KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor Helder, Texel, WIerIngen en Anna Paulowna Zaterdag l September 1906. 34ste Jaargang. Uitgevers: BERKHOUT Co., te HELDER. Nieuwsberichten. No. 3500. Bureau: Spoorstraat Telef. 59. Bureau: Konlngstr. 29. Intere.-Telef. 50 Abonnement Vliegend Blaadje p. 8 m. 50 ct, fr.p. post 75 ot, Buiteol. f 1.25 i i Zondagsblad 87*>45» >0.75 i Modeblad 55 >80» 0.90 IMuzik. Bloemlezing »»60>»»>85> >0.90 Voor 't Buitenland bjj vooruitbetaling. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Bureaux: Spoorstraat en Koningstraat. Advertentlên van 1 tot 4 regels25 Cent. Elke regel meer6 Bewjjs-exemplaor21/, Vignetten en groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS; en VRIJDAGSMORGKN8 vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zpn- Uit het Buitenland. De jongste aanslagen in Rusland 't is begrijpelijk trekken de aandacht van geheel Europa, 't Was de laatste dagen dau ook vreeseljjk. Behalvo de aanslag op Slolypin werden nog aanslagen gepleegd op den gouverneur van den Kaukasus en op dion van Odessa en werden generaal Min en do gouverneur van Warschau door de revolu- tionnairo Terroristen doodgeschoten. Vooral de moord op generaal Min, die aan het bof en bij zjjne soldaten zeer geliefd was, heeft een diepen indruk gemaakt. Door dit onzinnig optreden van de maunen van het schrikbewind is in Russsischu regooringskringen weer do strijd opgestoken tusschen de reactionnairon en de meer gematigden. De eersten willen door groote krachtsontwikkeling, militaire dictatuur en strenge maatregelen het gezag herstellen, de tweeden dringen aan op kalmte en op de bijeenroeping der Doema. In den kroonraad, Dinsdag onder leiding van don Czaar gehouden is ernstig overwogen de noodzakelijkheid van scherpe maatregelen om uan do revolutionnairo en anarchistische aanslagen een einde te maken. Alle Russische bladen keuren do manier waarop de rovolu- tionnairen thans strijd voeren grootelijks af maar de meesten spreken ook als haar ge voelen uit dat een al te streng optreden niot in hot belang van Ru-land is. De Russische regeoering weifelt blijkbaar ook in de keuzo der maatregelen. Zij staat werkelijk vooreen inoeielijk vraagstuk. Regeering en politie staan trouwens feitelijk nagenoeg machteloos tegen over de aanslagplegers. Wat baat het al of ion groot aantal personen wordt gevangen genomen, samenzwering schijnt over geheel Rusland verbreid te zijn. Dat merkt men ook daar uit, dat verschillende personen uit ver schillende streken dreigbrieven ontvangen. De Fransche gezant den aanslag op Stolypin's buis vernemend, riep uit: tdatisgeen revolutie, geen strijd meer, maar een waanzinnige ver nielingswoede, de ziekelijke moordlust van Jack the Ripper De Standard, den toestand besprekend, acht dwangmaatregelen van re- goeringswege volkomen misplaatst. Het kwaad zou er slechts door verergerenhet eenige antwoord mag zjjn zegt hot blad vor- betering van de regoering, vorbetering van de wetgeving, verbetering van alles. Een deel, misschien wel de meerderheid in regeerings- kringen denkt er ongeveer ook zoo over. In het offleieuse regeeringsorgaan Roaajja wordt geschreven dat de regeering macht genoog bezit om aanslagen en misdadige handelingen te onderdrukken, doch dat zij daarin niet den grondslag van haar werkzaamheden ziet. Voor alles wil sjj de wetsvoorstellen voor de Doema uitwerken en alleen wat geen uit stel ljjden kan zal tot aan de bijeenkomst der Doema wettelijk worden geregeld. Do Czaar heeft intusschen het bevel uitgevaardigd dat aan de boeren gedeelten van de kroon landen of van do Staatsbosschen moeten worden verkocht tegen lage prijzen. Dit bevel staat tegenover het besluit dor Doema dat de grond wilde onteigenen. De boeren hadden op dit laatste al