KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor HelderTexel, Wieringen en Anna Paulowna. DE VIOOLSPELER. No. 3511. Woensdag 10 October 1906. 84ste Jaargang. Bureau: Spoorstraat. Telef. 59. Bureau: Kenlngstr. 29. interc.-Telef. 50 a.1aonnement Vliegend Blaadje p. 3 m. 50 ct., fr. p. post 75 ct., Buiten!, f 1.25 ,g (Zondagsblad 37'45 >0.75 'i Modeblad 55 80 0.90 (5 Muzik. Bloemlezing» >«60»>>>85> 0.90 Voor 't Buitenland bij vooruitbetaling. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BERKHOUT Co., te HELDER. Rureaux: Spoorstraat en Koning-straat. Advertentiei] Tan 1 tot 4 regels25 Cent. Elke regel meer6 Botrijs-exemplaar2'/i Vignetten en groote letters worden naar plaateruimte berekend. Advertcntiën moeten uiterlijk iles DINSDAGS en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezo>g-d zijn. Uit het Buitenland.. De staatkundige politie te Petersbnrg treedt in de laatste dagen met kracht op ter onder drukking van bet schrikbewind. Onverwacht deed ze Woensdag een inval in het instituut der ingenieurs, dat hekend staat als hetmid- delpunt der revolntionnairo propaganda. Een hooveelheid ontplofbare stoffen werd in be- slag genomen en vier studenten gearresteerd. De politie heeft het in de laatste dagen vooral op de laboratoria gemunt, die zjj, niet ten onrechte verdenkt als ver vaardigplaatsen van bommen. Een aantal werd doorzocht waarbj) aanleiding gevonden werd tot eenige arrestaties. Donderdag zjjn 360 staatkundige gevangenen nit 8t. Petersbnrg naar Siberië vertrokken. Er waren 2 priesters bjj en 20 studenten de overigen waren boeren en sol daten. Donderdagochtend is het door den krijgsraad uitgesproken doodvonnis voltrokken aan 19 der oproerige matrozen vau Kroon stad!. In de stad heerschte volslagen rust. Een paar staaltjes over de veiligheid in Rus land. Aan boord van oen passagierschip lie ten zich onder de reizigers 25 roovers in schepen. In zee haalden zij hun wapens voor den dag, deden passagiers en bemanning bij eenstaan op het voorgedeelte van het schip en namen al wat eenige waarde had moo. Om zich bij hnnne vlocht te beveiligen togen mogelijk geweld, namen zjj een viertal sche pelingen als gijzelaars mee die zjj later weer loslieten. Te Tifiis was het op 3 October uiibutaaldag van traktementen. Rooverbenden van 4 tot 6 man sterk overvielen de kassiers van vier instellingen en beroofden hen van aanzienlijke sommen. Slechts één roover kon gevat worden. De Czaar is met tjjn gezin weer te Peter hof teruggekeerd. De paleiswacht is aanzien lijk versterkt. De .Bond voor het Russische volk", die zich, zoo mon weet, zoo bijzonder mag ver heugen in de sympathie der autoriteiten, al is by het die de zwarte bende in dienst heeft en progromB verstrekt, de Bond heeft ver gaderd om een program vast te stellen. Alen kan begrypen hoe dit er nit ziet; er wordt in gezegdgelnkkig heelt Rnsland geen grond wet en is de autocratische wil des keizers de macht die elke oekase kan wyzigen of eenvoudig kan afschaffen. De hoofdtrekken van het program zjjn: handhaving van het orthodoxe geloof, van de autooratie en van den Rnssischen volks geest. Omschreven wordt wat tot bereiking van het dool moet worden geduan. Tot be houd van dat alles wordt geeischt dat de Joden zullen uitgesloten zyn van leger en vloot, van de hoogeaehool, van staats- en gemeente-ambtenzjj zonden ook geen apo theker of drogist mogon zyn, geen courant mogen uitgeven, moeten zich vestigen op een gebied door de gemeente aan te wyzen, ter wijl buitenlandsohe Joden niet over de Rus sische grenzon mogen. Wat die menschen dan wèl mogen zegt het programma van den Bond niet, alleen dat de goederen van revo- lutionnaire Joden aan den staat vervallen. Van zulk eene vereeniging kan mon ook begrypen dat sjj voor politie vraagt uitslui tend Kozakken, voor politieke misdaden de doodstraf. En hierna zegt de Bond te willen ijveren voor verbetering van den toestand van boeren en arbeiders, voor invoering van algemeone kosteloos onderwijs, mits de godsdienst die onderwezen wordt de streng orthodoxe is. 