KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor Helder, Texel, WIerIngen en Anna Paulowna DE VIOOLSPELER. No. 3501 Woensdag 6 September 1906. 84ste Jaargang. Bureau: Speoretraat Telef. 59. Bureau: Kenlugetr. 29. Iutere.-Telef. 50. Abonnement Vliegend Blaadje p. 3 m. 50 et., £r.p. post 75 ot., Bnitenl. f 1.25 j i Zondagsblad 371 45 >0.75 i Modeblad 55 80 0.90 Mnzik. Bloemlezing >>>60>»>>85> 0.90 Voor 't Buitenland by rooruitbetaling. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BEEKHOUT Co., te HELDEE. Bureau*Spoorstraat en Koningstraat. üLtlvortontlön rui 1 lot 4 reg.1.26 Cwit. Elke regel meer6 Bewgs-exemplaar21/, Vignetten en groote letten worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGKNS vóór 10 uur aan de Bureau* bezorgd qjn. Aan onze lezers in het Buitenland. ntfa Zgdie aan familie, vrienden of bekenden bg de intrede van den nienwen jaarkring in onze courant een groete willen toeroepen, worden uit- genoodigd hunue opgave niet later dan 16 NOVEMBER aan ons af te zenden, met bg voeging van het bedrag zgnde 50 Ct. voor een gewone advertentie en met onder- teekening door een gezelsohap voor ieder^n naam 10 ct. meer. Helder, September 1906. DE UlTGEVEliS VAN ,,'t VLIEGEND BLAADJE." Uit het Buitenland. Mon wil in Rusland de teugels wat strakker aanhalen, als gevolg van het optredon der mannen en vrouwen van het Schrikbe wind in de laatste dagen, iets wat na het voorgevallene verklaarbaar is. Of het voor Rusland de beste manier is om orde en rust te herstellen daarover wordt verschillend ge dacht. Maar 't is verklaarbaar dat de regee ring het noodig achtte, zoowat voor geheel Rusland den staat van beleg af te kondigen. Zooals te verwachten was liepen onmiddellijk na den aanslag op het huis van minister Stolypin geruchten dat hy als minister van bin nen Landsche zaken zou aftreden. Wyl het bekend was dat de minister ten paloize een langdurig onderhoud had gehad met den ozaar bostond er ook voldoenden grond om aun de waarschijnlijkheid der berichten te geloovon. Vrijdag kon volgens Reuter het Peterburgsche telegraafagentschap echter uit zeer vertrouwde bron verklaren, dat het op de Parijsche beurs verspreide gerucht volgeos welk minister-president Stolypin zou aftreden en graaf Witte in zijne plaats weder het eersto ministerschap op zich zou nemen, ge heel ongegrond was. Het aftreden zou wel vorklaarbaar zyn geweest, want men aal wel moeten toegeven, dat er, om onder de tegen woordige omstandigheden in Rusland minister president te zgn, meer moed toebehoort dan om een bom te werpen of een revolverschot te lossen. Stolypin blijft dus. De Cza&r heeft hem en zijn gezin het winterpaleis tot tydelyko woning aaogeboden waarschijnlijk wordt het reeds de volgende week door hem betrokken. Met vreest te St. Petersburg dat de sol daten van het regiment van generaal Minn zullen trachten een nacht uit te breken om een aanval te doen op de politieke govange- nen in de gevangenissen. Na de begrafenis van den generaal, waarbij diens weduwe tegenwoordig was, verdrongen de soldaten zich rondom haar, om haar te overtuigen van hunne deelneming en hunne liefde voor hun bevelhebber. Wyl het regiment zeer opgewonden is sou wraakneming op de poli tieke gevangenissen niet vreemd sijn. In Warschau is het nog niet veilig. Tengevolge van een aanslag op een brievenbesteller die een stuk van waarde bij zich had, is thans do bepaling gemaakt, dat de brieven met geldswaarde voortaan aan het postkantoor moeten worden afgehaald. Een onbekende wilde verleden week het Italiaansche gezant schap met geweld binnendringentoen dat niet gelukte schoot by met syn revolver door het venster. Hoewel er gelegenheid genoeg was om te ontvlochten liet de dader