KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor HelderTexelWieringen en Anne Paulowna DE VIOOLSPELER. No 3608 Zaterdag 29 September 1906. 34ate Jaargang. Bureau: Spoorstraat. Telef. 59. Bureau: Kenlngstr. 29. Interc-Telef. 50 Abonnement Vijand Blaadje p. 3 m. 50 ct., fr. p. post 75 ct., Buitenl. f 1.25 g Zondagsblad 37' 45 0.75 J Modeblad 55 80 0.90 t£ (Muzik. Bloemlezing» 60 >85» >0.90 Voor 't Buitenland bg vooruitbetaling. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BEEKHOUT Co., te HELDEE. Bureaux: Spoorstraat en Koningstraat. Atlxrertoutl Tan 1 tot 4 regels25 Cent. Elke regel meer6 Bewgs-exemplaar2"/, Vignetten en groote letters worden mar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur nan de Bureaux bezorg-d zijn. Eerste Blad. jaWX** Aan onze abonné's buiten de gemeente wordt beleefd verzocht, 't verschuldigde abonnementsgeld Vliegend Blaadje en Zondagsblad 3e kwartaal 1906, te willen o ermaken per Postwissel of in p Htzegel- vóór 5 October, zullende anders daarover mit 5 cents verhooging per post worden beschikt. Uit het Buitenland. Wjj hebben in een vorig overzicht deeld, dat graaf Wille zich over don weg, dien bet kabinet Stol/pin in Rusland thans volgt, hoeft uitgesproken on dat hjj daarbij verklaarde, dat zjju inzichten m»-t die van 8'olypin verschilden. Het bljjkt thans ook, dat invloedrijke mannen der meer rechtsstaande, dus meer der rogoering goedgezinde partgen, zich niet kunnen vereenigen met de maatre gelen van Stolypin. De oud-president van den Bond van 17 October" verklaart in een open brief, dat hg voor 't lidmaatschap van den bond heeft bedankt, omdat sjjn politieke overtuiging in strjjd is met de staatkunde van Stolypin on hg voegt daarbjj, dat ook do grondslagen van don Bond een samengaan met dit ministerie onmogelgk maken, wgl thans weer de weg van de bureaucratische alleenheerschappij en administratieve willeb nr gevolgd wordt. De tegenwoordige president van den Bond verdedigde daarop de staatkunde van Stolypin doch prins Frobetzkoi, eon der invloedrjjkato voormannen, zegt in een open vchrjjven, dat do meening van den president eeoe persoonlgko is en niet ovoreenkomt met de bedoeling of den geest van den Bond. Voor het ministerie, dat tot hiertoe steeds op den steun van den Bond kon rekenen, een veelzeggende verklaring. Dat de toestand te St. Petersburg nog steeds te wenschcn overlaat, bljjkt ook uit het volgende Eenige net gekleede jongelieden drongen daar een huis binnen, sloten de be woners op en verklaarden dat voor do deur een bom was neergelegd. Zjj stalen daarop alles wat aanwezig was tot een bedrag van 200.000 roebel en maakten daarna dat ze Twee Rusaische oorlogsschepen hielden bjj Bornholm een stoomboot aan, doorzochten de lading en ontdekten daarbij 3000 geweren en een hoeveelheid amunitie. Stoomboot en lading werden daarop in beslag genomen. De poat te Philadelphia ontdekte een helsche machine in een pakket dat bezorgd moest worden bjj Jacob Schiff aan de beurs to New-York. Men vermoedt dat het pakket afkomstig is van Russische revolutionnairen die wraak willen nemen op Schiff om dat hg behulpzaam was bg do uitgifte van de Rusaische leening tjjdcns den Russisch-Japan- schen oorlog. De verkiezingen voor de helft van den Landdag in Denemarken hebben voor de rechterzijde geen veranderingen gebracht. Z(j blyft hare overheerschende stelling behouden. De hervormingspartij (regeering spart ij) ver loor 6 zetels. Eto socialisten wonnen 3 zetels. Wgl geen der partgen over eene meerderheid beschikt zal waarschijnlijk eene coalitie worden gevormd door de beide behoudende partijen der rechterzijde en de vrg-conservatieven. Prins George van Griekenland, die