KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje w&or Helder, TexelWlerlngan en Anne Paulowna RUBRIEK VOOR KINDEREN No. 3508. Zaterdag 29 September 1906 34ste Jaargang. Bureau Spoorstraat. Telef. 59. Bureau: Koningttr. 29. Interc.-Telef. 50. Tweede Blad. Nieuwsberichten. Texel, 27 September. De heer Th. de Jongh, geboren alhier, en voor eenige weken als onderwijzer naar Oost-Indië vertrokken, is benoemd tot onderwijzer 3e klasse te Kraksaan bjj Probolingo. Voor f 14,465 is Dr. J. Timmer, nit Haarlem kooper geworden van »Do Bol< in het Noorden, het veel bezochte vogel terrein. Van Texel schrjjft men aan het Vad. omtrent twen vermiste jongens uit Harlingen Van den zeedijk te De Cocksdotp zag men twee person»n loopen op de zandplaat De Steenbol. Wijl men noch boot, noch schuit zag, beg'eep men niet hoe die per sonen daar waren geko nen, doch men wist, dat als de vloed zou komen opzetten er gevaar voor hun leven zou bestaan. Met een sloep, bemand met vier personen trok men er dus op af om redding te bieden. Rjj het landpn op den Steenbol werd uitgestapt en de personen tegemoet ge- loopen. Van den zeedjjk zag men, dat een der personen werd opgenomen en voort- gadrageu. Beiden werden in de sloep op genomen en toen naar den wal geroeid. Bjj aankomst vernam men, dat 't de wee j rngens uit Harlingen waren, die Zondagavond in een vlet uit de ha'en ge raakt, van dien tjjd af hadden rondgezwalkt. Een der .jongens was geheel nïtgepnt en werd in het naastbgzjjnde arbeidershuisje liefderijk opgenomen. De jongens vertelden, dat ze 's nachts in de vlet sliepen. Woensdagmorgen hadden '/jj het licht van den Eierlandsche vuur toren gezien. De vloed had toen de vlet mede naar binnen gevoerd, totdat ze einde lek op den Steenbol dreven. Hier gingen zo na zich van kousen en schoenen ont daan te hebben op verkenning. De vlet dreef intusschen met die voorwerpen weg. Volgens de visschera hadden ze daar echter nog geen gevaar gebad, wjjl met den Noordoostenwind het water niet go- lieel over dien Steenbol vloeit. Qelnkkig du-', dat ze juist op die zand plaat zjju aangeland. Zonder eten en drinkeu hebben de jongens twee nachten rondgedobberd en een wonder inng het heoten, dat ze niet verongelukt zijn. Stelling Amsterdam Bg de Tweede Kamer is ingekomen het wetsontwerp tot instelling van een fonds tot spoedige afwerking van de stelling van Amsterdam. Beslist is de Minister van Oorlog van meening dat een krachtige en langdurige verdediging der stelling eerst mogelijk zal zijn, als de kringstelling voltooid is, zoo- dat de zoo spoedig mogelijke voltooiing z. i. een onafwijsbare eisch is. Genoemd wetsontwerp maakt het moge- Ijjk de stelling in 4 a 5 jaar te voltooien, zoodat, begint deze in 1907, zjj in 1911 gereed kan zjjn. Bjj deze voltooiing heeft de Minister uitsluitend het oog op het afwerken van de kringstelling en van de de werken ten behoeve van de drink watervoorziening, waarvoor na 1906 nog rond f8.000 000 zal worden gevorderd. Watersnood. Naar wordt medegedeeld zal het provin ciaal Watersnood-comité in Zeeland weldra in de gelegenheid zjjn, nu overal de schade- ljjsten in orde zjjn gemaakt, om te beraad- slagen op welke wijze en tot welke bedragen de uitkeeringen zullen kannen geschieden aan hen die door den watervloed van 12 Maart hebben geleden en waarvoor alom in den lande gelden zjjn bijeenge bracht, terwjjl, naar men zegt, bovendien dit ingekomen bedrag zooveel noodig zal verstrekt worden door een bijdrage uit het Algemeen Watersnood-Comité. De me»ste plaatselijke comité's, die ook nog over bijzondere inkomsten beschikken, maar voor zoover xjj bjj het Provinciaal-comifé waren aangesloten, veraLtwooiiÜLg moesten doen aan dit laatste, wachten de regeling der schade af, om dan naar bevind van zaken en mate van krachten, de getroffenen nog te gemoet te komen. Een man voor