KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor Helder, Texel, WIerIngen en Anne Paulowna. Uitgevers: BERKHOUT Co., te HELDER. Nieuwsberichten. DE VIOOLSPELER. es No. 3516. Woensdag 24 October 1908. 34ste Jaargang. Bureau: Spoorstraat Telsf. 59. Bureau: Keningetr. 29. Interc.-Telef. 50. Abonnement Vliegend Blaadje p. 3m. 50 ct., fr. p. poBt 75 ct., Buitenl. f 1.25 g i Zondagsblad 37' 45 0.75 'b Modeblad 55 80 0.90 Muzik. Bloemlezing» ><60 >>>>85» 0.90 Voor 't Buitenland bjj vooruitbetaling VEKSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Bureaux: Spoorstraat en Koningstraat. A<lwort©ntlén van 1 tot 4 regels25 Cent. Elke regel meer6 Bowys-exomplaar 21/, Vignetten en groote letters worden naar plaateruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS, en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. Ambachtsschool-Onderwijs. Nu er in den laataten tijd ook in onze gemeente nog al eens over dat onderwijs gesproken is, ljjkt het ons goed eenigo op merkingen weer te geven van een man als de Weleerwaarde heer J. G. van Rijt R. K. geestelijke te Maastricht. Z.W.Eerw. heeft een onderzoek ingesteld naar de resultuten welke met de opleiding aan ambachtsscholen zjjn verkregen. Uit het uitgebreide verslag, 't welk Z.Ew. daarover gaf, kunnen we slechts in korte trekken een en ander mededeelen. Het zou te veel plaatsruimte eischen om ul de ge tuigenissen aan te halen van de verschil lende patroons en anderen, die in onder scheidene plaatsen bezocht werden. Zoowel tegen- als voorstanders van oplei ding door middel van de school komen aan het woord. In 'tkort komen die van de togenstauders hierop neer: «dat de jongelui teveel heertje willen zijn als ze van de school komen, dat zij dikwijls ontmoedigd worden als ze in de werkplaats gekomen, zien, dat ze nog veel hebben bjj te leeren; dat de jongen bij hem «Ie patroon veel beter opleidiog krijgt dat, als de leerling by een patroon komt die zelf ul weinig van het vak aiweet, hij on handelbaar wordt enz. enz." Echter komen deze bemerkingen hoofdza kelijk in Amsterdam voor en wel, naar de meeniug van den heer Van Rijt, omdat daar de school een 2-jarigen cursus heeft, terwijl op alle andere plaatsen een 3-jarige cursus bestaut. Daarbij moet in het oog gehouden wor den, dat alle deze patroons ëón uitgezon derd nooit oiul-leerlingon in dienst had den gehad. Velen zijn ook zóó tegen de A. S. ingenomen, dat zij daarom geeno leerlingen willen; zij kunnen dus geen eigen oordeel vellen. Vervolgens noemt Z.Ew. een aantal aan nemers cn patroons, die allen met lof niet alleen over de opleiding aan de A. S. spre ken, ook uit Amsterdam, maar tevens ver klaren, dat dit de beste opleiding is, die er op heden bestaat. Vele patroons betrekken by voorkeur hunne krachten van de A. S. Een bewijs van vooroordeel Vroeger konden in Utrecht do leerlingen schilders geen patroon krijgen. Men belegde eeno vergadering met de patroons en vroeg wat /.ij tegen de leerlingen hadden. Uit de antwoorden bleek dat zij de leer lingen niet kenden en hen alleen uit voor oordeel niet wilden aannemen. Nu is dat juist het tegenovergestelde geworden. Ook vereenigingen welke zich belusten met de opvoeding van leerlingen zooals te Utrecht en Arnhem vereenigingen zijn tot bescherming van R. lv. ambachts- leerlingen, getuigen dat de opleiding op de A. S. te verkiezen is boven die bij een baas en daarbij de teekenschool. Was het niet de jarenlange ondervinding die de voortreffelijkheid van het onderwijs had aangetoond, dan zouden deze vereeni gingen niet bij voorkeur hare beschermelin gen naar do A. S. sturen. Want de A. S. in het noordon waar jon gelui van verschillende godsdienstige gezind ten te zamen komen, zijn voor katholieke jongens altijd min of meer gevaarlijk en de zedelijke belangen der jongens zijn zonder twijfel beter beschermd als zij by een goed patroon onder toezicht der vereeniging staan. De bestuurders moeten dus wel vast