KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor Helder, Texel, WIerIngen en Anna Paulowna No. 3607. Uitgevers: BERKHOUT Co., te HELDER. Nieuwsberichten. DE VIOOLSPELER. Woensdag 26 September 1906. 34ste Jaargang. Bureau: Spoorstraat. Telef 59. Bureau: Keningstr. 29. Interc -Telef 50 Abonnement Vlipgend Blaadje p. 3 m. 50 ct., fr. p. poat 75 ct., Buiten! f 1.25 j t Zondagsblad 37* 45 0.75 i Modeblad 55 80 0.90 Muxik. Bloemlezing» 60 >85» >0.90 Voor 't Buitenland bg vooruitbetaling. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Bureaux: Spoorstraat en Koningstraat. Ad Tro-tontl tso van 1 tot 4 regel.25 Cont. Elke regel meer6 Bewga-exemplaar21/, Vignetten en groote letten worden nvar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGRNS vóór 10 uur aan de Rureaux bezorg-d zijn. Aan onze abonné's buiten de gemeente wordt beleefd verzocht, 't verschuldigde abonnementsgeld Vliegend Blaadje en Zondagsblad 3e kwartaal 1906, te willen oiermaken per Postwissel of in postzegels vóór 5 October, zullende anders daarover met 5 cents verhooging per post worden beschikt. gen. De hoofdon dor verschillende partjjen zijn door hen gehoord, maar 't schjjnt dat minister Taft niet slagen zal zonder krachtdadige tasschenkomst der Vereenigdo Staten. Zes Amerikaansche oorlogsschepen, waaronder twee slagschepen, liggen in do baven van Havana. Maatrogelon zjjn go- nomen om een sterk landingsleger zoo spoe dig mogelijk op Cuba te ontschepen. Uit het Buitenland. De woelingen in den laatsten tyd in de Oostzeeprovinciön voorgekomen hebben der Russische autoriteiten in Riga aanleiding ge geven eene huiszoeking op groote schaal te ondernemen en naar Riuter bericht hebben zij daarbjj nog al succes gehad. Vjjf en veertig man van het comité van den Letten- bond en formeerders van gewapende rooverben- den werden gevangen genomen. Gevonden wer den bommen, ontplofbare stoffen, 115 blanco passen voor stndentCD, verlofkaarten, ver schillende stempels van boerenvereenigingen, van het Koodo Kruis en vele belangrijke bandschriften. Graaf Witte heeft zjjn gevoelen omtrent den toestand, die ontstaan is door het op treden van het kabinet Stolypin uiteengezet. Kon Potersburgsch blad bevat althans een uittreksel uit een schrjjven van Witte, waarin 1-jj beslist ontkent onderhandelingen to voeren over het overnemen der regeering. Hij wyst er voorts op dat Stolypin steuDt op een party die een andere oplossing der kwestie wil dan hjj steeds heeft voorgestaan. Hjj geeft toe dat onkele feiten by hem thans twjjfel doen opkomen of zyn stelsel wel in alle deelen reeds nu voor Rusland gewenscht is. Thans wordt weer een andere verklaring gegeven van de reden waarom de Czaar zich nog eenigen tjjd in de Pinsche wateren zal ophouden. Enkele bladen weten mede te doelen dat eene samenzwering tegen het leven van den Czaar ontdekt sou .zjjn en dat het revolutionnaire comité het doodvonnis heeft uitgesproken over grootvorst Nicolaas. In verband daarmee wordt meegedeeld dat in de laatste dagen op het kasteel Peterhof on in den omtrek tal van arrestaties plaats hadden en dat de militaire veiligheidsdienst aanmerkelyk is versterkt on uitgebreid. De Peterab. correspondent van do Berl. Loc. Anz. deelt mee dat de regeering binnenkort een besluit zal mededcelen waarbjj de be perkende bepaliogen betreffende het zich vestigen van Joden worden opgeheven. Zy zull«n, als de belyders van andere gods diensten, vrjj zyn zich te vestigen waar zy willen. Reeds thans kunnen de Joden in onbeperkten getale aan do universitoiton stu- doeren, wat kort g.Men nog niet het geval was. Dat bericht ademt een geheel anderen geest dan wat omtrent den gouverneur van Seidlce wordt meegedeeld. Deze heeft n.1. aan den voorzitter der Joodsche gemeente aldaar doen weten, dat, in geval te Seidlce een enkele