petroleum ;- geborgen was, te beschermen. 0e „Slrio". De correspondent van de Daily te Cartagep». meldt omtrent het vergaan van het stoomschip .Sirio", dat op 't oogenblik dor ramp, de Italianen elkander de reddings boeien betwistten met revolver en dolk in echtend op de brutaalste mam it te geven op «rrouwen of kiodereo. half unr lang waren de landverhuizers *r Zii maakten ds bemanning machte- Met het mes in de hand maakten zy ran de booten meester, trots de heldhaf tigheid van do officieren, die eerst vrouwen wilden redden. _ene groep landverhuizers zprong op eene boot toe, die reeds vol was ea te water ge laten zoo worden. Met het mes staken zij iedereen overhoop en namen do plaats van hunne slachtoffers in. Zjj waren op 't pont vertrekken, toen een nieuwe groep aan kwam en het gevecht op vreeeelyk© wjjze op nieuw begon. De kapitein, ziende dat het schip verloren u en de reddingzbooten bemachtigd, 3h voor het hoofd. Daarna verloren de offi- sron hun kalmte en trachtten i ■men. Niemand beetuurde meer „aarom is hot aantal dood en soo wel op het tjjdstip der ramp de zee volkomen Het geruoht loopt dat de .Slrio" in 't ge heim landverhuizers inscheepte op de kustt u in Spaoio on hiervoor groote sommen trok. at verklaart waarom hy daar voor op een aata waar schepen met grooten diepgang >oit komen. Nader meldt men Een jonge man, die kort te voren getronwd as, had al syn krachten ingespannen om sjjo vrouw te redden. Toen hy haar ton slotte aan wal bad gebimcht, bemerkte hy, dat hjj in de duisternis Mn vreemde voor syn vrouw had aangezien. Wanhoop maakte sich van hem moeeter, wanhoop, die tot waanzin oversloeg, zoodal hjj na opgoiloteu ft en bewaakt wordt. Di »Mlk«ta" vlotgebracbt. Saseho, 7 Aug. Het den 12en Septem ber van het vorige jaar gezonken slagschip Mikasa" is na vele mislukte pogingen heden vlotgemaakt. De >Mootagu", het groote pauteer- schip dat bjj hat eiland Lundy, ten N.W. van Dovonshire, op de klippen is geloopeu, wordt werkeljjk als verloren opgegeven. De huid van het schip had te veel geleden om 't uog af te brengen. De 60,000 p. st. die er zoowat aan de banriogspogingen zjju, zjjn dus weg. Het schip werd drie jaar gele4eu in dienst genomen en heelt nagenoeg een miilioen pond ge- het van boord brengen van alles wat'nog waarde heeft, ecbgnt het woest toegegaan te zjjn. Een matroos viel over boord en verdronk. De Daily Chronicle zegt in een hoofd artikel dat het verlies van het splinter nieuwe slagschip voor Engeland gelj}k staat met het verlies van oen half legercorpz voor Duitschland en dat Engeland ver plicht is de leemte op de een of andere manier aan te vullen. Zoo bekoort bot. Een van de meest bekende en geachte >den van de afgetreden regeering in Zweden was de onderwjjzer Tricyuw Berg (minister van Onderwjjs in dat ministerie). Hjj gaat zoo min op pensioen leven als dat hjj naar een of ander voornaam ambt dingt, op grond dat hjj een tjjd minister is ge weest. Hjj neemt gewoon zjja oude plaats als onderwjjzer aan de lagere school te Stockholm weder in. New-York ljjdt nog steeds onder on- htends al zeven mensohen tan gevolge van de warmte bezweken. De parken zjjn 's avonds vol menschon die verademing zoeken, omdat zjj het iu huurkazernes niet kunnen uithouden. De berichtgever van den Times te New-York deelt vreeseljjke bjjzonderheden mede over het droevig lot van landverhuizers, aangesproken door agenten, die hun tegen buitengewoon hooge loonen werk in Florida aanbieden. Zjj zgu als hst ware slaven, worden gevangen gehouden eu arbeiden onder het toezicht van negers. Loon wordt hun niet betaald. Ontkomen is nauwelgks mogeljjk. De minste overtreding wordt met zweepslagen bestraft, elk verzet wordt met den dood bekocht. Onlange, zoo meldt de berichtgever, zjjn vjjftig landverhuizers naar Florida ver trokken, sedert heeft men niets meer van hen gehoord. ONGELUKKEN. de eekipbreak bMchuldigic- De vso de .Sirio" bevatte» zware sen taffen den gezagvoerder en het oehoepa- 5olk. He* ft niTwIar, dat de kapitein zelf moord ploegde, toen het ochip op no kBp stootte en reddeloos verloren scheen. Integen deel, de kapitein was oen der eersten die in hei watar sprang o.n 't voos» ljjf te herren. Hjj is door Mn reddingsboot opgenomen. ZlJn voorbeeld ft door bot scbMpsvolk nagevolgd. De - Een 13-jarige knaap, eenig kind van Scheveningsch winkelier, dia Dinsdag- iddag zonder toezicht aan 't baden was, waagde zich te ver in zee en verdronk. Het ongeluk werd eerst opgemerkt, toen de vloed bet ljjk aau strand spoelde. In vlMteh goatlkt. Te Coevorden is de 22-jarige zoon van den machinist v. d. Berg Zondag in Mn stukie vleeeoh gestikt. Geneeskundige hulp mocht niet meer baten. In het grensplaatsje Hutham wilde de zoon van den meubelmaker Kerst eeu kat doodschieten, doch on gelukkigen» jjze werd zjjn moeder getroffen, welke dood neerviel. Hat mijnongeluk bij Charleroi, rreeeeljjk ongeluk had Dinadag- plaat s in de kolenmijn Bois ds te Marchienne bjj Charleroi in

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1906 | | pagina 1