s KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor Helder, Texel, Wleringen en A nna P aulowna No. 3495 Woensdag 15 Augnstus 1906. 34ste Jaargang. Uitgevers: BERKHOUT Co., te HELDER. Waarschuwing. Nieuwsberichten. FEUILLETON. DE VIOOLSPELER. Bureau: Speoretraat Telef. 59. Bareao: Kanlnjztr. 29. Intere,-Telef. 50. Abonnement Vliegend Blaadje p. 3 m. 50 et., fr.p. post 75 ot., Buitenl. 11.25 j Zondagsblad 37' 45 0.75 Modeblad ...s»»55>»»»80» 0.90 Muzik. Bloemlezing »>>60>»s>85> 0.90 Voor 't Buitenland- bjj vooruitbetaling. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. BureauiSpoorstraat en Koningstraat. Aavortentlên Duw ijs nroiiplaar Vignetten en groote lettere worden naar plaateruimtejberekend. Projectielen, bestanddee- len en stukken daarvan afkomstig van de Schietoefe ningen der Artillerie, welke gevonden worden op de zand plaat Onrust of op de Texel- »che kust of die uit zee worden opgevischt zijn 's Rijks eigen dom. Hij die zich deze voor werpen toeëigent, is derhalve strafbaar volgens de wet. Het oprapen en vervoeren van geladen, niet gesprongen projectielen is levensgevaarlijk, ook voor de omgeving van hem die zulks verricht. De Comrnandeerende officier van het 4de R'giment Vesting-Artillerie, op last, de Majoor, FRANQOIS. HELDER, 14 Augustus 1906. Het Duitache oorlogsschip >Stosch" is Vrijdagavond weder van hier vertrokken, ter voortzetting van den 06feningstocht, met eerste bestemming naar Horta (Azo- rische eilanden). Ter voorziening in de behoeften op de verdere reis heeft het schip hier den ko- lenvoorraad aangevuld en heel wat leef tocht meegenomen, o. a. runderen en var kens. Van hoeveel belang dit voor sommigen is geweest, kan o. a. worden afgeleid uit de mededeeling, die men ons uit Schagen doet toekomen, dat de aanwezigheid van de »Stosch" Donderdag op de Schager markt verscheidene boeren een voordeeltje bezorgde. Wegens belangrijke inkoopen voor het schip steeg de prijs der varkens met 7 cent en die van het rundvee met 2 h 3 cent per H.G. (DagbL) De typhus op Urk. Men sohrjjft uit Urk aan de «Zwolsche 0t.«: De officier van gezondheid le kl. de heer J. A. Smits, die hier gedurende de ziekte en na het overigden van dr. J. v. d. Wielen de geneeskundige praktgk heeft waargenomen, is Woensdagmorgen naar zjjn garnizoensplaats, Amersfoort, moeten terogkeeren. Urk is nu zonder medische hulp. Niettegenstaande alle mogeljjke pogingen, door het gemeentebestuur aangewend, is tot nu geen plaatsvervanger te verkrijgen. De typhus breidt zich gelukkig niet uit. De door die ziekte aangetaste personen zjjn allen weer beter. Een herstellingsoord voor de marine. Uit Batavia wordt aan de Nieuwe Soe- rab. Ct." gemeld, dat voor bovenstaand doei een onderzoek is gelast om in de omstreken van Nongko Djadjar naar een ander terrein te zoeken dan het emplace ment van het bestaande hotel aldaar. Een geschikt terrein is gevonden: het is een zeer vlak stuk grond, gelegen te Bodo, ongeveer een half uur verwjjderd van Nongko Djadjar. Het water wordt gemakkelgk aangevoerd uit een bron in de nabgheid, een der grootste bronnen van den Tenger. Het ontwerp, door den waterstaat op- Smaakt, kan zonder te hooge kosten wor- n uitgevoerd, in allen gevalle zullen die veel minder bedragen dan de aankoop eener reeds bestaande zaak, die veel verbouwing en uitbreiding behoeft om aan het doel te beantwoorden. Het klimaat is uitstekend, daar de plek gelegen is op pl. m. 3500 voet boven de zee en de weg daarheen geen bezwaren