KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor Helder, Texel, Wieringen en Anna Paulowna DE VIOOLSPELER. No. 3605 Woensdag 19 September 1906. 34ste Jaargang. Bureau: Spoorstraat. Telef. 59. Bureau: Kanlngstr. 29. Intere -Telef. 50 Abonnement Vliegend Blaadje p. 3 m. 50 ct., fr. p. post 75 ct., Buiteul f 1.25 g t Zondagsblad 37' >»>»45> 0.75 Modeblad 55 80 0.90 (Muzik. Bloemlezing» 60 85 >0.90 Voor 't Buitenland bg vooruit!* VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BERKHOUT Co., te HELDER. Bureau*Spoorstraat en Koningstraat. van 1 tot 4 i Elke regel mi vortentlén 25 Cent. 6 2'/, Vignetten en groote letter» worden naar plaat»rnimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. Aan onze abonné's buiten de gemeente wordt beleefd verzocht, 't verschuldigde abonnementsgeld Vliegend Blaadje en Zondagsblad 3e kwartaal 1906, te willen overmaken per Postwissel of in poetzegels vóór 5 Ociober, zullende andera daarover met 5 cents verhooging per post worden beschikt. Uit het Buitenland. De constitutionoele-democr&tische party in Rusland, gewoonlyk K. D. of kad^ttenpartjj genoemd, had b(j minister Stolypin aangevraagd baar congres te Peter»burg te mogen houden. Het antwoord op die aanvrage werd met eenige belangstelling tegemoet gezien, omdat men daaruit zou kunnen opmaken of de re geering werkelijk het plan heeft vreedzame beraadalagirgen in Rusland toe te laten. Nu, het antwoord is gekomeD, doch 't bohelsdo «•en bealist verbod. In den ministerraad waar hot verzoek behandeld werd, verklaarden de ministers van justitie, handel en buitonlandsche zaken zich voor het verleenen van toestemming alle overige ministers waren er tegen. Zjj waren van oordeel dat het congres zou ontaarden in een revolutionaire bijeenkomst, liet ooo gres zal thans in Finland worden gehouden belet de Russische regeeriug ook dit, dan te Stockholm. De CzHar heeft besloten om met zyn heele familio Peterhof te verlaten en zich, vergezeld van enkele zijner ministers, aan boord te begeven van het jacht «Standart- om daarmee een tocht in de Finsche golf te ondernemen. Of deze reis eeno beteekenis heeft? De correspondent van de fVoss. Ztng.» ziet er het voorteeken van een bloedige reactie in. De Czaar wil de volksbeweging wel onder drukt zien, dooh wil niet de verantwoordelijk heid er voor op zich nemen. Als hjj op reis gaat kan hy de regeering de vrjje hand laten. Andere bladen spreken een zelfde gevoelen uit. Zy meenen, dat in overleg met den Czaar een ontzettende reactie wordt voorbereid: de Czaar moet daartoe een tjjdlang onttrokken worden aan den invloed van vreemden, vooral aan dien van de buitoolandsehe gezanten. Zelfs de meest gematigde oppositie neemt maatregelen tegenover de ontzettende gebeur tenissen die te wachten staan. Dat tegen de bommenwerpers hard worde opgetreden en tegen hen die deze tot misdaden aanzetten, wie zal het laken Doch dat zelfs tegenover overigens vreedzame inwoners, als zy de tyran- nie en het tergen der autoriteiten en soldaten moe een enkele maal de hand opheffen zoo ongehoord wreed worde opgetreden als nu pas te Siedloe geschied is, is treurig. Een berichtgever van het Handelsbl. heeft de stad doorkruist en verhaalt ons ontzettende ge beurtenissen. 