KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor HelderTexel, Wieringen en Anna Paulowna. r No. 3497. Woensdag 22 Augustus 1908. S4ste Jaargang. Uitgevers: BERKHOUT Co., te HELDER. Waarschuwing. Nieuwsberichten. BureauSpoorstraat Telsf. 59. Bureau; Kenlngetr. 29. Intero.-Telef. 50 A.toonn©ment Vliegend Blaadje p. 3 m. 50 ct, fr.p. poot 75 et, Buitenl. f 1.25 i Zondagsblad 87145 >0.75 i Modeblad 55 80 0.90 5 f Muzik. Bloemlezing >>60»>>»85» >0.90 Voor 't Buitenland bjj vooruitbetaling. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Bureau*Spoorstraat en Koningstraat. Aavortontlftn van 1 tot 4 regels25 Cent. Elke regel meer6 Bewgs-exemplaar21/, Vignetten en groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VKIJDAG^MORGENS vóór 10 uur aan de Bureaus- bezorgd zij»» Projectielen, bestanddee- len en stokken daarvan afkomstig- van de Schietoefe ning-en der Artillerie, welke gevonden worden op de zand plaat Oiiï 11*1 of op de Texel sche kust of die uit zee worden opgeviRcht zijn 's Rijks eigen dom. Hij die zich deze voor werpen toeëigent, is derhalve strafbaar volgens de wet. Het oprapen en vervoeren van geladen, niet gesprongen projectielen is levensgevaarlijk, ook voor de omgeving van hem die zulks verricht De Commandeerende officier van het 4de Regiment Vesting-Artillerie, op latt, de Majoor, FRANQOIS. Wetenschappelijke praatjes. Gasgloeilicht. Zoowel ter wille van den arbeid als voor liet gezellig loven is de mensch verplicht, «Uolyko uren ia het etmaal don stryd aan to binden met do duisternis, die hy tracht te verdrijven en daarvoor in do plaats te stollen het licht. Van af den oer-mensch, die spaanders en harsachtige boomtakken deed ontvlammen om licht te verspreiden tot in onze tegenwoordige maatschappij heeft de verbetering der verlich. tiugsmiddelen steeds het menscheljjk denken gaande gehouden. Zeer belangwekkend is het inderdaad die geheele wordingsgeschiedenis der kunstmatige verlichting na te gaandaarvoor is echter in dit opstel geen plaats beschikbaar en met ter zijde laten der vroegere primitieve middelen, zullen wij ons thans slechts plaatsen in het licht onzer dagen en eens een aandachtig kijkje nemen naar ons gasgloeilioht. Het denkbeeld om door bet doen gloeien van voorwerpen of stoffen ©en sterk licht to verkrijgen is niet nieuw wy herinneren slechts aan het in 1826 door Drummond uitgevonden kalklicht; na hem werden door tal van ge leerden, zooals Uavy, Gillard, Motajj, Fahne- hjolm, e. a. pogingen aangewend om door het gloeiend maken van kalk, magnesium, platina en sommige aardsoorten, krachtige lichtbron nen te scheppen. Geen van die pogingen had een voor het gewoon gebrnik gunstig resultaat, totdat in 1885 de Oostenrjjksche scheikundige Auer von Welsbach xyne groote ontdekking by toeval deed. Hjj was n.1. bozig met eene stu die van ozyden van het zeldzame thorium en cerium; daartoe kookte hy eeno oplossing van die oxyden in een bekerglas, dat op een stuk usbestpapicr was geplaatst. Do inhoud van hel glas kookte over ua toen de asbestvezels van het papier, die in aauraking waren mot de vlam, mede in aanraking kwamen met d« overgeloopen vloeistof, nam Auer een sterk licht waar. Op dii verschynsel ging hy nader in en kwam zoo tot do gedachte om bepaalde vezelstoffen te drenken in- en dus te bedekken met de metalen thorium en cerium; om die Btofien gloeiend te maken was een vlam van sterk verwarmend vermogen noodig. Hy mooat dUB een niet lichtgevende vlam hebben, die een groote hitte afgeeft omdat al haar kool stofgehalte direct verbrandt; die volkomen verbranding vorkrerg Auor door een brander te vervaardigen, waarby door een ring van gaasjes lucht in d© gasleiding wordt gezogen. Hot mengsel van gas en lucht bevordert de vol komen