zich anrosteeren. Men meent dat deze aanslag geschied is op last van het terroristisch comité, om de vreemde mogendheden in den toestand in Rusland te betrekkon. De minister van buiténlandsche zaken heeft aan den gezant telegrafisch syuo verontschuldiging aangeboden. De Cubaansche opstand, dien we als soo goed als beëindigd beschouwden naar aan leiding der officieele regeerings berichten, die trouwens nog steeds uiterst geruststellend zyn, de opstand, zeggen we, blykt nog lang niet geëindigd. De opstandelingen beginnen volvoering te g6ven aan hnnne bedreigingen om do par ticuliere eigendommen te beschadigen, vooral van die welke aan lieden van vreemde nationaliteit behooren. Zy hopen daardoor de Vereenigde Staten of oone andere vreemde mogendheid tot tussohenboido komen to dwin gen. Het Amerikaansche gezantschap te Havana ontving reeds verscheiden aanvragen om bescherming van Amerikaansche onder danen. Twee groote suikerfabrieken werden ge plunderd alles wat van waarde was werd door de opstandelingen meegenomen; zy gaven daarvoor papieren gold in de plaats van eigen maaksel. Engelsche onderdanen hebben insge- lyks hunne ongerustheid aan hun gezant kenbaar gemaakt evenals de Dnitsche, onder byvoeging dat de leiders de opstandolingen gedreigd hebben niets té zullen sparen, zoo do regeerieg \óór 10 Sept niet met hen onder handolt. Bryan, de democratische candidaat voor het presidentschap der Vereenigde Staten, is van zyn reis uit Europa teruggekeerd en heeft een rede gehouden dio om een paar punten wel de aandacht verdient. Hy zeide dan uit Europa de tyding moe te brengen, dat daar de meest vredelievendo stemming heerscht onder de mogendheden. De beweging ten gnnste van oen vreedzame oplossing van geschillen neemt too en hy meende die vredelievendo stemming, en ook de handels belangen te bevorderen door de verklaring, dat de Amerikaansche marine nooit zal gebruikt worden om buitenlandsohe schuld- eischers te beletten hunne vordering op kleine staten kracht by te zetten. Bryan meende dat soo Amerika op de aanstaande Conferentie een voorstel deed om alle geschillen aan het hof van Arbitrage of een ander hof te onder werpen een reeks staten zich by dat verdrag zullen aansluiten. Tenopzichte van db troste, (de groote maatschappyen die den alleenhandel hebben in staal, petroleum enz.) meende hy in overeenstemming met president Cleveland dat het hoog tyd is daartegen streiig op te treden om ze met wortel en tak uit te roeien. In vryen invoer voor Amerika van alle artikelen die in handen der trusts zyn, meende hy het middel te zien om deze onherstelbaar te treilen. Nieuwsberichten. HELDER, 4 September 1906. De brand der Groningsche Universiteit. De berichten omtrent de ramp zyn helaas niet overdreven geweeet. Het geheelo ge bouw, meer dan vyftig meter breed by der tig diep, ïb verwoest. De maren van de be nedenverdiepingen staan nog; op enkele plaatsen syn ze gespaard gebleven tot de kap. Doch inwendig heeft het gebouw zeer veel te lydea gehad. Het hevigst heeft do brand gewoed aan de voorzyde. De suilen, die het frontispice hebben gedragen, zyn blyven staan. De ka- piteelen zyn gedeeltelijk vernield. Van de zware massieve steenklompen zyn door de geweldige hitte stokken afgesprongen. Het frontispice is in gruis gevallen. De voorhal is niet herkenbaar moer. Wat daarboven was, is verdwenen. Het groote auditorium is gehool uitge brand. De beide vleugels zyn ook zwaar ge teisterd, de rechtervleugel zelfs tot aan de kelderverdieping. In den linkervleugel zyn gedeelten van de eerate verdieping onbescha digd gebleven. Uit enkele maren steken nog een paar verkoolde balken. Overigens zyn middengedeelte en rechtervleugel ciet veel meer dan een hoop fijn