over- tnigd zjjn, dat de opleiding van de A. S. in den regel verre te verkiezen is boven de opleiding op de werkplaats.... De Ambachtsschool stelt zich ten dool den leerling behalve eenige theoretische vakken nis, de beginselen v. h. ambacht degelyk aan te leeren. Deze kennis op school verkregen, vormt don grondslag waarop de leerling zich, na het verlaten der school op de werk plaats tot bekwaam vakman kan ontwikke len. De ambachtsschool wil dus niet volkomen gevormde ambachtslieden alle voren. Men mag dit bij de beoordeeling vooral niet uit het oog verliezen. Aan de A. S. wordt als algemeenen regel niet op verkleinde schaal gewerkt en de vervaardigde werkstukken zyn de meest voorkomende voorworpen uit hot dagelijksche leven die op iedere werk plaats gemaakt worden. Men meenu niet dat dit zoo buitenge woon kostbaar is want deur. kozijn enz. wordt weer uit elkaar genomen en de stuk ken doen dienst voor wat anders, totdat het materiaal opgebruikt is. Er wordt dus aan de A. S. niet geknutseld. Er wordt wel eens beweerd dat de leer lingen geen gewoon werkman blijvendat ii zeer zeker wol eens het geval, doch dat het nogal meevalt bewijst het feit, dat van du A. S. te Utrecht waarvan sedert de oprich ting 672 leerlingen de school met diploma verlieten slechts 00 of 8% het verder brach ten dan gewoon werkman. Er zijn van de oud-leerlingen ook patroons geworden en deze verklaarden bij voorkeur met oud-leer lingen te werken, omdat deze naar hun mee niug voor hun bedrijf geschikter en voor- deeliger zijn. Welke voordooien aan do opleiding op do A. S. verbondon zijn mogo blijken uit het volgende. De jongen van de lagere school naar de A. S. overgaande ontvangt iedcren dag ge durende een groot aantal uren theoretisch en practisch onderwijs. Andere bezigheden heeft hij niet. Hij wordt dus op de A. S. nuttig bezig gehouden en het ligt voor de hand dat hij na 3 jaar zeer veel practi- sche- en theoretische kennis heeft opge daan. Op de werkplaats doet de leerling in de eerste drie jaren niet heel veel vakkennis op. Hjj begint als loopjongen of krullejongen en moet een groot gedeelte van den werk tijd met boodschappen loopen en andere voor hem uutteloozc bezigheden doorbrengen. Zelfs in het meest gunstige geval is de leerling der A. S. althans in dit punt de jongens op de werkplaats voor. Verder staat de leerling op de A. S. onder betere lei ding. Ook dit is een zeer groot voordeel. De leeraar heeft voor niets anders te zor gen en kan daarom zyn volle aandacht aan hem wijden. Hij heeft tijd iedereu leerling afzonderlijk na te guau, terecht te wijzen, to helpen, aan te moedigen en te verklaren wat nog niet begrepen is. Op de werkplaats is dit onmo- 1 ij k De patroon of de opzichter heeft be halve voor de opleiding voor vele andere zaken te zorgen en het belang v. d. patroon vordert, dat alles wat de leerling voortbrengt waarde heeft en hem voordeel oplevert. Zij kunnen zich daarom onmogelijk den gehee- lcn tijd met den leerling bezighouden en moeten hem nu cn dan ook werkstukken laten vervaardigen, die hij reeds herhaal delijk gemaakt heeft en waardoor hij weinig of niets zal leeren. Zelfs in de veronderstelling, dat de prac- tische opleiding op de werkplaats even goed is als op school, heeft de opleiding op school om andere redenen nog veel voor, b.v. omdat op school beter gezorgd wordt voor theo retische opleiding. Dit is niet gering te achten. Iedereen erkent toch dat een degelijk ambachtsman ook oen zekere mate theoreti- scae kennis noodig heeft en zelfs zij die den vereischten graad van ontwikkeling zeer laag stellen, geven toe, dat den leerling die theoretische kennis onmogelijk op de werk- kan bygebracht worden. Men tracht deze leemte aan te vullen o. a. door burgeravond scholen, doch het is na te gaan dat hel niet zoo vruchtdragend kan zyn dan op de A. S. Dkhr immers gaat men na welke werkstuk ken de leerling maakt en sluit men de theo rie daarbij aan. Ook is de opleiding meer algemeen. Op school leert de leerling met eigen lichaamskracht schaven, draaien, boren, enz., maar ook met machinale drjjfkracht. Op school maakt hy niet ulleen bepaalde werkstukken zooals op de werkplaats, waar hij datgene vorvaardigt wat de klanten vra gen, maar meer wat voor hem geëigend is. Daardoor verkrygt hy meer algemeene vakkennis en grooter aanpassingsvermogen. Om deze reden geven vele patroons dan ook de voorkeur aan leerlingen der A. S. en vormen uit deze de kern van hun per soneel. 