bom wordt goworpon, geen eLkele Jood in de stad in leven zal worden gelaten. Dat die mededeeling do Joodsche bovolking ongorust gemaakt heeft behoeft geen Zy kan moeiljjk aansprakelijk gesteld i voor wat doze of gene revolutionnair, al of niet tot hare leden behoorende, doet. In Fraosche bladen werd meegedeeld dat Rusland in financioele moeilijkheden zat, door dat het geen voldoende som kon ter be schikking stellen voor het lenigen van den nood door hongersnood. Het officieuse regee- ringsblad heeft echter deze berichten met de grootste beslistheid tegengerproken. Te Petere burg zyn Fransche, Duitsche en Belgische politiebeambten aangekomen om de Russische gewone en geheime politie te reorganiseeren. Nu, na al wat wjj zoo af en toe van die Russische politie lezen is daar waarlyk wel behoefte aan. De buitenlandsche politiemannen verbazen zich over de grenzonlooze wanorde die er by de politie heerscht en over de groote sommen, die het politiewezen verslindt, hoewel do lagere beambten slechts een zeer gering loon ontvangen. Op Cuba blyft voor zooverre uit de vaak tegenstrijdige berichten is op te maken, de toestand kritiek. De ministers Taft en Bacon uit de Voreenigde Staten zyn er aangekomen en hebben getracht de zaken by te leg- Helder, 25 September 1906. De heer J. B. de Jongh, alhier, heeft met gunstig gevolg examen afge legd voor surnumerair der directe belaE- tiDgeD, invoerrechten en accgnseu. Bg Kon. besluit van 19 dezer zijn benoemd tot commandeur in de orde van Oranje- Nassau, de schout-bg-nacht J. H. L. J. baron Sweertsde Laudas Wyborgh, directeur en commandant der marine te Amsterdam tot ridder in de orde van den Neder- landschen L-euw de hoofdingenieur der marine te Amsterdam, J. F. van Beek is toegekend de bronzen eeremedaille der orde van Otanje-Nassaa, aan de soheep- m ikers M. van Essen 'en E. N. Posthuma, werkzaam bg 's Rgks werf te Amsterdam. Een ongeval met de „Piet Hein". Zaterdagmorgea omstreeks 11 uur verspreidde zich door de gemooote alhier het gerucht: vDo Piet Hein is zinkende.' Honderden spoedden zich daarop naar de Buitenhaven, waar het pantserschip «Piot Hein* aan den wal gemeerd lag, om te zion, wat er van dit geracht waar was. Daar aangekomen zagen zy het schip sterk slagzjjdo overhellende naar den steiger on veel dieper liggende dan gewoonljjk. Wat wi was er voorgevallen Alen zou de inlaat-circulutieklep, die zich voor den inlaat-ciroulaliekoker beneden de waterlyn bevindt, schoonmaken en had nu, zooala dit by die reiniging altjjd geschiedt, een zeil of zoogenaamde veiÜgheidsmat ter keeriDg van het water voor de opening gespannen. Dit zeil schynt toen gescheurd of niet goed gespannen te zyn, althans het dned niet den dienst, die het doen moest. Een kolossaio hoeveelheid water stroomde met ontzettendo kracht naar binnen, zoodat weldra de machinekamer en do olectrische werkplaats geheel overstroomd worden. Door die groote hoeveelheid binnendringend water zonk hot schip tot het met do kimkiel den grond raakte on niet verder kon zinken. Intnsschen worden er duikers naar bonedon gozondon om het lek te stoppen. Na ver schillende vergeefsche pogingen slaagden zy er tegen den avond eindeljjk in de circula- tiekhp weder te slniton. Alsou werd door de stoomhrandspuit en twee handbrundspuiten van '8 Rykswerf het water uit hot schip gepompt, waarby ook de sleepboot «Hercules' hulp verleende. Toen dit geschied was, werd de «Piet Hein* naar het droogdok gesleept, waar ze nu ligt, om van de geleden schade hersteld te worden. Het nieuwe pantserschip »Jacob van Beemskerckc, in aanbouw te Amsterdam op 's rgks werf, is Zaterdagmiddag in tegenwoordigheid van Prins Hendrik, Z.Ex. den Minister van Marine en vele andere genoodigde autoriteiten, met goed gevolg te watt-r geladen. De kapitein ter zee W. A. Mouton, is de