KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor HelderTexel, Wieringen en Anna Paulowna Uitgevers: BERKHOUT Co., te HELDER. Nieuwsberichten. DE VIOOLSPELER. No. 3616. Zaterdag 27 October 1906. 34ste Jaargang. Bureau: Spoorstraat. Telef. 59. Bureau: Kenlngetr. 29. Interc.-Telef. 50. Atoonnomont Vliegend Blaadje p. 3 m. 50 ct., fr. p. post 75 ct., Buitenl. f 1.25 ,g Zondagsblad 37' 45 0.75 s J Modeblad 55 80 0.90 Muzik. Bloemlezing» 60 >85» »0.90 Voor 't Buitenland bg vooruitbetaling. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Bureaux: Spoorstraat en Koningstraat. Aavortentaêü van 1 tot 4 regels25 Cent. Elke regel meer6 Bewys-exeraplaar2 Vignetten en groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. Eerste Blad. Uit het Buitenland. Rusland, dat in eon ver wordingstijd pork leeft, blijft juist daarom nog steeds onze aan dacht vragen. Minister Stolypin heeft beslist verklaard, dat do verkiesingen voor de nieuwe Doema weldra sullen worden uitgeschreven en dat de vertegenwoordiging op 4 Maart 1907 sal bijeenkomen. Daarenboven verzokerdo bij, dat tegenover de uitspraak van do kiezers de onpartijdigheid sal worden in acht geno men. Deze verzekering is niet overbodig in Rusland. En de feiten van de laatste dagen stemmen met deze verzekering ook niet ge heel overeen. Want bet is een feit, dat de regeoring de leden der konstitutioneel-demo- cratische partij O"1 4e nieuwe Doema tracht te weren. Niet alleen dat zij bevel gaf, do 180 onderteekenaars van het manifest van Wiborg te vervolgen wege >s hoogverraad, zjj heeft medo in slaat van beschuldiging gesteld de leiders dier partij, die het manifest niet onderteekenden. De advocaat-generaal bjj het Hof van Appèl siet terecht de moeilijkheid van deze zaak in. Hjj won den raad in van de ambtenaren van het O. M. bjj de opperste rechtbank en de andere rechtbanken in St. Petersborg, welke hem verklaarden, dat zjj vervolging onmogelijk achtten, dat vrijspraak in ieder geval volgen zal. Doch de rogeering wil bot en de .Kadotten* sullen terecht staan. Maar dt-ardoor juist sijn sjj niet verkiesbaar tot lid der Doema en de regeering bereikt dus haar doel hen te weren. De regeering heeft ook den Rjjksraad op gedragen de kieswet te wjjzigen .opdat niet de nieuwe Doema weer ongeschikt zij voor den arbeid." Dat ging den Rjjksraad nu toch te ver. Het heeft do opdracht niet aanvaard, omdat sjj in strijd is mot de grondwet. Clemenceau heeft de opdracht om een mi nisterie te vormen, hem door president Fail- lières verstrekt, volbracht on een kabinet saürogeBteld, waarvan bjj zelf voorzitter is cn tevens de portefeuille van binnenlandsclte za ken neemt. Tot de nieuwe waardigheidsbe kleders behoort de minister van oorlog, ge neraal Picquart, bekend uit de Dreyfus-zaak. Er is een twaalfde departement bijgekomen, dat van arbeid- en gezondheidsdienst. Aan 't hoofd daarvan staat Viviani, een socialist, die echter bü het totstandkomen der vereeni- ging tusschon de beide stroomingen in de so cialistische partjj in Frankrijk, buiten de partjj is gebleven. Bourgeois, minister van buiten- landsohe zaken in het vorig kabinet, wilde niet bljjven en ook Poincarrd had bedankt. Hij was van oordeel, dat dit kabinet zjjne heele (inanciën-politiek in de war zou Bturen. De meer gematigden zjjn nu uit het kabi net verdwenen, en er heeft zooals voorspeld werd, eene zwenking naar links plaats ge had. Verschillende bladen noemen het een tweede rangs-kabinet daar er, behalve Briand, geen groote persoonlijkheden inzitten. Over bet algemeen is men nieuwsgierig naar het geen zulk een ministerie zal kunnen doen. De gematigde bladen zjjn niet erg inge- n met bet nieuwe kabinet. De