of moeilijkheden oplevert. Het bezoek van den koning van Spanje aan ons land is, naar men ons meldt, dit jaar niet meer te verwachten. Kwartjesvinder*. Uit Sloterdjjk meld men Het is den gemeenteveldwachter Padmos, bijgestaan door zgn ambtgenooten Groot en Bruin, deze laatste gestationneerd te IJmuiden, Donderdagmiddag gelukt het bekende clubje kwartjesvinders te verrassen terwjjl zjj bezig waren met geld op den openbaren weg te spelen. Toen van een dier «heeren* de kaarten waarmede hjj speelde in beslag werden genomen, tartte een zjjner helpers, bekend als »de Amerikaande politie hem zjjne kaarten af te nemen, als hg die op den openbaren weg wierp en hjj daarbij de omstanders tot spel uitnoodigde. De politie gaf te kennen daartoe onverwjjld te zullen overgaan, indien de Amerikaan zgn voor nemen uitvoerde. De man dreef de bruta liteit zoo ver, dat hg terstond zjjne woorden in daden omzette, wat tot gevolg had dat ook tegen hem proces-verbaal werd opge maakt en ook zjjne kaarten in beslag werden genomen. Daarop droop het zestal, gezeten op twee motor- en vier gewone rg wielen, naar Amsterdam af. Het jongetje, dat de vorige week te Zandvoort zoo ongelukkig terechtkwam, toen hg zgn vlieger wilde halen, die in de telefoondraden verward geraakt was, gaat eenigszins vooruit, maar ligt nog steeds in het Mariagesticht te Haarlem. Het is het zoontje van den heer De Kat, te Amsterdam, voorzitter der vereeniging Muiderpoort. Niet alleen is de linkerarm nagenoeg verkoold en zal deze xeerwaar- schjjnljjk moeten worden afgezet, doch verder is het geheele hoofdhaar wegge brand en de schedel ernstig gekneusd. Ook aan de beenen zgn brandwonden. Zgn witte sportpantoffela vlogen tegeljjk met het hoofdhaar in brand, toen hg de draden van de electrische verlichting aanraakte. (N. v. N.) Jules Cherpion. Jules Cherpion, de moordenaar van den Duivelsberg, bjj Nijmegen, ondergaat nu reeds een jaar in de gevangenis te Leuven de straf van levenslange dwangarbeid. De veroordeelde heeft zich, naar het schjjnt, geschikt in zgn treurig lot van geleiboef. Het Belgische blad «l'Express" zegt uit goede bron vernomen te hebben, dat Jules Cherpion eindeljjk zgn misdaad bekend heeft. Geljjk men weet, hield hg tot het laatste zgn onschuld vol. (Prov. Geld. Ct.) 11 Augustus 1697, Houtman terug in Nederland. In April 1595 was Houtman van Tessel uitgezeild en bereikte in Februari van het volgende jaar het eiland Java. Trots de tegenwerking der Portugeezen gelukte het hem op Bantam een kantoor te stichten. Maar kort daarna werd hg in hechtenis genomen. Nadat hjj met moeite zgn vrjj- heid herkregen had, keerde hjj in Februari 1597 naar het vaderland terug, waar hg in Augustus aankwam. Deze eerste expe ditie was het begin van den rechtatreek- schen handel op Indië. Permlt voor Zuid-Afrika Bljjkens nadere mededeeling van het conculaat-generaal der Nederlanden te Pretoria moeten belanghebbenden het for mulier ter aanvrage van het voor toelating in Transvaal of de Oranjerivierkolonie ver- eischte permit persoonlgk in tegenwoor digheid van den permit-secretaris invullen en onderteekenen. Bedoeld formulier wordt dus in het vervolg niet meer door het departement van Buitenlandsche Zaken verstrekt. Voor zooveel noodig worden belang hebbenden er aan herinnerd, dat permit- sccretarissen zgn gevestigd te Kaapstad, Port-Elisabeth, East-London en Dnrban, terwjjl te Lourenfo-Marques de Britsche consul is aangewezen voor de contrOle op de toelating van vreemdelingen, die zich naar het gebied der vroegere republieken wenschen te begeven. (St-Ct.) Schadevergoeding Z.