toekomstige commandant van het schip. Wleringen. Benevens eenige andere per sonen stond in de smederg van C. B. de 14-jarige G. K., terwgl de smid aan het werk was. Eeu stokje van den hamer, waarmede de smid op bet aanbeeld sloeg, trof G. K. aan de kaak, waardoor eeu klein wondje ontstond, hetwelk zoo hevig bloedde dat geneeskundige hulp moest worden ingeroepen. Den volgenden dag geraakte dit wondje weer open, waardoor weer zulk een hevig bloedverlies werd veroorzaakt, dat onze geneesheer zichzelf genoodzaakt zag assistentie van den ge neesheer te Anna Paolowna in te roepen. De loting voor de Nationale Militie zal plaats hebben op 26 October a.s. Maandag 1 October a.s. zal het voor bereidend militair onderricht in deze ge meente aanvangen. Anna-Paulowna. De heer G. Posterne, brievenbesteller alhier, is tegen 1 October als zoodanig benoemd te Amsterdam. In zgne plaats komt als brievenbesteller de heer J. van Neck nit Zutpheo. De boerenplaats van den heer O. D. Wa:- boer aan de Kromme tocht, is opgehouden. Donderdag, bg het ontwaken, ge-1 voelde de familie T., wonende Kondenhorn, te Haarlem, zich ongesteld door hevigs kramp en brakinger, zoodat d;rect genees-1 kundige hulp moest worden ingeroepen, j Bg onderzoek bleek, dat de oorzaak ge- j zocht moest worden in het eten van gar- i nalen. Nader blpkt, dat ook in andere ge zinnen in de stad zich dergelpke ziekte- verschijnselen, tengevolge van h-'i gebrnik I van Woeusdag gekochte garnalen hebban voorgedaan. (»0. II. (5t.") j Donderdagavond kreeg de 19 jarige roeier B. W. H., wonende Deiistruat to Rotterdam, twist met zga meisje, waar- i mede hg zich bevond op den Sumatraweg. Met die twist, die nog al hoog liep, be- moeide zich eene andere vrouw die op een gegeven oogeoblik den roeier met een z*aar voorweip ter hoogte van de rechter- j slaap tegen het hoofd sloeg. De roeier, die tamelgk ernstig verwond werd, is uaar zgn huis gebracht. Vrgdag- ochtend nog verkeerde hg in bewnsteloozeu toestand werd in den loop van den dag op advies van dr. Wolfson naar het Zie- kanhuis gebracht en is aldaar kort ua aankomst overleden. Door de politie is j een vrouw, die verdacht wordt den slag te hebben toegebracht, gearresteerd. Nader wordt gemeld De vrouw, die Vrijdagmiddag door de politie te Rotterdam gearresteerd en in het bu'eau aan de Nassankade opgesloten j is, als verdacht den roeier en los werk- man B. W. H., uit de Del ist raat, eeu zoodanigen slag tegen het hoofd te hebben j gegeven, dat de dood er op~vo!gde, is genaamd M* C. S., verlaten vrouw van J. M. de R. Zij is houdster van e»n sigarenwinkel aan deu Sumatraweg no. 28, in welken winkel het mrisje van den verslagene als werkster dienstbaar is. Toen B. W. O. in dien winkel kwam, verlangde hg zgn meisje te 6preken en J haar zgn verlangen mee te deelen, dat zjj dezen dienst zou verlaten. De vronw gaf hem te kennen, dat zgn meisje niet in baar huis washet tegendeel werd j door hem volgehouden. Zjj verzocht hem daarop haar buis te verlaten, waaraan hg niet wilde voldoen. Dit gaf aanleiding tot een woordenwisseling, waarbjj de vrouw I den roeier B. W. H. den klap gaf, die zulke noodlottige gevolgen heef-: gehad. Zjj heelt bg do politie bekend den roeier j een klap te hebben gegeven, omdat hg weigerde haar hnis te verlaten. Uit Veghel wordt aan hat Dgbl. v. Nbr. gemeld: Er werd bruiloft gevierd. Heel den dag had men >schrikkeljjk" veel pleizier. Maar, als de drank is in den man, is de wjjs- heid in de kan. 