meeste reken van de dictatuur van Clemen ceau. Hoe de houding van hot kabinet zal zjjn ten opzichte van de uitvoering der scheidingawet is thans de vraag die zich het eerst naar voren dringt. De rechtsche bladen verwachten van Clemenceau Diet veel goeds. Minister Lloyd tieorge hield in Birmingham eon rede en had daarbjj nog al overlaat van vrouwen die op luidruchtige wjjze hem wilden dwingen zjjn meening te zeggen over hot vrouwenkiesrecht. De voorstanders van vrou wenkiesrecht rooren zich in den laatsten tjjd in Engeland nogal. Dinsdag, toen het Lager huis zjjne zittingen weer begon, drongen een dertigtal vrouwon, bekend als heftige voor vechtsters van vrouwenkiesrecht, de centraio bal, die onmiddellijk aan de wandelgangen van het Huis grondt, binnen en betoogden daar op vrjj rumoerige wjjze. Zjj weigerden zelfs op bevel dor politie de bal te verlaten en moesten daarop met geweld worden uit gezet. Minister Golukhowski, die jarenlang de buitenlandsche zaken van de Oostenryk-Hon- gaarscho monarchie hooft goloid, hooft einde lijk voor den oppositie door Hongaren moeten zwichten. Hjj beeft den keiter zjjn ontslag aangeboden on deze hoeft het aangenomen doch hem verzocht aan te bljjven tot zjjn op volger zal zjjn aangowozen. Maar wie zal dat mooton zijn Het Oostenrjjksche deel der monarchie is over dit door do Hongaren afgedwongen ont slag al heel slecht te spreken. In de Oos'ten- rjjksche Kamer zal der regeering gevraagd worden wat zjj in deze doen zal on waarom zjj voor den aandrang dor Hongaren is gezwicht Helder, 2G October 1906. - Aan de Universiteit te Leiden werd met gunstig gevolg het candidaatepxamen afgelegd in de Wis- en Natuurkunde door den heer S. W. Visser, vroeger alhier. De Commissie voor Kuntavonden, welke op Maandag a. s. een buitengewoon Concert geeft, waarin optreden de beroem de violoncellist Pablo CasalB, en de zeer gunstig bekende pianist Dirk Scbiifer met ne nieuwe Bechstein Concertvleugel, welke uit Amsterdam zal worden overgebracht, deelde ons uit velen de volgende recensie uit de Telegraaf' mede: In hot buitengewoon abonnementsconcert van hot Concertgebouw trad als solist op de cellist Pablo Casah. Ik ken geon, die hom overtroft; voor wat hy gepraesteerd heeft, heb ik geen woorden genoeg; bet was een voudig superieur. Hjj heeft alles in zjjn vermogen om, reeds hjj h t eerste oogenblik, waarop hjj zich doet hooron, terstond u in 't hart te grijpen, de eerste loon reeds doet de ziel meetrillen van schoonheidsgenot. Zelden zal men zoo'n hecrljjkeu, zielvollen, weoken toon hoorondaarbjj heeft CasalB oen vasten, energieken streek on een feilloozo techniek. Hjj is de begenadigde kunstenaar, die zich zoo juist biunen de grenzen weet te houden en loont dat op een cello nog wat anders te doen is dan klagon «u steunen. Zjjn spel is edel, manneljjk, ik zou zeggen fier, krachtig en toch nooit ruw, vol teere sentimenten, toch nimmer sentimenteel. Zjjn vertolking is eon openbaring. Lenteboden. Een zoo schoone Octobermaaud als deze hebben we nog zelden gehad. In den tuin van den heer J. J. M. Smit aan den Kanaalweg zagen wjj gisteren epn gouden regen in vollen bloei staan Reorganisatie van het Corps Mariniers. Het door den Minister van Marine aan de Tweede Kamer aangeboden wetsontwerp tot inkrimping van het corps Mariniers, waardoor de atdeeliugen te Amsterdam en Willemsoord zouden worden opgeheven, is Dinsdag door de Kamer verworpen met 33 tegen 27 stemmen. Bjj post 53, nabjj Castricum, is Maan dag j.1. door den morgen-sneltrein, van Hel der komende, een drie-jarig kind van den Bpoorwachter aangereden en gedood. Ter- wjjl de wachteres het sein hield voor den aankomenden trein, schjjnt het