't Is mogelyk sohryft hy, «dat een jood of een andere revolutionnair het eerst geschoten heeft, maar is dat dan een verontschuldiging voor het vermoorden van 184 mannen, vronwen en kinderen In Siedlce roofden en plunderden de soldaten en de officieren lieten het toe. De weerwraak zal niet uitblijven, maar die maakt de ver bittering nog erger. Dezelfde correspondent schreef over de waarschynlykheid van het uitbreken van program zoo noemt men een optroden al» te Siedlce te Warschau. Alle teekenen wyzen er opzoo b.v. het in de stad legeren van de ruwste soldaten nit verre streken, het opzjjschuivcn der bnrgerlyke autoriteiten, enz. En bjj heeft niet misgeaien, want reeds werd er bericht dat in de straten van War schau geschoten werd en dat onder de be volking een paniek heerscht. Geen wonder dat den burgers den schrik om 't hart slaat bjj sulk een toestand van volkomen rechte loosheid. De Porte heeft gedreigd dat zy eindelyk eens geweld zal gebruiken tegenover de Balkanstaten die in woord en daad steeds oproerig tegen haar optreden. Toen de ge zanten nadere inlichtingen vroegen heeft Zy echter geantwoord dat 't zoo kwaad niet be doeld was. Intussohen drong verleden week eene 80 man sterke troepenmacht een dorp b(j Salo- niki binnen on doodde den maire en ver scheidene andere personen. Na een onderzoek door een Russisch officier is de Turksche bevelhebber teruggeroepen. Op Cuba pchynt het meenens te zullen wordon. De tusschenkomst van de Vereenigde Staten wordt waarschynlyk geacht. Reuter bericht een ernstig gevecht tusachon de re- geeringstroepen en de opstandelingen twaalf mjjlon ten zuiden van Havanna waarbjj de laatste werden niteeogedreven. Ingezonden Mynheer do Redacteur, verzoeke beleefd een klein plaatsje in nw blad. Stoomtrawler. Met ingenomenheid las ik het verblydende bericht in uw blad van Dinsdag j.1., dat hier definitief was opgericht .De eerste Heldersche stoomtrawler-maatschappij.» Daar ik als geboren Heldersche, gaarne zie de vooruitgang onzer plaats, en indirect veel belang stel in de vissohery, kwam mjj dit bericht zeer verblydend voor. Reeds was voor ieder, die de visschery- berichten in uw blad eenigszins naging en het maar even van naby wilde bezien, duidelyk merkbaar, de groote achteruitgang onzer kleine vloot. Reeda weken aaneen hadden de handelaren dagen, dat er geen visch aan de markt was, on bjj een enkele dag stormweer, ging zelfs de geheele week voorby, dat er niets of althans zeer weinig aangebracht kon worden. Daar dit niet lang kan duren in den zomer ïb duidelyk. Doch waar moet hot been, als straks de stormen beginnen, en de visschers gedoemd zyn binnen te bljjven met hun ranke scheepjesof zich geheel terug trekken van de Noordzee, tot ongeveer Maart, om mot do garnalen vangst hnn sober bestaan te rekken. Doch ook nog andere redenen bestaan van den kant der visschers ïelf, om met bezorgd heid de toekomst te gemoet te zien. Velen toch der visschers, de wintermaanden met zorg tegemoet ziende, verhuren zioh op IJmui- der stoomtrawlers, on alzoo blyven er steeds onzer viBZoherschuiten onbevolkt in onze haven liggen. Zelfs van Texel en Wieringen zyn my personen bekend, die hnn schuitjes verlaten om een ruimer bestaan op de stoomtrawler to vinden. Wat zullen nu de gevolgen zyn voor onze plaats als wjj hier een, en het is te hopen spoedig 2 of meer trawler» krjjgen ten le dat de handelaren zich niet behoeven te verplaatsen naar IJmoiden of elders om daar hunne klanten van visch te kunnen voorzien, en ook de vissobers daarom niet naar andere havens behoeven te gaan ten 2e dat de vele kleine handelaren of ntors zich dan in onae eigen plaat» van eigen trawler» van visch kunnen voorzien, zy anden beginnende October de schel- visch van uit IJmuideu moeten laten komen om hier aan den eter te verkoopen n 3» dat het oen groot financieel voordeel zyn voor winkeliers, werkvolk, vletter- lieden, enz^ eigenlyk to veel om op te noemen want als wy eens een kykjo konden nemen, wat één trawler alzoo meeneemt naar zee aan steenkool, victualie, jjs en veel meer groote en kleinere artikelen, zou het ieder duidelyk zyn, dat het nn meer dan ooit tjjd is, de hand aan den ploeg te slaan en mede to holpon zorgen, ook waar dit kan, financieel, dat wy spoedig een of meer trawlers onze