's A'ouds kreeg manlief ruzie met een paar, op het feest zjjnde, zwagers't ging j er geducht op los. Van dege werd het mes gehanteerd. Manlief werd zoodanig toegetakeld, dat bjj zich onder geneeskundige behandeling moest stellen. Einde: wonden levensge vaarlijk. Een origineels post. Het zal zeker niet ieder bekend zgn, op welke wjjze schepelingen, die naar West- Indië varen, soms brieven naar het moeder land verzenden. Wanneer bg dag de Westereilanden of de Azoren werden gepasseerd, zet men over boord een buiten gebruik gesteld aardappelkistje voorzien van een stokje met vlagje, als berkennings- teeken waarin geborgen worden een flescb, inhoudende de brieven met ver schuldigde porto's, een fooi voor den vinder, een schrif eljjk verzoek, de brieven te poBten, en een tweede flesch met„SDaps". Door den stroom drjjft deze ongewone mail landwaarts en wordt opgepikt door strandvischers, en bjjna zonder uitzondering bereiken deze brieven hnn bestemming slechts een enkele maal wordt wel eens vergeten (doch dit behoort tot de zeld zaamheden) de brieven van postzegels te voorzien. „(N. R Ct.") Spoorwegongeluk In Engeland. In ons vorig nummer hebben we reeds eenige bjjzonderheden meegedeeld over het zeer ernstige spoorwegongeluk, dat Don- derdig plaals had bjj Grantham, niet ver van Nottingham. De Schotsche expres- trein die te 8 uur 45 van het King's Cross-station te Londen vertrok, hield niet stil aan het station te Grantham, wat volgens de dienstregeling moest, waarechjjnljjk omdat de remmen weiger den, reed in volle vaart door op de ?jj- rails noordelgk van het station en kwam op een brug. Door de ontzettende snelheid en het zware gewicht, waartegen de brug niet bestand was, derailleerden de machine, de tender en vier wagens, die over de leuniug vielen en terecht kwamen op het terrein waar de werkplaatsen gevestigd zgn van de heeren Priest and Son. De verongelukte wagens werden tot splinters geslagen. En tot overmaat van ramp brak dadeljjk brand uit, zoodat het red dingswerk uitermate bemoeiljjkt werd. Hef station van Grantham werd veran- anderd in een hospitaal. De brandweer van deze plaats kwam dadel jjk met ge neesheren, die verbandstofien en instru menten bjj zich hadden. Volgens de juiste opgave zgn 12 men- scben overleden en 18 gewond, van wien 4 zeer ernstig. In den trein zat het echt paar Robertson met zoon en dochter. Vader en kinderen weiden gedood, moeder zeer zwaar gewond. De wara reden van deze ramp zal waarschijnlijk nooit bekend worden, daar de machinist en de stoker beiden over leden zgn. E«n gedeelte van de mail is verbrand. BALI. De correspondent te Batavia van het Hbld. seint »Kesiman is genomen. Den Passar is gebombardeerd en staat in vlammen. De Baliërs kennen de uitwerking van ons infanterie-vuur niet en loopen met honderden tegeljjk op de compagnieën in, alleen met lansen bewapend. Op een afstand van 150 meter werd het eerste salvo afgegeven, waarbjj veertig en meer tegeljjk Baliërs vielen. De anderen liepen door. Rjj het tweede salvo vielen weer vele dooden. Daarop vluchtte de vjjand op de heuveltjee, zoodat zjj een goed doel opleverden. »De rijstvelden vormen zware terrassen, die moeiljjk beklimbaar zgn. Behalve sol daten werden veel cavaleriepaurden door randjoe* gewond." Kesiman voegt het Hbld. er bg is een kleine kampong halfweg tusschen de oostkust van Badoeng en de hoofdplaats Den Pasar. De correspondent te Batavia van de N.Rott.Ct. seint Onze scheepsmacht bombardeerde Vrij dagochtend een uur laag do poeris te Denpasar, dat in vlammen staat. Onze geheele troepenmacht is op marsch daar heen. Het blad teekeut hierbij a®01 Denpasar is de hoofdplaats van Badoeng en ligt hemelsbreed ongeveer 5 K.M. van do kust. Do poeris konden dus ruim door bet scheepsgeschut bereikt worden. Wanneer het telegram juist is on men in één uur vuren bot resultaat bereikte, dat Dèopaaar in vlammen staat, dan mag wel hulde gebracht worden aan de marine voor hut juiste schieten, waarvoor onze zeemacht trouwens bekend staat. Reeds dagenlang zag men reikhalsend naar nadere berichten nit Het bljjkt nu, dat de opperbevelhebber stelselmatig zonder over haasting te