verbranding en de ontwikkeling van voldoende warmte om het kousje, dat iu do de vlam is geplaatst te doen gloeien. Het kousje wordt van het fijnst© katoenen garen gebreidop speciale breimachines maakt men lange buizen, die in stukken tot do be paalde. lengte der kousjes worden verdeeld; het ©ene eind van ieder kousje wordt mot een draad samengebonden, waardoor het den bekenden vorm verkrygt. Daarna worden zjj gedrenkt in eene oplossing van niraten van en cerium of van andere zeldzame i als: zirconium, lanthaninm en yttrium. De naam (zeldiame stoffen of aarden" da teert uit den tyd van Auer's vinding; heft bl\jkt echter vry geregeld, dat indien de vraag naar eenig zoogenaamd zeldzaam artikel door de voortdurend stygende behoefte toeneemt, die behoefte in den loop der tyden ook wordt bevredigd. Thorium bohoordo ook tot de zeld zaamste elementen, doch men vond in Brasilë en in de Veroenigde Staten van Noord- Amerika groote hoeveelheden van een mineraal monaziet*, dat thorinm bevat. De duurzaamheid der kousjes is een fa< van groot belang en daarby speelt de i waaruit hot vervaardigd is, een groote rol, want de broekbaarheid ia langen tgd «en groot bezwaar goweest in het gewone en dageiyksche gebruik, ook by de straatver lichting waarbjj met het dreunen der lantaarns door het gery in de straten rekening moest worden gehouden. Behalve katoenen draden is ook van collo dion en kunttzyde voor de vervaardiging kousjes gebruik gemaakt, die op den duur sterker bleken dan de katoenen artikelen. Verder zijn er nog tal van andere kousjes in den handel gebracht, to veel soorten op te noemen, doch voor het meerendoel minwaardige producten, waartegen ernstig gewaarschuwd moet worden, daar zy hoewel goedkoop zynde, nog niet de halve lichtstorkte geven van ©en kousje van goed© kwaliteit, £lat gewoonlijk wel 1000 tot 1500 uren kan branden. De goede kousjes «ijn trouwens tegen woordig ook veel goedkooper geworden dan de aaavmnksljjke fabricatie, toen do prijs van het thorium pLm. f 1200 per KG. be droeg, welke prys thans is gedaald tot pl.m. f 80 per KG. Zooals hiorvoren word gezegd, was voor het gloeiend maken van het kousje een sterko hitte afgevende vlam noodig, waartegen evenwel de gewone lampeglazen niet bestand bleken. Ook hierin moest dus worden voorzien en bet gelukte aan de glaamaatschappjj van Schott te Jena om de geschikte lampoglazon uit hard glas te maken. Ter beoordeeling van do waarde van het gasgloeilicht diene, dat de gewone vleermuis- brander by eene lichtsterkte van 10 tot 15 kaarsen ongeveer 100 tot 150 liter gas ver bruikt, terwyl een kleine brander (systeem Auer) by oon lichtsterkte van 20 kaarsen slechts 25 tot 80 liter gas verbruikt. Intusschen neemt op den dunr het licht gevend vermogen der kousjes af. Om het licht nog intensiever te maken heeft mon de volgende verbetering bedacht, en wel door de gasdruk te verhoogen, waardoor eene betere mengiog van gas en lucht verkregen wordt. Ondor gewonen gasdruk kan men met eon gewonen Auer-brander per unr-liter gas pl m. 0.7 kaarssterkto verkrijgen, doch by verhooging van gasdruk on het gebruik van speciaal voor dit doel vervaardigdo branders, verkrijgt men per uur-liter gas meor dan één kaarssterkte. Hetzelfde etlcct kan men bereiken door het gas onder zyn normalen drnk te laten, doch do lucht onder hoogen druk toe te voeren. Die combinatie van gas en lucht onder hoo gen drnk, onder anderen aangewend by de „Electrolampon" geeft een gloeilicht dat de electrische booglamp naby komt. Van voel buteekenis zyn do gloeikousjes voor gassen, die in de gewone branders geen lichtgevend vermogen bezitten, zooals bv. bjj het brongas, in Noord-Holland wel bekend. By het slaan van Nortonpompen komt op vele plaatsen tegelyk met het