KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor Helder, Texel, Wieringen en Anna Paulownam DE VIOOLSPELER. No. 8506. Zaterdag 22 September 1906. 84ste Jaargang. Bureau: Spoorstraat Teltf. 59. Bureau: Koningstr. 29. Interc-Telef. 50 onnement Vliegend Blaadje p. 3 m. 50 ct, fr. p. post 75 ct., Boitenl. f 1.25 Zondagsblad ..>>>37'»»» 45 0.75 J'~ Modeblad 55 80 >0.90 (Muzik.Bloemlering» 60 85 >0.90 Voor 't Buitenland bg vooruitbetaling. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BEEKHOUT Co., te HELDEE. Bureaux: Spoorstraat en Koning-straat. J5L.CL vertontl én van 1 tot 4 regels25 Cent. Elke regel meer6 Bewjja-exemplaar21/, Vignetten en groote letten worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgfd zijn. Aan onze abonné's buiten jl^^T gemeente wordt beleefd verzocht, 't verschuldigde abonnementsgeld Vliegend Blaadje en Zondageblad 3e kwartaal 1906, te willen overmaken por Postwissel of in postzegels vóór 5 Ootober, zullende anders 'daarover met 5 cents verhooging per post worden beschikt. Uit het Buitenland. De dood van genoraal T'repof is niet van loo groot bolang als men zou denkon. Aldt schrgft de Petersburgsohe correspondent van do Matin. Achteraf blykt nu dat Trepof wel eens de meest gehate man van EnBland ge noemd lang niet zoo reactionnair wa« als men het meermalen heeft doen voorkomen. Men meent thans met zekerheid te weten dat hg indertijd bg den Czaar in ongenade ge vallen is, omdat hg hot optreden tegenover do Doema niet goedkeurde. Zeker is het, dat de reactioimaire hofpartg van hom in den laatsten tgd, toen hg belast was met den bewakingsdienst om het verblijf van den Czaar, geen gevaar meer duchtte. Dezelfde correspondent hierboven genoemd schrgft dat die partij n° op Stolypin en grootvorst Nicolaas al hare hoop gevestigd beeft. Trepof leed sedert geruiraen tgd aan een hartkwaal en hg scheen te weten dat h(j vrij spoedig en onverwachts zon sterven geljjk thans gebeurd is. Toen hg indertgd vernam dat een generaal, dien men voor hem had aangezien, door een revolutionnair was gedood, moet hg met een bitter glimlachje gezegd hebben .Allee nuttelooze moeite; ik zal gauw genoeg weg ign, ook zonder hen.' Graaf Witte heeft voor de vjjfde maal eene operatie ondergaan bg verblgft te Homborg. Na zyn herstel hoopt hg over Parjjs en Brussel weer naar Rusland terug te keoren. De Zweedsche regeering heeft op de vraag of het congres der Russische contitutioneel-- democratische party in Zweden mocht gehouden worden, geantwoord, dat zij, ter wille van de goede internationale betrokkingen, geen toe stemming daartoe kon geven. Het congres zal nu in October in Helsingfors gehouden worden. Als reden waarom de party in Rus land niet kon erkend worden, wordt opgegeven dat de statuten veel te vage aanduidingen geven omtrent de politieke bedoelingen der party, zoodat het onmogelijk is nauwkeurig het karakter van de werkzaamheid der party daaruit op te maken. Volgens de berichten door de Hilfsverein der deutschen Juden" uit Siedlce ontvangen blykt, dat 72 zwaar gowonden in het ziekenhuis liggen en 27 personen op het Joodsche kerkhof zyn be graven. Hoeveel dooden en gewonden nog in do huizen liggen is tot dusverre nog niet uitgemaakt. Men is bezig tot juiste vaststelling der feiten voor rechtsgeleerden bijstand te zorgen. Dezelfde vereeniging verzocht minister Stolypin, maatregelen te willen nemen, dat in Moskou, waar de toestand dreigend is, ongeregeldheden worden voor komen. De minister antwoordde dat hg alles zou doen wat in zyn macht is. Enkele bladen bevatten de mededeeling dat hot program te Siedlce reeds geruimen tgd was voorbereid. Stolypin hoeft ook nog moegedeeld dat hy den gouverneur-generaal te Siedlce aanwij zingen dood toekomen om de gevangen ge nomen Jodon niet voor veldkrjjgsradon te doen terechtstellen. De Czaar keert mot zyn familie naar Peterhof terug voor de begrafenis van generaal