werk gaat. Verkenningen sullen hebben aangetoond, dat Dèü pasar in sterken staat van tegenweer was gebracht, soodat een ri'ctitstreokache aanval te veel offers zou kosten. In dat geval is het zeer goed gesion eerst de machtige scheepaartillerie aan hot w»ord te latende vjjand kan het in een brandende kampong niet uithouden, soodat Dènpasar zoo goed als in onse handen is. Wjj vestigen er de aandacht op, dat, naar mon vertelt, do stafkapiteiu Sohutstal van Woudenberg gemeld had, dat Dènpasar ge- mineerd was. Ook om deze reden was een voorzichtig oprukken noodsakeljjk. Bljjkens een bg de Regiering ontvangen telegram, zgn de Badoengsche Poeri's ver overd en beide voreten met poenggawa's, vrouwen en kinderen, ten getale van on- g.veer vierhonderd, bg een poepoetan ge sneuveld. Onzerzjjds zgn bg de gevechten gesneuveld vier Europeesche mindere mili tairen en gewond éón officier en negen Europeesche militairen beneden dien rang. liet Hbl. ontving het volgende telegram Ook Pamatjoetan is veroverd. Men vond '0 Ijjken, waaronder de vorst, met poeng- gnwa's vrouwen en kinderen. Een tweede telegram luidt De Radja van Badoeng, op een draag stoel gezeten, met de poenggawa's en de vrouwen werden bestormd. Allen zgn neer geschoten, Radja Pametjoetan eveneeOB. De vrouwen kristen zich op de ljjken- stapels De bevolking van de hoofdplaats bood de onderwerping aan. De verdediging van Den Pasar is zwak. De vorst van Badoeng, de poenggawa's vrouwen en kinderen, oogeveer ten getale van 200, zgn gesneuveld. Verscheidene hebben zich gekrist. Wjj hadden 4 ge sneuvelden, 16 minderen gewond. Het »N. v. d. D." brengt in herinne ring, wat een poepoetan" is: Volgons een oud-Balisch gebruik, dat van Hindoeschen oorsprong wordt geacht, geeft de vorst des lande zich niet over wanneer verdere tegenstand onmogeljjk is, maar den dood vorkiezend boven de schande van onder werping of gevangenschap, gaat hjj met xjjn hoofden en vazallen en al zjjn familieleden den vjjand tegemoet om in laatsten strjjd te sterven. De oude radja op Lombok heeft zich in 1895 vrijwillig onderworpen ou is te Batavia in ballingschap gestorven; oen zjjner zonen echter, een gebrekkig rnun nog wel, is met al zjjn volgelingen bjj een dergeljjke poepoe tan omgekomen. Men herinnert zich hoe de kampoDg door onze troepen was omsingeld en onder vnur genomen, toen nit een poortje oen stoet naar buiten kwam. De Balische prins, op een draagstoel gezeten, was omringd door zjjn poenggawa's en vole vrouwen en kinderen, allen in rjjke gewaden gekleed, met prachtige, van goud on edelsteeneu fonkelen de krissen en lansen in do hand. Onder luid geachreeuw stormden xjj op den troep in, de geweren knetterden en in weinige oogenblik- ken waren allen besweken. Niet uitsluitend echter door de Keweerkogcl* der onsen, want velen bleken xichsolf te hebben gekrist. Een dergeljjke wanhoopsdaad, maar op vo«l grojfer schaal, is nu bjj den poeri van Ba doeng herhaald. De vorst is doof gebleven voor allo bemiddeling, tot het laatst heeft bjj elk vergeljjk afgewezen en toen hjj de ovor- tuiging kroeg dat goun verdere tegenstand kon baten, beeft hjj besloten tot deu poepoe tan, den zelfmoordin-massa. waarbjj al de sjjncn zich ten doode wjjden. au een telegram in de »N. R. Ut.", betreffende de bezetting vau de poeri Ke siman, ontleent men nog de volgende bij zonderheden De bait bedroeg 10 kanonnen, 68 ge- weren, veel munitie en wapens. Alle groote gebouwen te Denpasar wa ren vóór de aankomst in brand gestoken. „Onze Vloot". Oproeping aan de ingezetenen vin Held«r en ometreken. - Zooals de dagbladen roeds meldden is t» 's-Gravonhago opgericht de rereenigiog ,Onto Vlooi". De Algemccne Raad der Vereeniging (secre taris de heer J. van der Elat, oud-zeeofficior, 'a-Gravenhage) heeft thans oen oproeping aan het Nodcrlandsche volk