gehoopt en het is nog zeer de vraag of het keizerlijk bevel de gemoede ren op het platteland zal kalmeeren gelijk de rogeering verwacht. Want de Russische boeren zijn niet in staat grond te koopon. Ellende, hongersnood en besmettelijke ziekten heorschen in verschillende districten. Do Japansch-Russische oorlog, de troebelen van het laatste jaar en de slechte oogsten hebben hen geheel vorarmd. En nu moge de prijs die gesteld is laag zijn, hun flnancieelo krachten schieten nog vorre te kort. De socialistische en nationaal-democratischo partijen in Polen hebben een proclamatie uitgevaardigd waarbij aa° do arbeiders de raad wordt gegovon geen huishuur meer to betalen en de uischen der huisheeren met daden van geweld te beantwoorden. 't Luwt al met de revolutie op Cuba. Natuurlijk verklaarden en regeering en op standelingen dat zjj do sterkste waren en dat zij het 't langst zouden volhouden. De minis ter van binnenlandsche zaken heeft thans bevel gegeven den opstandelingen toe te staan zioh vrij naar hunne haareteden te begeven. Over hunno deelneming aan don opstand zullen zy niet lastig worden gevallen. De leiders der opstandelingen hebben zich bereid ver klaard hunno volgelingen te ontslaan slechts een enkele weigert doch als de partij *oo klein wordt zal de regeering gemakkelijker spel hebben. Dank zij de tusschenkomst der autoriteiten zal de werkstaking te Bilbao wel spoedig tot het verledene behooren. Nu echter komt weer uit Santander bericht van het uitbreken eener strike. De stakers ploegden daden van geweld en kwamen daarvoor in botsing met de burgerwacht; aan weerszijden waren tal van gewonden. De aangovraagde versterking is echter aangekomen zoodat de orde thans overal gvhandhuafl zul kunnen worden. HELDER, 81 Augustus 1906. Helders Harmoniekapel zal heden avond van 8 tot 10 uur een concert geven op het Havenplein. Het programma is als volgt: 1. Wien Neerlandsch bloed; üud Wilhelmus. 2. At A Georgia Campmeeting, Marsch, Kery Milli. 8. Concert-Ouverture, L. A. Schouten. 4. Andante o Variations, C. Boerman, für Clarinet (jongeheer Snaphaan). 5. Fantaisie Le Trouvere, Opera de Verdi. Pauze. 6. Feest* Ouverture, J. Caniver. 7. Espanita. Spanische Walt, G. Rosey. 8 Lieder Potpourri. H. Hotï- man. 9. Kar vla, Hongarische Polka, R. Pictsch. 10. Voorwaarts, Heilsoldatenmarseh. De heer A. N. Jellema, onderwijzer alhier, heeft te 's Gravenhage met gunstig gevolg examen afgelegd voor de boofdacte. Te Hellevoetsluis is aanbesteed het bouwen van een Militair Tehuis aldaar, voor de som van f 8579. Voorkomen van scheepsrampen 1 Bjj Koninklijk besluit is ingesteld een Staats- commissie, aan welke wordt opgedragen: a. te onderzoeken op wolke wijze oen van Rijkswege uit to oefenon preventief toezicht op de koopvaardijschepen en zeevisschersvaar- tuigen, ten einde scheepsrampen zooveel doen lijk te voorkomen, ware in te richten; b. van dat onderzoek verslag uit te bron gen, onder bijvoeging van een of meer voor stellen van wotten of wettelijke bepalingen met toelichting; en zijn in deze Staatscommissie benoemd: a. tot lid en voorzitter do heer mr. dr. J. L. A. Salverda de Grave, administrateur, chef der afdeeling Nijverheid en Handel bij hot Dopartement van Landbouw te 's Gra venhage. b. tot lid en secretaris de héér J. W. G. Coops, commies bij het Departement van Landbouw le 's Gravenhage; c. tot leden de heeren: A. E. Arkenbout Schokker, inspecteur voor de scheepvaart, te 's Gravenhage; G. H. Bakker, expert, oud-gezagvoerder in do kleine vaart te Wildorvauk; G. J. Boon, lid van den raad van tucht voor de koopvaardij te 's Gravenhage; A. Duif, voorzitter van den Bond van Nederl. Stuurlieden ter Koopvaardij, to Am sterdam F. R. K. Erfman, secretaris van do Ver- eeniging van Werktuigkundigen ter Koop vaardij to