zgn ambt als gouverneur van Kreta heeft neerge legd nadat hg acht jaar te vergeefs beproefd heeft de vereenigiog van Kreta met Grieken land te terkrggen, is van het eiland ver trokken. Een aantal Kretensers, die meenden dat het vertrek meer gedwongen dan vrij willig was, wilden den prins het vertrek beletten en kwamen daarbg in botsing met de troepen der mogendheden waarbjj aan weerszijden dooden en gewonden vielen. De niet meevechtende bewoners van het eiland brachten den prins een hartelijke ovatie. Van Cuba komt het bericht dat de Amorihaaasohe ministers Taft en Bacon de hoop om den vrede te kunnen herstellen zonder geweld to gebruiken, hebben opgegeven. De opstandelingen wilden de gestelde voor waarden aannemen doch presidont Pal ma heeft verklaard er niet op in te kunnen gaan. Hij zal het bewind neerleggen en nieuwe verkiezingen zullen worden uitgeschreven. Amerika bemerkt nu dat het niet zoo ge makkelijk is daar een geordende toestand te scheppen, iets wat het Spanje indortjjd zoo kwalijk nam. Waarschgnlgk zal 't slot wel zgn dat Cuba door Amerika wordt geanexeerd. De Brunswgksche Landdag heeft een motie aangenomen waarin de verklaring wordt afgelegd dat gepoogd zal worden eene ver zoening tUBschen den koning van Pruisen en don hertog vau Cumborland te bewerk stelligen alvorens verder over de opvolging of het regentschap in het hertogdom zal worden beslist. Gemeenteraad van Helder. Zitting van Woensdag 26 September 1906. Voorzitter de heer Over de Linden, Wet houder. Tegenwoordig 16 leden afwezig de heeren Van Neck, Staalman, Meijer en Van Win gerden, de drie eerstgenoemden met kennis geving van verhindering; 1 vacature. Na opening der vergadering en lezing on goedkeuring van de notulen der vorige zitting geschiedt mededeeliog van de volgende ingekomen stukken. 1. Kennisgevingen van de aanneming der benoemingen van mej. C. Duinker, als onder wijzeres aan school 1 en van don heer A. Deelder, als lid van de commissie tot wering van schoolverzuim. 2. Missives uan Qed. Stalen, inhoudende de ededeelingen, a dat geen beschikking is genomen op een bezwaarschrift van den hoer C. Van Djjk tegen zgn aanslag in den hoof- deljjken omslag, omdat de Raad nog geen besluit heeft genomen op zgn bg dit college ingediende reclame b dat bg Kon. besluit aan deze gemeente tot 1 Sept. 1911 onthoffing is verleend van de verplichting tot het oprichten van een gymnasium. Deze stukken worden voor notificatie aan genomen. 8. Een voorstel van de heeren Van den Berg en Oortgjjsen tot verlagiBg van den prgs voor kook- en industriegas. Zal bg de begrooting van 1907 behandeld worden. 4. Een advies van de Gezondheidscommissie, omtrent het verzoek van het Bestuur der Weesinrichting, waarin ontheffing verzocht wordt van het bepaalde bg art. 16 der bonw- verordering ten behoeve van hot bouwen eoner directeurswoning te Huisduinen en van den beer J. N. Prins, verzoekende dezelfde ontbelfing voor het verbonwen van het win kelhuis, hoek Spoorstraat en Spuistraat. De commissie adviseert, evenals de gemeente- bouwmeester, om de verzoeken in to willigen. Aldus wordt besloten. 5. Een adres van den doodgraver R. Zwaan, verzoekende verhooging van salaris. Zal bg de begrooting behandeld worden, nadat B. W. praeadvios hebben uitgebracht. 