f60. Dezer dagen is 't gebeurd. Zjj, bekende Duitsche straatvrouw, was reeds tweemaal door de Amsterdamsche politie over de grenzen gezet. >Bis morgen-abendc, had ze telkens lachende bjj haar vertrek ge zegd, tu woo d^ehoud. u ookl Voor de derde maal in de Amstelstad teruggekeerd, zon ze op wraak. Nou zou ze die verfl. Polizei eens overtroeven. Op 'n namiddag, na beurstjjd, klopte zo hem op den schouder. Hjj, sloof van 'n kerel, met verweerd gezicht van staan en werken in heete zon en garen Noor denwind, keek op, tikte aan z'n pet. Schoene poetse Nee, dankje. Wil je met me trouwe De kerel keek verbluft. Of ie trouwe wou? Hg, schoede-poetser-van-den-Dam, armoedige kerel, trouwe met zoo'n sjieke madam. Hg dankte feestelgk, dacht aan een ggntje. Maar zjj hield aan, vertelde hem de geschiedenis. Ze most getrouwd weze, dan was ze Hollandsche vrouw, kon die verfl. Polizei 'r niet meer uitzetten, zou ze brutaal kunnen lachen. As-tie wou zou zjj de bullen wel in orde maken, zouëu ze samen alleen maar even op den trouwdag naar 't Stadhuis loopen, en daarna ieder weer zjjn eigen weg gaan, niks meer met elkaar te maken hebben. En 100 mark, f60.zou 't loon zjjn voor z'n hulp Zestig guldenDaar mot je wat schoe nen voor poetse. En z'n oogen hadden geschitterd, toen ie lachend z'n ja-woord" g«<- Op n goeien morgen is ze 'm achter z'n schoenebak komen weghalen, zjjn ze even gaan trouwen op het Prinsenhof, f 60 kreeg ie, en samen pakten ze'n stevigen borrel. En toen ging ieder z'n weghjj met z'n kapitaal terug naar z'n schoenebak, zjj, brutale Duitsche, trium- pheerend met de trouwbewijzen in haar zak, voort op haar weg van modain leven. Soms ziet ie z'n >vronw«, 's middags op het Damrak flaneeren, coquetteert zjj met de voorbijgangers, van wie hg soms de laarzen poetst. Dat is 't eenige contact tusscheu beiden. Want spreken doen ze elkaar niet meer, en uit dozjjn zal ze hem later misschien niet eens herkennen. Maar d'r troef is tot nu toe de hoogsteTel. Slakken in Frankrijk. In tal van streken in Frankrjjk worden slakken in groote hoeveelheid gegeten, voornamelijk in niidden-Frankrjjk, Bour- gordië en in het zuiden. Parjjs alleen ge- brnikt daarvan meer dan voor een milli- oen jaarljjks, wat het aantal bedraagt van 100,000 dozjjn of in gewicht dagelijks 12.000 kilo," dus jaarljjks ongeveer 4.500.000 kilogram zachte, lekkere slakken, geljjk- s'aande met zesduizend vette ossen, elk ttr zwaarte van 750 kilo's. De slak levert ongeveer 8/s vaD haar gewicht aan voe dende bestanddeelen terwjjl haar samen stelling is vastgesteld als volgt: Water 76.017, proteïne 16.025, vet 0.953, mine rale bestanddeelen 2.025, en stikstofvrjjd bestanddeelen 4.602. Van wie er van houdt leveren de slakken een voortreffelijk voedsel op en zgn gemak- ktljjk te verteren. Onze maag zou, dunkt ons, eene uit zondering maken en dus... eteu wjj voor- loopig nog geeo slakken De coroner te Grantham heeft aan het einde van zgn onderzoek naar de oor zaak van het spoorwegongeluk hij die stad de meening ui.ge-prokon dat het twijfel achtig was, of die oorzaak opgehelderd zou kunnen worden. Hjj achtte het bewijs niet geleverd dat iemand van de beambten schuld had aan het ongeluk. Naar zjjn meening, was de rorn overgehaald, maar te laat. De gezworenen legden daarna de ge- b uikr-ljjke verklaring af dat de slachtoffers omgekomen waren, tengevolge van een on geluk en bevalen aan de maatschappij aan, de bocht waarin het ongeluk gebeurde een grooter n straal te geven. Jacob H. Schiff, de A merikaansche bankier die een groote rol heeft gespeeld bjj de fij^iancieele on derhandelingen om Rusland na den oor log aan geld te helpen, heeft bjjna weer een postpakket met een heiswerktuig erin thuis gestuurd gekregen. Het gevaarlijke pak is gelukkig nog op een bgkantoor van de post opgehouden. Op 18 Augustus van verleden jaar had