Trepof. Na afloop daarvan keert hy weer naar zee terng. Aan hot .uitstapje' van den Czanr blykt meer beteekenis gehecht te zyn dan het eigenlijk wel heeft, 't Schijnt een gewoon jaarljjksch «vacantiereisje» te zijn. Naar de «Standard» meedeelt moet de Duitsche gezant te Pt tersburg zich namens zyne regeering ernstig beklaagd hebben over het vermoorden van een Duitschen fabrikant in Riga. De gezant heeft met nadrnk gewezen op den toestand van anarchie in de Oostzee- provinciën en op het gevaar voor de Duitschers die daar wonen, waar de overheid niet in staat is de orde te handhaven. Uit Honkong is bericht ontvangen dat een wervelstorm, plotseling opgestoken, in de Chineesche wateren vreeeeljjke verwoostingen heeft aangericht. Aau de havenwerken moet voor oen millioen schade zyn. Twaalf schepen zyn gezonken, violen-twintig getrand en zeven beschadigd. Onder degezonkene behooren drie Britscho, onder de gestrande een Britscb, een Amerikaansch en drie DoiUcho schepen. Een aantal menschenlevens zyn verloren gegaan. Ingezonden. Helder, 16 September 1906. Mijnheer de Redacteur 1 Vergun my do gologonheid oen enkel woordje te zeggen naar aanleiding van Uw stukje over de Ambachtsschool. Eerstens dit, M. d. R. Ik kon myn oogon niet golooven toen ik het terslag van den gemeenteraad in uw blad las. Daar stond dat de Gecombineerde Bouwvak-vereeniging Ver betering zy ons Doel», onderafd. N. R. K. Volksbond on de Timmerlieden-vereenigiDg .Door Eendracht tot Welvaart", alhior een adres hadden gezonden om adhaesio te bo- tuigen met aanvrage om subsidie voor de Ambaohtsschool. Wanneer do Voorzitter dat werkeljjk heeft medegedeeld dan ia dat een abuis. De slotzin van het adres luidt«redenen, waarom zy uwen raad verzoeken alleen dan subsidie to verloonen wanneer door do vereeniging die zich do bevordering van hot ambachtsondor- ijs ten doel stelt avondvakcursussen worden opgericht die dan ook veel goedkooper zyn'. Dat wil toch niets anders zeggen (al wat in het adres voorafgaat heeft ook die bedoeling!) dan alleen aan die vereeniging subsidie te geven als avondcursussen voor verschil lende vakken worden opgericht. Js de vereeniging dat doet dan moenon wy zal zy in het belang van het ambacht werkzaam zyn. Let wol M. d. R. er staat toch niet tals do verecnigiDg dat ook nog do En nu waarom wy niets op hebben met een ambachtsschool en met vakcursussen by avond wel. Van de ambachtsschool zullen de gewone jongens van werklieden niet kunnen profiteeren want als zoo'n jongen oen jaar of 16 oud is do ouders gaarno des Zaterdags dat hy zeker bedrag als loon verdiend hoeft alle baten helpen. En welke werkman kan dragen dat zyn jongen tot zyn 16e17e jaar naar zoo'n school gaat, een beetje netjes gekleed, geen cent verdient en nog schoolgeld op de koop toe moet betalen. By een avondvak- sursus zooals Oi b.v. in Amsterdam zyn, gaat do jongen overdag naar dc werkplaats on komt in de eerste avondaren leerenwat hy op de werkplaats heeft moeten ontberen. De praktyk van zoo'n vaksuraus kan bost gecom bineerd worden met de theorotische lessen die op do Burgeravondschool gogoven worden. Dat kan elkaar aanvullen. Er wordt gewezen op de Marinewerf dat daar soovelo jongenlui vrageu om op te komen. Nu dat is te begrypen. Voor zoover er plaatsing is worden zy geplaatst; oen ieder weet dat de meeste werklieden graag in vasten dienst zyn als op de Marinewerf, (op leeftyd krygt men ten minste pensioen). Een bewys dat de jongens niet op do werf gaan om een ambacht te leeren, als wel om geplaatst te zyn, ia dat Jan vraagt om bankwerker te worden en by de buistimmer lieden terecht komt, Piet om schilder te worden by de sloepenmakers wordt ingedeeld. In Helder worden geen vaklieden ge kweekt staat er in. Vooral tegen deze bewering wonschte ik op to komen, om reden ik dankbaar erken myn opleiding hier ter plaatse by burger- patroons en in kleine werkplaatsen te hebben