Rotterdam; L. J. van Gelderen, reeder van visschers- vaartuigen te Vlaardingen 11. C. Haacke, expert, te Amsterdam. A. HoogeDraad, lid van het College voor do zeevisscherijen te Scheveningon J. Hudig, lid en ondervoorzitter van de Commissie voor de handelspolitiek, to Rotter dam; J. B. A. Jonckheer, directeur der Stoom vaart-Maatschappij Nederland* te Amster dam; J. C. P. Krajjenhofi van de Leur, secretaris van de Nederl. Reederavereeniging, te Am sterdam G. Metz, lid van het bestuur van de Ver- eeniging voor de zeevaart te Rotterdam; Ph. Van Ommeren, directenr der Stoom vaart-Maatschappij ,Do Maas* to Rotterdam; C. Plaoteydt Tz., reeder van vissohers- vaartuigen te IJmuiden, en A. B. Schaap, expert, oud-gezagvoerder in do kleine vaart te Groningen; aan deze Staatscommissie is toogevoegd als adjunct-secretaris, do heer mr. S. Franzie Bc- renstein, advocaat en procureur te 's Graven hage. Rijkspostspaarbank. In verband met het bepaalde bjj art. 21 der wet van 25 Mei 1880, wordt ter keDnis gebracht, dat gedurende de maand Juli 1906 zjjn ingelegd en terugbetaald de navolgende bedragen Inlagenf 6.150.31414* Terugbetalingen (waar onder f 54.307,43 wegens aankoop van inschrijvin gen in een grootboek, obligatiën of certificaten van inschrijving4 736.892,56* Meer ingelegd dan te rugbetaaldf 1.413.421,58 Aan het eiode van de maand Juli 1906 was ten name van de verschillende inleggers ingeschreven.133.008.425.03 zoodat het tegoed op uit. Juli bedroegf 134,421.846,61 In den loop der maand zjjn 10,190 nieuwe boekjes afgegeven, 4000 geheel af betaald, zoodat aan het einde der maand 1,231,007 boekjes in omloop waren. Tot nltimo Juli ia voor een bedrag van f 2 450.895,25 aan inschrijvingen in een Grootboek der Nationale Schold obligatiën ten laste van den Staat of certificaten van inschrijving, ten behoeve van 8085 inleggers aangekocht. Moord te '8 Gravenhage. In de Yan Ostadestraat te 's Gravenhage had Maandagavond, 'n vechtpartij plaats, waarbjj eeu man met een mes in de borst werd gestoken. De dood trad kort daarop in. Als verdacht van dezen moord arres teerde de politie eenige personen. Omtrent dezen doodslag meldt men nader Het slachtoffer van den doodslag in de Vau Ostadestraat werd daar door een drie tal beschonkon Maandaghouders tegen het Ijjf geloopen, waaaop een van hen een mes trok en hem daarmede een breeden en diepen steek onder het hart toebracht. Twee van de drie verdachten zjjn gear resteerd, rerwjjl de derde bjj de politie be kend is. De verslagene, die bekend staat als een oppassend huisvader, laat een we duwe met zeven kinderen achter, waarvan het jongste slechts zes dagen oud is. De „H. Ct." geeft van het gebeurde het volgend relaas: Maandagavond ruim half 9 is in de v. Ostadestraat een aan dronkenschap to wijten gruwelijke moord gepleegd. De vrachtrijder K., werkzaam bjj een firma op de Bierkade, ging tegen dat uur met een paar kameraden en afin 10-jarig zoontje, dat vader van zjjn werk was gaan balen, naar hui». Onderwog had de man wat fruit voor z'n vrouw gekocht, die hem een week geleden z'n zesde kindje had geschonken. Hun huis houden was een toonbeeld van ordelijkheid. De man was een werkezel in den goeden zin. Nooit werd door hom verlet: en onder z'n kameraden stond hjj bekend als een opge ruimde kerel. Op den boek van de Jan Steenstraat ge komen, ontmoetten de mannen drie nog jonge j kerels, blj)kbaar Maandaghouders, de gebroc- dors V. en zekoron d. H., die in opgewonden, twistzieke stemming waren. Zjj beweerden, dat K. en de zjjnen moedwillig togen hen opgeloopen waren en K. die merkte, dat 't don halfdronken mannen om vechten te doen 1 was, deed zjjn bost om 't zoo vor niet te laten komen. Plotseling schoot toen echter V., uit de Van Ravesteynstraal, op een dor vrachtrijders j