haven geregeld binnen zien vallen, en onze zoo gunstig gelegen visschersplaats voor al- geheele ondergang gespaard mocht bljjven. Want of de geheele omtrek van Binnenhaven en daar achter zal by het achteruitgaan der visschersvloot merkbaar in waarde minderen, zooals hnizea en winkels, of juist dat gedeelte, emdat de meeste der visschers daar woneD, zullen de vruchten plukken van den bloei onzer visschersvloot. Daar dan aan het hoofd van deze nieuwe onderneming mannen staan, zoowel directie commissarissen, die ruimschoots hunne sporen hebben verdiend, wenschea wjj hen succes met huu werk, en velen met hen zullen trachten, dat onze schoone visschersplaats, welke het dichtst by is voor de visschery, weer moge worden wat zy eens was. U mynheer de Redacteur, dankzeggend voor i verleende plaatsruimte. Hoogachtend, (Jw getrouwe lezer. Nieuwsberichten. HELDER. 18 September 1906. Postkantoor Helder Met in-gang van 17 dezer zal het post kantoor op werkdagen geopend zjjn van 7 uur 's morgens "tot 8 30 uur 's avonds (Greenwichtjjd.) 0e Bali-expeditle geland. De correspondent te Batavia van de „N. Bott. Ct." seinde Zaterdag j 1. Hedenochtend bg kalme zee zjjn de troepen te Sanoer geland, zonder tegenstand te ondervinden. De radja's hadden de laatste waarschu wing afgeslagen. Bljjkens een nit Nederlandsch-Indië ont vangen telegram zgn op Bali bg een ge vecht in den omtrek van het bivak te Sa noer (Badoeng) gewond drie Europeesche militairen en i9 bg het lossen van goede ren een Europeesche militair gewond, allen beneden den rang van officier. Hr. M's >Jacob van Heemakerck- De te water lating van Hr. Ms pant- serschip >Jacob van Heemskerck* door Z. E. H. Prins Hendrik op Zaterdag 22 September a. s., zal plaats h-bben te half drie n. m. Afschaffing der loting. De heer mr. E. J. Korthals Alles te Amsterdam en de heer A. E. Dudok van Heel te Huizen hebben een adres aan H. M. de Koningin gezonden, waarin zjj fl. M. eerbiedig verzoeken de regeering te willen uitnoodigen zoodanige voorstellen van wet bg de Staten-Generaal in te dienen, dat niet langer door loting vrij stelling worde verleend van een verplich ting, door art. 180 der Grondwet aan alle Nederlanders, daartoe in staat, opgelegd. Adressanten achten de loting voor de militie niet alleen in strjjd met de Grond wet, maar ook in beginsel af te keuren, omdat zjj in hooge mate onrechtvaardig is en den volksgeest op bedenkeljjke wjjze verslapt. Zjj deelen als hun gevoelen mede, dat door afschaffing der loting de gelde- ljjke lasten niet noodwendig behoeven te etjjgen. Michlel Adr. 0e Ruyter. Het voorloopig comité voor de nationale De Ruy ter-hulde deelt mede, dat reeds thans de navolgende heeren zich hebben bereid verklaard in het eere-comité zitting te nemenJ. EL L. J. baron Sweerta de Landas Wyborgh, schout-bjj-nacht, direc teur en commandant der marine, te Am sterdam W. Röuier, schout-bjj-nacht, directeur en commandant der marine te Hellevoetslnis J. R. J. P. Cambier, kolo nel-commandant van het korps mariniers A. J. baron van Geen, oud-kapitein ter zee, waterschoutA. G. van Tricht, kolonel plaatseljjk commandant; jhr. G. C. Qaarles van Ufford, oud-zee-officier, directeur der maatschappjj >Sabang«, en Meinard Merens, consul-generaal van Servië, allen te Amsterdam. Van verscheidene andere personen, tot wie het comité zich gewend heeft met het verzoek, hetzjj in het eere-, hetzjj in het uitvoerend comité zitting te nemen, wordt binnen enkele dagen antwoord ver wacht. Ook talrjjke vereenigingen in den lande hebben haar sympathie met het streven van het comité betuigd en haar steun en medewerking toegezegd. De plan nen hebben natuutljjk nog geen vasten vorm aangenomen, doch wel kan reeds worden medegedeeld, dat onder deze plan nen ook voorkomt