'a Ministers broer juioht in de Novoja Wremya dezen Bond toe, en wekt alle Rnssen op lid te worden I Nu, als dat de vryheid is die het Russische volk ver wacht, begrypen wjj de worsteling en den strjjd niet. De berichten in Engeland ontvangen omtrent den stand van den oogst in Indiii melden iets gunstiger wendicg in den toestand. Het aantal ondersteunden bedraagt nog 150.000. De pryzen der levensmiddelen dalen, behalve in Oost-Bengalen waar nog steeds grooto ellende h©«recht. De Home-Rule beweging voor Ierland leeft weer op. Do Iorsch-Amerikaansch Bond te Philadul- phia besloot om in den loop der eerstvolgende tweejaren 100,000 dollar by te dragen ten bate van de bewoging. Koning liaakon van Noorwegen is mot de koningin en den kroonprins op bezoek aan het oudorlyke huis, het Docnsche Hof, en ia daar recht hartelijk ontvangen ook door do bevolking. In het district Philippopel heeft oen gevecht plaats gehad tusschen een Turksche patrouille, die zich op Bulgaarsch gebied had gewaagd, en een Rnlguarscho wachtpost. De Turken werden teruggeslagen en hun kapitein sneu velde. Nieuwsberichten. Helder, 9 October 1906. Bjj de Vrjjdag alhier gehouden aan besteding wegens het leveren en montee- ren van een 7' gasdrukregulateur en het leveren van ongeveer 146,151 K.G. gego ten jjzeren buizen, bleek het laagst te zjjn ingeschreven door den heer G. Wilaon, te 's-Gravenhage, voor f 17,510. 't Aantal inschrijvingen was 6, waarvan de hoogste was die van den heer F. van der Sterre, voor f 23,993. Heden is het 300 jaar geleden, dat de vice-admiraal Keinier Claeszen zich bjj Kaap St. Vincent met zjjn schip in de lucht deed vliegen, liever dan in de han den van den Spanjaard te vallen. Door den minister van marine is naar aanleiding hiervan bepaalt, dat deze dag hg de zeemacht zal worden herdacht. De commandanten zullen het feit hun nen onderhebbenden in herinnering bren gen. Tweede Kamer. Vergadering van Vrjjdag 5 October. Een vraag van den heer Hugenholtz, en als antwoord eene publieke geruststel ling. De heer Hugenholtz had vernomen, dat door de marinedirectie te Willemsoord eene veiling zou worden gehouden van voor onze jantjes ongeschikt vleesch in blik. Wat daar van aan was? En of de minister dezen verkoop van blijkbaar voor de gezoudheid schadeljjk vleesch niet dacht te verhinderen Het bloek, dat de bewnste verkoop reeds had plaats gehad, maar ook dat het vleesch was van goede qualiteit; hel. vleesch was alleen wegens de verandering van het menu aan boord «overtollig" geworden. De minister van marine las het verslag van den verkoop voor. Er zjjn uit de blikkenmassa in tegenwoordigheid van alle kooplustigen monsters gestokeD, en de ge opende blikken bleken heel goed en deug- deljjk vleesch te bevatten. Zelfs de inhou 1 van een blik het eenige nit de geheele party dat er wa* verdacht uit zag, smaakten de gegadigden wonderwel. Voor kwade geruchten was dus geen reden. Het rjjk heeft als een eerlgk koopman oprui- ming gehouden van restanten. Dienstweigering. De dienstweigeraar Krilier, van de land weer, stond Vrjjdagmiddag voor den krjjgs- raad te Haarlem, om het vonnis te ver nemen voor hem gewezen, door het Hoog Militair Gerechtshof, waarbjj hjj was in appèl gekomen van het vonnis door den krgg«.riad te Haarlem over hem geveld. Het vonnis is vjjf maanden detentie. Nadat het vonnis uitgesproken was, zeide Krilier: >lk protesteer, omdat het vonnis is in strgd met alle uatuurlgke gerechtig heid. Het zal mjj wel niet veel helpen, zitten zal ik toch moeten, doch in elk ge val, ik protesteer". Het Hoog Militair Gerechtshof heeft bevestigd het vonnis van den krjjgsraad te Haarlem, waarbjj J. Gorter wegens aan houdend dienstweigereo, is veroordeeld tot 6 maanden