hjj al een dergelijk pakket ontvangen. - Naar luid van eeu telegram uit Ko penhagen aan de Daily Mirror, heeft de Russische politie die daar de Tearitsa- weduwe Dagmar en grootvorst Michael bewaakt, gisteren uit Petersburg telegra fisch last gekregen, om hare waakzaamheid te verdubbelen. Men is bang dat verscheidene anarchisten die bjj de Stockholmscke samenzwering betrokken waren, op weg naar Kopenhagen zgn. Uit de «Telegraaf" Langs de straat. De snijboonenmolen en 't jeugdige paar. Door noesto vljjt heb ik 't zóóver gebracht, dat ik eindeljjk woon op 'n kamer met 'n waranda m'n ideaal. 't Ie daar fijn. Beneden in den tuin zjjn kippen, 'n hondje en twee ganzen. Aan don overkant hangen de menschcn hun goed te drogen en komen bnnrvrouwen op visite. En naast me ie 'n pasgetrouwd paar komen wonen. Dat zo pas getrouwd zjjn is 'n feit. Do jongelui zoonen elkaar met zoo'n geweldig gedaver, dat het twee straten verder te hooren is, 't hondje beneden geregeld aan slaat, en de kippen met afkonrend hoofd schudden naar boven kjjken. Wjjders noomen ze elkaar dotje, snoes, lieveling, kippie, lokkers, toetie, hartepit en toeteloeresie. Ik weet dit alles zoo precies, omdat er oen scheur is in de plankenschutting, die hun waranda scheidt van. de mjjne en m'n onbescheidenheid grenst eenvoudig aan 't fabelachtige. Alles scheon koek en ei rozonschjjn en manegonr tusschen 't minnende wittebroods- paar tot gisteren. Toen gebeurde er iets diep treurigs. Mevrouwtje zat mot bak snjjboonen voor :ich, en spleet vljjtig de vloezige halzen van do peulvruchten. Komt meneer do waranda op stappen, ge heimzinnig gebarend, zet 'n in bruin papier gewikkeld iets op z'n vrouw' schoot, geeft haar 'n zoen, die klinkt als 't knallen van 'n champagnekurk, en bljjft met z'n handen over z'n buik gevouwen, in zalige afwachting staan toekjjkcn. Movrouwtje ontwikkuit 't pak on brengt 'n gloednieuwen BDjjboonenmoloc aan 't daglicht. »'n Snjjboonen molen" roept zo verrukt. Weer een geweldige zoon. ,Ja" zegt meneer, .Maar je kan er ook olie andere boonon in pellon, zegt de winkelaar"- ,In pellen" giert mevrouw. «Hoort hem 1" Natuurlijk dAar stop je ze in" en meneer duidt met eigenwjjze beweginkjes naar 'n paar smalle gleufjes. //Kyk toot en dan draai je aan dien BÜnger zie je?" «Jawel schat". ,Je kan er van alles in doen, zei-ie peulen en snjjboonen en tuinboonen en dop erwten". Nee lieveling" zegt mevrouw boslist dat heb je abuis alléén snjjboonen." .Hjj zei 't toch zélf, hartje van alles geef nou es hier zoo'n hcereboon." 't Zjjn tninboonon, dot." •Non ja heoreboonon of tninboonen da's óón." Probeer 't niet, want 't gaat tóch niet." En die man zei 'tl" ,Hjj zal om een praatje verlegen zjjn ge weest jnllie mannon gelooven ook alles." De toon wordt i ets minder toetclocreseri?. Maar kind zoo'n man weet toch óók wel wat-io verkoopt? Geef nou es hier zoo'n boon." Doe 't nou niet Henk dan forceer je de machine." Och wat jjj wil altjjd alles beter weten. Jullie gelooft maar, dat wjj hoelemaal geen verstand van keukendingen hebben." Dat bèb jullie ook niet." «Ook niet van zoo'n stomme machine?" «Dat schijnt want je wil er dingen in stoppen, die er niet in hooren." D'r hooren wèl boorien in." Maar geen tninboonen." Van alle boonen." »'t Is nie waar." »'t Is wèl maar." «God, God, boe kan iemand toch zoo tegen beter weten in altjjd öp strijon." «Ik strjj niet op, maar jjj moet per se al- tyd 't laatste woord hebban." »Dat wil ik niet maar jij bemoeit io altjjd met dingen, waar je geen verstand van hebt." «Oda's nou jodank je bent lief, hoor." •Ja jjj bent aardig 1 ,Zeg liever dat 'k 'n mispunt ben «As je zoo opstrjjdt, zeker Nou, daar dan 1" schreeuwt meneer ineens heftig en ongemotiveerd driftig en kwakt den molen tegen den vloer. Mevrouw wordt bleek huilt werkt dramatisch met 'r koket schortje meneer verdwjjnt