het houden eener groote nationale holde-betooging bg het praal graf van den beroemden zeeheld. Naar d«w >Midd. Ctverneemt, is de luit. ter zee le kl. P. Koster, comman dant van de onderzee boot >Lucto et Erner- go", benoemd tot directeur-generaal aan de fabriek van Whitehead en Co., te Fiume, afdeeliug onderzee-booten. Hollandsche Hypotheekbank. Naar verluidt, moet in de laatste dagen ten opzichte der strafzaak van de heeren L°fèvre de Montigny en jhr. De Geer bjj de rechtbank te Amsterdam, door sterke argumenten en overwegingen geleid, het denkbeeld zgn gerezen met de behandeling dezer strafzaak te wachten tot alle civiele procedures in deze aangelegenheid zgn beslist, ten minste van de rolle zgn ge nomen. (Tel.) Vanwege de directie der H. U. S. M. zal binnenkort te Haarlem begonnen wor den met een zeer belangrjjk werk ten dienste van de uitbreiding van het station te Haarlem, n 1. het maken van gebouwen en muren aan het Voorplein, een parallel tunnel, een perron en eene overkapping voor rjjtuigen en het verlengen van de personen- en bagagetunnels. De kosten van dit gedeelte van het groote werk worden geraamd op f318.000. Slaapwandelaar. De heer H. van Djjk, bakker, wonende Koningstraat, te Hilversum, heeft een knecht, die aan slaapwandelen ljjdt. Woensdagavond omstreeks 10 uur klom genoemde knecht, al slapende, door het dakraam op het dak tot aan den nok van het huis, waar hjj eenige oogenblikken bleef zitten. Vervolgens liep hjj tot aan de dakgoot, waar hjj door een paar buurmeisjes opge merkt werd. Dadeljjk werd de heer van Djjk gewaarschuwd, die er met behulp van enkele personen, door middel van een in slaagde den nog steeds slapen- den jongeling van het dak te halen, waarna hjj weer naar bed gebracht werd. De knecht wist bjj zjjn ontwaken van het het gebeurde niets af. Hilvers. Ct.) In de gebouwen van de Witte So ciëteit op het Plein, te 's-Gravenhage, en in het Haagsche Bosch is in totaal f 734 ingezameld voor de weduwe van den in de Van Ostadestraat te 's-Gravenhage ver moorden Van der Kwast. (N. Ct.) Een legiat. Door wjjlen mejonkvrouwe W. S. M. baronesse Sirtema van Qrotestins te 's-Hage, werd bjj testament tot eenig en algeheel erfgename ingesteld de gemeente 's-Graven hage, onder den last om het na uitkeering van verschillende legaten en na betaling van de successie- en overgangsrechten overbljjvende vermogen te bestemmen voor een op te richten fonds van hulpbetoon. Dat fonds zou volgens het testament moeten strekken tot het verleenen van een tjjdeljjke hulp liefst in bedragen van f50 tot f500 's jaar», bjj voorbeur aan Haagsche- en Friesche protestanten, ter- wjjl in de eerste plaats eenige met name genoemde personen in aanmerking moes ten komen. B. en W. adviseerea tot de beneficiaire aanvaarding van deze erfstelling, waarvan de gemeente in de eerste plaats f25,000 te zjj tien behoeve mag aanwenden. Behalve tot erfgename is de gemeente »de ingesteld tot legetaris. Immers zgn ar ten behoeve van haar Museum en haar Ziekenhuis legaten toegekend, vrjj van successie- en overgangsrechten. Het legaat ten behoeve van het Ziekenhuis bestaat uit een som van f 25.000, zoo mogeijjk voor halve vrjje bedden. Een verrassing. Een milicien te Bergen op Zoom in garnizoen van onbemiddelde ouders ontving voor eenige dagen de henglgke tjjding, dat hjj met enkele familieleden werd opgeroepen om eene erfenis van een bloedverwant te deelen. Deze erfenis be droeg het aardige sommetje van f 800.000. De milicien, die bljjkbaar gaarne zjjn kameraden in zgn vreugd laat deelen, heeft dit op eene eigenaardige wjjze gedaan. Woensdag toch arriveerde aandekazer- newacht een groote kist, welke een reuzen- gramophone bevatte In de kazerne na- tuurljjk groote vreugde om de gratis-con certen, vooral