ontvangen even als myn verdere colega's hier werkzaamen wy kunnen ons zeer gerust meten met anderen welke hun opleiding in groote werkplaatsen of fabrieken hebbon ^ehad. Ik vermeen dat het van algemeene be kendheid is dat de Holderscho vakmannen, ook vooral buiten de Gemeente zeer gewild is om hun veelzijdige kennis in hun vak. Ook meen ik er op to mogen wyzon dat do mannon welke als assistent leeraren voor vakteekenen aan do Burgeravondschool werkzaam zyn hun opleiding hier tor plaatse in genoemde kleine werkplaatsen by burgerpatroons ontvangen hebben. Zoo'n avondvakschool, (mot rekenen, tee kenen enz. van de Burgeravondschool b.v.) werkt goud. Een dergcljjko cursus to Amster dam wordt door gemeente, provincie en Rjjk gesubsidieerd, en do burgerpatroons zyn er over het algemoen zeer tevreden over, iets wat niet kan gezegd worden van de ambachts school, men vrage het maar eens te Alkmaar Breda unz. Ziet M. d. R. daarom is het misschien nu wel te begrypen waarom twee verecnigingen van menschen, die allo dagen in de praktjjk, zjjn, niet voor zoo'n ambachtsschool zyn. Dankend voor de plaatsruimte. Uw. dienaar. Een lid der Gecombineerde Bouwvak-afd, Nieuwsberichten. Helder, 21 September 1906. - Door bemiddeling van do Co.nmissie voor Kunstavonden word Woensdagavond in Casino" een tooneolvoorstelling gegeven, die uitstekend is geslaagd. Met voldoening en wolgevallen kan de Commissie op do eersto van de reeks kunstavonden terngzien. De opkomst liet niets to wenschen over, want do zaal was goed gevuld, hot spol was uit muntend on het opgevoerde stuk viel buiten gewoon in den smaak. Opgevoerd word door .Het Nederlandsch Tooneel" van den Stadsschouwburg to Am sterdam het door Emma Morel vertaalde blyspel t Hofgunst". Dit aardige en onder houdende tooneelstuk verplaatst ons aan het hof van een Duitsch staatje on maken we kennis met hofdames en hofmeestors, wier bezigheden bestaan in intrigeeren, het stipt opvolgen der rogels van de etiquette en het maken van bespottelijke buigingen en strykage's. Te midden dier omgeving beweegt zich een jong, jeugdig, natuurljjk on open hartig meisje, dat een afkeer hoeft van al die gedwongenheid en duffe hofluchtatmos- Natuurlyk kan het niet anders of dit >t telkens aanleiding geven tot alleraar digste scéne's. De rol van dit natuurkind werd door de bewerkster van het stuk, mcj. Emma Morel, op alleraardigste, leuke manier vervuld, ter- wyl de andere medespelers en -speelsters haar flink steunden on tot hot auccés van hot blyspel veel bijdroegen. Het was mooi, natuurlyk en beschaafd spel, zoodat de toe hoorders door luid applaus hbn goedkeuring te kennen gaven. Aan het einde van elk bedrjjf moest dan ook onderscheidene malen gehaald worden. Aan mejuffrouw Morel word bovendien een fraaie bloemenhulde gebraoht. Tot het wolslagen dezer voorstelling heeft ook de heor Polak, directeur van .Casino", veel bygedragem door do Commissie kracht dadig en welwillend te steunen. - Bg Kon. besluit in benoemd tot griffier bg het kantongerecht te Helder, mr. I. du Pui, thans griffier te Behagen. Voor surnumerair bg de Staatsspoor wegen zjjn geslaagd de jongelingen A. Gouda en J. ten Hacken, leerlingen van den exam^ncuraus aau school 8 alhier. Aan boord van het torpedo-instructie- schip >Mamix", alhier, is de zeemillicien F. Geerts zoo ernstig gevallen, dat hg een hersenschudding kreeg en eenige uren daarna aan de gevolgen overleed. De Minister van Marine brengt ter kennis, dat bg 's Rijkswerven met 1 November 1906 kunnen worden aangesteld twee klerken, om te worden geplaatst te Willemsoord en te Hellevoetslais, aanvan kelijk op eene jaarwedde van f 400. De Minister van Landbouw brengt tor k'innis dat voorloopig, in afwachting eener nadere regeling te rekenen van 1 October 1906, kostelooB gelegenheid zal worden gegeven om Nederlandsche zee- visschersvaartuigen te onderwerpen aan een doorloopend van