gedaan, waarin op aansluiting aan de Vereeniging, liever nog op het stichten van afdeelingeo, wordt aan gedrongen. Door medodeeling van eenige hoofd punten uit doze oproeping, werken wjj gaarne mede om de pogingen tot het vorkrjjgen vau leden der Vereeniging to bevorderen. De Vereeniging atelt zich ten doelde ken nis van en de belangstelling in de Neder- landsche Zeemacht aan te kweeken en te ver sterken bjj alle Nederlandsche onderdanen in het Moederland, in de Koloniën en in het buitenland en dns ook bjj het Nederlandsche Volk het besef op te wekken en te verloven- digsn van de onmisbaarheid eener krachtige oorlogsmarine, zoo krachtig als onze nationale omstandigheden gedongen. Zjj wenscht ter bereiking van dit doel: 1*. alle wettigo on oirbare middelen van propaganda toe te passen, die naar gelang vau pl&atseljjke toestanden geschikt worden geoordeeld. 2*. de geesteljjke en stoft'eljjke belangen van het personeel der Nederlandsehe Zee macht vooral buiten de zeegaten van hot Rjjk in Europa te behartigen, voor zoover de Wet, het Staatsbestuur of andere Vereenigiogen daarin niet voorzien 8*. eventueel beschikbaar komende fondsen aan te wenden tot het geven van bljjkon van belangstelling in de Nederlandsche Zeemacht in het algemeen. tDe uitvoering van dit streven", zegt de Algemeene Raad in zjjn circulaire, «laat zich ongeveer als volgt denken: Volksvoordrachten zullen moeten worden gehouden omtrent bet verleden, het beden en de toekomst onzer Zeemacht, door lichtbeel den toegelicht. Tentoonstellingen, levende beelden en be toogingen moeten de aandacht trekken, prik kelen en gaando houden; bezoeken aan de rijkswerven en aan de oorlogsschepen moeten de belangstelling kweeken. Adressen kunnen gericht worden aan Re geering en Volksvertegenwoordiging. Vliegende blaadjes, kort en pakkend ge steld, tolkons terngkeerond, moeten worden verspreid en bjj de dagbladen vragen om gaelvrjjhoidzoo noodig moet ook een eigen rijdschrift het licht zien. Een schild, een beker, als prijs voor over winnaars in schjjCschioton, een waardovollo naamplaat voor een schip, een zjjden vlag, door Nederlandzche vrouwen bewerkt, en zoo veel meer, kannon bljjvende bljjken zjjn van de belangstelling van het Nederlandsehe Volk in zjjne zeemacht. FEUILLETON. Vrjj bewerkt door AMO. 81) Dolly bracht aan Mr. Winter de bood schap over, die Giotto haar bad opgedragen. Och, jiiflrijuw S'ar," antwoordde Mr. Winter, (die mooie jonge dame maakt signor Giotto heelemaal het hoofd op hol. Ik zag hot gezelschap gisteren voorbjj rjjden. Do lord zat Daast lady Avon more en togenover hem zalen de twee jongelui. Ik moet zeggen, dut ik zelden zoo'n mooie jonge dame naast zoo'n knap jong heer heb zien zitten. Een oogopslag was genoeg om to zieD, hoe de zaken tusschen die twee staan. Hjj doet precies als de rang die om de brandende kaars vliegt. Laten wjj hopen dat hjj er afkomt met een paar geschroeide vleugels." Misschien is het niet alleen van ajjn kant," merkte Dolly zacht op, terwjjl zjj blooade en de oogen op de toetsen gevestigd hield. ,Ge bedoelt, dat lady Gwendolin het mis schien ook beet heeft. Wel natuurljjk 1 Ik sou de vrouw wel eens willen zien die koel blijft, als Giotto het er op gesol heeft haar genrgenheid to winnen. Laten we Diet eens ■preken over zjjn knap niterljjk dan heeft hjj toch iets, dat oen magnetische kracht ljjkt. Maar al is zjj verliefd, bjj hoeft het ook beet." Ik dacht dat do mannen zich daar go- makkeljjk O ""erheen konden vellen, Mr. Win ter. Maar hel »c''y .t, dat ik me toch vergis." „Noen, ge vorgist u niet, De moeste man nen komen dat wel spoedig te boven maar toch ajjn er enkele die zich dat heel erg aantrekken. Ze sterven er niet aan, maar hun gansche leven is toch verwoest." .Maar maar als do dame zjjn liefdo be antwoordt, maakt hot toch