binnenshuis.... Maar gelukkig klonk 'n uur later 't zweep- klapperig zoengeratci weor door do waranda- atmosfeer....... Burenrechten. Gevoegelijk kon ik hiorbovon subrjjvenen burenplichten. Dat is trouwens altjjd eeu van zelf sprekende waarheid. Zoo dikwjjls de wet ons een recht geeft, stelt zjj daar een duren plicht tcgenovor, on wat men me een weid- schen naam bet Recht noemt, is juist dat samenstel van regeleD, hetwelk den kring van iodera rechten en plichten gaat trekken, opdat niet bet onheil dor anarchie kome over ons vaderland. Voor de baud lag deze eisch van wetgeving bjj du .rechten en verplichtingen tosschon eigenaars van naburige erven.* Buurlioden hebben van ouds in don reuk gestaan van buitenmate kjjfziek te zjjn, en bjj honderden zou met de twistgedingen kunnen tellen, die hun ontstaan te danken hebben aan oen venster, of een omgevallen schutting, of een boom, die zoo vrij is mot zjjn wortels en erf vun don nabunr te doordringen. En wie zal ooit het aantal kannen opgeven van degenen, die aan het bakkeleien zjjn geraakt over oen grensgeschil, nietige ruzietjes dikwjjls over een vierkanten el gronds maar die broed uitgemeten als gold het de winst van oon koninkrjjk, ten slotte gansche families tegen elkaar in het harnas kunnen jagen Zoo komt het dan dat deze titel van het Borgerljjk Wetboek nog wel bot moesto is nagesnuffeld door rechtzookonden vau allen rang en stand, en dat do wotgcvor wjjs heeft gedaan, toon hjj althans op enkole panton beproefde den proceedraak voor goed de tanden uit te breken. Wat nooit gehéél gelukken kan, lezer geen sterfeljjk mensch zal ooit zóó alleswetend x|jn dat hjj elke kwestie mag voorzien, die tusschen do personen kan rjjzen, en werk voor de advokaten zal er aan dan .winkel bljjven, zoolang er wetboeken worden gemaakt. Ter zake dns. En laat ons beginnen mot de grens van ieders eigendom. Wa*r die precies moot liggen, zegt loze titel van het B. W. ons nog niet, dat hoort thnis bjj de leer van de eigondomsboekhoudiug en bjj het kadaster, over welke beide onderworpen ik later iets hoop te zeggen. Maar dit vinden wjj hier welieder buurman kan den ander noodzaken tot afscheiden, d.w.z. tot grens bepaling. Hoe dit gebeuren mojt, is echter vrjjgolaten. De bedoeling is enkol, dat ieder recht heeft precies te weten waar zjjn eigen dom begint en ophoudt; of dit met een greppel is aangegeven of mot een simpel paaltje of een witten steen, is om het oven. Alleen in •atod n en aaneen gebouwde voorsteden cn dorpen" kan men van elkander niet alleen afscheiding, grensbepaling, maar ook afsluitiug eischen, zoodat daar uioinacd behoeft te dul den, dat een erf open ligt voor Jan on all- man en a'dus vergaarplaats kan worden van ongorecktighe len. Waar rm echter di grens precies ligt, dat is, z.Kials ik zeide, vaak de mooioljjkhjid. In den regel hualt men een lundmet ir, op beider kosten, eu laat dozen ambtenaar uit oude kaarten en metingstukkun do verloren grens w eer opdiepen. Edoch in rcchton geldt dit nog niet als onomstooteljjk bowjjs, en daarom behoort een verschoven of uitgewisclite grens nog steeds tot de buiten kansjes van dit eigenaardig slag van menzchen, dat men Jan Proces hoeft gedoopt. Om die grens dor erven heen »roepecrea zich nu do meeste burenrecht n. Op do schei ding kan een muur staan, dan is allo kans dat dit een .gemeen» muur* is, d.i. con muur van beide naburen samen. Het tegendool kan blijken uit een titel of uit een tceken. Een titel is een bewjjs van recht, een akte of iets van diru aard, een tceken kan hier recht teokenachtig zjjndat du muur naar één kant schuin afloopt, of dat er d»ar ly'ston op zjjn gemaakt, of uitstekend» stoonen, of dat er een huis aan dien k.nt is gebouwd, waarvan do muur deel uitmaakt. Naar den kant dion het teckcn aanwjjst, zit de eigenaar v..n den munr. Iz die echter gemeen, dan zjjn