Rijkswege uit te oefenen toezicht op de deugdelijkheid vau deze schepen en van btmne uitrusting. Uit de Marinebegrooting voor 1907. Hot eindcijfer van dit hoofdcyfer der StaaU- begrooticg is geraamd op een bedrag van fl7.69l.979.18V'9, zynde f 444.017.81 meer dan het over 1906 toegestane bedrag van f 17.247.891.82»/,. Wat de taak der zeemacht aangaat in de koloniën, wyst de minister op de groote moeilijkheid om oonigen maatstaf voor krachts ontwikkeling in Oost-Indië vast te stellen. Do politieke gebeurtenissen in den laatsten tjjd hebben do moeilijkheid van dit vraag stuk aanmerkelijk verzwaard en de gebeurte nissen sedert 1892 voorgevallen, hebben ge heel nieuwe gezichtspunten geopend. De minister kan zich ton vollo vereenigen met de sedert het jaar 1898, onder hot be stuur van minister Roell ingeslagen weg van den aanbouw ton bohoevo van den dienst in do O.-I. bezittingen van pantserschepen mut oene bewapening en bescherming zoo goed als die zyn te voroenigen met andere eigenschappon aan snelheid enz. te stellen. Dryvende mjjnen sullen ook een voorname rol te vervullen hebben. De minister meent te moeten rekenen op een millioen voor aan schaffing van dorgelyk materieel, gelijkelijk te verdeelen over do binnen- en buitenlandsche Indische dofonsie. Voor instandhouding der vloot en voor nieuwen aanbouw acht de minister een bedrag noodig van f 3.651.000 per jaar. Uitvoerig zet de minister uiteen hoe hy het materieel denkt to verdoelen. Ondorzeobooten zullen daar worden gepos teerd, waar zy met het meeste nut zullen zyn aan te wenden. Op het voetspoor van zyn voorgangers is ook do minister van mee ning, dat het optreden onzer scheepsmacht lodië zooveel raogeljjk los van Soerabaja behoort te zyn. Tot verdediging van Soera- i moet hot oskuder nimmer worden aan gewend. Met den aanbouw van groote sche pen dient geregeld te worden voortgegaan, daar in vervanging der bestaande schepen zoo spoedig mogeljjk dient te worden voor zien. De minister vleit zich met de hoop, dat in het jaar 1909 met den bouw van oen grooter schip dan bet type Heemskerck zal kunnen worden aangevangen. In afwachting hiervan wenscht de minister aan 's ryks werf te Amsterdam den bouw van een tweede pantserschip, type Heemskerck op te dragon. Na dit schip zullen achtereenvolgens twee pantserschepen van grooter type in aanbouw moeten worden gebracht, daarna twee andere van*het type Heemskerk. Op eene volgende begrooting zal deminis- ter geldeu aanvragen voor do kazerneering van schepelingen aan don wal. l.'e afsluiting der havonB on zeegaten moot geschieden door torpedoversperringen. Voor zoovor en voor zoolang do kustver- sterkingen niet in alle opzichten by machto zyn tot het voeren van den beslissenden stryd, zullen de marioevaartuigen welke daar toe geschikt geschut voeren, hulp verleonen tegen pogingen tot het forceeren der accesten. Een divisie van gepantserd materieel, zoo mode zeegaande torpedobooten, behooren be schikbaar to zyn tot het optreden buiten gaats. In overwoging is officieren dor kust- artillorie te detachoeren aan boord der oor logsvaartuigen. By de verdediging van de liniën on stel lingen aan do landzjjde, zal do marine helpen voorzien in de bewaking der plassen en wateraccesson, in do verdodiging dor Zuider en in do bewaking dor benedenrivieren. Riviervaartuigen voor de bovenrivieren zyn niet vorder in het bouwplan op te nemen. J— De correspondent van >N. R. C.