militaire detentie. Een onderscheiding. Directeuren der Zuid:Hollandsche Mg. tot Redding van Schipbreukelingen te Rotterdam hebben den, doo' don heer Emile Robin te Parjjs gestichten, prjjs voor den Nederlandschen gezagvoerder ter koopvaardjj, die in het voorgaande jaar onder gevaarlijke omstandigheden de be manning van een schip, dat zich in dringend gevaar in volle zee bevond, zal hebben gered, zoomede voor den stuur man of de manschappen der equipage, welke zich daarbjj zullen hebben onder scheiden, over 1905 toegekend aan kapitein J. van d -r Wonde, den tweedoa stuurman J. Bakker en den liergast W. Vivser van het stoomschip „Mercnrius" der Koninkljjke Nederlandscho Stoomboot-Mij, voor d« reddiug der equipage van het Deeusche stoomschip „Ester". („N. It Ct". Zomergetuigen. Men meldt uit Zutphen Ware natuurwonderen verwekt deze zomer- sche herfstvruchtbooms die weer aan 't bloeien slaan; uitgeleefds planten, ge reed tot den winterslaap, doch die weer frissche loten schietenzangvogels die weer aan den nestbouw zjjn getrokken. En nu komt men op ons bureau een volkomen ontwikkelden meikever vertoonen een meikever in October 1. Menigeen van zjjne natuurgenooten heeft in Mei kouder gehad. Hondsdolheid. Men meldt uit Eindhoven De sigarenfabrikant de heer De Wit is te Veldhoven gebeten door een dolle hond. De heer De Wit zal naar Parjjs vertrekken om zich in het instituut Pasteur onder behandeling te stellen. Zeven honden zijn te Veldhoven afge maakt op bevel vau den districta-veearts. De toestand in de omliggende gemeenten is verergerd. Een eigenaardige inbeslagneming had Woensdagavond te Rulst plaats. Op last van een Middelburgsch advocaat werd door den deurwaarder te Hulst beslag gelegd op de menagerie van den heer G. (tent van mej. Ludowiska), wjjl die eigenaar niet aai zjjn gt-ldeiyke ver plichtingen voldaan had. Op een leeuw en een leeuwin, twes wolven, een hyena, twee beren, een condor en twee lama's met de wagens en kooien, benevens de teut, werd het beslag gelegd. Natuurlijk wekte d-'ze handeling vel belangstelling. (M. Ct) Men meldt aan het Vad., dat het tekort in de kas van den vcdweneu brievengaarder te Houtrijk en Polanen f3500.— bedroeg. Dit is uie'. door een borgstelling gedekt. Vermoedelijk is de man naar Amerika gegaan. Schadevergoedingen in Zuid-Afrika. Blykens mededeeling van den consul-gcne- raal der Nederlanden t« Pretoria, is in The Transvaal Government Gazettu van 29 Juli opgenomen eene kennisgeving (in vertaling opgenomen in de St.ct. no. 234.;, betredende de vrije gift van 2,000,000 pd st. tot onder stand van personen van Britacho en vroomde nationaliteit, dio vóór het uitbreken dor vij andelijkheden in 1899 gevestigd waren in Transvaal en de Oranjerivierkolonie. Deze kennisgoving bevat oen Ijjst der namen van personen van Britacho on vroomde na tionaliteit, te wier behoeve schadevergoedingen uit bovenvermelde ,,vryo gift" werden geschon ken, maar die zich niet hebben aangemeld, ten einde het hun toegewezen bedrag in in ontvangst to nemen. Besloten is de rokoningen uit hoofde van voormelde „vrjje gift" onherroepelijk den 81stcn December 1906 af te sluiten. Ter kennis van de bedoelde personen wordt gebracht, dal sjj zich vóór of op voornoemden 81 December 1906 zullen hebben aan to melden voor de uitbetaling van het op de ljjst achter hunne namen vermelde bedrag. Voorts wordt nog ter kennis van bedoelde personen gebracht, dat alle in de lyst go- noomdo bedragen, welke don disten December 1906 niet zyn opgevordord on uitbetaald, verboord zjjn en goone betalingen uit hoof Ie van schadevergoedingen uit voornoemde „vrjje gift" zullen geschieden naar meergomolden datum van 31 December 1906. Te Milaan is een bende juweelendie- ven en helers ontdekt. In een geheime bergplaats in eon muur vond de politie een menigte uit Ijjfoieraden gebroken edel gesteenten ter waarde van een goede