er echter eigenaardige rechten. Ieder mag op do halve dikte dun balkon of ankers er in leggen, maar geen h >l(en of nisten, de repa- tics betaalt ieder half, en wil een van beiden hem hooger ra.ken dat mag hjj doen op eigen kosten, terwjjl dan weer later de andere eige naar tegen betaling van do helft der kosten medeëigenaar ook van het hoogcro kan worden. Men ziet het; een ware kanibalenbruiloft voor rechtsgeleerden. Wy zullen ons ook maar gauw van dien gemeenen muur laten afgljjden. Alleen dit nog. er kunnen ook gemeeno heg gen zjjn, en dito gemeeno grachten, omtrent we'ko laatste do wet landcljjk blijmoedig komt vertolion, dat elk der naburen daarin mag „visschen, varen, zjjne beosten drenkon, en dtaruit tot zjjn gebruik water scheppen". Dan komon de venters. Over het erf van uw bunrmun, lozer, zult gjj niet mogen kjjken door een venster, dat, rechtuit gemoton, minder dan twee meters vau nabuurs erf is verwjjdord. Terzjjde of in de schuinte is een halve meter voldoet de, do wet heeft bljjkbaar schuin ge geven oogjes minder erg in de spiezon dan de rechte on degoljjke blikslagen van gewone monsc'; en, ZolfB niet van ceD balkon moogt gij spiedon in den tuin van nw met huwbare dochters gozogendi-n haarman, want de even- gemolde twee motors wordt gerekend van den bnitonBten kant van dit bonwkunstiversiersel. Echter, als mon tooh, geijjk oon verstandig mensch betaamd, op zonlicht gesteld is, be hoeft men zjjn muur niet geheel pot licht te metselen. Want men mag daarin „lichten of vensters maken van dichte jjzcren traliën voorzien en met vaststaande ramen", m-tten hoogste één palm oftewel tien centimetors ruimte tuss hen die tralies. Men ziet het, do wet is er wel op uit, om iemand niet door ijju buren te laten beloeren. Ook kan men, zoodrA mon merkt, dat buurman het gebod overtreedt, hem mores leuren, door een vonnis van den rechter te vragen, strek- kenden om hem, desnoods met don sterken arm dor politio, doodgewoon zjjn vonters voor zjjn nieuwsgierigen neus dicht te metselen on 'ie kosten hom te verhalen. Dezelfde fatale afstand van twintig en vjjf palmen, om in da ouderwetache maatbe palingen der wet te bljjven, geldt voor boomen on heggiu. Twee meter van nw erf moot uw buurman met zjjn boog opschietende boomen b.jjven, en een halven dito met zjjn heggen. Wat binnen de vorboden ruimte staat, kan men laten uitroeion. En degene, op wiens erf de takken van des buurmans geboomte ovor- hangon, kun vorderen, dat dio takken worden afgesneden, on als buurman op do eerste aan maning dat niet doet, kan bjj, die last ervan had, ze zolf aiinjjden. mits hjj zich hoede op buurmans grond te troden, niet omdat wcl- lioht de buurman hom de beenon zoude breken, inaar omdat de wet niot de eigenrichting zoo- wil drijven. Want let wel, hier verstont dc wetgever zich om een recht te laten uit- oefeneu, rechtstreeks tcg-n den onwillige, zonder tusschenkomst van den rechter, welke laatste in do rechtsgeleerde wereld eenvoudig een misgeboorte on oigonljjk een wanschapen mo ster is, terwjjl gewone lieden het nog al ceuvoudig en verstandig vinden. Zooals men ziet, mot dit burenrecht staat mon midden in do werkeljjkheid. Deze héélo titel van hot anderB zoo droge wetboek riekt naar don bodem, is als eon oaso in do woes- tjjn van formules, die burgeljjk recht heet. Er zjjn nog meer van die eenvoudige treffende dingen, dio daarom veel geljjken op de nuchtere rechtsregels van ons oud-vaderlandscho volks- rocht. Daar is het ladder- of steigersrecht moet dulden, dat uw buurman do noodigo steigers of ladders komt plaatsen op nw grond, om zjjn gebouwen te zetten of te herstellen. Dan de noodweg of uitweg. Wanneer een stuk land zoodanig ligt ingesloten tusschen andere landen, dat hot niet tot den gomeonen weg of de gemucne vaart kan geraken, dan moeten do omliggende eigenaren hot een uit weg