toen bleek, dat zeer veel populaire wjjsjes werden weergegeven. Ds gelukkige bezitter, die in zgne spe ciale betrekking nog even lastig als voor heen dweil en bezem hanteert, kan zeker nog heel veel genoegen beleven van deze eigaardige verrasing („D. v. N.") Men meldt nit Leiden Reeds langen tjjd geleden werd nit het Rjjks Ethnographisch Museum te Leiden, in het gebouw aan de Hoogeweerd, ver schillende voorwerpen vermist, waarbjj men aan ontvreemding dacht. Dit vermoeden werd Bterker, toen een voortgezet onderzoek aan het licht bracht, dat ook zestien oude amde zilveren manten, alle ter grootte van ongeveer een rjjksdaalder, ontvreemd bLken. Daar tegeljjk de catalogusbriefjes ook vermist werden, viel ook uit andere omstandigheden de verdenking op den inwonenden bediende v. d. L. De zaak word in handen gesteld van de politie en na een streng verhoor door den commissaris van politie alhier, moet d. L., die inmiddels door het college van curatoren re«ds is ontslagen, hebben bekend. De ontvreemde munten zjjn8 Spaansche matten, 4 Mexicaansche dollars en een Maria Theresia-rjjksdaalder. Men schrjjft nit Zeeland In dezen tjjd, waarin deze provincie de besmetteljjke vlekziekte onder de var kens hand over hand toeneemt, worden tal van zieke dieren opgekocht en per boot of andere gelegenheid verzonden naar Rotterdam. „Rotterdam slikt alles", wordt Hoe het mogeijjk is, dat zulke op het abattoir worden goedgekeurd, is ons, plattelandsbewoners, een raadsel Of zonden de geleiders met hun dieren den weg naar de slagergen regelrecht ongehinderd kan nen afleggen De vergiftigingszaak te Den Boer. Naar de >N. Gr. Ct.< verneemt, heeft de dienstbode, die in verband met de be kende vergiftigingszaak te Den Boer in h-chtenis is genomen, een gedeelteljjke bekentenis afgelegd en bekend den land bouwer H. met arsenisum te hebben ver giftigd. Sedert eenigen tjjd is een zaak in onderzoek tegen een marechaussée van de brigade S-, in Friesland, beschuldigd van mishandeling van een borger, die nem in de kazerne kwam spreken. Wjj vernemen thans, dat de betrokken marechaussée in voorloopige hechtenis gesteld is. In het Handelsbl. van Antwerpen lezen wjj het volgende zonderlinge bericht In Dnitschland worstelt men ook tegen de crisis, die ons drukt: de schaarscnte der varkens. Doch daar heeft men ten minste een middel gevonden om de prjjzen koopeljjk te maken. Het gouvernement heeft nameljjk de douaniers op de grenzen last gegeven, bjj het smokkelen van Belgische varkens de oogen te sluiten en de heetten, wier invoer in gewone tjjden streng verboden is, vrjj binnen te laten. En om aan die smokkelarjj eenen scbjjn van gemakkeijjkheid te geven, maakt men de beesten bjj middel van alcohol dronken, om ze het schreeuwen te belettenmet heele kudden worden de Belgische varkens over de grenzen gebracht en dan worden zjj verkocht aan fr. 2.50 tot 3 fr. per kilo. Op die manier zullen wjj in België nooit aan goedkoop varkensvleesch geraken, zegt een correspondent. Dat is nu wel waarmaar de boeren, de leveranciers, die met deze gewilde smokkelarjj een goeden stuiver winnen, zullen er niet kwaad om zgn. Dee eenen dood is des anderen brood. Over de aardschokken op Sicilië meldt een telegram nit Palermo van Don derdag aan de Éclair Tegeljjkertjjd dat de vuurspuwende berg Stromboli in beroering kwam, zjjn Don derdagochtend te Palermo en over geheel Sicilië aardbevingen gevoeld. Te Bagberia Termini en andere plaatsen veroorzaakten de schokken een onbe- schrjjfeljjke verwarring. De menschen ren den uit hun huizen en zochten een wjjk- pluats in open ruimten. Vele gebouwen waren zwaar beschadigd. Te Trabia scheur den de muren van alle huizen en sommige stortten in. Te Balmonte nam de verschrikte bevol king het sehrjjn van de heilige Rosaliein haar midden en droeg het in optocht door de stad. Te Palermo komen treinen vol vluchte lingen nit de omliggende districten aan. Uit den onmiddellgken omtrek van de stad zgn rnim 10,000 menschen de stad binnengekomen. Te Palermo zelf is de angst algemeen en worden godsdienstige ommegangen op touw gezet. Twee kerken, waarvan de deuren toe waren, zjjn door de opgewonden menigte opengebroken, die daarna naar binnen stroomde. 