water een groote hoeveelheid gas vrijhet water is niet geschikt als drinkwater voor menschen doch mon maakt van de putten gebrnik om het opstijgende gas voor de verlichting te doen dienen. De buis waarin het water en hot gaB op stijgen, eindigt in eon grooton schotel, waar het water overheen loopthet gas wordt in een kap, dio het geheol omgeeft, opgovangen en met eenvoudige leidingen naar de boer derijen gebracht. Door middel van de gloei kousjes is men nu in staat om dit, overigens onbruikbaar gas, voor de verlichting te be nutten. Nadat het principe van het gasgloeilicht zoo volledig mogelyk was uitgewerkt, trachtte men al spoedig hetzelfde beginsel in toe passing to brongen by andere verlichtings- raiddelen on zien wy daurna allerlei systemen «n patenten van petroleum- en spiritnsgloei- licbt bekend maken. Een éenigszins belang rijks plaats in onzo huishouding hebben zy zich echter niet kunnen veroveren, A. F. Uit het Buitenland. Weken achtereen reeds blyft do toestand in Rusland dezelfde. Bij elke bespreking ovor Rusland kan men schryvenonlusten, sol- d .tenoproer, verbanningen. Omtrent de onlasten te Warschau schryft de Voss. Ztng. dat de revolutionuairon, uit woede over de gevangenneming van honderd- veertig fabrieksarbeiders, op verschillende plaatsen in de stad aanvallen deden op de politie en do militairo patrouilles, waarby verscheidene agenten en soldaten het loven lieten. De troepen bleven daarop hot antwoord niet schuldig en op verschillende vuurden zy maar in don blinde op <i los. Het aantal der hierby gedooden en go- wonden kan zelfs niet by benadering worden opgegeven. VeleD der gewonden hielden zich daarenboven schuil omdat de soldaten eiken gewonde, dien zy meester konden worden, gevangen namen. Sterke troepeaafdeelingen trokken te voet i te paard de straten door, iedereen aan houdend om te onderzoeken of hy ook wapens by zich droeg. De straten in het Joodsche gedeelte der stad lyken wel uit gestorven want de soldaten slaan iederen voorbijganger met de geweerkolven neer. Zy dreigden zelfs te schieten op de gonoesheeren der vrywillige reddings vereeniging, dio gekomen waren om aan de gewonden hulp te bieden, 't Was vooral in de Jodenwijken dat de soldaten op vreeaelyke wyze huishielden. In den Kaukaaua, het brandpunt by uit nemendheid der revolutie, is de staat vao beleg afgekondigd. Talryke roovera overvallen, bloedige botsingen tusschen de verschillende nationaliteiten (Tartaron en Armeniërs), het optreden van gewapende benden tegen do troepen maakten don maatregel noodzakelijk. Er is door de regeering een commissie benoemd die zaT onderzooken op welke wyzo bet land vraagstuk. en daardoor do verhouding tusschen landeigenaars en boeren het best tot oen goede oplossing kan worden gebracht. De militaire dictatuar die al eigendom van het land aan de boeren overging. Do Encycliek van den Paus over de op te richten kerkbesturen als gevolg der schei- dinswot in Frankryk is verschonen. Zy strekt tot niet erkenning dier voreenigingen, omdat de wereldlyke macht hier zoggingsschap zou krygen over de geestelijke macht, wat volgens den Paus niet met den geest der kerk is over een te brengeD. De Franscbe bladen bespreken den maat regel op hefligen toon. verwacht.en gevreesd werd is er nog niet. De .Nowja Wremjja« deelt mee dal «binnenkort* door het Russische Kabinet wetsontwerpen in behandeling zullen worden genomen botreflende het landvraagstuk, de drukpersvrijheid en de onschendbaarheid der burgers. ,Binnenkort*.en intusschen gaat de reactie haar gang. Gemiddeld worden elko week 300 politieke misdadigers uaarSiberie verbannen en een honderdtal opgeborgen in de Staatsgevangenissen. In Juli werden in Rusland 1600 personen wegens «politieke misdryven< gevangen