6. Missive vau den Commissaris der Konin gin houdende medodeoling, dat door Z.Ex. de beer J. G. Verheul, alhier, benoemd is tot buitengewoon gemeente-veldwachter. Wordt voor kennisgeving aangenomen. Hierna gaat de Raad over tot het doen van Benoemingen, Ter voorziening in de bestaande vacaturo's worden benoemd, als onderwjjzer aan school 3 do heer M. H. Woutman te Opperdoes met 16 Hemmenaan sohool 4 als onder wijzers de heeren J. Langhorst te Burger- brng mot 16- en C. J. F. Denker te Koegras met 14- en als onderwijzeressen de dames C. A. Van Ejjck te Vlaardingen met 11- en J. W. Manikus, alhier, met 15 stemmen. Hierna niets meer aan de orde zjjnde en niemand bg de rondvraag het woord ver langende, wordt de openbare vergadoring gesloten en gaat de Raad in geheime zitting tot onderzoek van eenige reclame's tegen den aanslag in den hoofdelgken omslag Nieuwsberichten Helder, 28 September 1906. 0/> de vestingbegrooting voor 1907 is voor de stelling Helder uitgetrokken 1 13 800 bestemd voor het verbeteren van het scherfvrjj onderkomen in d.-ze stelling. Werklieden Rijkswerven Aan de leden d»r Twee le Kamer 8 Woensdag een adres verzonden door d" drie voorzitters der iu federatief verband staande vereeniging van 's Rjjks Marine werven. Het adres werd den 7 Sept. aan den mini»ter vau marine aangeboden. In een begeleidend schrijven wordt gezegd Met dankbaarheid erkennen wjj het b> moedig-nd antwoord door Zjjne Excel lentie ons gegeven, met de belofte, dat de zaak d >or hem opnieuw aan oen nauw keurig onderzoek zal word-n onderwotp n Hoewel nu door de werklieden in dienst aan 's Rjjks Marinewerven geen oogenblik wordt getwjjfeld aan de gosde bedoelingen van den Minister, zoo *erme?nen wjj toch, dat e*n krachtig woord, door U in bet belang dier werklieden g sp ok n. daar waar de gelegenheid zulks toeKat, ceue k achtige aansporing zal zjjn voor den Minister, om ook de positie der burger lijke werUiedep, in dienst van '8 Rijks Z minacht, te verbeteren. Bjjznnder vestigen wjj uwe hoogo aandacht op de lagere arbeidslonen, d>e in zeer groote mate het deel zgn der werklieden aan 's Rjjks Marinewerven. »In verband met bovenstaande verzoek».n wjj U beleeid, doch dringend, dat door U, bij de Staatsbegrooting voor het jaar 1907, Hoofdstuk VI, een gunstig woord moge gesproken worden, opdat de wenschen en verlangens in het adres vervat, welke noch met de billjjkheid, noch met de rechtvaardig- iid in Btrjjd zgn, mogen worden vervuld". Ons Marinepersoneel. Een der lezers van de >Zutph Ct." schrift Dezer dagen was ik in de gelegenheid, een indruk te krjjgpn van den geest onder het inarine-personeel, die, naar het mg voorkomt, dikwgls verkeerd beoordeeld wordt. Het was. toen op 17 September j.1. van wege de Kon. Marine te Helder, de eerdte algemeene schiet wedstrijd plaats had, d'e gehouden werd van 17—24 September. Daaitoe uitgenoodigd begaven wjj ons naar het t»rrein, gelegen achter het fort Kjjkduin, waar we te half 10 uur aan kwamen. Hoogst gezellig was het feest-achietter- rein ingericht doordien het geheel met vlaggen vau allerlei nationaliteiten was af gezet. De schietwedstrjjd werd te half 10 unr geopend met het dreunen van een kanon schot. Op 4 banen werd geschoten. Onder de deelnemers, alle marine-klao- ten, heerschte de meest opgewekte stem ming. De marine-kapel zette luister bg aan het geheel, de liefelgke tonen der stafmu- ziek droegen tevens veel bg tot de vethoo- ging der feeststemming. Rondgeleid werden wjj door den heer van Borseleu, kapitein der mariniers. We namen bg dieu ommegang indrukken in ons op, die ons aangenaam aan deden. We za gen de pretttige verhouding, die er bestond tusschen superieuren eu inferieuren, een verhouding, die zeker de marine ten goede komt en met haar geheel OD8 volk. (n tegenstelling m-1 de soms schrikaan jagende berichten van socialisme enz. kre gen wjj deu indruk, mannen voor ons te zien, aan wie wij in tjjden van nood ge- rusteljjk onze veiligheid kunnen toever trouwen. f 5.493.644.48»/, De Zeven Provinciën. J Dinsdagmiddag is te Amsterdam een i vergadering gehouden van b-la' gstellenden j in