kleine kind ongemerkt op de spoorbaan geloopen of gekropen te zjjn. Het Ijjkje vertoonde slechts een kleine wond. De trein stopte onmid dellijk, toen de treurige ontdekking ge schiedde. De Bali-expeditie. De correspondent van de Telegraaf te Batavia seint: >De ontbinding van de Bali-expeditie i; bepaald op 30 October a.s. Het elfde ba taljon is aangewezen om voorloopig op Bali achter te big ven." Stuurlieden-examens De miu. van landbouw heeft goedgevon den: wegens het vertrek uit Willemsoord stel van commissarissen wordt aangenomen, met ingang van 1 Januari e. k. ambts halve bjj de Rijksverzekeringsbank worden ingelijfd, teuzjj voor 20 November a.a ri sico-overdracht op een andere particnliere Maatschappij wordt aangevraagd. Verduistering. Het grootste gedeelte van de langdurige zitting van de rechtbank te Arnhem werd Maandag in beslag genomen door de be handeling van de zaak tegen een drietal geëmployeerden der firma Gebr. Roos al daar, n.l. van dr. E. J. Borgesius, officier van gezond heid le klasse aldaar, in diens plaats dr. R. A. Tange, officier van gezondheid der lo klasse te Willemsoord, aan te wjjzen als deskundige voor het onderzoek naar: de gezichtascherpte, het Heurenonderfchei- dingsvermogen en de gehoorscherpte van van de candidaten voor de stuurlieden- en voor de machinisten-examensde gezichte- scherpte, hst kleureDonderecheidings rer- Ilaa„ter, een winlreljuUroiiw mogen en de gehoorecherpte rende eend,- Mn jan wie werd tenlaate g«- deten .oor de examens van etuurmeu en j Tanjai,tering en heling ven een ven machinist voor de „leepveart; de hoeveelheid atollen, gemaakte gesichtaecharpte en het kleureaondereonei-1 d galanterieën uit het magazijn di ngs ver mogen van de aanvragers van diplo- griua ma's al» stuurman op grond van gedaneu D„ teriui,telillgen dis oier eMlig(1 mlall. dien.1 op koopvaardijschepen, en de ge- d<m kwamen MD het Ucht door hoorscherpte van de aanvragers van diplo- I toeva!. Een der firmanten zag op een ma s als machirist op gro, d van gedanen A„gu>tug.,,ond de nMi>tPr hst magU5„ dienst op koopvaardgschepen. verlaten met twee pakken waarvan, een De „Pallandt van Rosendael". 1 8'ordi8 wa9 dichtgemaakt. De naaister werd Men schrijft uit Te.,1: Het wrak van Ke™*d*°' de ?'»en onderzocht en het barkschip .Pallandt van Uosendael" naaister bleek niet de 'sreischte boa. - - - - 1 te kunnen toonen die steeds worden at- Pallandt van Rosendael" is door den stoonxschelpzuiger ,,üe Hoop" opgespoord. Al spoedig wist men eenig koper van 't wrak boven te brengen. Ter plaatse, waar het wrak ligt, staat 20 voet wator. Van Urk meldt men Maandagmiddag werd het gezin van An- dries Ras opgeschrikt door een hevig gekraak en het neerstorten van den schoor steen. De bewoners, voor erger bevreesd, vluchtten naar buiten. Het geheele dak stortte dan ook in. Ken zgmuur viel even eens tegen den grond. gegeven. Er volgde nn huiszoekingen en een aanzienlijke partjj goederen werd in beslag genomen, waarbjj tevens bleek dat de beklaagden goederen naar Rotterdam, Den Haag en Zandvoort expedieerden. Voor hoeveel geld er gestolen is wisten de fir manten niet, maar hetgeen bjj de bekl. in beslag werd genomen werd op f2000 geschat. De beklaagden legden ter terechtzitting een volledige bekentenis af. De officier van justitie mr. Schaepman laakte zeer de handelwjjze der beklaagden die een hoog loon verdienden en een goed In het oudere gedeelte van Urk 6taan meer patroon hadden. De eisch tegen ieder der zulke woninkjes, die bouwvallig zgn en beklaagden luidde een jaar gevangenisstraf. een „dreigende" houding hebben aangeno- man. Toch worden die huisjes, en meestal door een talrjjk gezin, bewoond. Een 