toe, en trachtte hem met een mes in den rug te steken. Met gescheurd boezeroen ging de auugovallene er van door, en ook de andere vrachtrijders verspreiden zich. K. zag zich toon een oogenblik alléén tegen over do woeste kerels staan. Zjjn zoontje had hjj aan de hand, en toen.de jongen merkte, dat de woede der mannen zich nu op zjjn vader richtte, riep hjj„Ach me vader doet niks. Moeder kom dan toch 1" Maar moeder kon niet komendie lag thuis te beden K. had zich alléén tegen over de woesteling te verdedigen. Hjj had tegen den huizenkant post gevat en trachtte zich de aanvallers van het ljjf te houden. Dit gelukte hom niet. Op een oogenblik stond d. H. vlak vóór hom, en vóórdat K. of oen der omstanders er op bedacht waren, bracht d. H. hem eeu forschen steek in do hartstreek toe. K. deed toen nog twee passen en viel roche lend voorover op straat. Het bloed stroomde nit de borstwond en het slachtoffer verroorde zich niet. 't Zien van het bloed had inmiddels den vechtlust van do verhitte mannen nog aan gevuurd. De H. liep triomfankeljjk over zjjn slachtoffer heen on trapte het op hoofd en rug, zoodat het gelaat deerlijk verminkt werd, en de darmen uit het lichaam puilden. En vervolgens heeft (vermoedelijk) V. toen don halfstervendo nog steken in don rug gegeven, zoodat de longen bloot kwamen. Het was een gruweljjk gezicht, waarvan de ijselijkheid nog werd verhoogd door het schorre gillen van een der menschbeesten, die, zjjn tinnen drinkkruik zwaaiende, dreigend riep: ®Wie moot nu, wie moet nu?l" Aanvankelijk dorst niemand de kerels te naderen en bepaalde men zich dan ook tot het opnemen van den storvendo, die tijdens zjjn overbrenging naar het Ziekenhuis over leed. Zjjn zoontje, die van hot begin tot het eind getuige van de gewelddaad was geweest, volgde hevig schreiend de brancard. De H. en een der gebroeders Y. waren inmiddels door de politie, die snel op het ter rein was verschenen, gearresteerd. De andere Y., die den stervenden man noe in den rng zou hebben gestoken, was aan den haal ge gaan. Naar men io de buurt wist te vertellen, is zjjn vrouw hem tegemoet geloopen. Zij is hom om den hals gevallen, on Y. heeft toen gezegd: rJa, ik heb er een vermoord, maar daar valt io niks meer aan le veranderen, en ik moet er van door". V. heeft toen afscheid van zjjn vrouw ge nomen. »Die zou wel met haar twee kinderen terecht komen"...— De mogelijkheid schijnt niet uitgesloten, dat Y., een driftige natuur, zich van het levon zal berooven. Hjj had 's morgens van zjjn baas, een stu- kadoorspatroon, vrijaf gevraagd opgevende, dat zjjn vrouw dion dag zou bovallen en dat zjjn tegenwoordigheid thais dus best kon worden goveeld. De man is toen echter-den heelen dag aan den zwier gegaan. Reeds in het middaguur zag men hea niet hoelemaal nuchter. V. is ongeveer dertig jaar oud. Hjj was geen kwaad werkman, maar men herinnert zich, dat hjj zich indertijd in militairen dienst ook zóó misdroeg, dat hjj moest worden weg gejaagd. Zjjn vrouw heeft twee kinderen uit haar oersto huwelijk. Zjjn broer is, naar do verhalen te oordee- len, een oppassender man, die aan het boven beschreven moordtooneel geen, of bjjna geen werkzaam aandeel schjjnt to hebben genomen. De politie was druk in do weer met het hooren van de aangehoudenen en de getuigen, en uaar den voortvluchtige werd don gehoe- len nacht en dag gezocht. Vóór zjjn huis staat een sterke politiemuoht. Zaterdag voor 14 dagen haddon de balda dige mannen nog in de Jan Steenstraat een govecht op den boksbeugel geleverd. Toen werd echter niemand gewond. De drank was toen ook nog niet in het spel. Men meldt uit Den Haag Uit Rotterdam, waar hjj is aangehouden, is gisteren gevankelijk naar hier overgebracht de voortvluchtige derde verdachte met be trekking tot don doodslag