de verwezenlijking van het denkbeeld, oui ter gelegenheid der viering van De j Rwyters geboortedag een schip te bouwen overeenkomende met het admiraalschip „De I Zeven Provinciën." Er heeft zich eene commissie gevormd met opdracht de uitvoering van het plaa nader te bestudeeren. Hierir\ hebben zich bereid verklaard zitfing te nemen de heeren N. Mac. Leod. gep-ms. vice admiraal, jhr. W. Six, Jan F. Meursing en W. A. Huy- g-ns. (N. v. d. D.) Rijkspoetpaarbank. In verband met bepaalde bjj art. 21 der i wet van 25 Mei 1880, wordt ter algemeene kennis gebracht, dat gedurende de maaud Aug. 1906 sjju ingelegd en terugbetaald de i navolgende bodragen Inlagen j Terugbetalingen (waar onder f 28.295.34 wegens aankoop van inschrijvin gen in oen Grootboek, obligaliëo of certificaten van inschrijving)4.582.513.04 Meor ingelegd dan terug betaald f 961.131.39 Aan het eindo van de maand Juli 1906 was ten i name van do verschillende inleggers ingeschreven 134.421.846.61 ■oodat het tegoed op uit. Augustus bedroegf 135.382.978.00 Speelkaarten-belasting. Er is een wetsontwerp te wachten, waarbg eeu belasting wordt gelegd J op speelkaarten, op denzelfden voet i uis in Dnitschland wordt geheven. Dat zal ongeveer f 100.000 opbrengen. (Avp.) Holl. Hypotheekbank. De zaak van de heeren Le Fèvre de j Montiguy en De Geer zal op Diusdag 23 j October a. s. door de 4e Kamer der Ar- rondisaements-Rechtbank te Amsterdam, in j openbare zitting in behandeling worden geromen. Zuid-Holt. Hypotheekbank. De rechtbank te Rotterdam heeft, rechts- I ingang met last tot instrnctie en gevau- genhouding verleend tegen den notaris F. Bland vau den Berg aldaar, ter zake van het in zjjne hoedanigheid van directeur der Zuid-hollandskhe Hypotheek ank sedert een ruim auntal jaren verduisteren van enorme geldbedragen. Treurig Men meldt uit Rotterdam De notaris P. Sanders, sinds jaren ge associeerd met den notaris Bland van deu Bergh, die wegens verduistering van ruim f 700,000, van de Z.-Holi. Hypotheekbank te Rotte ■dam, in hechtenis is gesteld, heeft zich Dinsdagmiddag nit de vierde verdieping geworpen van het gebouw aan de Wjjostraat, waarin zoowel de kantoren van de Zuid-Hollandsche Hypotheekbank als van de notarissen Bland van den Bergh en Sanders waren gevestigd. Zwaar gekwetst werd hg opgenomen en binnengedragen in het koffiehuis op den hoek der Wjjustraat en Porthoornsteeg. Yan daar is hjj per brancard overgebracht naar zgn woning, waartoe hg nog zelf den wensch te kenneu gaf. De ongelukkige is reeds bezweken. Men meldt uit Zaandam: In eenigszins gevorderden staat van ontbinding is heden iu de Voorzaau, bg het badhuis, opgehaald het Ijjk van den 35-jarigen D R., geboreu te Heldor en met vrouw eu twee kiaderen te Am sterdam woonachtig. De man was vroe ger als hofmeester io dienst bg de Koninkljjke Nel. Stoomboot-Mjj., had volgens verklaring vau een familielid uit die betrekking ontslag geuomen eu schjjnt naar Zaandam te zjju gekomen om zoo mogeljjk aan te monsteren. Moord. De Gerard Donstruat tusschen Rujji- dclkade en Frans Halsstraat te Amsterdam, werd Maandagavond tusschen half elf en elf uur in rep en roer gebracht door het gillen van een vrouw. Aan alle kanten werden ramen opgeschoven en schoten menschen toe om ie zien wat nr aan de hand was. Zg die er het eerst bjj waren, zagen voor perceel no. 22 een vrouw liggen, gekleed of ze even nit haar huiswerk was wegge- loopen, blootshoofds met reeds eenigszins grjjzeode baren. Een groote man met b'ond haar, als heer gekleed, liep hard weg. Do vrouw baadde io haar bloed zjj werd opgeuomen en bionen gedragen in de Frans Halsbar op den hoek van de Gerard Doustraat en Frans Halsstraat. Daar ontdekte meu