genomen behalve de 8800 militairen die in Kroon stad t on omliggendo forten ayn opgesloten. Zaterdagmiddag word te Warschau weer oen aanslag gepleegd op den gouverneur- generaal er werden drie bommen onder zyn rytuig geworpen maar by bleef ongedeerd. Verscheidene der Doema-leden zyn in eon moeieljjko positie geraakt. Aan de oene zjjde vervolgt hoa de regeering, aan den anderen kant verbranden de boeren hunne bezittingen, I omdat zjj er niet tijdig voor zorgden, dat de HELDER, 21 Augustus 1906. Zwemwedstrijden. Bogunstigd door tamelyk good weer werd Zaterdag de door de Marine-Sportvereemging uitgeschreven zwemwedstrijd voor personeel van de Kon. Marine gehouden. Deze had plaats in het Noord-Holl. kanaal, even i het fort Oost- en West-Oever. De deelneming was vry bevredigend en do belangstelling grooter dan wy verwacht haddon, want de beide kanaalboorden bevatten een menigte kykors. Ook Z. Ex. don Vico-Admiraal J. Wentholt telde mon onder do belangstellende toeschouwers. Des morgeus om 9 uur namen de wed strijden een aanvang met den Equipe-wedstrijd. Ieder oorlogsschip kon biorvoor 4 deelnemers afvaardigen, dio samon oen equipe vormden. De Nrs. 1 van ieder equipe gingen gelyk af, 40 M. heen en 40 M. terug zwemmende. Zoodra No. 1 tprug was, ging van hetzelfde equipe Nr. 2 af, enz., zoodat van dat equipe waar No. 4 het eerste aaukwam de 4 deel nemers winnaars waren. De prys, een zil veren wisselboker dor M. S. V. word behaald door do equipe van Hr. Ms. «Van Speyk" in 5 min. 55% sec. en de 4 zilvoron medailles door Hr. Ms. Bellona" in 6 min. 1 sec., door Hr. Ms. .Marnix" in 6 min. 32 sec., door Wachtschip Amsterdam in 6 min. 37% sec. on door Hr. Ms. rGier in 6 min. 40% sec. De uitslag van de overige gehoaden wed strijden was als volgt: Buik- of endetwemmen voor onderofficieren afstand 80 M., lo prys, oen kunstvoorwerp, bootsman M. T. Van Bommel in 1 min. 86% sec.2e prijs, een zilveren medaille, boots man A. F. Van Manen in 1 min. 39sec Buik- of tijdeiwemmen voor korporaals, af stand 80 M., Ie prys, oen kunstvoorwerp, kwartiermeester H. Schimmel iu 1 min. 24% sec.; 2e prys, een zilveren medaille, kwartiermeester Van Leeuwen in 1 min. 81% sec. Buik- of zijdezwemmen voor mindere schepe lingen, afstand 80 M., Ie prys, een kunst voorwerp, marinier le kl. Z. Gnade in 1 min. 20% ace.2e prys, een zilveren medaille, stokor le kl. G. Timmeus in 1 min. 25% 86C.Se prys den bronzen medail'e, stokor le kl. G. v. d. Groen in 1 min. 25% sec. Rug zwemmen voor korporaalsafstand 40 M., le prys, een zilveren medaille, kwartier meester H. Schimmel in 48% «ec.2e prys, een bronzen medaille, sergeaDt der mariniers Wouters in 44%0 8ÖC- Rugewemmen voor mindere schepelingen, af stand 40 M., le prys een zilveren medaille, marinier 3e kl. Malo2e prys, eon bronzen medaille, marinier lo kl. Z. Gnade. Duiken door onderofficieren. Dit bestond in een sprong, 10 M. zwemmen, duiken naar eon pop en deze brengen aan de plaats van afgang. Het zilveren kruis, daarvoor uitgeloofd, werd in 40 seconden behaald door don bootsman M. T. Van Bommel. Toegekend als bljjk van goedkeuring en tev^edenhed, de bronzen e.-re euniug voor menschlievend hulpbet .»on en een lof- feljjk getuigschrift aan H. Ottervanger, matroos-timrae man aan boord HL M. artil- lnrio-instructiesehip Bellona alhier, we gens de met levensgevaar volbrachte red ding van een matroos uit bet water van den Texelstroom nabg de Hors, op 17 Juli 1906. Bg Kou. Besl. is met ingang van 16 dezer, o.a. benoemd tot adjunct-jjker der maten en gewichten, A. H. M. Gjjzen, te Helder. Door den Architect S. Krjjnen al Ir er, werd jl. Zaterdag voor den heer Jb. de Beurs, aanbesteed: Het bouwen van een winkelhuis met slachtplaats tan de Jan ia 't Veltstraat, hoek