f 120,000, waarschjjnljjk alles afkomstig van diefstallen, ook in het buitenland. Hongkong, 4 Oct. Het Engelsche stoomschip «Charterhonso" met omigranten van Hoihow naar Hongkong is J0 Sept. bjj »Hainon Head" gezonken. De gezagvoerder Clifton eu 60 passagiers zjjn verdronken. Uet stoomschip >Koh-si-Cbong," van de Nordd. Lloyd heeft een vlot opgepikt van van de >Charterhouse" waarop zich dele machinist Dowse en 23 man der epnipage benevens 2 vrouwen bevonden die gedurende 43 uren hadden rondgedreven. De Engelschen zjjn niet gelukkig met hunne oorlogsschepen. De kruiser «Terrible" heeft op haar thuisreis van Hongkong haar stuurboordschroef en acht voet van haar staartas verloren. Zjj zal onder geleide van een kruiser naar Enge land varen. Het pantserschip «Mars" van de Ports- month'sche reservediviaie, heeft bjj de Naalden (rotsen ten W. van Wight) grond geraakt. De schok werd vau het eene tot het andere einde van het schip gevoeld. Het schip maakte water, maar is ten slotte tocli goed en wel in de Tor-baai binnen gekomen. De duikers bevond'-n dat er een klinkbout los zat en nog andere schade was aangericht. Bjj Portland is verder de oude kanon neerboot Landrai", terwjjl zjj na schiet oefeningen teruggesleept werd, volgeloopen en gezonken. De bemanning op een seiner na, word met moeite gered. De Land rail die kort te voren door achttien linieschepen en kruisers als schjjf beschoten was, was met kurk geruid, om te voorkomen dat zij zou zinken. Dat middel heeft echter bljjkbaar niet mogen baten 0e verwoesting van Valparaiso. Valparaiso. 20 Augustus. Zooals do tele grammen reeds vermeld hebben werd Val paraiso in de'i avond van 16 Augustus door een vreesoljjke ramp getroffen. De eorsto haven van Zuid-Amerika's Westkust is ver woest door een aar i beving waardoor do nog zoo versch in hot geheimen liggende ramp van San Fransisco op waarschjjnlyk nog vreeseljjker wjjre is herhaald. Op Donderdag 16 Augustus hadden wy goed weer maar in den namiddag begon het te regenen, niettegenstaande den vrjj hoogen barometerstand, iets wat hier weinig voor komt Vreemd genoeg werd er reeds gemom peld ovor aardbeving dio op til zou zjjn, en zelfs werd er in don namiddag-bladen op go- wt-zon, maar voel waarde werd er niet u&n die voorspelling gehecht, want aardbevingen zjjn hier niet zeldzaam on ODgeveer '5 Jnni hadden wy hier een hevigen schok die even wel goed afliep. Maar <lat affoopen zou nu minder gunstig zjjn. Wy hadden gegeten uu do Hollandsche mijningenieur en ik waren in onze studeer kamer, de dames zaten in de hniskamer en de ingenieur Van Uooff was oen luchtje gaan scheppen in den tuin. Te 7 u. 65 m. n. ra. (de tjjd die de omvergeworpen pendules aan gaven) voolden wjj eon aardbeving die in hot begin niet zeer hevig was, maar die ge- leidoljjk toenam. Eenige seconden na den eersten schok ging het gas uit, daar de grond- leiding bljjkbaar gescliourd was en de grond kreeg een heftig golvende beweging, waar door het loopon zeer rnoeiljjk werd, alles viel op den grond, kleine rafels en kaateu worden omvergeworpen, porcelcin en glaswerk kletterde aan scherven, do portretten slinger den van den wand en do muren scheurden. Bliek on ik snelden naar do slaapkamer waar het kind sliep; wjj sleurden het uit bet bod on vlogen naar do buitondeur die voor onzen neus dichtsloeg maar gelukkig niet klemde, zoodat ik die open kon rukken, waarna Bliek mot het kind voorover in den tuin viel. Ik raapte 't kind op en snelde toon vorder don tuin in tot wjj buiten het bereik van hel wankelende huis kwamen. Nog steeds schudde en golfde de grond mot welke amplitude on hoo lang is moeilijk te zoggen naar schat ting wnarschjjnljjk anderhalve minuut. Hot bliksemde vroesoljjk en do luoht was vervuld met één kreet van ontzetting. Iedereen riep om zjjn naastbes taanden maar met onsamen hangende kreten; het was of de stem in de keel stokte. Nauwelijks