't Is natuurljjk dat zjj dan ook een hooger loon ontvangen. De heer B., aannemer te Utrecht had 2 jongens in dienst, do óón werkte in het óe jaar en altjjd bij hem en verdiende 9 ct. per uur; de ander v. d. A-S. was in het 2e jaar na van de A. S. gekomen te «ijn en kreeg 18 ct., doch de heer B. verklaarde dat hot werk 't welke hij loverdo meer waard was. En zoo is het met de moeste leerlingen der A. 8. Men moet bij de bcoordeoling vooral niet vergeten, dat do tegenwoordige A. S. niet die is van eenige jaren terug; dat maakt een groot verschil. Er is op dat gebied ook groote vooruitgang gekomen. Een bezwaar tegen het bezoeken van do AS. is wel dat de leerling in 8 jaren geen loon ontvangt. Behoeftige ouders kunnen daarom s o m t ij d s hunne jongens niet naar de A. S. sturon. Nochthans komt het zelden voor dat zulke onders, die hunne kinderen gaarno naar de school sturen daarvan moeten afzien. Up plaatsen waar die scholen bestaan kun nen we dit constateeren. Overigens weegt het financicele be/.waar niet zoo zwaar als het oppervlakkig ljjkt. Do jongen die bij den patroon werkt, ver dient de 2 eerste jaren bijna niets en het 3e jaar nog weinig. De leerling van «le A. S. moet wel de 8 eerste jaren dit geringe loon missen, maar ontvangt, zooals de on dervinding leert, na het verlaten der school spoedig een hooger loon dan de jongen, die op do werkplaats is opgeleid. Tc Arnhem gebeurt het zelden, dat kinderen uit door de St. Vincentius-vereenigiug bedeelde gezinnen om het financieel bezwaar van de A. 8. wegblyven. De W.Ew. heer van lijjt besluit zyn bo- laugrijk verslag mot aan don lezer over te laten of Z.Ew. ook het recht heeft om o.iu deze conclusie te trekken. De Ambachtsschool is in do t o g e n w o o r d i g e t ij d s o m s t a n d i g - heden en b ij de hedendaagsche vaktoostandon het beste en vruchtbaarste systeem van vak opleiding. Uit het Buitenland. Dat het lidmaatschap van do Russischo Dooraa nu juist niet zoo'n bogeerlyk baantje is, kan bljjken uit do wederwaardigheden, die verschillende leden hebben te ljjden gotad. Edn afgovaardigdo werd vermoord, 1 werd krankzinnig, 2 ledon werden ernstig mishan deld, 10 hebben do vlucht genomen en 5 zijn verbannon, 24 zitten in de gevangenisbjj 33 leden haddon huiszoekingen plaats en 182 zjjn voor de rechtbank gedaagd. Dit laatste sluit in, dat zy onmiddellijk alle politieke rechten verliezen en geen zitting in oenig bestuurslichaam mogen nemen. Eene kcizerljjke ockase is uitgevaardigd waarbjj bepaald wordt dat van heden af allo Russische onderdanen, onverschillig van welke afkomst, echter mot uitzondoring der Siberische vreemde volken, gelijke rechten znlleu genieten wat don Staatsdienst betreft. Voorts wordt do be paling gemaakt, dat boeron die boogero scholen bezoeken of staatsambten bekleeden, voortaau niet meer van de boerengomeente worden uitgesloten. In hot kiezen hunner woonplaats zullen de boeron voortaan vrjj zjjn zo kunnen passen krjjgon voor onbopaaldon tjjd. Do minister van handel hooft, als zoovele zjjner Europeescho collega's doen, ook eens een redevoering gohoudon waarin hjj over het program der reogering sprak. Hjj consta teerde dat, ondanks do opstanden in het vorig jaar, oen verbotering in don toestand valt waar to nomen. Gelukkig voor do industrie wint bjj de arbeiders meer en moor de overtuiging veld dat door werkstakingen niets van belang is te bereiken. Het ministerie heeft