« te Batavia seint Niettegenstaande de uitgezette hinder lagen is de vgaud uit Talang (Celebes) ontsnapt, elf dooden achterlatend. Onze gesneuvelden zjju daarbg teruggevonden. Een bivak-patrouille te Balawa, in Wad jo, door ge wapenden overvallen. Twee inlandsohe minderen zyn daarbg gesneuveld eu vier gewond. Hulde aan 0e Ruyter. Het voorloopig comité voor de nationale de Ruyter-hulde deelt mee, dat buiten en behalie de reeds opgegeven beeren, zich nog hebben bereid verklaard in het eere comité zitting te nemen, de heeren J. C. Jansen, oud-minister vau marine, te 's-Gra- venhage; J. Wentholt, vice-admiraal, directeur en commandaut der marine te Willemsoord; G. J. W. Koolemans Beynen, generaal-majoor, commandant der 2de divisie infanterie te ArnhemA. H. Hoekwater, kapitein ter zee, te 's-Graven- bageP. L. Tegelberg, oud-zee-officier, te BaarnJ. *E. Scholten, lid der Eerste Kamer, te GroningenA. A. van Doorn van Koudekerke, burgemeester vau Vlis- singen, en H. J. Wichers, oud-zee-officier, burgemeester van Dordrecht. Prof. Van der Vlugt. Prof. mr. W. van der Vlugt heeft om gezondheidsredenen zyn mandaat als lid aer Tweede Kamer voor het district Leiden in handen der kiezers gesteld. Een aanhouding. Dinsdagmorgen is te Rotterdam in zyn woning in hechtenis genomen eu naar het huis van bewaring overgebracht de notaris F. Bland van den Berg, directeur der Zuid-Hollandsche Hypotheekbank. De aan houding staat, naar men beweert in verband m-t verduisteringen ten bedrage van min stens zeven ton ten nadeele dezer Bank. Naar het heet heeft de ontrouwe directeur reeds sedert 1885 gelden bg de bank opgenomen op valsche papieren. De aanvragen om hypotheek, de mededeelingcu der taxateurs, kortom alles wat bg het dossier eener transactie behoort, was ver- valscht. Door een der mededirecteuren is de fraude naar het heet ontdekt, doordien de aangehoudene in den laatsten tgd blgkbaar do moeite niet meer had genomen om verschillende papieren te vervalschen, doch alleen den omslag der stukken van een bepaalden naam voorzag, terwgl de envdoppen dan waren opgevuld met andere papieren. Toen bg het nagaan van enkele dier enveloppen de inhoud niet met het opschrift klopte, werd tot nader onderzoek overge- guan, hetwelk geëindigd is met het reeds vermelde droevige resultaat, de aanhouding van een tot dusver te Rotterdam ze-*r gezien man. Het verduisterde bedrag moet ongeveer f 762.000.bedragen. Moordaanslag te Rotterdam. De schoenmaker A. van Dieren te Rot terdam, die reeds gernimen tgd in onmin met zgn vrouw leefde en haar herhaalde lijk had gedreigd, was Zondag door haar verlaten. Sedert vervolgde bg de zuster van die vrouw, om vau deze te weten te komen, waar zgn ega was gebleven. Ook Dinsdagmorgen in het huis (de konatzaal va o den heer Reekers op de Zuidblaak) waar zg als werkster elkeu dag aanwezig is. Toen hg geen bevredigend antwoord kreeg, trok hg een revolver en schoot op de vrouw, die op de trappen van het se cretariaat der Vr edesten toonstelling, mede in hot gebouw gevestigd, inzeeg, aan het hoofd bg den slaap gewond. De rnoorde- uaar die gevlucht was, werd in de Win straat gegrepen en aan de politie overge leverd. Zgn slachtoffer werd naar het Zie kenhuis vervoerd. Loterijwet. Mon schrgft aan de 's-Hertogenb. Ct. Uet is een feit, dat, althans in kleine gemeenten, de loterywet het doel vau de drankwet tegenwerkt. Iu de kleine gemeenten toch bestond vroeger het kermisvermaak -in hoofdzaak uit een handboogconcours en het verloten van koek en kramergen, terwgl de rest van den dag werd gesleten in de herbergen, in hoofdzaak met eeu party tje >kat' nu die verlotingen door de lutergwet zgn verbodennu wordt door velen de geheel.» kermisdagen in de herbergen doorgebracht, waar vroeger vader, moeder en kroost zich uren lang amuseerden bg de lotergkrameu. Daar waar de drankwet beoogt be teugeling van openbare dronkenschap", daar moedigt in die dagen de lotergwet bet draukmisbrirk als het ware aan, en doet de dorpskermis een atractie verliezer. Storm in do Chineoache watoren. Londen, 18 Sept. Een Lloyd's telegram uit Hongkong bericht, dat ten gevolge van een wervelstorm drie Britsche stoom schepen zjjn gezonken, en dat oen Britsch, een Amerikaansch en drie Duitsche stoom schepen zgn gestrand; een Duitsch schip werd op het strand gezet, daar men vrets- de dat het zou zinken, nog een ander is zinkende. Er zyn een aantal menschenle vens verloren gegaan. Manilla, 18 Sept. Volgeus latere uit Hongkong ontvangen berichten, hebben honderd personen het leven verloren. Van de laatste officieele schatting bedraagt du aau de haveu toegebrachte schade meer dan een millioen dollars. Vier Fransohe officieren kwamen o. m. om het leven. De Engelscherivierkanonneerbooten Ro bin", >Moorhen", en de torpedovernieler >Taku" werden beschadigd. De kanonneei- boot >Phoenix" en de Fransche torpedo - vernieler >Francieque" gingen ten gronde. Bg de botsing werden twintig personen gedood. 