Maandagavond in de Van Ostadestraat gepleegd. De aauge- lioudondo, een los werkman, is genaamd G. Vloesenboek, en was hier woonachtig. Een 100-jarlge. De gemeente Utrecht zal den 4 Septem ber a.s. een 100-jarige in haar midden hebben. Ds. J. P. Kerkhotl, emeritus-pre dikant bg de Ned. Herv. Kerk, hoopt c.l. op dien dag zgn 100a geboortedag te berdenken. De correspondent van de N. C. te Breda meldt Te Breda woont een man die een merk- waardigen aanleg voor de studie van vreemde talen heeft. Hg bekleedt de be scheiden positie van telegrammenbesteller en is nu ongeveer 50 jaar oud. In die halve eenw levens heeft deze man, Boog geheeten, meer dan een dozjjn talen aan geleerd Het ljjkt ongelooflgk eu toch is het beslist waar, dat hg uitsluitend door eigen studie zich zoover die talen beeft eigen gemaakt dat hg ze schrgft en spreekt Fransch, Duitach, Engelsch, Italiaanech, Spaansch, Deensch, Latgn, Grieksch, He- breeuwsch, Arabisch, Sanskriet, en het Spijkerschrift ontcgfert hg gemakkelijk. Doch behalve deze talenkennis is Boog nog bedreven in cosmografie sterrenkunde, natuurkunde, kunstgeschiedenis en velerlei andere wetenschappen. Hg bezit een pro fessorale bibliotheek en heeft verscheiden reizen in bet buitenland gemaakt. Her haaldelijk zgn leeraars in talen bg hem om raad geweest, en voor een klassiek opgeleiden directeur van het telegraaf kantoor dichtte hg een afscheidsvers in het Grieksch. En deze man met zoo buitengewoon geoefende hersenen en met zoo'n veelzij dige keun's loopt dag aan dag langs de straat tot 't rondbrengen der telegrammen 1 Door de tram overreden. Men meldt uit Bolsward, dd. 27 Aug. aan de Leeuw. Ct. De sterkedrank eiBchte hier weer een ofler. Iemand uit Leeuwarden, zekere D. A., die gisteravond, vergezeld van drie kinder tjes, plaats had genomen in de laatste tram die van hier naar Sneek vertrekt eu sterk sonder den invloed* was, weigerde, ofschoon hg geld genoeg bg zich had, toen de conducteur zich daarvoor aanmeldde, de vracht voor zich en zgn kinderen te betalen. Natuurlijk dat dit aanleiding tot onaan genaamheden gaf, waarvan het gevolg was, dat de man, niet ver van Bolsward reeds uit de tram werd gezet. Hg schjjnt daarna langs den weg gedoold te hebben en op de rails in slaap gevallen te zgn. Althans door de laatste tram die uit Sneek vertrekt en hier te ongeveer 11 uur arri veert, werd hg, dicht bg den Hartwerdertol overreden. Wel werd direct geneeskundige hulp ingeroepen en verleend, wel meende men in den aanvang nog eenig leven te bespeuren, maar bg aankomst te Bolsward, waarbeen de tram den ongelukkige ver voerde, waren de levensgeesten reeds geweken. Enkele passagiers hadden zich over de kindertjes ontfermd en gezorgd, dat deze, na eerst met de tram tot Njjland te zjjn doorgegaan, vau daar met de laatste tram naar Bolsward terugkeerden, waar hun grootmoeder woonde. En diezelfde tram zon even nadat ze in Njjland hadden plaats genomen, hun vader overrgden en de arme kinderen moesten er getuige van zgn hoe ook hg, maar als lgk, met hen weder te Bolsward aankwam. Vreeselgke toestand voor de oude grootmoeder, die onder deze omstandigheden hare drie kleinkinderen terugkreeg, die haar pas een paar uur te voren verlaten hadden. Het lgk van den vader werd onder toezicht der politie naar de Waag vervoerd. In verschillende' Friesche gemeenten stoort men zich sedert eenigen tgd al heel weinig meer aan de Woningwet, een ge volg van de straf aan overtreders opge legd. In zekere gemeente waren een paar luitjes, die eene nieuwe woning hadden laten bou wen. Zjj hadden datrvoorgeene machtiging gevraagd aan B. en W., bg den bouw stoorden ze zich niets aan de door de wet gestelde eischen. Ze werden geverbaliseerd ende kan tonrechter veroordeelde ieder tot f 1 boete of 1 dag hechtenis. Het