KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor Heldor, Texel, WIerIngen en Anna Paulowna, DE VIOOLSPELER. No. 3509 Woensdag 3 October 1906. 84ste Jaargang. Bureau: Spoorstraat. Telef, 59. Bureau: Kenlngstr. 29. interc.-Telef. 50 Abonnement Vliegend Blaadje p. 3 m. 50 et., fr. p. post 75 et., Buitenl. f 1.25 ,g' t Zondagsblad 37* >>>>45» 0.75 Modeblad 55 80 >0.90 Muzik. Bloemlezing» ><60>>>>85> 0.90 Voor 't Buitenland bjj vooruitbetaling. VERSCHIJNT DINSDAG EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BERKHOUT Co., te HELDER. Bureaux: Spoorstraat en Koningstraat. Aövortentlör» nn 1 tot 4 regelCent. Elke regel meer6 Buwgs-exouiplaar'21/, Vignetten en groote lettere worden naar plaatsruimte berekend. Aflvertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. m,Aan onze abonné's buiten de gemeeote wordt beleefd verzocht, 't verschuldigde abonnementsgeld Vliegend Blaadje en Zondageblad 3a kwartaal 1906, te willen oterniaken per Postwiss-l of in postzegels vóór 5 October, zullende anders daarover met 5 cents verhooging per post worden beschikt. Uit het Buitenland. De Russische politie /.al hervormd worden, schreven we reeds, 't Bljjkt echter dat daar mee nog Diet bedoeld werd eon optreden ook van de politie in meer gematigden zin. Want oud-minister Doernovo is met de leiding di reorganisatie belast en onder hem zal onmid dellijk workzaam zjjn Ratskofsky, do man, die do bekende geheime drukkerjj had aun hot gebouw van het departement voor buitenland- sche zaken, waarop de oproeping tot Joden moord en de lasterljjko schotschriften tegen Graaf Witte on zyn rcgoorÏDg werden ge drukt. Witte ruimde indertyd do drukkerij op. Prins Doernovo wees indertyd in de Doema dezen man aan als de officiëele leider Her Jodenvervolgingen en maakte 't hem toen zoo warm dat hy naar 't buitonland vertrok. Stolypin hoeft hem teruggeroopen en hem in xctiuven dienst hersteldhy moet de politie helpen reorganiseeren. Nu progroms verwek ken dat schynt een lievelingsbezigheid van hom te zyn. Stolypin heeft den Czaar gead viseerd «don Bond van hot Rassischo volk" cene subsidie too to konnon on doze gaf dan ook 25000 roebel. Van dezen Bond wordt algemeen gezegd dat hy do progroms voor bereidt daartoe heeft hy de zoogenaamde «Zwarte bonden" in zyn dienst. Te Odrssa hoeft zich een comité gevormd bestaande uit vertegenwoordigers van vak- vcreenigingen en fabrieksarbeiders dat stryd zal voeren tegen de Zwarte honderd. Het comité heeft een aantal proclamaties verspreid waarin wordt verklaard dat geen progroms zullen worden gedold. .Eerst de rast her stellen, later komen de hervormingen" zegt Stolypin. Op een verzoek om do burgerrech ten der Joden goljjk te stollen met die der Christenen, antwoordde hy, dat daarvan geen sprake kan zyn zoolang de Joodsche jeugd in Rusland niet een geest van grootere liefde voor de wetten toont. Van do toezegde her vormingen komt alzoo niet voel terecht Geen congressen, geen vereenigingen, geen gelijkstelling voor do wet wel krygsraden, stemrecht on scherpe censonr. Slechts 180 onderteekenaars van het manifest van Wyborg zal do minister van binnenlandsche zaken doen vervolgen n. 1. alleen hen dien op de vergadering daar aanwezig waren. De Czaar vorbly ft nog steeds in de FinBche wateren. Hy vindt het voor hom en zyn familie daar beter dan in zjjee paleizen te Potershof of Tserskoje Selo. De geruchten van een korter of langer vorblyf in het buitonland met name te Kopen hagen, hoewel af en toe weersproken, komen telkens weer op daiken. Niet alleen de Russischo Polen, ook de Duitsche voeren sedert lang stryd voor hunne nationaliteit. Door lydelyk verzet wil de bevolking afdwingen dat hot godsdienston- dorzicht in het Poolsch zal gegeven worden doch de Prnisischo autoriteiten willen daarvan niets weten. Toen eon aantal kinderou niet in het Daitsch wenschten te autwoorden kregen zjj arrest. De bevolking liep to hoop voor de woning van