KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor HelderTexel, WIerIngen en Anna Paulowna Woensdag 29 AnguBtus 1906. Uitgevers: BERKHOUT Co., te HELDER. Nieuwsberichten. FEUILLETON. DE VIOOLSPELER. No. 3499 84ste Jaargang. Bureau: Spoorstraat Telef. 59. Bureau: Konlngttr. 29. intert.-Telef. 50. Abonnement Vliegend Blaadje p. 3 m. 50 etfr. p. post 75 ot., Baitenl. f 1.25 g i Zondagsblad 37* 45 >0.75 s Modeblad 55 80 0.90 (Mnzik. Bloemlezing» »>60»>>»85> >0.90 Vcor 't Buitenland bjj rooruitbetaling. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Bureaux: Spoorstraat en Koningstraat- Cent. Advertentien van 1 tot 4 regels Elke regel meer Bewgs-exemplaar21/, Vignetten en groote letters worden naar plaatsruimte berekend. 25 6 Advertentiëü moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur airn de Bureaux bezorgt! zjjn. Uit het Buitenland. De toestand is in Rusland dezelfde. Week aan week kunnen we de berichten, met ver andering van namen en plaatsen ongeveer herhalen. Volgens te Petersbnrg ontvangen particu liere berichten is het 24e regiment kozakken van den Oeral te Samarkaland in opstand gekomen. Het heeft zjjn officieren gevangen gezet en door soldaten vervangen. De gar nizoenscommandant eischte daarop de on middellijke overgave der opstandelingen en liet als dreigement de artillerie mobilisoeron. Het congres van spoorwegambtenaren dat in Finland gehouden is en door 142 afge vaardigden werd bijgewoond besloot te zorgen dat een algemeeno staking binnenkort zal mogelijk gemaakt worden. Instrncties zullen gegeven worden aan de ambtenaren hoe in dat geval te handelen. In de Oostzeepro- vinciön kwamen weer nienwo ongeregeldheden voor. Revolutionnaire boeren vernielden in Lijfland de begraafplaats van de adelijke bewoners; in de dorpskerk derzelfder plaats word het altaarstnk aan flarden gescheurd en de kerkboeken vernield. Te Essonhof werd de hofstede van een dorpsoudste, die de regeering trouw was gebleven in brand gestoken. Het vee werd in den vuurpoel teruggedreven en toen de bewoners vluchtten werd op ben geschoten. De hoofdredacteur van de Ballische Post kreeg een met rooden inkt geschreven brief tehuis, zyn doodvonnis berichtende wegenB zijne reactionnaire houding tijdens de tram- wegstaking. Uit een tweetal andere steden wordt nog het doodschieten van officieren Geen wonder dat do plaatselijke autori teiten op maatregelen bedacht zijn tegen de aanslagen op politie en lcgorautoriteiten. In Riga is door de autoriteiten volgens de Loc. Anz. een oproep gericht tot de burgerij om geldelijke bijdragen tot aanschaffing van pantsers voor do politiebeambten Daar hot de regeering aan middelen ontbreekt om de pantsers aan te schaffen wordt een beroep gedaan op de gomeenschap om tot eeu alge meeno bescherming der burgerij tusschonboide te komen. Zulke staaltjes teekenon den too- stand wel duidelijk. Volgens to Petersbnrg loopende geruchten zou de ziekte van generaal Trepof een gevolg zyn van vergiftiging; zjjn kok en drie be dienden zijn gevangen genomen. Hot ministerie Stolypin blijft bjj zijn voor nemen om de verkiezingen voor de Doema tegen den bepaalden tijd uit te schrijven. Dit wordt gemeld naar aanleiding der in omloop gebrachte geruchten als zou het huidige ministerie op zuivere autocratie aan sturen. Zelfs meldt het oud-Uoemalid voor het gouvornement Orlof in den Berl. Loc. Anz. dat de invloed der bhfkringen op den Czaar sedert Stolypin's ministerschap al soer verminderd is. De Czaar onderhandelt recht streeks met de ministers wat zelfs Witte niet gedaan kon krijgen. Volgens doozeliden oud-afgevaardigde werkt het ministerie hard om voor het gereed maken van wetten een zeker volksvertrouwen te krijgen; hot meent dat dit van zeer veel invloed zal kunnen zjjn op de