versohafibn, en daarvoor behoeft niets betaald to worden dan do door de eigonaren werkeljjk geledon schade. Daar zjjn ten slotte de bepalingen omtrent waterbronnen en stroo- monde wateren, die bjj ons minder to pas komen, maar wuarbjj nog do zeer merkwaar dige bepaling staat, dat de rochtor, als het geval zich voordoet, bjj do beslissing over deze rechten moot trachten «het belang vau den landbouw met de onschendbaarheid van het recht van eigendom' overeeon te brengen. Ook dat mag aangeteekend worden, want op het punt van den onschendbaarheid eigendom laat het B. on W. van 1888 niet met zich sollen. Welnu, al deze burenrechten en -plichten vloeien uit de wet voort. Zjj vormen den wet- teljjkcn, den normalen toestand. jpj jj j Tijdstippen van verzending der Brievenmalen. Naar Oost-Indiè. I Datom darter Tij'1*1- Verzendiiunweit. laatat. bod. pc.Wg. ,/b Po,u Stad» yd. zeepost ri» Anuterdam. 5 en 19 0ct. i 7.ar p. zee poet ri» Rotterdam 28 Sept. 7.— »r. p. Holt. mail ri» Geon» 2 e» 10 Oct. 7.— ar. p Holl. Mail ria Marteille 9 en 13 Oct. 8.80 'inim. p. Prnmvhe mail ria Mamille 118 Sept. 7-ar. p Daitaeba mad ria Napele*) 9 en 23 Oct. 12.'tmor. Alleen naar Atjeb, Snmatra't Ooatknit, Palembasg, Kionw. lianka, BiUitun en fcW. Aid. ran Borneo. Het orerige gedeelte Tan Ned. Ooet-lndie wordt alleen i rerlangrn der afzenden ria Napel» renonden. Naar PalembangMouw, BankaBilliton i Z. W. Afd. van Borneo: p. Eageleehe mail viaBrindti en 18 Oct 7.— ar. p. HolL mail ria Genua 2 en 16 7.— ar. Naar Atjeh en de Oostkust van Sumatra p. üuneleelio mail ria Brindiei eikenDonderd.l 7.'i ar. p. lloll. mail \i* Genua 2 en 16 Oet.| 7.— tr. Naar Guyaua Suriname p. zeepoat ri» Amsterdam. 4 n 18 Oct. 'a ar. mail orer Engeland 9 en 23 0:t. 7.— ar. .alleen op verL der »£z i p. mail ria St Nazaire .1 7 Oet.| 7.— 'e ar. Naar Curafao, Bonaire en Aruba p. zeepoat ri» Am.Urdam, 4 en IS Oei. 7.— 'a ar. »ll ri. fe.twu. - 1.10 .- p. mail ria Hamborg29 Sept 7.— er. dleen op rerl. der ab.) Naar St. MartinSt. Eusta'iut en Safja: p tacpoit ria Am-nterdaea. 4en 18 Oet 7.— er. (alleen op rerL der h.) p. mail oter Engeland 4en 17 2.SQ aam. Naar KaaplandNatai, Oranje-Rivier kolonie en Transvaal: eiken Vrjjdag, 3.80, namiddags. Stoomvaartberichten. Het 8.s. .Balf', van Java naar Amsterdam, pass. '25 Sept. Kaap St. Vinoent. Het s.i. Koning Regentes" v. Amsterdam naar Batavia, vertrok 26 Sopt. v. Suoz. Het b.s. •Timor" vortrok 25 Sept. van Amsterdam naar Hamburg. Het s.s. .Koning Willem III", v. A'dam n. Batavia, pass. 26 Sept. Ouessunt. ALS DE ZWALUW SCHEIDT. Lief zwaluwtje, verlaat ge ons weer? Vindt gjj misschien gcon voedsel meer, Of loeit te fel de wind, Nu hior de borfst begint? Wjj zien U noode van ons gaan. Er breekt een booze tjjd dra aan Het stormig horfstgetjj. Do zomer is voorbjj. Trok vrjj maar hoon naar 't verre strand Maar keer eens woer naar 't gaitvrjj land, Dat gjj verlaten moet. 't Was U hior zeker zoet. Toef nu niet langer in het oord, Dat U gevoerd heeft on bekoord. Maar och, vergeet hot niet I Uw hoengaan baart verdriet. Vaaarwel dan, zwaluwtje, vaarwel Hervat bier" eens uw dartel spel, Als gjj na 't winterwee Zult koeren over zee. Tot woerziens, roopon wjj U na, Bjj uwon tocht naar Afrika. Vaarwel, vaarwel, maar keer Bljjmoodig eenmaal weer! W. M. T*. voor alle lezers van >'t Vliegend Blaadje". Ma inzendingen van Oplossingen, raadsels, Anecdoten, enz. voor Maandagavond 6 uur. Oplossingen der Raadsels. I. Zwolle Naarden Heldor Borger Gent. 11. Zalm tong voorn schar. III. Uaarn Assen Hoorn Edam. IV. Rok pet mantel jas. V. Koekoek eiber mees meerl haan ekster specht. Goede oplossingen ontvaogen van: Corry van de Laar Fenna Heeroma Sieuwert en Pieter Slort Jan on Hendrik Verborgt Izaak on Marinus Valkhof!" Piotornella Duinkoi Hendrik Hubrogtse Joban Geus Jan Wessel L. van Egmoud Wilhelmina