den onderwyter en pleegde allerlei baldadigheid aan z'jue woning. Bljjkens eon telegram uit Konstantiuopcl gaat Turkjje voort met troepen, geschut en amnnitie naar de Bnlgaarscho grens te zenden. De Turksche regeering ontdekte eon groot revolutionnair complot van Bulgaren te Jenidsje talrjjke inhechtenisnemingen hadden plaats. De tariovenoorlog tusaohon Oostenryk en Servië zal nog scherper voortduren. Servië verzette zich tegen den eisch om binnen den door Oostenryk getlolden termjjn to beslissen en weigerde om de kanonnen voor de Servische artillerie in Oostenrijk te bostellen. Op Cuba gaat do .revolutie* hard den kant van Amerika uit. De voorloopigo Amerikaansche regeering nam het bestuur over Cuba reeds op, minister Tait proclameerde zich zelf tot militair-gouverneur van het eiland. Amori- kaanscho troepen worden geland. Taft begaf zich naar president Palraa, die zich verhoogd toondo den regeer ingelast van zjjne schouders te kannen leggen. Eèn aantal samenzweerders tegen de regeering werd de vryheid gegeven, 't (iaat alles zoo goed dat hot stoeds moor den selijjn krjjgt als waro de revolutie aangelegd om Cuba Amerikaansch te maken. Nieuwsberichten. Helder, 2 October 1906. Do jongeling K. Dekker, leerling van den exauaencursus aau school 8, ia geslaagd voor surnumerair bg de Staats spoorwegen. Vrgdag werd door den kol-garzoens- commandant alhier openbaar aanbesteed: de levering van ongeveer 1210 0.L. aar dappelen, of zooveel meer of minder als zal blgken noodig te zyn gedurende het tjjdvak van l November 1906 tot en met 31 Mei 1907, ten behoeve van de troepen der landmacht, alhier in garnizoen. In gekomen waren 10 iaschrg vingen, van de hoeren J. Ha*jer, ad f 3.75; C Hinf 2.74 M. ölom f 2 45C. van Os f 2.40 A. Postrna f 2,40; J. Luidinga 12.37; S. van Amesfoort f 2 33F. Th. de Haas f 2.20; A. J. de Bunje f 1.96 en firma P. van Twisk f 1 87 per H.L. Door de Directie der Marine alhier werd Vrgdag openbaar aanbesteed: dj levering van 144.000 K.G. zachte witte tarwe en 96 000 K.G. harde roode tarwe. Voor witte tarwe waren iogekoun-a 3 inschrijvingen, van de firma's M. Witsen- burg, alhier, ad f 12.16 eu f 12 15 en H. H. van Waveren, te Haarlem f 11.77 voor roode tarwe 1 iaschrg ving. van H. H. van Waveren, te Haarlem, f 11.89, alles per 100 K.G. Helders Belang. On^cr presidium van den heer C. 8. Jaring word Donderdagavond een ledenvergadering ge houden van .Helders Belang", vereeniging tot verfraaiing on tot bevordering van den b'oei der gemeente Heldor. Nadat de vergadering was geopend, gaf de Secretaris, de heer G. E. Kloosterhnis, overzicht van den toestand der vereeni- ging. Hieruit bleek, dat de vereoniging 70 leden telt, dat op 80 Jan. 1.1. do rekening van den Penniugmeester nagezien en in ordo was bevonden. De ontvangsten waren f 353,996 en do uitgaven f 112,16, zoodat er f 241,83* in kas was. Verder geschiedde mededeeling van de werkzaamheden van het bestuur gedurende do laatste 2 jaren. Daarna werd, waarvoor dezo vergadering hoofdzakelijk was belegd, breedvoerig gespro ken over hetgeen gedaan kon worden om do vereeniging moer aan haar dool to doen bo- antwoorden en haar krachtiger te doen werk- j zaam zyn- Er werd opgewezon, dat in den beginne de vorconiging goed gewerkt had, door aanplanting van boomon, door het plaat- Sao van banken, door het bevorderen en 1 steunen van nationalo feesten, enz. Maar den laatslen tjjd was er minder activiteit aau don dag gelegd en noodig achtte men hot, dat er nieuw leven in de vereoniging kwam. Door .Helders Belang" moest b.v. j het bezoek van vreemdelingen naar onze ge- meentc meor bevordord worden en daarvoor zou het wenscholyk zyn, dat do vereoniging zich aansloot bjj don Bond van vreemdelingen verkeer. Getracht moest worden meer belang stelling voor de vereeniging op to wekken en hot ledental te vergrooton, opdat men dan krachtiger kan optreden Voor zulk een nienw leven was hot noodig, dat jonge