-Afrtkaanscbe oorlog 1 Bljjkens mededeeling van den consul te Pretoria, is in The Transvaal Governement Gazette van 29 Juli j.1. opgenomen een kennisgeving, waarvan de vertaling luidt als volgt Vrjje gift van 2.000.000 pond sterling f 24.000,000) tot onderstand van personen van Britsche en vreemde nationaliteit, die vóór het uitbreken der vjjandeljjkheden in 1899 gevestigd waren in Transvaal en de Oranjerivierkolonie. Bjj deze wordt ter algemeene kennis gebracht, dat vele personen van Britsche en vreemde nationaliteit, ten wier behoeve schadevergoedingen uit bovenvermelde vrjje gift* werden geschonken, zich niet tebben aangemeld, ten einde het hun toegewezen bedrag in ontvangst te nemen. Besloten is de rekeningen uithoofde van voormelde vrjje gift* onherroepelijk den 31sten December 1906 af te sluiten. Ter kennis der personen van Britsche vreemde nationaliteit wordt gebracht, dat zjj zich vóór of op voornoemden 31 December 1906 zullen hebben aan te melden voor de uitbetaling van het achter hun namen vermelde bedrag. Voorts wordt nog ter kennis van be doelde personen gebracht, dat alle bedragen welke den 31 December 1906 niet zjjn opgevorderd en uitbetaald, verbeurd zgn en geen betalingen uit hoofde van schade vergoedingen uit voornoemde vrjje gift< zullen geschieden na meergemelden datum van 31 December 1906. Een ljjst van personen, die zich niet hebben aangemeld is opgenomen in de Staats-Ct. No. 185. Gevaarlijk goedje. Onlangs, Bchrjjft dr. Kantorowicz in Hannover, werd ik in allerjjl bjj een jonge dame geroepen, die, naar men zeide, plot seling zeer ernstig ziek geworden was. Toen ik bjj haar kwam, lag zjj met hoog rood gezicht op de sofa, ademde zwaar en was door schudden noch roepen wak ker te krjjgen. Om haar wat nader te onderzoeken, boog ik mg over haar heen en deinsde ontzet terug. De patiënte ver spreidde n.1. een sterke jenevergeur. Een zachte aanduiding van mjjn vermoeden, werd echter door de nabestaanden met toorn en verontwaardiging van de hand gewezen. En toch had ik geljjk; de jonge dame was om het kort en krachtig uit te drukken dronken. Op de tafel voor de sofa stond een doos met chocoladeconfituren, voornameljjk in den vorm van pralines en rumboonen. Ik vroeg om enkele van deze lekkernjjen en onderzocht ze thuis met het volgende re sultaat. Ze waren alle met de ordinairste soort aardappeljenever gevuld, gemiddeld ongeveer 5 gram zwaar, en bevattende pl.m. 2 c.M3. der zooeven genoemde vloei stof. Nu had de jonge dame, zooals later bleek, ongeveer een half pond van deze bonbons verorberd. Dat waren dus 50 pra- linis en boonen, die in 't geheel 100 c.M3. (een maatje) jenever bevatten. Dat is een aardig plasjedaar een drinkglas ongeveer 10 h 15 c.M3. bevat, had zg dus, waar- schgnlgk in zeer korten tgd,7 A 10 jene verglazen der kostbare vloeistof gedronken, volkomen genoeg, niet slecht om teere dametjes, ir"xnr ook om krachtige mannen dronken te maken. Da warmte In Engeland. De duizenden vacantiegangers, die Londen hebben verlaten, hebben geljjk gehad. De hitte maakte het leven in de hoofdstad in de laatste dagen ondraagljjk. Woensdag was het de heetste dag van het geheele jaar tot dusver. De thermometer rees tot meer dan 120 graden in de zon, tot 83 in de schaduw. In de City was het niet uit te houden, men wandelde daar als in een oven en men kon het den lieden niet kwaljjk nemen dat zjj, om