boerenopstanden die in October en November worden verwacht. De revolutionnaire partjjen stollen dat ver trouwen in Stolypin echter niet. Dat bljjkt duideljjk uit bet Zaterdag voorgevallene. Te 4 uur hield voor de woning van den minister een huurrijtuig stil waaruit vier heeren stapten, waarvan twee in buitenlandsche uniform. Zij betraden de kamer van den portier, maar een hunner liet oen bom vallen, die met een vroeseljjken slag alles verwoestte. De portier ou allo in do kamer aanwezige personen ook do 4 misdadigers worden gedood, zoomede genoraal Öamjatin en de hofmeester. Een dochter on een zoontje van den minister kregen zware verwondingen de heer Stolypin echter bleef ongedeerd. Deze aanslag zal er weer niet toe bjjdragen om den Czaar toegevender te stemmeD. Te Bilbao in Spanje is het ook weer lang niet rustig. Het aantal stakende mjjnwerkers is reeds tot 12000 gestegen en neemt nog dageljjks toe. Tevergeefs pogen do autoriteiten oone verzoening te bewerkende mijneigenaars bljjven onwrikbaar op hun stuk staau. Hot verbond der vakvereeniging te Bilbao heeft besloten de algemeeno werkstaking af te kondigen. Ter handhaving der rust zijn 4000 man (roepen in do stad. Hier en i kwamen reeds botsingen voor tusschen stakers en politie en soldaten. Koning Alfonso heeft van zjjn bezoek aan Bilbao afgezien. Ook in Neurenberg is een staking uitge broken en wel aan do motorrjjtuigonfabriek ,Union'. Bjj een rustverstoring moest do politie tusschenbeide komen en werd zelfs genoodzaakt van de wapens gebruik te maken. 80 personen werden gowond onder wie 10 politieagenten. Zaterdagavond zetten de tr< de straten af ter voorkoming van verdero verstoringen. Op het eiland Cuba is een opstand uitge broken. Het aantal opstandelingen neemt met den dag toe. Zjj worden aangevoerd door hunne generaals die geschoold zjjn in den vroegeren onafhankeljjksoorlog. Een dezer generaal Banderas een der helden uit dien vrijheids oorlog is gedood wat voor de opstandelingen een groot verlies beteekent. Te Havana heerscht de meening dat de regeering niet in staat zal zjjn de rust te herstel len, zonder de hulp der Vereenigde Staten. Ze zendt versterkingen naar de door de delingen bedreigde steden, doch doze troepen zjjn over het algemeen slecht gewapend. Een der bendehoofden beeft den directeur van den Westcrspoorwog bericht gezonden dat hjj alle spoorbruggen zal opblazon zoo langs de ljjnen regeeringstrocpen worden verzonden. Dat ziet er lief uit! HELDER, 28 Augustus 1906. De heer 4. Breet heeft ontslag ge nomen als lid vau den Gemeenteraad, wegens vertrek naar Arnhem. Zatermorgen is aan het strand al hier een ledige flesch aangespoeld, die het navolgende briefje bevatte „Deze flesch leerde het zwemmen op 22 Juli 1906van „Graf Waldersee" af in de nabijheid van Bologue (Frankrjjk) Fr Kamps, Einbeck, (Haniiover). Strobel, Wipfeld, (Baiern.)"' De flesch heeft dus 34 dagen noodig gehad om dit traject af te leggen. Schietoefeningen op de Harstens. Reede van Texel. 3de disrtict. Volgens mededeeling van den minister van oorlog zal op 3 en zoo noodig ook 4 September a. s. een schietoefening wor den gehouden van het fort op de Harssens. Er zal gevuurd worden met kanonnen van zwaar kaliber (30 cM.), waarbg onveilig wordt gemaakt de reede van Texel tot op 9000 M. van het fort. Op de dagen, waarop gevuurd wordt, zal van het fort een roode vlag waaien van minstens één uur vóór den aanvang der schietoefeningen tot aan het einde daarvan, alsmede gekleurde vlaggen, aan gevende de richtingen waarin gevuurd zal worden. Bovendien zullen op die dagen groote waarechuwicgaborden worden geplaatst aan den ingang der haven en op de batterg Vischmarkt, vermeldende in welke richting dien dag gevuurd zal worden, terwgl nabg het torpedo-magazgn