krachten in het bestuur plaats namen, die met lost en yver de zaak aanpakten. Er werd daarom door don hoer Fecnders voorgesteld hot be stuur tot 7 leden uit te breiden, welk voor stel aangenomen werd. Alsnu ging men over tot de verkiezing van nieuwe bestuursleden eu als zoodanig werden gekozen de heeren C. S. Jaring, G. E. Kloosterhnis, L. H. Foenders, K. F. Uortgysen, J. van Willigen, H. Buhso Jr. en W. Biersteker. Aan dit nieuw gekozen bestuur werd opgedragen plannen te ontwerpen, voorstellen te doen en hot bestaande reglement (o horsici'. In een eerstdaags to honden algemeeno vergadering zullen dtze alsdan overwogen en behandold worden. Na hot nemen dezer besluiten werd de vergadering gesloten. Het Witte Kruis. Vrijdagavond word in café .Central" een algemcenc vergadering van de afdoeling Hel der van .Het Witte Kruis" gehouden. Deze werd by afwezigheid van den Voorzitter door den heer C. S. Jaring geleid. Na lezing en goedkeuring der notulen ge schiedde naar aanleiding van besprekingen in do vorige vergadering mededeoling 1 dut de gezondheidscommissie alhier eerstdaags een onderzoek zal instellen naar de melk, welke hier ter plaatse verkocht wordt, en 2 dat informatica zyn ingewonnen, omtrent hot vor- leonon van luiishoudeljjko hulp by ziektege vallen, doch dat dozo te kostbaar is voor do afdeoling on men das er geen gevolg aan kan geven. Daarna werd behandeld de beschrijvings brief voor do algemeone vergadering, die 2 October to Amsterdam zal plaats hebben. Eonige onderwerpen, daarop voorkomende, werden besproken en na bespreking besloten aan de afgevaardigden een vrjj mandaat te verleeoeu in hot uitbrengen van hun stem over do verschillende voorstellen. Tot afgevaardigdon naar genoemde ver gadering werden gekozen de hoeren J. Kluin en H-Ronken» on tot hunne plaatsvervangers de heeron M. Klopper on P. Pieters. Vervolgens was do verkiezing van 2 af tredende bestuurleden aan de orde. Do heer C. G. Van der Lee word herkozen on in plaats van den heer C. 8. Jaring, die niet herkiesbaar was, gekozen do heer P. Pietera. Verder werden gekozen de heeien H. Ronkens, M. C. Koch en H. do Boer, die belast werden met het nazien dor rekening van den Penningmeester. Na oenigo besprekingen by de rondvraag volgde sluiting van do vergadering. H. schryft in het .Handelsblad" Oordeel over marine-zaken. Geërgerd heb ik roe aan sommige borieh- ten in conigo couranten, betredende hot laat ste ongeluk, dat hot pantserschip .Piet Hein" getroffen heeft. De .Provinciale Geldersche en Nymeegsche Courant" schreef een stukje met het opschrift: ,Het pantserschip .Piet Hein" gezonkeu". Verder waB er in 't be richt te lozen, dat men hoopte, het schip met kettingen te lichten. Nota bene, 't schip ligt op 't oogenblik kalm weer in de haven, on had genoeg dryf- vermogen, om van de roeerplaats naar de werf gesleept te worden, om even to dokken. Do redactio van .De Nieuwe Courant" vond h't noodig. om oen noot aan haar bericht too to voegen, waarin ccn korte geschiedenis van het schip te lezen was, alsof het reeds voor goed verloren was. 't Is wel opmerke lijk, hoe weinig kennis men in 'i algomecn aan den dag legt by 't bo bundelen van marine-zaken. Het publiek weet over 't algemeen alleen mee te praten over ongelukken. Dan schel den de monschen en roepen: .Och, och, wat is dat een beroerde boel in do marine" Maar vraagt hnu eens, of ze gehoord heb ben van die on die bijzonderheid, van deze en dio gebeurtenis, die dor marine tot eer strekt, dan is 't antwoord bepaald: >Nnon". En vraagt hun eens: .Hoeft u verstand van marine-zaken?" dan is 't antwoord: .Neet), maar wel kunnen we toch wel zeggen, dat dit ongelnk to danken is aan een heel groote stommiteit, die nergens anders voorkomt", 't Spreekwoord: ,Dc beste stuurlui staan aan wal", is toch altjjd van toepassing. Het is hiermee helaas precies hetzelfde als met andere dingen hier in Noderland: .Wat Hollandsch is, daar zit een