is te begrjjpen, dat met zulk een vonnis voor oogen, B. en W. er wel wat tegen opzien gebruik te maken van hunne bevoegdheid om de niet aan de wet vol doende woningen te doen afbreken. En de overtreders betalen gaarne f 1 voor het niet naleven der voorschriften, 't Is een aardig voordeeltje. Een paradijs voor vrouwen Vjjf jongelingen uit Friesland thans wo nende te Oneida (Amerika), hebben in een Friesch blad een advertentie geplaatst, waarin zjj ieder een meisje ten huweljjk vragen, omdat zjj in hunne woonplaats moeiljjk een huweljjk kunnen sluiten, daar er twintig jongelingen en slechts acht huwbare meisjes zgn. Als een curiositeit meldt men uit Wilhelminadorp, dat daar een vlooienplaag is ontstaan. Niet dat die aan eene zekere onzindelijkheid van huismoeders moet toe geschreven worden, want die lastige dieren huisvesten hoofdzakeljjk in schuurtjes en mestvaalten. Men schrjjft haar toe aan het indertjjd overbrengen van nachtlegerstroo. Reeds eenige dagen is men bezig deze bezoekers te verdelgen. Door middel van een motor wordt de brandspuit daartoe ge bezigd, en arbeiders in hooge laarzen wer ken gedurig die mestvaalten om. Verstan- dige menschen houden zich als vanzelf op een afstand voor de spring-in-'t-velds, doch de kinderen, nieuwsgierig als ze zjjn, loo- pen wel eens bg hnn bezoek van die dier tjes op, zoodat menigeen er in 't huisge zin ook van geniet 1 (Midb. Ct.) Vrouw Bloemers, de Nederlandsche vrouw die met haren man en haren schoon broeder samen kolonel Roos te Munchen- Gladbach op zulk een afschoweljjke wjjze vermoord had en daarvoor ter dood ver oordeeld was, is begenadigd en heeft nu levenslang gekregen. De terechtstelling was eerst uitgesteld, omdat zjj in de gevangenis aan een kind het leven had geschonken. Badoeng. Van den Gouverneur-Generaal van Ned.- Iudi6 is telegraphiseh bericht ontvangen, dat van het zelfbestuur van Badoeng een weigerend antwoord is ontvangen op de eischen, die in de maand Juli j 1. aan de bestuurders vau de Balische landschappen Badoeng en Tabanan als eindbeslissing in de haugende geschillen werden gesteld, bg welke gelegenheid hun tevens de ge volgen van een verder verzet werden voor gehouden. De Engelsche onderzeesche boot >A 8«, dezelfde welke 8 Juni 1.1. zonk met een verlies van 15 menschenlevens, heeft te IMymouth eeu ander malheur gehad onder water geraakte een touw in de schroef, waardoor zjj niet verder kon. Gelukkig behield de bemanning haar tegen woordigheid van geest, zoodat het schip weer aan de oppervlakte kon worden ge bracht. Den 22en Januari verging bg Kaap Beate op Vancouverseiland het stoomschip >Yalencia«, waarbjj ruim honderd menschen omkwamen. In een grot, niet ver van de plek, waar het schip onderging, heeft men nu een reddingsboot van dat schip gevonden en acht geraamten. De grot is een ware val, want eens er in kan men er, tenzjj bg zeer bg zeer kalm weer, niet meer nit. Lucht-torpedo'8 en wereldvrede. Hoe langer hoe meer vooruitgang Tegen dat 't vredespaleis klaar is, schieten we van nit de lucht ergens anders den boel plat. Uit de Figaro* Het laatste snufjede lucht-torpedo. Het schjjnt, dat men er in Duitschland geweldig aan werkt, eu dat keizer Wilhelm in persoon zich zeer in het bjjzonder interesseert voor den arbeid van de inge nieurs, die zich voor dit menschlievende baantje hebben gespannen. En dit bericht komt maar niet van den eerste den beste, maar van Sir Hiratn Maxim, den uitvinder van het befaamde kanon, die er met een Engelschen collega over sprak, aan wieD hg vriendelgk de voordeelen* van de lucht-torpedo uitlegde. Inderdaad is het thans uoodig, wil men een stad van uit zee naar behooren plat schieten, dat vier of vjjf pantserscheptn, die ieder 25 h 30 millioen kosten, dat werk op zich nemen. En die operatie