8 stoomschepen werden vernield en zes werden op het strand geslagen. Ramp te Beeanpon, (Frankrijk). Zondag sloeg de bliksem in een kruit- loods te Besanpon en deed deze in de lucht vliegen. Was er aanvankelijk sprake van 7 doo den, uit latere berichten bljjkt, dat er 9 menschen op slag werden gedood, n.l. 2 officieren, 3 soldaten en 4 burgers. Boven dien zgn er 15 gewonden, van wie er reeds een, de adjudant vau het fort, in overleden, terwgl de ramp nog eeu indirect slachtoffer heeft gemaakt. In eeu nabijgele gen woning lag namelgk een vrouw ziek, die van den >i.g der ontploffing zoo hevig verschrikte, dat zg na eenige oogenblikken stierf. De lijken zgn vreeselgk verminkt. Een dar soldaten, die op schildwaoht stond voor de kruitloods, is letterlijk doormidden geslagen. De schildwacht, die bg de bat- terg op post stond, bleef als door een wonder ongedeerd, terwgl zgu geweer in zgn handen werd verbrijzeld. Het fort, een der grootste in den omtrek van Besanpon, is grootendeels vernield. Het was in 1874 gebouwd en in 1885 had men de batterg aangelegd. In een omtrek van 500 meter rondom het fort, is de grond door de ont ploffing omgewoeld en verscheidene hoo rnen zgn ontworteld. De woningen van den portier en van den adjudant van het fort zgn geheel ingestort Rotsblokken en groote steenen zgn meer dan 1500 meter ver weggeslingerd en halverwege in den grond gedrongen, met zooveel kracht kwa men zij neer. De strategische weg is over een afstand van 2 KM. met losgerukte steenen en rotasplinters bedekt. In de stad en in de omliggende huizen zgn alle rui ten gebroken. Er moet dan ook 63.000 KG. kruit eu andere ontplofbare stoffen in de loodsen van het fort geborgen zyn geweest Men is begonnen met het oprui men van het puin, doch gaat hierbg met veel omzichtigheid te werk, daar men nieuwe ontploffingen vreest Ook weet men niet of er nog slachtoffers onder liggen, maar tot Maandag had men er geen ge- FEUILLETON. 80) Vry bewerkt door AMO. .Ik geloof, dat mylord geen hoogen dunk heeft van myn werk," «"de zy tot Giotto, .maar van my mag hy toch geen kunstwerk verwschten." ,Dut hy u niet geprezen heeft, moet ge u niet aantrekken, lady Gwendolin," ant woordde de violist mei warmte. .Het is al mooi, dat hy geen fouten vond. Ik heb wel eens met bem een schilderijenversamoling bezocht, waar stokken van groote mee esters hingen, en slechts nu en dan zei hy Dat werk is niet slecht." Hy is een groot kunst kenner en met loftuigiDgen is hy zeer spaar- .Dat verandert de zaak, signor," zei Gwen dolin, eenigssios bevredigend. «Maar ik zie toch, dat er beter werk kan geleverd worden. Ik zal het maar verscheuren en op een anderen keer overdoen." .O neen, verscheur het niet, lady Gwen dolin," zei Giotto, terwyl hy naar de toeke- ning greep. .Als het niet te veel gevraagd is, zou ik gaarne deze teekening willen hebbeD, nu gjj er weinig waarde aan schynt te hechten." .Ik gevoel me zeer gevleid, dat gy haar wilt hebben, signor Giotto," antwoordde zy mot een bekoorlijk lachje. «Ik wonschte wel dat zo moor kunstwaarde had." Giotto nam dadelyk eonig vloeipapier uit de portefeuille en rolde de teekening daarin, alsof het een groote schat was. Een paar dagen luter waron lady Avon- inore en hare dochter, lord Asherton en zyn vriend by elkaar in de bibliotheek. Om den lord genoegen te doen, bad lady