luchtje aan, maar in 't buitenland moet je wezen, daar is 't pas goed, daar is alles in de puntjes". En aan dezen Hollandschen Jan Salic-geest heeft de marine 't to danken, dat zy ia 't buiten land oen zoer gorden, in 't vaderland een minder goeden, om niet te zeggen, slechten naam heeft. l Dan zeggen do monschen By do marine gebeuren meestal veel meer ongelukken dan by de koopvaardij". Alsof dit con vergelijking was! Moeten soms de koopvuardyachepon zich oefenen in eskader, dicht by elkaar allerlei bowegingen maken, by nacht zonder licht gezamenlyk j varen Is een koopvaardijschip verplicht, de gevaarlijke, nauwe vaarwaters dicht by de kust en lastige havens op te zoeken, waar juist do moeste kans is, con ongeluk to krij gen? Neen! Is een koopvaardijschip een torpedoboot, die midden in den nrcht son oor lichten met 20-mylsvaart (20 maal 1855 M.) moet stoomen, terwyl bokeod is, dat er in j don naasten omtrok vele andere torpedoboo- ten zyn? Nogmaals neen! Kan eon oorlogs- schip, evenals con koopvaarder, steeds de- zoifdo route volgen? Kan men dan van een commandant van een oorlogsschip vergen, dat hij, overal waar hy komt, de vaarwators en gevaren op z'n duimpje kent, zooals een koopvaardijkapitein de route van zyn schip kent? 't Antwoord is weer neen! En voor dat kannen manoeuvreeren in eskader of divisie is oefening noodig; men kan dio kunst niet onmiddellijk machtig wor den. Als dat zoo was, dan had het perao- j neel dus geen oefening meer noodig, on zou men alle schopen ongebruikt op de werven 1 kunnen laten liggen, om ze in t|jd van mo- bilisatie plotseling in dienst te stellen, j Hoeveel ongelukken gebeuren er niet in buitonlandsche marines 1 Alleen de groote ongelukkon staan in do Nederiandacho cou- nuilen vermeld, maar do dugclykscbe klei— nero blyven in het botrokken land. Ook I hierin hebben dus die vele mensehen, die j bi-weren, dat er in 't buitenland veel minder grbeurt, weer ongeljjk. Schietoefeningen op de Harssene. Roede vau Texel. 3do District. Volgens mededeeling als voreu zal op een nader tusschen 1 en 15 October 1906 vast te stellen dag eene schietoefening worden gehouden van het fort op do Harssene. Er zal gevuurd worden met kanonnen van licht kaliber (6 c.M.), waar by onveilig wordt gemaakt de reede van Texel tot op 4500 M. van het fort. Hoewel het seizoen der harddraverijen en wedrennen langzamorhand ton einde loopt, blyit toch do belangstelling en deelneming aan deze sport nog levendig. Daarom heeft de .Kennemer Sportclub" voor a.s. Woensdag 3 Och weder courses uitgeschreven, waarby nog eens oen hard draverij op do korte baan voor allo paarden zal gehouden worden, maar die nu op oou aodere wjjze zal worden ingericht. Er zullon telkenmale 2 paarden loopen terwyl van de eigenaars, die niet ten 12 uur aanwezig zjjn, beschouwd wordt, dat hunne paardon niet mededingen. In het gohocl z|jn voor do ver schillende nummers 81 paarden ingeschreven waarvan 13 voor de korte baan. Naar ons wordt medegedeeld zal de tota- lisator ook weer op het guldensterrein werken, terwyl do entreo voor dames op hot paddoek thans gesteld zal worden op f 1.50. Wiaringen. •U. Woensdag vergaderde onze afd. van .Het Wilto Kruis". Na opening, lezing en goedkeuring werden con paar ingekomen s'ukken van niet veel bcteekonis behandeld. Als leden der commisio belast met het nazien der rekening van den Penningmeester wor den benoemd de hoeren A. Peereboom, T. Visser en P. Braai. Vervolgens werd behandeld de beachry vings- hrief voor do algemeeno vergadering, waarby het daarop voorkomonde voorstel van don atdceling heel wat debat ontlokt. Als afgevaardigdo werd gekozen de hoer Da. A. I. Reinders on tot diens plaatsver vanger de heer W. BruuL By do rondvraag stelt de hoer A. I. Rein ders voor een verbandkist aan te schaffen on die to plaatsen te Oosterland. Op verzoek van den heer Peeroboom wordt dit voors:el uitgebreid om ook zulk een kist te Wester- land te