VerleDgte Leliestraat. Ingekomen 10 biljetten van de heeren H. Balder te Alkmaar voor f 5629, A. Nobbes, f 4975, H. Riemers f 7438, J. F. Philips f 4493, K. Zeeman f 4530, T. Drijver f 4520, J. Duinker, t 4495, Th. v. d. Sterr f 4443, Gebr. Steeman f 4425 en Jb. Glotzi t 4397, all n te Helder. De lichten te IJmulden. Het Hbld. meldt: \Vjj vernemen dat de vaste lichten in do vuurtorens te IJmuiden door draailichten zullen worden vervangen, zoodra de vlucht- haven gereed is. Deze vaste lichten zjjo, naar wg hooren, des nachts bg het naderen van de kust vaak moeilgk te onderscheiden van de top lichten welke visschersvaartuigen volgens het R-.glement ter voorkoming van aau- varingen op zee moeten voeren, wanneer ze voor hun netten liggen. Het moet vaak voorgekomen zgn dat tusschen deze lichten van een visscherarloot vooral bg heiig of mistig weder de vuurtorenlichten mootljjk waren te onderscheiden. Dit kwaad wil men thans Terhelpen door den vuurtorens draailichten te geven. Urk, 17 Augustus. De bewoners van Uik zgn eindelijk, althans vourloopig, uit hun benarden toestand verlost. Na negen dagen van geneeskundige bulp verstoken te zgn geweest door het onverwachts te- I rugroepen van den officier van gezondheid, den heer Smits, ii heden de arts dr. van Staveren van Njjberk overgekomen, die al meermalen tjjdeljjk werkzaam op het ei land, met groote bereidwilligheid do prak tjjk tot het einde dezer maand zal waar nemen. Voor de vacante plaat* hebben zich intusschen nu ook enkele sollicitanten aan gemeld. Door ue ontstentenis van een dokter drong zich in de laatste dagen een andere kwestie meer en meer op den voorgrond. Bjjna een halve eeuw heeft de 85-jarig* vroedvrouw hare functie met loSeljjken ij rer vervuld, maar de behoefte aan eene jongere k.acht liet zioh vooral nu gevoe len. Een aantal gehuwde vrouwen richtten ern adres aan het gemeentebestuur mot vriendelijk- verzoek, eene nieuwe vroedvrouw te benoemen met erkenning der vele en gewichtige diensten der tegenwoordige. De raad besliste in den geest van adressanten. Een oproeping zal eerlang gedaan worden tegon eeu vei hoogde jaarwedde van f 500 de oude vroedvrouw wordt eervol ontslag verleend met uitzicht op pensioen. Nederlanders te Valparaiso. Blijkens een te 's-Gravenhage ontvan gen particulier telegram zgn bg de aard beving te Valparaiso de Nederlanders ongedeerd gebleven. Zaterdagavond ontstond brand in perceel Javaslraat 52 te Amsterdam, door dat de vrouw des huizes, schrikkende van een muis, een petroleumlamp liet vallen in kast, waarin zjj wat zocht. Een achter kamer en alcoof brandden uit. Daar de bewoner, de onderwjjzer Reitsma, zich pas onlangs in deze woning had gevestigd en g*en overschrijving 7an zgn vroegere woon plaats, Heller, had plaats gehad, wa9 de inboedel niet verzekerd. De brandweer was het vuur spoedig meester. De broodquaestle te Naarden. Uit zeer betrouwbare bron boricht men dat onmiddcllgk nadat de klaoht over het slechte brood te Naarden bg den intendant was ingekomen, deze heeft gelast het meel naar Den Haag terug te zenden. Tevens werd door hem bevolen, dat zoolang er geen ongebuild meel van betere hoedanigheid was ontvangen, het brood voor de troepeu uitsluitend van ge build meel moest gebakken worden. Zaterdag is echter weder ongebuild meel vau goede hoedanigheid uit Den Haag ontvangen, waarvan tot groote tevreden heid „proefbrood" is gebakken, zoodat de troepen heden weder het gewone brood, vervaardigd uit gebuild en ongehnild meel, ont rangen hebben. Ter toelichting diene, dat het meel voor de gamizoensbakkerg te Na u-den, van Rijks wege uit D<n Haag wordt gezonden. Fan verschoppeling. Vrijdagavond te acht uur ontmoette een werkster op den Schiedamschen Sin- gel te Rotterdam een