dadeljjk, dat de vrouw met een mes hevig toegetakeld was Ze had drie steken in den linker bovenarm en een aan den hals. De politie was iumiddels gewaarschuwd en legde een noodverbandhet bloed was echter niet te stelpen en het bleek dan ook dat een slagader in den linker bovenarm doorgesneden was. De vrouw werd per brancard naar het Binneugasthnis vervoerd, waar ze nog geen halfuur nadat hpt ontzettende feit bad plaats gehad, overleed. Inmiddels was de man door burgora gegrepen eu naar het politiebureau in d« F-rdinand Bolstraat gebracht. Hier werd door den commissaris Kummer een eerste vi-rhoor afgenomen eu bleek, dat de man zjjn wettige vrouw had vermoord. Zjj le-fden niet samenbg woont in de Kragenhofstraat, is scheepsbouwer van beroep, en 47 jaar oudzjj woonde verJ uioedelgk in de Albert Cuypstraat en is 43 jaar. VYat de aanleidende oorzaak van de treurige daad geweest is, kon men ons niet meedeelen. Een lijkkist aangespoeld. Van Terschelling meldt men aan de Leeuw. Courante Op den Noordsvaarder is een mahonie houten Ijjkkiüt gevonden door twee der strandjutters van Terschelling. In de kirt, die èn aan het hoofd èa aan het voeten einde met twee schroeven was dicht ge maakt eD die geheel bekleed was, be vonden zich een stuk zeildoek, een deken en een stuk vlaggedoek. De kist heeft den vorm van eeue vioolkist. Zjj is bjj ds t rand vonder jj gedeponeerd. Het drama te Zonnemaire. Dingdag werd ter buitengewone terecht zitting van de arroud.-rechtbank te Zierik- zee behandeld de zaak tegen den 33-jarigen H. Th. Klooster, ontslagen gemeente-veld wachter te Bergen-op-Zoom, wonende te Dreischor. Hem werd ten laste gelegd dat hjj op 30 Juli jl. te Zonnemaire, met het oogmerk om zjjne echtgenoote van het leven te berooven, althans om haar zwaar lic.hameljjk letsel toe te brengen, nit een uiet kogelpatronen geladen revolver eeu schot op die vrouw heeft gelost, welk vchot haar aan de borst heeft getroffen, teugevolge waarvan zjj is overleden. Door het openbaar ministerie waren in xe zaak gedagvaard 32 getuigen, onder wie 4 deskundigen. Er is een blauwboek verschenen, dat schrikkeljjke cjjfers over de pest in Engelsch-Indië bevat Vau het najaar van 1896 tot het einde van 1904 is het aan tal sterfgevallen aau peet 3,263 810 ge weest, waarvan er 2,609,551 in de En- gelsche -provincies en 654,259 in de in- landsche staten voorkwamen. De overbre» - ging van de ziekte wordt nog altjjd vooral aan ratteu geweten. Als men de Londeneche Tribune ge- lonven mag, is het plan, betreffende den aanleg vau een tunnel dooi het Kanaal al een heel eind opgeschoten. Sir Douglas Fox, de uitnemende bouw meester van de Simplex-tannel, is op dit oogenblik te Parjjs druk bezig om plannen voor te bereiden, die in November op het kantoor voor initiatiefvoorstellen ingediend zullen worden. In den loop van de ko mende zitting verwacht men dan de in diening van het daarop betrekking heb bende wetsvoorstel. Zoodra het wetsont werp aangenomen is. zou van weerskanten het werk onverwjjld beginnen. De Fran- sche regeering heeft al vergunning gege ven voor de exploitatie van een onder- zeaichen spoorweg, die in het plan opge nomen is. Een Yankee gefopt. Een Yankee in New-York stond op den stoep van zgn winkel. Daar kwam een arme marskramer aau, die bretels en andere dergeljjke zaken te koop aanbood. »Een arme ventl" sprak de Yankee tot een zjjner vrienden, die een praatje met hem maakte. >Daar kunnen we een grap mee hebben!" »Wel vriendgaan de zaken goed vroeg hjj, toen de marskramer nader kwam. Bitter Biecht, mjjnheer. Ik verkoop haast niets". Kom, kom, zoo erg zal 't niet zjjn!" •Och mjjnheer, ik zou u tot bjjna alle prijzen verkoopen, om maar aan