althans eenige verlichting te krjjgen, zich van de jassen ontdeden en in hemdsmouwen langs Londen'i straten flaneerden. Tal van ziektegevallen waren het gevolg van deze buitengewone hitte en meer dan honderd menschen zochten toevlucht in de hospitalen. Verschillende gevallen van zon nesteek kwamen voor, maar voor zoover bekend had slechts een geval een doode- ljjken afloop. Alleen de straatventers keken vrooljjk. Fruit werd bjj wagonladingen verkocht en een nieuwe industrie gaf velen arme slokkers een broodje. Groote voorraden papieren waaiers waar drommel haalt men ze zoo spoedig van daan werden aan den man gebracht. In den zomer bevroren. Het klinkt ongelooflelgk. Bjj deze hitte is een man bevroren. Het gebeurde niet in Amerika, maar in Europa, in Frankrgk te Lyon. De koetsier van een jjsfabrikant had het te warm. flg ging dus in een jjswagen liggen. Het plotselinge tempera tuursverschil deed hem zgn bewustzjjn verliezen. Een poos later vond men hem m4t bevroren beenen. De geneesheeren van hel ziekenhuis hadden weinig hoop hem nog te kunnen redden. Met ingang van 1 Augustus is de nieuwe Amerikaansche wet op de vleeech- keuring in werking getreden. Volgens de nieuwe voorschriften zullen al het levende en geslachte vee en alle vleeschproducten aan een streng en zoo noodig herhaald onderzoek worden onderworpen. Bepalingen zjjn gemaakt op de inrichting der slacht huizen die aan hooge eischen van zinde lijkheid en gezondheid moeten voldoen. Dageljjks moeten de vloeren en machine rieën gereinigd worden, de kleeding van het personeel moet gemakkelgk te was- schen zgn. Teringachtige lieden mogen niet worden aangesteld. In het vleesch mogen niet dan uitdrukkelijk door het congres goedgekeurde kleurstoffen, chemicaliën en drogerjjen worden verwerkt. Als conser- veeringsmiddelen mogen alleen dienen keu kenzout, zuivere specerjjen en voorloopig nog salpeter Het voor het buitenland be stemde vleesch mag worden geconserveerd volgens de bepalingen in de betrokken landen geldende. Door ziekte aangetast vee mag niet worden verwerkt. Volgens berichten uit Chicago zgn reeds in de slachthuizen tal van verbeteringen aangebracht. Hg had gehoord dat haar tegen woordige «vriod* in het huis van bewaring zat en daarom wilde hjj eens probeeren de vroegere connecties met zgn Catharina weer aan te knoopen. Wel-is-waar was hjj op minder vriendschappelijke wjjze van hu, iflMUD h»i hj W8gu. ml.hu- deling tu dLl> r.thuin.nng5m^- den te goed, mu, bedenkingen en met P°Pe stommelde hg de trap J in de Janslangstraat te D?\ Maar zoo'n ontvangst had Ag nut wacht I Catharina wilde niets bez weten en maakte hem dit met behulp van een pook maar al te doideljjk. Teleur gesteld strompelde hg weer naar beneden en.kreeg tot afscheid den kokenden inhoud van een koffiepot op 't hoofd. Daar zat hjj nu op 't politiebureau snik ken van pjjn, van woede en teleurstelling doorschokten zgn lichaam. Op huilenden toon vertelde hg, dat 't schande was hem zoo te behandelen, en hjj meende 't toch zoo goedMaar hg zou 't haar wel betaald zetten, een moord zou-di begaan 1 Vanavond nog. >Kom Frans, hou-je maar sjakiee,* zei een der agenten die bezig was zgn brandwonden te betten. Maar Frans hield zich niet sjakies, integendeel, 't snikken sloeg over tot een erbarmeljjk gehuil en terwjjl hem de tranen over zgn door-heete- koffie-verbrande wangen liepen, riep hjj uit»Hou me maar dadeljjk hief, anders bega ik een moord Ze hebben Fransje gehouden en een kwartiertje later