wetsontwerpen botrokkeljjk do arbeiders kwestie uitgewerkt. Nu de arbeiders voreeni- gingen de politiek buiten spel wil laten verdienen zjj steun, verklaarde de minister voorts. Scheidsgerechten tot beslechting van geschillen tusschen patroon en werkman zullen worden in het levon geroepen, terwjjl plannen in voorboreiding zjjn tot invooring vau ouderdomspensioenen, verzekeringen enz. Nop vóór het bjj oonkomen der Dooma zullen dior wetten worden afgekondigd. Do Dooma zal op den daarvoor vastgostelden tjjd bjjeen geroepen wordon. In de zitting van den Franschen minister raad, Vrjjdag gehouden, deelde de heer Sarriun mede, dat hjj zjjn ontslag had aangevraagd. Het goheele Kabinet besloot toen af to treden. Preaidont Fallióres zal voor do samenstelling van een nieuw kabinet den gowonon weg Hjj hooft reeds do Voorzitters van in Senaat en do leiders van verschil lende partyen by zich ontbodon om met hen over do keuze van een kabinuts-formeerder te beraadslagon. Natuurl jjk besproken do bladen van allo richtingen du personen die aange wezen schjjnen om do portefeuilles op to nemen. Nieuwe personen vorwacht mon, zullen maar onkelen zjjn. Maar do vraag die alles boheerscht is, of het nieuw samen te stollen ministerie eeno zwenking n;iar links zal maken, daar Sarrien tot de gomatigdo richting bohoort. In verband met do uitvoering der schcidingswet is deze vraag ook van gewicht. Helder, 23 October 1906. Do Gemengde Zangvoroeniging .Jacob Kwast'' van Wognum, directeur Willem Saai, gaf Zondag in bet korkgebouw aan de West- straat oen concert. Wjj herinneren ons dat een paar jaar ge ledon, toen dit gezelschap hier optrad, do opkomst al zeer gering was. Het Holdersche publiek heeft eerherstel willen doen, want thans was hot groote kerkgobouw stampvol. En zjj, die er goweost zyn, zullen het zich niet beklagen. Onze verwachting was go- zien wat alom in den lande cn daarbuiten over .Jacob Kwast' geschreven is, hoog ge spannon. Maar laten vrjj het oorljjk bekennon, zoo iets bobben wjj nooit meer gehoord, zoo juist, zoo zuiver, zoo duideljjk, woord voor woord uitgesproken, zonder oonig bjjgeluid ja, dat was schoon 1 Adomlooze stilte onder die talrjjke menigte bjj den eersten inzet der liederen en ingehouden adem bjj do volwor- dende crescendo's, die dan weer zacht, zacht uitliepen, bjjna onhoorbaar, maar altjjd klin kend in zuivere harmonie, 't Is of de hoor Saai oen instrument bespeelt. Als automatisch zwjjgen de tooncn bjj bet eind van bet woord, klinken zjj gelijk op bjj hot begin van oen nieuw. Of wie heeft het ooit zoo pianissimo en toch nog zoo duideljjk verstaanbaar ge hoord als in hot lied 2b. «ot orit in paoo mo- moria ojus* (En zjjn nagedachtenis zal in vrede zjjn)? En dan die sopraan-solo's! Wjj moenen ergens gelezen te hebben, dat Je klanken, die van de lippen der zangeres gle den, klonken als zoovele kristallen paarlen, die op een glazen plaat viulon. Zoo was hot! Zuivere, echte paarlen waren hot, die de zangeres zonder eenigo mooidoenerjj of jacht naar effect als liet noerdroppelen. Wjj willen niet in details treden, maar toch moeten wjj er even nog op wjjzen, hoe smeokond het koor het .Rcquiom ueternum dona eis, domino (Geef hun do eeuwige rust, Heer) zong, en hoo do rjjzonde hoop, hot ver langen zoo duideljjk werd neergelegd in het zwellende .ct lux perpetua luceat eis (Kn 't eeuwige licht verlichte hen)! Als slotlied werd gezongen: .Avond', voor gemengd koor, bewerkt door den dirigent zeiven, die hierin duideljjk heeft willer. en kunnen laten uitkomen, wat zijn koor kan. Kn dat is hem ton volle gelukt! Tot weerzions Op 1 November a.e. hoopt de beer G. J. Bosch, koster aan de R.K. Parochie kerk alhier den dag te herdenken, waarop hjj vóór 40 jaar in functie trad. Het zal hem dan voorzeker niet aan belangstelling outbreken. 