brood te komen". •Nooit waar 1" meende Yankee, »ik wed om twee dollars dat js mjj een paar bre tels niet verkoopt tot den prgs dien ik u bied". •Mjjnheer zal het wel goed met me maken en mg edel behandelen. Ik neem de weddenschap aan", sprak de marskramer. Van weerszgde werd-n twee dollars neer gelegd, ten overstaan van een troepje menschen, dat zich verzameld had. •Na, ik bied je een cent voor een p.tar bretels". Als 't u blieft, mjjnheer", sprak de mars kramer, overhandigde den Yankee een paar bretels, dat nauweljjks een dollar waard was, ontving de cent en stak de gewon nen twee dollars in den zak. De andere stond met een lang gezicht er naar te Op 't punt van heen te gaan, keerde de marskramer zich om en zeide: A ls mjjuhaer soms rouwkoop heeft; de koop en verkoop was van mjjn kant maar voor d. grap". Na korte tegenstribbeling nam de Yan kee toch maar het edelmoedig aanbod aan om den koop te vernietigen en het ver- kochte weer tegen hst geld uit te ruilen. Hg gaf dus de bretels weder eo kreeg... zgn cent terug. Ouiniddellgk vertrok de marskramer. •En de twee dollars" schreeuwde de Yankee hem na. Dat was de weddenschap; die raken den koop niet!" was het antwoord uit de verte. ONGELUKKEN In de gemeente Haskerland bad de 17-jarige B. een geweer, dat hg aan een ander liet zien. Niet wetende dat het ge laden was, kwam hjj aan den trekker, het schot ging af, dat hem iu den rechter schouder en bovenarm trof. Hjj overleed aan de gevolgen. FEUILLETON. 32) Vrg bewerkt door AMO. .Mama had, geloof ik, beter gedaan met dese aangelegenheid niet aoo voor te stollen, mylord," antwoordde Gwendolin, die haar rpraak en zclflirh-erscbirg teruggekregen had. .Het is waar dat de jonge dames in onae kringen - «eer beperkt sjjn in de keuze van een echtgenoot, maar wjj worden toch niet verhandeld als op een slavenmarkt. Het is waar, dat mjjne verloving met Percival Craven werd verbroken, omdat hjj geen graaf van Aslierton is geworden, maar in dat ver breken der verloving heb ik niet toegestemd. Mjjne oudere bobben dat gedaan, maar, wjj beloofden elkaar, in hunne tegenwoordigheid, dat wjj nooit met iemand anders zonden trouwen." .Deze ntaat van zaken was mjj geheel onbekend, lady Gwendolin Ik wist er niets van Dat geloof ik gaarne, mylord Ach, waarde lord Asherton" en Gwendolin legde haar hand op de zjjne »ach, wees goed, wees edelmoedig en dring niet aan bjj mjj of bjj mjjoe ouders om mjj tot uw vrouw te maken Ik sou toch niet kunnen toegeven het eecigo gevolg sou zjjn, dat mjjn leven nog meer verbitterd werd. Wees mjjn vriend, mylord al ben ik schoon, al behoor ik tot de hoogste kringen, toch bestaat er goon ander schepsel, dat in soo weinig vriendschap deelt als ik." Met tranen in de oogen keek zjj den graaf smeekend aan. Diep ontroerd ant woordde lord Asherton Lieve lady Gwen dolin, ik wil uw vriend zjjn en zal niet aandringen op eon haweljjk tnssohen ons. Ik wil zelfs nog meer doenIk zal niet ru'ten, voordat gjj met Percival Graven door li. t huweljjk vereenigd zjjtgjj weet dat hjj mjjn naaste erfgenaam is. Vergeet mjjn aan zoek ik zie in, dat ik niet verstandig deed, en beschouw mjj in het vervolg als uw tweeden vader, als uw trouwen vriend. Houd moed, lady Gwendolin Gravin van Asherton zult go worden zonder uw jeugd, uw schoon heid en uw liefde op te offeren I" Hjj bracht huur hand aan zjjne lippen, maakte oene deftigo buiging voor haar en ging heen zon der een woord meor te zeggen. Zooveel goedheid, zooveel hulp, zulke be moedigende woorden hadden Gwendolin moeten verhengen, maar zjj zag er volstrekt niet uit of zjj getroost of verheugd was. Zjj leunde weer op de piano met den arm onder het hoofdeen hand bladerde weer in