en aan den ingang der haven borden zullen worden geplaatst, waarop is aangegeven de beteekenis der gekleurde vlaggen, als volgtrood eD witte vlag beteekent Noord, wit en zwarte vlag NO., zwarte vlag Oost. Groote brand te Veendam. Door de politie is thans vastgesteld, dat de beide zoontjes van den heer H. Veenhuizen, oud 7 en 3 jaar, den brand hebben aangestoken. Met lucifers hebben ze een waskaarsje in het stroo aangestoken Dat zal wel nooit geweest zijn Wg lezen in de Alkmaarder: Voor een dezer dagen iu een onzer pro vinciesteden te houden kermis, deed een impressario ook aanvrage om plaats voor een Zoutavriekaars-bosmens-kjjkwerk tent Daar men reeds van een dergelijk ge drocht voorzien was, ontving de aanvrager afwjjzende beschikking. Uit Amsterdam meldt men: In verband met verschillende inbraken, welke den laatsten tgd hier ter stede plaats vonden, fs er door de justitie een inval gedaan in drie schuilhoeken van verdacht*- personen, n.1. „het bierhuis" de Stad Hamburg, aan den Zeedjjk, waarvan de in wonenden zeer slecht staan aangeschreven, een cafétje in de Pieter-Jacobstraat en een kelder aan den O.z. Achterburgwal. Twee personen werden in hechtenis genomen. Naar wg vernemen, heeft het onderzoek v.torloopig weinig resultaat opgeleverd. Gestolen goederen waren niet voorradig. Alleen werd een groote brandksstboor gevonden, die in twee deelen in beide woningen der verdachten bewaard werd. De boor past in het gat dat onbekende daders bg een der laatste inbraken in een deur maakten, maar dit is natunrlgk slechts eeu geringe aanwgzing, die door nieuwe feiten moet worden verstrekt, wil men er een wettig en overtuigend bewgs van do schuld der gearresteerden uit kunnen af leiden. Voorloopig bljjven de twee mannen in arrest. Het onderzoek werd geleid door mr. L. C. Besier, sub.-officier van jnsitie. Gevolgen van een twist. Te Zwgndrecht kregen Donderdag de werklieden v, W. en v. L. twist en wer den handgemeen. Bg deze vechtpartij werd W. zoodanig gekwetst, dat zjjne op name in het ziekenhuis noodig bleek. Hier is hg Zaterdagmorgen overleden, een we duwe met drie kinderen achterlatende. De justitie heeft de zaak in handen. Een opzichter der biesvelden te Kampen, tevens broodjager, bg duisternis in die velden op jacht zgnde en eenig geritsel hoorende, meende dat dit door een vischotter werd veroorzaakt. Hg trok zjjn geweer af, waarna het bleek, dat hjj zich deerljjk vergist had, want niet een otter, doch een visscherman, zekere H. Njjenhuis, was de getroffene. Deze, die zich voor het verrichten eener natuurlijke behoefte uit zjjn punter had begeven, bleek door de hagelkorrels ernstig aan zjjn beenen en handen te zjjn verwond, zoodat hjj per boerenwagen naar zgne woning in de stad moest worden vervoerd, waar direct de hulp van een geneesheer werd ingeroepen. (Vad.) Poging tot vergiftiging. Naar wg vernemen is Vrjjdag door de marechaussee gevankelijk te Groningen binnengebracht en ter beschikking rati de justitie gesteld de 20-jarige dienstbode J. v. d. V., die verdacht wordt bg een familie te Ten Boer herhaaldelijk vergif in het eten te hebben gemengd met dat gevolg, dat niet alleen de familie zelf doch ook enkele gasten, die ten haren huize het middagmaal gebruikten, onge steld zjjn geworden, doch nu gelukkig al sedert eenige dagen weer herteld zgn. Wat de motieven voor de daad van het jonge meisje zjjn geweest, is niet bekend. Nader meldt de »Prov. Gron. Ct." Ongeveer 8 dagen geleden deden zich bg den 67-jarigen landbouwer W. J. H. en diens echtgenoote, wonende te Grau- wedjjk gem. Ten Boer, en eenige dagen later bg een drietal familieleden die bg hem hadden gegeten, en verder bg het perso neel, bestaande uit een vasten knecht, twee arbeiders en de vrouw van een dezer ar