was men van dien eersten dood schrik bekomen of er volgde een tweede schok te 8 O. 7 m. misschien nog hevigor dan de eerste maar van minder langen duur welke schok do verwoesting zeer verergdo. Het is bjjua niet mogelijk hot gevoel weer to govon dat iodor, zelfs don kal oston tnonsch overmeesterd die oen dorgeljjke moment bjj- woont; het is oen indruk die hot geheele leven bjjbljjft. Na dien tweeden hevigen schok was er geen levond wezen moer onder oen dak. Alles was naar buiten gevlucht, mot ontzetting sta- rond op de puinlioopen waar duizondeu onder begraven lagen on onder een hevigen motre gen begon de eerste treurige nacht. Het blik semen was gedaan maar nu werd de duis ternis langzamerhand door helder licht ver vangen door de branden die bogonnon uit te breken door de omgevallen petroleumlampen, kachelvuren en brandende kaarsen. Reeds een half uur nu de eerste aardbeving telden wjj tientallen hevige branden. De brandweer was natuurlijk niet by maohte daartegen te strij den hot materiaal was gedoelteljjk ondor puin bedolven on hot personeel was grootendeels bozig voor eigen huis en gezin te zorgen. Hot vuur breidde zich dan ook snel uit on van de hoogte waar wjj woonden was het of Valparaiso in een grooto hel veranderd was. Ieder ging, na wat van de schrik bekomen to zyn, buiten het bereik van vallende muren eon nachtleger opslaan en op wat stoelen on matrassen werd wel gelegen, maar weinig geslapen. Van den sehrik maakten dieven en plunderaars gebruik om hun slag te slaan, en onophondeljjk klonken de schoten om have en goed te verdedigen togen die schur ken. Intusschen beefde 'tsteeds voort; om zoo te zeggen was do grond zonder ophouden aan het schokken en zoo na en <lan vrjj hevig. Het was dan ook eon nacht vol ver schrikkingen en toch waren wy er betrek kelijk goed aan toe. Wjj hadden geen licha melijk letsel bekomen on waren good gewa pend, zoodat wy vrjj veilig waren. Bovendien hadden wjj onzen eigen tuin, waarin wjj eer. prieel mot behulp van vloorkleedon on plan ken in oen tjjdoljjko woning hadden veran derd, want 't zal nog heel wat dagen duren voor wjj weder onder dak kunnen komen. Den volgenden morgen gingen wjj naar de benedenstad maar het tooncol dat wjj daar zagen gaat allo beschrijving te boven. Geen enkel huis in hoel Valparaiso ia ongedeerd do helft is totaal verwoest of verbrand en het grootste deel van de overigo helft is *oo ge scheurd, dat het afgebroken moet worden. Dank zjj uitstekende maar zeer strenge maatregelen is het plunderen en stolen zeer beperkt. Ieder dio men op heeterdaad betrapt, wordt gefusilleerd. Eon vyftiontal schurken zag ik tegen een lantaarnpaal of eon boom gebonden met een bordje er boven ,I'or ladron" (wegens achurkerjj). Do krjjgswet is afgekondigd; 8 schepen van bet Chiloensche eskader liggen in de baai vol gewonden en do bemanningen oefenen op voorbeeldige wjjso de politiedienst uit. Stoomschepen dio roods voor vertrek gereod lagen, varen naar de naburige havens om met lovensvoorraad terug to komen on 1000 man troopen sjjn van San tiago ondor weg om de orde te helpen hand haven en voorloopigo woningen te bouwen. De spoorwegverbinding is verbroken. De Hollandsche kolonie is er tamolyk goed algokomen. Alleen do echtgenooto van den ingenieur Moyjes en s'n zoontje zjjn licht ge kneusd door een omvallondon muur, maar kregen gelukkig weinig letsel. Natuurlijk hebben wjj voel materieele schade geloden maar daaraan denkt men nu weinig; de hoofdzaak is, dat wjj gezond en ongedeerd zjjn. Nu zjjn wjj drie dagen verdorlangza merhand en zeer geleidelijk nemen de schok ken af evenals do branden, do laatste aan gebrek aan voedsel. Duizenden en duizenden liggen nog ondor het puin en honderden zjjn reeds begraven. De straten en pleinen zjjn oen groot bivak maar er is alle hoop, dat er hulp komt opdagen on do maatregelen door de autoriteiten getroffen zjjn