Longhaus P. J. van Louvenstejjn Anna van Gcesel E. C. en G. M. Veth Cornelis KorfT Catharina van Brederodo Jan en Jacob Erkelons Jan en Tjjs Duinkor Nelly Hom Willem Voth Jacoba Janssen Christiaan v. d. Kuyl allen te Helder. De prjjs viel ten deel aan JACOBA JANSSEN. Raadsels. (iDgez. door G. Gomcs.) Van vorm is zjj gansch kegelrond, Doorschijnend licht en hoorljjk bont. Eon tochtje blaast haar uit elkaar. Een enkele stoot vernietigt haar. (Ingez. door Anna van Goaael.) II. Verborgen plaatsnamen. Do man draagt een holiu onder do jus. De wagen is vol kalkmaar de bak is hall vol. De zeeman hoeft met veel storm te kampen. Deze heer logde zjjn hoed op de bank. (Ingee. door C. Longhaus.) III. Tweemaal a en eenmaal d, Tweemaal m en eenmaal t Eenmaal s en eenmaal r En dan nog eon e. Welke stad bedoelt mon er moe? (Ingez. door Hendrik Hubrogtse.) IV. Verborgen bloemen. Die beschuit is zeer broos. Papa, vertel ons eens c«n sprookje. Hjj telde tot duizend, schoon het hem veel moeite kostte. «Ingez. door Jan cn Hendrik Verburgt.) V. Vorborgen voortuigen. Hjj zat mot ramen on deuren gesloten. Aan doze taak arbeidde hjj menig jaar. Maak daarvan geen gewag cn zwjjg. Verhaaltje. De tien kleine slaven. Er leefde eens een kleine jongen, Frank geheeten, die meende zjjne kinderjuffrouw te kunnen bevelen alles voor hem te doen. Hjj gulastte haar zjjn speelgoed op te rapen en weg te borgen, als hjj er genoog van had en geraakte zoo uit zjjn humeur, zoodra do goede ziel hem zeide, dat hjj dit zelf behoordo to doeD, dat zjj alles voor hem in orde bracht en hem, belaas! zjjn zin gaf, ook in andere dingen. Zelfs de oudors van Frank ontvingen dik wjjls zjjne bevolen on worden zjjne slaven. Nu gebeurde het, dat zjjne grootmoeder bjj zjjne ouders kwam logeeren. Zjj bleek de eenige te zjjn, die zich door den knaap wist te doeD gehoorzamen en op zekeren dag be loofde zjj hem een verhaal over tien slaafjes te zullen vertellen. Na do tboo ging Frank op eon bankje voor het vuur aan do voeten der oude viouw zit ten, om te luisteren naar bare geschiedenis en ziehier wat hjj hoorde. «Je weot misschien nog niet, dat jo tien kleino slaven bezit, dio bereid zjjn al jo or ders op te volgen en den heelon dag voor je werken, alles uitvoerende wat je wilt dat zjj zullen doen. Vjjf dier slaafjes zjjn aan jo rechtorzjjdo en vjjf aan je linkerkant. Zjj zjjn bjj je als jo eet, oi wandelt, of slaapt, of staat. Nooit zjjn zjj jo ongehoorzaam on het is goed ze zooveel mogeljjk bezig te honden. Als jo hun beveelt goede daden te doen, zul je er zelfs voor beloond worden, maar indien je wreed of slecht bent van hart, zullen do tien kleiue slaven jo not even gauw gehoor zamen, ofschoon je, natuurljjk na verloop van kortoren of langoren tjjd, daarvoor zult wor den gestraft. Twee van jo slaafjes zjjn kort en dik twee zjjn klein on mager; maar hoewel zjj allen te zamen werken, moot ik er jo aan her inneren, dat er een tjjd is, waarop het boter is vjjf van de kleino slaven verborgen to houden, on ze niet to laton weten wat jo doet Dat is wanneer je iemand wilt helpen, die in kommer en verdriet is. AU je dat doet, laten dan alleen de vjjf slaafjes aan jo recb- terzjjde dat vernemen on hond do andoron buiten hot geheim. Vergoot vooral niet die lieve kleine slavon bozig te honden en, zoo dikwjjls je iots go- daan wilt hebben, jo boeken te krjjgen of je speelgoed op te borgen, doe bet dan zelf, mot je eigen handen, want de vingers aan die handen zjjn do tien gewillige slaafjes, waar over ik jo gesproken heb en zjj kunnen al hel werk, dat jo gedaan wilt hebben onein dig beter verrichten dan iemand anders voor je kao." Frank kuste zjjno lievo grootmoedor on be loofde haar nooit haar vertelsel to zullen ver goten. Hjj werd een groot en geëerd man, die een byzonder goed gebruik ran zjjno tien kleino slaven maakte en ze oen