beiders, ziekteverschijnselen voor, die naar dr. Reddiogius van Ten Boer meende te kunnen vaststellen, het gevolg wareu van het gebruik van vergif. Bjj onderzoek bleek to' n, dat genoemde personen allen hadden gegeten vau hetzelfde gerecht, nl. de gort en dat dienstbode Grietje v. d. V., die het eten had klaargemaakt en die daarvan Diet had gegeten, niet ongesteld was ge worden. De dokter heeft dadeljjk na zgn onder zoek aan den burgemeester het resultaat daarvan medegedeeld en deze oordeelde het noodig den officier van justitie met de zaak in kennis te stellen. Dit geschiedde Woensdag jl. Onmiddellijk zgn toen de rechter van instructie, de officier van justitie en de griffier naar Grauwedjjk vertrokken tot het instellen van een gerechtelijk onder zoek naar de toedracht van het geval en den toestand van de personen, waarvan er enkele nog ziek te bed lagen. Het gevolg van dit onderzoek was, dat er tegen de genoemde dienstbode zulke zware vermoedens rezen, dat de officier van juBtitie zich 's avonds nog met den veldwachter van Ten Boer naar Garrels- weer begaf, naar de woning van de ouders van Grietje, die juist den dag te voren plotseling, zonder opgasf van redenen naar het ouderlijk huis was vertrokken. Na een kort verhoor werd de verdachte gevangen genomen en door den genoemden veld wachter in voorloopige bewaring gesteld in de kazerne van de marechaussée te Ap- pingedam. Van daar werd zg door de ma rechaussee naar Groningen getransporteerd. De verdachtte, een niet onknappe boe rendeern, ia nog nimmer met politie of justitie in aanraking geweest. Wel staat zjj in haar omgeving bekend als een meisje dat veel van het sterke geslacht houdt en daarmee dolgraag uitgaat. Zg bljjft alles ontkennen, doch het feit dat alléén zg □iet werd vergiftigd en de omstandigheid, dat zg vluchtte zoodra het vermoeden werd uitgesproken, dat vergif de oorzaak van d-> ongesteldheid der patiënten kon zgn, moet aanleiding tot haar gevangenneming zgn geweest. Het vermoeden bestaat dat voor de ver giftiging arsenicum is gebruikt. Allen die van de geratenbrjj hebben ge geten, zgn bjjna hersteld; de heer H. is echter nog bedenkelgk ziek, zoodat er ge vaar voor zgn leven bestaat, ook zgn echt genoote is nog zeer zwak. Men veronder stelt dat zjj vooral zulke nadeelige gevol gen van het gif hebben ondervonden, om dat het hun meer dan eens zou zgn toe gediend. De drjjfveer tot de daad heeft men nog □iet kunnen vinden. Dat de verdachte een wrok tegen bepaalde personen zou koesteren, valt niet te denken, omdat zoowel het per soneel als den heer H en diens echtge noote ongesteld zgn geworden. Vermoed wordt dat men hier te doen heeft met een geval van hysterie. Nader meldt men nog uit Woldstreken: Omtrent de vergiftiging ten huize van den landbouwer W. H. te Overschild ging het gerucht, dat een der buisgenooten aan de gevolgen moet zgn overleden. Steenkolen In Noord-Brabant. Omtrent de steenkolenvondst in Noord- Brabant, zgn nog de volgende bijzonder heden bekend geworden: Gelgk reeds gemeld, is dezer dagen de hoop, welke de ingenieur-directeur der Rjjksopsporing van Delfstoffen in zgn on langs gepubliceerd jaarversslag uitsprak, werkelijkheid geworden en is bg de Staats- boring te Heleneveen de eerste steenkolen- laag doorboord. De kolen formatie geo logisch het >productiere carboon" werd pl.m. 894 M. onder zeepeil aangetroffen in het begin was het gesteente door de nabjjheid eener schenr sterk gestoord en bevatte het verschillende dunne verdrukte en vergruisde kolenlaagjes. Nadat de scheur zelf doorboord was, werd op 987 M. diepte een goede laag van 60 cM. dikte gev den. De boring zal nu, in de hoop nog meerdere Ugen te treffen, tot circa 1100 M. diepte worden voortgezet. Onmildellgk. daarna worden zoo spoedig mogelijk op