Avonmoro don signor verzocht, voor hen op de viool te spelen. Zy zat by den lord aan tafel. Gwendolin stond in een nitspringendo voDBtornis, zoo groot, dat hot wel eon af zonderlijk kamortjo geleek. Giotto stond daar niet ver van al, en toen de markiezin seido .Ik dank u wel signor," ten teoken dat zy muziek genoeg had gehoord, sprak oen zachte stom: .Signor, wilt ge oio even heipon dit raam te oponon Oogenblikkeljjk was hjj by Gwendoliu, legde zyne viool voorzichtig neer en opende het venster. Daarop nam hy zyn instrument weer en bleef in afwachtendo houding staan. Het gesprek, dat nu tusschen do twee jonge menschen ontstond, liep over do muziek en kwam zoovor, dat Gwendolin ook eens zou beprooven op de viool to spelen. Zy trok den Btrykstok over alle snaren tegeljjk, zoo- dat een onbeschrijfelijk geluid werd voortge bracht. ^Verschrikt sprong lord Asherton op alsof hy door een adder gebeten werd on riep: #Mjjn Hemel, Giotto, ben je gek ge worden .Wat is er aan de hand?" vroeg ds mar kiezin, terwyl zy opstond. Een beetje bedremmeld antwoordde Gwen dolin «Dat deed ik mamal Hot spijt me, dat ik u gestoord heb. Ik wilde ook eens op do viool spelen, maar ik bemerk, dat ik het niet zoo kun als signor Giotto." .Waarde lady Gwendolin, ge moest dien proef liefst niet herhaieD," zei lord Asherton, .de viool is geen geschikt instrument voor W" Hij ging weer zitten on hervatte het gesprek met lady Avonmore. Gwendolin reikte de riool aau Giotto toe, doch in plaats het instrument aan to nemen, verzocht by haar de viool eigenhandig in de fraaie kist te leggen. Dat deed zjj, legde den strijkstok or bij en sloot op zyn verzoek ook oigen- handig de vioolkist. Toen zy hom den sleutel overreikte, stak hy dien in zyn borstzak. Die plaats hoeft do sleutel nooit meer verlaten. De viool bleef in de kist opdut niemand het instru ment ontheiligde, dat zjj in handen had gehad. En dit alles viel voor onder de oogen van hen, die dezo twee jonge lieden, hadden moeten behoeden voor een hopolooze liefde. Een paar oogen sloeg echter nauwkeurig acht op alles wat tusschen het jonge paar voorviel. Dat was Dolly Star. Haar kamer zag uit op den Italiaanschen tuin-aanlcg, waar de vier hoofdpersonen van dit verhaal verscheidene uren van don dag doorbrachten. De indruk, die Gwendolin, by haar eersto verschijning op het kasteel op signor Giotto maakte, had Dolly's hart getroffen als oen dolksteek, en nn bestudeerde zjj met ijverige zelfmarteling de toenemende gevoelens van liefde tusschen die twee jonge hartcu. Sedert de komst der voorname gaston had Giotto weinig belangstelling gotoond in Dolly's oefe ningen. Kort te voren had hjj aan Mr. Winter een moeilyko zangoefening gegeven, zeggende, dat juffrouw Star die wel goed zou kunnen zingen. De organist had geantwoord«Ja, als zjj een nachtegaal was, sou hel wel gaan." Dit had Dolly gehoord. Zjj nam de oefe ning in studie en bracht het door ingespan nen ijver zoover, dat zjj dat stuk zeer goed zong, al was zjj geen nachtegaal. Op zukoren morgen zat zjj met Maria Pia in de kamer van Giotto aan diens groote piano te eludecren. Tegenwoordig wks hjj daar zelden bjj; vroeger byca altyd. Doch dezen morgen kwam hjj in de kamer. «Goe den morgen," klonk bet van zjjn lippen en haastig begon hjj iels to zoeken. Zoodra hjj het verlangde gevonden bad, wilde hjj heen gaan, maar Dolly was opgestaan cn hield hem bjj de deur staande. «Mynhecr," begon zjj eenigszins beschroomd, .ik geloof dat ik nu die oefening wol kan zingen, waarover ge met Mr. Winter hebt gesproken. Zoudt go eens willen luisteren Giotto maakte eeen bewoging, die dnidelyk zjjn ongeduld verriod, en fronste het voor hoofd. Luisteren naar Dolly, terwyl Gwendolin beneden op hem wr.chtto 1 Dat zingen was hem geheel onverschillig, vooral op dit oogen- blik Doch de telcurstelliug op Dolly's gelaat ziende, zcido hjj.Ik heb haast, er wacht iemand op my, maak