wandelde njj tusschen twee agenten naar het huis van bewaring. (Arnh. Ct.) Haastige dokter. «Meneer was al een poosje aan 't suk kelen en ging op raad van den huisdok ter een kuur doen. Bjj 't eerste consult met den baddokter werd ook de diëetkwestie geregeld. Een der vele nuttige levensregelen was, dat de patiënt twee sigaren per dag zou rooken; maar ook niet meer. Na drie dagen komt meneer bjj den dokter. «Ha I waarde heer,« sprak deze, «zie ik u weer eens? En hoe gaat het? Zoo, zoo Dokter sprak veel achter elkaar, zooals oude dokters plegen te doen. «Gaat u zitten, gaat u zitten!* «Dank u, dokter,* sprak meneer schuch ter. «Ik kom u eens vertellen, dat ik absoluut dieet gehouden heb ik drink veel water, eet geen groente, daarentegen rjjst als ware ik een kip, ik raak geen bittertje aan (meneer zucht). «Uitstekend meneer, uitstekend, magni fiek Alles gaat goed, dokter maar het rooken 1 Ziet u, ik wilde u eens vragen of daar niets aan te veranderen «Wat?* stoof dokter op «Néé meneerr, ik ben streng als net moet Hebt u wel eens wel eens gehoord van te zachte meesters die stinkende wonden maken Gerust, meneeer, ik moet u on getroost laten vertrekken. Twee sigaren heb ik gezegd dat bljjft zoo.* Hoofdschuddend nam meneer toen z'n hoed weer op, die hjj omzichtig onder z'n stoel gelegd had en ging regelrecht naar een sigarenwinkel. Don vijfden dag komt hjj terug. «Ja dokter ziet u, daar ben ik nog eens. Ik hou het zoo niet uit. De word met den dag miserabeler*. «Hé, wat mag dat zgn peinsde dokter. «Vjjf dagen lang volg ik met stipt heid al uw voorschriften, maar ziet u, dat rooken ik moet u werkeljjk 'ragen, of «Néén, meneerontplofte dokter ten tweede male. «Ik zeg néén 1 néén «Jawel, dokter, maar zoo gaat het heusch ook niet meer. Er moet wat op verzonnen worden. Ik doe al mjjn best iederen dag twee Amarillo-knakmodelletjes te rooken maar ik ben het niet ge wend.* «Wat?* Een vreemd voorgevoel in dokter's binnenste, deed hem nadrukkelijk herhalen: »U bent het niet gewend?* «Nee, dokter 1 Ik heb nooit gerookt. En de twee sigaren die u me hebt voor geschreven, bekomen me niet. Ik heb dezen week net een smaak in m'n mond 4 een klein hondje heb afgekloven!* ToJ*11 mompelde dokter iets tusschen x u i-u «Stommerik*, en ik ben nooit te weten ku,QDen komen of dit dokter zelf betrof of den patiënt, die zonder rooken door L'?* lej«P gag-* - ^GELUKKEN, o.. -vrtlt gemeld Hen Haag - 't ujtrukkeu, Vrgdagochtend, even voo» katern? had een ernstig ongeluk in der grenadiers en jagers plaats. Toen een milicien den ^nan jrjju geweer, die nog gespannen was, wilde ontspannen en aftrok, bleek *t geweer nog met schérp geladen en trof bjj een kameraad aan het oor en den wgsvinger en verbrjjzelde diens geheelen neus. De kogel drong door 't hoofdkussen via het voorblad van een krib in den muur. Hevig bloedend, nauweljjks kunnende adem halen, werd de ongelukkige getroffene naar 't militaire hospitaal overgebracht. De schuld moet geweten worden aan de nonchalanoe van den luitenant, die na afloop van 't schijfschieten zich niet schjjnt overtuigd te hebben of alle ge weren ontladen waren. Men meldt uit Den Haag: Zaterdagnamiddag had in de Eland straat, nabjj de De Riemerstraat, een ongeluk plaats. Een ongeveer 70-jarige juffrouw, wonende in de nabjjgelegen Westerbaenstraat, werd bn het oversteken van de rails door de electrische tram ge grepen en geraakte onder de wielen. In deern is wekkended toestand werd de onge lukkige oggenomen en per