arbeid deed volbren gen, wolko hem heel de wereld door bemind hooft gemaakt. Bjj bet lezen decor kleine, leerzame schots, dacht ik er aan hoe vele monschen nooit voor uitkomen in hot leven, onkel en alleeo om dat zjj als kinderen do slechte gewoonte aan namen do handon in don school to laton rus ten, zoodra or iots uit to vosren viel, dat zjj niet juist prettig vonden. Een tjjdlang kan dat zoo voortgaan, zon der dat zjj er onaangename gevolgen van ondervinden; want kindoren z(jn vaak om ringd door porsonen, die zo zoozeer on zoo onvorstandijj liefhebbon, dat zjj bljj zjjn alle steentjes voor hen uit den wog to kunnen ruimen; maar de dag breekt aan, waarop zjj zonder steun de reis door bet le ven zullen moeten vervolgen, waarop niemand meer voor hen draven en zorgen zal. En dan «De tien slaafjes znllen zjj toch nog altjjd behouden 1" roept een mjjnor jonge lezers tnjj toe. Ja, maar het oude hollandsche spreek- ird is zoo waar: .Rast roest 1" Als ouzo viogers niet voortdurend bezig gehouden zjjn met nuttig werk, zjjn zjj daartoo to stram go- worden. Iemand, die jaren uchturecn alle moeite op anderen wierp, kan zich goen moeite meer geven. Ook dat is eene gowooote, die nooit aangenomen wordt, als men hei on geluk hoeft gehad den leertjjd daartoe onge bruikt voorbjj to laten gaan. En laat ons het nooit vergoten, al wat wjj hier beneden boreiken, moet ons eigen work te zjjn. Wjj zeiven zjjn het, die ons leven mooi ol leeljjk, nuttig of waardeloos raake?-, die onze loopbaan afleggen, gehechtheid win nen of sehnld dragen dat wjj onbemind bljj- m. Laat ons dus onze slaafjes oeionou vau don aanvang af en nooit laf gonoeg zjjn anderen op to dragen wat onszelven vorveelt; daar van hangt grootendeeU af, oi wjj eenmaal overwinnaars of ovorwonnelingen zullen zjjn in den prachtigen strjjd van hot loven; Correspondentie. Nelly //om, te Rotterdam. Tot mjjn spjjt kwam jo briefje de vorigo week to laat in mjjn bezit, zoodat ik niot meer in do gelegenheid was jo babbeltje to beantwoordenditmaal hadt je echter beter opgepast. Ik kan me voorstellen dat het wonen te Rotterdam je beter bevalt dan in Heldor doch het moet toch dunkt me niot prettig zjjn zoo dikwjjls van woonplaaU te verandoron, want dat zal vooral mot schoolgaan heel lastig zjjn. Je schrjjft mo dat jullio slechts één jaar te R. bljjft om dan naar Amsterdam te gaanwoet je al of je daar ook maar zoo kort bljjft? Vriendeljjke groeten. W. v. d. Nieuwen hof. ik vind 't uitstekend dat jo aan onze rubriok wilt mee doen, doch hoop dat jo er voor zult zorgen dat je briefjes tijdig in mjjn bezit zjjn ditmaal was je te laat. Corry v. d. Laar. Zoo meisje-lief, U de verhuisdrukte voorbjj? 't Is een goed werk als 't gedaan isik kan mo ton minste best begrjjpen dat je geen tjjd en plaats kon vinden om me te schrjjveneo noem je verzuim voltrekt niet kwaljjk, van harte feleciteer ik je in je nieuwe woning, en hoop dat jo er een rocht gelukkig tjjd in zult doorbrengon. Fenna en Betje Heeroma. Zeker meisjus, mogen jullie mee doen, heel gaarne zells, want hoo meer onze kring zich uitbreidt hoe liever 't mij is. Ik vind 't bjjzondor knap dat jo cesjarig zus al lozen en schrjjveQ kan. A. C. Als je met my corrospondceren wilt moet je je briefjes volledig onderteokenen in do rubriok wil ik wel van je initialen gebruik maken doch ik als redactrice dien to weten wio je bent. Anna v. Gestel. Met genoegon vernam ik dat de inbond van het gewonnen boek zoo bjj zonder in je smaak viel, on sal je dank den heer uitgever gaarne overbrengen. G. Gomes. Ik vind 't heel aardig van je dat je mjj ten minste esnigo raadsels toezond t, waarvan ik zooals je ziet reeds gebruik maakte in do hoop de volgende week wederom een ander van je te ontvangen. Vriendeljjke groeten. HA RIB VAN AU8TEL,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1906 | | pagina 1