101-jarige. De heer L. Boerhave Keur te Medem- blik is den 23en Oct. 101 jiar geweest. Hg is nog flink ter been en in het bezit vim alle zintuigen. Dagelijks verricht hjj lichte huiseljjke bezigheden en hjj houdt wekelijks een kaartkransje. (Hbld.) Gedenkdag De Ruyter. Het uitvoerings-coraité voor de herden king van den 300sten geboortedag van M. A. de Rnyter deelt mede dat het be sloten heeft iets bljjvends tot stand te brengen. Oesters. Naar aanleiding van eene mededeeling in verband met het gebruik van oesters, voorkomende in het jongste Eerste Blad C. der N. R. C., wordt uit Schiedam ge meld, dat na een diner Donderdag door een geacht ingezetene aldaar gegeven, alle gasten, die oesters gebruikt hadden, onge steld zgn geworden. Provinciaal Watersnood-Comité. Het Provinciaal Watersnood-Comité in Zeeland meldt dat in zjjne vergadering van den 22 October jl. geconstateerd is dat eene som van circa f 570,000 ter zjjner een bedrag van toereikend zal zgn om beschikking ligt, terwgl circa f 470,000 toerei kent In de eerste plaats zal gepoogd worden binnen de do°* het comité in die verga- asn de zich sterk ontwikkelende Z-oraart-1 dermS ™<t,(esteld. grenzen de echsde •hooi te Vlissingen, welke z;ch tot nu toe moet behelpen met onvoldoeude en gehuurde lokalen, een eigen gebouw te schenken, dat den na3m van De Ruyter zal dragen- Het comité meent dat zulk een gebouw, waar stuurlieden en machinisten hunne opleiding kunnen ontvangen, is een vorm van hulde, die tevens tot nut van het al gemeen is. Ongevallenrisico 1 Naar het Vad. verneemt, bataat bjj commissarissen van de Nationale Werk- geveis-Verzekerings-Bank te Utrecht het voornemen een buitengewone vergadering van aandeeldhouders byeen te roepen, waar in dat college o.m. het voorstel zal doen per 2 Januari 1907 alle verzekerings-con- tracten op te zeggen. Zooals bekend is, bepalen dewtrkzaam- heden dezer instelling zich uitsluitend tot het overnemen van het risico volgens de Ongevallenwet op ouderlingen grondslag. Alle bjj haar aangesloten werkgevers zullen dus, indien het hier voren bedoelde voor te vergoeden, en de uitgaven ter voor ziening in den ontniddelljjken nood te be kostigen. Het comité besloot lo. aan hen die na de ramp een inkomen voor 1906 over hielden van vermoedelgk minder dan f2000, alle gedeclareerde en juist bevonden schade te vergoeden. 2o. aan hen dis na de ramp zolk een inkomen van f2000 f3000 vermoede lijk overhielden, hoogstens */4 hunne schade te vergoeden, doch niet verder dan tot een gezamenljjk bedrag van f 45000. 3o. aan hen die f 3000. inkomen of meer overhielden, geene schade te vergoeden. Uit het aldus vrjjbljjvende bedrag van circa f 100,000 zullen zoo noodig iu 1907 nog vergoedingen kunnen worden gegeven aan landbouwers, terwgl ook hieruit in den komenden winter nog eventueel on voorziene hulpverleeningen ter zake van de waterramp kunnen worden bekostigd. Van de algemeene vereenigde commissie te Amsterdam werd een schrgven ontvangen, meldende, dat in de gegeven omstandig heden voor die commissie geene aanleiding bestaat om behalve de bjj haar na 12 Maart voor Zeeland ingekomen gelden, raeerdero bedragen uit haar fonds te verstrekken. Alzoo bljjven ook de voorzieningeu in den onmiddelljjken nood" (pl.m. f 35,000) voor rekening van het Provinciaal Comité en bljjft het fonds der „Algemeene Vereenig- do Commissie tot Leniging van Rampen door Watersnood te Amsterdam, onaan getast. Een woeste stier. Maandagmiddag zou Wildeboer, arbeider bjj den landbouwer R.Omta te Godlinze, voor dezen een stier naar Appiugedam brengen. Om het dier gemakkelijker langs den weg te kunnen leiden, werden twee koeien, die met den stier in dezelfde weide