eenige kilometers afstand twee nieuwe bo ringen aangezet. Deze steenkolenvondst zoo diep in het land en op zoo grooten afstand van eenig tot nu toe bekend kolenveld wordt eene gebeurtenis van het hoogste gewicht ge acht, feitelgk gelgk te stellen met de ont dekking van een geheel nieuw kolenveld, waarvan de grenzen eerst langzamerhand bekend zullen worden en dat wellichte maal den thans zoo onherbergzamen ve en heidegronden in die streken een geheel ander aanzien zal geven. Men gelooft niet dat diepten als deze te groot zgn voor exploitatie. Hiervoor komt het alleen aan -op den rjjkdom van het veld en op de mogeljjkheid om de kolenlagen met schach ten te bereiken. Dit laatste wordt zeer bezwaarlgk, wan neer de op den vasten rotsgrond liggende aardlagen uit drgfzand bestaan. Zgn zulke waterhoudende zandlagen meer dan 500 M. dik, dan is die mogeljjkheid vooreerst wel uitgesloten te achten. Is het drgfzand minder dik, dan kan men schach ten maken met behulp der zoogenaamde bevriefl-methode, die dan echter zéér duur worde». Bestaan de deklagen echter uit watervrjje klei- of mergellagen, dan is schachtbouw tot 1000 en meer meters diepte volstrekt niet bezwaarlgk en zulks is juist te Helenaveen het geval gebleken waterhoudend zand is zoo goed als niet aangetroffen, zgnde dit reeds een buiten gewoon gunstige omstandigheid. Of de kolenafzetting een voldoend aantal bereik bare lagen zal bevatten, om een winge vende mjjnbouw mogeljjk te maken, is na één enkele boring onmogeljjk te zeggen; daartoe moet het geheele gebied eerst door een aantal boringen onderzocht zgn. Bjj deze volgende boringen is het alles zins te verwachten, dat sommigen daarvan de steenkolen minder diep znllen aantreffen dan thans is geschied, terwgl nog verderop de kool vermoedeljjk weder aanmerkelijk dieper zal komen te liggen. In de tegen woordige omstandigheden zullen echter oqk zulke dieper gelegen velden nog afgeboord moeten worden, al zon het al niet moge ljjk zgn deze onmiddellijk in exploitatie te brengen. Dat zeer diepe boringen ook partiouliere ondernemers niet meer afschrikken, blijkt vooral in Duitachland; daar worden bo ringen verricht, die eerst bjj 13001400 M. diepte steenkolen bereiken. Zulke diep ten nu zgn zeer zeker in de tegenwoordige omstandigheden te groot. Mjjnbouw is technisch op diepten van 1500 k 1700 M geenszins onmogeljjk; er bestaan reeds dergelgke mjjnen (kopermijnen in Noord- Amerika), maar men zoude niet kunnen concurreeren met bestaande ondiepe kolen- mjjnen. Wanneer van deze laatsten echter over 20—80 jaren een aanmerkeljjk aan tal uitgeput zal zjjn, verandert alles en zullen die diepgelegen kolen zeer zeker met vrucht aan den dag gebracht kunnen worden. Daarom wordt het wenscheljjk geacht, zich reeds thans van het bezit van zulke dieper gelegen kolenafzettingen te verzekerea. Kr is echter alle kans, dat in het nieuw- ontdekte kolenveld over een groot gebied de kolen minder diep zullen liggen (b.v. tusschen 700 en 1000 M.) en derhalve, zoo de qualiteit goed is, terstond exploi tabel zullen zgn. De aardbeving in Chili. In den nacht, waarin de aardbeviug begon, zoo schrjjft een ooggetuige in de >Daily Mail«, d.d. 21 Aug., was in den volsten zin des' woords het on weder niet van de lucht. Men houdt het er voor, dat eeu groot aantal der branden door den bliksem zgn ontstaan. De nacht was vreeselgk. De stevigste woningen zakten ineen als kaartenhuizen, bjj den tweeden schok stortte het opera gebouw reeds in. De geheele Brazil-avenue veranderde in ontzagljjke puinhoop, de Almendral- wjjk werd met den bodem geluk gemaakt. Wat de aardbeving nog had gespaard, daarop door het vuur vernield. De verblindende bliksemstralen, het ge rommel der instortende huizen, het knet teren van het vuur tusschen