0e Bali-axpeditie geëindigd. Een uit Nederlandsch-Indië ontvangen telegram meldt, dat met de zelfbesturen van de Bulische landschappen Elocngkoeng en Bangli nieuwe politieke contracten zyn gesloten en voor de tot het gouvernements- gebied beboerende landschappen KaraDg. Asem en Gianjar nieuwe regelingen worden getroffen. Geheel Bali is rustig en de ex peditie knn als geëindigd worden beschouwd. (St.ct) Op het eiland Terschelling zal in het volgende seizoen ook een zeebad ge opend wordon. Sedert eenigen tjjd werd dit plan besprokenhet strand bjj Mids- land is prachtig voor baden geschikt en thans is de zaak voor elkaar, la eene ver gadering te Midsland is besloten een be scheiden paviljoen met veranda aan het duin te stichten, waarvan de kosten uit vrjjwillige bydragen kunnen worden be streden- In West-Terschelling is nu eene ver gadering gehouden om te probeeren een publiek middel van vervoer van dat dorp af naar het paviljoen in 't leven te roepen. De afstand is ougeveer 7 K.M., waarvan een groot gedeelte bestaat uit een duin vallei. Men oordeelde dat het wel zou gaan een paardentram te leggen om deze in het badseizoen te exploiteeren. Eene commissie van onderzoek werd benoemd. Een der inlanders zegde een flink gedrag voor een publiek vervoermiddel toe. Vrjjdagmiddag heerschte er te Hoofddorp algemeene vreugde. Ontvangen telegram men en bulletins van de Meerbode berichtten dat de Tweede Kamer het wetsontwerp tot toekenning van ruim 2 millioen rente loos voorschot ten behoeve van den aanleg en de exploitatie van spoorwegen door de Haarlemmermeer en omstreken had aange nomen. In een oogwenk was te Hoofddorp uit vele woningen de driekleur ontplooid 1 Kolendamp. Te Wageningen wekte het Zaterdag morgen verwondering dat de woning van mevrouw Molenaar langer dan anders ge sloten bleef. Vreezende dat een ongeluk febeurd was, ging men de politie halen ie het huis opende. Het slaapvertrek van de bewoonster bleek door het te ver af sluiten van de vulkachel geheel met kolen damp gevuld. Zoowel de bejaarde dame als hare 20-jarige dienstbode lagen be wusteloos te bed. Door in allerjjl gebaal de geneeskundige hulp mocht men er in Blagen bjj mevrouw Molenaar de levens geesten weder op te wekken. De dienst bode, mej Loogen, bleek reedB overleden. Het zoo ongelukkig door kolendamp om het leven gekomen dienstmeisje G. Loogen, was eerst 14 jaar oud. De oude juffrouw J. C. Molenaar, die het leven er hoeft af gebracht, is 74 jaar oud. De beide vrou wen sliepen in één vertrek zonder ramen, terwjjl do deur naar de zjjkamer, waar de vulkachel stond, opengelaten was. Aange zien de deuren goed met sloten en knippen verzekerd waren, kostte bet der politie vrjj wat moeite aan den achterkant het huis binnen te dringen. De jager A. Eker te Dwarsgracht, onder Giethoorn, had Donderdag een half- pond kruit op de kachel te drogen gelegd. Dat vatte vuur en ontplofte met een ge weldigen knal. Hjj zelf werd deerljjk in 't aangezicht gewond, zoodat hot hoofd geheel is opgezwollen. Ook een 2tal zjjner kin deren, die in 't vertrek aanwezig waren, werden gewond, doch niet in zoo'n erge mate als de vader (Zw. Ct.) Moord op een echip. De hutbedienden van het stoomschip »Pa- hud< van de Paketvaart hebben bekend den bottelier van het schip tusschen Ambon en Boeton te hebben geworgd en overboord feworpen om zich meester te maken van e aan zjjn hoede toevertrouwde goederen en gelden. Het geheele bediendenpersoneel is gevangen genomen. Naar de beechrjjving in de Engel- sche bladen te oordeelen, is het een in drukwekkende gebeurtenis geweest, toen de kanonnen van het monsterachip »Drf- adnought" Vrjjdag beproefd werden. Eerst werden de 12-ponders, het kleinste slag, afgeschoten, die dienen voor het afslaan van torpedo-aanvallen. Daarna werd ver der in het Kanaal elk van de zware ka nonnen afzonderlijk afgevuurd, vervolgers de twee paren kanonnen in de barbettes; en eindeljjk kwam de zwaarste proef: het geljjktjjdig afschieten aan de laogszjjde van de acht zware kanonnen van 12 duim, de grootste, die ooit aan boord van een oor