een groot ver schil, niet waar, mr. Winter?" Dan is het nog erger. Haar gevoelens werpen geen gewicht in de schaal. Giotto weel dat niet, want hjj is bjjna altjjd in den vreemde geweest, en gjj weet het ook niet, omdat go nooit in do omgeving van voor* name dames hebt geleefd, maar ik weet wol hoe onuitstaanbaar trotsch de ËDgelsche edelvronwen zjjn. Of zjj hem gaarne ziet, maakt geen onderscheid. Zoodra hjj een streekje te ver gaat, werpt zjj hem over boord zonder genadeDe voordeden van haar stand, haar trotschheid en de ge bruiken zonden aan haar gevoelens toch het zwjjgen opleggen 1" Hoe onnatunrljjk," meende Dolly. Ik zeide u, juffronw Star, dat de liefde soms het ganssho leven van een man ver woest, ik bedoel daarmee de liefde van een man voor een vrouw, die ver boven hem in rang staat. Zoo'n liefde loopt altjjd onge lukkig af en slechu zelden ka!n een mao die liefde uit lijn hart rukken." Dolly zweeg en toen vervolgde Mr. Win ter «Ik herinner me zoo'n geval uit mjjn jongen tjjd, toen ik nog leerling was in het koor van een groote kerk. Hy was voor zanger van het koor, bjjna zoo mooi als Giotto, en begaafd met een stem van oen engeL Hjj werd vriendeljjk ontvangen en dikwjjls onthaald door een adoljjke familie, waar hjj vérliefde op een dochter des huizea 1 Die arme Dankin 1" ,Ga vuurt, Mr. VV tuier 1 Tuo ga tuurt!" xeido Dolly met loveodigo belangstelling. NeeD, ik kan het niet vertellen, het is te droevig. Met afgrjjsen denk ik er nog aan, hoe die geschiedenis mjjn gemoed aan greep, maar ik moest er wel aan denken, toen ik zag, dat Giotto betooverd is door de mooie oogen van lady Gwendolinmjjn hart bloodde om hom. Maar kom, zoodoende is dit een mooie muziekles! Maria Pia kjjkt me zoo verwonderd aan, se mocht er eens over spreken. Laten wjj dus beginnen en zing dit lied eens, juffrouw Star." Zoo verliepen de dagen. Gwendolin'* voor komendheid en Giotto's verliefdheid namen steeds toe, en voerden noodsakeljjk tot oen verklaring, tot oen beslissing, helaas niet tot een gelukkig einde. Op zekeren dag in de laatste week van October moest Giotto voor lord Asherton naar Londen om een muzikale aangelegen heid to regelen. Hjj ging met tegenzin heen, regelde de zaak zoo haastig mogeljjk en keerde met den met-sten spoed naar hel kasteel terug. Hjj kwam laat iu den namid dag aan en zocht dadeljjk den lord op, die met zjjn gasten in do bibliotheek vertoefde. «Wat ia u overkomen, mjjn vriend vroeg de lord, toen Giotto was binnengetreden. «Ge ziet zoo vreeseljjk bleek!" Ik ben wat vermoeidik heb me 'n beetje gehaast," antwoordde hjj. dk heb zware hoofdpjjD." «O, ik heb eea goed middel tegen hoofd- pjjn," riep Gwendolin en zjj belde baar kamenier, die spoedig 't middel bracht. Gwen dolin reikte onmiddelljjk het tieachje over met eenige wjjzingen omtrent het gebruik. Giotto doed ajjn best om wat op zjjn ver haal te komen, maar dit gelukte hem niet Hy ging daarom naar zjj" kamer. Onderweg oulmocltc by Dolly. Wat ziet ge er slecht uit, signor? Kan ik iets voor u doen Wat scheelt u Ik ben zeer vermoeid, juffrouw Star! Ik zal een poosje gaan liggen. Als ge Cola xiot, wilt ge hem dan bjj mjj zenden Dolly zocht onmiddelljjk Cola op en ook zjjn moeder Maria Pia. Signor Giotto is uit de stad terug; ik geloof, dat hjj zeer ziek is, MariaGa toch met Cola mee gjj kum hem zoo flink helpen. Laat hjj eon warm bad nemen en te bed gaan- Vooral zorgen, dat 't badgerjj gereed gemaakt wordt, en ik zal aan tante Jenner vragen, dat zjj warm drinken voor hem klaar maakt. Hjj tiet er uit, of hjj erg ziek zal worden. Terwjjl zjj toezag, werd alles volgens haar aanwjjzingen verricht. Giotto was te ziek om zich te verzetten dien nacht bleven Dolly, Maria Pia en Cola in uf nabjj de kamer van den zieke. Aanvankeljjk jjldo hjj, maar spoedig kwam bjj tot kalmte, en