0N8ELUKKEN Te Eden is Zaterdagmorgen de doch ter van den hovenier v. B. bjj het water putten voorover in de pat gevallen en verdronken. Men schrjjft nit Sliedrecht: Een groot ongeluk trof Vrjjdag weder een arbeider nit onze gemeente. Werkzaam op het werk van de firma Goedhart en bezig ijnde, de machine na te zien, gat men machinist een sein dat hjj draaien ist en de gevolgen bleven niet nit: de ongelukkige werd bjjna geheel vermorzeld was oogenblikkeljjk dood. Weder een automobiel-ongeluk. Vrjjdagavond had een antomobiel-onge- val plaats op den Rjjksstraatweg bjj de Dnivendrechtsche brug onder Diemen. Uit richting van Amsterdam kwamen 2 automobielen, welke om het hardst sche nen te rjjden De eene raakte in de bocht van den weg op de berm, reed 3 tele- phoonpalen stuk en bleef bjj den 4en staan. Van de 4 inzittenden werden er drie uit geslingerd, van wie maar één eenigszins ernstig gewond werd aan het hoofd en een ander eenigen tjjd bewusteloos bleef lig gen, doch later weer bjjkwam. Dokter Der kinderen verleende heelkundige hulp, waar de gewonde met de wdere auto naar de stad teruggevoerd werd. De eerste auto was zoo beschadigd, dat zjj onbruikbaar was geworden en later met een wagen werd weggebracht. Eigenaar van de beschadigde auto is, naar wjj vernemen, de heer Wolter, tabaks handelaar te Amsterdam. FEUILLETON. Vrjj bewerkt door AMO. 29) Gwendolio was opgesprongen, bjjna even ontroerd als bare mama 1 Ze was bleek en beefde, toen zn d« geheele betnekenis begreep, van hetgeen ze zoo zorgeloos verteld had. Wat? Zou Percival zieb ten tweeden male de schoone erfenis zien ontgaan Dat zou al te erg wezen. Die gedachte sprak zjj echter niet uit immers tusashon moeder en dochter bsstend geen vestroswoljjkheid. En toen lord Asherton een oogenblik later binnentrad, ging sjj weer kalm zitton, alsof er niet» gebeurd was. Lady Avonmore was te veel vervuld van hetgeen Gwendolio had gesegd, om over iets anders te spreken. Na do gewone begroeting nam sjj dan ook een aanloop om de saak tor sprake te brengen. Waarde lord," begon zjj, ,ge hebt mjj gisteren gezegd, dat ge onbekend waart met de gebruiken in onsen kring, en dat het u zou doen, als ik u eenige aanwjj- gaf omtrent onze eigenaardigheden en... laat me maar zoggen: ,vooroordeelen". Daarmede soadt ge mjj inderdaad »eer verplichten, Mr Avonmore; ik stel mjj go- heel in uwe handen. •Neem me dan niet kwaljjk, wanneer ik onder uwe aandacht breng, dat het in de hooge kringen van Engeland geen gebruik is, met menschen die met een beroep hun brood verdienen, op voet van geljjkheid om te gaan. Natuurljjk stellen wjj bunne talen ten wel op prjjsmaar zjj krjjgen niet de beste plaatsen aan onze tafels, en worden j ook niet op voet van geljjkheid in onze ge- I tclschappen toegelaten." .Dat beschouw ik als een groote fout, m «vrouw. Mjjns inziens hebben talenten recht op geljjke behandeling als personen van hoogo geboorte. Wanneer men met mannen van talent op voet van geljjkheid verkeert, brengt die daad sjjne belooning zelf mede die mannen verhoogen bet genot van het gozolschap, dat zjj met hunne tegenwoordig heid voreeren." In theorie hebt ge volkomen geljjk, my- lord maar wjj moeten de wereld nemen van den stand, waarin wjj leven. Duid mjj dus niet ten kwade, als ik u doe opmerken, dat schrjjvers, schilders