logsschip zjjn opgesteld. In elk kanon werd een volle lading van 265 pond cordiet en een granaat" van 850 pond gebracht. De schok was geweldig, maar het groote schip doorstond hem goed en zonder schade aan romp te krjjgen. Uier en daar werd wat licht gzerwerk ontzet en brak het Kl» van sommige patrjjspoorten, maar dit was te verwachten. Een van de opperofBcieren zeide later dat het schip zich verwonderlijk goed had gehouden en dat het afschieten van de acht groote kanonnen aan de langszjjde het slechts zacht had doen schommelen. Om een denkbeeld te geven van de door slaande kracht vau de daarmee afgeschoten projectielen: bjj den mond van het stuk gaan zjj door 51 Eng. duim jjzer heen, en op een atstand van 5400 M. doorboren zjj nog een 14-duims pantserplaat van Krupp. Dat de stoot bjj het afschieten het schip niet meer kwaad doet, is goeddeels te danken aan den langen loop van den vuurmond, die een heel eind buiten het •chip uitsteekt. De gezonken Franeche onderzeesche boot „Lutln" le gevonden. De boot ligt op haar zjjde. Men is er na veel vergeefsche pogingen in geslaagd een kabel onder den voorsteven door te brengen. Thans wordt met kracht gearbeid om ook onder den achtersteven een kettiug te bevestigen. Over de ramp wordt thaas nog het vol gende gemeld: Dinsdag hield de >Lutin< in begeleiding van den sleeper >Iskeul< zjjn gewone oefeningen. Tweemaal dook het schip regelmatig ondertoen het ten derde male naar beneden was gegaan, kwam het niet meer boven. De kapitein van de >Iskeul< beweert te hebben bemerkt, dat bjj de derde duiking het voorste ge deelte van het schip plotseling naar boven kwam, alsof plotseliug het evenwicht was verstoord. Deze omstandigheid deed ver moeden, dat de een of andere sluiting gebrekkig werkte, even als dit indertjjd bjj de >Farfadet< het geval was geweest. Volgens oen telegram van de Temps, zon het schip geheel vol water zjjn en moet de ramp, of liever het zinken van de >Lutin< toegeschreven worden aan het binnenkomen van water. Admiraal Bellne, die de leiding heeft van het reddingswerk, heeft naar het ministerie van marine ge seind, dat de duikers de luiken van de ka juit wjjd open hebben gevonden. Er zjjn Deensche en Fransche duikers bozig De Deen Hauser is er in geslaagd, aan het achterschip een ljjn vast te ma ken en daarop heeft hjj de Ijja vervangen door een ketting aan een boei. Vervolgens dook de Deen Levy. Die bleef 35 minuten onder en bevestigde een ketting aan de voorplecht. Een Fransche duiker vond daarop, dat de >Lutin< aan den achterkant, over een afstand van zoowat twee meter, een eind in bet zand zit, wel 80 centimeter. Voor het aanbrengen van hjjschtoes tellen zal het wel noodig zjjn, op die plaats onder den romp door te graven, moeiljjk werk van langen adem op die diepte. FEUILLETON. Vrjj bewerkt door AMO. 39) Zjj antwoordde niet, maar kuikto toestem mend. Goed z>o, ik zal niet vorder vragen. Ik meende dat roeds opgemerkt te hebben, en ook uw vrees, dat uw liefde niet wordt beant woord. Go moot er don moed maar niet bjj verliezen I Liefde, die het langzaamst opkomt, duurt dikwjjls het langst. Ge zult elkaar dik- wjjls zien, daar zal ik wol voor ïorgen. Als men elkaar vaak ontmoet, zal de liofde wel vanzelf komen." «Neen, nooit!" riep Stella uit. Nooit! Dat is onmogeljjk!" De wanhoop was duide ljjk uit hare stem te vernemen. «Waarom niet? Waarom onmogeljjk?" »Hjj bemint een andere," fluisterde Stella. Dat is onmogeljjk, juf!rouw Star. Het doet me genoegen u te verzekeren, dat ge u ver- gW. Nog kort geleden vertelde hjj mjj, dat hjj nog nooit er-istig verliefd was geweest, en sedert dien tjjd is hier niomand geweest, die zjjn liefde kon wekken. «Ook niet do voornamo jongedame, die do harten van allo mannon stoelt? fluisterde Stella weer. «Lady Gwendolin Lascelles! Onmoge lijk, onmogeljjk!'' riep de verbaasde lord uit. «Toch is hot zoo," fluisterde Stella. Daarop vroeg hjj Stella zoo dringend inlichting, dat