toen hjj na eenige uren genisten slaap den volgendon morgen opetond, was hjj nog wel bleek maar toch opgeknapt. Het leven ging weer zjjn gewonen gang, lord Asherton steeds in de weer mot lady Avonmore, Giotto voortdurend in geselschap van Gwendolin. Het was een triestige ochtend, allen bleven thuis. Lord Asherton had een langdurig ge sprek onder vier oogen met lady Avonmore en na het koffiedrinken gingen de vier hoofd personen naar de schilderjjen galerjj, om eenige nieuwe kunstwerken te tien die juist uit Florence waren aangekomen. In het achtereinde der galerjj stond een groote piano. De lord vertoefde gaarne in deze zaal en hield er van, dat Giotto daar vuur hem op de viool speelde, terwjjl de pianist hem op du piano begeleidde. Zoodra zjj in do zaal waren, verzocht de markiosin signor Giotto haar iu het park te voi gezellenzjj bad beloofd, dat zjj de boer derij 11110 bet andere einde van het park mot een bezoek zou vereeren. Gwendolin wilde baar volgen, doch haar moeder zei: «Neen, kind, bljjf maar hier en houdt lord Asherton een poosje gezelschap. Het weer is te vochtig voor hem om uit te gaan." Zoo bleef Gwendolin bjj den lord. Het gesprek was niet bjjzonder levendig en bleef weldra stoken. Opeens echter wees de lord op het groeoc grasveld voor het venster en zeideK jjk eens, lady Gwendolin, in hot builonland heb ik veel bloemen gezien, maar nooit zoo'n prachtig effen veld mol welig malsch gras." •Ja, mylord, het is hier prachtig. Asher ton i* een mooie bezittingik houd wel van Asherton I" Hjj keek haar opmerkzaam aan, terwjjl zjj sprak. Spelenderwjj* bladerde- zjj in de mu ziek, die op de piano lagbljjkbaar ver toefde ajj met haar gedachte elders. Houdt ge werkelijk zoo veel van Athor- ton, lady Gwendolin «Ik heb Asherton liet," antwoordde zjj met warmte. «Hier heb ik de gelukkigste dagen van mjjn leven gesleten, mylord 1 Ik zou er wel altjjd wilon bljjven I" «Wel, bljjf er dan I bljjf er dan, lieve lady Gwendolin Wees hier do moestere*, wordt gravin, wordt mjjn vrouw 1" Verschrikt keek sjj hem aan. «Zoo heb ik het niet bedoeld, mylord I lk vrees, dat ge mjj do woorden een minder juiste uitlegging geeft. Daar ben ik seker de oorzaak van, want ik heb mjj niet goed uitgedrukt. Ja, het is mjjn schuld, maar ik bid u, neem die woorden terug. Uw aanzoek mjj. maar ik kan bet niet aannemen. Ik smoek u, laten die woorden beschouwd worden, alsof ze nooit gesproken waren." Dat kan niet, lady Gwendulinl Het go- sproken woord kan niet teruggenomen worden Gok heb niet gesproken zonder vooraf te hebben nagedacht. Reeds lang zocht ik ecu gelegenheid om ze te uitoauw achjjobare aanmoediging beeft zo slochts weinige minuten verhaast. Ik weet in hoeveel opzichten mjjn aanzoek u onwaardig is. Mjjn loeftjjd, mjjn gebreken, mjjn gezondheid vormen een groote tegenstelling met nw jeugd en schoonheid. Maar uw mama vertelde, dat mjjn neef, met wien ge vorloofd waart, werd afgedankt, om dat de erfenis bem ontging, die nu in mjjn bozit is gokomen. Was dat niet de eenige roden, waarom de liefdesbetrekking werd af gebroken T* Zjj scheen niet in staat tot antwoorden zjj mompold-i eenige woorden, die bjj niet verstond. Hjj wachtte dat sjj die woorden zou herhalen, doch zjj zweeg, en daarom vervolgde bjj«Uw mama verzekerde mij, Kngelsehe hoogt dat in 1 tot o hooge kringen de huweljjken n op deselfde manier als bjj ons iu Italië en wel door de oudera, terwjjl do bruid zich gewoonljjk naar hunne wenschen schikt. Anders had ik niet durven spreken, en ik moet u bekennen, toon ik dat vernam, verhoogde ik mjj voor de eerste maal orer den rang co den rijkdom, die mjj ten deel gevallen is, want daardoor mocht ik hopen zulk oen schoone parel onder de vrouwen de injjne te zien worden." (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1906 | | pagina 1