waaraan men dus van 100 tot 150 millioen ten kosten legt, welke geheel en al verloren kunnen gaan zou niet veel meer opbrengen* dan 'n 25 millioen schade, aan de stad toegebracht. Maar met de lucht-torpedo schiet je integendeel in 'n handomdraaien, en met 'u uitgaaf van 'n paar honderd duizend francs, Parjjs, Londen of New-York zoo plat als 'n versleten dubbeltje. Leve de vooruitgang 1 Natuurlgk heeft de >Figaro< au fond jeljjk met haar ironische afkeuring, maar i<it is aan gerechten twjjfel ouderhevig, of het blad zoo zou spreken ware ae bewuste uitvinding 'n Fransche geweest. Uit Rusland. Over den aanslag op Stolypin's huis worden nog de volgende bjjzonderheden gemeld: Onder de dooden is ook senator 'bawstof op wien indertjjd te Tjernigof, waar hg gouverneur is geweest, een aanslag was gepleegd. Zjjne ledematen werden naar alle richtingen weggeslingerd. Een officier die tgdens de ontploffing voorbjjreed, stiet toevallig tegen eeu boom waarvan een bloedige hand naar beneden viel. Onder de menschen die op de plaats van den aanslag in hechtenis zjjn genomen, is een jongen apothekersbediende Weid- mann die onlangs uit het Zuiden te Petersburg was aangekomen. Onder de mensohelgke overblijfselen die naar het Peters- en Pauls-hospitaal zjjn gebracht, waren beenen, handen en ooren. Een van de ijjken was volkomen ontweid en de oogen in de kassen waren verbrand. Volgens een Reuter-telegram verklaren de revolutionairen (aan wie dat hun vureeni^ing zoo groot is dat de inhechte nisnemingen hen niet in de uitvoering van han plannen kunnen belemmeren. Zjj zeggen dat honderden drjjvers naar de provinciën vertrokken zgn om de boeren op te ruien en daar boven verwachting «lagen. Er wordt veel moeite gedaan, om heel Zuid-Rusland tot opstand te bewegen. Ingozond-on. Een aanbevelenswaardig boek. Voor korten tgd verscheen bjj do firma Sjjthofl te Leiden een nieuwe Dieren-Atlas, n.1. «de Visschen", zeer vrg bewerkt naar het Duitsch door Dr. P. Q. Buckora. Volgens schrijver moet dese atlas strekkon als vervolg op de reeds vroeger verschenen Zoogdieren on Vogelatla» van Dr. Calkoen. Deze Visschen- allas geeft echter meer. In het voorwoord zegt de heer Buekere, dat niet ailoen de gekleurde platen beter en fraaier zjjn, doch ook de tekst bepaalt zich niet uitsluitend tot een beschrijving van de afgebeelde vormen, maar geeft bovendien een overzicht van het maaksel en het leven der visschen. Met een onkel woord rept schrijver ook over de kunst matige vischteolt. Hiervan zegt hjj het vol- gonde: «Huxley heeft ergens bewoerd, dat «een bunder goed gelegen en goed verzorgd «vischwater meor op kan brengen dan het beste bouwland. Visch kan verder een uit muntend volks voedsel zjjn en daarbjj veel «goedkooper dan vleesob, dat haar in voodings- waarde niet overtreft. Vandaar, dat do regeeringen en de landhuishoudkundigen van «verschillende landen moer en moer belang «gaan stellen in allo zaken, die met do .vissoherg in verband staan. Steeds meer wordt er geklaagd over ontvolking en ver warming van vroogor vischrjjke wateren binnen- en buitengaats. •In Nedorland is de behartiging van alles, •wat met dezen tak van njjrerbeid verband •houdt ooi. opgedragen aan oen rijksadviseur, Dr. H. C. Rcdeke in Den Helder. Zjjn voorganger Dr. Hoek is secretaris van een internationale commissie, benoemd door en werkzaam voor do om de Noordzee gelegen Staten. Zy moet de levensvoorwaarden van •de zeevisch onderzoekon en nagaan, wat -den vischrykdom der zee bevordert en wat -haar tegenwerkt. tEen dor werkzaamste middelen om den -rgkdom aan visch van rivieren en binnen wateren te bevorderen is het daarin «poten" van jonge vischjos. Dit wordt vooral, ook •in Nederland, en op groote schaal gedaan met zalmen. Ook in afgesloten wateren, •eigendom van particulieren of maatschap pijen laat visch zich kweeken. 