flink en doortastend. Morgen wordt het Hollandsche stoomschip rThemisto" verwacht onder commando van kapitein R. Toenam» dio van het noordon komt on onze hoop is op hem gevestigd, om wat levensmiddelen to bekomen. Duizenden maken zich gereed om mot de gereedliggende schepen weg te trekken, maar ook vele vreemdelingen bljjven om de Chi- leonen te helpen in het woder opbouwen van hun eerste havenplaats, het centrum van be weging en do hartader van bet land. Hbl. ONGELUKKEN Men schrjjft aan de 's-H. Ct. uit Heusden Donderdagavond heeft alhier een ver schrikkelijke gebeurtenis plaats gehad. Ten huize van den heer W. L. vertoefde eene dame in hooge mate zenuwljjdster. Zjj had zich op eene zekere plaats opgesloten en hare kleederen in brand gestoken. Eer men het onheil ontdekte, had zjj zulke brandwonden bekomen, dat zjj aan de gevolgen is overleden. Men schrjjft uit Lutkewiernm aan de Leeuw. CL Een zeer treurig ongeval valt van hisr te melden. De arbeider D. F., van den veehouder J., ging als gewoonljjk naar het land te melken, vergezeld van een hond, welke voor een karretje werd ge spannen om de melk te verroeren. Steeds was dit goed gegaan, maar thans scheen een der koeien in den houd iets onge woons te ontdekkenze werd wild, giDg op den hond af, de andere koeien volgden, de werkman wilde den hond ontzetten, maar werd zelf aangevallen met het ge- I volg, dat hg deerljjk verminkt in. een landsloot terecht kwam. Vandaar 'werd hg naar zjjn woning en vervolgens naar het ziekenhuis te Sneek vervoerd, waar zeer waarxchjjnljjk een zjjner beenen ge amputeerd zal moeten worden. Woensdag kwam de onderwgzer J. Bastin, 41 jaar, die onlang* een lot van j 100,000 fr. gewonnen bad in de vervroegde trekking der leening van Bruseel op eene kar van Frasne* gereden. Hjj is er afge- j vallen en de wielen liepen hem zoo on- f gelukkig over zjjn lichaam, dat hg na enkele stonden den geest gaf. (H. v. Antw.) Een telegram uit Pocahontas, in Virginië, vermeldt een verschrikkeljjk on- geluk. YVoensdagmid lag had een zware j ontploffing plaats in een van de kolenmjjnen aldaar. Vjjf en zeventig injjnwerkera werden van de buitenwereld afgesloten. Er achjjnen omstreeks 15 man gered te zjjn, maar voor het lot van de overigen maakt men zich bezorgd, daar het reddingswerk door giftige gassen belemmerd wordt. FEUILLETON. Vrjj bewerkt door AMO. 85) Mr. Reedy bleef dien nacht niet op het kasteeldoch den volgenden morgen bovond by, dat do toestand van den Ijjder erger was geworden. Hjj deelde aan de verschrikte huishoudster mode, dat er geen twjjfel mogo- Ijjk wassignor Giotto had de pokken en er inoosten alle doenlijke voorzorgsmaatregelen genomen worden, om verspreiding der ziekte to voorkomen, daar het een kwaadaardig ge val was. Deze tjjding verwekte groote ontsteltenis bjj alle bewoners van het kasteel. Ofschoon de pokken niet meer zoo'n geesel waren als in de achttiende eeuw, waren ze toch «en gevreesde ziekte. De geneeshccren kenden nog geen afdoende gcnoeswjjzo on beproefden nu eens dit middel, dan weer een ander. Zoo laat het zich gemak kei jjk verklaren, dat ieder een doodelyk verschrikt was bjj het vernemen van de tjjding dat de pokken in de buurt waren. De kamenier van lady Avonmoro vertelde aan hare meesteres het nieuws, toen zjj naar gewoonte haar 's morgens een kop chocolade bracht. De schrik sloeg do markiezin om het hart. - Anders stond se nooit vóór twaalven op, maar nu wipte zjj nog voor negen hot bed uit. Onmiddolljjk liet zjj hare koffers inpakken en postpaarden bestellen. Twee uren waren nog niet vorloopen, sedert zjj van Giotto's jziekte hoorde, en daar was zjj met hare kamenier reeds op weg naar Londen. De vrees voor besmetting had haar heengaan slechts weinige uren bespoedigd. Den vorigen avond had zjj vergeefs boproefd lord Ashcrton op zeker punt aan het spreken te brengen. Zjj had mot den lord afgespro ken, dat