raderbaar naar het gemeente-ziekenhuis vervoerd, waar zjj in den loop van den avond overleed. Meu meldt uit Hoek van Holland De heer W. J. R. te Amsterdam, die Vrjjdagavond met het stoomschip Soeetdjjk pL m. 1000 meter buiten den Waterweg was, op weg naar Amerika, heeft zich, om naar de werking der schroef van het stoomschip te kjjken, wat ver voorover {«bogen, waardoor hg het evenwicht ver oor en in zee viel. Hjj heeft zwemmende den Noorderdam kannen |bereiken en daar die gedeelteljjk onder water stond, heeft hjj ook in den Waterweg nog een 600 meter moeten zwemmen om aan wal te kunnen komen. Aan boord van het stoomschip schjiot - men het ongeval |niet te hebben opgemerkt. Levend begraven. Brussel, 10 Aug. Te Ucole bjj Brussel heeft dezen morgen een droevig ongeluk plaats gehad. Een tiental arbeiders waren werkzaam aan den aanleg van een put in een nieuw klooster. Vier arbeiders waren op een diepte van 30 meters aan een metselwerk bezig. Plotseling hoorde zjj van de werklieden boven den waarschu wingskreet „Red je 1" Te laat eohter, liet bovengedeelte van den put stortte in eu de vier werklieden, benevens een vjjfde, die mede werd gesleurd, werden onder het puin in den put bedolven. Men kon niet onmiddelljjk met het reddingswerk beginnen, omdat het gevaar te groot was. Soldaten werden te hulp geroepen. Boren kon men het geklop der levend begravenen hooren. Per extra-trein zgn geniesoldaten uit Antwerpen ontboden. Tot dusver is nog niemand gered. Vrjj bewerkt door AMO. 19) Dan Snee Jones, >jj is mooi, bjj-de- Land, en zindelijk, ze heeft nog een erfenis te waohten, van haar grootvader, als hare moeder en twee oude tantes dood sjjn. Dat wachten zon zoo'n groot bezwaar niet wezen, dat hjj, maar als hjj Suse Jones tot vrouw nam, sou die grootvader, die moeder en de twoo oude tantes bjj hem moeten inwonen, tot hun dood. Daar had hjj geen aardigheid in, en daarom moest bjj Snse ook maar niet hebben. Eensklaps komt hjj op een gelukkige ge dachte. ,Wel verduiveld, ik sou warempel Dolly Star vergeten I Dat ia de rookte 1 Geld heeft se niet, ja mooi om op te roemen, is se ook niet, en wel oen beetje te jong voor mjj, maar dat is een gebrek, dat eiken dag ver mindert. Zg is dos werkeljjk zoo kwaad niet. En wat een ophef maken de menschen over baar stem. Een mooie stem, ia een voornaam ding in een koffiehuis, dattrekt', zeggen «e. Wol drommels, ik trouw met Dolly Star I' In opgewekte stemming stond Mr. Shanker op uit zjjn gepeins, als een rens met ver jongde kracht. Hjj was de langste en knapste lakei van het kasteel, zee voet en drie duim, zonder schoenen gemeten, met mooie snor en bakkebaarden. Hjj sloot de proviaiekasser, stak den sleutel in zjjn zak, en ging aan de tafel zitten, waar voor het dienstpersoneel het middagmaal was opgediend. Met éón oogopslag zag hjj, dat Dolly niet aanwezig was, en vroeg op onverschilligen toon aan Sarah Burt, die net ver van hem verwjjderd, I zat, waarom juffrouw Star ontbrak aan het geselschap. ,Och, muziek is nu alles voor haar,* ant woordde Sarah schouderophalend. .Juffrouw Star is naar Mr. Winter om den lofzang in te studeeren, daarom heeft se wat vroeger gegeten. Wat een dwaasheid 1 Zij maken haar hoofd nog heelemaal op hol, door dat ophemelen van haar stem. Wel zeker,* bevestigde de kunstminnende Mr. Shanker, (het is niets anders dan tjjd vermorsen. Wanneer komt ze terug?' rO, omstreeks vjjf uur, met theedrinken denk ik,* antwoordde Sarah smalend. ,Het zal wel niet lang moor duren, dan is zjj te voornaam om met ons aan tafel te eten, en mag zjj in de zaal gaan zitten om thee te drinken.