vrouw, die haar v*i zocht even een kind van 7 maanden, n meisje, vaat te houden, omdat de moe der van dit kind flauw was gevallen en een straat verder zat. Te vergeefs wacht te deze werkster op de terugkomst van de vrouw en op die van de moeder. Geen van beiden daagden meer op. In het kind meent zg evenwel een kind van baar zus ter te herkennen, die spoorloos verdwenen is. Ook de grootmoeder wil van dit kind niets weten, waarom de werkster de hnlp der politie inriep, want ook zg wenscht de zorg er voor niet op te zich nemen. Om vier-en negentig centen. Iemand te Rotterdam had Vrgdag voor het Kantongerecht aldaar gedagvaard tot betaling van f 26,80 een inwoner uit Gouda. Gedaagde, die zelf verschenen was, beweerde f 0.94 minder schuldig te zgo en was ook steeds bereid f 25,86 te betalen. De kanton rechter deed al het mogelgke om partgen tot overeenstemming te brengen. Tevergeefs. Eischer begon met getuigenbewg* en gedaagde met het opdragen van een eed. Gemachtigde van eischer zeide niet te mogen toegeven, al was het dobbeltje het recht moet zgn beloop heb ben. Ten slotte bepaalde de kantonrechter de uitspraak op de volgende Een sanatorium voor de Ter aanvulling van vroegere berichten over deze aangelegenheid kan dienen wat alanog aan de Locomotief wordt gemeld Nadat de onderhands door de regeering aangeknoopte relaties met den eigenaar van het herstellingsoord Nongko-Djadjar zgn afgebroken, in verband met het hooge bedrag door hem gevraagd voor overgave van gebouwen en grond, tachtig mille n.1., is thans een commissie benoemd om na te waar eventaeel het sanatorium ten van onze marine zal worden gesticht. In beginsel was reeds lang besloten om het Tenggergebied niet prjjs te geven en het is aan de commissie, bestaande uit den assistent-resident, den controleur en den regent van Pasoeroean, alsmede den luitenant ter zee tweede klasse Van Uulsteyn, equipagemeester bg bet marine- établissement te Soerabaja, thans gelukt, in de desa Pogal, gelegen op den wsg van de spoorweghalte Lawang naar Nongko- Djadjar, een terrein ongeveer negen bouws groot, in beslag te nem?n, bjjna geheel vlak en uitnemend voor hot beoogde doel g-schikt, gelegen op de noordwestelijke helling van het Tenggergebergte, ongeveer 3500 voet boven de oppervlakte der zee. Om oventueele speculatie in de gronden te voorkomen, zgn de gebiuiksrechten van de inlanders reeds gedeeltejjk afgekocht Het terrein ligt ongeveer acht paal van Lawang. Van daar gaat de reis per as naar de desa Poerwodadi, een afstand van ruim drie paal, varvolgens stggt men vrg gelijkmatig tot aan Pogal. Talrgke bronneu, helder water gevende, doorsnijden de streekde natuur, zooals trouwens in het rjjk van den Bromo en de Zandzee overal het geval, is imposant in hooge mate, het droog en versterkend klimaat op zoo'n hoogte mild, in één woord, Janmaat zal het er goed hebben. De gebouwen znllen ongeveer vier honderd schepelingen kunnen bergen. Trouwpartij met hindernissen. Op het oogenblik, dat ze Donderdag namiddag zouden trouwen, in één der kerken nabg de Nieuwmarkt, te Amsterdam op het oogenblik, dat hun zielen gloênd zouden worden aanééngesmeed, was er 'n jongen man, die zich tegen dit gloênd aaneensmeden wilde verzetten. Hg en de bruid halden in vroegere dagen met elkan der verkeerd, tot zjj 'm de Iwns had gege- [f-ven. Hg maakte zóó'n kabaal, dat buiten ie kerk 'n volksmenigte kwatn opdringen en allerlei opmerkingen over het geval werden geuit. „Wet is det?" vroeg 'n burgerjuffrouw. „Det is 'n gekke mèn", was 't autwoord. De „gekke mèn", die zich bljjkbaarniet kon schikken in het echtverbond, waar hg buiten bleef, ging voort de plechtig heid te verstoren. „Hg sloit alles an stukke", merkte 'n slagersjongen op. 