pain, gemengd met hoatzkoolstakken en gedrenkt met water. Het is een droevig gozicht, dat op de wei- mg.», die wegens de sterke afzetting de ruïne knnnon zien, eon diepen indruk maakt. Het physiologisch laboratorium is geheel ge spaard gebleven en onbeschadigd; ook het laboratorium voor hygiëne bleef bewaard. Van de belendende perceelen bekwam geen enkel noemenswaard letsel, dank sjj windstille weder. Wat zich in het hoofdgebouw bevond, is grootendeels verloren. Wat precies gered werd, is op het oogenblik nog moeilyk op te geven: het moet eerst worden geborgen, want in de Boomscbo Kerk, waar de uitge dragen goederen gastvrij worden opgenomen, kunnen zy niet blyven. Men bepaalt zich er tot nu nog toe, het weinigje wat behouden kon blyvon, over té brengen naar een voor- loopige bewaarplaats. Bovendien worden voort durend door Btndenten, onder leiding van den secretaris van het college van curatoren, B. ten Bruggen Cato, nit de boekerjj werken gedragen, dio door het vuur zyn verschoond en slechte waterschade hebben gekregen, vaak nog heel weinig. Het geredde behoort naast eenige boek werken tot de archieven van de curatoren, lat en faculteiten, de schildery-galery, enkele voorwerpen van waarde en wat meu bels. Volslagen verloren is het museum van natuurlijke historie, dat professor Van An- cnm had weten te maken tot een zeer waar devolle verzameling, met enkele opgezette els. 34 jaren heeft de hoogleeraar met groote liefde en onbegrensde toewyding ge werkt om een modelvereameling byeen te krygen en in enkele uren is zijn arbeid te niot gedaan. Ook het scheikundig laborato- im is verbrand. Het gebouw der Academie was niot ver zekerd. Het Rjjk verzekert geen enkel zyner gebonwen. Hot was het oigendom van de gemeente Groningen, die aan den bouw twee- cn-con-halvo ton ten koste logde en het in 1852 aan het Ryk overdroeg ten behoeve de Hoogeschool, op voorwaarde dat, ht de universiteit worden opgeheven, de gemeente het gebouw zon terug krygen. De herbouw komt dus voor rekening van 't Ryk. Omtrent de oorzaak is nog nog niets zekers bekend; de ververs, die de schuld krygen, vertéllen dat zy juist door menschen van de straat, terwjjl zy bezig waren met het afbranden van de verf aan de dakgoot, ge- 'aarsohuwd zyn dat het dak brandde. Er wordt echter beweerd, dat reeds voor vjjf nnr een der ververs met een ontdaan gezicht een der achtergelegen woningen is komen aandraven en gezegd heeft: daar hadden w(j waarachtig haast een leelyk relletje gehad. Er was brand, maar het is nu weer uit. Een kwartier daarna sloeg de vlam met geweld het dak uit. De doodslag te 't-Gravenhage. Op Nieuw Eik en Duinen te 's-Graven- hage had Vrgdag de begrafenis plaats van bol liuaoiy* ^tw.uvUv.» IMI Tmm MM..--~r het slachtoffer van den doodslag in dé Van Ostadestraat op 27 Augustus j.1. Reeds vroeg was 'fc in de omgeving van de woning van den verslagene in de Van Bassenstraat, van waaruit de teraardebe stelling geschiedde, zwart van de men schen, druk de gepleegde miBdaad bespre kende, en dreigwoorden uitende tegen de lage bedrgvers ervan. De deelneming van de buren was algemeenhuis aan huis waren de gordijnen neergelaten. Langs den weg, dien de door velen begeleidde rouwstoet, volgde, stonden ook honderden geschaard. Werklieden van den patroon, waar Van der Kwast werkzaam was, gingen als slippendragers ter weerszgdeu van de lijk baar, waarvan het kleed was bedekt met kransen van deelnemende buren, kameraden en familieleden. Ook op de begraafplaats een talgke menigte mannen en vrouwen. Alles ging echter even ordelgk. Merkbaar was men onder den indrnk en toen dan ook de kist in de groeve werd neergelaten, verstomden de dreigwoorden, waarin men zoo even nog zgn wrok had genit