't Is sokor merkwaardig, dat dit in ons waterrijke land •nog zoo weinig gebeurtonzo, al sodort dun •korten duur vau haar bestaan reeds zoo zegenrfik werkende, heidemaatschappij heeft, naast enkele andere vereenigingen, de kunst matige viecbteelt krachtig aangepakt. Wc- gens de groote belangon, die hiermee zgn •gemoeid, volgt hier oen beknopt overzicht «van wat er al zoo bjj kunstmatige teelt van visch voor de markt komt kjjken". Vervolgen» behandelt de heer Buokers Het kweeken van Forellen"hierbjj be hooren oen paar mooie reproducties van foto's, voorstellendeHet uitzoeken van paaivissoheu in een forellonkweekerjj", Broodtoestel voor ▼isschenoieren", on nog talrijke andere figu ren tusschen de tekst. Om den geheelen inhoud te bespreken -sou ons te ver voeren toch wonschen we nog even te wgzen op de 25 prachtig gekleurde platen met bjjbe- hoorende beschrijvingen en vele mooie photo- graphiën. Als aanhangsel hoeft de schrijver de uit muntende l(jst voor hot bepalen van onzo inlandsche zoetwatervissohen van de hand van den hoor Heimans, redacteur van «De Lovende Natuur", opgenomen. Aan onze plaatsgenooten, die zeker wel belangstelling hebben voor alles, wat de visscherg betreft, kannen we dit werk in mooisn prachtband ten zeerste aanbevelen. De prijs zal voor de meeete lezer» stellig niet te hoog zgn. LANG LEEV' DE KONINGIN 1 Na moeitevollo tgden, Na «loorgeworstold leed, Mag zich thans 't volk verblijden, Dat met U lood en streed. Big klinkt thans weer in 't ronde: •Gegroet, gegroet, Vorstin I" Uw volk juicht in deex' stonde Lang leev' de Koningin I" In dorpen en in steden Rjjst thans de vreugdezang; Daar stjjgen do gebeden, Naar 's harten warmsten drang'. Langs grenzen en langs stranden, Stemt 't volk er big mee in. 't Ruisoht door de Nederlanden •Lang loev' de Koningin 1" Een bijj Oranje-Boven," Klinkt door het gansche land, Nooit zal de liefde dooven Voor U, ons dierbaarst pand. Heil, lieve Koninginne Wjj juichen, één van zin, Voor U, o, volksvriondinne Lang leev' de Koningin 1" W. M. Ta. De aardbeving in Chili. Ruim duizend Ijjken, die onder de bouw vallen te Yalparaiso zgn weggehaald, zjjn reeds begraven, maar nog steeds stnit men op de overblijfselen Tan nieuwe slacht offers. Ook zgn er gevallen dat manneu en vrouwen nog levend van onder de puinhoopen zgn te voorschjjn gehaald, waar ze vjjf dagen zonder eten of drinken had den doorgebracht. Een groot deel van de stad heeft men nog niet kunnen doorzoeken. Een deel van het kerkhof is met de doodkisten een heuvel afgeleden, waardoor de kisten open vielen. De ijjken verspreidden een ondraagljjkeu stank. De overheid wil ze met ongebloschte kalk bedekken, maar daar verzetten zich de priesters tegen. Er valt veel regen die het herstellings werk aan den spoorweg belemmert en het ljjden van de menschen, die in de open lacht kampeeren verergert. Een telegram uit Calveston in Texas aan de New-York Times meldt, dat de aard beving in Chili opmerkeljjke verande ringen heeft teweeggebracht in de petro- leumbronnen van Texas. Een nieuwe vloei stof van mindere dichtheid vult de putten. Aardkundigen hebben verklaard dat zich door de aardbeving waarschgnlgk nieuwe kanalen hebben gevormd, waarvan ver- moedeljjk het snel uitdrogen van alle pe- troleumbronnen binnen een afstand van 100 kilometer van de kust het gevolg zal zgn. Het schjjnt, dat men reeds aardbevin gen toor»pellen kan. Althans uit Yalparaiso wordt aan de Daily News" geseind, dat de heer Middleton, kapt. van een Chüeensch oorlogsschip, op grocd van zjjne waarne mingen, tegen 12 September weder een aardschudding vei wacht, welke zich zelfs tot Australië toe zal doen gevoelen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1906 | | pagina 1