'n Agent van politie trad echter tua- schenbeiden. Onder 'n grooten toeloop yan belangstellenden, werd de bedroge miunaar naar het bureau van politie gevoerd, ter wijl in de kerk de predikant z'n rede her vatte. Toen de rjjtuigen weder wèg-rolden, zat de verlaten minnaar te brommen. En ter- wjjl alles in feestvreugde was, zat hg een zaam te treuren over het onrermgdelgke. En toen de glazen werden geheven, om het heil te drinken van bruid en bruigom, was hn in tranen over het wreede lot (Tel.) Onweder en brand. Te ongeveer 3 uur in den nacht van Donderdag op Vrgdag is de bliksem ge slagen in de pas voltooide villa Bjjou in den Aerdenhout bg Haarlem. De nacht waker Rnygrok ontdekte den brand eren vóór half 4 en maikte onmiddellijk alarm. Da politiedienaren Smits en Lokerse bevonden zich jui.t op hun ronde te Bloemendaal, en reden onmiddellijk naar den Aerdenhout, waar zg met het eenige aanwezige blnschmateriaal, het Minimax- apparaat, beproefden den brand te keer te gaan. Dit mocht echter niet batende villa brandde totaal uit. Alleen de maren staan nog, zelfs de onderbuiken in de vloeren zgn geheel verkoold. Het onweder was zóó hevig, dat zoo goed alB alle bewouere van den Aerdenhout, die één groot villapark is, op waren. Toch kon tegen het vuur nieta worden gedaan, omdat in den Aerdenhout geen bloschwater te krijgen is. Te Amsterdam trof de bliksem den Eokhuizer Zaadwinkel, Marnixstraat, over de Elandstraat. Het torentje, dat zich op het huis bevindt, werd niet belangrjjk beschadigd. Het uurwerk bleet stilstaan op 3 nur 5 minuten. Gedurende een kort maar hevig onweder sloeg de bliksem in de boerderjj van den landman J. Doeksen te Baai-duinen op Terschelling. Het geheele perceel brandde tot den grond toe af, benevens een bui tenstaande hooischelf. Een paar varkens kwamen in de vlam men om, en niets kon worden gered. Assurantie dekt voor een groot gedeelte de schade der gebouwen. gaan wai behoeve gen ziel Ben aardbeving in Chili. New-York, 18 Augustus. De >New-York Heraldontving het volgende telegram uit Valparaiso: Zonder dat eenig voorteeken het deed vermoeden, had Vrijdagavond te ongeveer 8 uur een aardbeving plaats, die de on middellijke oorzaak werd, dat honderden stierven en dat vele honderden anderen begraven werden onder de puinhoopen en den dood ronden in de vlammen. Dadelgk, na den eersten schok, brak brand uit; iedere openbare dienst in de stad was verlamd. De paniek en de ont steltenis waren onbeechrjjfeljjken zjj, die o ;tsnapt waren aan den dood, waren der mate onderhevig aan den schrik, dat zg d -n slachtoffers slechts weinig hulp kon- verbjjaterd door de zware ramp, samen dringen, met dikke rookwolken. Uit Santiago zgn geen berichten ont vangen, maar men vreeit, dat het daar niet minder erg zal zgn dan in Valparaiso. Er ha lden twee ontzettende schokken filaats; do tweede volgde bgna onmiddel- op de eerste en voltooide het ver- woestingswerk. De geheele stad scheen plotseling eerst achteruit, toen vooruit te bewegen en ontving toen zulk een krach- tigen schok, dat binnen enkele seconden geheele rjjen huizen tegen den grond vielen. In de zakenwjjk brak brana uit, en voor middernacht stond ook de Bellavista-wjjk in brand, waaruit bljjkt dat dit deel der stad eveneens verwoest is. Om de stad hadden talrgke grondver schuivingen plaats. De schepen in de haven van Valparaiso zgn onbeschadigd. De tot dusver ontvangen berichten geven nog wel geen volledige bijzonderheden over de omvang van de ranip, maar hut schjjut toch dat het ongeluk van San Francisco zich hier heeft herhaald. Valparaiso moet voor een groot deel verwoest zgn en men vermoedt dat ook het aantal slachtoffers bijzonder groot is. De vergelijking met de ramp van San Francisco dringt zich als van zelf op. Langs do westkust van Amerika strekt zich van het barre noorden tot Kaap Hoorn in het zuiden een geweldige bergketen ait. In Zuid-Amerika draagt deze bergketen den naam van Cordilleras de los Andes, in N.