jegens de verdachten, en werd de stilte slechts verbroken door het snikken van de bewogen mensoheu- massa by den aanblik van de kinderen, die luid weenend stonden aan het graf van hun op zoo'n rampzalige wgze om het leren gekomen vader. Een verschrikkelijk ongeluk had Don derdagmiddag te Slikkerveer plaats. Van de werf der firma Wed. C. Boeie werd een zeelichter te water gelaten. Een staaldraad werd op den wal vastgemaakt teneinde het afloopende schip in zgn vaart te stremmen. Door den snellen gang kwamen er kinken in den draad op het schip. De 20-jarige L. De Jong, uit Ridderkerk, kwam nu met zgn voet in zoo'n kink, waardoor hg tegen den bolder werd geslagen. Het been w.rd geljjk afgeklemd, terwjjl hg verder op verschillende plaatsen van zgn lichaam werd stuk- en opengeslagen, zoodat hg in een deerniswaardigeu toestand naar het Ziekenhuis te Rotterdam is vervoerd. Volgens een nader bericht is de onge- lokkige reeds overleden. De varkensziekte breidt zich op de eilanden Schouwen-Duiveland op schrikba rende wgze uit. Velen eu daaronder de meeste arbeiders, worden daardoor zwaar getroffen. Wel bestaan ook dóór onderlinge verzekeringen, doch velen der arbeiders willen daarvan, op grond hunner gods dienstige begrippen, niets weten. Door H. M. de Koningin is afgewezen het verzoek om gratie, ingediend door L. Eveleens, huisvrouw van B. Troost te Nieuw-Vennep, door het Gerechtshof te Amsterdam, veroordeeld tot één jaar ge vangenisstraf, wegens opzettelijke brand stichting. Men meldt uit Roermond: De bewoners van het nabnrige Grathem werden Zaterdagmiddag opgeschrikt door het schndden hunner woningen, waarin kasten en etoelen omver geworpen werden. Dit ging vergezeld van een ouderaardsch gerommel, dat aan eene lichte aardbeving deed denken. Men vluchtte de straat op. Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor. Merkwaardige Koninklijke onderscheiding! De vorstin van Tanette op Zuid-Celebee werd benoemd tot comtuandenr van de Oranje- Nassau-orde. Een merdwaardige, een zeer sympathieke Koninklijke onderrcheiding 1 Want op den 26en November aanstaande zal het 50 jaar geleden zgn, dat zy als vorstin over het rjjk van Tanette werd - het Indische gouvernement, vgftig jaren van aanhankelijkheid aan Nederland. Bg den Nederlanschen Leeuw en de Gouden Medaille voor Burgerlijke verdien sten is thans door H. M. de Koningin hoi commandeurskruis der Oranje-Nassau-Orde gevoegd een schoone erkenning der ver diensten van de oude vorstin Wé Tanri Ollé. Wat al stormen zgn er over haar hoofd gegaanIn 1855 volgde zg haar groot vader La Roempang op, herhaalde in vallen in haar rjjkje werden met gouver- nomentshulp afgeslagen. Kn in de laatste j tn van beroering op Zuid-Celebes bleef zg trouw aan het gouvernement, hoe ook haar buren met ons in conflict kwamen. Tanette is een bergachtig landschap ten Noorden van Segerie, dat tot de Noorder districten van het gouvernement Celebes en Onderhoorigheden behoort. De opper-j vlakte wordt geschat op 14 vierkante geo grafische mylen en de bevolking op 14.000 zielen. Het is dus een zeer klein rgkje met weioige menschen, maar dat kleine rgkje heeft een verdienstelijke vorstin. (Vad.) In Indid gedoode en gewonde militairen. Blijkens uit Indië ontvangen teleprapbisch berichten zgn sedert de jongste mede- deelingen dienaangaande in de >Nederland- sche staatscourant" van 4 Aug. 1906 bg de krijgsverrichtingenin Atjeh en onderhoorigheden verdronken, de fuselier J. Halsema, zwaar gewond, de faselier J. Gouwsman, licht gewond, de officier vau gezondheid le kl. P. J. Diephuis, de 2e lait. der inf. D. Nieuwland, de sergeanten J. Sieg, F. F. M. Facklam en J. D. Riet hof, alsmede de fuselier K. F. P. W. Pe ters; op Celebes: gewond de sergeant J. W. van Lingen. De politie te 's-Gravenhage is tot de ontdekking gekomen, dat in de villa Anna in het Prinseavinkenpark aldaar, waarvan de bewoner, de heer G. T. Reeser, met zjjne familie op reis is en in Duitsoh- land vertoeft, inbraak is gepleegd. Dat moet zgn geschied na den 22en Augustus, want van dien datnm is een courant in het huis achtergelaten door de inbrekers, die, te oordeeleu naar de be slapen bedden, een of meer nachten in de villa hebben doorgebracht. Den toegang tot het huis hebben zg zich weten te ver schaffen door het rooster van een kelder raam weg te nemen en de afsluiting van dat raam te forceer en. In de verschillende kamers is door de misdadigers op schandelijke wgze huisge houden. Een schrijfbureau en verschillende kosten waren stukgebroken en besohadigd ook verscheidene deuren in het huis, en uit de porseleinkast waren fraaie stukken porselein en kristal verbrjjzeld en het zilver, waarmede ze gemonteerd waren, er afgebroken. Ook tafelzilver is gestolen. Hetgeen overigens wordt vermist, zal eerst zgn na te gaan, wanneer de familie uit het buitenland zal zgn teruggekeerd. De heer Reeser was tegen diefstal en inbraak verzekerd. Ontdekking van eene bende kanaalechulmert. Sedert langen tjjd waren schippers op het KempenkAnaal en op de Zuid-Willems vaart tot de ontdekking gekomen vsn talgke diefstallen der ladingen uit het ruim hunner schepen. Bene zeer nauw keurige bewaking heeft zoo al niet de ge heele bende, dan toch eenige leden en de bewjjzeu van hun bestaan doen ontdekken. Men bevond zich inderdaad tegenover eene Bterk georganiseerde bende schuimers. De gestolen buit bedroeg honderdtallen zakken, voornamelijk graan, maïs meel enz. Deze laden of onthalen der sebeffêfeHvJHL.-£ zgn ontdekt te Venlo, waar men heeft gevonden groote stapels granen en een groot aan Ui M(. zakken welke den naam der bestolen firma's droegen. Er is bewezen, dat in de omstreken van Maastricht geheele ladingen werden ontvreemd. Dank zg deze ontdekkingen en gevangenneming van verscheidene mede plichtigen zal de justitie zonder twijfel de *ier geheele bende, die zoowel in ale in België leden telt, kennen. („Limb. Koer.") De meord te Gladbach. Uit Venlo meldt men ons: Zaterdagmorgen, te 7 uur, zgn op het plein der gevangenis te Düiseldorf ont hoofd de gebroeders Bloemers, beiden Nederlanders en de vrouw van éen hun ner, wegens den bekenden moord op den luit.'-kolonel Roos te M.-Gladbach. Het bericht van eene begenadiging van vrouw Bloemers zou dus oujui't geweest zgn. Hooge temperatuur. Vrgdag is het te Londen de heetste dag van den heelen zomer geweest. Maar het bijzondere was dat die warmte zoo laat iD het jaar heerschte. De temperatuur van 91° F. in de schaduw was slechts 5 gra den F. beneden den warmsten dag te Londen, waarvan men bericht heeft (13 Augustus 1876). De temperatuur was dan ook Vrgdag 20 graden boven de gemid delde. In 36 voorgekomen dat nameD Holland jaar tjjds is het maar eens lat de thermometer zoo laat in het jaar meer dan 90° F. aanwees (8 September 1898, toen het ook 91° was) Velen zochten Vrijdagmiddag koelte iu de kerk van St. Paul, waar het niet war- dan 69° werd. Het plein bjj de kerk was daarentegen de heetste plek van Lon den, zoodat daar een aantal menschen van warmte zgn neergevallen. In de gast huizen werden 2 menschen met zonnesteek en 40 anderen, die onbekwaam van de warmte waren, binnengedragen. Te Manchester en Liverpool zgn ook vele menschen op straat in elkaar gezakt. Te Enfield heeft de thermometer Vrgdag 95° F. in de Hchaduw aungewezen! In België hebben de soldaten, die op manoeuvre waren, veel te Ijjden gehad. Te Brassel zgn drie menschen bezweken en vele anderen ongesteld