en vooral toonkunste naars in onze kringen niet worden toegelaten." Ge doelt op signor Giotto, geloof ik, mevrouw," antwoordde lord Asherton op koelen toon en als lady Avonmore hem had aangekeken, zon zjj gezien hebben, hoe hjj het voorhoofd fronste. «Laat me u zeggen, dat hjj mjjn vriend is. Wie mjj bezoekt, of mjjno bezoeken ontvangt, moot mjjn vriend ep den koop toe nemen, en hem behandelen zooals men mjj behandelt. Wie hem minacht •f beloodigt, beschouw ik als iemand, dis ook mjj minacht of beloedigt. Ziedaar, me vrouw, de voorwaarden, die ik stel aan mjjne vrienden en aan mjjn gezelschap." Ik neem uwe voorwaarden aan, lord Asherton," zeide lady Avonmoro meesmuilend. Ik doe dit te eer, omdat ik begrjjp, dat ge dien bekwamen violist niet alleen om zjjn muzikaal talent zooveel vriendschap toedraagt". Lord Asherton keek haar een oogonblik scherp aan en zeide toen «Ik begrjjp uwe bedoeling, mevrouw, en wensch op staande» voot bjj u oen vorkeerde opvatting weg te nemen. Gedurende bjjna vjjftig jaar ben ik niet in Engeland geweest en signor Giotto is geboren uit ouders, die hier jarenlang gewoond hebben. Hjj kon dus on mogeijjk tot mjjne bloedverwanten behooren. Ik wenschte dat bet zoo wasdoch wjj zjjn alleen door banden van vriendschap aan elkaar verbonden." Gwendolin loosde een zucht van verlich ting. Met kloppend hart had zjj zitten luisteren, voortdurend vrcexende, dat eene gewichtige bekentenis zou volgen. Na leunde sjj gerust gesteld tegen den rug der sofa, volmaakt onverschillig omtrent den lord en zjjn muzi- kalen vriend. Lady Avonmore gevoelde zich ietwat be schaamd en bewaarde het stilswjjgcn. Lord Asherton trad op Gwendolin toe on •prakLieve Lady Gwendolin, zoudt gjj mjj persoonljjk aan u willen verplichten door vriendeljjk en voorkomend te zjjn voor mjjn vriend Giotto? En vergeef mjj, wanneer ik hiermede een fout bega, doch ik verzoek u, hem niet mot nedorbnigende goedheid te behandelen. Ik heb wel gehoord van En- golsche dames, die zich verwaardigen om to gaan met personen van lageren rang, doch dit deden op eene manier, die beloedigood was. Hjj is «eer fijngevoelig. Wilt ge hem behandelen als uw geljjke in rang Wilt ge mjj dezen dienst bewjjzen 1" Wol zeker, lord Asherton; met genoegen beloof ik u dit 1" En Gwendolin zei dit met haar bekoorljjkste lachje, zoodat de lord ge heel terreden gesteld was. Het gesprek over don violist verveelde haar echter en daarom gal ze er een anders richting aan, door naar mylords honden te vragen. Nadat over die dieren gesproken was, ontbood de lord Savoy met tjjne muizen en Rallo, den aap, waar mee Gwendolin zich vermaakte als een kind. En zoo verliep de tjjd tot koffiedrinken. Wenschende den indruk van het voorafgaande gesprek uit te wisschen, was lady Avonmore daarbjj zeer vriendeljjk jegens signor Giotto. Na afloop daarvan stolde lord Asherton j ▼oor, het kasteel to bezien. Bjj het verlaten der kamer zei do markirain zacht tot Gwen dolin .Och, wees zoo goed, dien mnsicus wat bezig te houden. Wjj moeten aan die gril van lord Asherton toegevenmaar het gaat mjjne krachten te boven." Dat het samenzijn van die twee knappe jonge men schen voor hunno gemoedsrust gevaarljjk kon zyn, bedacht zjj niet. Gwendolin bad geen bezwaar tegen bet gezelschap van den violisthet leven op bet kasteel begon baar reeds te vervelen, daar om was elke afleiding haar welkom. Met een vriendeljjk lachje trad sjj op signor Giotto toe en zeide: •Mama, zon gaarne zien, dat ge met ons meegingt om het kasteel rond te gaan ik hoop, dat ge haar dit genoegen wilt doen, mjjnheer!" j stond recht voor hsm, toen zjj sprak, oogenblik keek zjj hem aan, een trilling r haar door de leden. .Hemel, wat is Een vloog hjj mooi I" sjj of aoido zjj, dat wis» Hjj was slechts