hadden geloopen, meegenomen. Bjj het logement van mej. de wed. Wil deman rukte de slier zich los en sprong in een gracht, waaruit hg zichzelf redde. Men deed moeite het dier te grgpen, maar het liep in den Delfzglsterweg op, waar Wildeboer post had gevat om het terug te jagen. Door een onverwachte wending van den woest geworden stier werd de man met een geweldigen stoot omverge worpen en smakte achterover op den grind weg. Bewusteloos werd Wildeboer opge nomen. Twee uur later overleed hg. Een groote huishouding laat de oppassende man achter. Nederlanders, in den oorlog gebleven. Op verzoek van N. Z. A. Vereeniging tracht de Nederlandsche Vereeniging te Pretoria een volledige Ijjst samen te stel len van de Nederlanders en oud-Nederlan ders, die in den laatsten oorlog gevallen zjjn. De Volksstem drukt reeds een ljjst af vnn 45 doodeu, ontleend aan het register van het Roode Kruis, maar ze is nog onvolledig. Daaronder zgn er acht, te Elandslaagte gevallen of bezweken aan wonden, daar gekregenvjjf door Kaffers vermoord bij Vrjjheid, en een bjj Pongo- daririvier: vier of misschien vjjf doodge schoten, op last van kapitein Mordant in Zoutpznsbergverscheiden in krijgsgevan genschap gestorven, enz. De gedenksteen, difiu de N. Z. A. V. te hunner eere be stemd heeft, zal geplaatst worden in den gevel van de Nederd. Herr. kerk te Pre- Brutaal Vrjjdag tegen achten was de postmees ter van een der hulpkantoren van Man chester in tegenwoordigheid van een zes tal vrouweljjke beambten bezig het ont vangen geld te tellen, toen een kerel het kantoor kwam instormen en met een re volver tegenover den postmeester ging staan Deze keek den man verstomd aan, en de jonge dames konden van schrik en angst ook geen woord uiten. Terwgl de dief met zgn linkerhand het wapen op den poet- meester hield gericht, streek bjj met zjju rechter al het geld ongeveer 80 p. st., in vier hoopjes van twintig goudstukken van de toonbank in zgn zak, waarna hg even snel verdween, als hg was geko men. Het kantoor is gelegen in een tarne- ljjk drukke en electrisch verlichte straat. En het heet, dat een agent van politie op minder dan twintig meters afstand tegen over het kantoor stond, toen de diefstal werd gepleegd. Tot heden heeft men den dader echter niet kunnen opsporen. Een van de manschappen van de gezonken onderzeesche boot, Lutin", moet al een week voor 't vergaan van de boot in een brief, dien hg overal liet lezen, verklaard hebben, dat de commandant on geschikt was voor zgn taak, en dat ze »den volgenden keer wel voor de haaien zonden zjjn". De geheele bemanning had weinig vertrouwen in de bekwaamheid van den kapitein en nog minder in don bouw van 't vaartuig. Het stoomschip >Colorado" heeft te Mobile (Alabama) vier mannen aan land gezet, die den 20en in zee waren opgepikt op 150 K.M. van Key West. Zjj hadden tjjdens den orkaan schipbreuk geleden en hadden dagen lang rondgedreven op een vlot van zes balken, met hun beenen meest in 't water hangende, zoodat zjj verschrik kelijk geleden hadden. Aan boord van han schip hadden zich 125 werklieden van een spoorwegmaatschap- pjj uit Florida bevonden. Het vaartuig werd uiteengeslagen, en de meeste opvarenden verdronken; van de overlevenden zgn er 42 gered en naar Jackaonville gebracht. Het nieuwste sensatie-nummer. In het circus Buscb te Berljjn komt sedert eenige dagen een nieuw nummer op bet programma; een mensch wordt er door een 70 P.K. automobiel, welks ge wicht met vier inzittenden dertig centenaar bedraagt, overreden. Dit is ongetwijfeld geheel up-to-date en zoo uit het leven gegrepen De jonge man, die als de overredene optreedt, en die den naam draagt van den reeds vóór de uitvinding