* Omstreeks half vjjf liep do verliefde lakei heen en weer op een heuvel, vanwaar men het voetpad van de stad naar het kasteel goed kon overzien. Hoe meer hjj er over dacht, hoe meer hg werd ingenomen met het denkbeeld, dat hjj Dolly Star tot vrouw sou nemen. ,Ik zal er maar niet mee talmen,* dacht hjj. «Als een mensch eenmaal een besluit heeft genomen, moet hjj er niet omheen draaien, en ik heb altjjd hooren seggen, dat men bjj vrouwen een beejje stoutmoedig moet optredendaar achten zjj een man hooger om. Kom aan dus, fiink gewaagd is half gewonnen 1* Veel tjjd bleef bem niet tot verder na denken, want juist kwam Dolly in het gezicht. Zjj stapte langzaam voort met de rol muziek in de hand; hl jjk baar was zjj i verdiept in hare gedachtensjj sou Mr. Shanker voorbjjgegaan zjjn zonder hem te bemerken, als de verliefde lakei haar niet onverwacht om het middel had gegrepen en luidklinkende kus op hare wang had gedrukt. Bliksemsnel keerde sjj zich om, greep hem bjj den baard on trok daarmee zgn hoofd omlaag, terwjjl sjj hom met de andere hand een flinke vuistslag op de wang toediende. Even verschrikt als zjj, liet Mr. Shanker haar oogenblikkeljjk los. •Hoe durft gjj zoo onbeschaamd te zjjn, Mr. Shanker!* riep sjj. «Zoo iets had ik nooit van u verwacht. Ge weet zeer goed, wie ik ben, ik heb u nooit reden gegeven óm te gelooven, dat ik zulk «en optreden sou goed vinden. Het is lafhartig van u, een meisje soo aan te vallen. Houd uw kussen maar voor anderen ik begeer se niet.* •Oordeel niet te haastig, Dolly, antwoorddo Mr. Shanker. ,lk zou er nooit aan gedacht hebben u te kussen als ik niet van plan was u tot mjjne vrouw te maken. Hoe denkt ge daarovef, Dolly? Ik ben voornemens binnnenkort ,Het Wapen van C ra ven' over te nemen, en boven al de dames op het kasteel heb ik u uitver koren om mjjne vrouw te worden, want een kastelein moet e«n vrouw hebben. Vergeef mjj dus mjjne kleine vrjjpostigheid maar, Dolly, en zeg ja! Ik zal een goede echtge noot voor u zgn, dat beloof ik u.' En bjj deze laatste woorden wilde hjj de tkleine vrjjpostigheid* van zooeven herhalen. ,Bljjf van mjj af, hoor!' riep Dolly. *Mot u trouwen! Ik sou niet willen al waart ge soo rjjk als lord AshortonI* •Ho, ho, Dolly 1 Bedenk goed, wat het zeggen wil, «de waardin van ,Het wapen van Craven' te zjjn.* Waardin van het «Wapen van Craven?* herhaalde zg op minachtenden toon. »Dank u 1 Dat begeer ik niet te wezen 1* •Och, kom, zeg nu niet neen, terwjjl ge ja meent,' antwoordde Shanker oogeloovig. Dom schepsel!* riep Dolly nu, terwjjl sjj in lachen uitbarstte. *Zie maar, dat ge een andere vrouw krjjgt. Sarah Burt wil u wel hebben. Waarom vraagt ge die niet?* Is het u werkeljjk ernst met uw neen, Dolly?' Wel sokerZie ik er dan uit, alsof ik niet ernstig meen, wat ik zeg?* Shanker keek haar aan en nu vielen hom de schellen van de oogenhjj zag, dat sjj neen meende, en niet ja. Bljjkbaar teleur gesteld zeide hjj daarom: .Ge zult met niemand over dit voorval spreken, niet waar, Dolly ,Ik beloof u, dat ik er niemand over spreken zal, en daar kunt go op rekenen maar als ge den mond der menschen niet wilt openmaken, dan is hot beter, dat ge mjj alleen laat voortstappen. Ik zie daarginds in de verte iemand aankomenallicht wordt er over gesproken, als men ons hier met ons tweeën heeft zien praten.' De afgewezen minnaar volgde den wenk en stapte haastig