geworden. Sedert het einde van den oorlog tusschen Rusland en Japan, wordt er over geklaagd, dat de door beide partgen in de Gele Japansche Zee uitgelegde zeemjjnen de veiligheid der scheepvaart bedreigen. Het is niet mogelgk geweeet, de gevaar lijke machines, die reeds on tploffen als "□licht tegen gestooten wordt, alle weder op te visschen, daar vele tengevolge van wind en golfslag van de verankering zgn losgerukt en nu in zee ronddraven. Meermalen werden reeds schepen be schadigd door zulke onder de wateropper vlakte drijvende mgnen; drie groote stoom schepen zgn in die wateren spoorloos ver dwenen en men neemt aan, dat zg een zer vernielingewerktuigen ten ofter ge- ube gjjo. Tot nu toe bepaalde bet gevaar zich tot het tooceel en de omgeving van der. afgeloopen zeeoorlog, n.L tot de Ooet- Chineesche, Gele en Japansche zee. Thans echter is dit veranderd, doordat in den Stillen Oceaan, ongeveer op den4in breedte graad, bg Straat Tsugaru, dravende mgnen zgn aangetroffen. Ongetwijfeld heeft een gedeelte der vele honderden mgnen, welke deb toegang naar Wladivostouk versperden, die smalle zee-«ngto gepasseerd en drijft nu rond aau de oostkust vau Japan en in Grooten Oceaan, scheepvaartkringen een heele opschudding teweeggebracht en niet het minste in de kantoren van de agenteu der groote scheepe- vaartmaatschappgen, wier schepen naar Amerika gaaD, zooals de „Pacific Mail", „Oriental en Occidental", „Nippon Yusen Kaisha", ..Tojo Kisen Kaisha „Messa- geries Maritimes", 641. Voor de reizigers, die op de stoom schepen dezer maatschappijen den weg tusschen Victoria, Vancouver, San Frau- cisco, eenerzjjds eD Japan anderzijds afleggen, heeft de gedachte ver van iedere reddende kust ten offer te vallen aan een mjju, niets aantrekkelijks. Ook de kleine scheepseigenaars der Japansche kustscheep vaart zgn zeer ongerust. Onlangs hooft men toch binnen het uur drie mgnen ont moet bjj Kinkwa-San, een klein schier eiland op de Japansche oostkust, in de nabijheid vau Sandai, dus ongeveer half- nóg van Straat Tsugaru naar Yokohama. De kapiteins willen voorloopig de vaart des nachts onderbreken en op zee ten an ker gaan. Daaronder zal oatuarlgk het kustscheepvaartbedrjjf zwaar ljjden, want ook in Japan erkent men meer en meer dat tjjd geld is. In de Rgnstreek zgn Zaterdag aard schokken waargenomen. Te Boppard waar het verschijnsel om 6 uur 12 min. werd gevoeld, was de beving tameljjk krachtig, de meubels iu de huizen wankelden. Te Ems werd de schok om kwart over zessen waargenomen, gaande in de richting Zuid- Noord. FEUILLETON. Vrjj bewerkt door AMO. 25) lntusschen maakte juffrouw Star flinke vorderingen in de muziekhare stem werd grootér van omvang en haar geluid kreeg eou suhouiicn klank. Zulle Air. Winter werd trotsch op haar. Zy stndeorde onophoudelijk en sedert dien dag van de repetitie was er ook eenige verandering gekomen in haar wezen. Allengs had haar gelaat een trek van zachtmoedigheid gekregen, terwyl zjj voortdurend acht sloeg op hare eigen bewe- Zy begon meer zorg te besteden aan met een schilderstuk in de hand. Dolly zat piano en zong, terwyl de onde Maria Pia volgens gewoonte naast haar zat. I Rafael zette het schilderstok op do tafel en het aan den violist. Het was een van de heilige Agnes, een schoone, onge heilige, met fraai opgebonden haar. •Als de jonge dame daar aan de piano hare krullen liet wegnemen en heur haar opbond, zou men dit portret voor het hare kunnen aanzien," merkte de sohilder op in het Itali- gingen. 