-Amerika dragen de verschillende deelen afzonderlijke namenRocky Mountains, Zee-Alpen enz. Op verschillende plaatser, zoo ook bg Valparaiso en San Francisco, nadert het gebergte de kust, zoodat de ber- zich als het ware steil ait de zee ver ft]. Aardbevingen zgn niet zeldzaam iu dit gebied, maar ditmaal iB de aardschok evenals indertjjd bg San Francisco vau bgzooder hevigen aard geweest. Wat door de aardbeving nog is gespaard, is aan het vuur dat op verschillende plaatsen in Val paraiso en omgeving uitbrak ten offer ge vallen. Zoo is thans Valparaiso, de voor naamste haven- en handelsstad van Chili, Valparaiso, heerljjk gelegen aan den voet van de met eeuwige sneeuw bedekte Andes en dus met recht den naam dragende vau Valparaiso, dal van het paradjjs, er door de Spaansche ontdekkers aan gegeven, is thans een stad van ongeveer 150,000 zielen. Duizenden vreemdelingen, die in hoofdzaak den handel in handen hebben, zgn er ge vestigd. Groot is vooral het aantal Duit- schers en Engelschen, maar ook tal van Nederlanders woonden in de Chileensche havenstad. Het grootste deel van Valparaiso, de wijken, waar de Chilenen wonen, bestaat uit houten huizen. Hier zal de aardbeving waarschijnlijk de minste schade hebben toegebracht, maar des te erger verwoes tingen zullen hier door brand zgn aan gericht. De eigenljjke handelswijk echter is op moderne wjjze van steen gebouwd. Hoe groot de verwoesting is, die hier is aangericht, bljjkt nog niet, evenmin als nog bijzonderheden bekend zjjn omtrent schepen in de haven toegebracht. Volgens te New-York ontvangen berich ten staat een groot deel van de stad in brand en zgn nonderden inwoners onder het puin begraven. Volgens de waarnemin- ;en met den seismograaf te Washington is aardbeving Donderdagavond zeven unr begonnen. De heftigste aardschok werd even na 7 uur waargenomen, maar tot na middernacht hielden de beringen aan. Ook in het aardbevingsstation te Hamburg werden de schokken waargenomen. De aardbeving werd ook op andere plaatsen langs de westkust van Zuid-Amerika gevoeld, maar schjjnt bier niet zulke ern stige gevolgen te hebben gehad. Uit Men- doza, aan de andere zjjde van de Andes aan de Argentjjnsche grens gelegen, wordt aan de >Nacion" van Bnenos-Ayres geseind, dat de aardbeving daar niet veel schade aanrichtte. _ZlMendoza, gelegen aan den voet van den reeds lang rustenden vulkaan Aconcagoa vorst van de Andes", wordt eenige malen per jaar door aardbevingen bezocht gewoonljjk zonder ernstige gevolgen zoodat de gebouwen in deze stad zonder De groote zakenwgk der stad is onge veer geheel verwoest; de brand woedt nog steeds voort, en volt de straten, waarin massa's van huis en dak beroofde menschen, verdiepingen zjjn gebouwd. De laatste aardbeving, die deze stad teisterde, had kerkeljjken feestdag, toen chen de kerken vulden, tig deze ramp verloren toen duizenden menscheu het leven. De mannen van het vak zjjn verwon derd dat er ditmaal in de telegrammen over de aardbeving langs de kusten van Chili niet van een vloedgolf gerept wordt. Zulke vloedgolven zjjn daar bjj aardbevingen een gewoon en gevreesd verschijnsel. Zg ontstaan, volgens de onderzoekingen van E. Rudolph, ten gevolge van vulkanische uitbarstingen onder zee. Aan de Westkust van Zuid-Amerika kent men den onheil speilenden waarschuwenden kreet: el mar se retire (de zee gaat terug) zeer goed. Iedereen vlucht dan de heuvels op, want men weet dat kort na het teruggaan van het water een vloedgolf over bet land komt

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1906 | | pagina 1