plaatsen. Met algoraeeno stemmen wordt dit voorstel aangenomen. Bedoelde verbandkisten zullen worden geplaatst b|j de hceren A. I. Reinders to Oosterland en A. Peereboom te Westerland. Hierna biold do heer Dr. Koops een im provisatie over tuberculose, welke met belang stelling en aandacht door do aanwezigen werd govolgd. Een jeugdige levenemoede. Als 't waar is, wat Vrgdag op de Nend-' te Utrecht voorgevallen is met een 4-jarig knaapje, dan heeft de schrgver van de Camera Obscura wel gelgk met z'n bewe ring, dat kinderen verdriet kunnen hebben en even hevig, ja intenser onder den in vloed daarvan Igden, dan volwassenen. De hier bedoelde dreumes heeft zich naraelgk willen verdrinken i Verschillende jongens hebben het geconstateerd. Zjj zgn er getuige van geweest, dat de kleine ka bouterman herhaaldelijk op de Neude een riool heeft trachten op te lichten, om in den put te springen. De jongeus waren ioo verstandig hem dit te verhinderen. Herhaalde malen verklaarde hg, dat bg dood zou willen zgn, en zgn vastberaden o- gjns deden aan de waarheid hiervan nau we! jjkB twjjfelen. Langzamerban 1 werd de kring door groo tere menschen aangevuld en ten slotte o- tfermde zich een politieagent over den jeugdigen levensmoede. De moeder van onzen kleinen baas bleek dood te zgn en dit scheen hem heel erg fr* hebben aangegrepen. Wel leeft de vader nog, maar deze bekommert zich in 't ge heel niet om het kind. Daardoor was het van alle goede zorgen verstoken. Na een ingesteld onderzoek bleek zelfs, dat het g-wooolgk geheel zonder toezicht was. Kr zgn thans echter maatregelen geno men, om aan dezen toestand een einde te maken. De politie is er in geslaagd de naaste familie van den kleine op te sporen en deze heeft zich over hem ontfermd. (Utr. Dbl.) Melkhygiëne. Als werkeljjk gebeurd, deelt de >Avp." mede: 't Is een warme dag. Per stoomtram zgn een aantal blikken bassen met melk aangevoerd, bestemd voor melkleveranciers of broodfabrieken in de Residentie. Alvo rens de bussen worden afgeleverd, sprin gen eenige trambeambten op den open bsgigewagen, openen, bljjkbaar met goed vinden van den inontvangstDemer, die er bg staat, een paar bussen, scheppen met h-t deksel een hoevecldeid melk uit de bun, doen zich te goed en keeren hetgeen er overbljjft in de deksels weer om in de bns. Ook de machinist, die met sterk trans pirerend gelaat van de machine is geko men en t«d«lök zgn pruimpje tabak uit zrjn mond in de hand heeft genomen, wordt niet vergeten. Mooie herfst. Het najaar van 1906 begunstigt ons al met buitengewoon schoone dagen, dagen dij als weggeknipt zgn uit een zomer, dagen die g bor»n worden in zilveren nevels, en ten ondergaan in wolken van goud. De langdurige droogte doet in het loof d* herfsttinten gestadig rypen. Geen regen werpt er storend zgn droppels tuaschen, geen wind schudt het loof van de takken. De zon kan er onverpoosd aan schilderen met haar geel, haar bruin, haar brons, en goud. De eene twgg na de anderever- kleurt. Er komt schakeering en teekening in de compacte bladerbosschen. 's Nachts sluipt heimelgk de winter al door het land, zgn wit kristallen voetspoor achterlatend op het gras Vroeg in den morge i vlucht hg weg, bang voor de zon, d<e sterker iB dan hg. Maar na ieder heimelgk bezoek aan zgn toekomstig rjjk voalt hg zgn krachten toe nemen. Straks komt de tjjd dat hg de zon durft tarten. Dan zal de herfstpracht verdwenen zgn en geen zilveren ochtendnevel de natuur bg het ontwaken omgeven. Dan komt de winter. Wie wjja is geniet nog wat hg kan van dit heerljjke vervolgstuk van den zomer. (Zutph. Ct.) Het allernieuwste op het gebied van wildstrooperg is wel de automobiel, in dienst van de wildstrooperg. Voorzien vau een helderschgnend, breed uitstralend licht aan den voorkant en aan de achterzgde, beweegt zich de automobiel langzaam over den breeden weg. Achter hem, volgend den stralenbundel, komt een tweede auto mobiel, die zich zigzagsgewgze