van de auto mobiel algemeen bekenden Romeo, laat eerst een hand, dan een voet, en ten slotte zgn lichaam door de auto overrjjden, waarop hg, na deze korte beproeving doorstaan te hebben, welgemoed den circus verlaat. Het orkeet dat gedurende de over- rjjding gezwegen heeft, om de spanning nog te verhoogen, valt dan met fanfares en het publiek barst in geestdriftige toejuigingen los als hulde voor den oircus-specialiteit, die de menschen in een minimum van tjjd een maximum van zenuwspanning heeft bezorgd. Na de salto-mortale-makende automobiel is dit nieuwste nummer zeker wel van de modernste sensatie. In verband met dit onderwerp mag in herinnering gebracht worden, dat die soort nummers op de programma's van circussen en specialiteitengezelschappen jnist ongeveer een halve eeuw ond is. De eerste doodsrit werd vjjftig jaar geleden door de schoone Adah Menken gereden zjj liet zich op een paard binden, waarna dit tegen een stjjlen rotswand opklauterde. Sedert zgn deze adem-stokkende, muziek- verdoovende, hè-ontlokkende sensatienum mers niet meer van de programma's verdwenen. Het „looping-the-loop" Bcheen de overtreffende trap te hebben bereikt.... en daar komt zich een sterveling te aan schouw® van het geblaseerde, decaten te publiek laten overrjjden en staat weer op en wandelt vandaar, alsof er niets ge beurd was. DE RUSTEL00ZE. Nog sieren schoone tinton l)or boêschen bladerkroon Nog maken tal van kleuren 't Reeds dorrend looi Toch gieren reeds de winden Vorwoestend door 't geboomt, Dat na den tjjd van bloeien. Van schynbaar rusten droomt. Maar de natuur, sjj rust nie* En set haar arbeid voort Te midden van den herfsttijd. Die verder bloeien stoort. Natuur werkt in de stilte Ook van den winternacht. Zy maakt de hoornen vaardig Tot nieuwen lentepracht. Haar teeder zorgend streven, 't Welk altoos, altoos duurt, Doet onB den Maker roemen, Die 't al zoo wjjs bestuurt. W. M. Ta. FEUILLETON. Vrij bewerkt door AMO. 40) Ge hadt onmiddellijk moeten begrijpen, dat ik u niet wildo misleiden signor, zei Giotto. ,Hoo kon ik vertrouwen in u stellen, tor- wijl go mjj eene Engolsche bracht? Ik ver trouw u nog niet. Ik geloof niet, dat zy uono Engolsche is. Noen, ik geloof er niets van. Van welke afkomst is sjj?" «Zy is de dochter van eenvoudige boeron- munschen in Engeland." «Zoo! Nu ik houd wol van boeren; dat is een stevig ras met krachtige longen. Ge wilt haar toch niet laten optreden als eene euhe? Dat zou een fatale dwaasheid zjjn. •O neen, volstrekt niet. Behalve uw wjjs sal zy nog lu krügen in vreemde talen, on sjj zal leeren zich voor te doen als eene Italiaansche. Ik wensch, dat zjj geheel koud bljjft, totdat zy bekwaam is om voor het publiek op te treden. Overigens laat ik alles aan u over. Ge behoeft geen moeite of kosten te sparen; lord Asherton sal alles betalen. En wat haar aangaat, dnrf ik wel vooruit te versekoron, dat ge oer zult hebben van uw lossen sjj zal werken zoo hard zjj kan." Toen deze zaak das geregeld was, moest er gezorgd worden, dat Stella fafsoonljjk er gens onder dak kwam. Spoedig vond Giotto voor haar een paar kamers hjj eou Franscho dame, de weduwe van 'n bekwaam musicus. Dese dame moest Stella buiten allen omgang met Engelschen houden en zorgen, dat de aanstaande operazangeres fijne manieren leerde. Do goede Stella smolt in tranen, toen Giotto afscheid van haar kwam nemen. Ach wat zal ik mjj eenzaam gevoelen klaagde zjj. •Och, wel neonMet zulke schitterende vooruitzichtenMet zooveel inspannende stu die De kunst moot uw levensgezellin zjjn, Siella. Ge moet uitsluitend aan nw kunst deuken als ge wilt slagen." «Zal ik u niet wederzien, signor?" «Ja zeker, dikwjjls genoeg, want ik bon