de bouwvallen en de aanhoudende aardschnddingen ver oorzaakten een paniek onder de bewoners. Als in krankzinnige Kaast vlogen duizenden □aar de naburige heuvels. We kunnen thans onze verliezen over zien. De gevolgen van de ramp zgn niet te beschrjjven. Drieduizend menschen zgn omgekomen, het aantal gewonden is ont- zagljjk groot, de geldeljjke schade onbe rekenbaar. De Victoria-, Independencia-, Carrera-, Heras- en Rodrisuez-atraten tot aan de Avenue de los Delicas toe, zgn geheel en al verwoest. De regeerinsgebouwen, de kazernes van de politie en brandweer zgn bezweken en daarna verbrand. De voor naamste bankgebouwen bleven gespaard, maar die van de waterleiding, de marine club, de September-club, benevens alle schouwburgen liggen in pain. Do kweek school voor de marine is haast een wrak. De Engelsche en Duiteche kolonies heb ben het minst geleden. Ook de havenwgk is er betrekkelgk goed afgekomen. Op de heuvels, die de stad omgeven, v hevige schokken gevoeld. Alle steden en dorpen binnen honderd mjjl in den omtrek van Valparaiso i verwoest, Vino del Mar, Limache, Quilpe, Llailai, met al wat daar omheen lag, zgn als het ware'weggevaagd. Te Penco richtte een vloedgolf eenige verwoestingen aan. Het uiterste Noorden en het Zuiden van Chili bleven gespaard. Santiago heeft betrekkelijk weinig geleden. De burgemeester van Valparaiso seint aan de Mutin, dat de ramp te Valparaiso 2000 dooden heeft gemaakt. De kalmte keert langzamerhand terug. De handelslui zetten zich, ondanks de ontzagljjke verliezen, met nieuwen moed aan het werk. De republiek zal zich alle mogelijke geldeljjke offers getroosten om de schade te herstellen. Het keizerljjke hoofdstation voor aardbevingen in Duitachland houdt het ervoor dat het middelpunt van de laatste aardbeving in Chili (het zoogenaamde epicentrum) in de buurt van Valparaiso op den zeebodem is geweest. Volgens de waarnemingen met de werktuigen van het observatorium kwamen de sterkste schom melingen op 17 Augustus 1 uur éö'/i M. E. T. te Straatsburg voor en hielden tot 3 uur aan. Dienvolgens zon bjj eeu voortplantingssnelheid van de aarbevings- golven van 13 K. M. in het nur de groote ramp te Valparaiso op Donderdag 16 Augustas 'b avonds om 7 uur 52 minuten Vrjj bewerkt door AMO. 28) Over reobtzaken aan een muzikant schrij ven riep de vertoornde advocaat. >En dan Dan zal er wel antwoord komen, mijn beer," antwoordde Achillo koel. »lk heb do eer u te groeten,, mijnheerGoeden morgen De arme advocaat was geheel uit het veld geslagen hij zond geen brief om zich over Achillo te beklagen, zooals hjj gedreigd had. Achillo bad voor zjjn meester vier mooie kamers in orde gebrachtze hadden uitzicht naar het zuiden, en stonden met elkaar in gemeenschapeen eetkamer, een zitkamer, een slaapkamer en een badkamer. Hier bracht lord Asherton al zjjn tijd door met schilderen, muziek on zjjo kunstvoorwerpen. Ging hg soms een enkelen keer naar de schilderijen galerij, dan was hjj zoo dik gekleed, alsof hjj een reis naar de Noordpool ging onder- Elkcn avond gaf de graaf in zjjn een klein souper, waar steeds zjjn vrienden genoodigd werden, namelijkdo secretaris, de doktor, de pianist, do kunstschilder, en do bjjzondoro vriend tevens violist, signor Giotto. Dan was de gastheer in zjjn besta stemmingelk lid van het gezelschap bezat een bjjsondcre begaafdheid en waz in staat om de begaafdheden der andere aanwezigen naar waarde te schatten. Het gesprok werd vrooljjk, geestig en ongedwongen gevoerd do spjjzen werden keurig opgediend, volgens Fransche manier on de bediening geschiedde uitsluitend door Achillo en zjjn helper Jacquos. De kamer op den boek van het gebouw diende voor eetkamer; vandaar kwam men in do zitkamer, dan volgde de slaapkamer van den graaf en eindelijk de