weinig grooter dan zjj. De vroemdsoortachtige kleeding, dis bjj nit Indië bad meegebracht, was reed» lang al- gedankt. De goedgeetaebheid van den lord en de kunst van een voornamen Londen- schen kleermaker hadden den meegebrachte» deling een heel ander uiterlijk ge geven, on signor Giotto allermeest. Het vormde van sjjn lichaam was zoo kunstig verbolgen, dat men bet sleshts voor een klein gebrek kon houden. Hjj keek haar aan, terwjjl zjj met hem sprak. Hunne blikkoo ontmoetten elkaar, en dolin voor do eerste maal in haar leven, welke een indruk schoonheid kan maken, sloeg de oogen neer en zeide gejaagd •Kom, laat ons gaan." Hjj boog en stapte naast haar voort, op korten afstand van hare mama en den lord. Zjj gevoelden zich beiden op hun gemak en babbelden prettig over de dingen rondom in, over de schilderijen en andere kunst hallen van het kasteel. Dien avond gebruikte de lord het middag maal alleen met zjjne logeergasten en signor Giotto. Deze laatste kwam aan tafel naast Gwondolin te sitten, waarover de gastheer bljjkbaar zeer tevreden was. Dit moedigde do jongedame nog meer aan, den violist met voorkomendheid te behandelen Den volgenden dag was het bijzonder mooi weder, en Gwendolin verzocht den violist, haar op de wandeling te vergezellen door de nieuw aangelegde tuinen en in het park. Het bedaarde in Giotto's doen en laten ont wapende lady Avonmore, sjj beschouwde bem als een geschikten wandelstok voor bare dochter gedurende bun verbljjf op 'l kasteel. Nadat sjj de nicuwo tuinen doorgewandeld hadden en verder een laan waren ingegaan, kreeg Gwendolin lust, een scbetsteekening te maken. Zjj had onderwys gehad in de toekenkunst, maar de vorderingen, die sjj bad gemaakt waren van dien aard, dat sjj evengoed kon teekenen als vliegen. Een lakei werd naar het kasteel gezonden, en keerde terug mot allerlei leek ongereed schap en een paar veldstoeltjes. Weldra was zy dan ook aan den arbeid. Zjj had een aardig plekje gekozen een mooi getimmerd kippen hok, half verborgen tusechen bet groen, met een vjjrer en oenigo boomen tot achtergrond. Giotto stond bjj haar, sleep jjverig de punten der potloodcn, die vandaag toevallig telkens afbraken, en hield het papier aan de ponten vaat, om hot wegwaaien to voorkomen. Het gomelastiek deed drnk dienst, met het ge bruik van een maatetrookje ging nog meer tjjd been, en telkens verbeterde ztf deljjnen, die op het papier kwamen. Maar oindeljjk was het papier vol, juist toen bare mama met lord Asherton naderby kwadl. Wel, lady Gwendolin, wat een genoegen doet het mjj, dat ik u naar de natuur zie teekenenMag ik eens kjjken T' zei de lord. Hjj stak de hand nit. Vriendeljjk reikte zjj haar teekenlng over. Had sjj geen onderricht gehad van den besten Londenschen meester en had men haar niet dik wjj Is gezegd, dat sjj talent bezat Daarom vreeede zij het oordeel niet van den ernetigen criticus, die haar werk in de hand hield. Wat kon hjj er van zeggen? Een schok ging hem door de leden. De I veel op koolstronken met een spinneweb, waarin veel stof was gewaaid. De onderkant van bet hok stond scheef, de bovenkant niet minderde vjjver spotte met de wetten der doorsichtkunde en niet minder met de wet van evenwicht; bet water leek wel tot hal verhoogte der omringende boomen t «Goeie hemel, wat een pruil" i lord Asherton; doch bjj bet teruggeven s oor het geri hjj beleefd: «Ik dank u voor lady Gwondolin 1 Aan teekenen hebt ge zeker niet veel gedaan?" Rn daarom ging hjj met lady Avonmore verder. Reu slechte teekonlng of acbildorjj veroorzaakte hem evenveel pjjn Gwendolin gevoelde zich seer teleurgesteld, ja, eenigszins beleedigd. Ze was soo gewoon, dat men haar werk prees; nu pruilde sjj. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1906 | | pagina 1