2 hare kleeding en haar sprekenzoodoende trachtte zjj alle opvoeding cjj allo gebreken i te verbetéren. i hare vroegere Op zokereu dag bracht signor Giotto haar een doosje, dat met fijn leder was overtrokken. Hior is een geschenk van lord Asherton, juffrouw Star. Het bewys van syno tevredenheid over uwe vor- In den in den zang. Draag ze eiken dag, dat sal uw voordeel zyn." Onder het spreken opende hjj hot doosje en toonde haar een paar diamanten oor knopjes, die den vorm van een ster hadden. De edele stoenen schitterden prachtig, ze waren van het zuiverste water. Op rustigon toon, zonder overdrijving, sprak ijj haren dank nit, deed de knopjes in hare ooren en droeg voortaan nooit andere. Op zekeren dag k schilder, de kamer van signor Giotto binnen ,Ja," zei signor Giotto, eveneens in het Italiaan8oh, «dat zon haar veel beter staan. Die krollen staan haar foeileeljjk. Ik heb er een afschuw van." Maria Pia kendo door het afluisteren reeds verscheidene Engelsche woorden en Dolly verstond eenige Italiaansche woorden, althans >m Maria genoeg om Maria Pia wat signor Giotto schilderij bewaard koenen vragen. Ik hoorde signor Rafael zeggen, dat hot in de schilderijengalerij een plaats krygt. Wilt ge het misschien ook eens zien Samen gingen ie naar d. galCTfj en daar ses Maria Pia haar het portret. Dolly be keek het nauwkeurig, ging naar hare kamer, knipte hare krollen af en maakte heur haar op geheel in navolging van het kapeel, dat zy op de schilderij gezien had. Toen zy voor het eerst met dit veranderde kapsel signor Giotto onder de oogen kwam, herkende hy haar niet op het eerste gezicht, zoo groot was de verandering in haar uiter lijk. Hy zoido geen woord, maar do goed keuring lag zóó duidelijk op zyn gelaat te lozen, dat zjj voortaan altjjd haar ks zoo droeg. En zoo gingen de dagen, de weken en de voorbjj en Dolly wss zeer tevreden zjj was byna volmaakt gelukkig. Zo- verliep ecu heerljjke lente, eon prachtige zomer, on do herfst naderde, zonder dat er een enkelo schaduw viel op het geluk van deze twee jonge monschon, die geheel voor de kunst leefden. Doch dit soa helaas niet altjjd soo blyven. XIII. Kleine oorzaken hebben soms groote go- volgen dat ondervondon ook de vier voor naamste personen uit dit verhaal. Er was verschil van meening ontstaan omtrent de echtheid van 'n schilderjj, dat aan het Britsch Museum to koop werd aan geboden als een meesterstuk van Domenichio. Lord Asherton stelde zeer veel belang in de zaak immers hjj wist, dat de echte schilderjj een altaarstuk was in het klooster in het noorden van Italië, waar hy een deel van zyne jengd had doorgebracht. Hjj wi de stad gereden, waar het stuk ten toon gestold werd, on geloovendo, dat hier bodrog in het spel was, had hjj een met zjjn naam onderteekend artikel geplaatst in een naam tydschrift, dat zeer veel invloed in de kunstkringen uitoefende. Dit artikel werd in hotselfde tydschrift beantwoord door lord Avonmore, die syn schrjjven ondortéekende en beweerde, dat hjj de oorspronkelijke schilderij in galery had hangen. Hiernit volgde een levendige briefwisseling tusschen do beide lords, die eindigde met het verzoek van lord Avonmore, dat lord Asherton hem oen bezoek zou komen brengen en dan zelf de schilderjj kon zien. Tot groote vorbazing van zjjne na gering, nam lord Asherton deze uitnoodiging dadeljjk aan. •Gjj gaat natuurlijk mede, niot waar, Giotto?" zoide de lord. •Wjj blijven er maar een paar uren. Aohille heeft allee voor do reis reeds gereed gemaakt." Wanneer het u genoegen kan doen, ga ik natuurlijk mede, mylord! Maar ik zou het zeer rriendeljjk vinden, als n mjj maar thnis liet bljjven." Wel, dat verwondert mjj zeer! Het leven is hier eentonig, daarom zou eenige afwisse ling voor je, wel goed wezen, dnnkt me, Giotto ,Go zjjt altijd goed en zorgzaam voor mjj, mylordMaar hot leren hier bevalt mjj uit- :nd, ik heb dan ook volstrekt geen be te aan verandering. En naar ik hoor, zyn de Engelsche