over den weg beweegt en al het wild, hazen zoowel als kongnen, die op het licht afkomen en zich niet snel genoeg onder de voeten uit maken, eenvoudig verpletterd. Deze methode wordt reeds in toepassing gebracht op de grooto wegen aan de Bel gische kustde kooinklgke vereeniging tot bescherming van dieren te Brussel heeft er de aandacht op gevestigd vau de betrokken autoriteiten. (Ned. Sport.) ONGELUKKEN. De boer J. Jelsma, uit Langezwaag, reed met zgn vrouw, ongeveer 37 jaren oud en moeder van zes kinderen, op een open chais naar de markt te Joure. Een goederentram kwam aanBtoomen, het paard werd onrustig, waarom Jelsma uitstapte en het paard vasthield. Terwgl de tram passeeide, steigerde het paard, de vrouw viel van de chais en kwam terecht tusscheu de machine en den eersten wagen. Beide beeneu werden overreden. Er werd nog een medicus hulp verleend, doch de vrouw overleed spoedig. Ongeluk op een kermis. Te Vonlo had Woensdagavond op do kor- mis een ongeluk plaats, dat aan 7 personen letsel veroorzaakte. De ,Venl. Ct." deelt er over mede: Tegen kwart voor 7 waren verschillendo personen boven op de rntschbaan, om sick in volgordo af te laten glfiden. Eensklaps liot een bulk, waarop do vloer rustte, los en het gevolg was dat de daarop aanwezigen van eon aanmerkelijke hoogte naar henedon tui melden. Een jongetje, dat zich eveneens boven bovond, had de tegenwoordigheid van geest zich nog aan een paal te grypon, waar langs b|j zich liet afglydon en zoo de trap kon bereiken. Een tweede ventje wierp zich aanstonds in de glybaao. waardoor hjj heel huids beneden kwam. Op dezelfde manier wist eon knecht, die zich ook boven bevond, zich te redden. Vier andoren waren minder gelukkig, x|j violen van die hoogte naar be uoden. Gelukkig werd de val eonigsrius gebroken doordat zich daaronder een gespannen zeil bevond, doch dit scheurde als een stuk papier doormidden. Een gegil en gekrysch van belang, stor menderhand ging het Daar de tent en werd bevonden, dat er gelukkig geen dooden waren, doch allen hadden wat opgeloopon. Een meisje, een drievoudige beenbreuk, anderen gebroken armen, een paar ontwrichtingen enz. Behalvo degenen, wulko van boven kwamen te vallen, kregen nog eon knooht en oen militair door het vallende bout en yzer, eenige min of meer ernstige verwondingen. Dokters waren direct ter plaatse om hulp te verleeneo. Do toboggan werd op last van de politie onmiddellijk gesloten. Volgens do »N. Koer." braken twee doch tertje* van den heer 8oelea hot been, één FEUILLETON. Vr|j bewerkt door AMO. 33) .Wees zoo goed mjj tc zeggen, met wio ik de eer heb to spreken," zei Gwondolin deftig. .Wat is nw positie hier? Ik heb nog nooit over u liooicu spieken, nog nooit heb ik u hier ontmoet 1" «Mjjn naam is Dolly Star, mylady. Ik word gevormd tot zangeres, tot onderwijzeres of voor hot toonoeldat hangt af van de ont wikkeling mjjner stem. Ik was juist aan de studie, toen ge hier binnen kwaamt. ,Het is werkeljjk vreemd, dat ge hier ten platte lande wordt gevormd voor hot tooneel," merkte Gwendolin «enigszins wantrouwend op. «Och neeo," antwoordde Dolly bedaard. ,Mr. Winter, de organist der abdy, is oen goed leermeester, do lord betaalt voor my alle kosten en siguor Giotto houdt toezicht op m|jne studie." «De lord betaalt en signor Giotto houdt toezicht! Dat is zonderling!" dacht Gwen dolin met een blik op het schoone meisje tegenover haar. Doch die blik overtuigde baur, dat elke verdenking was uitgesloten. Zy keek naar de maziek en zag daarop Giotto's naam met de aanduiding«voor juffrouw Star." Op beleefden, doch koelen toon zeide •ii nu: «Ik neem de beschuldiding van eerloos gedrag terug, juffrouw Star. Ik aanvaard de verklaring van uwe tegenwoordigheid in dit vertrekmaar ik ontken, dat go hot recht zoudt hebben om u te mengen in de zakon, dio ge hier vernomen hebt. Die gaan u niet avn, on het is niet goed en niet verstandig, dat men zich bemoeit mot andermans