hjj bjj do eerste gelegenheid lady Gwendolin ten huwoljjk zou vragen. Juist om hem daartoe gelegenheid to geven, had zjj haar dochter bjj don lord achtorgelaten in do schildcrjjen-galerjj, toen zjj met Giotto het p*rk inging. Zjj brandde van verlangen om te verne men, hoe hot gesprek tusschen die twee was afgoloopondoch lord Aaherton wilde niets zeggen, dat Gwendolin een onaangenaam leven kon bezorgen, en daarom ontweek hij handig een gesprek over die aangelegenheid. Toen zjj Gwendolin er naar vroeg, vond die het vervelend, word boos en klaagde over hevige hoofdpjjn, zoodat de markiezin niet anders kon doen, dan stil heengaan. Zoo slim was do dame echter wel, dat te begreep, dat baar plan om baar dochter aan lord Ashorton uit te huweljjkon, schipbreuk had geledon. Beleefd, maar koel nam zjj afscheid van lord Ashertun. Het speet haar wel, zei ze, dat de genoegljjke dagen van haar verbljjt op Aaherton Castle eindigden met soo'n on gelukkig ziektegeval. Onder het wegrjjden waschte zjj gelaat eu handen met reukwater, .want", zei zo, tik heb met dien Iialiaan gisteren nog arm in arm gewandeld. Men kon nooit weten." En de kamenier brandde ondcrtusschen in het rjjtuig voortdurend ontsmettende pastilles. Een paar uur later verliet ook lord Avon moro het kasteel in gezolschap van zjjne dochter, op den voet gevolgd door het mee gebrachte bediendenpersoneel. De markiezin wa< ook al bovrocsd voor do pokken, het haastig vertrekken was hem onaangenaam en volgens zjjno gewoonte bab belde hjj aauhoudend over de dingen, die zyn arm hoofd bezig hielden. tOp rajjn woord Aaherton, het is een ongelukkig geval werkeljjk een ongeluk- j kig geval. Ik was zeer verbaasd. Ik verze- ker u, dat ik zeer verbaasd was 1 Nog nooit mjjo loven was ik zoo verbaasd. Maar wat doodt ge met zoo'n vreemden vioolspeler in uw huis? Ge hadt een Ëngelachman moe ten nemen, die flink vleesch eet en geen last hoeft van zulke narigheden. Beloof mo nu dat go bjj het koffiedrinken eon Hinken bief stuk eet; dat sterkt de krachten. Hot is een beter voorbehoedmiddel dan al de pastilles van mjjne vrouw. .Dank u, markies! Ik zal uw raad volgen, maar dan zal ik mo laten blinddoeken. Do smaak van het vleesch, op Engelsche manier toebereid, bevalt mo wel, maar dat bloederi ge kan ik niet onder rajjn oogon verdragen." Heer in den Hemel, doe dat nooit, Aaher ton ik sou niet durven instaan voor de go- volgen neen, stellig niet! Geblinddoekt moet ge nooit iets oten 1 Dat hob ik ééns ge daan, maar ik doe het nooit weer. Ik leed aan oogontsteking, daarom had men mjj oen doek over de oogon gebonden en werd ik uitsluitend met visch gevoed. Op sekeren keer kreeg ik oen graat in den keel, waardoor ik bjjna stikte. Dat zal ik nooit vergeten, zoo lang ik leef!" Toen lord Ashorton Gwendolin Daar het rjjtuig geleidde, zei hjj: .Denk wel om ons vriendschapsverdrag, mylady. Ik zal niet ver geten, dat Porcival Crav«-n mjjn erfgenaam isvol vertrouwen wacht ik dea t jjd af, dat by voor mjj zal wezen als oen zoon en gjj als eene dochter. Tot antwoord drukte Gwendolin hem dank baar de hand; toeu hjj haar aankeek, be merkte hjj met leedwezen, hoo bleek en ver anderd zjj «as. Zjj kwam hem op dit oogen- blik voor, »lsof zjj maanden en jaren ouder was geworden sedert gisteren. Doch hjj zeide daarvan niets, en zoo scheiddon zjj, zonder dat er vorder een woord tusschen hen werd gewisseld. Zich omkooreudo, zag de lord Achille voor zich staan. .Heeft uwe lordschap bezwaar, juffrouw Star te ontvangen 1" vrojg Achille. «Wol neen, waarom zou ik daartegen be zwaar hebben Zjj is met signor Giotto in aanraking goweest. mylord. Zo komt zoo pas uit do ziekenkamer en zou dus de ziekte kunnen overbrengen," antwoordde de angstigs be diende. Ik had zelf in de ziekenkamer moeten zjjn, Achillo; maar Mr. Reedy heeft gezegd, dat mjjne tegenwoordigheid den pationt meer kwaad dan goed sou