bad- on kleed- j kamer. In dit laatste vertrek sliep Achille. Na bet souper ging Giotto met den pianist in de zitkamer, de deur van de eetkamer bleef open en dan spoelden do twee muziek- kunstonaar heerlijke stukken ten ploziore van den gastheer on de overige vrienden. De muziek verschafte een onaitsprokeljjk genot, daar Giotto een onovertrefbare violist was, terwjjl de pianist een eerste meester op zjjn instrument mocht heeten. Zjj waren gewoon samen to spelon, zoodat de stukken, die zjj ten gehoore brachten, in oitvoering de vol maaktheid zelve waren. Wanneer het gezelschap uit elkaar ging, bleef Giotto in de zitkamer on speelde op zjjn viool, terwjjl lord Asherton zich ter ruste begaf. Dan schitterde zjjne bekwaam heid als kunstenaar in vollen glanshjj wist dan uit den grooten voorraad melodieën er één te grijpen en met allerlei variaties daaruit een muzikaal gebouw op te richten van indrukwekkendon schoonheid, of hjj maakte er liederen zonder woorden van, schilderen zondor penseel, verhalen boek, drama's zonder tooneel. Zoo hjj voort, totdat Aohille op den drempel slaapkamer verscheen on don vinger opstak, als eon teeken, dat zjjn meester was inge sluimerd. Dan sloop de violist onhoorbaar "L. avond van Paasohzondag zat Giotto alleen met lord Asherton. De andere leden van het gezelschap waren naar de kerk ge gaan en brachten den dag oldors door. Toen Giotto als naar gowoonte zjjn viool wilde ter hand nemen, hield lord Asherton hem tegen. Bljjf hier, mjjn vriendDoe mjj het ge- 1 noegon hier te bljjven, dan kan ik tegeljjkor- tjjd uw gezelschap en uw viool genieten." Giotto scheen dien avond vol geestdrift. Lord Asherton geloofde nog nimmer sulke schoone muziek gehoord te hebben. Do eerste stroken op de viool brachten mylord reeds in gespannen verwachtinghalf opgcrioht lag lijj op do sofa, met gesloten oogen hjj drukte de hand op het hart, als wilde hjj de halt smartelijke, half aangename aan doeningen bedwingen, die de afwisselende mnzick in hom opwekte. Een geruime poos speelde Giotto zoo voort, doch in een woeste hartstochtelijke passago richtte mylord zich Cel op en riep: ,Houd op mjjn vriend! Gods wil, houd op!" Onmiddellijk zweeg de muziek en Giotto ging bjj den haard staan, leunende tegen den schoorsteenmantel. Hjj was vier en twin tig jaar oud, lang en slank, het was reede acht jaar geleden, dat de noodlottige dag kwam, waarop zjjn onberispelijke gestalte bedorven werd. Wanneer men hem echter in hot gelaat zag, bespeurde men alleen dat zgn houding een weinig gebogen was, maar dan bemerkte mon ook de wonderbare schoon heid, die in zjjn gelaat lag. Ja, hjj was een schoon man I »Ge zjjt vermoeid, mjjn vriend," sprak lord Asherton vriendelijk. .Kom, ga hier zitten on drink eens." Tegelijkertijd schenk bjj eeu glas Rjjnwjjn voor don violist. .Die viool is inderdaad eon wonderschoon instru ment, Giotto." •Ja," antwoordde deze, terwjjl hjj syn viool met zorg in de kist borg, idese Amatia is een prachtstuk. Ik boud er van, als eon moeder van haar kind." En toch hoor ik liever do Stradivarius, die wjj te Milaan gekocht hebbon, en uw kleine Cremona-viool, hoor ik misschien wel het liefst van alle." Niet op de viool maar zonder zou ik niet in slaap raken speel wat op de piano, als ik te bed ga. Ik weet, dat go de piano oen koud, gevoelloos in strument acht, maar een echt muriekkunste- naar moet een iodereon kunnen bevredigen en uw spel vind ik juist zoo heerljjk." De piano is een fraai instrument, dat ons veel genoegen kan geven, mylord; maar op mjj maakt ze altjjd denzelfden indruk als een schoone vrouw zonder siel, als een hart. Ik zoo bjj wjjze van i 1 in een viool zit hi piano niets dan aardscho coquotte vergelijking muziek, in muziek." Er volgde een poot van stilte, gedurende