de muziek en met tranen in de oogen staarde zjj het park in. Doch plotseling stond zjj recht; zjj hoorde bekonde voetstappen naderen en bloosde eeu weinig. Giotto trad binnen, hg lachte haar toe, hoog en legde een ruiker frissche herfst rozen naast haar op de piano. Zjj nam de bloemen, stak die in haar ceintuur en koos een moeien rozenknop, dien zjj op haar borst hechte. Daarop dankte zjj hom voor de bloemon, met honingzoete stem en vrieadeljjken glimlach. Huu gesprek liep echter over onverschillige zaken en kwam ten laatste op hot aanstaand vertrek van Gwendolin met haar ouders. .Het is me hier op Asherton Caatle best bevallen. Ik zal veel missen, als ik woor weg ben en vele uangeoame beriuneritigen meenemen." Bjj deze laatste woorden van Gwendolin veranderden Giotto's gelaat en houding zoo plotseling, dat sjj dit wel moest zien. Zjj vroeg, of hg zich onwel gevoolde. •Geheel wel ben ik niet," antwoordde bjj met een poging om zich flink to houden. «Ik ben wat verward in mjjn hoofd en woet soms niet wat ik zeg. Ik geloof, dat ik van nacht gejjld heb. Maria Pin on haar zoon waren zeer bezorgd over mjj. Als zjj mjj niet een warm bad gegeven en naderh-nd goed verzorgd haddon, zou ik vandaag niet opgestaan sjjn. Maar kjjk me asjeblieft niet zoo bezorgd aan, lady Gwendolin. Hot is niemendal dan wat gevatte kou en koorts." O, ge moet voor uw gezondheid waken wcrkeljjk, dat moet ge," zeide zjj ietwat be dremmeld. .Het zal spoedig weer beter zjjn, dat ver zeker ik u 1 Maar ge hebt zoo pus gesproken over uw heengaan wat zal het hier doodecb wezen, als gjj niet moer hier zjjt." tOch, zoo erg zal het niet wezen," ant woordde sjj lachend, en om het gesprek eene andere richtiDg to geven nam sjj een muziek stuk op en vroeg Giotto, hoe hjj dacht over de opera, waaraan dit stnk was ontleend. De opera handelde over een hoveling, die eene innige liefde voor sjjn koningin bad opgevat, en zoo kwam do vraag ter sprake, of de koningi2 zich had vernederd door de liefde van den hoveling te beantwoorden. .Zjj vernederde zich niet," oordeelde lady Gwendolin. (Zjj kon er niets aan doen, dat hunne harten in liefde voor elkaar ontgloei den maar tot hun ongeluk was die liefde eene onmogeljjkboid Dese woorden deden Giotto alle selfbo- loorsching verliezen eo hjj bekende haar in vurige, welsprekende woorden zgn liefde. Waarschjjnljjk wist Gwendolin uiet, hoe het met haar eigen hart gesteld was, doch bjj het aanhooren dezer liefdesverklaring ontwaakten in haar hart de trots, het besof van haar hoogen rang en de vooroordoelen van haar stand. Met bliksemsnelheid door tintelde haar het bewustsjjn, dat deze liefdes verklaring haar in de aanzienljjke kringen evenveel onteerde als de liefdesverklaring van een livreiknecht zou gedaan hebben. I Do verbazing belette haar aanvankeljjk hot spreken. Zjj hoorde de vurige betuigingen van den violist en dacht daarbjj niet aan haar .ig.1. «.TO.1, aan hare onrechtvaardig heid, want zjj had hem aaugomoedigd. Noen, zjj dacht alleen aan haar toestand van gekrenktheid. En toen hjj zweeg, richtte sjj zich trotsch op cn zeide op jjskouden toon •Signor, gjj vergoot u, en wat erger is, gjj vergeet den eerbied, dien ge mjj verschuldigd zjjt. Laat dit de eerste en tevens de laatste maal zjjn, dat ge op zulk een onverantwoor- deljjke manier tot mjj spreekt." Hjj keek haar aan met evenveel verbazing als een trouwe hond, die geschopt wordt, terwjjl het dier verwachtte, gestreeld te worden. Dien blik kon zjj niot verdragen, die blik was te pjjnljjk voor haar. Zelfverwjjt liet zich in baar binnenste booren, doch dit maakte haar razend, en ondanks sicbzelve ging zjj voort hem te kwetsen .