zjj geen weerstand kon bie den en hem alles vortolde, wat zjj gezien en gehoord had. Ik had die twee jonge monschen niet zoo veel in eikaars gezelschap moeten laten," sprak hjj vol zelfverwjjt. ,Ik had aan zjjn eigenaardige bekoorljjkheid moeten denkon. En gelooft ge dat lady Gwendolin zelve ook verliefd was? Zoo erg zal dat niet geweest zjjn, donk ik." «Ik verwacht, dat lady zich er wel over- ieen zal zotten," antwoordde Stella koel. Ze zei dat zo misschien door haar verbeel ding werd misleid, maar dat haar hart trouw was geblovon. Langzaam aan zal zjj wel woer tot haar eerste liefde torugkeeren, lylord, maar hjju,. hjj zal het nooit verge- Ik hoop en ik vertrouw, dat hjj het ver- zal, juffrouw Star. Soms doodt de het hart, maar dat gebuurt niet al- ton." «II is* •Ja, mylord, ik bob wel gehoord, dat de mannen niet sterven van onbeantwoorde liefde." «De echte liefde dooft het levon niet nit, juffrouw Star, maar soms maakt ze ook sterke mannen ongelukkig hun leven lang," verze kerde de lord met oen zucht. Eenige oogenblikken zweeg hjj, doch toen dwong hjj zich tot een glimlach en zeide «Ge hebt dus ook gehoord, hoo dwaas ik mjj heb aangesteld door mjjn huwoljjksaanzook, juffrouw Star?" «Ja, mylord," antwoorddo Stella, «maar ik meen opgomerkt to hebben, dat het weigerend antwoord van lady Gwendolin uw hart ver lichting schonk." Om dit antwoord moest de graaf harteljjk lachen. (Wel," zei hjj, «gjj verstaat goed de knnat van complimentjes maken, maar toch zegt ge de waarheid. Ja, mjjn hart was verlicht, want haar antwoord deed mjj mjjn dwaas heid inzien. Het was slechts eon inval van het oogonblik. Ik dacht, dat zjj om haar schoonheid oen pastendo gravin Asherton zou zjjn, en haar mama had me op het denkbeeld gebracht, dat mjjn goud het gemis aan jeugd wol zou yorgoodon." Ik dacht, mylord, dat ge een schoons dame wildet koopen, zooals go een fraai beeld of een kostb'iro schilderjj koopt." «Nn, daarin hebt go het nht heelvmaal mis, juf!rouw Star, doch laten wjj die zaak nu verder maar vergeten en over Giotto sproken. Gelooft ge, «lat hjj ziek is geworden door die liefdesgeschiedenis?" Noen, mylord, ik geloof, dat hjj die ziekte onder de ledon had, maar de dokter zei, dal do patiënt in zjjn gemoedsleven een hovigen schok had gokrogon, die het gevaar dubbol zoo groot maakte. Het gehonrt meermalen, dat een plotselinge hevige ziekte hot gemoedsleven tot rust brengt en vroeger verdriet doet vergeten. Ik hoop, dat dit ook met mjjn vriend bet geval zal wezen." ,Ncon, mylord, hoop daar niet op," zei Stella mot overtuiging. «Hjj gelooft, dat ik hob medegeholpen om zjjn leven te redden, en daarom stelde hjj me voor, dat wjj elkaar voortaau als broeder en zuster zouden be schouwen. In vertrouwen heeft hjj met mjj gesproken ovor lady Gwendolin en over zjjn groote liefde, eu ik heb do vaste overtuiging gekregen, dat hjj zich nooit daaroverhoen ra! kunnen zetten. Hjj zal haar lief hebben tot aan zjjn dood." Arm kind!" zeide lord Asherton, (hoe pijnljjk dat hjj juist n uitkoos om de er- trouwde van zyn hartsgeheimen te worden, maar alles vorandert in deze wereld; dooi den tjjd, als lady Gwendolin getrouwd is, zal die liefde wel uitslijten en dan zult ge hom hoop ik kunnen vergeven, dat ge niet zjjn ocrato liefde zjju Doch Stella schudde treurig het hoofd en zcido op doffen toon: «Ach noen; mylord, dat gebeurt toch nooit! Hjj zal haar bljj- n beminnen tot aan dun dood." IIul Kerstfeest word ditmaal te Asherton op echt oudorwotscho wjjzo gevierd. Er wor den ossen geslacht en onder do arbeiders verdeeld, terwjjl ieder eon flink rantsoen hier ontving. De manneljjke en vronweljjke be dienden van het kastool werden vorstoljjk onthaald, er worden danspavtjjon gegeven en tot uan Driekoningendag was er voortdurend feest. Stella zong den Kerstzang in de oude abdjj- kerkdat was do laatste maal, dat zjj in dezo omgeving zich liet hooron. Na Drie koningen ging zjj met hare moedor