verplicht om toe to zien op uwe vorderingen. Maar voordat ik heenga, moot ik u iets laten zien, Stella! Ge zyt immers de zuster lijke vertrouwde van mjjn hartsgeheimen," sprak Giotto. En daarbjj haalde hjj nit zjjn borstzak een medaillon to voorsclijjn, dat hjj opende en Stella in handen gaf. „Kjjk eens, zustor Stella! Het is zeer fraai maar nog lang niet zoo mooi als zjj in werkelyk- Terwjjl haar bloed bjjna stilstond, sloeg Stella een enkelen blik op het geopende me daillon, waarin oen zéér gclykond portret lady Gwendolin geborgen was. .Wel, wat zegi ge er van Stella?" .Het is mooi geschilderd 1" antwoordde zij legoljjkertyd sloot sjj het medaillon vlug en gat hut hum terug. .Mooi geschilderd? Is dat alles, wat geer van zegt Do uitvoering is van ondergeschikt belang, de waarde sit in de golykenis. Nogmaals opendo hjj het medaillonhjj bekeek opluttond hot portret en stak het toen weer in zjjn borstzak. .Gisteren heb ik het pas gekregen, nu bon ik tevreden; dat portret muakt me gelukkig!" Dit kon Stella iiiet verdragen. Zjj verdient zooveel liefde niet, signor. Zjj is koel, hardvochtig on valsch. Eene dame ulleen om hare uitwendige schoonheid bemin nen is een man onwaardig." «Hoor eens, Stella, ik kan voel van u verdragen, maar dit is toch te veel," ant woordde Giotto, bljjkbaar misnoegd. Omdat ge de waarhoid niet wilt hooron! Maar waarom spreekt go dan daarover met mjj? Waarom hondt ge zoo vast aan oeno liefde, die nooit tot om gelukkig einde kan leiden?" Dat is zoo, maar toch maakt dit geen on derscheid. Kunnon wjj oen onzer ledematen afsnjjden als hot ons niet meer van nut is? Neon, niet waar Welnu, Gwendolin Lascollcs maakt oen deel uit van mjjn bestaan; zelfs als ik wilde zou ik daarin geen verandering kunnen bren gen". Op deze verklaring antwoordde zy niet. Na eenig stilzwjjgen ceide hjj: «Laat er geen verdeeldheid tusschon ons zjjn, Stella. Vaarwel geliefde zuster, en vergeet niet, dat uw toekomst mjj evenzeer tor harte gaat als mjjn eigene. Work en hoopt Vaarwel zuster Stella!" Hjj drukte haar vriendelijk de hand, ki haar op het voorhoofd, groette mevrouw Chan- doz met een buiging on ging hoon. Stella had niet veel tjjd om zich aan smartelijke overpeinzingen over te geven; zjj had het. daarvoor te druk met hare studie. C'arrini eischtc bjjna het onmogelijke en liet haar zooveel repetitie» van opera-uitvoeringen bjjwonen, als de vrye aren toelieten. Zjj mocht niet zingen, dat verbood hjj, maar zoo doende werd zjj degeljjk gevormd voor hare toekomstige loopbaan. De dames zagen in haar geen mededingster cn deden haar haar te hoi pen, gedeeltelijk om den te behagen, gedeeltelijk om Stella zelf, die door haar goed, zacht karakter alle vjjande- ljjko gevoelens ontwapende. Zjj had druk work aan hare lessen in do FraDsche en Italiaansche taal, in uitspraak, in dansen enz. Hare fiinke gezondheid kwam haar daarbjj zeer te stade; een minder krach tig meisje zou zulk een inspanning van lichaam en geest niet uitgehouden hebbon. Van tyd tot tjjd kwam Giotto. Zjjne be- eken brachten een aangename afwisseling in haar leven van afmattende studie. Mis schien doden die bezoeken meer genoegen, dan hjj zelf wel wist. Zjjn leedore vriend schap, outstaan door haro dankbare toewjj- ding was nog toegenomen om hare schitte rende talenten en haar vooruitzicht op een nvolle kunstenaarsloopbaan. Zjj hielden geregeld briefwisseling. Stella schreef over bjj zonderheden van hare studie. Giotto meldde haar het nieuws uit Asherton. Kort na haar vertrek gaven Batoman en juffrouw Jenner uitvoering aan hun lang gekoesterd voorne men en tradon met elkaar'in het huweljjk. Zjj betrokken een kleine mooie boerderjj van hun meester