wolke de beide mannen den vrjjen loop lieten aan hunne gedachten, verdiept in hun eigen treurig verleden. Lord Asherton verbrak het eerste stil- z wjj gen. Hjj keek op en zcide.Giotto in uw ge laat zjjn trekken, die mjj herinneren aan do jongedame, met wie ik eenmaal verloofd was. Dikwjjl* komt bjj mjj de gedachte op, dat er tusschen ons nog een andere band moet bestaan dan alleen onze vriendschap. Zjjt gjj cr wel zeker van, dat er geen Iuliaansch bloed in uw aderen stroomt 7" .Daar ben ik zeker van, mylord. Gjj kent de geschiedenis van gehocl mjjn geslacht, alleen de naam van mjjn vader is u onbekend. Ik heb geen droppel Italiaansch bloed in mjjne aderen. Do verwantschap, die zoowel beantwoorden, is eene onmogelijkheid." Raadpleeg uw geheugen nog eens ernstig, mjjn vriend. Misschien schiet u nog iets to binnan, terwjjl wjj eens met olkaar spreken." ,In mjjne familie komen wel personen voor van vreemden landaard, doch geen Italiaansch bloed valt er aan te wjjteo," antwoordde Giotto. Mjjne overgrootmoeder was een Spaansche Zigeunersrrouw zjj trouwde met een Fran- schen toonoelspeler (e Madrid en trok met hem naar Farjjs. Daar werd mjjn grootmoeder geboren, die hot tooneel botrad als danseres. Zjj was zeer sohoon, on trouwde met oen Engelschmzn van hoogen rang. Na weinige maanden verliet hjj zjjne vrouwte voren bad hjj alle wettige bewjjzon van hun huwe lijk vernietigd. Zjj stierf van verdriet en liet haar dochtertje over aan do zorgen van éen vriend, die later met zjjn pleegdochter huwde. Uit dit haweljjk beu ik het eenige kind." •Leeft uw vader nog, Giotto?" •Ja, mylord." Is hij rijk ,Ja, hjj is rjjkNiet zoo rjjk als lord Asherton, maar toch rjjk Had hjj geen bloedverwanten buiten Engeland •Neen, hjj stamt uit een Schotsch van onvermengd bloed. Ik geloof mjjne voorouders ooit het vasteland van geslacht niot, dat Europa betreden hebben. Neen, mylord, van mjjn vaders kant vloeit geen vreemd bloed in mjjne aderen I" •Uw moeder is dood en haar haweljjk was zeer ongelukkig, niet waar, Giotto Zoo is 't, mylord. De natuur had haar met eene zeer schoone stem begiftigd, maar mjjn vader, die hare opvoeding leidde, wilde niet, dat zjj deze gave ontwikkelde: hjj liet se lis niet toe, dat zjj muziek leerde. Zjj was afkomstig van eene moeder, die 1 had betredonzjj was geboren met eene hartstochtelijke liefde voor hot tooneeL Ongestraft kan mon de natuur met be dwingen zjj leed zwaar en stierf ten laatste. Toen ik juffrouw Star voor de eerste maal hoorde zingoo, trof het mjj pjjnljjk, hoe h«re stem overeenkomt met die van mjjne moedor, en dit is één der oorzaken, waarom ik be lang ben gaan stellen in hare muzikale ont wikkeling." ,Mjjn waarde Giotto, ik betreur moer dan ooit, dat dit verhaal in mjj allo hoop op 'n mogeljjke bloedverwantschap tusschen ons vernietigt. En nu goeden nacht, mjjn vriend. Wees soo goed, nog iets op de piano to spelen als ik to bod ben, maar niet lang, van avond niet lang." Daarop ging lord Asherton naar zjjn slaap vertrek en Giotto naar de groote piano in het salon, waar hjj zacht wegsloepende mu ziek speelde, totdat Achille op den drempel verscheen, on hem met den vinger een teeken gaf, dat de lord was ingesluimerd. XII. Eenige woken na Paschen op een Zondag met mooi weer liet lord Asherton sicb iu zjjn rolstoel naar huiten brengen om den heerlijken zonneschjjn to genioten. Flink ingebakerd, werd hjj door twee lakeiea voort getrokken, terwjjl Achille achter den stoel liep om te stureo. Men hield stil onder eeu fraaien ouden eik, waar een leuningstoel voor den graaf gereed stond. Daarin nam lord Asherton plaatszjjn hondje, dat den zonderlingen naam «Fanlaron" droeg, moest op sjjn knieën goset worden. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1906 | | pagina 1