zaken." ,0, mylady, ik kan niet zwygen Gy zyt zc«t schoon, go hebt zulk ccn edel voor komen God heeft u zoo liefelyk geschapen, dat alle vronwen n benyden en allo mannen u beminnen zou hot nu mogelyk zyn, dat Hjj u een steen in plaats van een hart in do borst gegeven heeft Ach, neem me niot kwalyk. maar hebt gc wel gezien hoe slecht signor er uitzag Ik weet, hoe oprecht hjj meende wat hjj zei; maar hjj zou gezwegen i hebben als hjj geweten bad, wat by deed Hjj is vannacht erg ziek geweestin de j koortsvlagon lag hjj to ylenMaria Pia en haar zoon hebben by hem gewaakt; als dio twee niet goed voor hem gezorgd hadden, zou by vandaag nog tc bed hebben moeten blyven. O, mylady, stellig hebt go wol opge merkt, hoe slecht hjj er uitzag." Gwendolin werd doodsbleek ja, werkeljjk, hjj zag er slecht uit i Nu herinnerde zjj zich hot ook. ,Ja," zei ze, tik bemerkte wel, dat hjj er slecht uitzagmaar dat verontschuldigt toch niet de woerden die hjj tot mjj richtte." «Maar mylady, ge hebt hem toch aangemoedigdhjj moest wel denken, dat zjjno bekentenis u aangenaam zoo wezen." «Wat Aangemoedigd Moest hjj dat denken herhaald Gwendolin verbaasd. .Ja mylady 1 Ge hebt zelf gezegd, dal die koningin zich niet vernederde, toen zjj de liefde van den hoveling beantwoordde. Zjj kon er niets aan doen, dat bunne harten voor elkaar ontgloeiden." «Ik heb er niet aan gedacht, dat mjjn woorden verkeerd begrepen konden worden," antwoordde Gwendolin met ongeveinsde spjjt. nu zjj do waarheid vau Dolly s woorden gevoelde. «Geloof mjj, juffrouw Star, daaraan heb ik werkeljjk niet gedacht." iJuist, ge hebt cr niet aau gedacht. Onze daden zyn altjjd hardvochtige wanneer wjj er niet b|j denken." ,Ge hebt geljjk, juffrouw 8tar ik xio nu in, dat ik vorkoord heb gehandeld." «Hebt go wel naar hem gezien, toen uw mond zulk een stroom van harde woorden naar hem uitgoot Hebt ge zyn blik toen opgevangen Niet voor de eerste maal zag ik zulk een blik." «Waar hebt go zoo'n blik dan ooit te voren gezien, juffrouw Star .Toen ik nog een klein meisje was, speelde ik dikwjjls inet do kinderen van den jacht opziener. Hun vader had een jong hertje meegebracht, dat zjjn poot had bezeerd. De opziener on zjjne vrouw verbonden den poot van bet dier en waren er zoor bezorgd voor, ja zoo bezorgd als voor een kind. Het dier knapte dan ook op en begon weer gebrekkig to loopen. Op een mooien dag lokte de op ziener het naar den vjjver, om bet te laten drinken. Juist boog hot beest den kop naar het water, toen een knecht het neerschoot. Misschien wist do man niet dat zyn geweer geladen was, en legde hjj slechts voor den grap aau misschien dacht hjj niets, maar bet schot ging toch af." Zjj hield opde tranen stonden haar in de oogen, maar zjj bedwong zich en ver volgde: (lk vloog naar het arme dier; dit legilo zjjn kop op mjjn schoot en sloeg do oogen op naar mjj. In zjjn blik lag verwijt, smart cn verbazing I Nooit zal ik dien blik vergeten, nooit zal ik zulk een blik weer sic», dacht ik. Maar vandaag heb ik bem weer gezien in de oogen van een mensch U, bebt ge dien blik kunnen verdragen, mylady Lady Gwendolin was diep ontroerd. Zjj had werkeljjk dien blik gezien, maar zjj had er zich tegen gehard, en nu wilde zjj op Dolly's laatste vraag liefst geen antwoord geven. Daarom trachtte zjj het gesprek ccn andere richting te geven on zei vriendeljjk «Ge beoordeelt mjj een beetje to hard, juf frouw Star. Go zegt dat ge hot aunzook van lord Asherton hebt gehoord en ook de be kentenis van signor Giotto. Welnu, dan weet ge ook, dat ik beiden heb afgewezen. •Ja, inylady, ge hebt beiden afgewezen maar het antwoord aan den rjjkcn lord ver schilde veel van uw antwoord aan den armen violist." ,Ge oordeelt onrechtvaardig, juffrouw Star. Ik wees den een even beslist af als den ander." (Ja, maar op welke manier? Tot den lord hebt ge gezegd, dat zjjn aanzoek u bjjzondcr vereerde en ge verzocht, dat hjj u zou ontslaan van con weigerend