en meubileerden die op onbe krompen wjjze nit hun niet onbelangrijke spaarpenningen. Eene gebeurtenis veroorzaakte haar veel verdriet; dat was de dood van haar ouden leermeester Winter, de organist van do abdij kerk. Hjj stierf aan een kwaadaardige koorts, die te Asherton velo slachtofiors maakte en liet zjjn vrouw en kinderen onverzorgd achter. De signor meldde echter te gelykertjjd, dat lord Asherton do eerste was, die op eene inzamelingsljjst voor do weduwe had geteo- kend on nog wel voor een Hinko som. Do burgerjj bad dit voorbeeld gevolgd, zoodat de srmo vrouw in de naaste toekomst geen ge- brok behoefde to ljjdeo. De pianist van den lord was ook vertrok ken; by had in DuiMchland oen mooie be- trekking gekregen. Signor Rafaël had zich te Londen gevestigd en zon weldra op een ton- toonstoling uitkomen met eene groote schil derij, .de Italiaansche beeldhouwer" ge naamd. De meest onverwachte tjjding, die Giotto haar zond, was, dat Achillo een groote erfe nis had gekregen van een oom in zjjn Fran- sche vaderland. Mr. Achille had zich dus in Frankrijk gevestigd en Jacqnt» in dienst ge nomen als zjjn lyfknechl. Lord Asherton had Cola en zjjn broeder in hunne plaats geno men. Op zekeron dag kwam Giotto geheel on verwacht. Na de oersto vriendelijke begroe iing zei hjj: Ik breng slecht nieuws Stolla!" .Van mjjn moeder? vroeg zjj. .Ach, ja, dat zal van mjjn moeder zjjn." Haar moeder! Dat was de eenige per soon, van wie slechts nieuws haar kon aan- grjjpen, nu Giotto aan haar rijde was. Ja, het slechte nieuws betrof hare moeder. Die goede vrouw had de last des levens af gelegd. Zoo lang haar heugde, had zjj slechts zorg, kommer en arbeid gekond. Zjj had braaf gestreden om 'slovens last to dragen, ten einde toe. Na oen poosje sukkelen, waar bjj ze steeds verzwakte, zondor dat dit de aandacht van haar buisgenooton trok, was sjj een paar dagen bedlegerig cn stierf, toen haar omgeving meende, dat zjj weer wat be gon op te knappon. Stella word door dit verlies zwaar getrof feneen moeder kan niet vervangen wor den. Giotto was by deze gelegenheid zoor vrien- doljjk voor haarzjj meende op te merken dat zjjn toon nooit zoo teeder, zjjn handdruk nooit zoo warm, zjjn kus %p haar voorhoofd bü het afscheid nooit zoo hartelijk was ge- woest. Toen hjj weg was, gaf Stella zioh een poos over aan hare smart, doch toen dwong mjj zich zelve om weer aan het werk to as; dit was haar beste troost. Onvermoeid stndeerdo zy, en telkens her haalde de oude maestro haar, dat sy alle andere eou overtreffen. Do trotacbe markiezin van Avonmore waz onverwacht zeer veranderd. Zy scheen niet r zoo gezond te wezen als vroeger, haar gelaat vertoondo soms een pynlyko trek. Zy kon echter niot dolden dat men daarovor sprak. Vroeg men haar, of haar wat man keerde, dan zei se, dat ze heel wel was. Op zekeren dag kwam Gwendolin bjj haro moeder on zei: «Mama, vandaag is Mr. Per- ciral Graven in de stod. Hy komt by syn zuster Caroline het middagmaal gebruiken. Hebt go er beswaar togen dat ik er hoenga?" Lady Avonmore koek hare dochter ern stig aan. .Is het nog altjjd uw plan, Mr. Graven trouw to blyven?" .Ja, mama! Ik heb u gezegd, dat ik nooit oen ander zal nemon. Ik ben nog altyd do verloofde van Percival Graven, ik heb nooit opgehouden dat to syn." «Gwendolin, is dat waar? Hebt gewerke- lyk nooit opgehouden dat te zyn Is er nooit eenige verandering in nwe gevoelens ge weest?" .Wat bedoelt ge met die woorden, mama?" vroeg Gwendolin, die eerst bloosde en daarop doodablook werd. .Och kind, ik dacht... ik vermoedde, dat uwe govoeleaa veranderd waren... al heb ik (Wordt vervolgd).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1906 | | pagina 1