doen. Verzoek juffrouw Star, bjj mjj te komen in mjjne zitkamer." Dolly kwam binnen, ma.r bleef bjj de open deur staan. Lord Asherton begreep, waarom zjj op zoo'n afstand bleef, en zei Ik bon niet bang voor beemo.ting. juffrouw Star. Sluit do deur maar on kom wat dichter bjj mjj. Ge komt zoo juist bjj den zieke van daan; wat voor tjjding brengt gjj?" Omoekond sloeg Dolly de banden ineen, en sjj scheen wol te willen knielen, terwjjl zjj uitriep: .Ach, mylord, ik hoop op uw goed heid voor ons on voor hem. Ik hoop, dat het niet waar is, dat signor Giotto niet op het kasteel mag bljjven om verpleegd te wor den." «Niet hier mag bljjven om verpleegd te worden? Maar... juffrouw Star! lloe komt ge op die gedachte?" «Er wordt verteld, dat uw lordschap heeft goedgekeurd, dat do signor naar oen zieken huis wordt overgohracht. Du menschen hier op het kasteel vinden bet dubbel onaange- naam, nu het gevaar voor besmetting hier gebracht is door een vrccmdeliag. Maar als j hjj weggebracht wordt zal er niomand zjjn die goed voor hem zorgt en dan is er ook 1 geen hoop op horsteL" Dan moeten ze eerst mjj naar het sio- kenhnis brengen, juffrouw Star. Ik zal op «taanden voet iedoreen uit mjjn dienst ont slaan, dio het waagt nog een woord te kik- b<*n over liet ziekenhuis. Om Giotto's leven to redden, sou ik alles willon geven, mjjn kasteel, mjjne rjjkdommen en mjjn adeldom. Alles wat ik bezit, is ter beschikking, om hem te genezen." .Mylord, ge zjjt een oprecht en edelmoe dig vriend maar wilt ge zoo goed sjjn naar mjj te luisteren en mjj to helpen? De be dienden zjjn allen zeer bevreesd. Dio vrees niaakt beu oogovoelig hardvochtig zjjn ze niet. Er is, geloof, ik geen enkele be diende, die bjj den signor zou willen waken of hem oppassen; de menschen souden liever hunne botrekking verliezen. Wilt ge nu oens naar mjjn plan luisteren, en zeggen, of ge het goedkeurt." .Ik wil allee doen, wat in mjjn vermogen ia! Wat is uw plan? Laat mjj eenahooren!" Wjj hebben geen gebrek aan ziekenop passers, mylord. Maria en 1'ia en hare bei de zoons hebben allen de pokken gehad die bobben dus geen vrees, en bovendien houden ze voel van signor. Over hen zal ik wel toezicht houden. Mjjn© moeder heeft de pok ken gehad. Wilt ge zoo good syn haar hier te laten komen? Zjj zon ons veel dienst kun ne bewjjzen." fis dit uw geheole plan vroeg de lord, toen Dolly een oogenblik zwoeg. ,0 neon, mylord ik vrees, dat mjjne moe der niet hier zal mogon komon, als mjjn vader daarvoor geen ruime belooning krjjgt." Dolly kleurde, toen ze deze laatste woorden uitsprak. .Over geld behoeft ge niet bezorgd te sjjn. juffrouw Star. Go kunt vrjj over mjjne beurs beschikken. Laat dus uw moedor maar ko men en ieder ander, die ge noodig mocht hebben. Hobt go nog iets?" O, nog heel veel. Wjj hebben voedsel noodig on brandstof en nog meer dingen. Al die zaken zullen ons hier in het kasteel niet gebracht worden en het zou ook niet gord sjjn, dat er gevaar bestond voor het ver spreiden der ziekte. Daarom wou ik vragen, of ge het goed vindt, dat wjj do lolly in ge bruik nemen. Daar zouden wjj kuunen leven, eten koken en alles verrichton, wat noodig is, terwjjl de signor in één der bovenkamers rustig kon liggen. Wjj souden dan om do beurt kunnen waken en rusten, en wat wjj noodig hebben, kan voor de deur worden neergezet, zoodal niemaad met ons in aanra king komt. Daarmee zoo alle gevaar voor besmetting vermeden worden." .Maar hoe zult go den signor daar bren gen, nu hjj zoo ziek is?" •Cola m sjjn broer kannen hem op ren ma'ras er hoen dragen. Alle dagen zal ik met krjjt op een zwart bord schrjjven, b-e het met den signor gaat en wat wjj noodig bobben, en dat bord dan bjj do deur van den toren neerzetten. Ziedaar mjjn plan, my lord I Het uitvoeren er van wacht slecht* <>p uwe goedkeuring." (Wordt vervolgd).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1906 | | pagina 1