en hazr jongste halfbroertje naar Londen. Giotto voegde zich hier bjj hen en zoo reisde het gezelschap naar Dover. Hier bleven zjj ver scheidene weken in het hotel, alleen lovende voor hun vermaak. Dat was oen gelukkige tjjd voor Stella, dien zjj haar loven lang niet vergat. Toen zjj de eerste maal «le zee zag, over weldigde haar een gevoel van vreugde; de gedachte, dat de zoelucht de gezondheid van siguor Giotto zou bevorderen, maakte de maat van haar K«l»t vol. De violist begon onmiddelljjk nit voering to gevon aan de plannen tot vordore vorming van Stella. Eiken avond kwam de Fransche moester, en daar Giotto do Fransche taal goed kende, wilde hjj voortaan niets andera dan Fransch mot haar «preken. Zoodoende kon Stella zich weldra tamoljjk vloeiend in het Fransch uitdrukken. Het was een warme, zachte winter, zoodat zjj gedurende den dag voel in de buitenlucht vertoefden. Stelia's genot word nog verhoogd door de aanwezigheid van hare moeder. Giotto en Stella spraken natuurljjk veel over muziek, maar ook op ander gebied hadden de jonge lieden ruime stof voor een gezellig onderhoud. Stelia's gezonde levendigheid vormdo daarbjj eon aangename tugon wicht legen Giotto's droefgeestige stemming. Ten slotte kwam er echter ook een einde aan dien prottigen tjjd- Het uur van schei den was gekomen. JnTrouw Vreet bracht hare dochter aan boord en natuurljjk werden er volu bittere tranen gestort. Giotto trachtte de goede vrouw te troosten zooveel in zjjn ver mogen was; ook beloofdo hjj, dat hij voor Stella zou zorgen, als ware zjj sjjnc eigen zuster. .O, ik vertrouw u Dolly wel toemaar de scheiding valt mjj zoo zwaar, dat bogrjjpt u zeker wel, mjjnheor," sprak de bedroefde moeder, als had zjj oen voorgevoel, dat zjj uaar kind nooit zon wederzien. Te Calais aangekomen zetten zjj don tocht naar Parjjs voort. Na eenige uren rust bracht Giotto Stella naar den beroemden Carini. De moester was oen oud man met oeu lastig humeur, doch hjj had cr bjjzonder slag van om zjjn leerlingen tot do I mogelyko ontwikkeling te brengen. De nxamste zangers en zangeressen hadden zjjn leiding gestudeerd hjj nam geen leerling aan, rjjk of arm, als niet duideljjk het welslagen van zjjn onderricht te voor zien was. Hjj was ruw in zjjn spreken, barsch in zyn optreden; ook had hjj een hoogen dunk van zjjne bekwaamheid en hy verfoeido al wat Engclsch was. Dag, juffrouw! Go sjjt een Rngelsche, niet waar! Ja, dat hoor ik wol aan uw uit spraak. Met dezo woorden verwelkomde hjj Stella. Daarop keerde hjj zich tot Giotto en zei Waarom brengt go mjj deze Eagelsche dame Ik kan myn tjjd wel beter besteden. Als ze sopraan zingt, piept ze zeker als een moi*; is zjj alt, dan kwaakt ze als oen kikvorach. Ik wil niets mot haar te doen hebben 1 Nn ik haar toch hier gebracht heb, moest ge maar eens oen kleine proef nemen, dankt me," antwoordde Giotto. .Kom geef haar een kans; misschien valt het wel beter uit, dan go denkt." Na veel praten kreeg Giotto zjjn zin. Kr zou dan een proef genomen worden; maar de barre heer stopte eerst watjes in zjjn ooren. Als ze valsch zong, zou hjj er akelig van worden; daarom zon hjj de kamer uit gaan en buiten de dour wachten. Giotto koos nu een muziekstuk, waarin Stella zou kunnen schitteren; zelfs ging hij aan de piano zitten, om haar te begeleiden, en Stella begon. Zjj had nog geen drie minuten gezongen, of do maestro stond op don drempel der ka mer. Stella zong vorder, hjj kwam nader, do watjes moesten uit de ooren, en ten slotte nam hjj Giotto's plaats aan do piano in. Toen liet hjj haar nu eens hoog dan woer laag zin gen, doch altjjd bleef haar geluid mooi vol, bare stem vast. Plotseling sprong hjj op eu riep: «Dat gaat goed. Ik neem hare verdere leiding op mjj. Laat de prima donna's nu voorzichtig zjjn, want deze zal ze naar do kroon steken. Mejuffrouw, gjj zult ze allen overtreffen (Wordt vervolgd).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1906 | | pagina 1