vlug voort, dan zal ik luisteren." Hy stapte naar de piano, nam dc muziek driftig uil haar hand en zette die op den grond, zoodat Dolly het moest oprapen. Hjj sloeg een paar tonen aan, doch bljjkbaar waren zjjn gedachten niet bjj de muziek. .Begin maar dadelijk," zeide hjj. Waar wacht ge op?" En hjj spoelde hot stuk, waarhy Dolly zong alsof zjj een nachtegaal in de keel had. «Nu zal hy wel tevreden zjjn, en my een woordje van lof geven," dacht zjj. Maar toen het stuk uit was, wierp hjj do muziek op do piano als oen schooljongen, die vacantio krjjgt en zei: .Heel goed, juffrouw Star, botor dan ik had verwacht. O ja, wilt ge aan Mr. Winter zeggen, dat ik vandaag de oefeningen van de koorkapel niet kan bij wonen Mylord wcnscht ook, dat ik aan staanden Zondag hem en dc dames vergezel 1 n.iar do Cravenkapel. Hjj ging beendat was al de lof, dien zjj van hem kreeg. Arme Dolly I Zjj keek het venster nit en zag Giotto naast Gwendolin. Hjj bood haar een roos aan die hjj in het voorbijgaan had geplukt. Dolly keerde zich om met zulk een smarte lijke uitdrukking in 't gelaat, dat Pial die alles zag en wist haar omhelsde en Ixaar aan haar boezem liet rusten. Dolly vergoot in stilte h ar tranen, toen plotseling op de deur werd geklopt. Beide vrouwen gingen haastig op hare gewone plaats zitten. Daar kwam Rafael, de kunstschilder binnen. Hjj vertoefde gaarno in Giotto's kamer, vooral wanneer Dolly er was. Hjj had een portefeuille bjj zich, die bjj op tafel legde. Spoedig had Dolly zich hersteld en vroeg nu, wat Rafael in die portefeuille had. De schetsen van myn groote schildery. Mylord keurt ze goed, hjj wil de schilderij laten tentoonstellen, zoodra ik er mee gereed ben. Wilt ge eens zien?" En de portefeuille openslaande, toonde hy zjjn werk, waarvan de verschillende teekeniugen weldra de tafel bedekten, aan welke allen baddon plaats ge nomen. Rafael kon al aardig wat Engelsch spreken, en vortelde wat de schilderij voor- stolde. Rafael was zeer in zjjn schik, dat by zoo met juffrouw kon praten, maar spoedig moest hjj de kamer uit, daar Mr. Winter kwam om les te geven. Tusschen onderwjjzor en lecrlingo was de verhouding thans geheel anders dan in den beginne. Vroeger kwam zjj bjj hem aan buis op het uur door i vastgesteld, doch nu kwam hjj op het kasteel eo bepaalde zjj bet uur. Hjj sloeg baar niet meer op de vingers met zjjn sleutel, hjj werd niet meer driftig om een verkeerde noot of een mindere juiste maat. Mr. Winter had op zekere keer een lesje gekregen dat hem voor immer genas. Toen bjj nog pas kort op het kasteel kwam om Dolly to ondorriebten, kwam lord Asherton op zekeren dag onbemerkt in du kamer, torwjjl do les gegeven werd. Mr. Winter was juist boos; hy rolde de muziek op, sloeg Dolly er moe op do handen en wierp het papier toen op den grond zoover hot vliegen wilde. Bedaard nam lord Asherton do opgerolde uziek van den grond, stapte naar de piano, rcikto met een beleefde buiging do muziek aan Dolly over cn hoopte dat haar vingers uiot zooveel geleden hadden als de muziek, want die was gescheurd. Hjj vroeg daarop, of Mr. Winter mocht f stuk nog eens le bjj, dat zjj en liet verder de les we over. Deze bcloedigdo nooit weer. De jeugdige zangeres was anderd onder den invloed omstandigheden. Zjj had nu haar eigen kamer, Maria Pia was steeds in haar gezelschap bjj de leasen, hot dienstpersoneel sprak mot achting over haar. Dit alles samengenomen boezemde Mr. Winter ook wel oerbied in. Haar kleeding was ook veel veranderd. Zjj ging nu meestal gekleed iu zwart zjjden japonnen, gegarneerd met kostbare kant waarbjj haar nieuw kapsel zeer goed uit kwam. Zjj sprak ook boschaafder, en met haar vlug begrip had zjj ook beschaafder vormen iu <J hfi de plaats van on liet Dolly Aan het einde (out had gespeeld er aan Mr. Winter echter Dolly Star k veel ver- gewyzigde (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1906 | | pagina 1