heenhjj was een beekje wjjter geworden, al was hjj wat minder vrooljjk dan te voren. Hg vroeg Sarah Burt niet, nam ook .Hot Wapen van Craven* niet over, doch volgde den raad van Mr. Bateman en bleef voorloopig althans in zjjne betrekking. Zoodra Dolly haar kamertje bereikt had, nam zjj don ruwsten schrobber dien zjj kon vinden, en schrobde de plek waar Shanker haar gekust had, terwjjl sjj nog voortdurend kookte van verontwaardiging over de belee- diging, haar aangedaan. moeder had echter Voor bjj zonder goeden van den De studie voor de muzikale uitvoering op 1'aaschzondsg werd met jjver voortgezet. Mr. Winter was vol vuur, want eenige dagen te voren zou in tegenwoordigheid van lord Asherton de groote repetitie worden gehouden in de groote hal van bet kasteel. De orga nist was een uitstekend musicus van de ker- koljjke classieke riohting. Als knaap bad bjj meegezongen in het koor der Westminstor- abdjjkerktoen was hjj leerling van den organist der kerkde muziek had hem zoo erg te pakken, dat hg de menschen slechts in twee klasse verdeelde, n.Lliefhebbers vau muziek en niet-liefhebbers van muziek. Een profeet wordt nooit in sjjn eigen land geëerd, dat is bekend. Zoo ging het ook met Dolly Starhaar lage afkomst en hare dienstbetrekking sullen er zeker wel toe medegewerkt hebben, Asl» Mr. Winter zoo weinig aandacht schonk aan Dolly's buiten gewone begaafdheid, totdat signor Giotte zjjne oogen voor haar talent opende. Tot dusver had Mr. Winter de arme Dolly slechts beschouwd als een beste kracht in zgn kerkkoor. Thans echter begon hg haar stem en haar fijn muzikaal gehoor te waar deuren hg werd er trotech op, dat hg bet eerste onderricht had gegeven aan haar, die later soo beroemd zon wezen, en spaarde geen moeite om haar zang tot de grootst mogelgke volmaaktheid te brengen, waardig om door den graaf te wordsn gehoord. .Juffrouw Jenner keurde «al die muzikale drukte* niet goed, zfl wilde er niets mede te maken hebben, zei se, maar toch gaf se aan juli rouw Kreer geld om voor Dolly een nieuwe japon te koopen, die sfl dan by de plechtige gelegenheid moeet dragen. Dolly's l voornaam sten winkel in het stadje Asherton zag zg een japon van grasgroen satinet, die gemaakt was voor Louise Gale. Deze jonge dame had echter het kleedingstuk niet willen aanvaarden, en nu bood men het voor ern spotprjjs te koop aan. Met het geschonken geld kon juffrouw Freer de japon betalen zjj kocht het kleedingstuk en zond het aan bare dochter, niet weinig in haar schik over den gesloten koop. Als een japon gemaakt is voor de eene dame en gedragen wordt door een andere dame zonder de aoodige veranderingen, staat zoo'n kleedingstuk zelden fraai; in dit' geval ztODd het echter bepaald leelgk. Doch bet gelukte Dolly er in te komen en den glans der stof brachten haar in ver rukking, immers het arme kind was altjjd gekleed geweest in donkere, onoogigke stoffen. Daarop deed zg het kruipapier uit heur haar, en hingen er een menigte krullen om haar hoofd, die hg haar laag, breed voorhoofd en haar geheele voorkomen al teer slecht pasten. Het arme meisje zag er bepaald bes potte! jjk uit. Toen Signor Giotte haar kwam zeggen, dat de leden van het tangkoor gereed waren en haar de hand bood om haar naar de galerg geleiden, liet hg den blik onder zoekend op hare kleedg rusten; hg bad van te voren reeds terloops gehoord, dat hare kleeding aan een scherp oordeel zon worden onderworpen. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1906 | | pagina 1