antwoord. Ge verzocht hem uw vriend te tjjner waren tranen in uwe oogen, terwjjl ge uwo hand op de zjjne legdet. En go hebt hem niet weggojaagd uit uw nabjjheid Maar signor Giotto hebt go roet koelheid bejegend, hom bolocdigd door nw trotscheid, gedreigd hem te dwingen tot beengaan. En toch als ik mjj niet vergis, ging do lord tevreden heen, bcgrypvndo dat hjj dwaas had gedaanmaar Giotto hè, och ik mag er niet aan denken." Gwendolin zweeg, omdat zjj de waarheid van Dolly's woorden gevoeldo, en daarbjj kwam een scbrjjnende smart over hetgeen sjj gedaan had. ,Het is wreed, het is zonderling," ver volgde Dolly zacht, «dat oen vronw de ge voelens spaart van oen man, die sjj niet bemint, en dat zjj den man, dio zjj liefheeft, kwetst en doodt." r Hoe durft gjj mjj met zulke woorden bjlccdigen?" riep Gwendolin, terwyl z|i plot seling een trotsche houding aannam. .Omdat go mjjn medolyden hebt opgewekt, bebt ge rog geen recht tot zulk een beleedigond ver moeden Ge hebt toch gehoord, hoe ik lord Asborton bekende, dat ik verloofd ben met Mr. Craven Hoe durft ge nu zeggen, dat ik een andoren man liefheb?" Dat is du een raadsel voor me," ant woordde Dolly bedaard, heelemaal niet van •treek gebracht door Gwendolin's boosheid. Het leek wel of ge oprecht moondet, dat ge Mr. Porcival Craven bemint, en toch, en toch Hebt ge dan alleen voor tjjd- verdrjjf met Giotto's hart gespeeld, om het nu te breken Iedereen op het kasteel meende, dat ge hem slechts voor du grap in zyn liefde aanmoedigde; ik dacht dat ik hot b.'ter wist, en nog denk ik, dat ge signor Giotto bemint, in spjjt van uw betrekking lot Mr. Percivai." By deze woorden verdween Gwendolin's zelfverblindingmet {schaamte moest sjj in haar hart erkennen, dat Dolly do waarheid sprak. Ja, z|j beminde Giotto, maar streed er tegen en wilde de waarhoid niet bekennen. Daarom sprak sjj met een ongeloovig lachje Hoe zyt go toch op dat dwaze denkbeeld omen, juffrouw Star?" .Heel eenvoudig, mylady 1 Uren lang heb ik u gadegeslagen, terwyl ge in het park of op het terras waart. Ik heb u zien lachen en blozen, als hjj nader kwam. Ik bemerkte, dat ge zjjn stap kendet cn dat ge luisterdet, of ge hem nog niet h oord et. Hjj kwam nooit in uw nabjjheid, als ge hem niet riept, hjj volgde u nooit, als ge hom goon toeken gaaft om meo to gaan, hjj sprak nooit anders, dan om u te antwoorden. Als hjj niet bjj n was, waart ge onrustig, en ge waart tevreden, zoodra hjj u geselschap hield. O, mylady, ik noem slechts eenige handelingen, waarmee ge hebt getoond, dat ge hem bemint." (Als ik geweten had, dat ik zoo in bot oog gehouden werd, sou ik me meer in acht genomen hebben," zeide Gwendolin bitter. (Ik kan niet gelooven, dat eene vrouw zoo slecht zou wezen, een man zonder reden ongelukkig te maken. IJdele vrouwen doen zoo, maar gjj ajjt niet jjdel 1" Geprikkeld door deze woorden, riep Gwen dolin boos: «Ik begin te gelooven, dat gjj zelf dien violist liefhebt, juffrouw Star!" Dat doe ik ook, mylady," antwoordde Dolly, de oogen opslaande zonder blozen. Ik bemin hem meer dan mjjn leven." Sedert wanneer Y" vroeg de lady, getroffen door deze onverwachte bekentenis. Van hot eerste oogenblik af, dat ik hem zag, mylady. Aanvankelijk dacht ik, dat het dankbaarheid was, omdat hy belang stelde in mjjne stem, in mjjne vorderingen, in mjjn toekomstige loopbaan. Ik dacht, dat het achting was voor zjjne talenten en bewondering voor zjjne goedheid. Zoo leefde ik in een zoeten valschen waan, totdat ik bjj uwe komst op Asherton zag, welk een indrak awe schoon heid en bevalligheid op hom maakten. Toen werden mjj de oogen geopendik werd mjj bewust dat ik hem bominde, en op hetzelfde oogenblik beaefte ik, dst mjjn liefdo hopeloos was. O, mylady, ik kon mjjn liefde niet op geven om hem gelukkig te tien maar nu zou ik alles willen doen om hem een ellendige toekomst te besparen." (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1906 | | pagina 1