aristocraten onuitstaanbaar trotsch tegenover kunstenaars, wanneer die in hnnne kringen komen. Maar, als het u genoegen doet, dan bon ik natunrljjk bereid modo te gaan." Doe dan nw eigen sin, Giotto. Gjj zjjt eerder een bedorven kind van mjj, dan mjjn vriend, maar vóór dat gjj beslist weigert te gaan, moet ge bedenken, wat gjj daardoor verliest. Veel jongelui zoudec rat voor over hebben, om de schoone dochter 'an lord Avonmore te zien 1" Giotto keek zeer verbaasd op. Kon hjj zjjne ooren wel gelooven? Lord Asherton sprak over eene vrouw en dat nog wel op vrooljjken toonWelk een verandering Dit verheugde hem zeer, maar hjj wa niettomin zeer verbaasd over. Kalm antwoordde hy toon«Ik ga liever niet mede. Ik heb hare moeder eens in de opera gezien en dat is mjj voldoendeeen vlasharige dame met een grove stem en be hangen met juweelen. Zjj zag er zeer schit terend uit, maar de dochter van soo'n w> sou mjj nooit kannen bekooren „Giotto, hobt ge ooit bemind 7' Nooit ernstig, mylord Ik kom zoo weinig in aanraking met vronwen van mjjn stand of van boog eren rang. Bovendien staat mjjn aal zeer hoog." Wat is nw ideaal?" Ja, wat? Myn ideaal is ©ene vrouw van builgewono schoonheid met eene koninklijke houding, eene vrouw, die evenveel achting verdient om bare verstandelijke ontwikkeling om haar goede inborst, eene vrouw, men kan vereeren, als oen heilige, on met wie men kan leven als met een sterfelijk lach geljjk ik ben." .Wel, Giotto, uw ideaal is onbestaanbaar; in de werkelijkheid snit ge nooit zoo'n vrouw vindon." •Zelf noemde ik het een ideaal, 'mylord I Maar als wjj luchtkasteelen boawen, hebben wjj toch eerst in de werkelijkheid kasteelen gezien 1" Dat is zool Maar laat ons na eens ver onderstellen, dat ge ooit zoo'n beminnelijk vondt. Als zy dan niets met n te doon wilde hebben of nog erger als ge hare liefde wist te winnen, maar go voor eeuwig van haar gescheiden wordt Wat dan, myn vriend 7' Dan hoop ik haar nooit te vinden, ik haar vond en sjj niet de mjjne werd, sou ijjn gemoed dood en mjjn leven verwoest zj}9 Ixinl Asherton ging zonder Giotto naar Avondale. Hjj kwam daar vroeger aan dan mon verwachtte, en soodoendc trof hjj lord Avonmore niet thuis. Hjj word in de ontvangzaal gebracht, en toen hjj aangediend was, k' hem welkom heeten. Hjj slo en zag Gwendolin Laacelle* op woinige Beide personen waren onder den invloed van soer niteenloopende gevoelens, cn beiden keken elkaar een oogenblik aan zonder een woord te zeggen. «Is dit de dochter van die vlasharige dame, die met juweelen behangen was dacht hjj, terwjjl zjjn blik vol bewondering op haar niette. I» dit de man, die de plaats van mjja Percival heeft ingenomen 7' dacht zjj vol genis. Zjj herkreeg het eerst hare «elfbeheersching. Op kool beleefden toon zeide zjj«Het spijt my wel, dat mjjn papa niet thuis is. Waar schijnlijk is het aan een misverstand te wjj ten, dat hjj u eerst later hier verwachtte." En met eene handbeweging hem een stoel aanbiedende, voegde sjj er bü•Noem plaats, mylord, dan zal ik iemand uitzenden om papa van uwe komst te verwittigen." Zonder te antwoorden nam hjj plaats op m aangewezen stoel, terwjjl sjj dicht bjj im ging zitten. Lang liet hjj zyn ernstigen, droeven blik op haar rusten. Hoe was het mogelyk, dat dit koele, trotsche die beiden bestaan? Neen, hel ie tegenstelling, die hem deed denken aan haar, die eens sfine liefde had Sedert hy haar verloor, had hy nooit meer een vrouw aangekeken. Had er i ringste geljjkenis bestaan I dame die nu naast hem s in «yne verbeelding voor zou hy eerder zich afgestooten dan aange trokken gevoeld hebben. gelaat hem zoo levendig i Francisca herinnerde Welke (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1906 | | pagina 1