(mat ik er bjjvoegcn, signor, dat ge oen onwaardig gebruik hebt gemaakt van de be leefdheid, die ik u heb betoond. Dit heb ik gedaan op vèrzoek van lord Asherton, doch het heeft mjj moeite genoeg gekost Verbazing en grievends teleurstelling ver drongen bjj die laatste woorden de smartsljjke uitdrukking op Giotto's gelaat, doch hjj ant woordde niet. Ik moet u vertokken om heen te gaan, signor" vervolgde Gwendolin, die zich zelve npwond, .doch beloof mjj, voordat ge heen gaat, dat ge nooit do woorden zult herhalen, die mjj zoo diep beleedigen." ,Mylady, ik beloof, dat ik nooit dn woorden zal herbalen, die u zoo diep beleedigen." Dat waren de eerste woorden na zjjn lief- dosverklaringzo klonken dof en joegen haar ren rilling door de leden, die haar deed zeggen .Nogmaals verzoek ik u om heen te gaan, signor Hjj sloeg daar echter geen acht op, maar keek droomerig door het venster naar het park. Gwendolin was radeloos. In haar binnenste sprak oen stem vol innig medeljjden ten gunste van bem, maar sjj begreep dat zjj verloren was, wanneer zjj het geringste bljjk van teederheid gaf. Daarom legde zjj baar medeljjden het zwjjgon op en zeide trotsch tfTen derde male verzoek ik van nwe tegenwoordigheid ontslagen te worden, signor Giotto. Of moet ik lord Asherton verzoeken, om mjj te vr jj waren van onwelkom gezelschap?" «Dat is niot noodig," antwoordde hjj, trotsch in houding cn toon. Hjj leed zwaar, docli nu ontwaakte zjjn fijn gevoel van eigen waarde. «Ik zal u nooit weer lastig vallen met mjjn' tegenwoordigheid of met mjjn ge sprek, Gwendolin Lasoelles." Hjj wendde haar den rng toe en ging hoen, do h mden vooruit strekkende geljjk een blinde, die tastende sjjn weg zoekt. Toen hjj uit bet gezicht was en het geluid zjjner voetstappen was weggestorven, gevoelde Gweodolin zich zonderling te moede. Het was of Laar hart in haar binnenste stierfsjj bedekte het gelaat met beide handen er. riep klagend: «Wat heb ik gedaan? Och, wat heb ik gedaan «Ge hebt iels wreeds gedaan, mylady," antwoordde een dicht bjj haar. .O, I kunnen sjjn?" hoe hebt ge zo Gwendolin koek op, en zag op de plaats waar Giotto gestaan had een jonge damr, wier uiterljjk veel indruk op haar maakte, omdat dit zooveel afwoek van alles, wat zjj ooit gezien had. Zjj werd boos op zichselv» omdat zjj van de jonge dame niet op het oerste gezicht wist tot wolken rang of stand die vreemde behoorde. Zjj was keurig ge kleed in zwarte zjjde en droeg een kapecl sooals Gwendolin nooit had gezien. Miaeebieti was het een gouvernante of soo iets, maar dat kon toch nog niot sjjn, dacht ze, toeu do onde zeldzame kant om haar hals en de diamanten sterren in haar ooren zag. Lady Gwendolin richtte zich op in haar volle lengte en zeide op straffen loon: .Ik geloof dat gjj hebt staan luisteren, en wan neer dit werkeljjk het geval is, hebt ge geen recht om aanmerking te maken op mjjne handelingen, waarmee gjj op zulk eon eer- loozo manier beken»} zjjt geworden?" «Mylady, ik heb niet geluisterd, tenminste niet opietteljjk." «Hoe zjjt ge dan hier gekomen Met welk recht zjjt ge hier binnengekomen En waar om zjjt ge hier dan gebleven Ik studeerde in de galerjj op de piano, mylady. Ik heb verlof in de verschillende kamers te stndceren, ten einde mjjne stem te knnnen regelen naar de ruimte, waarin ze moet klinken. Gjj kwaamt onverwacht met nw gezelschap binnen; ik vrooedo een ontmoeting met nw mama en verborg mjj achter bet beeld, wachtende op een goede gelegenheid om weg te sluipen, zoodra uw gezelschap voorbjj was. Doch allen bleven hier, soodat ik mjj niet dnrfde bewegen het gesprek was van dien aard, dat ik mjj niet kon vertoonen." (Wordt vorvolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1906 | | pagina 1